ORDIN nr. 2.742 din 14 septembrie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 septembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8), (9) și (22), precum și ale art. 9 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^2(1) Modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, precum și de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional este prevăzut în anexa nr. 13.2. La articolul 5^2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, și va avea următoarea configurație: RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al țării;– 123 reprezintă o secvență numerică de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;– XX este o secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanță pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanță pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniță, MC - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, SE - tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente.3. Articolul 5^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^4În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, în anexa nr. 15 pct. 5, respectiv în anexa nr. 16 pct. 5, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unității emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcție de tipul de activitate pentru care se solicită autorizație, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, precum și de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.4. Articolul 5^6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^6În vederea verificării de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific a îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, în anexa nr. 14 pct. 1 și 2, în anexa nr. 15 pct. 1-3, respectiv în anexa nr. 16 pct. 1-3, aceasta solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 și/sau cod CAEN 6612) și administratorii.5. Articolul 5^7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^7În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 16 pct. 4 lit. c), în cazul în care spațiul distinct este asigurat prin furnizor, și nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete și operatorii economici care furnizează spațiul este obligatorie existența unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialiști prevăzute de prezentul ordin în spațiul respectiv.6. Articolul 5^8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^8Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, în anexa nr. 14 pct. 5, în anexa nr. 15 pct. 6, respectiv în anexa nr. 16 pct. 6 se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic și/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform legislației în vigoare.7. Articolul 5^10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^10Unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, respectiv de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, după caz, este obligată să dovedească în termen de maximum 15 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Fondurilor Europene contractul de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, respectiv pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, după caz, sub sancțiunea retragerii autorizației, îndeplinirea condiției prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 15, respectiv la pct. 2 din anexa nr. 16, după caz. Dispozițiile pct. 3 din anexa nr. 15, respectiv ale pct. 3 din anexa nr. 16, după caz, se aplică în mod corespunzător.8. După articolul 5^11 se introduc patru noi articole, articolele 5^12-5^15, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^12În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Anterior începerii activității, operatorul economic are obligația de a notifica Ministerul Finanțelor Publice cu privire la intenția de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.  +  Articolul 5^13Autorizația de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, obținută ca urmare a notificării prevăzute la art. 5^12, are aceeași valabilitate cu cea a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru care a fost parcursă procedura de autorizare prevăzută de prezentul ordin. Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional va solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare obținute în urma notificării.  +  Articolul 5^14Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, prevăzute în anexa nr. 16.  +  Articolul 5^15Se aprobă Procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, prevăzută în anexa nr. 17.9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul ordin.10. În anexa nr. 1, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Directorul general al Direcției generale de management al riscului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru11. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță, a unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță, a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, precum și a unităților emitente tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care își desfășoară activitatea la sediul Ministerului Finanțelor Publice.12. În anexa nr. 2 articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toți operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcționează ca unități emitente de vouchere de vacanță, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, precum și operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.13. În anexa nr. 12 punctul 18 litera f), liniuța a cincea se modifică și va avea următorul cuprins:– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;14. În anexa nr. 14 punctul 13 litera f), liniuța a cincea se modifică și va avea următorul cuprins:– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;15. În anexa nr. 15 punctul 15 litera g), liniuța a patra se modifică și va avea următorul cuprins:– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;16. După anexa nr. 15 se introduc două noi anexe, anexele nr. 16 și 17, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 9 aprilie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:1. La articolul 13 alineatul (1), liniuța a patra se modifică și avea următorul cuprins:– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;2. În anexa nr. 1, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Directorul general al Direcției generale de management al riscului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 14 septembrie 2020.Nr. 2.742.  +  Anexa nr. 1 (Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 2.007/2008)
  CRITERII
  de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
  În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor Publice, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate „operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional“, având cod CAEN 6612 - „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare“.2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 500.000 euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță și, respectiv, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu particularități distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru sprijin educațional. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către destinatarii finali prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru sprijin educațional, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.7. În cazul în care unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008, iar autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de 2 ani.Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional va solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.8. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 15, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.9. În situația prevăzută la pct. 8, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.10. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.11. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 12 se aplică în mod corespunzător.12. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerul Finanțelor Publice sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.13. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g).14. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.15. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul conținut:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;c) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;d) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;e) angajamentul unității emitente conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;g) în cazul unităților care nu dețin și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;h) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 2.007/2008)
  PROCEDURĂ DE NOTIFICARE
  a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
  1. Operatorul economic care deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, poate obține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, după transmiterea către direcția de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a unei notificări cu privire la intenția sa, însoțită de următoarele documente:a) cele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f) și h) din anexa nr. 16 la ordin;b) o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unității emitente din care să rezulte că societatea îndeplinește ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 16 la ordin.2. Prevederile pct. II și III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.
  -----