ORDIN nr. 248/79/2017pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 248 din 20 iulie 2017
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 79 din 29 iunie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 4 august 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.573/4.016 din 16.06.2017, întocmit de către Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor și de către Direcția generală control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în baza prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE și 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor, ținând cont de prevederile art. 19 din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată, în temeiul prevederilor art. 18^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2, art. 6^6 alin. (2) și art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit următorul ordin:  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 Definiții În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) exploatație - orice amenajare, orice construcție sau, în cazul creșterii ecvideelor în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deținute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepția cabinetelor sau a clinicilor veterinare;b) deținător - orice persoană fizică sau juridică, care are în proprietate sau în posesie ori are sarcina de a deține un ecvideu, permanent sau temporar, inclusiv în timpul transportului, în piețe sau în timpul concursurilor, curselor sau evenimentelor culturale;c) proprietar - orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate un ecvideu;d) bază națională de date - baza de date constituită din informațiile privind deținătorul și/sau proprietarul animalului și din date despre animal și exploatație;e) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii și împuternicit de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe bază de contract, să efectueze unele activități sanitar-veterinare publice, în condițiile legii;f) ecvidee - mamifere solipede sălbatice sau domestice din toate speciile genului Equus al familiei ecvideelor și încrucișările acestora;g) cabaline de rasă/ecvidee înregistrate - cai cu origine cunoscută și recunoscută oficial, înscriși în registre genealogice;h) ecvidee cu origine necunoscută - ecvidee ai căror ascendenți sunt parțial sau în totalitate necunoscuți;i) pașaportul pentru ecvideu - actul de identificare al ecvideului, emis de Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", denumită în continuare ANZ/Oficiul Județean de Zootehnie, denumit în continuare OJZ/Centrul Regional de Zootehnie, denumit în continuare CRZ, care se eliberează la solicitarea proprietarului/deținătorului ecvideului;j) pașaport duplicat - pașaport marcat ca atare în mod distinct "pașaport duplicat", emis de către organismul emitent, după cum urmează:1. atunci când documentul de identificare original este pierdut sau autoritatea emitentă deține dovada că anumite detalii de identificare din documentul de identificare existent nu sunt compatibile cu ecvideul corespunzător, dar identitatea ecvideului poate fi stabilită cu ajutorul codului transmis de transponder sau al metodei alternative de verificare a identității cu o trimitere la numărul unic de identificare pe viață înregistrat în baza de date a organismului emitent;2. pentru cabalinele de rasă/ecvideele înregistrate care au depășit vârsta de identificare, cu condiția ca adeverința de montă și declarația de fătare să fie disponibile și femela-mamă sau, în cazul transferului de embrioni, femela-receptoare să fie identificată în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE și 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor. În cazul emiterii unui pașaport duplicat, organismul emitent clasifică ecvideul, în secțiunea II, partea II din documentul de identificare duplicat, ca nefiind destinat sacrificării pentru consumul uman;k) pașaport înlocuitor - pașaport marcat ca atare în mod distinct cu sintagma "pașaport înlocuitor", emis de către organismul emitent, atunci când:1. documentul de identificare original este pierdut, iar identitatea ecvideului nu poate fi stabilită;2. nu există niciun indiciu sau nicio dovadă care să ateste că, pentru animalul în cauză, a fost anterior emis un document de identificare de către un organism emitent;3. ecvideele cu origine necunoscută au depășit vârsta de identificare. În cazul emiterii unui pașaport înlocuitor, organismul emitent va clasifica ecvideul, în secțiunea II, partea II din documentul de identificare înlocuitor ca nefiind destinat sacrificării pentru consumul uman;k^1) pașapoarte neconforme - toate pașapoartele noi care au fost emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 651/60/2013 pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor, în perioada 1.01.2016-14.08.2017, pentru ecvideele care au depășit vârsta de 1 an, inclusiv toate pașapoartele duplicat emise în perioada menționată, și nu au fost scoase din lanțul alimentar conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262; (la 02-10-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) l) transponder/microcip - dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenței radio, numai pentru citire, care respectă standardul ISO 11784 și aplică tehnologia HDX sau FDX-B și poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785, la o distanță minimă de 12 cm;m) Stud Book - Cartea crescătoriei naționale - documentul oficial în care se înregistrează cronologic datele privind originea, produșii și performanțele cabalinelor de rasă în vederea publicării;n) număr unic de identificare pe viață - UELN - cod alfanumeric unic, alcătuit din 15 caractere, care cuprinde toate informațiile privind fiecare ecvideu, baza de date și țara în care au fost înregistrate pentru prima dată aceste informații conform sistemului de codare al Universal Equine Life Number și care conține un cod de identificare compatibil cu UELN, din 6 caractere, pentru baza de date, urmat de un număr de identificare individual din 9 caractere, alocat ecvideului;o) dispozitiv de citire transponder/microcip - dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785;p) mișcarea ecvideelor - creșterea sau descreșterea numărului de animale aflate într-o exploatație, din oricare motiv, inclusiv nașterea sau moartea unui animal;q) identificare - acțiunea de implantare a transponderului la ecvidee;r) înregistrare - acțiunea de completare a fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor, de predare a acesteia la ANZ/OJZ și de operare a datelor în Sistemul de identificare și înregistrare a ecvideelor;s) acces și vizualizare - deținerea de nume de utilizator și parolă în vederea vizualizării de date în Sistemul de identificare și înregistrare a ecvideelor;t) utilizator - persoană fizică sau juridică cu drept de acces, vizualizare și/sau operare a datelor în Sistemul de identificare și înregistrare a ecvideelor.  +  Articolul 2 Obiective generale(1) Prezentul ordin stabilește activitățile, atribuțiile, responsabilitățile, regulile și documentele referitoare la activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor, prin înregistrarea utilizatorilor și a exploatațiilor, identificarea individuală a fiecărui animal și înregistrarea fiecărei mișcări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilității.(2) Ecvideele circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate și înregistrate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 262/2015, precum și ale prezentului ordin; circulația pe teritoriul României a ecvideelor neidentificate în sensul prezentului ordin și/sau fără a fi însoțite de pașaport și de documentele prevăzute de legislația în vigoare, respectiv certificatul de sănătate, iar, în cazul transportului la abator, și de documentul de lanț alimentar, este interzisă.(3) Identificarea și înregistrarea ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă, se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, organizați potrivit legii.(4) Utilizatorii implicați în activitățile Sistemului de identificare și înregistrare a ecvideelor, denumit în continuare SIIE, garantează confidențialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate ecvideele din România sunt identificate utilizându-se un transponder care îndeplinește condițiile stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.(6) Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despăgubiri este interzisă în cazul ecvideelor neidentificate și neînregistrate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și fără pașaport.(7) Implantarea transponderului la cabalinele de rasă/ecvideele înregistrate se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică, organizați potrivit legii, iar completarea fișei de identificare și înregistrare a cabalinelor de rasă, precum și operarea în SIIE se efectuează de către ANZ/OJZ; deținătorul de cabaline trebuie să prezinte documentele care atestă rasa și originea, eliberate/vizate și înregistrate la ANZ, în calitate de autoritate de Stud Book; în cazul în care deținătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa și originea, cabalinele respective vor fi înregistrate în categoria "ecvidee de rasă necunoscută".(8) În pașapoartele ecvideelor care au implantate mai multe transpondere se completează toate codurile emise la citirea acestora.(9) Medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, pot decide să suspende statutul de invaliditate al pașaportului duplicat al ecvideului destinat sacrificării pentru consumul uman în condițiile prevăzute la art. 31 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262.  +  Articolul 3 Asigurarea fondurilor Fondurile necesare procesului integrat de identificare și înregistrare a ecvideelor se asigură după cum urmează:a) din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA -, tipărirea și eliberarea formularelor de identificare și înregistrare a ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă, în limita bugetului aprobat; fiecare fișă de identificare și înregistrare a ecvideelor se emite în 3 exemplare autocopiative: unul pentru medicul veterinar de liberă practică împuternicit, unul pentru ANZ/OJZ și unul pentru proprietarul animalului; seriile fișelor de identificare și înregistrare a ecvideelor sunt alocate de către ANSVSA, în baza solicitărilor direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;b) din bugetul ANZ, următoarele:1. formularele de identificare și înregistrare a ecvideelor pentru cabalinele de rasă, furnizarea, la cerere, a formularului de vânzare-cumpărare/donație/moștenire a ecvideului, a formularului pentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social al proprietarului/deținătorului - schimbarea exploatației ecvideului, a formularului pentru declararea morții/dispariției - găsirii unui ecvideu, a formularului de eliberare a unui pașaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu;2. întocmirea, eliberarea și expedierea pașapoartelor pentru ecvidee, administrarea bazei naționale de date pentru ecvidee, softul și mentenanța softului, echipamentele necesare pentru administrarea și asigurarea funcționalității bazei naționale de date pentru ecvidee;c) de către proprietarul/deținătorul ecvideelor - costul transponderului, costul manoperei de implantare a microcipului, costul aferent completării și predării la ANZ/OJZ a fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor, precum și costul pașapoartelor duplicat și înlocuitor.  +  Capitolul II Identificarea și înregistrarea ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea și distribuirea pașapoartelor  +  Articolul 4 Termene de identificare și înregistrare(1) Identificarea și înregistrarea ecvideelor se efectuează în exploatații înregistrate conform prevederilor legislației în vigoare.(2) Ecvideele trebuie să fie identificate până la vârsta de 6 luni, să fie înregistrate și să dețină pașaport în termen de maximum 12 luni de la data nașterii și, în orice caz, înainte de a părăsi definitiv exploatația în care s-au născut, cu excepția cazului în care o astfel de deplasare are loc în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. k) pct. 3 din prezentul ordin, ca mânji sub iapămamă, sau în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 în cazul ecvideelor cu vârsta de cel mult 12 luni destinate sacrificării. (la 02-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) (3) Un nou document de identificare poate fi emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262.  +  Articolul 5 Condiții de identificare, înregistrare și operare(1) Identificarea și înregistrarea ecvideelor sunt în responsabilitatea proprietarilor/deținătorilor animalelor și se realizează de către medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii, cu excepția cabalinelor de rasă.(2) Operarea în baza națională de date a ecvideelor se efectuează de către reprezentanții ANZ, CRZ și OJZ.(3) Acordarea UELN și emiterea pașapoartelor pentru ecvidee se realizează de către ANZ/CRZ/OJZ.(4) Implantarea transponderului la caii de rasă se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, în prezența reprezentantului OJZ care completează fișa de identificare și înregistrare a ecvideului și care fotografiază caii respectivi și dangalele, dacă acestea există.(5) Pentru evitarea multiplei identificări se efectuează o verificare, prin scanarea cu cititorul de transpondere, a întregii suprafețe a corpului ecvideului pentru a se vedea dacă nu există un transponder implantat anterior; în urma verificării pot fi identificate trei situații:a) ecvideul are unul sau mai multe transpondere implantate anterior, dar nu deține pașaport și nu se regăsește înregistrat în SIIE, caz în care se completează fișa de identificare și înregistrare a ecvideului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, în care se menționează numărul microcipului sau microcipurilor depistate, și se emite un document de identificare duplicat sau înlocuitor în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262;b) ecvideul a depășit vârsta de identificare și nu are un transponder implantat anterior, situație în care se implantează un transponder în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările și completările ulterioare, pe baza căruia se completează fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor și se emite un document de identificare duplicat sau înlocuitor în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262;c) există semne clinice că microcipul a fost îndepărtat fără respectarea prevederilor legislației în vigoare, situație în care se implantează un transponder aprobat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările și completările ulterioare, pe baza căruia se completează fișa de identificare și înregistrare a ecvideului și se emite un document de identificare înlocuitor în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262.(6) În vederea obținerii pașaportului pentru ecvideu, fișa de identificare și înregistrare completată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit poate fi depusă la sediul ANZ sau OJZ și de către proprietarul/deținătorul ecvideului; în cazul în care în diagrama cuprinsă în fișa de identificare și înregistrare nu sunt completate semne de identificare sau nu sunt completate minimum trei vârtejuri, trebuie atașat la fișa de identificare și înregistrare și desenul castanelor, prevăzut la secțiunea XI din pașaport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(7) În cazul în care ecvideul are implantat un transponder din altă țară sau un transponder cu cod de fabricant și nu are pașaport, nu se implantează un alt transponder; fișa de identificare și înregistrare a ecvideului se întocmește pe baza transponderului existent; dacă are implantat un microcip din altă țară, atunci fișa de identificare este trimisă la ANZ, pentru a se verifica dacă în țara respectivă a fost emis un pașaport pentru acel ecvideu, iar în situația în care pașaportul original a fost emis în altă țară, proprietarul/deținătorul trebuie să solicite un pașaport duplicat la organismul emitent din țara respectivă, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262.(8) În situația în care ecvideul are implantat un transponder din altă țară și are un pașaport emis în țara respectivă, se întocmește fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor, care se transmite la ANZ sau OJZ, împreună cu pașaportul ecvideului, în vederea operării în SIIE și în pașaportul ecvideului.(9) În situația în care ecvideul nu are implantat un transponder din altă țară, dar are un pașaport emis în altă țară, se implantează un transponder aprobat pentru identificarea ecvideelor în România, se întocmește fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor și se transmite la ANZ sau OJZ împreună cu pașaportul ecvideului, în vederea operării în SIIE și în pașaportul ecvideului.(10) În situația în care un ecvideu nu are implantat un transponder și nu a depășit vârsta de identificare, se implantează un transponder aprobat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările și completările ulterioare, pe baza căruia se completează fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor și se emite un pașaport.(11) Dacă ecvideul identificat a depășit vârsta de identificare, în cazul cabalinelor de rasă/ecvideelor înregistrate se emite un pașaport duplicat, iar în cazul ecvideelor cu origine necunoscută se emite un pașaport înlocuitor, iar costul pașaportului duplicat/înlocuitor se achită la sediul ANZ/OJZ sau prin virare de numerar în contul ANZ, deschis la trezorerie.(12) În situația în care un ecvideu deține un pașaport care nu respectă cerințele minime prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 sau deține un pașaport în care anumite detalii de identificare nu au fost înregistrate cu acuratețe sau este un cal reclasificat din categoria "ecvideu de rasă necunoscută" în categoria "cal de rasă/ecvideu înregistrat", reclasificare făcută în urma efectuării testului ADN, se poate emite un pașaport nou în care trebuie specificată data emiterii primului pașaport și data eliberării celui de al doilea pașaport, iar primul pașaport trebuie predat la ANZ în vederea anulării.(13) Este strict interzisă îndepărtarea sau distrugerea transponderului cu care este identificat un ecvideu în altă situație decât a morții, respectiv a uciderii sau sacrificării acestuia sub supravegherea medicului veterinar oficial, precum și completarea neautorizată a oricăror date în pașaport.  +  Articolul 6 Emiterea și distribuirea pașaportului(1) Emiterea pașaportului pentru ecvideu se efectuează de către ANZ/CRZ/OJZ.(2) Distribuirea pașapoartelor către proprietarii/deținătorii de ecvidee se efectuează după cum urmează:a) direct proprietarului/deținătorului ecvideului, la sediul ANZ sau OJZ;b) prin Poșta Română, cu confirmare de primire.(3) Completarea pașaportului ecvideului se efectuează conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262, după cum urmează:a) secțiunea I partea A și B și, atunci când este cazul, partea C secțiunea II partea I, atunci când este cazul, și partea a II-a doar la emiterea pașaportului duplicat/înlocuitor, precum și secțiunile IV, V și XI, de către autoritatea emitentă, respectiv de către ANZ/OJZ/CRZ;b) secțiunea VI, de către organele de control abilitate, cu menționarea calității acestora;c) secțiunea I partea C, atunci când este cazul, părțile II și III din secțiunea II, precum și secțiunile III, VII, VIII, IX și X, de către medicul veterinar oficial sau de liberă practică, organizat conform legii, după caz.(4) În cazul pașapoartelor emise anterior intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262 și până la implementarea noului format de pașaport se completează secțiunile corespunzătoare domeniului de competență.(5) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului ecvideului, proprietarul/deținătorul solicită eliberarea unui pașaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu la ANZ/CRZ/OJZ.  +  Articolul 7 Obligațiile părților implicate în identificarea și înregistrarea ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea și distribuirea pașapoartelor(1) Obligațiile proprietarului/deținătorului sunt următoarele:a) anunță medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la nașterea fiecărui ecvideu, în vederea identificării până la vârsta de 6 luni de la naștere și în vederea înregistrării și eliberării pașaportului până la 12 luni de la naștere sau înainte de ieșirea acestuia din exploatația de origine, în funcție de data care survine mai devreme; (la 02-10-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) b) anunță medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la intenția de vânzare/cumpărare sau donația ecvideelor în vederea eliberării documentelor sanitar - veterinare necesare;c) permite medicului veterinar de liberă practică împuternicit/medicului veterinar oficial accesul în exploatație, în vederea efectuării acțiunilor de identificare și înregistrare, precum și a acțiunilor sanitar - veterinare pentru toate ecvideele;d) permite medicului veterinar oficial accesul în exploatație, în vederea desfășurării controalelor și inspecțiilor sanitar-veterinare pentru toate ecvideele;e) achiziționează transpondere aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările și completările ulterioare, de la furnizorii primari sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în calitate de furnizor secundar; lista furnizorilor primari și secundari este publicată la adresa de internet: www.anarz.eu;f) completează cererea adresată ANZ/OJZ pentru eliberarea pașaportului pentru ecvidee, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;g) în vederea obținerii pașaportului pentru ecvideu, depune la sediul ANZ/OJZ cererea prevăzută la lit. f); de asemenea, proprietarul/deținătorul de ecvidee poate depune la sediul ANZ/OJZ și fișa de identificare și înregistrare completată de medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;h) oferă medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate datele necesare în vederea completării fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor;i) pentru identificarea și înregistrarea cabalinelor de rasă/ecvideelor înregistrate prezintă la ANZ/OJZ documentele care atestă rasa și originea eliberate/vizate și înregistrate la ANZ; în cazul în care proprietarul/deținătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa și originea, cabalinele respective sunt înregistrate în categoria "ecvideu de rasă necunoscută";j) notifică medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate informațiile referitoare la mișcările și evenimentele intervenite cu privire la ecvideele din exploatația proprie;k) deține asupra sa pașaportul ecvideului în cazul în care acesta efectuează o mișcare în afara exploatației; nu este necesar ca documentul de identificare să însoțească ecvideele înregistrate și ecvideele destinate reproducției și producției, atunci când acestea:1. se află pe pășuni, iar pașaportul poate fi prezentat fără întârziere de către proprietar/deținător;2. sunt călărite, conduse, duse sau preluate temporar, fie în vecinătatea exploatației, pe teritoriul României, astfel încât pașaportul să poată fi prezentat fără întârziere; fie în perioada de transhumanță a ecvideelor înspre și dinspre zonele de pășune de vară înregistrate, cu condiția ca pașapoartele să poată fi prezentate la exploatația de plecare;3. nu sunt înțărcate și însoțesc iapa-mamă sau iapa-surogat;4. participă la un antrenament sau la un test pentru o competiție ecvestră sau la un eveniment pentru care este necesar să părăsească temporar locul antrenamentului, al competiției sau al evenimentului;5. sunt deplasate sau transportate într-o situație de urgență legată de ecvideele însele sau de exploatația în care sunt ținute.l) în cazul vânzării-cumpărării/donației/moștenirii ecvideului, noul deținător are obligația de a preda pașaportul la ANZ/OJZ în termen de maximum 7 zile lucrătoare, în vederea operării în pașaportul ecvideului a datelor noului deținător, aceasta urmând a fi efectuată atât în cazul în care ecvideul rămâne în aceeași localitate, cât și în cazul schimbării localității sau județului; totodată, noul deținător are obligația să completeze și să depună formularul de vânzare-cumpărare/donație/moștenire a ecvideului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, împreună cu documentele solicitate în acesta;m) în cazul schimbării adresei de domiciliu/sediului, proprietarul/deținătorul ecvideului are obligația de a prezenta la ANZ/OJZ pașaportul acestuia, precum și o copie a actului din care să reiasă noua adresă a proprietarului/deținătorului, în vederea operării datelor în pașaportul ecvideului și în baza națională de date, iar în cazul schimbării exploatației ecvideului, proprietarul/deținătorul are obligația de a depune la ANZ/OJZ o copie a actului din care reiese noua exploatație, în vederea operării datelor în baza națională de date; totodată, proprietarul/deținătorul are obligația să completeze și să depună formularul pentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social, respectiv pentru schimbarea exploatației ecvideului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu documentele solicitate în acesta;n) în cazul morții/dispariției unui ecvideu, trebuie să predea pașaportul acestuia la ANZ/OJZ, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea/dispariția animalului; în cazul găsirii ecvideului dispărut, deținătorul trebuie să se prezinte la ANZ/OJZ în termen de 7 zile lucrătoare pentru ridicarea pașaportului acestuia; totodată, are obligația să completeze și să depună formularul pentru declararea morții/dispariției/găsirii unui ecvideu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, împreună cu documentele solicitate în acesta;o) în cazul pierderii, furtului, deteriorării pașaportului ecvideului sau în cazul altui motiv din cauza căruia deținătorul nu mai posedă pașaportul acestuia, solicită eliberarea pentru animalul în cauză a unui pașaport duplicat/înlocuitor la ANZ/OJZ sau în țara unde acesta a fost emis; totodată, are obligația să completeze și să depună formularul de eliberare a unui pașaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7, împreună cu documentele solicitate în acesta.p) depune documentul de identificare la ANZ/OJZ, în termen de cel mult 14 zile de la data clasificării ecvideului ca nefiind destinat sacrificării pentru consumul uman, în conformitate cu secțiunea II partea II din documentul de identificare, de către medicul veterinar organizat în condițiile legii, în vederea operării în baza națională de date, în cazul în care nu a fost operat în SIIE de medicul veterinar care a făcut clasificarea, lucru despre care proprietarul a fost informat de către acesta. (la 02-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) (2) Obligațiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit sunt următoarele:a) să dețină cititor de transpondere conform standardului ISO 11785;b) să implanteze, la ecvideele neidentificate, transpondere aprobate pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 7 zile de la primirea solicitării din partea proprietarului, după asigurarea prealabilă că ecvideul este neidentificat, prin scanarea cu cititorul de transpondere a întregii suprafețe a corpului ecvideului;c) să completeze și să depună la ANZ/OJZ, în termen de maximum 30 de zile, în condițiile prevăzute la art. 3 lit. c), pe baza procesului-verbal de predare-primire al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor, iar în cazul în care în diagramă - pagina a doua din fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor - nu sunt completate semne de identificare sau nu sunt completate minimum trei vârtejuri, atunci va trebui să atașeze și desenul castanelor prevăzut în secțiunea XI din pașaport, conform modelului prezentat în anexa nr. 8; de asemenea, medicul veterinar de liberă practică împuternicit poate depune la sediul ANZ/OJZ și cererea adresată ANZ/OJZ pentru eliberarea pașaportului pentru ecvidee completată de proprietarul/ deținătorul ecvideelor;d) să utilizeze pentru identificarea ecvideelor transpondere aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările și completările ulterioare, care sunt prevăzute cu 6 etichete autocolante cu numărul emis de transponder; cele 6 etichete autocolante sunt utilizate după cum urmează:(i) se aplică trei etichete, câte una pe prima pagină a fiecăruia dintre cele trei exemplare autocopiative ale fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor;(ii) se aplică trei etichete, câte una pe a doua pagină a fiecăruia dintre exemplarele fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor - diagrama, la rubrica corespunzătoare;e) se asigură că proprietarul/deținătorul ecvideului este cel înscris în pașaport sau că există documente care justifică prezența ecvideului în locul respectiv și la deținătorul în cauză, iar transponderul înscris în pașaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia, cu ocazia mișcării animalului sau a diferitelor acțiuni sanitar-veterinare;f) să completeze părțile II și III din secțiunea II, precum și secțiunile VI, VII, VIII și IX din pașaport;g) să înregistreze în Registrul național al exploatațiilor proprietarii/deținătorii de ecvidee, alocându-le cod de exploatație în cazul în care nu dețin.h) să nu elibereze certificate sanitare veterinare de sănătate de la exploatație către abator și să opereze în pașapoartele neconforme emise în perioada 1.01.2016-14.08.2017, respectiv în secțiunea IX partea II din acestea, mențiunea «nedestinat sacrificării pentru consum uman», cu fiecare ocazie când un pașaport le este prezentat pentru dovedirea identității ecvideului; (la 02-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) i) să extragă din SIIE tabelul de prelevare a probelor/vaccinare, conform modelului prevăzut la anexa nr. 11, în vederea efectuării acțiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; tabelul generat conține date despre ecvidee și proprietarii/deținătorii acestora, din localitatea/unitatea administrativ-teritorială respectivă; ecvideele regăsite pe teren, dar neînscrise în tabelele generate din SIIE se înscriu suplimentar de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți cu ocazia efectuării acțiunilor sanitar-veterinare prevăzute mai sus, cu menționarea codului de identificare și datelor proprietarului/deținătorului; (la 02-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) j) în cazul în care a solicitat și a obținut drepturi de operare în SIIE, să opereze în SIIE ecvideul ca fiind nedestinat pentru sacrificare pentru consum uman; (la 02-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) k) în cazul în care nu a operat în SIIE, să informeze direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București despre ecvideele clasificate ca nefiind destinate sacrificării pentru consumul uman în conformitate cu secțiunea II partea II din documentul de identificare, în termen de cel mult 14 zile de la data semnării în secțiunea corespunzătoare din pașaport. (la 02-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) (3) Obligațiile unității de sacrificare sunt următoarele:a) se asigură că transponderul înscris în pașaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia;b) respinge de la sacrificare pentru consum uman ecvideele pentru care au fost emise pașapoarte înlocuitoare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262;c) respinge de la sacrificare pentru consum uman ecvideele care dețin pașapoarte duplicat emise în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262, dacă invaliditatea pașapoartelor pentru sacrificarea ecvideelor pentru consum uman nu a fost suspendată;c^1) nu achiziționează spre sacrificare și respinge de la sacrificare ecvideele pentru care s-au eliberat pașapoarte neconforme în perioada 1.01.2016-14.08.2017 și nu respectă cerințele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262; (la 02-10-2020, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) c^2) respinge de la sacrificare ecvideele care au implantate și alte microcipuri care nu sunt menționate în pașaport și în baza națională de date; (la 02-10-2020, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) c^3) verifică, atât în pașaport, cât și în aplicația SIIE disponibilă pe site-ul ANZ, utilizând modulul «căutare ecvidee», dacă ecvideele aduse spre abatorizare sunt scoase din lanțul alimentar pentru pașapoarte neconforme, pentru pașapoarte duplicat/înlocuitor sau pentru că le-au fost administrate anumite medicamente, în vederea respingerii acestora; (la 02-10-2020, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) c^4) notifică ANZ, în termen de cel mult 72 de ore, toate codurile de identificare a microcipurilor implantate, în cazul constatării mai multor microcipuri implantate ecvideului sacrificat, care nu se regăsesc în pașaport, cu ocazia îndepărtării microcipului înscris în pașaport. (la 02-10-2020, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) d) întocmește procesul-verbal de distrugere a transponderelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9;e) trimite, în termen de 48 de ore de la sacrificarea ecvideelor, pașapoartele acestora însoțite de un proces-verbal de predare-primire a pașapoartelor la OJZ din județul unde este înregistrat ecvideul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, și procesul-verbal de distrugere a transponderelor;f) se asigură că în pașaportul ecvideului este înregistrată persoana care prezintă ecvideul la sacrificare/ucidere;g) la sfârșitul fiecărei luni comunică ANZ rapoartele cu ecvideele sacrificate în luna respectivă.(4) Obligațiile medicului veterinar oficial sunt următoarele:a) se asigură că proprietarul/deținătorul ecvideului corespunde cu cel înscris în pașaport sau există documente care justifică prezența ecvideului în locul respectiv și la deținătorul în cauză, iar transponderul înscris în pașaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia, cu ocazia controalelor oficiale sau a diferitelor acțiuni sanitar-veterinare;b) completează secțiunile III și X, iar, atunci când este cazul, secțiunile VI, VII, VIII și IX din pașaport;c) în cazul eliminării ecvideului prin sacrificare/ucidere:1. la locul de debarcare se asigură că ecvideele sunt însoțite de documentele sanitare-veterinare prevăzute de legislația în vigoare și corespund cu datele din pașaport, că transponderul înscris în pașaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia;2. se asigură că transponderele sunt distruse și completează în pașaport, pe toate paginile, "ANULAT", motivul eliminării și data eliminării ecvideului;3. se asigură că nu sunt admise la sacrificare ecvideele ce dețin pașapoarte înlocuitoare emise în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262, precum și ecvideele ce dețin pașapoarte sau pașapoarte duplicat pentru care nu a fost suspendat statutul de invaliditate privind sacrificarea ecvideelor pentru consumul uman;4. declară improprie pentru consumul uman carnea sau porțiunea din carcasă care conține transponderul, în conformitate cu prevederile art. 45 lit. m) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale, în cazul în care transponderul nu poate fi recuperat de la ecvideul sacrificat pentru consum uman; (la 02-10-2020, Punctul 4. din Litera c) , Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) 5. verifică, atât în pașaport, cât și în baza națională de date, dacă animalele sunt scoase din lanțul alimentar pentru:(i) pașapoarte neconforme;(ii) pașapoarte duplicat/înlocuitor;(iii) administrarea de produse medicinale veterinare care nu sunt autorizate pentru ecvideele de la care se obțin alimente;(iv) nerespectarea perioadelor de așteptare prevăzute în specificațiile aprobate ale produselor medicinale veterinare utilizate în tratamentul acestora, în vederea respingerii de la sacrificare pentru consumul uman; (la 02-10-2020, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul II a fost completată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) 6. respinge de la sacrificare ecvideele pentru care s-au eliberat pașapoarte neconforme în perioada 1.01.2016-14.08.2017 și nu respectă cerințele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262; (la 02-10-2020, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul II a fost completată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) 7. respinge de la sacrificare ecvideele care au implantate și alte microcipuri care nu sunt menționate în pașaport și în baza națională de date și se asigură de respectarea prevederilor alin. (3) lit. c^4). (la 02-10-2020, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul II a fost completată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) (5) Obligațiile direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București sunt următoarele:a) coordonează activitatea persoanelor desemnate prin decizie a directorului executiv, responsabile cu verificarea activității de identificare a ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă;b) tipăresc și acordă, cu titlu gratuit, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți formularele de identificare și înregistrare a ecvideelor;c) alocă electronic formularele de identificare și înregistrare a ecvideelor care au fost distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți;d) în cazul în care constată încălcarea prevederilor prezentului ordin, notifică ANZ/OJZ cu privire la aceasta și aplică sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru domeniul de competență, care vizează deținătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor.e) după încheierea acțiunilor sanitar-veterinare, înaintează, în copie, cu adresă de înaintare, către OJZ tabelele prevăzute în anexa nr. 11, completate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți; (la 02-10-2020, Alineatul (5) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) f) în baza informațiilor primite din partea medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, informează OJZ despre ecvideele clasificate ca nefiind destinate sacrificării pentru consumul uman, în conformitate cu secțiunea II partea II din documentul de identificare, în vederea operării în baza națională de date. (la 02-10-2020, Alineatul (5) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) (6) Obligațiile ANSVSA sunt următoarele:a) coordonează activitatea persoanelor responsabile cu verificarea activității de identificare a ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă;b) asigură fondurile necesare pentru tipărirea și eliberarea formularelor de identificare și înregistrare a ecvideelor, în limita bugetului aprobat;c) acordă acces gratuit în SNIIA angajaților ANZ.(7) Obligațiile ANZ/CRZ/OJZ sunt următoarele:a) identifică și înregistrează cabalinele de rasă, monitorizează activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor;b) preia de la proprietarul/deținătorul animalului sau de la medicul veterinar de liberă practică, organizat conform legii, documentele prevăzute la alin. (1) lit. g) și la alin. (2) lit. c);c) acordă UELN;d) emite pașapoartele pentru ecvidee în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262;e) la identificarea cabalinelor de rasă, alături de completarea fișei de identificare, acestea trebuie fotografiate, cu evidențierea dangalelor, dacă acestea există;f) operează în SIIE datele privind:(i) înregistrarea fișei de identificare a ecvideelor, înregistrarea diagramei pentru toate ecvideele identificate;(ii) vânzarea-cumpărarea, moștenirea, donația ecvideelor pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 4;(iii) schimbarea exploatației ecvideului, schimbarea adresei proprietarului/deținătorului ecvideului pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 5;(iv) moartea, dispariția și găsirea ecvideelor, pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 6;g) eliberează pașaportul duplicat/înlocuitor pentru ecvidee pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 7 și pe baza fișei de identificare la ecvideele pentru care s-a depășit vârsta de identificare, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262;h) efectuează controale și aplică sancțiuni care vizează proprietarii/deținătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor, în cazul încălcării prevederilor prezentului ordin;i) acordă drepturile de acces și operare în SIIE proprietarilor exploatațiilor, medicilor veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii și/sau medicilor veterinari oficiali care efectuează acțiunile sanitar-veterinare prevăzute în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013, cu modificările și completările ulterioare, sau controale oficiale, după caz, precum și medicilor veterinari organizați în condițiile legii care efectuează tratamente sau alte acțiuni sanitar-veterinare la ecvidee, pe baza unei proceduri aprobate prin decizie a directorului general al ANZ; (la 02-10-2020, Litera i) din Alineatul (7) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) j) organizează instruiri ale medicilor veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii și ale medicilor veterinari oficiali, cu privire la modul de completare a fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor și modul de accesare și vizualizare a datelor privind identificarea și înregistrarea ecvideelor în SIIE; (la 02-10-2020, Litera j) din Alineatul (7) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) k) furnizează, la cerere, proprietarilor/deținătorilor și instituțiilor publice informații din SIIE; (la 02-10-2020, Litera k) din Alineatul (7) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) l) elaborează în SIIE un formular care conține date de identificare ale ecvideelor, în conformitate cu modelul de tabel de prelevare a probelor/vaccinare prevăzut la anexa nr. 11; acest formular este utilizat de medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii în cadrul acțiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013, cu modificările și completările ulterioare; (la 02-10-2020, Alineatul (7) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) (8) Formularele prevăzute în anexele nr. 2, 4, 5, 6, 7, precum și desenul castanelor prevăzut la anexa nr. 8 se pot descărca de pe adresa www.anarz.eu sau se pot obține de la sediile ANZ/CRZ/OJZ.  +  Articolul 7^1(1) Sunt declarate neeligibile pentru sacrificare pentru consum uman toate ecvideele care au fost identificate și au primit pașapoarte neconforme după vârsta de 1 an în perioada 1.01.2016-14.08.2017. Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 274/153/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 2 octombrie 2020 prevede:
  Articolul III(1) Ecvideele prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor, cu modificările și completările ulterioare, sunt scoase din categoria sacrificat pentru consum uman din baza națională de date de către Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, în cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.(2) În 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“ pune la dispoziția Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și abatoarelor autorizate pentru sacrificarea ecvideelor listele cu ecvideele care au primit pașapoarte neconforme și sunt neeligibile pentru consumul uman, respectiv cu ecvideele care au primit pașapoarte neconforme și care sunt scoase din lanțul alimentar.
  (2) Se interzice abatoarelor să sacrifice pentru consum uman ecvideele care, în baza națională de date, figurează ca fiind scoase din lanțul alimentar.(3) Toate pașapoartele neconforme emise în perioada 1.01.2016-14.08.2017 sunt marcate cu ștampila «DUPLICAT» sau «ÎNLOCUITOR», în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262, în funcție de caz, cu prima ocazie în care pașaportul ajunge la OJZ. (4) Ecvideele înscrise în tabelele prevăzute în anexa nr. 11, completate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți și transmise de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București cu adresă de înaintare, sunt operate în SIIE în starea «situație neclară», dacă este menționat motivul neprelevării probelor; nu sunt operate în SIIE ecvideele la care nu s-au recoltat probe de sânge, dar pentru care nu există specificat motivul lipsei ecvideului, asumat sub semnătură de către proprietarul acestuia. (la 02-10-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 )
   +  Capitolul III Prevederi tranzitorii și finale  +  Articolul 8(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, datele cu privire la ecvideele neidentificate care dețin un microcip neautorizat sau cărora li se va implanta un transponder care nu corespunde specificațiilor stabilite de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările și completările ulterioare, sunt operate în SIIE doar după implantarea unui microcip aprobat.(2) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Pașapoartele emise în condițiile legii, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile.(4) Fișele de identificare și înregistrare a ecvideelor existente în stoc la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot fi utilizate cel mult 60 de zile de la această dată.(5) Medicii veterinari organizați conform legii, cu excepția celor prevăzuți la art. 7 alin. (2), care tratează ecvidee eligibile pentru sacrificare cu destinația consum uman, sunt obligați să consemneze tratamentul administrat în pașaport la secțiunea II partea a III-a, precum și în baza națională de date. (la 02-10-2020, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 ) (6) În cazul în care se administrează la ecvidee tratamente cu substanțe interzise pentru consumul uman, medicul veterinar organizat conform legii exclude animalul din lanțul alimentar și înregistrează acest fapt în pașaport și în baza națională de date. (la 02-10-2020, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 )  +  Articolul 9Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 60/651/2013 pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 5 august 2013, se abrogă.  +  Articolul 11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 10 zile de la publicare.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea

  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
   +  Anexa nr. 1
  Fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor
  SERIA .................. [-] A. DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAȚIEI
  OJZ Județ ......................... Cod exploatație RO [][][][][][][][][][] Adresa exploatației: Localitatea ............... SIRUTA [][][][][][] str. ........... nr. .....
  [-] B. PROPRIETARUL EXPLOATAȚIEI
  Domiciliul: Județul ........, localitatea ......, strada ........., nr. ..... Numele ............, prenumele ........... CNP/CUI [][][][][][][][][][][][][]
  [-] C. ALȚI PROPRIETARI DE ANIMALE DIN EXPLOATAȚIE
  Domiciliul: Județul ........, localitatea ......, strada ........., nr. ..... Numele ............, prenumele ........... CNP/CUI [][][][][][][][][][][][][]
  Domiciliul: Județul ........, localitatea ......, strada ........., nr. ..... Numele ............, prenumele ........... CNP/CUI [][][][][][][][][][][][][]
  [-] D. DEȚINĂTORUL ANIMALELOR
  Domiciliul: Județul ........, localitatea ......, strada ........., nr. ..... nr. telefon ...................... adresa e-mail .......................... Numele ............, prenumele ........... CNP/CUI [][][][][][][][][][][][][]
  [-] E. ECVIDEE
  Nr. Specia Sex Numele Ziua/luna/ anul nașterii Numărul transponderului Proprietarul
  [][][][][][] [][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [-] F. DECLARAȚII Subsemnatul, proprietar al exploatației, declar pe propria răspundere următoarele: - am primit și mă oblig să păstrez exemplarul (verde) din prezentul formular șianexele sale, cunoscând faptul că acestea sunt componente ale registrului de exploatație. Am identificat Semnătura proprietarului/ deținătorului Medic veterinar: de liberă practică împuternicit: ........................ Numele ............., prenumele ............... Data [][];[][];[][] (ziua)(luna)(anul) Semnătura ......... Ștampila ......... Subsemnații atestăm veridicitatea și realitatea celor consemnate în prezentuldocument și în cele ......... anexe, sub sancțiunea legii penale. Informațiile conținute în acest formular nu pot fi folosite pentru impozite șitaxe de orice fel.
  Proprietar Nume ecvideu Name of equidae Specia/Rasa Species/ Breed Sex Sex CuloareColour Data nașteriiDate of birth Tatăl Sire Mama Dam TransponderTransponder
  Cap Head
  Gât Neck
  Membre Limbs Stânga anterior Fore left
  Dreapta anterior Fore right
  Stânga posterior Hind left
  Dreapta posterior Hind right
  Corp Body
  Data examinării Semnătura și ștampila autorizată (Date of examination) (Authorised Stamp)
   +  Anexa nr. 2
  CERERE
  pentru eliberarea unui pașaport pentru ecvidee
  Către Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" - Oficiul Județean de Zootehnie ............... Subsemnatul/Subsemnata, ..................., domiciliat(ă) în ................, nr. telefon ............ solicit eliberarea unui/unor pașaport/pașapoarte pentru ecvideul/ecvideele deținut(e). Data ..................... Semnătura ......................
   +  Anexa nr. 3
  PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
  a fișelor de identificare și înregistrare a ecvideelor
  Încheiat astăzi, ......................... Subsemnații, .................................., medic veterinar de liberă practică împuternicit în Circumscripția sanitar-veterinară de asistență ..........., și ..........., salariat al Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" - Oficiul Județean de Zootehnie .................., am procedat astăzi, data de mai sus, primul la predarea, iar secundul la primirea unui număr de .............. fișe de identificare și înregistrare a ecvideelor*), cu serii de la ................. până la ................ sau cu următoarele serii: .................................. și a unui număr de .......... cereri pentru eliberarea unui pașaport de ecvidee, după cum urmează: .........(Se vor înscrie numele și prenumele proprietarului/deținătorului de ecvidee și numărul de microcip al ecvideelor pentru care se solicită eliberarea pașaportului.)...... Notă
  *) În cazul în care în diagrama cuprinsă în fișa de identificare și înregistrare nu sunt completate semne de identificare sau nu sunt completate minimum trei vârtejuri, trebuie atașat la fișa de identificare și înregistrare și desenul castanelor, prevăzut la secțiunea XI din pașaport.
  Am predat. ..................... Am primit. ......................
   +  Anexa nr. 4
  FORMULAR
  de vânzare-cumpărare/donație/moștenire a ecvideului
  SOLICITANT(Se completează cu majuscule.)Numele și prenumele/Denumirea ....................CNP/CUI .........................................................Adresa domiciliului/Sediul social ....................Codul de exploatație ......................................Adresa exploatației ............................................. (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)Solicit înregistrarea ca proprietar/deținător în baza de date și în pașaportul ecvideului/pașapoartele ecvideelor din tabelul de mai jos:
  Nr. crt.SpeciaRasaSexCuloareaNumeleMicrocip/DangaleNr. pașaport
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Menționez că ecvideul/ecvideele a/au fost obținute prin:Vânzare-cumpărare []Donație []Moștenire []De la (proprietarul anterior) (Se completează cu majuscule.)Numele și prenumele/Denumirea ....................CNP/CUI ....................Adresa domiciliului/Sediul social ....................Codul de exploatație ....................Adresa exploatației ............................................ (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)Atașez: pașaportul/pașapoartele ecvideului/ecvideelor, copie B.I./C.I., CUI, copie card de exploatație sau adeverință cod exploatație.
  DECLARAȚIE DE PROPRIETATE
  Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menționat(e) în tabelul de mai sus și declar că informațiile din acest formular sunt adevărate și cunosc faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
  Data
  .............................
  Semnătura proprietarului/Semnătura reprezentantului legal și ștampila
  ......................................................................................
  Numele și semnătura proprietarului anterior
  …..................................................................................
  Această secțiune trebuie completată de către persoana autorizată.În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior.Numele și prenumele persoanei autorizate .......................................................... (Se completează cu majuscule.)Semnătura persoanei autorizate ..................................Ștampila oficială a persoanei autorizateData ........................... (la 02-10-2020, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 )
   +  Anexa nr. 5
  FORMULAR
  pentru schimbarea adresei de domiciliu/a sediului social al
  proprietarului/deținătorului, respectiv
  pentru schimbarea exploatației ecvideului
  SOLICITANT (Se completează cu majuscule.) Numele și prenumele/Denumirea .................... CNP/CUI .................... Adresa veche (dacă este cazul) Adresa domiciliului/Sediul social .................... Exploatația veche (dacă este cazul) Codul de exploatare .................... Adresa exploatației .................... (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.) Adresa nouă (dacă este cazul) Adresa domiciliului/Sediul social .................... Exploatația nouă (dacă este cazul) Codul de exploatație .................... Adresa exploatației .................... (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.) Pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos
  Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. pașaport
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  [] Solicit schimbarea adresei de domiciliu/adresei sediului a proprietarului/deținătorului. [] Solicit schimbarea exploatației pe care este/sunt înregistrat/înregistrate ecvideul/ecvideele.
  Atașez: pașaportul/pașapoartele ecvideului/ecvideelor (în cazul schimbării adresei de domiciliu/sediului social), copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploatație sau adeverință cod exploatație.
  DECLARAȚIE DE PROPRIETATE
  Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menționat(e) în tabelul de mai sus și declar că informațiile din acest formular sunt adevărate și cunosc faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. Data .................. Semnătura/Semnătura reprezentantului legal și ștampila ............................................
   +  Anexa nr. 6
  FORMULAR
  pentru declararea morții/dispariției/găsirii unui ecvideu
  SOLICITANT (Se completează cu majuscule.) Numele și prenumele/Denumirea .................... CNP/CUI .................... Adresa domiciliului/Sediul social .................... Codul de exploatație .................... Adresa exploatației .................... (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.) Pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos
  Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. pașaport
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  [] Declar pe propria răspundere moartea ecvideului/ecvideelor. [] Declar pe propria răspundere că ecvideul/ecvideele a/au dispărut. [] Declar pe propria răspundere că ecvideul/ecvideele pe care l-am/le-am declarat dispărut/dispărute a/au fost găsit/găsite.
  Data morții/dispariției/găsirii: Atașez: pașaportul/pașapoartele ecvideului/ecvideelor (în cazul morții/dispariției), copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploatație sau adeverință cod exploatație.
  DECLARAȚIE DE PROPRIETATE
  Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menționat(e) în tabelul de mai sus și declar că informațiile din acest formular sunt adevărate și cunosc faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. Data ................ Semnătura/Semnătura reprezentantului legal și ștampila ............................................. SE COMPLETEAZĂ DOAR ÎN CAZUL GĂSIRII ECVIDEULUI/ECVIDEELOR. Această secțiune trebuie completată de către persoana autorizată. În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior. Numele și prenumele persoanei autorizate .................. (Se completează cu majuscule.) Semnătura persoanei autorizate ...................... Ștampila oficială a persoanei autorizate ............ Data ....................
   +  Anexa nr. 7
  Formular de eliberare a unui pașaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu
  SOLICITANT (Se completează cu majuscule.) Numele și prenumele/Denumirea .................... CNP/CUI .................... Adresa domiciliului/Sediul social .................... Codul de exploatație .................... Adresa exploatației .................... (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.) Solicit eliberarea unui duplicat/înlocuitor al pașaportului/pașapoartelor pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos:
  Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. pașaport
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Declar pe propria răspundere că NU mai dețin pașaportul/pașapoartele ecvideului/ecvideelor din următorul motiv: Pierdere [] Furt [] Deteriorare [] Altele [] Dacă motivul este altul, detaliați: ......................... Atașez: copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploatație sau adeverință cod exploatație.
  DECLARAȚIE DE PROPRIETATE
  Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menționat(e) în tabelul de mai sus și declar că informațiile din acest formular sunt adevărate și cunosc faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. Data ............... Semnătura/Semnătura reprezentantului legal și ștampila ............................................ Această secțiune trebuie completată de către persoana autorizată. În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior. [] În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor nu se poate confirma identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior. [] Numele și prenumele persoanei autorizate ...................... (Se completează cu majuscule.) Semnătura persoanei autorizate ...................... Ștampila oficială a persoanei autorizate ............ Data ...................
   +  Anexa nr. 8
  Desenul castanelor prevăzut în secțiunea XI din pașaport
  Pentru toți caii fără marcaje și care au mai puțin de trei vârtejuri trebuie desenat conturul fiecărei castane în pătratul corespunzător/The outline of each horse must be drawn in appropriate square for all horses without markings and with less than three whorls/Pour tous les chevaux ne presentant aucune marque et ayant moins de trois epis, le contour de chaque châtaigne doit etre dessine dans le carre correspondant
  MEMBRU ANTERIOR DREPT/RIGHT FORELEG/ ANTERIEUR DROIT MEMBRU POSTERIOR DREPT/RIGHT HINDLEG/ POSTERIEUR DROIT
  MEMBRU ANTERIOR STÂNG/LEFT FORELEG/ ANTERIEUR GAUCHE MEMBRU POSTERIOR STÂNG/LEFT HINDLEG/ POSTERIEUR GAUCHE
   +  Anexa nr. 9 S.C. ............................... ABATORUL ........................... LOCALITATEA ........................ JUDEȚUL ............................ E-mail ............................. Tel./Fax Nr. ...... din .....................
  Proces-verbal de distrugere a transponderelor
  Încheiat astăzi, ....................
  Subsemnații, ..................., medic veterinar oficial din cadrul DSVSA ...................., și ........................., reprezentant legal al unității de sacrificare ecvidee ........................, am procedat astăzi, data de mai sus, la distrugerea transponderelor pentru ecvideele sacrificate conform tabelului:
  Nr. crt. Număr pașaport Număr transponder
  Semnătura și parafa medicului Semnătura reprezentantuluiveterinar oficial, legal al unității,............................ .................... Ștampila unității ....................
   +  Anexa nr. 10
  S.C. ............................. ABATORUL ......................... LOCALITATEA ...................... JUDEȚUL .......................... E-mail ........................... Tel./Fax Nr. ...... din .................. OJZ ....................... JUDEȚUL ................... Nr. ......... din .........

  Proces-verbal de predare-primire a pașapoartelor
  Încheiat astăzi, ..................... Subsemnatul, ........................, reprezentant al abatorului ...................., autorizat pentru sacrificarea ecvideelor, am predat către OJZ ........................., reprezentat de ........................., un număr de ............. pașapoarte ale ecvideelor, conform tabelului:
  Nr. crt. Număr pașaport Număr transponder
  Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare. Am predat, Am primit, ................ ............
   +  Anexa nr. 11Cabinet medical veterinar/Societatea .....................................Județul ....................... Nr. ......../................... Circumscripția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Oficială…….......................................Nr. ........../.................. Verificat/AvizatMedic veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale….......................................… (semnătura, ștampila, parafa)Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ....................................Verificat și avizat Serviciul .........................................Nume și prenume ...........................Semnătura ......................................
  *Tabel prelevare probe ......../efectuarea vaccinării profilactice/necesitate .......
  **Prelevare probe-investigații solicitate:
  Nr. crt.Investigații de laboratorCod investigație
  I.1.
  I.2.
  Specia: ...................Localitatea ...................**Tip probe: ..........................**Tip vaccin ............ Seria .....Data început acțiune: ...../...../....Data sfârșit acțiune: ...../...../....Tabel animale:
  Nr. crt.Nr. prelevare**Cod identificare animalSexVârstă (în luni)Cod exploatațieAdresăLocalitateProprietarI1**I2**I3**I4**Detalii probă**Ecvideu lipsă din exploatațieSemnătură proprietar
  Responsabil acțiune prelevare probe/vaccinare (nume și prenume, semnătura)Reprezentant legal (nume și prenume, semnătura)Ștampila ………………………Parafa ............ * A se bifa opțiunea corespunzătoare activității sanitar-veterinare.** A se completa, după caz. (la 02-10-2020, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 17 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 02 octombrie 2020 )
  -----