ORDIN nr. 88 din 10 iunie 2015pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 iunie 2015  Notă
  Conform art. III din ORDINUL nr. 218 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2019, începând cu data de 1 martie 2019, facturile emise de furnizorii de ultimă instanță clienților finali proprii vor respecta modelul de factură prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
  Conform art. IV din ORDINUL nr. 218 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2019, până la data de 1 martie 2019, facturile emise de furnizorii de ultimă instanță clienților finali proprii care au calitatea de prosumatori și îndeplinesc condițiile prevăzute în legislația aplicabilă pentru a beneficia de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate pot avea un format stabilit de fiecare furnizor de ultimă instanță, cu respectarea legislației aplicabile.
  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (4), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 62 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 11 din Legea privind eficiența energetică nr. 121/2014,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Pe baza contractului-cadru prevăzut la alin. (1) furnizorii de ultimă instanță încheie contractele de furnizare a energiei electrice cu clienții casnici care beneficiază de serviciu universal.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Pe baza contractului-cadru prevăzut la alin. (1), furnizorii de ultimă instanță încheie contractele de furnizare a energiei electrice cu:a) clienții noncasnici care beneficiază de serviciu universal;b) alți clienți noncasnici care nu se încadrează la lit. a) și care sunt deserviți/preluați de furnizorii de ultimă instanță, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3(1) Se aprobă modelul de factură de energie electrică, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Începând cu data de 1 martie 2016, facturile emise de furnizorii de ultimă instanță clienților finali prevăzuți la art. 1 alin. (2) și art. 2 alin. (2) vor respecta modelul de factură prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 4(1) Se aprobă Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță completează clauzele contractelor-cadru prevăzute la art. 1 alin. (1) și la art. 2 alin. (1).(3) Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță se publică de către furnizorii de ultimă instanță pe site-ul propriu și se pun la dispoziția clienților finali, în format tipărit, la solicitarea acestora.  +  Articolul 5(1) Contractele de furnizare a energiei electrice încheiate în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, își produc efectele până la data încheierii contractelor de furnizare a energiei electrice conform dispozițiilor prezentului ordin.(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe toată perioada în care, conform prevederilor alin. (1), își produc efectele contractele de furnizare a energiei electrice încheiate în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, aprobate prinDecizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, clauzele acestora se modifică de drept în cazul în care cuprind prevederi contrare celor aprobate prin prezentul ordin.(3) În termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de ultimă instanță comunică clienților proprii, în vederea semnării, contractele de furnizare a energiei electrice emise în temeiul prezentului ordin, care au ca efect încetarea valabilității contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare.(4) Clauzele contractuale negociabile din contractul de furnizare a energiei electrice emis pentru un client final în condițiile alin. (3) se completează de furnizorul de ultimă instanță astfel:a) conform opțiunilor prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de părți în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare;b) cu cel puțin o variantă de returnare fără costuri suplimentare a sumelor care, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, trebuie returnate clientului.(5) Contractele de furnizare a energiei electrice comunicate de furnizorii de ultimă instanță conform prevederilor alin. (3) și (4) se consideră încheiate începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, cu excepția situației în care clientul final comunică furnizorului de ultimă instanță, în acest interval de timp, o solicitare de modificare/completare a clauzelor contractuale negociabile sau refuzul de semnare a contractului.(6) Termenul-limită de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice comunicate de furnizorii de ultimă instanță conform dispozițiilor alin. (3) și (4) este 1 octombrie 2017. Cu 30 de zile înainte de termenul-limită, dar nu mai devreme de 30 de zile de la comunicarea contractului în vederea semnării, furnizorul de ultimă instanță transmite clienților finali proprii care se încadrează în excepția de la alin. (5) și cu care, până la acea dată, nu a încheiat contractul de furnizare a energiei electrice conform dispozițiilor prezentului ordin, o notificare de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare.(7) După 30 de zile de la transmiterea notificării de reziliere conform dispozițiilor alin. (6), dacă în acest interval de timp părțile nu au încheiat contractul de furnizare a energiei electrice conform dispozițiilor prezentului ordin, furnizorul de ultimă instanță poate rezilia contractul de furnizare a energiei electrice încheiat în temeiul contractelor-cadru aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, informând în acest sens atât clientul final, cât și operatorul de rețea.  +  Articolul 6(1) Se aprobă Modelul convenției de consum energie electrică, prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Pe baza modelului convenției de consum prevăzut la alin. (1), furnizorii de ultimă instanță emit/actualizează convențiile de consum cu clienții proprii, pe care le comunică acestora, în vederea semnării, odată cu contractele prevăzute la art. 5 alin. (3).(3) Convențiile de consum se consideră încheiate începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, cu excepția situațiilor în care clientul final comunică furnizorului de ultimă instanță, în acest interval de timp, o solicitare de modificare sau refuzul de încheiere a convenției de consum.(4) Neîncheierea convențiilor de consum comunicate de furnizorul de ultimă instanță conform prevederilor alin. (2) nu constituie motiv de solicitare a întreruperii alimentării cu energie electrică la locurile de consum ale clienților respectivi.  +  Articolul 7Contractele de furnizare a energiei electrice încheiate de furnizorii de ultimă instanță conform dispozițiilor prezentului ordin pentru clienții finali/locurile de consum noi, care până la acea dată nu au avut încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice, produc efecte ulterior emiterii Avizului tehnic de racordare/Certificatului de racordare, finalizării contractului de racordare/rețea corespunzător și emiterii celorlalte documente necesare și obligatorii pentru derularea contractului.  +  Articolul 8Furnizorii de ultimă instanță și clienții furnizorilor de ultimă instanță duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 10 iunie 2015.Nr. 88.  +  Anexa nr. 1
  CONTRACT-CADRU
  de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță
  1. Părți contractanteÎntre .................., cu sediul în ............, județul/sectorul ........, cod poștal ......, telefon ........, fax ......, e-mail ........., www .........., cod fiscal ..............., înscrisă în registrul comerțului la nr. ...., IBAN ......., deschis la ..........., reprezentată legal prin ..........., denumită în continuare furnizor de ultimă instanță (FUI), în calitate de vânzător, pe de o parte,și............, cu domiciliul/sediul în localitatea ........, str. ...... nr. .., bl. ... sc. ... et. ... ap. ... județul/sectorul ........, telefon ......, e-mail ........., document de identitate seria ... nr. ...., eliberat la data de ...... de către ......, CNP/CUI .........., denumit în continuare client, în calitate de cumpărător, pe de altă parte,s-a încheiat prezentul contract de furnizare a energiei electrice (denumit în continuare contract).2. Obiectul și durata contractului  +  Articolul 1Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice și reglementarea raporturilor dintre FUI și client privind condițiile de consum, facturare și plată a energiei electrice la locul/locurile de consum următor/următoare:1. localitatea ........, strada ...... nr. .., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., județul/sectorul ......., codul de identificare al locului de consum (POD) și/sau codul de identificare al punctului de măsurare .........2. ..... ......,cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic(e) de racordare/certificatul/certificatele de racordare anexate contractului.  +  Articolul 2(1) Contractul intră în vigoare la data de ...... și este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de .......... .(2) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.3. Facturare și plată  +  Articolul 3Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului, pe ..... [nivel de tensiune], se face prin aplicarea următoarelor tarife:
  [] Tariful reglementat de tip: ..................................... (Se aplică până la finalizarea calendarului de eliminare a tarifelorreglementate, numai dacă clientul nu a uzat de eligibilitate.) [] Tariful aferent energiei achiziționate din piața concurențială, de tip: ...............
   +  Articolul 4Factura pentru energia electrică consumată se emite de către FUI pentru fiecare perioadă de facturare, .... (număr de luni, nu mai mult de 3 luni) ..... în intervalul de timp.  +  Articolul 5Facturile și orice alte documente ce decurg din derularea contractului se comunică clientului de către FUI, astfel:
  [] Prin poștă sau curier (Se va selecta doar una din variantele de mai jos.) [] În format electronic
  [] la adresa de domiciliu/sediu [] ...........................
  [] la adresa de corespondență ............
   +  Articolul 6Facturile emise de FUI în baza contractului vor fi achitate de client în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură.  +  Articolul 7(1) Sumele care, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, trebuie returnate clientului de către FUI sunt comunicate prin intermediul facturii emise de FUI și se returnează astfel:
  [] Fără costuri suplimentare [] Cu costuri suplimentare
  [] ............... [] ....................
  (2) În cazul alegerii unei variante de returnare prin ridicare numerar, FUI va informa clientul, prin intermediul facturii, referitor la locația și termenul în care acesta trebuie să se prezinte pentru ridicarea sumei de returnat.(3) În cazul în care suma nu a putut fi returnată clientului din motive neimputabile FUI (cont greșit, clientul nu s-a prezentat în termen etc.), suma se va utiliza pentru compensarea următoarelor facturi emise de FUI, corespunzătoare locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului, astfel:
  [] Locul de consum pentru care a fost stabilită suma de returnat [] Locul de consum ........ (conform opțiunii clientului)
  (4) FUI va asigura clientului cel puțin o modalitate de returnare fără costuri suplimentare a sumelor prevăzute la alin. (1).(5) În cazul alegerii unei variante de returnare cu costuri suplimentare, aceste costuri vor fi reținute de către FUI din suma datorată clientului. FUI va informa clientul, prin intermediul facturii, asupra valorii costurilor suplimentare reținute din suma datorată.
   +  Articolul 8(1) Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre două citiri consecutive) a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este de ....... [număr de luni, nu mai mult de 6 luni].(2) Intervalul de timp pentru comunicarea/preluarea indexului autocitit este de cel puțin 5 zile și este comunicat clientului prin intermediul facturii.(3) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul operatorului de rețea este ....... .  +  Articolul 9Pentru perioadele de facturare în care nu se citește indexul contorului, dacă clientul nu comunică indexul autocitit în intervalul de timp comunicat prin intermediul celei mai recente facturi, facturarea se face:– pe baza cantităților corespunzătoare de energie electrică din convenția de consum anexată contractului, dacă aceasta a fost încheiată;– pe baza unui consum estimat de către FUI conform reglementărilor în vigoare, în cazul în care nu a fost încheiată Convenția de consum.
  4. Confidențialitate  +  Articolul 10Părțile nu au dreptul de a transmite informațiile confidențiale obținute în cadrul contractului unor persoane neautorizate să primească astfel de informații. Fac excepție cazurile când:a) se dispune de consimțământul scris al părții ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informației;b) informația este deja publică;c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informația în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ori a dispozițiilor legale în vigoare;d) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților care constituie obiectul contractului, inclusiv în situațiile în care activitățile sunt prestate de către terți, cu condiția respectării de către aceștia a condițiilor de confidențialitate.5. Litigii  +  Articolul 11Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în contract, părțile răspund conform legii și prevederilor contractuale.  +  Articolul 12(1) Litigiile care decurg din interpretarea și/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluționare a disputelor numită prin decizia președintelui ANRE, vor fi deduse spre soluționare instanței judecătorești competente.(2) Procedurile prealabile de soluționare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt obligatorii; părțile se pot adresa direct instanței de judecată competente.6. Cesiunea contractului  +  Articolul 13(1) În cazul în care vânzătorul este FUI obligat și își pierde această calitate, fără a fi desemnat în continuare FUI opțional pentru zona respectivă de rețea, acesta cesionează contractul în favoarea operatorului economic care a fost desemnat FUI obligat pentru zona de rețea în care sunt amplasate locurile de consum care fac obiectul contractului. Notificarea clientului privind cesiunea contractului se va face de către FUI-cesionar odată cu prima factură de energie electrică pe care o emite clientului. (la 01-07-2018, Alineatul (1) al art. 13 din Anexa 1 a fost modificat de Alineatul (1), Articolul 4 din ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) (2) Acordul clientului pentru cesionarea contractului în condițiile prevăzute la alin. (1) se consideră dat implicit, la semnarea contractului.7. Forța majoră  +  Articolul 14Răspunderea părților este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră, în condițiile prevăzute de Codul civil.8. Clauze specifice  +  Articolul 15(1) Prin semnarea contractului, părțile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță și Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice în situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobate prin ordin al președintelui ANRE, care completează prevederile contractului. Acestea sunt publicate pe site-ul FUI și, la solicitarea Clientului, se pun în mod gratuit la dispoziția acestuia prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin poștă pe suport hârtie.(2) FUI se obligă să informeze clientul asupra oricăror modificări și/sau completări ale documentelor prevăzute la alin. (1), dispuse de ANRE, prin afișarea pe site-ul propriu și prin punerea la dispoziția clientului, la solicitare, a formei actualizate a acestora.9. Alte clauze  +  Articolul 16Convenția de consum încheiată de părți, Avizul tehnic de racordare/Certificatul de racordare, datele din anexele la contractul de rețea încheiat de FUI cu operatorul rețelei electrice, corespunzătoare locurilor de consum care fac obiectul contractului, precum și orice alte anexe agreate de părți care nu contravin prevederilor reglementărilor în vigoare fac parte integrantă din contract.  +  Articolul 17Contractul a fost încheiat la data de ......, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Semnături FUI, Client, ...(prin împuternicit).... ...(numele în clar și semnătura)...NOTĂ:1. Pentru clienții finali cu mai multe locuri de consum, prevederile de la art. 3, 4, 5 și 8 se pot detalia, dacă este necesar, într-o anexă la contract.2. Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice, conform înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și din actele normative aplicabile în vigoare.
   +  Anexa nr. 2
  CONTRACT-CADRU
  de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță
  1. Părți contractante:Între ........................, cu sediul în ...................., județul/sectorul ............, cod poștal .........., telefon ..............., fax ..............., e-mail ................, www ..................., cod fiscal .................., înscrisă în registrul comerțului la nr. ................., IBAN ...................., deschis la ..........., reprezentată legal prin ...................., denumită în continuare furnizor de ultimă instanță (FUI), în calitate de vânzător, pe de o parte,și............................, cu sediul în ......................, județul/sectorul ................., cod poștal ............, telefon ................, fax ................., e-mail ......................., cod fiscal ......................, înscrisă în registrul comerțului la nr. ........................, IBAN .................., deschis la ......................, reprezentată prin ................., denumită în continuare client, în calitate de cumpărător, pe de altă parte,s-a încheiat prezentul contract de furnizare a energiei electrice (denumit în continuare contract).2. Obiectul și durata contractului  +  Articolul 1Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice și reglementarea raporturilor dintre FUI și client privind condițiile de consum, facturare și plată a energiei electrice la locul/locurile de consum următor/următoare:1. ..................., județul/sectorul .............., cod de identificare al locului de consum (POD) și/sau cod de identificare al punctului de măsurare ...................... .2. ..........................................,cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic(e) de racordare/certificatul/certificatele de racordare anexate contractului.  +  Articolul 2(1) Contractul intră în vigoare la data de .................... și este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de ..........(2) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.3. Facturare și plată  +  Articolul 3Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului, pe ............ [nivel de tensiune] se face prin aplicarea următorului tarif:
  [] Tarif aferent furnizării în regim de serviciu universal, de tip: ......... [] Tariful: ............ (Se aplicădacă clientul nu beneficiază de serviciul universal.)
   +  Articolul 4Factura pentru energia electrică consumată se emite de către FUI, pentru fiecare perioadă de facturare, astfel:
  [] Lunar [] La ........ luni [număr de luni,nu mai mult de 3 luni]
  în intervalul de timp .................
   +  Articolul 5Facturile și orice alte documente ce decurg din derularea contractului se comunică clientului de către FUI, astfel:
  [] Prin poștă sau curier (Se va selecta doar una din variantele de mai jos.) [] În format electronic
  [] la adresa sediului ........... [] ..............
  [] la adresa de corespondență ......... [] prin fax, la numărul ........
   +  Articolul 6Facturile emise de FUI în baza contractului vor fi achitate de client în termenul de scadență de 10 zile de la data emiterii, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură.  +  Articolul 7Sumele rezultate în urma derulării contractului, care sunt datorate clientului de către FUI la încetarea contractului sau în orice alte situații prevăzute în contract, vor fi returnate clientului astfel: .................  +  Articolul 8(1) Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre două citiri consecutive) a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este de ...................... [număr de luni, nu mai mult de 6 luni].(2) Intervalul de timp pentru comunicarea/preluarea indexului autocitit este de cel puțin 5 zile și este comunicat clientului prin intermediul facturii.(3) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul operatorului de rețea este ........................  +  Articolul 9Pentru perioadele de facturare în care nu se citește indexul contorului, dacă clientul nu comunică indexul autocitit în intervalul de timp comunicat prin intermediul celei mai recente facturi, facturarea se face:– pe baza cantităților corespunzătoare de energie electrică din convenția de consum anexată contractului, dacă aceasta a fost încheiată;– pe baza unui consum estimat de către FUI, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, în cazul în care nu a fost încheiată convenția de consum.
  4. Confidențialitate  +  Articolul 10Părțile nu au dreptul de a transmite informațiile confidențiale obținute în cadrul contractului unor persoane neautorizate să primească astfel de informații. Fac excepție cazurile când:a) se dispune de consimțământul scris al părții ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informației;b) informația este deja publică;c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informația în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ori a dispozițiilor legale în vigoare;d) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților care constituie obiectul contractului, inclusiv în situațiile în care activitățile sunt prestate de către terți, cu condiția respectării de către aceștia a condițiilor de confidențialitate.5. Litigii  +  Articolul 11Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în contract, părțile răspund conform legii și prevederilor contractuale.  +  Articolul 12(1) Litigiile care decurg din interpretarea și/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluționare a disputelor numită prin decizia președintelui ANRE, vor fi deduse spre soluționare instanței judecătorești competente.(2) Procedurile prealabile de soluționare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt obligatorii; părțile se pot adresa direct instanței de judecată competente.6. Cesiunea contractului  +  Articolul 13(1) În cazul în care vânzătorul este FUI obligat și își pierde această calitate, fără a fi desemnat în continuare FUI opțional pentru zona respectivă de rețea, acesta cesionează contractul în favoarea operatorului economic care a fost desemnat FUI obligat pentru zona de rețea în care sunt amplasate locurile de consum care fac obiectul contractului. Notificarea clientului privind cesiunea contractului se va face de către FUI-cesionar odată cu prima factură de energie electrică pe care o emite clientului. (la 01-07-2018, Alineatul (1) al art. 13 din Anexa 2 a fost modificat de Alineatul (1), Articolul 5 din ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) (2) Acordul clientului pentru cesionarea contractului în condițiile prevăzute la alin. (1) se consideră dat implicit, la semnarea contractului.7. Forța majoră  +  Articolul 14Răspunderea părților este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră, în condițiile prevăzute de Codul civil.8. Clauze specifice  +  Articolul 15(1) Prin semnarea contractului, părțile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță și Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice în situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobate prin ordin al președintelui ANRE, care completează prevederile contractului. Acestea sunt publicate pe site-ul FUI și, la solicitarea clientului, se pun în mod gratuit la dispoziția acestuia, prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin poștă pe suport hârtie.(2) FUI se obligă să informeze clientul asupra oricăror modificări și/sau completări ale documentelor prevăzute la alin. (1), dispuse de ANRE, prin afișarea pe site-ul propriu și prin punerea la dispoziția clientului, la solicitare, a formei actualizate a acestora.9. Alte clauze  +  Articolul 16Convenția de consum încheiată de părți, Avizul tehnic de racordare/Certificatul de racordare, datele din anexele la contractul de rețea încheiat de FUI cu operatorul rețelei electrice, corespunzătoare locurilor de consum care fac obiectul contractului, precum și orice alte anexe agreate de părți care nu contravin prevederilor reglementărilor în vigoare fac parte integrantă din contract.  +  Articolul 17Contractul a fost încheiat la data de ..........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Semnături FUI, Client, ................... ............................. (prin împuternicit) (numele în clar și semnătura)NOTĂ:1. Pentru clienții finali cu mai multe locuri de consum, prevederile de la art. 3, 4, 5 și 8 se pot detalia, dacă este necesar, într-o anexă la contract.2. Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice, conform înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și actele normative aplicabile în vigoare.
   +  Anexa nr. 31. Model factură de energie electrică
  Factură fiscală seria ...... nr. ...... din data de .........
   +  Pagina: 1/2
  Furnizor .................................................... .................................................... Adresa ............................................, județul/sectorul .........., cod poștal ..........., CIF ............., nr. înreg. RC ................... Capital social subscris și vărsat .................. Cod IBAN ........................................... Operator de date cu caracter personal nr. .......... Prin Agenția/Sucursala .................................................... .................................................... .................................................... Adresa de corespondență Client ......................................... ................................................. ................................................. ................................................. Spațiu inserare cod pentru distribuție facturi
  Centru informații clienți Program ............, Tel. ......................... E-mail ................, www. ...................... Tel. deranjamente .................................. Tel. pentru comunicare index autocitit ............. Perioadă emitere factură ............... Bancă ........................................... Cod client ...................................... Cod (furnizor) .................................. ................................................ Număr/dată contract .............................
  Spațiu pentru alte coduri specifice furnizorului
  Perioadă de facturare: .......................... Mod stabilire index: .......................... Dată scadență: .......................... Produse UM Valoare 1. Valoare facturată fără TVA (conform "Detalii factură") lei 2. Total bază de impozitare TVA lei 3. TVA XX% [3=2*XX%] lei 4. VALOARE FACTURĂ CURENTĂ [4=1+3] (conform "Detalii factură") lei 5. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit) lei 6. TOTAL DE PLATĂ [6=4+5] lei 7. CONSUM ENERGIE ACTIVĂ kWh (Detaliile la factură se regăsesc în pagina/paginile următoare.)
  Neachitarea facturii în termen de ........ zile de la data scadenței are drept consecință perceperea dobânzilor penalizatoare, începând cu prima zi de după data scadenței facturii și până la data achitării acesteia și întreruperea alimentării cu energie electrică conform preavizului comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai devreme de a..... a zi de la data scadenței. Comparator oferte de furnizare energie electrică www.anre.ro/..........
  Alte informații/Detalieri: ....................
  Cod de bare pentru factura curentă: .......... leiCod de bare pentru total de plată: ............. lei
  Cod QR (opțional) Cod QR (opțional)
  Detalii*1) factură fiscală seria ...... nr. .......... din data de ...........
   +  Pagina: 2/2Denumire loc consum ......., adresă loc consum ..........., localitatea ..........., județul/sectorul .................., cod poștal ...................., cod loc consum ..................., cod punct de măsură ............., nivel tensiune punct măsură ...................., nivel tensiune punct delimitare ............., tip preț final .............., perioadă comunicare index autocitit ........., citire de regularizare în intervalul ..................,
  Specificație*3)Perioadăconsum UM Const.Index vechi/ mod stabilireIndex nou/mod stabilireCantitatemăsurată CorecțiiFactorde putereCantitatede facturat Nr. dezile Consum mediu (kWh/zi)
  ............
  Nr. crt.Denumire servicii facturate Perioadă de facturareCantitatefacturatăU.M. Preț unitarfără TVA (lei/U.M) Valoare fără TVA(lei) Valoare TVA(lei)
  1.Energie activă (tip preț final) total*)
  2.Energie activă (tip preț final) facturată anterior**)
  3.Energie activă (tip preț final) factură curentă [3=1-2]***)
  4.*3) .....................
  5.Energie reactivă total [5=6+7]
  6.Energie reactivă inductivă
  7.Energie reactivă capacitivă
  8.*3) ......................
  9.Contribuție pentru cogenerare facturată anterior
  10.Contribuție pentru cogenerare factură curentă
  11.*3) ..........................
  12.Certificate verzi facturate anterior
  13.Certificate verzi factură curentă
  14.*3) ..........................
  15.*4) .......................
  16.Acciză
  17.Dobânzi penalizatoare
  18.Total energie activă consumată [18 = 3+10+13+16]*5)
  19.Total energie activă produsă și livrată în rețea *6)
  20.TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ/LOC CONSUM [20 = 3+5+10+13+16+17+19]*5)
  21.TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ/LOC CONSUM CU TVA [21 = 20+(20*TVA)]*5)
  22.Energie activă facturată în perioada similară a anului precedent
  Dobânzi penalizatoare
  Număr și dată factură la care se aplică dobânzi penalizatoare Data scadențeiValoare facturineachitate (lei) Perioadă calculdobânzi penalizatoare % penalizarezilnic Valoare dobânzi penalizatoare (lei)
  Temei legal contribuție cogenerare ....... Temei legal certificate verzi ........ Temei legal tarife reglementate/preț energie electrică .......... Acciză unitară consum comercial/necomercial ........ lei/MWh.Tarif transport ...... lei/MWh; tarif servicii de sistem ..... lei/MWh; tarif distribuție ......... lei/MWh.
  *) Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului. **) Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum, stabilite conform contractului.***) Consum facturat pentru perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferență între consumul efectiv realizat de energie electrică activă și energia electrică activă facturată pe baza valorilor estimate de consum.*1) Se completează separat pentru fiecare loc de consum care face obiectul contractului. *2) Se menționează informațiile privind seria și tipul contorului și, după caz, elementele "energie electrică activă consumată", "energie electrică activă produsă și livrată în rețea", "energie electrică reactivă". În cazul schimbării contorului în interiorul unei perioade de facturare, pentru fiecare element se completează câte o linie separată pe perioada de utilizare a fiecărui contor, menționându-se suplimentar tipul și seria contorului utilizat. *3) Se detaliază, după caz, pe subperioade din cadrul perioadei de facturare și pe tipuri de prețuri aplicate. *4) Se detaliază suplimentar, după caz, cu alte elemente care intră în calculul facturii. *5) Formula de calcul se completează, după caz, cu elementele aferente subperioadelor din cadrul perioadei de facturare și tipurilor de prețuri aplicate. *6) Se referă la energia electrică produsă și livrată în rețea de către clientul final. Se completează doar în cazul prosumatorilor, în conformitate cu normele legale aplicabile. Se introduce cu semnul minus.
  2. Dispoziții generale2.1. Precizările marcate cu *), **), ***) se tipăresc pe facturile emise clienților finali.2.2. Dacă există elemente care trebuie detaliate, acestea se detaliază într-o anexă la factură.2.3. Se tipăresc doar liniile care conțin date cu valori diferite de 0.2.4. În câmpul "Alte informații/Detalieri" de pe factură se completează informații referitoare la schimbări ale reglementărilor/actelor normative cu impact asupra elementelor componente ale facturii, precum și informații referitoare la sumele returnate, în cazul clienților casnici. Orice alte informații care, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, trebuie publicate pe factură sau în documentele anexate acesteia se vor completa pe verso-ul facturii sau al detaliilor la factură.2.5. Respectarea prezentului model de factură este obligatorie. Prin excepție, culoarea, tipul și dimensiunea fontului pot fi stabilite de către FUI.2.6. În interiorul fiecărui bloc pot fi introduse de către FUI alte informații care au legătură cu elementele din respectivul bloc sau eliminate informații care nu sunt necesare. (la 01-03-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 218 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 09 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 4
  CONDIȚII GENERALE
  pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță
  1. Obiect Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță (CGF-FUI) completează prevederile contractului de furnizare energie electrică încheiat de către client cu furnizorul de ultimă instanță (contractul), fiind parte integrantă din acesta, stabilind cadrul general aplicabil în relațiile dintre client, care are și calitatea de utilizator al rețelei electrice, Societatea ..........................., în calitate de furnizor de ultimă instanță (FUI) desemnat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), și ..............................., în calitate de operator de rețea/operator de măsurare (OR), în vederea asigurării alimentării cu energie electrică a locurilor de consum ale clientului, pentru care FUI prestează activitatea de furnizare a energiei electrice pe baza contractului și care sunt racordate la rețeaua electrică a OR.2. Dispoziții generale(1) FUI publică pe site-ul propriu forma actualizată a CGF-FUI și o pune în mod gratuit la dispoziția clientului, la cererea acestuia, prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin servicii poștale/de curierat, conform solicitării clientului.(2) În cuprinsul CGF-FUI, termenul client se referă la:a) clientul casnic al FUI;b) clientul noncasnic al FUI;c) clienții FUI persoane fizice și juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din resurse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum. În cazul prevederilor care sunt aplicabile numai clienților casnici se utilizează termenul de client casnic, în cazul prevederilor care sunt aplicabile numai clienților noncasnici se utilizează termenul de client noncasnic, iar în cazul prevederilor care se adresează clienților prevăzuți la lit. c) se utilizează termenul de prosumator.(3) În cazul aplicării unei/unor clauze din contract (inclusiv dintre cele prevăzute în CGF-FUI), care conțin referiri la reglementări/acte normative aplicabile, FUI informează clientul, la cererea acestuia, referitor la denumirea reglementărilor/ actelor normative în cauză, precum și la conținutul aplicabil.3. Notificări/Solicitări/Comunicări(1) Orice solicitare/comunicare din partea clientului către FUI se transmite utilizând una dintre următoarele modalități:a) prin servicii poștale/de curierat, pe adresa .....................;b) în scris, la sediul FUI din ......................................;c) prin e-mail, la adresa ...........................................;d) prin fax, la numărul .............................................;e) prin intermediul altor mijloace (se detaliază de către FUI).(2) Informațiile comerciale legate de activitatea de furnizare a energiei electrice prestate de către FUI pot fi obținute de către client:a) la numărul de telefon ...........................................;b) accesând pagina de internet a FUI www. .............. .ro;c) prin intermediul altor mijloace (Se detaliază de către FUI.).(3) Indexul autocitit al contorului se comunică de către client:a) prin telefon ....................................................;b) prin e-mail .....................................................;c) prin intermediul altor mijloace (Se detaliază de către FUI.).(4) Sesizările referitoare la deranjamente/întreruperi în alimentarea cu energie electrică se comunică de către client prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziție, înscrise pe factura emisă de FUI.(5) Orice notificare/comunicare din partea FUI către client se comunică prin oricare dintre modalitățile convenite de părți prin contract sau comunicate ulterior de client, în cazul modificării acestora.4. Condiții contractuale de furnizare4.1. Prețuri(1) Valorile prețurilor finale aplicate de FUI clienților finali din portofoliul propriu sunt stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile.(2) Valorile prețurilor avizate de ANRE, precum și ale prețurilor finale aplicate de FUI pot fi consultate accesând pagina de internet a FUI, www. ..... .ro, secțiunea ..... sau pagina de internet a ANRE (www.anre.ro).(3) Valorile prețurilor avizate de ANRE sau determinate de FUI, conform reglementărilor aplicabile, precum și valorile prețurilor finale aplicate de către FUI clienților finali sunt obligatorii și se aplică de către FUI, cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.4.2. Facturare și condiții de plată(1) Contravaloarea consumului de energie electrică activă din factura emisă de către FUI, în temeiul contractului, se calculează pe baza prețurilor finale stabilite prin contract.(2) Factura pentru energia electrică consumată de client se emite de către FUI pentru fiecare perioadă de facturare stabilită conform contractului. Orice modificare a perioadei de facturare se face prin act adițional la contract.(3) Factura pentru energia electrică consumată de client se emite de către FUI în intervalul de timp stabilit prin contract. Orice modificare a intervalului de timp în care se emite factura se notifică clientului de către FUI odată cu prima factură emisă după aplicarea modificării, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.(4) Factura se emite de către FUI pe baza consumului de energie electrică măsurat (prin citirea indexului contorului de către reprezentantul OR). Pentru perioadele de facturare în care nu se citește indexul contorului de către reprezentantul OR, factura se emite pe baza consumului de energie electrică determinat conform prevederilor contractului. Regularizarea consumului de energie electrică este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului contorului.(5) Energia electrică reactivă se facturează clientului casnic pentru locurile de consum cu putere maximă aprobată mai mare de 30 kW și clientului noncasnic, la prețul reglementat aprobat prin ordin al președintelui ANRE, conform reglementărilor aplicabile.(6) Factura emisă de FUI se transmite clientului în conformitate cu prevederile contractuale. Orice modificare a modalității de comunicare a facturilor se notifică FUI de către client, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.(7) Factura emisă de FUI în temeiul contractului se achită de către client până la data scadenței, stabilită prin contract și menționată pe factură. Plata se consideră efectuată la data înregistrării acesteia în extrasul de cont al FUI.(8) Plata facturii se poate face prin oricare dintre modalitățile de plată puse la dispoziție de către FUI, comunicate prin intermediul facturii.(9) Factura emisă de FUI poate fi contestată de către client în termen de 30 de zile de la data emiterii. Contestațiile vor fi soluționate de FUI în termenele și condițiile prevăzute de Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.(10) În cazul prosumatorilor, FUI includ în facturi, în conformitate cu reglementările aplicabile, contravaloarea energiei electrice produse și livrate în rețea și realizează regularizarea între valoarea energiei electrice livrate în rețea și valoarea energiei electrice consumate din rețea de către aceștia.4.3. Răspunderea contractuală(1) În cazul în care clientul achită factura emisă de FUI în termen de 30 de zile de la data scadenței, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.(2) Neachitarea facturii de către client în termen de 30 de zile de la data scadenței conduce la facturarea de către FUI și plata de către client a unor dobânzi penalizatoare, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:a) sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative aplicabile;b) sunt datorate începând cu prima zi după data scadenței și până în ziua plății (exclusiv);c) valoarea lor nu poate depăși valoarea facturii.(3) Dacă sumele datorate de client nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la data scadenței și valoarea facturată nu a fost contestată de client în acest termen, după împlinirea termenului de 30 de zile FUI poate lua, succesiv, următoarele măsuri:a) transmite clientului preavizul de deconectare, în conformitate cu prevederile pct. 7 alin. (2);b) solicită OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului, conform preavizului de deconectare.(4) În cazul în care clientul plătește integral sumele datorate până la data-limită prevăzută în preavizul de deconectare, comunică FUI în format electronic/letric, utilizând modalitățile de comunicare puse la dispoziție de acesta, documentul prin care face dovada plății, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.(5) În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data întreruperii alimentării cu energie electrică, FUI are dreptul să rezilieze contractul, sumele datorate de client urmând a fi recuperate de către FUI conform actelor normative aplicabile.(6) Nerespectarea contractului de către client atrage următoarele consecințe:a) plata unor dobânzi penalizatoare;b) obligația acestuia de a constitui garanții financiare în favoarea FUI conform reglementărilor aplicabile;c) întreruperea alimentării cu energie electrică;d) rezilierea contractului.(7) Modificarea clauzelor din contract la inițiativa FUI se poate face numai conform prevederilor actelor normative aplicabile, cu notificarea clientului cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care modificările ar urma să intre în vigoare. Prin excepție, în cazul modificării valorii prețurilor avizate/tarifelor aprobate de ANRE, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări în prima factură emisă de FUI după intrarea în vigoare a respectivei modificări.(8) În cazul modificării clauzelor din contract la inițiativa FUI, acesta transmite clientului, împreună cu actul adițional la contract, și o notificare prin care informează cu privire la aceste modificări și cu privire la dreptul clientului de a denunța contractul sau de a refuza semnarea actului adițional la acesta, în cazul în care nu este de acord cu propunerea de modificare a clauzelor. Modificările se consideră acceptate de către client în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 zile de la notificarea transmisă de FUI, denunțarea contractului sau refuzul semnării actului adițional la acesta.(9) Sesizările/Reclamațiile/Plângerile/Solicitările care vizează/ necesită explicații/intervenții ale OR în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile și contractului de rețea încheiat de OR cu FUI pot fi comunicate FUI de către client, în baza contractului. FUI are obligația preluării, transmiterii și urmăririi rezolvării acestora de către OR, în termenele și condițiile prevăzute de Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, și de contractul de rețea încheiat de OR cu FUI, în baza contractului-cadru aprobat prin ordin al președintelui ANRE. FUI nu este responsabil de nerespectarea de către OR a obligațiilor sale, stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile și cu prevederile contractului de rețea încheiat de OR cu FUI.4.4. Încetarea contractului(1) Contractul încetează în oricare din următoarele situații:a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;b) prin acordul de voință al părților contractante;c) prin denunțarea unilaterală de către client, cu respectarea clauzelor contractuale și în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile;d) prin reziliere de către una din părțile contractante;e) la încetarea perioadei de desemnare în calitate de FUI obligat/opțional a vânzătorului, cu excepția situațiilor prevăzute în reglementările aplicabile; FUI având obligația informării OR cu privire la încetarea contractului.(2) Cu minimum 30 de zile înainte de terminarea perioadei de valabilitate a contractului, FUI notifică clientului data încetării acestuia.(3) Contractul poate fi reziliat de client, cu notificarea FUI cu cel puțin 15 zile înainte de încetare, în următoarele situații:a) asupra FUI s-a declanșat procedura de suspendare sau retragere a licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;b) contractul nu respectă prevederile actelor normative aplicabile.(3^1) Abrogat. (la 01-10-2020, Alineatul (3^1) din Punctul 4.4. , Punctul 4. , Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 11 din ORDINUL nr. 171 din 23 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 25 septembrie 2020 ) (4) Contractul poate fi reziliat de FUI în următoarele situații:a) sustragerea de energie electrică de către client, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;b) neplata de către client a facturilor emise conform contractului, la termenele și în condițiile prevăzute în contract, după parcurgerea etapei de întrerupere a alimentării cu energie electrică;c) neconstituirea de către client a garanțiilor financiare conform reglementarilor aplicabile, după parcurgerea etapei de întrerupere a alimentării cu energie electrică;d) refuzul clientului de modificare a contractului pentru actualizarea acestuia conform reglementărilor aplicabile, comunicat FUI de către client prin oricare din modalitățile prevăzute în contract;e) încetarea dreptului de folosință al clientului (calitatea de deținător/chiriaș/concesionar) aferent locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului;f) după 3 luni de la finalul perioadei de sistare temporară a furnizării energiei electrice la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului solicitată de client și dacă, până la finalul perioadei, clientul nu a comunicat FUI solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă;g) alte situații prevăzute de actele normative aplicabile.(5) În situația prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul încetează la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.(6) În situațiile prevăzute la alin. (4) lit. b)-g), rezilierea se face cu o notificare de reziliere de minimum 15 zile și doar dacă, în această perioadă, clientul nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere.(7) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, FUI are obligația de a comunica clientului factura cu decontul final. În cazul în care clientul nu a asigurat reprezentantului OR accesul pentru citirea contorului la încetarea contractului, FUI are obligația de a comunica clientului factura pentru ultimul consum estimat. Clientul are obligația să plătească contravaloarea acestei facturi până la data scadenței.(8) După încetarea contractului, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către FUI clientului în termenele și condițiile prevăzute de actele normative aplicabile.(9) Dacă la încetarea contractului FUI datorează clientului sume rezultate din derularea contractului, acestea se returnează clientului de către FUI în condițiile stabilite prin contract, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la emiterea facturii prevăzute la alin. (7). În cazul în care suma nu a putut fi returnată clientului în condițiile prevăzute în contract din cauze neimputabile FUI (cont greșit, clientul nu s-a prezentat pentru ridicare etc.), FUI returnează clientului suma datorată în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri din partea clientului, cerere care conține și datele necesare efectuării transferului sumei datorate.4.5. Sistarea temporară a furnizării energiei electrice(1) Clientul poate conveni cu FUI sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără încetarea contractului, pentru o perioadă determinată de minimum o lună calendaristică și de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia.(2) Pentru sistarea temporară a furnizării energiei electrice, clientul comunică FUI o solicitare în scris, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de sistare solicitate.(3) Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de sfârșitul perioadei de sistare solicitate, clientul trebuie să comunice FUI solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă.(4) În lipsa solicitării prevăzute la alin. (3), perioada de sistare se prelungește automat până la primirea acesteia, dar nu mai mult de 3 luni, după care FUI poate rezilia contractul în condițiile prevăzute la pct. 4 subpct. 4.4 alin. (6).(5) Clientul care a solicitat sistarea temporară a furnizării energiei electrice plătește FUI contravaloarea lucrărilor de întrerupere a alimentării cu energie electrică efectuate în acest scop de către OR.(6) Pe perioada de sistare, clientul nu are obligații de plată aferente activității de furnizare a energiei electrice.5. Taxe și impozite(1) În factura emisă clientului de către FUI conform contractului, suplimentar față de contravaloarea consumului de energie electrică, se adaugă și contravaloarea certificatelor verzi, a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, a accizei, a TVA, precum și a altor taxe și impozite prezente sau viitoare, stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.(2) În cazul apariției unui act normativ de modificare a valorii taxelor/impozitelor prevăzute la alin. (1), noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului de către FUI prin intermediul facturii.(3) La data intrării în vigoare a prevederilor legale ce instituie o nouă taxă/un nou impozit, respectiv la data abrogării prevederilor legale ce instituie o taxă existentă/un impozit existent, modificarea se reflectă în factura de la aceeași dată, cu notificarea clientului de către FUI prin intermediul facturii.6. Drepturi și obligații6.1. Drepturile clientului:1. să aibă acces la rețelele electrice de interes public și să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului;2. să solicite FUI modificarea și/sau completarea prin acte adiționale a contractului, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adițional a unor clauze din contract;3. să solicite FUI modificarea adresei de corespondență și/sau a modalității de comunicare pentru primirea facturilor/ comunicărilor/notificărilor;4. să beneficieze de mai multe modalități de plată a facturii, puse la dispoziție de FUI și să utilizeze oricare dintre aceste modalități de plată. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile și să reflecte în mod adecvat consumul probabil;5. să solicite FUI modificarea cantităților de energie electrică prevăzute în Convenția de consum încheiată, oricând consideră că acestea nu mai corespund consumului actual, cu condiția ca noile cantități să fie comunicate FUI cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea perioadei de facturare la care se referă. Noua convenție de consum se consideră încheiată numai după agrearea cantităților și semnarea acesteia de către părți;6. să solicite FUI și să primească de la acesta, în mod gratuit, informații privind conținutul facturilor de energie electrică;7. să beneficieze de serviciul universal în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile, dacă este client casnic, sau dacă solicită și face dovada îndeplinirii cerințelor specifice prevăzute de actele normative aplicabile, dacă este client noncasnic;8. să schimbe furnizorul de energie electrică în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile;9. să solicite facturarea pe baza indexului autocitit și/sau a cantităților de energie electrică din convenția de consum;10. să beneficieze, la cerere, de facilitățile specifice prevăzute de actele normative aplicabile, dacă se încadrează în categoria clienților vulnerabili;11. să solicite FUI reeșalonarea la plată a sumelor datorate, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii;12. să beneficieze, la cerere, de plata în mai multe rate a contravalorii consumului de energie electrică recalculat ca urmare a înregistrării unui consum măsurat mai mic decât cel real, în cazul în care recalcularea nu a fost efectuată din culpa sa;13. să solicite FUI datele de consum proprii;14. să supună soluționării ANRE divergențele rezultate între părți din derularea contractului, conform reglementărilor ANRE;15. să fie informat, conform reglementarilor aplicabile, asupra întreruperilor în alimentare programate;16. să sesizeze, utilizând datele de contact ale OR puse la dispoziție de către FUI, și să fie informat de către OR, cu privire la deranjamentele/întreruperile în alimentarea cu energie electrică la locurile de consum care fac obiectul contractului;17. să sesizeze FUI și să fie informat de către acesta, la cerere, cu privire la întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum și cu privire la orice alte probleme care vizează activitatea OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;18. în cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea și furnizarea de informații exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa cu ușurință următoarele tipuri de informații suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică:a) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 3 ani;b) date detaliate în funcție de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună și an pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 24 de luni;19. să aibă acces la contor, pentru autocitire;20. să fie informat, conform prevederilor Regulamentului de selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, asupra condițiilor în care poate încheia contract de furnizare cu alți furnizori, în cazul încetării contractului;21. în cazul prosumatorului, să beneficieze de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea;22. să i se restituie garanția financiară constituită la dispoziția FUI, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.6.2. Obligațiile clientului:1. să respecte clauzele contractului, precum și obligațiile care îi revin în calitate de utilizator al rețelei electrice, conform Condițiilor generale de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin ordin al președintelui ANRE;2. să comunice în scris FUI orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului, în termen de 30 de zile de la modificare;3. să achite integral și la termen facturile emise de FUI în baza contractului, inclusiv facturile cu decontul final, facturile de regularizare certificate verzi, facturile aferente dobânzilor penalizatoare, precum și facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, serviciilor de preavizare, după caz, și altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa sa. În categoria "alte servicii" nu sunt incluse serviciile de demontare, verificare și remontare a grupurilor de măsurare care se execută în urma unei prime reclamații neîntemeiate efectuate într-un interval de 12 luni și ale căror costuri sunt suportate de OR, conform reglementărilor aplicabile;4. să achite contravaloarea serviciilor de demontare și remontare efectuate de OR în scopul mutării, la cererea clientului, a unui grup de măsurare a energiei electrice;5. să sesizeze imediat FUI sau OR în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea grupurilor de măsurare de la locurile de consum care fac obiectul contractului;6. să achite contravaloarea serviciilor de demontare, verificare și remontare a grupurilor de măsurare, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului sau ca urmare a unei reclamații din partea clientului care s-a dovedit neîntemeiată, reclamație care a fost efectuată în următoarele 12 luni de la reclamația neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de OR;7. să achite contravaloarea consumului de energie electrică recalculat pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;8. Clientul noncasnic care beneficiază de serviciul universal trebuie să depună documentele care îi atestă dreptul de a beneficia de serviciul universal, conform prevederilor actelor normative aplicabile.9. Clientul noncasnic cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puțin 1 MVA trebuie să comunice FUI prognoze orare de consum, conform prevederilor reglementărilor aplicabile.10. Clientul noncasnic trebuie să asigure, prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică.11. Pentru exploatarea sigură și economică a instalațiilor electrice proprii în cazul funcționării automaticii din instalațiile OR, clientul noncasnic trebuie să ia măsurile necesare din punctul de vedere al schemelor interne de alimentare a instalațiilor și echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalațiilor de protecție și automatizare, în vederea asigurării funcționării receptoarelor importante.12. să constituie garanție financiară la dispoziția FUI, în cuantumul și termenul prevăzute în procedura specifică, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.6.3. Drepturile FUI:1. să factureze și să recupereze de la client costurile aferente dobânzilor penalizatoare, precum și pe cele aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, serviciilor de preavizare efectuate în vederea evitării întreruperii alimentării cu energie electrică pentru neplată și altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului;2. să inițieze modificarea și/sau completarea prin acte adiționale a contractului, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adițional a unor clauze din contract;3. să factureze consumul recalculat de energie electrică pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului;4. în cazul clientului casnic, să factureze contravaloarea recalculată a consumului de energie electrică înregistrat pe o perioadă anterioară la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, atunci când constată utilizarea energiei electrice pentru activități comerciale sau profesionale;5. să emită facturi pe baza cantităților de energie electrică prevăzute în Convenția de consum, pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost citit de reprezentantul OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit conform contractului. În cazul în care FUI constată diferențe semnificative între consumul de energie electrică prevăzut în convenția de consum și cel realizat, acesta poate emite, cel mult o dată pe an, o nouă convenție de consum cu cantități de energie electrică propuse pe baza realizărilor din ultimii 3 ani, pe care o comunică clientului. Noua convenție de consum se consideră încheiată începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, dacă clientul nu comunică FUI în acest interval de timp o solicitare de modificare a cantităților de energie electrică propuse. În cazul în care clientul solicită, în intervalul de timp de 30 de zile de la comunicare, o modificare a cantităților de energie electrică propuse de FUI, noua convenție de consum se consideră încheiată numai după agrearea cantităților și semnarea de către părți;6. să emită facturi pe baza unui consum estimat conform reglementărilor aplicabile, pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost transmis de către OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit conform contractului, dacă nu a fost încheiată Convenția de consum;7. să solicite clientului refacerea autocitirii sau să solicite OR citiri de verificare a indexului contorului, atunci când consideră eronată autocitirea;8. să notifice clientul, prin intermediul facturii, referitor la modificarea periodicității de citire și/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract;9. să modifice intervalul de timp pentru preluarea indexului autocitit, cu notificarea prealabilă a clientului prin intermediul facturii, nefiind necesară încheierea unui act adițional în acest sens la contract;10. să analizeze și să decidă oportunitatea de a acorda reeșalonarea la plată a datoriilor clientului;11. să solicite clientului constituirea la dispoziția sa a unei garanții financiare și să execute această garanție, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.6.4. Obligațiile FUI:1. să dețină licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și să respecte prevederile acesteia;2. să respecte clauzele contractului, prevederile Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, precum și orice alte reglementări aplicabile;3. să solicite OR, în baza contractului de rețea încheiat cu acesta, să asigure puterea și energia electrică contractată la locurile de consum, care fac obiectul contractului;4. să asigure indicatorii de performanță privind calitatea activității de furnizare, conform prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;5. să asigure preluarea de la OR a valorilor de consum înregistrate de grupurile de măsurare de la locurile de consum care fac obiectul contractului, la intervalul de timp stabilit prin contract, în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat;6. să factureze clientului energia electrică consumată la prețurile și în condițiile stabilite prin contract;7. să furnizeze clientului, la cererea acestuia, informații privind istoricul de consum cel puțin pe ultimele 12 luni calendaristice;8. să pună la dispoziția clientului, la cererea acestuia, informații privind sumele de bani aferente facturilor emise în ultimul an calendaristic;9. să pună la dispoziția clientului, cel puțin o dată pe an, într-o anexă la factură, date comparative privind consumul actual de energie electrică al clientului și consumul din anul anterior, precum și datele de contact ale unor instituții cu atribuții în domeniul îmbunătățirii eficienței energetice;10. să pună la dispoziția furnizorului de servicii energetice desemnat de client printr-un acord scris informații privind consumurile facturate anterior acestuia, în măsura în care aceste informații sunt disponibile;11. să solicite OR, în baza contractului de rețea încheiat cu acesta, evitarea întreruperilor în alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă clientul este încadrat în categoria clienților vulnerabili conform prevederilor actelor normative aplicabile;12. să investigheze reclamațiile primite de la client referitoare la calitatea serviciilor prestate în baza contractului;13. să notifice clientul, prin intermediul facturii, cu privire la modificarea valorii prețurilor finale prevăzute în contract ca urmare a intrării în vigoare a unui nou ordin/aviz emis de ANRE, precum și cu privire la orice altă modificare a clauzelor din contract care nu necesită încheierea unui act adițional la contract;14. să pună la dispoziția clientului mai multe modalități de plată a facturilor, dintre care cel puțin una gratuită (încasare fără comision de plată);15. să pună la dispoziția clientului mai multe modalități de comunicare a facturilor și a informărilor/notificărilor/ comunicărilor, printre care și comunicarea pe cale electronică;16. să asigure comunicarea facturilor la client cu cel puțin 5 zile înainte de data scadenței;17. să pună la dispoziția clientului informații cu privire la drepturile de care beneficiază, reglementările/actele normative aplicabile, căile de soluționare a litigiilor/plângerilor;18. să pună la dispoziția clientului numărul de telefon pentru serviciul de relații cu clienții (cu funcționare minimum 12 ore în zilele lucrătoare), precum și următoarele informații cu privire la punctele unice de contact: adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, pagina de internet;19. să informeze clientul, prin intermediul facturii, cu privire la orice modificare a numărului de telefon pentru serviciul de relații cu clienții și a programului de funcționare a acestuia, precum și asupra numărului de telefon pentru preluarea de către OR a reclamațiilor privind deranjamentele (call center cu funcționare permanentă);20. să verifice situațiile deosebite sesizate de client și să răspundă în termenul legal la toate solicitările/sesizările/ reclamațiile/plângerile scrise ale acestuia, conform prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;21. să solicite OR, la sesizarea scrisă a clientului, sau ori de câte ori consideră necesar, verificarea grupului/grupurilor de măsurare, cu eliberarea unui buletin de verificare metrologică vizat (semnat și ștampilat);22. să utilizeze datele personale ale clientului cu respectarea prevederilor legislației privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și conform voinței clientului exprimată în contract;23. să comunice OR orice solicitare/sesizare/reclamație/ plângere primită de la client care vizează activitatea OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, să solicite OR rezolvarea/clarificarea problemelor semnalate de client, să primească și să comunice clientului răspunsul OR, în termenele prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;24. să comunice clientului, la cererea acestuia, date comparative privind costul actual al energiei electrice furnizate în baza contractului și cel estimat pentru perioada/perioadele următoare;25. să faciliteze accesul clientului la datele prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1 alin. (18), dacă acesta are montat un contor inteligent;26. să comunice clientului, conform prevederilor Regulamentului de selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, condițiile în care poate încheia contracte de furnizare cu alți furnizori, în cazul încetării contractului;27. să asigure, în facturile emise prosumatorilor, serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate, în situația în care contractul de furnizare este încheiat cu un prosumator care îndeplinește condițiile prevăzute în legislația aplicabilă pentru a beneficia de acest serviciu;28. în cazul prevăzut la alin. (27), să respecte prevederile legale specifice privind obligațiile fiscale;29. să restituie clientului garanția financiară constituită la dispoziția sa, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.7. Întreruperea alimentării cu energie electrică(1) FUI poate solicita OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului, cu excepția locurilor de consum ale clienților vulnerabili, în următoarele situații:a) neplata facturilor emise de FUI conform prevederilor contractului;b) neconstituirea/neactualizarea de către client a garanțiilor financiare solicitate de FUI conform contractului și reglementarilor aplicabile.(2) Etapele parcurse în vederea întreruperii alimentării cu energie electrică sunt următoarele:a) pentru clienții noncasnici:(i) cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI transmite preavizul de deconectare, utilizând oricare dintre modalitățile de comunicare convenite de părți prin contract;(ii) dacă clientul nu plătește sumele datorate sau nu constituie/actualizează garanția financiară în cel mult 5 zile lucrătoare de la comunicarea preavizului de deconectare, FUI poate transmite OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locurile de consum respective;b) pentru clienții casnici:(i) cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI comunică clientului preavizul de deconectare. Preavizul de deconectare se transmite prin poștă electronică în cazul în care această modalitate de comunicare a fost convenită prin contract sau prin poștă. În situația transmiterii prin poștă electronică se utilizează opțiunea de verificare a citirii mesajului dacă această opțiune există;(ii) în cazul în care, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, clientul nu achită integral sumele datorate, respectiv nu constituie/actualizează garanția financiară, FUI transmite un nou preaviz de deconectare, prin poștă, utilizând opțiunea cu confirmare de primire;(iii) în situația prevăzută la pct. (ii), preavizul de deconectare se consideră comunicat clientului în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii;(iv) în cazul în care clientul nu plătește sumele datorate, nu constituie/actualizează garanția financiară, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI poate comunica OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locul de consum respectiv.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), FUI poate emite preavizul de deconectare cel mai devreme în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de constituire/actualizare a garanției financiare.(4) Preavizul de deconectare este un document distinct, are forma stabilită de către FUI și conține cel puțin următoarele elemente: suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică, data estimată pentru deconectare, informații privind garanția financiară care trebuie constituită, dacă este cazul, costul estimat al operațiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum, costul preavizării.(5) După întreruperea alimentării cu energie electrică, reluarea alimentării la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului se realizează în cel târziu 2 zile lucrătoare de la data la care FUI a primit de la client dovada efectuării plății integrale a sumei datorate și a costurilor aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, precum și/sau dovada constituirii garanțiilor financiare solicitate conform prevederilor contractului și reglementărilor aplicabile.(6) Întreruperea alimentării cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului poate fi efectuată de către OR, pentru nerespectarea de către client a obligațiilor ce îi revin în calitate de utilizator al rețelei electrice, conform Condițiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, în situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobate prin ordin al președintelui ANRE, cu informarea FUI. În situația în care întreruperea alimentării se face cu preaviz de deconectare, FUI comunică preavizul clientului după primirea informării de la OR.(7) În toate cazurile în care întreruperea alimentării cu energie electrică are loc din culpa dovedită a clientului, costurile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării vor fi achitate OR de către FUI în baza contractului de rețea și vor fi recuperate de acesta de la client în baza contractului.(8) În toate cazurile în care întreruperea alimentării cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului are loc la solicitarea nejustificată a FUI, costurile OR aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării vor fi suportate de FUI.8. Garanții financiare(1) Clientul constituie garanții financiare în favoarea FUI în situațiile și condițiile prevăzute de Procedura specifică privind regimul garanțiilor financiare, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.(2) Formele în care este constituită garanția financiară, stabilite în conformitate cu actele normative aplicabile sunt: .............. (Se vor enumera de către FUI.).(3) Clientul final are dreptul să opteze pentru oricare dintre formele în care este constituită garanția, conform prevederilor alin. (2).9. Despăgubiri/Compensații(1) Clientul are dreptul să primească despăgubiri de la FUI, în cazul în care OR întrerupe alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, ca urmare a unei solicitări nejustificate a FUI.(2) În situația în care, conform actelor normative aplicabile, clientul este îndreptățit să primească pentru aceeași întrerupere și compensație și despăgubire, acesta primește fie compensația, fie despăgubirea, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.(3) Clientul casnic are dreptul să primească de la OR, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, despăgubiri pentru deteriorarea unor obiecte electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa OR.(4) Clientul noncasnic plătește despăgubiri OR pentru daunele materiale dovedite produse acestuia, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordați la aceeași rețea, ca urmare a funcționării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalațiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu.(5) Clientul are dreptul să solicite FUI compensații pentru nerespectarea de către acesta a indicatorilor de calitate prevăzuți în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.(6) În toate cazurile în care clientul are dreptul să primească despăgubiri de la OR, acestea sunt plătite clientului de către FUI în baza contractului și vor fi recuperate de acesta de la OR în baza contractului de rețea.(7) În toate cazurile în care OR are dreptul să primească despăgubiri de la clientul care are calitatea de utilizator al rețelei electrice, acestea sunt plătite OR de către FUI în baza contractului de rețea și vor fi recuperate de acesta de la client în baza contractului.(8) Despăgubirile/Compensațiile solicitate de client se plătesc de către FUI dacă, în urma investigației efectuate de către FUI și/sau OR, se constată existența prejudiciului și culpa FUI/OR. (la 09-01-2019, Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 218 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 09 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 5
  - Model -
  Convenție de consum energie electrică
  Date de identificare furnizor de ultimă instanță (FUI): ..................Date de identificare client: .............................................Date de identificare loc consum: .........................................Nr. contract: ............................................................
  Luna calendaristicăConsumul mediu lunar din ultimii 3 ani Cantități lunare de Energie electrică din Convenția de consum
  An ....(*)An ....(*)An ..(*)[UM]
  [UM] [UM] [UM]
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
  TOTAL AN
  Semnături FUI, Client, ...................... ............................. (prin împuternicit) (numele în clar și semnătura) Notă
  (*) Se completează în măsura în care există date disponibile.
  NOTĂ:Cantitățile lunare de energie electrică din Convenția de consum se stabilesc de comun acord între furnizorul de ultimă instanță și client. Pentru facturare se utilizează consumul mediu zilnic aferent cantităților lunare de energie electrică din Convenția de consum.Consumul mediu lunar din ultimii 3 ani se determină pentru fiecare lună ca produs între consumul mediu zilnic și numărul de zile din luna respectivă. Consumul mediu zilnic aferent unei luni se determină pe baza cantităților din facturile emise care cuprind toate perioadele din luna respectivă.
  -------