REGULAMENT din 7 octombrie 2011de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv integrat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 4 noiembrie 2011  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 5.568 din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 784 din 4 noiembrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv integrat, denumit în continuare Regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea și funcționarea unităților de învățământ în care este organizat învățământ cu program sportiv integrat și completează Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică personalului de conducere, îndrumare și control din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, din inspectoratele școlare județene și al municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare, personalului de conducere, îndrumare, control, personalului didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, elevilor, părinților și reprezentanților autorităților locale care vin în contact cu unitatea de învățământ.  +  Articolul 3(1) Învățământul cu program sportiv integrat se organizează pentru elevii cu aptitudini într-o disciplină sportivă, având ca scop obținerea performanțelor sportive și promovarea la loturile naționale.(2) Învățământul cu program sportiv integrat se organizează, potrivit legii, numai ca învățământ de zi.(3) Prin planul-cadru, învățământul cu program sportiv integrat asigură pregătirea aprofundată a elevilor la disciplinele sportive pentru care au optat.(4) În sprijinul performanței, unitățile cu învățământ sportiv pot să fie organizate, pe cât posibil, după următoarele variante: primar-gimnazial, gimnazial-liceal, primar-gimnazial-liceal.  +  Articolul 4(1) Învățământul cu program sportiv integrat se organizează prin:a) unități de învățământ cu profil sportiv;b) clase cu profil sportiv în cadrul altor unități de învățământ.(2) În cadrul unităților de învățământ cu profil sportiv și în cadrul unităților de învățământ care au clase cu profil sportiv se pot organiza cluburi sportive școlare/secții de club sportiv școlar, care își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar.  +  Articolul 5Unitățile de învățământ în care este organizat învățământul cu program sportiv integrat funcționează în baza legislației generale și specifice, actelor normative elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prezentului regulament, deciziilor inspectoratelor școlare și a regulamentului intern al fiecărei unități de învățământ.  +  Capitolul II Organizarea unităților de învățământ cu program sportiv integrat  +  Articolul 6Înființarea, funcționarea și/sau desființarea unităților de învățământ cu profil sportiv, respectiv a claselor cu profil sportiv din cadrul altor unități de învățământ sunt reglementate de Legea educației naționale nr. 1/2011 și de prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 7(1) În învățământul cu program sportiv integrat primar și gimnazial, elevii pot fi înscriși numai în urma îndeplinirii cerințelor de selecție specifice.(2) În învățământul cu program sportiv integrat liceal, elevii pot fi înscriși numai cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare și a calendarului admiterii în învățământul liceal și a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 8(1) Disciplina Pregătire sportivă teoretică se studiază cu întreaga clasă, indiferent de specializare/specializări.(2) Pregătirea sportivă practică se realizează pe clase, pe grupe, pe grupe valorice sau individual, potrivit nivelului de învățământ, specificului fiecărei discipline sportive, performanțelor elevilor, criteriilor de vârstă și sex, astfel:a) pentru o singură disciplină sportivă, cu întreaga clasă, considerată o grupă, fete și/sau băieți, în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;b) pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe constituite pe criterii de sex, în limita numărului de locuri minim/maxim specific disciplinei sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;c) pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe valorice, fete și/sau băieți, în limita numărului de locuri minim/maxim specific disciplinei sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;d) pentru două discipline sportive, pe două grupe de fete și/sau de băieți, în limita numărului de locuri minim/maxim specific fiecărei discipline sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;e) pentru mai mult de două discipline sportive la o clasă, pe grupe de fete și/sau de băieți, în limita numărului de locuri minim/maxim specific fiecărei discipline sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;f) pe grupe valorice, constituite din elevi proveniți din două sau mai multe clase, din cadrul aceluiași ciclu de învățământ;g) individual și/sau pe grupe constituite din 2-3 elevi atestați ca fiind membri ai loturilor sportive naționale, ai echipelor divizionare sau din elevi care dispun de calități morfologice de excepție, solicitate de înalta performanță la disciplina sportivă respectivă.(3) O grupă de studiu conține minimum 10 elevi. Prin excepție, inspectoratul școlar poate aproba grupe și grupe valorice, fiecare cuprinzând cel puțin 7 elevi.(4) În situații deosebite - abandon, îmbolnăviri sau accidentări irecuperabile, transfer școlar, alte situații - când nu există posibilitatea completării imediate cu alți elevi, clasele, grupele și grupele valorice rămase sub efectiv pot funcționa până la sfârșitul anului școlar, cu aprobarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(5) În orice situație se recomandă conducerii unității de învățământ să respecte raportul optim dintre numărul disciplinelor sportive, specificul acestora și numărul de elevi, pe de o parte, și numărul profesorilor, specializările acestora și constituirea normelor didactice, pe de altă parte.  +  Articolul 9(1) Clasele "mozaic" sunt alcătuite din elevi de la mai multe discipline sportive, pentru care nu a fost posibilă constituirea de grupe având numărul minim de sportivi, prevăzut în reglementările legale în vigoare.(2) În cazul în care, pentru elevii din clasa "mozaic", unitatea de învățământ are profesori cu specializări corespunzătoare, întreaga pregătire teoretică și practică de specialitate a elevilor se desfășoară, în mod obligatoriu, în unitatea școlară, cu aceste cadre didactice.(3) În cazul în care, pentru o parte sau pentru toți elevii din clasa mozaic, unitatea de învățământ nu are profesori cu specializări corespunzătoare, acești elevi vor efectua obligatoriu în unitatea școlară cele două ore de pregătire sportivă teoretică și 4 ore de pregătire sportivă practică. În cadrul celor 4 ore de pregătire sportivă practică se urmărește realizarea competențelor specifice marcate cu asterisc în programele școlare corespunzătoare profilului sportiv. La sfârșitul fiecărei luni, elevii vor aduce dirigintelui clasei documentele care atestă prezența la celelalte ore de pregătire sportivă practică de specialitate, efectuate la cluburile sportive școlare sau la structurile sportive la care se pregătesc.  +  Articolul 10Pregătirea practică de specialitate se realizează prin antrenamentul sportiv, care are o durată de 90-100 de minute, echivalentul a două ore în norma de predare.  +  Articolul 11În învățământul primar și gimnazial, clasele/grupele cu profil sportiv se pot constitui numai cu elevi al căror nivel valoric este de începători, de avansați și/sau de performanță.  +  Articolul 12În învățământul liceal, clasele/grupele cu profil sportiv se pot constitui numai cu elevi al căror nivel valoric este de avansați (II și I) și/sau de performanță/înaltă performanță.  +  Articolul 13Învățământul sportiv se organizează pentru disciplinele sportive aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în următoarele condiții:a) bază sportivă și dotări corespunzătoare desfășurării lecțiilor de pregătire practică de specialitate;b) profesori cu specializări corespunzătoare disciplinelor sportive pentru care se organizează învățământul sportiv.  +  Articolul 14Pentru participarea la competițiile federațiilor sportive naționale, unitățile de învățământ în care este organizat învățământ cu program sportiv integrat se înscriu în Registrul sportiv și se afiliază la federațiile sportive naționale.  +  Capitolul III Managementul unităților de învățământ cu program sportiv integrat  +  Articolul 15(1) Conducerea unităților de învățământ cu program sportiv integrat este asigurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011.(2) La nivelul fiecărei unități de învățământ cu program sportiv integrat din România funcționează comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Directorul unității de învățământ cu program sportiv integrat reprezintă personal sau prin delegat, angajat al unității respective, unitatea de învățământ în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau operatori economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române și străine, inclusiv cu administrația și comunitatea locală. (la 25-09-2020, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 5.618 din 23 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 25 septembrie 2020 )  +  Articolul 16Consiliul profesoral și consiliul de administrație funcționează conform prevederilor Legii nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și ale prezentului regulament.  +  Articolul 17Catedrele/Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline sportive sau pe discipline sportive înrudite.  +  Articolul 18Unitățile de învățământ cu program sportiv integrat sunt conduse de un director și/sau de unul sau mai mulți directori adjuncți, numiți în condițiile legii.  +  Articolul 19Directorul asigură conducerea executivă a unității de învățământ cu program sportiv integrat, în conformitate cu responsabilitățile și atribuțiile conferite de legislația în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație și ale consiliului profesoral.  +  Articolul 20Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile stabilite de către director prin fișa postului și preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.  +  Capitolul IV Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic al unităților de învățământ cu program sportiv integrat  +  Articolul 21(1) La clasele cu profil sportiv, pregătirea sportivă practică este predată de profesori de educație fizică și sport cu specializare în disciplinele sportive pentru care sunt organizate clasele/grupele.(2) La clasele cu profil sportiv, pregătirea sportivă teoretică este predată de profesori de educație fizică și sport, de regulă dintre cei care predau pregătirea sportivă practică.  +  Articolul 22(1) Pentru asigurarea asistenței și a controlului medical periodic privind participarea elevilor atât la competiții, cât și la lecțiile de pregătire, unitățile de învățământ cu program sportiv integrat sunt obligate să angajeze medici, de regulă cu specializarea medicină sportivă, și personal medical, cu respectarea prevederilor legale.(2) Pentru buna desfășurare a activității sportive de performanță și în limita posturilor alocate, în unitățile de învățământ cu program sportiv integrat se încadrează și se normează posturi specifice pe discipline sportive, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 23(1) Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului didactic din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat se realizează conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(2) Personalul didactic din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat poate participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de federațiile naționale pe ramură de sport, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  +  Capitolul V Evidența, proiectarea și evaluarea activității  +  Articolul 24Evidența activității în unitățile de învățământ cu program sportiv integrat cuprinde totalitatea datelor referitoare la desfășurarea procesului instructiv-educativ, activitatea de secretariat și contabilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 25(1) Activitatea din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat se desfășoară pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale și a documentelor de analiză și de sinteză.(2) Documentele de identificare sunt:a) actul de înființare a unității de învățământ;b) autorizația sanitară de funcționare;c) organigrama unității de învățământ;d) planul de învățământ;e) planul de școlarizare;f) certificatul de identitate sportivă.(3) Documentele manageriale sunt:a) documentele elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului care reglementează activitatea unităților de învățământ cu program sportiv integrat;b) regulamentul de ordine interioară;c) proiectul de dezvoltare instituțională (3-5 ani);d) planul managerial anual;e) calendarul competițional;f) proiectele de parteneriat;g) protocoalele de colaborare cu diferite instituții;h) componența consiliului de administrație;i) tematicile ședințelor consiliului profesoral și ale ședințelor consiliului de administrație;j) componența comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;k) componența comisiilor metodice și a catedrelor;l) componența și atribuțiile comisiilor pe probleme specifice activității;m) încadrarea personalului didactic pe grupe și niveluri valorice;n) criterii specifice pentru premierea cadrelor didactice și sportivilor, conform legislației în vigoare;o) fișa postului pentru fiecare angajat;p) contractele individuale de muncă pentru întregul personal;q) fișa de evaluare a activității personalului;r) registrul de evidență a salariaților.(4) Documentele de analiză și de sinteză sunt:a) registrul matricol cu evidența elevilor;b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi;c) raportul semestrial și anual al activității;d) dosarul cu documentele de transfer sportiv și contracte încheiate;e) orarul activităților didactice;f) condica de prezență;g) registrele de procese-verbale;h) registrul de inspecție școlară;i) registrul unic de control;j) baza electronică de date a unității de învățământ;k) registrul școlar al performanțelor sportive.  +  Articolul 26Activitatea la nivelul catedrei se desfășoară pe baza registrului catedrei, care cuprinde:a) planul managerial al catedrei;b) evidența membrilor catedrei;c) încadrarea personalului didactic pe grupe și nivele valorice;d) planificarea și evidența activităților metodice;e) evidența activității de perfecționare și formare continuă;f) programa de pregătire sportivă practică, elaborată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;g) criteriile specifice de selecție și de promovare a elevilor sportivi;h) orientarea metodică, calendarul competițional și regulamentele federației naționale de specialitate, referitoare la activitatea sportivă a copiilor și juniorilor;i) calendarul competițional intern și internațional al catedrei;j) evidența participării elevilor la competiții și rezultatele obținute;k) evidența nominală a elevilor transferați sau cu dublă legitimare;l) evidența elevilor convocați la loturile naționale;m) evidența elevilor convocați la centrele olimpice;n) evidența elevilor convocați la centrele de excelență.  +  Articolul 27(1) Profesorul de pregătire sportivă practică își desfășoară activitatea pe baza documentelor de proiectare didactică și a documentelor de evidență.(2) Documentele de proiectare didactică sunt:a) planul de pregătire pe ciclu de 4 ani;b) planul anual de pregătire sportivă;c) planificările calendaristice;d) planul de pregătire pe etapă;e) proiectele didactice/schițele de lecții;f) calendarul competițional.(3) Documentele de evidență sunt:a) catalogul clasei/grupei;b) caietul profesorului antrenor;c) evidența participării la competiții și rezultatele obținute;d) măsurătorile antropometrice ale elevilor sportivi;e) evidența normelor și probelor de control periodic al elevilor și a rezultatelor obținute;f) evidența transferărilor elevilor sportivi;g) evidența elevilor convocați la loturile naționale;h) evidența elevilor convocați la centrele olimpice;i) evidența elevilor convocați la centrele de excelență;j) evidența distribuirii echipamentului și a materialelor sportive.  +  Articolul 28(1) Evaluarea personalului didactic din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.(2) Evaluarea activității elevilor constă în analiza rezultatelor obținute la probele de control și a celor obținute în competițiile sportive oficiale.  +  Articolul 29Anual, până la data de 31 decembrie, unitățile de învățământ cu program sportiv integrat înaintează inspectoratelor școlare bilanțul activității din anul calendaristic respectiv, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 30Planificarea și evidența activității didactice se realizează corespunzător normelor Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și specificului fiecărei discipline sportive.  +  Articolul 31Volumul crescut al pregătirii practice și concursurile recomandă ca întregul proces didactic pentru clasele cu program sportiv să se desfășoare în prima parte a zilei.  +  Capitolul VI Părinții - parteneri educaționali  +  Articolul 32(1) Părinții/Tutorii legal instituiți au dreptul și obligația de a colabora cu unitatea de învățământ cu program sportiv integrat, în vederea realizării obiectivelor educaționale și a obiectivelor de performanță sportivă.(2) Părinții/Tutorii legal instituiți au obligația ca cel puțin o dată pe lună să ia legătura cu profesorul antrenor al clasei/grupei pentru a cunoaște evoluția copiilor lor.(3) Părintele/Tutorele legal instituit sau susținătorul legal este obligat, conform legii, să asigure frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu.  +  Articolul 33Comitetul de părinți al clasei și consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Capitolul VII Elevii unităților de învățământ cu program sportiv integrat  +  Secţiunea 1 Dobândirea și exercitarea calității de elev  +  Articolul 34(1) Elevii din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat poartă denumirea de elevi-sportivi.(2) În învățământul sportiv integrat primar și gimnazial, calitatea de elev-sportiv se dobândește în urma îndeplinirii cerințelor de selecție specifice, stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(3) În învățământul sportiv integrat liceal, calitatea de elev-sportiv se dobândește astfel:a) în clasa a IX-a, prin admitere, conform prevederilor Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul de stat, sau prin transfer, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar;b) în clasele a X-a-a XII-a, prin transfer, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar.(4) Calitatea de elev-sportiv se exercită prin frecventarea cursurilor, a lecțiilor de pregătire sportivă practică și prin participarea la activitățile existente în programul unității de învățământ cu program sportiv integrat.  +  Articolul 35Evidența prezenței elevilor-sportivi se face la fiecare lecție de curs sau lecție de pregătire sportivă practică.  +  Articolul 36Unitățile de învățământ cu program sportiv integrat păstrează o evidență strictă a mișcării elevilor-sportivi atât în interiorul sistemului de învățământ, cât și în afara acestuia, evidență pe care o înaintează Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului la sfârșitul fiecărui an școlar, conform formularului privind evidența mișcării absolvenților de învățământ sportiv, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Secţiunea a 2-a Legitimarea și transferarea elevilor-sportivi  +  Articolul 37(1) Elevii-sportivi înscriși în clasele cu profil sportiv din cadrul unităților de învățământ cu profil sportiv sau din cadrul altor unități de învățământ care au clase cu profil sportiv depun la conducerea unității de învățământ cererea de legitimare (anexa nr. 3), după care sunt legitimați la secțiile sportive ale unităților de învățământ prin federațiile naționale pe ramură de sport sau prin asociațiile județene/ale municipiului București de specialitate.(2) Retragerea elevilor-sportivi de la secțiile sportive se va face prin cerere scrisă și înregistrată la unitatea de învățământ.(3) Excepție de la prevederile alin. (1) și (2) fac elevii-sportivi de la clasele "mozaic", care pot rămâne legitimați la cluburile sportive de proveniență.  +  Articolul 38(1) La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii-sportivi pot avea dublă legitimare, participând în numele acestora la competițiile destinate seniorilor.(2) Dubla legitimare se realizează anual, numai cu acordul federațiilor naționale pe ramură de sport și al unităților de învățământ cu program sportiv integrat, pe bază de contracte scrise. Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimări.  +  Articolul 39(1) Transferul elevilor-sportivi din secțiile sportive ale unităților de învățământ cu program sportiv integrat se face pe baza reglementărilor federațiilor naționale pe ramura de sport.(2) Transferul elevilor-sportivi între secțiile sportive ale unităților de învățământ cu program sportiv integrat sau între acestea și cluburile sportive școlare ori universitare se poate realiza numai în baza acordului de transfer pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv.(3) Transferul elevilor-sportivi de la secțiile sportive ale unităților de învățământ cu program sportiv integrat la cluburile din afara sistemului de învățământ se realizează numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadă determinată de timp sau definitiv, cu acordul consiliului de administrație al unității de învățământ și după achitarea obligațiilor financiare de către clubul care solicită transferul către unitatea de învățământ cu program sportiv integrat, respectându-se grilele de transfer stabilite de către federațiile naționale pe ramură de sport. În cazul în care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul unității de învățământ cu program sportiv integrat va negocia transferul. Unitatea de învățământ cu program sportiv integrat la care a fost selecționat și pregătit inițial elevul-sportiv va beneficia de cota de transfer, în funcție de numărul de ani cât elevul-sportiv a fost înscris la aceasta.(4) Transferul elevilor-sportivi de la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat la alte cluburi din sistemul de învățământ sau din afara lui se realizează cu acordul unității de învățământ și numai dacă familia elevului-sportiv își schimbă domiciliul în localitatea unității solicitante.(5) Sumele de bani/Bunurile provenite din transferul elevilorsportivi se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 40Sportivii din secțiile unităților de învățământ cu program sportiv integrat care nu mai frecventează o formă de învățământ, dar sunt juniori, pot activa în continuare la aceste secții până la terminarea junioratului, iar transferul lor se face în conformitate cu prevederile legale.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile și obligațiile elevilor-sportivi  +  Articolul 41(1) Pe lângă drepturile și obligațiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, elevii-sportivi din secțiile unităților de învățământ cu program sportiv integrat au drepturi și obligații specifice activității sportive.(2) Elevii-sportivi din secțiile unităților de învățământ cu program sportiv integrat au următoarele drepturi, specifice activității sportive:a) să fie legitimați, în numele unității de învățământ, la federațiile naționale sportive;b) să folosească echipamentul de reprezentare cu însemnele unității de învățământ;c) să folosească în mod organizat și gratuit baza sportivă, materialele, instalațiile și aparatele sportive;d) să fie incluși în loturile care participă la taberele de pregătire sportivă, cantonamente/semicantonamente;e) să primească alimentație de efort și susținătoare de efort, conform legii;f) să beneficieze de burse sportive și alte forme de sprijin material, conform legii;g) să fie premiați în funcție de performanțele obținute;h) să reprezinte unitatea de învățământ în competițiile naționale și internaționale;i) să fie selecționați în loturile naționale și în centrele olimpice;j) să beneficieze de asistență și controale medicale periodice, în conformitate cu prevederile legale;k) să beneficieze de gratuitate sau prețuri reduse la manifestări sportive;l) să beneficieze de respectul personalului didactic și al celorlalți elevi pentru calitatea de a fi elevi-sportivi.(3) Elevii-sportivi din secțiile unităților de învățământ cu program sportiv integrat au următoarele obligații, specifice activității sportive:a) să manifeste devotament și respect pentru prestigiul unității de învățământ, în orice împrejurare;b) să înțeleagă, să își însușească și să își exprime demnitatea de elevi-sportivi în orice împrejurare, să fie combativi în limitele regulamentului și ale sportivității în competiții, onești, loiali, să manifeste un comportament civilizat, o atitudine hotărâtă față de abaterile celor din jur, modestie, onestitate, politețe, disciplină și o bună pregătire profesională;c) să frecventeze cu regularitate lecțiile de pregătire sportivă practică și teoretică;d) să participe la acțiunile de pregătire - cantonamente, semicantonamente - la care sunt convocați de conducerea școlii;e) să se pregătească temeinic, pentru a obține performanțe din ce în ce mai mari;f) să participe la competițiile sportive la care sunt convocați de conducerea școlii;g) să poarte și să respecte însemnele unității de învățământ;h) să cunoască și să respecte normele eticii sportive;i) să folosească și să păstreze cu grijă materialele și echipamentul sportiv încredințat;j) să cunoască și să respecte regulamentele tehnice ale disciplinelor sportive la care se pregătesc;k) să cunoască și să respecte normele pentru protecția și securitatea activității specifice;l) să cunoască, să își însușească și să respecte normele igienico-sanitare ale activității specifice;m) să efectueze controalele medicale periodice;n) să respecte prevederile angajamentului încheiat cu conducerea unității de învățământ;o) să nu folosească substanțe neaprobate pentru creșterea artificială a randamentului sportiv;p) să cunoască și să manifeste atitudinea de fair-play.q) să nu folosească substanțe interzise care pot îmbunătăți performanța sportivă;r) să respecte regulamentul intern și regulamentele Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;s) să încheie contracte și angajamente (anexa nr. 4) la momentul legitimării sportivului cu unitatea de învățământ.  +  Secţiunea a 4-a Sancțiuni  +  Articolul 42(1) Pe lângă sancțiunile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, pentru elevii-sportivi din secțiile unităților de învățământ cu program sportiv integrat se pot acorda și sancțiuni specifice activității sportive.(2) Elevilor-sportivi din secțiile unităților de învățământ cu program sportiv integrat li se pot aplica următoarele sancțiuni, specifice activității sportive:a) ridicarea temporară sau definitivă a unora dintre drepturile prevăzute la art. 41 alin. (2);b) transferarea la clase cu alt profil de învățământ, în condițiile în care nu manifestă interes pentru creșterea performanțelor sportive proprii, cu respectarea prevederilor regulamentare;c) transferarea la clase cu alt profil de învățământ, dacă recidivează în nerespectarea prevederilor prezentului regulament, cu respectarea prevederilor regulamentare;d) suportarea valorii daunelor materiale produse unității de învățământ, dacă s-a probat că vina le aparține.  +  Capitolul VIII Baza materială și finanțarea unităților de învățământ cu program sportiv integrat  +  Articolul 43(1) Pentru buna desfășurare a activității, secțiile sportive din cadrul unităților de învățământ cu program sportiv integrat beneficiază de baze sportive proprii și de dreptul de acces în bazele sportive care aparțin celorlalte unități de învățământ preuniversitar de stat, prioritar și în mod gratuit, după desfășurarea activităților de educație fizică și sport ale unităților de învățământ respective.(2) Unitățile de învățământ cu program sportiv integrat pot închiria, în limita fondurilor disponibile, și alte baze sportive.  +  Articolul 44În cadrul unităților de învățământ cu program sportiv integrat pot funcționa, cu respectarea prevederilor legale, internate/microhoteluri și cantine școlare/restaurante pentru elevii-sportivi.  +  Articolul 45(1) Finanțarea legată de desfășurarea procesului didactic de pregătire sportivă, competiții, tabere, cantonamente, procurarea de materiale și echipament sportiv, acordarea de premii și indemnizații, chirii, transport, arbitraje, asistență și control medical etc. se va asigura de către instituțiile abilitate în acest sens, în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Unitățile de învățământ cu program sportiv integrat pot încheia contracte cu finanțatori, persoane fizice sau juridice române sau străine, în sensul susținerii financiare sau materiale a secțiilor sportive proprii și a elevilor-sportivi.  +  Articolul 46În vederea reducerii cheltuielilor, a creșterii siguranței, precum și a facilitării obținerii de venituri proprii, inspectoratele școlare acordă întregul sprijin conducerilor unităților cu învățământ sportiv, în vederea dotării cu mijloace de transport proprii, prin transferuri, donații, cumpărări etc.  +  Articolul 47Respectând cadrul legal, unitățile de învățământ sportiv pot desfășura activități prin care să își constituie un buget propriu de finanțare, prin organizarea pentru terți de activități de inițiere în disciplinele sportive, în afara normei didactice a cadrelor didactice din unitățile de învățământ respective, precum și alte activități în scopul autofinanțării, în condițiile legii.  +  Capitolul IX Protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, respectarea normelor igienico-sanitare  +  Articolul 48(1) La începutul fiecărui semestru al anului școlar, în unitățile de învățământ cu program sportiv integrat se constituie comitete pentru sănătatea și securitatea muncii și comisii pentru paza și stingerea incendiilor. Președinții acestora se numesc prin decizii ale directorului unității de învățământ.(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) asigură instruirea și controlează aplicarea normelor legale și cunoașterea acestora de către personalul didactic, personalul nedidactic și auxiliar și elevii-sportivi, pe bază de semnătură.(3) Personalul de predare asigură instruirea elevilor-sportivi cu privire la regulile și normele de securitate/protecția muncii și controlează starea de funcționare a tuturor aparatelor și instalațiilor sportive.  +  Articolul 49(1) Controlul medical al elevilor-sportivi este obligatoriu și se efectuează semestrial sau ori de câte ori este nevoie și în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Profesorii antrenori și părinții/tutorii legali răspund de efectuarea controlului medical al elevilor-sportivi.(3) Elevii-sportivi care nu prezintă dovada efectuării controlului medical periodic nu pot participa la orele de pregătire sportivă practică.  +  Articolul 50(1) Conducerile unităților cu învățământ sportiv sunt obligate să ia toate măsurile pentru asigurarea și garantarea securității transportului elevilor-sportivi la competiții.(2) Cadrele care însoțesc elevii-sportivi sunt obligate să manifeste grijă, exigență și vigilență maximă privind securitatea acestora, pe toată perioada transportului.(3) Pe perioada transportului, elevii-sportivi își asumă întreaga responsabilitate pentru nerespectarea cu strictețe a măsurilor de siguranță impuse de cadrele însoțitoare.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 51În cadrul unităților de învățământ cu program sportiv integrat, comisia pentru evaluarea și asigurarea calității își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 52Personalul didactic de predare din învățământul cu program sportiv integrat convocat de federațiile sportive de specialitate în loturile naționale beneficiază de rezervarea catedrei pentru perioada solicitată. Drepturile salariale vor fi achitate de către solicitant.  +  Articolul 53Pentru participarea la cantonamente și tabere sportive, competiții sportive oficiale și neoficiale și pentru alte activități educative extrașcolare, desfășurate în țară și în străinătate, unitățile de învățământ cu program sportiv integrat pot folosi mijloacele de transport în comun proprii.  +  Articolul 54Activitățile specifice desfășurate de către personalul de predare în zilele de sâmbătă și duminică pot fi introduse în norma didactică.  +  Articolul 55(1) Indiferent de nivelul de învățământ, în termen de 3 zile calendaristice de la încheierea admiterii, elevii declarați admiși, împreună cu părinții/tutorii legal instituiți ai acestora, încheie cu conducerile unităților de învățământ un angajament. Excepție fac elevii declarați admiși la discipline sportive pentru care unitatea de învățământ nu deține certificat de identitate sportivă.(2) Angajamentul prevăzut la alin. (1) privește obligațiile elevilor și ale părinților/tutorilor legal instituiți ai acestora față de unitățile cu învățământ sportiv, în momentul când aceștia solicită transferul sportiv la structurile sportive aflate în afara sistemului de învățământ preuniversitar.(3) Refuzul încheierii angajamentului prevăzut la alin. (1) de către elevii și părinții/tutorii legal instituiți ai acestora conduce la transferarea elevilor respectivi la clase cu alte profiluri din aceeași unitate sau la alte unități de învățământ, în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.(4) Angajamentul este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 56Unitățile cu învățământ sportiv sunt obligate să aibă semne distinctive proprii: firmă, drapel, sigiliu, culori, fanion, ecuson, insignă, imprimate cu antet, postere, bannere, alte obiecte personalizate.  +  Articolul 57În fiecare an, până la data de 31 decembrie, toate unitățile cu învățământ sportiv sunt obligate să înainteze, prin poștă, inspectorului de specialitate din Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții bilanțul activităților specifice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 58(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă toate celelalte acte normative elaborate anterior de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu privire la organizarea și funcționarea unităților de învățământ cu program sportiv integrat.(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, materială, administrativă, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 59(1) Personalul didactic de predare, profesori de educație fizică și sport cu specializare în disciplinele sportive, care își desfășoară activitatea și în perioada vacanțelor școlare cu clasele/grupele de performanță din unitățile de învățământ sportiv integrat beneficiază de concediu de odihnă conform legislației în vigoare.(2) Concediile se acordă la cererea personalului didactic, se discută și se aprobă în consiliul de administrație și se aduc la cunoștința, în scris, a întregului personal al unității de învățământ.  +  Articolul 60Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1 Unitatea de învățământ: ................... Localitatea ........., județul ............ Str. ....................... nr. .......... Telefon ............, fax. ................ Număr de înregistrare: ......./data: ......
  BILANȚUL
  activității unității de învățământ
  - anul calendaristic ...... -
  Indicatori statisticiTotal/Club (Nr.)Total pe discipline sportive (Nr.)
  1. Elevi-sportivi înscriși
  2. Elevi-sportivi legitimați
  3. Elevi-sportivi clasificați (categoriile I, II, III, maeștri*)
  4. Elevi-sportivi care și-au încheiat pregătirea sportivă în unitatea de învățământ cu program sportiv integrat
  5. *Elevi-sportivi transferați la cluburi de seniori
  6. *Elevi-sportivi selecționați în loturile naționale (juniori, tineret, seniori)
  7. *Elevi-sportivi cu dublă legitimare
  8. *Rezultate în competiții internaționale: europene, mondiale, olimpice (juniori, tineret, seniori)
  9. *Recorduri: cadeți, juniori, tineret, seniori
  10. *Elevi-sportivi campioni naționali: copii, juniori, tineret, seniori
  11. Participări în campionatul național: copii, juniori, tineret, seniori
  12. Săli sportive/Bazine de înot proprii: număr și grad de uzură
  13. Terenuri sportive proprii: număr și grad de uzură
  14. Mijloace de transport în comun proprii (funcționale)
  15. Inventarul aparaturii, instalațiilor și echipamentelor sportive
  Bugetul: Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale Venituri extrabugetare Chirii baze sportive: Total: ................... Total: ...................... Total: ...................... a) de la bugetul de stat ................... b) din venituri extrabugetare ..............
  NOTE: La indicatorii cu asterisc se prezintă liste nominale. Datele cuprinse în bilanț sunt extrase din evidențele federațiilor sportive și din evidențele statistice și contabile ale unității de învățământ.
       
    Director, .................Contabil, ........................
   +  Anexa nr. 2Unitatea de învățământ: ..................Localitatea ........., județul ...........Str. ....................... nr. .........Telefon ............, fax. ...............Număr de înregistrare: ......./data: .....
  EVIDENȚA
  mișcării absolvenților de învățământ sportiv
  - anul școlar ........ -
  Nr. crt. Numele și prenumele Disciplina sportivă practicată Structura sportivă unde a fost transferat Valoarea transferului Admis la universitatea/ facultatea
  1.
  2.
  3.
  ...
  n
  Director, ......... Secretar, ...........
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUIUnitatea de învățământ: .........................Profesor/Antrenor: ..............................Avizul medical: .................................Număr de înregistrare: ............../data: .....
  Se aprobă
  Director,
  .................

  Domnule director,
  Subsemnatul, ......., elev la ...... din localitatea ......., clasa ....., vă rog să îmi aprobați înscrierea și legitimarea ca elev-sportiv la unitatea de învățământ (se trece denumirea conform certificatului de identitate sportivă) ......., disciplina ......, începând cu data de .......Mă angajez să respect toate obligațiile ce îmi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv integrat, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.568/2011.Date personale:[] Data nașterii (ziua, luna, anul) ......, localitatea ......, domiciliul ......[] Certificat de naștere/B.I./C.I.: seria .... nr. ....., eliberat(ă) la data de ..... de către ......Numele și prenumele părinților (susținătorilor legali):Tata: ...................,Mama: ...................Telefon acasă: .........., serviciu: ...........
  Semnătura elevului ............................... Semnătura părintelui .............................. Semnătura profesorului (antrenorului) ..................................
  RECONFIRMAREA ÎNSCRIERII ANUL ....................... ANUL ...................... ANUL ....................... ANUL ...................... ANUL ....................... SEMNĂTURA PROFESORULUI (ANTRENORULUI) ......................... ......................... ......................... ......................... .........................
   +  Anexa nr. 4Unitatea de învățământ: ...................Localitatea ........., județul ............Str. ....................... nr. ..........Telefon ............, fax. ................Număr de înregistrare: ......./data: ......
  Se aprobă
  Director,
  ..................
  L.S. (semnătura profesorului)

  ANGAJAMENT
  Subsemnatul, ........, posesor al C.I. seria... nr. ....., eliberat de ....... la data ......, C.N.P. ......, având domiciliul stabil în localitatea ......, str. ......, nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon ......, județul ......, în calitate de părinte/tutore legal al sportivei (sportivului) ......, legitimație nr. ..., posesor al C.I. seria .... nr. ......, eliberat de ....... la data ......, C.N.P. ....., certificat de naștere nr. ..., eliberat de ......, la data ......, sportiv (sportivă) la grupa ......, disciplina sportivă ......., a unității de învățământ sportiv integrat ......, din localitatea ......, str. ...... nr. ...., județul.....,față de sus-numita unitate de învățământ și recunoscându-ne capacitatea legală pentru prezentul document, ne angajăm:1. fiul (fiica) meu/mea, pe perioada cât este sportiv(ă) și încă 2 ani competiționali după terminarea perioadei de școlarizare va semna legitimarea pentru orice altă structură sportivă din afara sistemului preuniversitar numai cu acordul scris al conducerii unității de învățământ pentru care semnăm acest angajament;2. în cazul nerespectării prevederii prevăzute la pct. 1, ne obligăm, atât eu, cât și fiul (fiica) meu/mea, să suportăm contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente pregătirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toată durata școlarizării sportive.Prezentul angajament a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru unitatea de învățământ, profesorul antrenor, părinte/tutore legal și sportiv(ă).
  Părinte/Tutorele legal ................... (semnătură) Sportiv(ă), ............. (semnătură)
  -------