DECRET nr. 15 din 25 ianuarie 1971privind autorizarea şi funcţionarea în Republica Socialistă România a reprezentantelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 10 din 27 ianuarie 1971    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Firmele comerciale şi organizaţiile economice străine pot avea reprezentante în Republica Socialistă România pe baza aprobării Consiliului de Miniştri, în condiţiile prezentului decret. De asemenea, firmele comerciale şi organizaţiile economice străine pot fi reprezentate în Republica Socialistă România şi de organizaţii economice şi birouri româneşti specializate, înfiinţate potrivit legii, care funcţionează sub îndrumarea Camerei de Comerţ a Republicii Socialiste România.  +  Articolul 2Autorizaţiile pentru funcţionarea reprezentantelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine se eliberează de Ministerul Comerţului Exterior - pe baza aprobării Consiliului de Miniştri - la cererea acestor firme şi organizaţii. Aprobarea se acordă dacă şi organizaţiilor economice române li se recunoaşte dreptul de a înfiinţa reprezentante în ţările în care firmele comerciale şi organizaţiile economice străine solicitante îşi au sediul principal. Ministerul Comerţului Exterior, la recomandarea Camerei de Comerţ a Republicii Socialiste România, va aprecia utilitatea funcţionarii reprezentantelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine şi va face propuneri corespunzătoare Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 3Formele comerciale şi organizaţiile economice străine reprezentate răspund fiecare, în condiţiile legii, pentru actele şi activitatea reprezentantelor lor în Republica Socialistă România.  +  Articolul 4Reprezentantele firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine pot efectua, în numele acestora şi pentru ele, cu organizaţiile economice române autorizate sa desfăşoare activitate de comerţ exterior: a) operaţiuni comerciale, cum sînt: emiterea şi primirea de oferte sau comenzi, negocierea şi încheierea de contracte; b) informare şi reclama comercială; c) asistenţa tehnica şi serviciul pentru maşini şi utilaje; d) transporturi internaţionale, terestre, aeriene şi navale; e) prestări de servicii; f) alte activităţi cu caracter economico-comercial, avînd ca scop promovarea schimburilor economice cu Republica Socialistă România.  +  Capitolul 2 Regimul juridic al reprezentantelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine în Republica Socialistă România  +  Secţiunea I Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a reprezentantelor  +  Articolul 5Firma comercială sau organizaţia economică străină, care solicită eliberarea unei autorizaţii de reprezentare, va menţiona în cererea adresată de Ministerul Comerţului Exterior următoarele: a) sediul principal al firmei comerciale sau al organizaţiei economice; b) obiectul activităţii reprezentantei; c) numărul, funcţiile şi remunerarea persoanelor propuse a încadra reprezentanta, iar dacă sînt cetăţeni străini, numele şi domiciliul lor în străinătate, cu menţionarea funcţiilor la firma comercială sau la organizaţia economică şi la reprezentanta; d) numărul şi felul bunurilor mobile afectate reprezentantei, inclusiv autovehiculele pe care firma comercială sau organizaţia economică reprezentată doreşte să le transfere în Republica Socialistă România  +  Articolul 6La cererea de eliberare a autorizaţiei se vor anexa următoarele acte; a) recomandarea Camerei de Comerţ a Republicii Socialiste România; b) o atestare, în original din partea camerei de comerţ din ţara de origine, din care să rezulte înfiinţarea legală în acea ţara, obiectul activităţii şi capitalul firmei comerciale sau organizaţiei economice solicitante; c) o adeverinta din partea băncii prin care îşi efectuează operaţiunile financiare, în care să se ateste bonitatea firmei comerciale sau organizaţiei economice străine; d) statutele sau alte acte dovedind existenta legală a firmei comerciale sau a organizaţiei economice respective în ţara unde este înfiinţată; e) înscrisul, în original, prin care firma comercială sau organizaţia economică străină împuterniceşte reprezentanţii sa o angajeze valabil.  +  Articolul 7Autorizaţia pentru funcţionarea reprezentantelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine va cuprinde locul exercitării activităţii reprezentantei, obiectul şi condiţiile de exercitare. Autorizaţia are valabilitate un an şi se reînnoieşte anual de Ministerul Comerţului Exterior, la cererea firmei comerciale sau a organizaţiei economice străine, cu recomandarea Camerei de Comerţ a Republicii Socialiste România. În situaţia în care, prin cererea de reinnoire a autorizaţiei, firma comercială sau organizaţia economică străină solicita şi modificarea autorizaţiei existente, Ministerul Comerţului Exterior va reînnoi autorizaţia pe baza aprobării Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 8În termen de cel mult 15 zile de la data eliberării autorizaţiei, reprezentanta firmei comerciale sau a organizaţiei economice străine se va inregistra la Camera de Comerţ a Republicii Socialiste România şi la administraţia financiară în a carei raza de activitate îşi are sediul.  +  Secţiunea a II-a Funcţionarea reprezentantelor  +  Articolul 9Reprezentantele firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine, autorizate sa funcţioneze în Republica Socialistă România, îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale din Republica Socialistă România. Reprezentantele firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine nu pot face în Republica Socialistă România operaţiuni la care firmele comerciale şi organizaţiile economice reprezentate nu sînt îndreptăţite în ţara în care acestea îşi au sediul principal sau care nu intră în obiectul lor de activitate.  +  Articolul 10Reprezentantele firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine îşi desfăşoară activitatea în limitele obiectului stabilit prin autorizaţie.  +  Articolul 11Firmele comerciale şi organizaţiile economice străine se pot infatisa prin reprezentantele lor la organele judecătoreşti şi arbitrale române competente, cu respectarea legislaţiei privind reprezentarea în fără acestor organe.  +  Articolul 12Personalul străin al reprezentantelor este supus legislaţiei române în vigoare privind regimul străinilor în Republica Socialistă România  +  Articolul 13Sediul reprezentantei firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine va fi cel stabilit prin autorizaţia de funcţionare.  +  Secţiunea a III-a Impozite, taxe şi conturi în valută  +  Articolul 14La cererea de eliberare şi de reinnoire ca şi la eliberarea şi reînnoirea autorizaţiilor, firmele comerciale şi organizaţiile economice străine vor achită taxele prevăzute de lege.  +  Articolul 15Reprezentantele firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine datorează impozitul pe venit în cuantumul determinat conform prevederilor legale, dar nu mai puţin decât impozitul aferent normei de venit impozabil stabilită de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 16Obiectele de folosinţă îndelungată ca mobilierul, telefoanele, telexurile, aparatura de orice fel, precum şi materialele consumabile importate de către reprezentante pentru nevoile proprii, vor fi admise la import cu plata taxelor vamale, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 17Reprezentantele firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine vor deschide la Banca Română de Comerţ Exterior un cont în valută din care vor efectua toate operaţiunile de încasări şi plati ale reprezentantei. Aceste operaţiuni se vor efectua cu respectarea legislaţiei valutare române.  +  Secţiunea a IV-a Modificarea şi retragerea autorizaţiilor de funcţionare a reprezentantelor  +  Articolul 18La cererea justificată a firmei comerciale sau a organizaţiei economice străine, Ministerul Comerţului Exterior, cu aprobarea Consiliului de Miniştri, poate modifica autorizaţia de funcţionare în cursul valabilităţii ei, inclusiv obiectul de activitate, în conformitate cu prevederile prezentului decret.  +  Articolul 19Autorizaţia poate fi retrasă de Ministerul Comerţului Exterior, cu aprobarea Consiliului de Miniştri, înainte de expirarea valabilităţii ei, în următoarele cazuri: a) încălcarea de către personalul reprezentantei firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine a dispoziţiilor legale ale Republicii Socialiste România privind ordinea publică; b) depăşirea obiectului de activitate stabilit prin autorizaţie; c) cînd încetează reciprocitatea prevăzută la articolul 2; d) nerespectarea obligaţiilor fiscale. Ministerul Comerţului Exterior va notifica atît firmei comerciale sau organizaţiei economice străine, cat şi reprezentantei, retragerea autorizaţiei, acordînd un preaviz de 90 zile de la data notificării, pentru lichidarea activităţii şi eliberarea imobilului afectat sediului. În cazul în care firma comercială sau organizaţia economică străină urmează sa desfiinteze reprezentanta din proprie iniţiativă, va înştiinţa despre aceasta Ministerul Comerţului Exterior, lichidarea activităţii şi eliberarea imobilului afectat sediului reprezentantei urmând a se face în termen de 90 zile de la înştiinţare.  +  Articolul 20Autorizarea funcţionarii reprezentantei firmei comerciale sau organizaţiei economice străine încetează de drept atunci cînd firma comercială sau organizaţia economică străină reprezentată încetează de a mai funcţiona.  +  Capitolul 3 Regimul juridic al cetăţenilor români sau al străinilor cu domiciliul în Republica Socialistă România încadraţi la reprezentantele firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine  +  Articolul 21Reprezentantele firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine vor putea fi încadrate cu persoane de cetăţenie română sau cu persoane străine care au domiciliul în Republica Socialistă România. Aceste persoane vor fi angajate la cererea şi cu acordul firmelor comerciale sau organizaţiilor economice străine, de Camera de Comerţ a Republicii Socialiste România, pe durata valabilităţii autorizaţiei eliberate reprezentantei străine. Pentru serviciile prestate de personalul român sau de străini cu domiciliul în Republica Socialistă România, în cadrul reprezentantelor străine, firmele comerciale şi organizaţiile economice străine vor achită sumele stabilite în valută prin contracte de prestări de servicii încheiate cu Camera de Comerţ a Republicii Socialiste România, din care se vor plati salariile şi celelalte drepturi cuvenite angajaţilor, precum şi toate contribuţiile sociale aferente acestor drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare în Republica Socialistă România. În aceste contracte se va prevedea ca firmele comerciale sau organizaţiile economice străine răspund solidar cu persoanele fizice prevăzute la alineatul 1 pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de aceste persoane cu prilejul exercitării activităţii lor în cadrul reprezentantei.  +  Articolul 22Pe durata angajării, personalul prevăzut la art. 21, din cadrul reprezentantelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine, nu poate cumula o alta funcţie în Republica Socialistă România şi nici nu poate presta alte servicii în favoarea firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine, în afară atribuţiilor sale de serviciu.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 23Cînd prin convenţii sau acorduri internaţionale la care Republica Socialistă România este parte se stabilesc alte condiţii de autorizare şi funcţionare a reprezentantelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine decât cele prevăzute în prezentul decret, se vor aplica dispoziţiile cuprinse în acele convenţii sau acorduri.  +  Articolul 24În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret, reprezentantele străine care funcţionează în prezent în Republica Socialistă România vor depune cereri pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare conform prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 25Prezentul decret intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. Pe data intrării în vigoare se abroga prevederile articolului 11 litera b din Decretul nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior, aprobat prin Legea nr. 47/1969, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Preşedintele Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUŞESCU ──────────