REGULAMENT din 7 octombrie 2011de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 5.570 din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 792 din 8 noiembrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar cuprinde norme referitoare la organizarea și funcționarea unităților de învățământ în care este organizat învățământ cu program sportiv suplimentar și completează Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 2Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare și control din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, din inspectoratele școlare județene și al municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii și părinții care vin în contact cu unitatea de învățământ.  +  Articolul 3Învățământul cu program sportiv suplimentar se organizează pentru copiii și elevii cu aptitudini într-o disciplină sportivă, având ca scop obținerea performanțelor sportive.  +  Articolul 4Unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar sunt:a) cluburi sportive școlare independente;b) cluburi sportive școlare/secții de club sportiv școlar în cadrul altor unități de învățământ.  +  Articolul 5Unitățile de învățământ în care este organizat învățământul cu program sportiv suplimentar funcționează în baza legislației generale și specifice, a actelor normative elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratelor școlare și a regulamentului intern al fiecărei unități de învățământ.  +  Capitolul II Organizarea unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar  +  Articolul 6(1) Unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar, denumite și cluburi sportive școlare, se înființează de către Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la propunerea inspectoratelor școlare.(2) Clubul sportiv școlar independent este unitate de învățământ cu personalitate juridică, adică are cod fiscal, buget propriu, conturi în trezorerie, întocmește situații financiare și deține denumire, firmă, ștampilă, sigiliu și alte însemne proprii.(3) Clubul sportiv școlar/Secția de club sportiv școlar în cadrul altei unități de învățământ este de nivel liceal, iar personalitatea juridică aparține unității de învățământ în care funcționează.(4) Clubul sportiv școlar/Secția de club sportiv școlar în cadrul altei unități de învățământ are denumirea unității de învățământ unde funcționează și folosește ștampila, sigiliul și alte însemne proprii acesteia.  +  Articolul 7Cluburile sportive școlare au rolul de a selecționa, pregăti și promova elevii în activitatea sportivă de performanță.  +  Articolul 8Cluburile sportive școlare își organizează și desfășoară activitatea pe baza planului-cadru specific, a programelor școlare pe discipline sportive, a planului de școlarizare și a prezentului regulament.  +  Articolul 9(1) Cluburile sportive școlare participă la competițiile oficiale și amicale, naționale și internaționale, cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, al federațiilor sportive naționale, precum și în calendarul sportiv propriu și al altor structuri sportive.(2) Pentru participarea la competițiile federațiilor sportive naționale, cluburile sportive școlare se înscriu la Registrul sportiv și se afiliază la federațiile sportive naționale.  +  Articolul 10(1) Cluburile sportive școlare au în structură secții pe discipline sportive, organizate pe grupe de nivel valoric (începători, avansați, performanță), în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 ”Cerințe și norme pentru activitatea sportivă de performanță organizată în unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar”.(2) Cluburile sportive școlare independente își pot organiza secții/grupe pe discipline sportive și în alte localități ale județului.  +  Capitolul III Managementul unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 11(1) Conducerea unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar este asigurată în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.(2) La nivelul fiecărei unități de învățământ cu program sportiv suplimentar din România funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12(1) Consiliul profesoral al clubului sportiv școlar independent este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de bază în unitatea de învățământ respectivă, titular și suplinitor, și are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unității de învățământ este obligat să participe la ședințele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia și atunci când este invitat, absențele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.(2) Consiliul profesoral al unității de învățământ în cadrul căreia funcționează clubul sportiv școlar/secția de club sportiv școlar este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare și de instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învățământ respectivă, titular și suplinitor, și are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.  +  Articolul 13(1) Consiliul de administrație funcționează conform prevederilor Legii nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și ale prezentului regulament.(2) Consiliul de administrație are rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ.  +  Articolul 14Catedrele/Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline sportive sau pe discipline sportive înrudite.  +  Secţiunea a 2-a Conducerea clubului sportiv școlar independent  +  Articolul 15Conducerea clubului sportiv școlar independent este asigurată de către consiliul de administrație, de către director, ajutat, după caz, de un director adjunct. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 16(1) Directorul exercită conducerea executivă a clubului sportiv școlar independent, în conformitate cu responsabilitățile și atribuțiile conferite de lege și cu hotărârile consiliului de administrație.(2) Directorul reprezintă personal sau prin delegat, angajat al clubului sportiv școlar, clubul sportiv școlar în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau operatori economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române și străine, inclusiv cu administrația și comunitatea locală. (la 25-09-2020, Alineatul (2) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.619 din 23 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 25 septembrie 2020 ) (3) Directorul își desfășoară activitatea sub îndrumarea și controlul inspectoratului școlar și răspunde de întreaga activitate din club.(4) Directorul răspunde de aplicarea normelor privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, a măsurilor în caz de calamități, a normelor igienico-sanitare, precum și de pază a clubului.(5) Directorul coordonează utilizarea rațională a bazei materiale și a resurselor financiare.(6) Alte atribuții ale directorului sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, adaptate la specificul domeniului.  +  Articolul 17Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile stabilite de către director prin fișa postului și preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea clubului sportiv școlar/secțiilor de club sportiv școlar în cadrul altei unități de învățământ  +  Articolul 18(1) Conducerea clubului sportiv școlar/secțiilor de club sportiv școlar în cadrul altei unități de învățământ este asigurată de către directorul unității de învățământ în cadrul căreia funcționează clubul sportiv școlar/secția de club sportiv școlar, ajutat, după caz, de un director adjunct sau de cadrul didactic coordonator al clubului sportiv școlar/secțiilor de club sportiv școlar.(2) Directorul unității de învățământ în cadrul căreia funcționează clubul sportiv școlar/secția de club sportiv școlar reprezintă personal sau prin delegat, angajat al unității de învățământ, clubul sportiv școlar/secția de club sportiv școlar în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau operatori economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române și străine, inclusiv cu administrația și comunitatea locală. (la 25-09-2020, Articolul 18 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.619 din 23 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 25 septembrie 2020 )  +  Articolul 19(1) Coordonarea activității clubului sportiv școlar/secțiilor de club sportiv școlar în cadrul altei unități de învățământ se asigură de către directorul adjunct/profesorul coordonator/cadre didactice de specialitate normate/încadrate la club.(2) În cazul în care coordonarea activității este asigurată de către un cadru didactic coordonator, numit prin decizia internă a directorului, acesta este și membru de drept în consiliul de administrație al unității de învățământ.(3) Atribuțiile profesorului coordonator se stabilesc de către directorul unității de învățământ, respectându-se specificul activității.  +  Articolul 20Prevederile art. 16 și 17 se aplică și în cazul clubului sportiv școlar/secțiilor de club sportiv școlar în cadrul altei unități de învățământ.  +  Capitolul IV Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic al unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar  +  Articolul 21(1) În cluburile sportive școlare activitatea didactică se realizează de către profesori și antrenori cu specializare în disciplina sportivă respectivă, conform legislației în vigoare, care răspund de calitatea muncii prestate și de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unității de învățământ.(2) În cluburile sportive școlare se încadrează și se normează posturi specifice pe discipline sportive, conform legii.(3) Cluburile sportive școlare se încadrează cu personal didactic auxiliar și nedidactic, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(4) De regulă, la cluburile sportive școlare se normează cel puțin o jumătate de post pentru un medic cu competențe în medicină sportivă.  +  Articolul 22(1) Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului didactic din cluburile sportive școlare se realizează conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(2) Personalul didactic din cluburile sportive școlare poate participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de federațiile naționale pe ramură de sport, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  +  Articolul 23(1) Personalul didactic de predare din cluburile sportive școlare beneficiază de concediu de odihnă conform legislației în vigoare. El poate fi programat în concediu de odihnă în orice perioadă a anului calendaristic, în funcție de specificul activităților de pregătire și a calendarului competițional anual.(2) Concediile se acordă la cererea personalului didactic, se discută și se aprobă în consiliul de administrație și se aduc la cunoștință, în scris, întregului personal al unității de învățământ.  +  Capitolul V Evidența, proiectarea și evaluarea activității  +  Articolul 24Evidența activității în cluburile sportive școlare cuprinde totalitatea datelor referitoare la desfășurarea procesului instructiv-educativ, activitatea de secretariat și contabilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 25(1) Activitatea din cadrul cluburilor sportive școlare se desfășoară pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale și a documentelor de analiză și sinteză.(2) Documentele de identificare sunt:a) actul de înființare a clubului sportiv școlar;b) autorizația sanitară de funcționare;c) organigrama clubului;d) planul de învățământ;e) planul de școlarizare;f) certificatul de identitate sportivă;g) Registrul performanțelor sportive.(3) Documentele manageriale sunt:a) documentele elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului care reglementează activitatea cluburilor sportive școlare;b) regulamentul intern;c) proiectul de dezvoltare instituțională (3-5 ani);d) planul managerial pe an școlar, cu principalele obiective și activități;e) calendarul competițional al clubului și bugetul aferent;f) proiectele de parteneriat cu unități de învățământ similare din țară și din străinătate;g) protocoalele de colaborare cu diferite instituții;h) componența consiliului de administrație;i) tematicile ședințelor consiliului profesoral și ale ședințelor consiliului de administrație și graficele de desfășurare;j) componența comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;k) componența comisiilor metodice și a catedrelor;l) componența și atribuțiile comisiilor pe probleme specifice activității;m) încadrarea personalului didactic pe grupe și niveluri valorice;n) evidența activității de perfecționare și formare continuă;o) criterii specifice pentru acordarea gradației de merit;p) fișa postului pentru fiecare angajat;q) contractele individuale de muncă pentru întregul personal;r) fișa anuală de evaluare a activității personalului;s) registrul electronic de evidență a salariaților.(4) Documentele de analiză și sinteză sunt:a) registrul matricol cu evidența elevilor și dosarele de grupe cu anexele prezentului regulament;b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi;c) raportul semestrial și anual al activității;d) dosarul cu documentele de transfer sportiv, contracte și protocoale încheiate;e) orarul activităților didactice;f) condica de prezență;g) registrele de procese-verbale;h) registrul de inspecție școlară;i) registrul unic de control;j) baza electronică de date a unității de învățământ;k) Registrul școlar al performanțelor sportive.  +  Articolul 26Activitatea la nivelul catedrei se desfășoară pe baza documentelor comisiei metodice/catedrei:a) planul managerial al catedrei;b) evidența membrilor catedrei;c) încadrarea personalului didactic pe grupe și niveluri valorice;d) planificarea și evidența activităților metodice;e) evidența activității de perfecționare și formare continuă;f) programa de pregătire sportivă practică, elaborată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;g) criteriile specifice de selecție și de promovare a elevilor sportivi;h) orientarea metodică, calendarul competițional și regulamentele federației naționale de specialitate, referitoare la activitatea sportivă a copiilor și juniorilor;i) calendarul competițional intern și internațional al catedrei;j) evidența participării elevilor la competiții și rezultatele obținute;k) evidența nominală a elevilor transferați sau cu dublă legitimare la alte cluburi;l) evidența elevilor convocați la loturile naționale;m) evidența elevilor convocați la centrele olimpice;n) evidența elevilor convocați la centrele de excelență.  +  Articolul 27(1) Profesorul sau antrenorul își desfășoară activitatea pe baza documentelor de proiectare practică și a documentelor de evidență.(2) Documentele de proiectare didactică sunt:a) planul de pregătire pe ciclu de 4 ani/planul anual de pregătire sportivă/planificările calendaristice;b) planul de pregătire pe etapă/pe mezocicluri;c) proiectarea unităților de învățare;d) proiectele didactice/schițele de lecții;e) calendarul competițional.(3) Documentele de evidență sunt:a) catalogul grupei/caietul profesorului sau antrenorului;b) evidența participării la competiții și rezultatele obținute;c) măsurătorile antropometrice ale elevilor sportivi;d) evidența controlului medical;e) evidența normelor și probelor de control periodice ale elevilor și a rezultatelor obținute;f) evidența transferărilor elevilor sportivi;g) evidența elevilor convocați la loturi naționale;h) evidența elevilor convocați la centrele olimpice;i) evidența elevilor convocați la centrele de excelență;j) evidența distribuirii echipamentului și a materialelor sportive.  +  Articolul 28(1) Evaluarea personalului didactic din cluburile sportive școlare se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.(2) Evaluarea activității elevilor constă în analiza rezultatelor obținute la probele de control și a celor obținute în competițiile sportive oficiale.  +  Articolul 29Anual, până la data de 31 decembrie, cluburile sportive școlare înaintează inspectoratelor școlare bilanțul activității unității de învățământ din anul calendaristic respectiv, conform anexei nr. 2.  +  Capitolul VI Părinții - parteneri educaționali  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 30(1) Părinții/Tutorii legal instituiți au dreptul și obligația de a colabora cu unitatea de învățământ cu program sportiv suplimentar, în vederea realizării obiectivelor educaționale.(2) Părinții/Tutorii legal instituiți au obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul/antrenorul grupei/grupelor pentru a cunoaște evoluția copiilor lor.(3) Părintele/Tutorele legal instituit sau susținătorul legal este obligat, conform legii, să asigure frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu.  +  Secţiunea a 2-a Comitetul de părinți al grupei/grupelor  +  Articolul 31(1) Comitetul de părinți al grupei/grupelor se alege în fiecare an, în adunarea generală a părinților elevilor grupei/grupelor, convocată de profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor și care prezidează ședința.(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți al grupei/grupelor are loc în prima jumătate a semestrului I al anului școlar.(3) Comitetul de părinți al grupei/grupelor se compune din 3 persoane: un președinte și 2 membri.(4) Profesorul/Antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe convoacă adunarea generală a părinților la începutul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar. De asemenea, profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe sau președintele comitetului de părinți al clasei poate convoca adunarea generală a părinților ori de câte ori este necesar.(5) Comitetul de părinți al grupei/grupelor reprezintă interesele părinților elevilor în adunarea generală a părinților la nivelul unității de învățământ, în consiliul reprezentativ al părinților și în consiliul profesoral.  +  Articolul 32Comitetul de părinți al grupei/grupelor are următoarele atribuții:a) sprijină unitatea de învățământ cu program sportiv suplimentar și profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe în activitatea de consiliere și de orientare socioprofesională sau de integrare socială a elevilor sportivi;b) sprijină profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe în organizarea și desfășurarea taberelor, cantonamentelor, activităților competiționale și a altor activități extrașcolare;c) are inițiative și se implică în îmbunătățirea condițiilor de pregătire sportivă pentru elevii grupei/grupelor;d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare ori materiale, susțin programe de modernizare a activității de pregătire sportivă și a bazei materiale a unității de învățământ.  +  Articolul 33(1) Comitetul de părinți al grupei/grupelor ține legătura cu unitatea de învățământ prin profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe.(2) Comitetul de părinți al grupei/grupelor poate contribui cu o sumă stabilită de adunarea generală la întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ cu program sportiv suplimentar.(3) Contribuția prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita în niciun caz exercitarea de către elevi a activităților prevăzute de prezentul regulament și de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicați cu privire la conținutul acestui articol este obligatorie.(4) Contribuția prevăzută la alin. (2) se colectează și se administrează numai de către comitetul de părinți, fără implicarea profesorului/antrenorului care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe.(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.(6) Profesorului/Antrenorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.(7) Fondurile bănești ale comitetului de părinți se cheltuiesc la inițiativa acestuia sau ca urmare a propunerii profesorului/antrenorului ori a directorului însușite de către comitet.(8) Sponsorizarea grupei/grupelor sau a unității de învățământ nu atrage drepturi în plus pentru anumiți elevi.(9) Se interzice inițierea de către unitatea de învățământ sau de către părinți a oricărei discuții cu elevii în vederea colectării și administrării fondurilor comitetului de părinți.  +  Secţiunea a 3-a Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți  +  Articolul 34(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ cu program sportiv suplimentar funcționează consiliul reprezentativ al părinților, compus din președinții comitetelor de părinți ale grupei/grupelor sportive, după caz, și ale claselor.(2) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează reprezentanții săi în organismele de conducere ale unității de învățământ cu program sportiv suplimentar.(3) Consiliul reprezentativ al părinților poate decide constituirea sa în asociație cu personalitate juridică.(4) Consiliul reprezentativ al părinților își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Capitolul VII Elevii unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar  +  Secţiunea 1 Selecția, înscrierea și instruirea elevilor  +  Articolul 35În cluburile sportive școlare își desfășoară activitatea elevii selecționați pe baza criteriilor și normelor de selecție specifice disciplinelor sportive pentru care se face selecția.  +  Articolul 36(1) Modalitățile de selecție, de pregătire și obiectivele de performanță ale grupelor/elevilor sportivi se stabilesc la început de an școlar pentru fiecare profesor/antrenor și sunt aprobate de consiliul profesoral al unității de învățământ.(2) Cluburile sportive școlare selecționează elevii din toate unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit specificului disciplinelor sportive.(3) Selecționarea elevilor în cluburile sportive școlare are caracter permanent și se desfășoară pe parcursul anului școlar.(4) Înscrierea elevilor în cluburile sportive școlare se face pe bază de cerere individuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 37(1) Elevii sportivi selecționați pentru cluburile sportive școlare pot fi grupați în unitățile de învățământ de pe raza localității/zonei/sectorului în clase compacte, altele decât cele cu program sportiv.(2) Înscrierea elevilor sportivi în clasele respective se efectuează cu acordul conducerii unității de învățământ și al părinților/susținătorilor legali.  +  Articolul 38(1) Procesul de instruire se desfășoară pe baza planurilor de învățământ, a planurilor-cadru și a programelor școlare pe discipline sportive aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(2) Planul de învățământ și normativele de constituire a grupelor sunt stabilite conform anexei nr. 4.(3) Grupele de elevi sportivi se constituie la începutul anului școlar și rămân valabile ca nivel de pregătire pe tot parcursul acestuia, chiar dacă unii elevi au fost promovați, transferați ori s-au retras din activitatea sportivă.(4) Completarea efectivelor se face pe parcursul întregului an școlar cu elevi sportivi din grupele de nivel inferior care îndeplinesc cerințele de selecție și promovare sau cu elevi selecționați de la alte unități de învățământ.  +  Articolul 39Pregătirea elevilor sportivi se realizează pe toată durata anului școlar, inclusiv în vacanțele școlare, și se eșalonează în funcție de nivelul grupelor și de calendarul competițiilor sportive.  +  Articolul 40(1) Procesul de instruire se realizează prin lecții de antrenament cu grupa și individual, în funcție de vârstă, nivel de pregătire, obiective.(2) Orarul lecțiilor de antrenament este aprobat de directorul unității de învățământ.(3) Activitatea didactică cu grupa se realizează diferențiat ca număr de ore, potrivit nivelului de pregătire al acesteia și prevederilor planului de învățământ.(4) În funcție de nivelul de pregătire sportivă și de îndeplinirea obiectivelor de performanță, grupele/elevii sportivi pot fi promovate/promovați de la un nivel de pregătire la altul.  +  Articolul 41(1) Unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar pot organiza semicantonamente, cantonamente și tabere de pregătire sportivă, în țară sau străinătate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pe tot parcursul anului calendaristic.(2) Pe durata acțiunilor de pregătire sportivă și participare la competiții, personalul de predare și personalul specific disciplinei sportive sunt în activitate și beneficiază de toate drepturile pe care le au elevii sportivi, precum și de toate drepturile prevăzute de legislația muncii și de contractele de muncă aplicabile.  +  Articolul 42(1) Personalul de predare din cluburile sportive școlare are obligația de a colabora permanent atât cu școala de unde sunt selecționați elevii sportivi, cât și cu părinții sau susținătorii legali ai acestora.(2) Conducerile unităților de învățământ, învățătorii și profesorii de educație fizică și sport au datoria de a sprijini activitatea de selecție a elevilor pentru cluburile sportive școlare.(3) În vederea participării elevilor sportivi la acțiuni de pregătire și la competiții interne și internaționale, organizate în timpul anului școlar, conducerile cluburilor sportive școlare vor solicita conducerilor unităților de învățământ motivarea absențelor elevilor sportivi, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Secţiunea a 2-a Legitimarea și transferarea elevilor sportivi  +  Articolul 43(1) Elevii înscriși în cluburile sportive școlare sunt legitimați la secțiile clubului prin federațiile naționale pe ramură de sport sau prin asociațiile județene/ale municipiului București de specialitate.(2) Retragerea elevilor de la clubul sportiv școlar se va face prin cerere scrisă și înregistrată la unitatea de învățământ.  +  Articolul 44(1) La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea dublă legitimare, participând în numele acestora la competițiile destinate seniorilor.(2) Dubla legitimare se realizează anual, numai cu acordul federațiilor naționale pe ramură de sport și al unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, pe bază de contracte scrise. Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimări.  +  Articolul 45(1) Transferul sportivilor din cluburile sportive școlare se face pe baza reglementărilor federațiilor naționale pe ramura de sport.(2) Transferul elevilor între cluburile sportive școlare sau între acestea și celelalte unități de învățământ preuniversitar ori universitar cu profil se poate realiza numai în baza acordului de transfer pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv.(3) Transferul elevilor de la cluburile sportive școlare la alte cluburi din afara sistemului de învățământ se realizează numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadă determinată sau definitiv, cu acordul consiliului de administrație al unității de învățământ și cu achitarea obligațiilor financiare de către clubul care solicită transferul către clubul sportiv școlar, respectându-se grilele de transfer stabilite de către federațiile naționale pe ramură de sport. În cazul în care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul unității de învățământ cu program sportiv suplimentar va negocia transferul. Clubul sportiv școlar la care a fost selecționat și pregătit inițial elevul sportiv va beneficia de cota de transfer, în funcție de numărul de ani în care elevul a fost înscris la acesta.(4) Transferul elevilor de la cluburile sportive școlare la alte cluburi din sistemul de învățământ sau din afara lui se realizează cu acordul unității de învățământ și numai dacă familia sportivului își schimbă domiciliul în localitatea unității solicitante.(5) Sumele de bani/Bunurile provenite din transferul elevilor sportivi se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 46Sportivii din cluburile sportive școlare care nu mai frecventează o formă de învățământ, dar sunt juniori, pot activa în continuare la aceste cluburi până la terminarea junioratului, iar transferul lor se face în conformitate cu prevederile art. 45.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile și obligațiile elevilor sportivi  +  Articolul 47Elevii din cluburile sportive școlare au următoarele drepturi, specifice activității sportive:a) să beneficieze de facilitățile școlare stabilite prin normele Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;b) să folosească în mod gratuit echipamentul și materialele sportive puse la dispoziție de către unitatea de învățământ pentru pregătirea sportivă;c) să participe la acțiuni de pregătire sportivă (tabere, semicantonamente și cantonamente);d) să primească alimentație de efort pentru activitatea sportivă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;e) să beneficieze de burse și alte forme de sprijin material, acordate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;f) să fie premiați în funcție de performanțele obținute, conform normelor financiare în vigoare și în limita bugetului aprobat;g) să fie selecționați în loturile naționale;h) să beneficieze de asistență medicală, corespunzător reglementărilor în vigoare;i) să beneficieze de asistență psihologică.  +  Articolul 48Elevii din cluburile sportive școlare au următoarele obligații specifice activității sportive:a) să dovedească devotament pentru culorile clubului sportiv școlar;b) să țină la demnitatea de elev sportiv;c) să frecventeze cu regularitate lecțiile de antrenament și să se pregătească temeinic pentru a obține performanțe din ce în ce mai înalte;d) să reprezinte cu cinste clubul sportiv școlar în competițiile interne și internaționale;e) să poarte însemnele clubului sportiv școlar;f) să respecte normele eticii sportive și ale spiritului de fairplay;g) să păstreze și să utilizeze cu grijă materialele și echipamentul sportiv încredințat;h) să fie onești, loiali, să aibă o comportare civilizată;i) să fie corecți și disciplinați în relațiile cu colegii și cu personalul clubului sportiv școlar, la antrenamente, pe terenurile de sport și în societate;j) să cunoască și să respecte regulamentele întrecerilor sportive;k) să cunoască și să respecte regulile și normele pentru securitatea/ protecția muncii (S.P.M.) și cele de pază și stingerea incendiilor (P.S.I.);l) să efectueze examenul medical periodic;m) să respecte normele igienico-sanitare;n) să respecte toate prevederile documentelor încheiate cu clubul sportiv școlar;o) să nu folosească substanțe interzise care pot îmbunătăți performanța sportivă;p) să respecte regulamentul intern și regulamentele ministerului;q) să încheie contracte și angajamente, la momentul legitimării, cu clubul sportiv școlar, conform anexei nr. 5.  +  Secţiunea a 4-a Sancțiuni  +  Articolul 49(1) Elevii sportivi care încalcă obligațiile asumate față de clubul sportiv școlar, conform prezentului regulament, pot fi sancționați.(2) Sancțiunile aplicabile elevilor sportivi sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, adecvate specificului clubului sportiv școlar, la care se pot adăuga sancțiunile prevăzute în regulamentele federațiilor sportive naționale și în regulamentul intern al clubului.(3) Sancțiunile se comunică în scris elevilor sportivi și părinților acestora.  +  Capitolul VIII Baza materială și finanțarea unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar  +  Articolul 50(1) Pentru buna desfășurare a activității, cluburile sportive școlare beneficiază de baze sportive proprii și de dreptul de acces în bazele sportive care aparțin celorlalte unități de învățământ preuniversitar de stat, prioritar și în mod gratuit, după desfășurarea activităților de educație fizică și sport ale unităților de învățământ respective și cu acordul conducerilor acestor unități.(2) Cluburile sportive școlare pot închiria, în limita fondurilor disponibile, și alte baze sportive.  +  Articolul 51În cadrul cluburilor sportive școlare pot funcționa, cu respectarea prevederilor legale, internate/microhoteluri și cantine școlare/restaurante pentru elevii sportivi.  +  Articolul 52(1) Finanțarea cluburilor sportive școlare se realizează prin fonduri alocate de la bugetul de stat și de la autoritățile administrației publice locale, precum și din alte surse constituite potrivit legii.(2) Cluburile sportive școlare pot încheia contracte cu finanțatori, persoane fizice sau juridice române ori străine, în sensul susținerii financiare sau materiale a clubului și a elevilor sportivi.(3) Respectând cadrul legal, unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar pot desfășura activități prin care să își constituie buget propriu de finanțare, prin organizarea pentru terți de activități de inițiere în disciplinele sportive, în afara normei didactice a cadrelor didactice din unitățile de învățământ respective, precum și alte forme de autofinanțare, în condițiile legii.  +  Capitolul IX Protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, respectarea normelor igienico-sanitare  +  Articolul 53(1) La începutul fiecărui semestru al anului școlar, în unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar se constituie comitete pentru sănătatea și securitatea muncii și comisii pentru paza și stingerea incendiilor. Președinții acestora se numesc prin decizii ale directorului unității de învățământ.(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) asigură instruirea și controlează aplicarea normelor legale și cunoașterea acestora de către personalul didactic, personalul specific de ramură, personalul nedidactic și auxiliar și elevii sportivi, pe bază de semnătură.(3) Personalul de predare asigură instruirea elevilor sportivi cu privire la regulile și normele de securitate/protecția muncii pe bază de semnătură și controlează starea de funcționare a tuturor aparatelor și instalațiilor sportive.  +  Articolul 54(1) Controlul medical al elevilor sportivi este obligatoriu și se efectuează semestrial sau ori de câte ori este nevoie și în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Profesorii/Antrenorii și părinții/tutorii legali răspund de efectuarea controlului medical al elevilor sportivi.(3) Elevii sportivi care nu prezintă dovada efectuării controlului medical periodic nu pot participa la orele de antrenament sportiv.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 55În cadrul unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, comisia pentru evaluarea și asigurarea calității își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 56Personalul didactic de predare din cluburile sportive școlare, convocat de federațiile sportive de specialitate în loturile naționale, beneficiază de rezervarea catedrei pentru perioada solicitată. Drepturile salariale vor fi achitate de către solicitant.  +  Articolul 57Pentru participarea la cantonamente și tabere sportive, competiții sportive oficiale și neoficiale și pentru alte activități educative extrașcolare, desfășurate în țară și în străinătate, unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar pot folosi mijloacele de transport în comun proprii.  +  Articolul 58Activitățile specifice desfășurate de către personalul de predare în zilele de sâmbătă și duminică pot fi introduse în norma didactică.  +  Articolul 59În situații excepționale, modificarea planurilor de școlarizare de la cluburile școlare se poate efectua până la data de 1 octombrie a anului școlar respectiv, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.  +  Articolul 60Prevederile prezentului regulament completează prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și celelalte dispoziții legale în vigoare.  +  Articolul 61(1) Începând de la nivelul grupelor de avansați, în termen de 3 zile, elevii sportivi, împreună cu părinții/tutorii lor legali, încheie cu conducerile unităților de învățământ un angajament, conform anexei nr. 5.(2) Angajamentul privește obligațiile sportivilor și ale părinților/tutorilor legali ai acestora față de unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar, în momentul când aceștia solicită transferul sportiv la structurile sportive aflate în afara sistemului de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 62Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1CERINȚE ȘI NORMEpentru activitatea sportivă de performanță organizată în unitățile de învățământ cu programsportiv suplimentar  +  Anexa nr. 2la regulamentUnitatea de învățământ: .........................Localitatea ........, județul ..................,str. ........ nr. ..., telefon ....., fax .......Număr de înregistrare: ......./data: ............   
  BILANȚUL
  activității unității de învățământ
     
  Anul calendaristic .......
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Indicatori statistici Total/Club Total pe discipline sportive (nr.) (nr.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Elevi sportivi înscriși────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Elevi sportivi legitimați────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Elevi sportivi clasificați (categoriile I, II ,III, maeștrii*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Elevi sportivi care și-au încheiat pregătirea sportivă în club sportiv școlar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. * Elevi sportivi transferați la cluburi de seniori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. * Elevi sportivi selecționați în loturile naționale (juniori, tineret, seniori)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. * Elevi sportivi cu dublă legitimare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. * Rezultate în competiții internaționale: europene, mondiale, olimpice (juniori, tineret, seniori)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. * Recorduri : cadeți, juniori, tineret, seniori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. * Elevi sportivi campioni naționali: copii, juniori, tineret, seniori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Participări în campionatul național: copii, juniori, tineret, seniori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Săli sportive/bazine de înot proprii: număr și grad de uzură──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Terenuri sportive proprii: număr și grad de uzură──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Mijloace de transport în comun proprii (funcționale)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Inventarul aparaturii, instalațiilor și echipamentelor sportive──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Bugetul: Total: ......................:Cheltuieli de personal Total: ......................:Cheltuieli materiale Total: ......................:Venituri extrabugetare a) de la bugetul de stat ............;Chirii baze sportive: b) din venituri extrabugetare .......;NOTĂ:La indicatorii cu asterisc se prezintă liste nominale.Datele cuprinse în bilanț sunt extrase din evidențele federațiilor sportive și din evidențele statistice și contabile ale unității de învățământ.Director, Contabil,............... .............
   +  Anexa nr. 3la regulamentMINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUIUnitatea de învățământ: ..........Profesor/Antrenor: ...............Avizul medical: ..................Număr de înregistrare: ......./data: ......Se aprobă,----------Director,...........
  Domnule director,
  Subsemnatul, ........., elev la ........, localitatea ......, clasa ....., vă rog să-mi aprobați înscrierea și legitimarea ca elev sportiv la L.P.S. ......, disciplina ......, începând cu data de ...... .Mă angajez să respect toate obligațiile ce îmi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.570/2011.DATE PERSONALE:[] Data nașterii (ziua, luna, anul) ......, localitatea ......., domiciliul ........[] Certificat de naștere/B.I./C.I.: seria ..... nr. ....., eliberat(ă) la data de ...... de către ......Numele și prenumele părinților (susținătorilor legali):Tata: ..............,Mama: ...............Telefon acasă: ......, serviciu: ......Semnătura elevului Semnătura părintelui Semnătura profesorului............ .................... (antrenorului).....................Reconfirmarea înscrierii Semnătura profesorului (antrenorului)ANUL ................... ..............ANUL ................... ..............ANUL ................... ..............ANUL ................... ..............ANUL ................... ..............
   +  Anexa nr. 4la regulament
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  - Unități de învățământ cu program sportiv suplimentar -
  Plan-cadru de pregătire
  GrupaÎncepătoriAvansațiPerformanță
  Nr. de ore săptămânal4 - 6 - 88 - 10 - 1212 - 14 - 16 - 18

  NORMATIVE
  privind numărul de elevi în grupe, vârsta și durata de pregătire potrivit nivelurilor de instruire:
  Nr. crt.Disciplina sportivăNivelul de instruire
  ÎNCEPĂTORIAVANSAȚIPERFORMANȚĂ
  Nr. elevi în grupăVârsta optimă (ani)Durata de menținere în pregătire (nr. ani)Nr. elevi în grupăVârsta optimă (ani)Durata de menținere în pregătire (nr. ani)Nr. elevi în grupăVârsta optimă (ani)Durata de menținere în pregătire (nr. ani)
  012345678910
  1.ALPINISM/ESCALADĂ1213-142-31015-172-38Menținerea elevilor în grupele de performanță se face până la absolvirea ciclului superior al învățământului liceal sau, după caz, până la sfârșitul vârstei de juniorat.
  2.ATLETISM1210-123-41013-162-38
  3.BADMINTON129-112-31012-162-38
  4.BASCHET1610-122-31413-152-312
  5.BASEBALL2010-122-31813-152-316
  6.BOX1213-142-31015-172-38
  7.CANOTAJ1213-142-31015-172-38
  8.CICLISM1213-142-31015-172-38
  9.CULTURISM1213-142-31015-172-38
  10.DANS SPORTIV167-92-31210-142-38
  11.FOTBAL227-122-32013-152-318
  12.GIMNASTICĂ ARTISTICĂ FEMININĂ126-92-31010-122-38
  13.GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂ126-103-41011-132-38
  14.GIMNASTICĂ RITMICĂ SPORTIVĂ126-103-41011-132-38
  15.GO126-103-41011-142-38
  16.HALTERE1210-132-31014-162-38
  17.HANDBAL188-103-41612-142-314
  18.HOCHEI PE GHEAȚĂ248-123-42213-162-320
  19.HOCHEI PE IARBĂ228-123-42013-162-318
  20.ÎNOT126-103-41011-132-38
  21.JUDO127-102-31011-142-38
  22.CAIAC-CANOE1212-142-31015-172-38
  23.KARATE127-102-31011-142-38
  24.LUPTE GRECO-ROMANE1210-132-31014-162-38
  25.LUPTE LIBERE129-123-41013-162-38
  26.OINĂ2010-122-31813-152-316
  27.ORIENTARE SPORTIVĂ1210-122-31013-152-38
  28.PATINAJ ARTISTIC126-103-41011-132-38
  29.PATINAJ SINCRON126-103-41011-132-38
  30.PATINAJ VITEZĂ128-103-41011-132-38
  31.POLO PE APĂ188-102-31611-142-314
  32.RUGBY228-123-42013-162-318
  33.SANIE109-123-4813-162-36
  34.SĂRITURI ÎN APĂ126-103-41011-132-38
  35.SCHI ALPIN105-104-5811-143-46
  36.SCHI BIATLON128-123-41013-162-38
  37.SCHI - COMBINATA NORDICĂ128-123-41013-162-38
  38.SCHI FOND128-123-41013-162-38
  39.SCHI ORIENTARE128-123-41013-162-38
  40.SCHI SĂRITURI1010-123-4813-162-36
  41.SCRIMĂ1210-123-41013-162-38
  42.SOFTBALL2010-122-31813-152-316
  43.SPORT AEROBIC GIMNASTICĂ AEROBICĂ86-93-4610-132-34
  44.ȘAH126-103-41011-142-38
  45.TAEKWONDO WTF127-102-31011-142-38
  46.TENIS DE CÂMP86-8369-123-44
  47.TENIS DE MASĂ128-123-41013-162-38
  48.TIR CU ARCUL128-123-41013-162-38
  49.TIR PUȘCĂ/PISTOL1210-123-41013-162-38
  50.VOLEI168-123-41413-162-312
  51.YACHTING1210-122-31013-162-38
  NOTĂ:Promovarea grupelor/elevilor de la un nivel de instruire la altul se realizează, de regulă, conform prevederilor Planului de învățământ. Elevii sportivi, care depășesc nivelul de instruire cerut, trebuie să fie promovați în grupele de nivel superior.
   +  Prevederi metodologice1. Stabilirea plajelor orare diferențiate pentru același nivel de instruire este condiționată de:a) specificul disciplinelor sportive;b) posibilitatea constituirii „piramidei de performanță“ la nivelul fiecărei catedre/discipline sportive;c) normarea cadrelor didactice în funcție de momentul angajării în club și calitatea activității desfășurate.2. Soluțiile optime de încadrare/normare a profesorilor/ antrenorilor, fără depășirea numărului de ore prevăzut de legislația în vigoare pentru instruirea practică (16-18 ore), sunt următoarele:a) 2-3 grupe de începători;b) o grupă de începători + o grupă de avansați;c) o grupă de începători + o grupă de performanță;d) o grupă de înaltă performanță.3. Grupele de performanță, normate cu 18 ore, se pot constitui și funcționa numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:a) 40% din efectivul grupei este selecționat în loturile naționale, conform comunicării scrise primite de la federația sportivă respectivă;b) toți componenții grupei sunt școlarizați în aceeași unitate de învățământ, asigurându-li-se gratuit cazare, masă, asistență medicală și susținătoare de efort;c) orarul școlar este armonizat cu programul de antrenament;d) există bază sportivă pentru realizarea întregului program de antrenament.4. La grupele de performanță, pentru disciplinele sportive gimnastică artistică feminină, gimnastică artistică masculină și gimnastică ritmică sportivă, activitatea didactică se realizează de către două cadre didactice de specialitate. (la 18-07-2018, Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 4.110 din 9 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 18 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 5la regulamentUnitatea de învățământ: ......................Localitatea ........, județul ...............,str. ....... nr. ...., telefon ......, fax .........Număr de înregistrare: ......./data: .........Se aprobă.----------Director,...........L.S.Semnătura profesorului..........
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul, ......, posesor al C.I. seria .... nr. ..., C.N.P. ....., eliberată de ...... la data de ....., având domiciliul stabil în localitatea ....., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon ...., județul ......, în calitate de părinte (tutore legal) al sportivei (sportivului) ......, legitimație nr. ...., posesor al C.I. seria ..... nr. ..., C.N.P. ......, eliberată de ..... la data de ......, certificat de naștere nr. ..., eliberat de ...... la data de ......, sportiv (sportivă) la grupa ......, disciplina sportivă ......, a unității de învățământ cu program sportiv suplimentar ...... din localitatea ......, str. ...... nr. ...., județul ......Față de sus-numita unitate de învățământ și recunoscându-ne capacitatea legală pentru prezentul document, ne angajăm:● fiul meu/fiica mea, pe perioada cât este sportiv(ă) și încă 2 ani competiționali după terminarea perioadei de școlarizare, va semna legitimarea pentru orice altă structură sportivă din afara sistemului preuniversitar, numai cu acordul scris al conducerii unității de învățământ pentru care semnăm acest angajament;● nerespectând prevederea anterioară, ne obligăm, atât eu, cât și fiul meu/fiica mea, să suportăm contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente pregătirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toată durata școlarizării sportive.Prezentul angajament a fost încheiat în 4 exemplare, pentru: unitatea de învățământ, profesor-antrenor, părinte (tutore legal), sportiv(ă).Semnătura Semnăturapărintelui (tutorelui legal) sportivului (sportivei)........................ .......................
  --------