NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 24 iunie 2010 privind procedura de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 6 iulie 2010  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 57 din 24 iunie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 462 din 6 iulie 2010.
  (la 29-09-2019, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Notă
  Potrivit pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 762 din 19 septembrie 2019, în întregul cuprins al normei sanitare veterinare, sintagmele „Direcția igienă veterinară și epidemiologie“ și „Serviciul/Biroul/Compartimentul de igienă și epidemiologie“ se înlocuiesc cu sintagmele „structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor“ și „structura de specialitate cu atribuții în domeniul evaluării și autorizării unităților din industria alimentară din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor“.
  Potrivit pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 762 din 19 septembrie 2019, în întregul cuprins al normei sanitare veterinare, sintagmele „autorizație sanitară veterinară“ și „autorizare sanitară veterinară“ se înlocuiesc cu sintagmele „autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor“ și „autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor“.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară stabilește procedura de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală. (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni și expresii se definesc astfel:a) autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, care atestă că activitățile din unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, prevăzute în anexa nr. 1, îndeplinesc condițiile sanitare veterinare de funcționare stabilite de legislația veterinară a Uniunii Europene și de cea națională; (la 29-09-2019, sintagma: autorizație sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) b) activități supuse autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor - activitățile desfășurate în unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală și care se autorizează de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, înainte de începerea desfășurării acestora, prevăzute în anexa nr. 1; (la 29-09-2019, sintagma: autorizării sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) c) codul cifric - grupul de cifre acordat de către autoritatea sanitară veterinară competentă pentru unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală;d) număr de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - numărul unic acordat unității de către autoritatea sanitară veterinară competentă pentru activitățile din unitățile supuse controlului sanitar-veterinar, care este compus din: (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (i) indicativul județului urmat de codul cifric acordat de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru categoriile de unități cuprinse în anexa nr. 1 pct. II; sau(ii) din codul cifric acordat de structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru categoriile de unități autorizate pentru schimburi intracomunitare cuprinse în anexa nr. 1 pct. I.; (la 29-09-2019, sintagma: Direcția igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Numerele de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor acordate de către structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sunt alcătuite după cum urmează: (la 29-09-2019, sintagma: Direcția igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 1. cod cifric sau litera A urmată de cod cifric, pentru activitățile desfășurate în unitățile de carne roșie, carne de pasăre, catering, unități de producere a cheagului și unități de obținere a produselor înalt rafinate; (la 29-09-2019, Punctul 1. din Punctul (ii) , Litera d) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 2. litera L urmată de cod cifric, pentru activitățile desfășurate în unitățile de procesare a laptelui și produselor lactate;3. litera F urmată de cod cifric, pentru activitățile desfășurate în unitățile de procesare a peștelui și produselor din pescuit;4. litera C urmată de cod cifric, pentru activitățile desfășurate în unitățile de reambalare a produselor de origine animală;5. litera D urmată de cod cifric, pentru unitățile de depozitare a produselor de origine animală independente;6. EPC urmat de cod cifric, pentru unitățile din domeniul ouălor, ouălor lichide și al produselor din ouă, care desfășoară una sau mai multe activități; codurile fiecărei activități sunt trecute în autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în coloana-activități; (la 29-09-2019, Punctul 6. din Punctul (ii) , Litera d) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Notă
  Art. II din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 762 din 19 septembrie 2019, prevede:
  „Articolul II
  Unitățile autorizate sanitar-veterinar care desfășoară mai mult de o activitate în domeniul ouălor, ouălor lichide și al produselor din ouă trebuie să obțină o nouă autorizație sanitar-veterinară în care sunt specificate activitățile desfășurate în conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) pct. (ii) pct. 6 din norma sanitară veterinară, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, fără a fi reluată procedura de autorizare și fără a fi percepute tarife de autorizare; operatorul din sectorul alimentar este obligat să obțină o nouă autorizație sanitar-veterinară de la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiul București, anterior auditurilor privind certificarea de calitate”.
  7. Abrogat. (la 29-09-2019, Punctul 7. din Punctul (ii) , Litera d) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 8. Abrogat. (la 29-09-2019, Punctul 8. din Punctul (ii) , Litera d) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 9. FS urmat de cod cifric, pentru activitățile desfășurate în unitățile de procesare a pulpelor de broască și a melcilor;10. litera H urmată de cod cifric, pentru activitățile desfășurate în unitățile de procesare a mierii și a altor produse apicole;11. LBM urmat de cod cifric, pentru activitățile desfășurate în unitățile din domeniul moluștelor bivalve vii; (la 29-09-2019, Punctul (ii) din Litera d) , Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 12.1. WM urmată de cod cifric, pentru piețele angro; (la 29-09-2019, Punctul (ii) din Litera d) , Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 12.2. WM urmată de codul cifric și numărul secundar, pentru unitățile care închiriază spații în piețele angro. Codul cifric și numărul secundar se separă printr-o liniuță (-). (la 29-09-2019, Punctul (ii) din Litera d) , Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )
  e) înregistrare sanitară veterinară - activitatea de înscriere a unităților care produc alimente de origine animală, altele decât cele cuprinse în anexa nr. 1, în listele unităților de vânzare cu amănuntul sau cu vânzare directă, de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;f) personal sanitar-veterinar de specialitate - medicii veterinari oficiali din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, care au atribuții și responsabilități în domeniul igienei și sănătății publice veterinare;g) produse de origine animală - alimentele de origine animală, inclusiv mierea și sângele, moluștele bivalve, echinodermele, tunicatele și gasteropodele marine vii destinate consumului uman;h) operator din sectorul alimentar - persoana fizică sau juridică care răspunde de îndeplinirea prevederilor legislației sanitare veterinare în domeniul alimentar, în cadrul unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau valorifică produse de origine animală;i) audit - o examinare metodică și independentă destinată să stabilească dacă activitățile și rezultatele aferente respectă dispozițiile stabilite anterior și dacă aceste dispoziții sunt puse în aplicare cu eficiență și permit atingerea obiectivelor.
   +  Capitolul IIAutorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților din unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală (la 29-09-2019, sintagma: Autorizarea sanitară veterinară din titlul cap. II a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 3(1) Unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală pot să desfășoare activități supuse controlului sanitar-veterinar numai după emiterea autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București. (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2) Pentru activitățile desfășurate în unitățile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București eliberează autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor condiționată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, sau autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, în urma obținerii de la structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a numărului de autorizare pentru schimburi intracomunitare. (la 29-09-2019, sintagma: Direcția igienă veterinară și epidemiologie a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (3) Pentru activitățile desfășurate în unitățile prevăzute în anexa nr. 1 pct. II, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București acordă numărul de autorizare și eliberează autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (4) Înainte de amplasare și de începerea construcției, în cazul unităților prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unității trebuie să înainteze direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în vederea verificării și certificării conformității cu legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare, documentația care conține următoarele documente:a) cererea din partea unității, prin care solicită certificarea conformității documentației depuse cu legislația sanitară veterinară în vigoare;b) planul cu amplasarea obiectivului în zonă;c) proiectul planului unității cu fluxurile tehnologice și evidențierea echipamentelor și utilajelor;d) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activităților ce urmează a se desfășura și a obiectivului;e) chitanța care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute la alin. (8).(5) În cazul în care în urma verificării documentației prevăzute la alin. (4), precum și a verificării la fața locului a amplasării obiectivului în zonă se constată conformitatea cu legislația sanitar-veterinară în vigoare, directorul executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București emite, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, o notificare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care este înaintată reprezentantului legal al unității, în care precizează că documentația depusă este conformă cu legislația sanitar-veterinară în vigoare, și aplică ștampila direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pe planul cu amplasarea obiectivului în zonă și pe proiectul planului unității cu fluxurile tehnologice și evidențierea echipamentelor și utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt «conforme cu legislația sanitar-veterinară în vigoare», făcând mențiunea «vizat la data de.... ». (la 29-09-2019, Alineatul (5) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (6) În cazul în care în urma verificării documentației prevăzute la alin. (4), precum și a verificării la fața locului a amplasării obiectivului în zonă se constată neconformități față de legislația sanitar-veterinară în vigoare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prin reprezentanții săi, întocmește, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, o notă de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în care înscrie toate deficiențele constatate și emite către solicitant o adresă în care se precizează următoarele: «În urma verificării de către autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă a documentației depuse, precum și a verificării la fața locului a amplasării obiectivului în zonă s-a constatat că nu sunt îndeplinite prevederile legislației sanitar-veterinare în vigoare.» (la 29-09-2019, Alineatul (6) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (7) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări și extinderi ale unității autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor trebuie notificate, în prealabil, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București; în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea notificării, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în situația în care, în urma verificării de către personalul de specialitate, constată conformitatea documentației depuse, eliberează avizul pentru modificările fluxului tehnologic, modernizări și extinderi ale unității autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14. (la 29-09-2019, Alineatul (7) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (8) Tariful perceput de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pentru verificările efectuate în vederea certificării conformității cu legislația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a documentației depuse, prevăzută la alin. (4), este reprezentat de 50% din tariful, potrivit legislației în vigoare, perceput pentru autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, care se achită de către reprezentantul legal al unității în contul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, la depunerea documentației. (la 29-09-2019, Alineatul (8) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (9) Documentația prevăzută la alin. (4) se poate depune și online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenția pentru Agenda Digitală a României. (la 12-08-2020, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul XIII din ORDINUL nr. 115 din 25 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 12 august 2020 )  +  Articolul 4Înainte de începerea activității, reprezentantul legal al unității are obligația de a obține, după caz, autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor condiționată sau autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, de la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București. (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 5În vederea obținerii, după caz, a autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, a autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor condiționate sau a autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală pentru unitățile care desfășoară activitățile prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unității depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București o documentație care va cuprinde: (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) a) cererea de autorizare din partea unității, cu precizarea activităților;b) proiectul planului unității cu fluxurile tehnologice și evidențierea echipamentelor și utilajelor;c) planul cu amplasarea obiectivului în zonă;d) memoriul tehnic justificativ;e) copia certificatului unic de înregistrare, iar în cazul piețelor angro copia autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în cazul în care se acordă număr secundar și acordul scris al operatorului din industria alimentară care deține autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru piața angro, privind utilizarea spațiilor și facilităților; (la 29-09-2019, Litera e) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul sau alte documente care atestă forma juridică de organizare; (la 29-09-2019, Litera f) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) g) documentul care atestă achitarea tarifelor prevăzute de legislația în vigoare. (la 29-09-2019, Litera g) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 5^1Documentația prevăzută la art. 5 se poate depune și online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenția pentru Agenda Digitală a României. (la 12-08-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul XIII din ORDINUL nr. 115 din 25 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 12 august 2020 )  +  Articolul 6(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București are obligația de a soluționa cererea de autorizare în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul structurii de specialitate cu atribuții în domeniul evaluării și autorizării unităților din industria alimentară din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. (la 29-09-2019, sintagma: serviciului/biroului de igienă veterinară și epidemiologie a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2) Personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul structurii de specialitate cu atribuții în domeniul evaluării și autorizării unităților din industria alimentară din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București are obligația de a completa, după finalizarea evaluării în unitatea ce solicită autorizarea, nota de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, și fișa de evaluare. (la 29-09-2019, sintagma: serviciului/biroului/compartimentului de igienă veterinară și epidemiologie a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (3) Modelul fișei de evaluare prevăzute la alin. (2) este stabilit de structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru fiecare tip de unitate și cuprinde condițiile pe care trebuie să le îndeplinească unitățile în conformitate cu prevederile legislației comunitare, respectiv Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu amendamentele ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu amendamentele ulterioare, și Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu amendamentele ulterioare; la fișa de evaluare se atașează nota de constatare, care cuprinde detalii referitoare la rezultatele evaluării. (la 29-09-2019, sintagma: Direcția igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 7(1) În situația în care sunt îndeplinite cerințele sanitare veterinare în unitățile prevăzute în anexa nr. 1 pct. II, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării fișei de evaluare și a notei de constatare, autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2) În situația în care sunt îndeplinite cerințele sanitare veterinare în unitățile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București solicită în scris structurii cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, acordarea numărului de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în vederea eliberării autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor condiționate sau a autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală. (la 29-09-2019, sintagma: Direcției igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (3) În situația în care personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul structurii de specialitate cu atribuții în domeniul evaluării și autorizării unităților din industria alimentară din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București constată neîndeplinirea condițiilor sanitare veterinare, înscrie în fișa de evaluare, precum și în nota de constatare deficiențele constatate și măsurile dispuse. (la 29-09-2019, sintagma: serviciului/biroului/compartimentului de igienă veterinară și epidemiologie din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (4) Fișa de evaluare și nota de constatare vor fi aduse la cunoștința reprezentantului legal al unității.(5) După remedierea deficiențelor, reprezentantul legal al unității solicită în scris direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București reevaluarea unității.(6) Operatorii din sectorul alimentar care desfășoară activități de recepție și comercializare a produselor de origine animală în unități separate, incluse în piața angro autorizată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, trebuie să obțină autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor proprie; în situația în care sunt îndeplinite cerințele sanitar-veterinare în aceste unități separate, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București acordă numerele secundare aferente numărului de autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor acordat de structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și eliberează autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor conform modelului prevăzut în anexa nr. 12; numărul secundar este format dintr-o cifră sau un grup de cifre care se adaugă la numărul de autorizare al pieței angro, separat printr-o liniuță. (la 29-09-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (7) În cazul în care în unitățile supuse autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în conformitate cu legislația în vigoare se desfășoară și activități de producție, procesare și/sau depozitare a produselor de origine nonanimală, se emite o singură autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, în care sunt înscrise toate tipurile de activități care se desfășoară în unitate, cu menținerea numărului de autorizare alocat. (la 29-09-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (8) Pentru unitățile autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, care dețin și document de înregistrare sanitar-veterinară si pentru siguranța alimentelor, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București dispun măsuri pentru aplicarea prevederilor alin. (7), fără perceperea tarifului de autorizare. (la 29-09-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (9) În cazul abatoarelor, în autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, la rubrica aferentă obiectivului se înscrie tipul de unitate, respectiv abator, abator de capacitate mică, centru de sacrificare, punct de tăiere la nivelul fermei. (la 29-09-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 8(1) Autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor emisă pentru unitățile prevăzute în anexa nr. 1 își păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitare veterinare prevăzute de legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare. (la 29-09-2019, sintagma: Autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București emit autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală și care îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare. (la 29-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (3) În vederea obținerii autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală, reprezentantul legal al unității depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București o documentație care cuprinde: (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) a) cererea de autorizare din partea operatorului din sectorul alimentar, cu precizarea capacității de transport, a regimului termic, a tipurilor de produse ce pot fi transportate și a numărului de înmatriculare al mijlocului de transport;b) copia certificatului de înmatriculare al mijlocului de transport;c) documentul care atestă că au fost achitate tarifele, conform legislației în vigoare. (la 29-09-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (4) În situația în care, după efectuarea verificării de către personalul sanitar-veterinar de specialitate și întocmirea notei de constatare conform anexei nr. 3, mijloacele de transport al produselor de origine animală corespund prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în termen de 3 zile. (la 29-09-2019, Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (5) Autorizațiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală sunt valabile 2 ani de la data eliberării, cu posibilitatea acordării vizei periodice după întocmirea unei note de constatare conform anexei nr. 3, numai dacă, după verificarea efectuată de personalul de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, se constată că acestea corespund scopului pentru care au fost autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. (la 29-09-2019, Alineatul (5) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (6) Pentru obținerea vizei periodice pe autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, la împlinirea termenului de 2 ani, operatorul din sectorul alimentar trebuie să depună la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București documentația prevăzută la alin. (3) lit. a) și b), autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, în original, și să achite o taxă reprezentând 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor. (la 29-09-2019, Alineatul (6) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (7) Mijloacele de transport al produselor de origine animală autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pot transporta alimente de origine nonanimală cu condiția ca acestea să fie transportate în timp și/sau spații diferite, astfel încât să se asigure protejarea alimentelor de orice contaminare. (la 29-09-2019, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (8) Pentru desfășurarea activității sanitar-veterinare de depozitare a produselor de origine animală neconforme în depozitele din zonele libere, în depozitele vamale, în antrepozitele libere, precum și în depozitele operatorilor economici care aprovizionează mijloacele de transport maritim este necesară obținerea autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare. (la 29-09-2019, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (9) Documentația prevăzută la alin. (3) se poate depune și online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenția pentru Agenda Digitală a României. (la 12-08-2020, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul XIII din ORDINUL nr. 115 din 25 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 12 august 2020 )  +  Articolul 9(1) Unitățile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, nou-construite sau nou-amenajate, care și-au schimbat domeniul de activitate sau care desfășoară activități noi și care îndeplinesc cerințele referitoare la structură și echipamente, au elaborat programele HACCP și sunt în curs de implementare, pot fi autorizate condiționat. (la 29-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2) În vederea obținerii autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor condiționate, reprezentantul legal al unității depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București o documentație în conformitate cu prevederile art. 5. (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (3) Documentația prevăzută la alin. (2) se poate depune și online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenția pentru Agenda Digitală a României. (la 12-08-2020, Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul XIII din ORDINUL nr. 115 din 25 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 12 august 2020 )  +  Articolul 10(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentației prevăzute la art. 5, echipa de evaluare formată din personal de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București efectuează o vizită la fața locului și întocmește atât fișa de evaluare, cât și nota de constatare, cu propunerea de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor condiționată sau de neautorizare a unității. (la 29-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2) Echipa de evaluare prevăzută la alin. (1) prezintă concluziile evaluării conducerii direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(3) În funcție de concluzii, pentru unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, care îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București solicită, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data evaluării, structurii cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor acordarea numărului de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor sub care unitatea își poate desfășura activitatea, în conformitate cu anexa nr. 9. (la 29-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (4) Structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor transmite direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București numărul de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 29-09-2019, sintagma: Direcția igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (5) După primirea numărului de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București eliberează autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor condiționată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, sau autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, în care se vor înscrie codurile și activitățile pentru care se acordă autorizația, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 pct. III. (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (6) În situația în care, în urma evaluării se constată că unitățile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I nu îndeplinesc condițiile sanitare veterinare de funcționare, acestea nu vor fi autorizate, iar în nota de constatare se vor înscrie neconformitățile, precum și propunerea de neacordare a autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor condiționate sau a autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală. (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (7) Personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul structurii de specialitate cu atribuții în domeniul evaluării și autorizării unităților din industria alimentară din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București are obligația de a completa, după finalizarea evaluării în unitatea ce solicită autorizarea, nota de constatare, la care se atașează fișa de evaluare. (la 29-09-2019, sintagma: serviciului/biroului/compartimentului de igienă și epidemiologie din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (8) Unitățile care au fost autorizate sanitar-veterinar condiționat și pentru siguranța alimentelor sunt evaluate cel puțin o dată în primele 3 luni, de la data emiterii autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul tructurii de specialitate cu atribuții în domeniul evaluării și autorizării unităților din industria alimentară din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. (la 29-09-2019, sintagma: serviciului/biroului/compartimentului de igienă și epidemiologie din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (9) În intervalul de 3 luni acordat pentru autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor condiționată a unităților prevăzute la anexa nr. 1 pct. I, în cazul în care a fost finalizată implementarea programului HACCP și sunt asigurate toate condițiile stabilite de legislația sanitară veterinară, reprezentantul legal al unității are obligația de a solicita direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București reevaluarea unității, în vederea obținerii autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală. (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizarea sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (10) În cazul în care unitatea îndeplinește toate cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București eliberează autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12. (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I , ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (11) Dacă în urma controlului efectuat de personalul sanitar-veterinar de specialitate din direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București se constată că s-a realizat un progres evident, dar unitatea nu îndeplinește încă în totalitate condițiile sanitare veterinare relevante prevăzute de legislația în vigoare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pot prelungi autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor condiționată cu încă 3 luni. (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (12) Autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor condiționată a unităților se acordă pe o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 3 luni, fără a fi depășită o perioadă totală de maximum 6 luni. Activitățile din unitățile care nu obțin autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală în termen de 6 luni de la data acordării autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor condiționate se vor interzice până la data obținerii autorizației sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală. (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: Autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (13) Marca de sănătate/identificare care se aplică pe produsele de origine animală în unitățile care au fost autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor condiționat este identică cu marca de sănătate/identificare care se aplică pe produsele obținute în unitățile care au fost autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală, conform legislației sanitare veterinare în vigoare. (la 29-09-2019, sintagma: autorizate sanitar-veterinar a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (14) În cazul unităților care au obținut autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor condiționată în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), la autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală se acordă același număr de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ca cel înscris pe autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor condiționată. (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizație sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (15) Structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor transmite prin fax numărul de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, care întocmește și emite autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, respectiv autorizația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor condiționată. (la 29-09-2019, sintagma: Direcția igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (16) După obținerea autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor emise de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, întreaga responsabilitate cu privire la producerea, procesarea, depozitarea, transportul și/sau distribuția produselor obținute revine operatorului din sectorul alimentar. (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 11(1) În cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constată că unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 nu mai îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare de funcționare prevăzute de legislația în vigoare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București dispune suspendarea sau, după caz, interzicerea desfășurării activității și comunică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, copia ordonanței privind suspendarea sau interzicerea activității către structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea actualizării listelor unităților autorizate sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare publicate pe site-ul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 29-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2) Suspendarea sau, după caz, interzicerea desfășurării activității sanitare veterinare a unităților se dispune de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza propunerilor scrise din partea structurii de specialitate cu atribuții în domeniul evaluării și autorizării unităților din industria alimentară din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București sau în urma verificării de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 29-09-2019, sintagma: serviciului/biroului/compartimentului de igienă veterinară și epidemiologie sau a serviciului de inspecție și control din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (3) Atunci când unitățile care sunt autorizate sanitar-veterinar solicită autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unor activități suplimentare pentru care îndeplinesc condițiile sanitare veterinare, se parcurge procedura de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor prevăzută în prezenta normă sanitară veterinară, pentru activitatea pentru care se solicită autorizareA sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, se retrage autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor deținută anterior și se eliberează o nouă autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, care va include toate activitățile autorizate. (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizație sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (4) Pentru emiterea unei noi autorizații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în condițiile prevăzute la alin. (3) se va percepe tariful doar pentru activitatea/activitățile suplimentară/suplimentare adăugată/adăugate, prevăzută/ prevăzute de legislația în vigoare. (la 29-09-2019, Alineatul (4) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 12(1) În vederea emiterii unei noi autorizații pentru unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în care au survenit modificări administrative privind denumirea societății, a adresei sediului social sau a adresei punctului de lucru, dar care continuă să desfășoare aceleași activități în aceleași obiective și același loc pentru care au fost autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, reprezentantul legal al unității depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București o documentație care cuprinde:a) cererea din partea unității în vederea autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu precizarea noii denumiri a unității, a adresei sediului social sau a adresei punctului de lucru, precum și a activităților desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13;b) copia hotărârii judecătorești prin care se dispune schimbarea denumirii unității, alte modificări administrative intervenite;c) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unității;d) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul. (la 29-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2) În vederea autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a unităților prevăzute la alin. (1), direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică documentația depusă și eliberează o nouă autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, păstrând același număr de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor; autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor eliberată anterior se retrage și se anulează fără a se percepe tarifele pentru autorizare. (la 29-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2^1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București transmite la structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin adresă scrisă, copia autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor nou-emise în termen de maximum 5 zile lucrătoare, în vederea actualizării site-ului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 29-09-2019, Articolul 12 din Capitolul II a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București solicită operatorului din sectorul alimentar, printr-o adresă scrisă, prezentarea în original a autorizației emise anterior, în vederea anulării acesteia.(4) În vederea eliberării unui duplicat al autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală, în cazul pierderii sau deteriorării/distrugerii/furtului acesteia, operatorul din sectorul alimentar depune la sediul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București o documentație care va cuprinde următoarele:a) cerere privind eliberarea unui duplicat al autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală;b) anunțul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii/furtului autorizației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală, în vederea declarării nulității acesteia;c) dovada achitării taxei de emitere a duplicatului în valoare de 20% din cuantumul tarifului de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor. (la 29-09-2019, Articolul 12 din Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (5) În cazul operatorilor din sectorul alimentar pentru care s-a declarat falimentul și care nu mai desfășoară activitate în sectorul alimentar, aceștia au obligația de a notifica la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform anexei nr. 15, copia hotărârii instanței de declarare a falimentului; direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage personalul de specialitate, emite decizia de încetare a activității conform anexei nr. 16, pe care o comunică operatorului, și notifică structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea excluderii unității din lista unităților autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală. (la 29-09-2019, Articolul 12 din Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (6) Documentația prevăzută la alin. (1), (4) și (5) se poate depune și online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenția pentru Agenda Digitală a României. (la 12-08-2020, Articolul 12 din Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul XIII din ORDINUL nr. 115 din 25 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 12 august 2020 )  +  Articolul 13(1) Structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere încadrarea unității pe grupe de risc, efectuează primul audit al unităților autorizate, cuprinse în anexa nr. 1 pct. I, în primele 6 luni de la eliberarea autorizației și ulterior cel puțin o dată la 2 ani. (la 29-09-2019, sintagma: Direcția igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2) În funcție de rezultatul auditului, personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul structurii cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, care a efectuat auditul, va propune menținerea autorizației sau, după caz, suspendarea ori interzicerea desfășurării activității și va efectua recomandări pentru asigurarea unor produse sigure. (la 29-09-2019, sintagma: Direcției igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București efectuează auditul și întocmește un raport de audit în unitatea evaluată, prin personalul de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală, în funcție de încadrarea în grupa de risc a unității, cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar. (la 29-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (4) În funcție de rezultatul auditului, personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, care a efectuat auditul unităților autorizate sanitar-veterinar cuprinse în anexa nr. 1, dispune menținerea autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor sau, după caz, propune suspendarea ori interzicerea desfășurării activității. (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (5) Raportul de audit va cuprinde detalii cu privire la următoarele aspecte:a) prevederi generale și scopul auditului:1. data/perioada efectuării auditului;2. numerele de înregistrare acordate de autoritatea competentă și de operatorul din sectorul alimentar;3. numele și funcția persoanelor care participă la audit;4. actele normative în baza cărora se efectuează auditul;5. scopul efectuării auditului;b) aspecte constatate cu ocazia auditului, conformități, neconformități cu privire la prevederile legislației în vigoare, respectiv:1. igiena și întreținerea spațiilor, facilităților și echipamentelor;2. informații privind asigurarea lanțului alimentar și a sistemului rapid de alertă;3. inspecția ante- și post-mortem;4. respectarea condițiilor de bunăstare a animalelor;5. originea, calitatea materiilor prime și selectarea furnizorilor;6. igiena preoperațională, operațională și postoperațională;7. igiena și starea de sănătate a personalului lucrător;8. respectarea procedurilor de bune practici de igienă și producție;9. monitorizarea și controlul parametrilor de producție;10. controlul respectării conformității cu parametrii fizicochimici, microbiologici, reziduuri, contaminanți și substanțe interzise;11. controlul igienei materialelor care intră în contact cu produsele;12. controlul dăunătorilor;13. controlul potabilității apei;14. controlul trasabilității, etichetării și marcării produselor;15. controlul și monitorizarea deșeurilor;16. instruirea personalului în domeniul igienei și al practicilor de lucru;17. elaborarea și respectarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;18. alte aspecte care se consideră necesare a fi menționate;c) recomandări din partea echipei de audit în vederea remedierii neconformităților;d) măsuri dispuse de echipa de audit atunci când se constată abateri de la prevederile legislației în vigoare;e) concluziile echipei de audit, care includ propunerea de menținere a autorizării unității sau a suspendării/interzicerii desfășurării activității acesteia;f) numele și semnăturile persoanelor care au participat la audit, ștampilele oficiale din partea direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și operatorului din sectorul alimentar.  +  Articolul 14În cazul unităților cuprinse la anexa nr. 1, pentru care s-a dispus suspendarea activității, reluarea activității se dispune de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București numai după ce unitatea înștiințează, printr-o adresă scrisă, remedierea deficiențelor constatate, iar direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București efectuează verificarea la fața locului a modului în care au fost remediate deficiențele.  +  Articolul 15Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București comunică în scris structurii cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor decizia de interzicere a desfășurării activității, pentru activitatea desfășurată în unitățile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I și înaintează, în copie, ordonanța privind interzicerea desfășurării activității în vederea actualizării de către structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a listelor și excluderii unității din lista unităților autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicată pe site-ul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 29-09-2019, sintagma: Direcția igienă veterinară și epidemiologie a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 16(1) În cazul în care unitatea autorizată pentru schimburi intracomunitare de produse alimentare de origine animală intenționează să deruleze operațiuni de export de produse de origine animală în țări terțe, reprezentanții direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București vor efectua verificări și audituri la fața locului în vederea evaluării modului în care sunt îndeplinite condițiile de export stabilite de țara terță importatoare și va transmite către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor garanții scrise în vederea certificării conformității unităților cu legislația țării importatoare.(2) În cazul în care, în urma verificărilor și auditurilor efectuate în conformitate cu prevederile alin. (1), se constată că unitatea îndeplinește condițiile stabilite de țara terță importatoare, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor notifică țării terțe importatoare că unitatea poate efectua export de produse de origine animală și va comunica această decizie operatorului din sectorul alimentar în cauză.(3) În cazul în care unitatea autorizată pentru schimburi intracomunitare de produse alimentare de origine animală intenționează să deruleze operațiuni de export de produse de origine animală în țări terțe pentru care autoritatea competentă din România trebuie să ofere garanții suplimentare privind cerințele specifice de export, verificările la fața locului sunt efectuate de către reprezentanții structurii cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 29-09-2019, Articolul 16 din Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (4) În urma verificărilor efectuate în unitate, reprezentanții structurii cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor întocmesc un raport de audit în care se precizează dacă unitatea îndeplinește condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor solicitate de autoritatea veterinară din țara importatoare. (la 29-09-2019, Articolul 16 din Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (5) În situația în care unitatea îndeplinește condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor solicitate de autoritatea veterinară din țara importatoare, autoritatea competentă din România comunică acest fapt autorității veterinare din țara importatoare. (la 29-09-2019, Articolul 16 din Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Capitolul III Controale, măsuri și sancțiuni  +  Articolul 17(1) Toate activitățile din unitățile prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse controalelor oficiale veterinare efectuate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(2) În cazul în care, în urma controalelor oficiale efectuate, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația sanitară veterinară, notifică acest fapt reprezentantului legal al unității verificate și poate dispune sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Pe lângă sancționarea contravențională, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București poate dispune:a) suspendarea activității desfășurate în baza autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, pentru activitățile pentru care nu sunt îndeplinite condițiile sanitare veterinare; (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) b) interzicerea desfășurării activității, pentru activitatea care se desfășoară fără îndeplinirea condițiilor sanitare veterinare.  +  Articolul 18(1) În cazul în care, în urma controalelor oficiale, se impune suspendarea activității desfășurate în baza autorizației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru siguranța alimentelor a unităților prevăzute în anexa nr. 1, personalul sanitar-veterinar de specialitate care a realizat controlul unității consemnează în nota de constatare întocmită la unitate motivele suspendării activității desfășurate în baza autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și propune directorului executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București emiterea ordonanței privind suspendarea activității desfășurate în baza autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (la 29-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2) Ordonanța privind suspendarea activității desfășurate în baza autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile în unitățile cuprinse în anexa nr. 1 se emite de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și se notifică în termen de 3 zile lucrătoare structurii cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 29-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (3) În cazul piețelor angro, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București poate suspenda sau interzice activitatea uneia sau mai multor unități separate, atunci când se constată neconformități în cadrul acestora. (la 29-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (4) În cazul în care se emite ordonanța privind suspendarea activității, termenul înscris în ordonanță nu poate fi mai mare de 4 luni. Pe perioada suspendării activității unității, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage personalul sanitar-veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a unității, mărcile de sănătate/identificare și certificatele sanitare veterinare.(5) În cazul în care neconformitățile nu sunt remediate în termenul menționat în ordonanța privind suspendarea activității desfășurate în baza autorizației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor deținută de unitate și emite ordonanța privind interzicerea desfășurării activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, pe care o notifică la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. (la 29-09-2019, Alineatul (5) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (6) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage autorizația unităților cuprinse în anexa nr. 1 și emite ordonanța privind interzicerea desfășurării activității și atunci când în cadrul acțiunilor de evaluare efectuate de personalul sanitar-veterinar de specialitate se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost autorizate.(7) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București va transmite structurii cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu adresă scrisă, copia ordonanței de suspendare a activității desfășurate în baza autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor sau de interzicere a desfășurării activității emise. (la 29-09-2019, sintagma: Direcției igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (8) Ordonanțele de suspendare și de interzicere a desfășurării activității eliberate de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București se înscriu într-un registru special constituit în acest scop.(9) Reluarea activității din unitățile prevăzute la anexa nr. 1, pentru care s-a emis ordonanța privind interzicerea desfășurării activității, se realizează prin parcurgerea procedurii de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor conform prevederilor legale, percepându-se tarifele aferente prevăzute în anexa nr. 8. (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (10) Reprezentanții legali ai unităților prevăzute în anexa nr. 1 trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficiențelor constatate și ulterior să solicite reevaluarea unității de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, atunci când deficiențele au fost corectate.(11) În cazul în care se constată că activitățile prevăzute în anexa nr. 1 se desfășoară fără autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor condiționată sau autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală ori că activitățile continuă să se desfășoare după suspendarea sau interzicerea desfășurării activității, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București dispune măsuri în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și informează în acest sens autoritățile teritoriale din cadrul Ministerului Justiției, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. (la 29-09-2019, sintagma: autorizație sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 18^1(1) La încetarea activității la inițiativa operatorului din sectorul alimentar, acesta are obligația să depună o notificare care să cuprindă motivele care stau la baza încetării activității, conform modelului din anexa nr. 15, și autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, în original; direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor și emite decizia privind încetarea activității din unitățile supuse autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, conform anexei nr. 16.(2) În baza solicitării scrise din partea reprezentantului legal al unității de industrie alimentară, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite decizia prevăzută la alin. (1) numai după verificarea la fața locului a unității.(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se poate depune și online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenția pentru Agenda Digitală a României. (la 12-08-2020, Articolul 18^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul XIII din ORDINUL nr. 115 din 25 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 12 august 2020 ) (la 29-09-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 19Activitățile din unitățile cuprinse în anexa nr. 1 se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitare veterinare conform cerințelor legislației specifice.  +  Articolul 20Pentru autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a activității din unitățile cuprinse în anexa nr. 1, precum și pentru autorizarea suplimentară a activităților de producție, procesare și depozitare a produselor de origine nonanimală care se desfășoară în același obiectiv, tarifele prevăzute de legislația în vigoare se achită integral de către solicitant pentru fiecare activitate ce urmează a fi autorizată la depunerea documentației prevăzute la art. 5, în contul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. (la 29-09-2019, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 21(1) Autorizațiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor eliberate pentru unitățile prevăzute în anexa nr. 1 anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitare veterinare de funcționare. (la 29-09-2019, sintagma: Autorizațiile sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (2) Autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor se emite în două exemplare, din care un exemplar se înmânează operatorului, sub semnătură, iar celălalt exemplar se arhivează la dosarul de autorizare al unității, la sediul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. (la 29-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (3) Autorizațiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, respectiv autorizațiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor condiționate, eliberate pentru unitățile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, se transmit în copie structurii cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere. (la 24-09-2020, Alineatul (3) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 157 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2020 ) (4) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București au obligația să țină o evidență a unităților autorizate privind denumirea și adresa unității, activitățile pentru care s-a acordat autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, numărul și data autorizării unității și să comunice structurii cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor lista actualizată cu unitățile autorizate sanitar-veterinar. (la 29-09-2019, sintagma: Direcției igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 22Unitățile care dețin atestate emise în conformitate cu legislația în vigoare de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru realizarea produselor de origine animală care prezintă caracteristici tradiționale trebuie să obțină autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor/înregistrarea sanitară veterinară de la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform prevederilor legale în vigoare. (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 23Autorizațiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor care nu au fost ridicate de la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București de către solicitanți, în termen de 45 de zile de la data emiterii, vor fi anulate. (la 29-09-2019, sintagma: Autorizațiile sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 29-09-2019, Articolul 24 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 25Exportul produselor de origine animală către țările terțe se realizează numai după notificarea structurii cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și în baza certificatului de sănătate stabilit de autoritățile veterinare din țările terțe. (la 29-09-2019, sintagma: Direcției igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 25^1Unitățile de tip catering definite conform pct. I lit. A pct. 5 din anexa nr. 1, unitățile de fabricare a înghețatei din produse de origine animală, precum și unitățile autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor care dețin și document de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru producerea și/sau depozitarea și comercializarea produselor de origine nonanimală trebuie să obțină autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în care sunt specificate toate activitățile desfășurate, până la data de 1 ianuarie 2022. (la 24-09-2020, Articolul 25^1 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 157 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2020 )  +  Articolul 26În vederea informării publice, structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor publică pe site-ul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor lista cuprinzând unitățile autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, pe care o actualizează permanent, în funcție de schimbările survenite. (la 29-09-2019, sintagma: Direcția igienă veterinară și epidemiologie din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 27Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară. (la 29-09-2019, Articolul 27 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )  +  Anexa nr. 1la norma sanitară veterinarăI. Categoriile de unități care se supun autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor de către Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru care numerele de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor se alocă de către structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (la 29-09-2019, Partea introductivă a Punctului I din Anexa nr. 1 a fost modificată prin înlocuirea unor sintagme de Punctele 42 și 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) A. Unități cu activități generale:1. depozit frigorific - unitate cu spații și instalații de frig adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și livrarea produselor de origine animală congelate și/sau refrigerate;2. unitate de reambalare - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea, porționarea, reambalarea produselor de origine animală, depozitarea și livrarea acestora;3. piață angro - întreprindere din sectorul alimentar, care cuprinde mai multe unități separate, care au în comun instalații și compartimente unde sunt vândute produse alimentare către operatori din sectorul alimentar; (la 29-09-2019, Punctul 3. din Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 4. depozit independent fără regim termic - unitate cu spații și facilități corespunzătoare pentru recepția, depozitarea și livrarea produselor de origine animală care nu necesită regim termic; (la 29-09-2019, Litera A. din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 5. unitate tip catering - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția de materii prime de origine animală din unități autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și materii prime de origine nonanimală provenite din unități înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și obținerea de alimente gata pentru consum în vederea valorificării în spațiul intracomunitar și/sau țări terțe și către alte unități autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor; unitatea de tip catering poate valorifica alimentele gata pentru consum și către unități înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, precum și către consumatorul final. (la 24-09-2020, Punctul 5. din Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 157 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2020 ) B. Carne de ongulate domestice-cabaline, bovine, suine, ovine și caprine:1. abator - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, cazarea și tăierea de animale pentru consum uman, precum și pentru livrarea produselor comestibile și necomestibile rezultate; în această categorie sunt incluse și abatoarele de capacitate mică, centrele de sacrificare a animalelor și punctele de tăiere la nivelul fermei; (la 29-09-2019, Punctul 1. din Litera B. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 2. unitate de tranșare - unitate cu spații și echipamente adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și tranșarea și/sau dezosarea cărnii, precum și pentru livrarea produselor rezultate.C. Carne de pasăre și de lagomorfe:1. abator - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, tăierea de păsări sau lagomorfe și livrarea produselor rezultate;2. unitate de tranșare - unitate cu spații și echipamente adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și tranșarea cărnii de pasăre, precum și livrarea produselor rezultate.D. Carne de vânat de crescătorie:1. abator - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, tăierea vânatului de crescătorie și livrarea produselor rezultate;2. unitate de tranșare a cărnii de vânat de crescătorie - unitate cu spații și echipamente adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și tranșarea cărnii de vânat de crescătorie, precum și livrarea produselor rezultate.E. Carne de vânat sălbatic:1. unități care manipulează carne de vânat sălbatic - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și prelucrarea vânatului sălbatic și livrarea produselor rezultate;2. unitate de tranșare a cărnii de vânat sălbatic - unitate cu spații și echipamente adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și tranșarea cărnii de vânat sălbatic, precum și livrarea produselor rezultate.F. Carne tocată, preparată și carne separată mecanic:1. unități de carne tocată - unități cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea, tranșarea, mărunțirea cărnii, depozitarea și livrarea acesteia;2. unități de carne preparată - unități cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea cărnii, prepararea cărnii, depozitarea și livrarea produselor rezultate;3. unități de carne separată mecanic - unități cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea cărnii, separarea mecanică a cărnii, depozitarea și livrarea acesteia.G. Produse din carne:– unități de procesare - unități cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea, tranșarea cărnii, fabricarea produselor din carne și tratarea termică a acestora, depozitarea și livrarea produselor rezultate.H. Moluște bivalve vii:1. centru de purificare - unitate cu dotări specifice, care dispune de bazine alimentate cu apă curată de mare, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 852/2004, în care se desfășoară activități pentru plasarea în bazine a moluștelor bivalve vii, precum și stocarea acestora un timp necesar pentru purificare în vederea reducerii contaminării, pentru a le face proprii consumului uman;2. centru de expediere a moluștelor bivalve vii - unitate terestră sau plutitoare, cu dotări adecvate pentru recepția, condiționarea, spălarea, curățarea, calibrarea, împachetarea, ambalarea și expedierea moluștelor bivalve vii proprii pentru consum uman. (la 29-09-2019, Litera H. din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) I. Pește și produse din pescuit:1. vas-fabrică - orice ambarcațiune cu dotări specifice la bordul căreia se desfășoară operațiuni de filetare, feliere, jupuire, decorticare ori îndepărtarea cochiliei, tocare sau prelucrare, urmate de ambalare, depozitare și livrare a peștelui și produselor din pescuit;2. vas congelator - orice ambarcațiune cu dotări specifice la bordul căreia se congelează produsele din pescuit, iar dacă este cazul se realizează sângerarea, decapitarea, eviscerarea și îndepărtarea aripioarelor, urmată de ambalare, depozitare și livrare;3. unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana - unitate cu dotări specifice, în care se desfășoară activități de recepție, răcire, depozitare, preparare, ambalare și livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite din pescuit, acvacultură sau din alte unități autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor; (la 29-09-2019, Punctul 3. din Litera I. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 4. unitate de procesare a produselor din pescuit - unitate cu dotări specifice în care se desfășoară activități de recepție, depozitare, preparare, transformare a peștelui și produselor din pescuit, ambalare și livrare a produselor finite;5. centru de colectare a peștelui - unitate cu spații și dotări corespunzătoare în care se desfășoară activități pentru recepția, sortarea, curățarea, depozitarea, răcirea și prelucrarea primară prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, a peștelui provenit din pescuit sau acvacultură și livrarea produselor rezultate către alte unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;6. centru de colectare a peștelui integrat în ferma de acvacultură - unitate care dispune de spații, dotări și facilități adecvate, proprii, în care se desfășoară activități pentru recepția, sortarea, curățarea, depozitarea, răcirea și prelucrarea primară a peștelui provenit din bazinele proprii, prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, depozitarea, ambalarea, răcirea și livrarea produselor rezultate către alte unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor; (la 29-09-2019, Punctul 6. din Litera I. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 7. piața de licitație a peștelui și produselor din pescuit - unitate cu dotări specifice în care se desfășoară activități de debarcare, recepție, depozitare și vânzare prin licitație a peștelui și produselor din pescuit către operatori din sectorul alimentar.8. piața angro de pește - întreprindere din sectorul alimentar care cuprinde mai multe unități separate care au în comun instalații și compartimente unde sunt vândute produsele din pescuit sau acvacultură către operatori din sectorul alimentar; (la 29-09-2019, Litera I. din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 9. vas de aprovizionare - ambarcațiuni cu dotări specifice, la bordul cărora se realizează preluarea produselor din pescuit congelate de la nivelul vaselor-fabrică sau al vaselor congelator, depozitarea acestora și debarcarea lor în vederea comercializării; (la 29-09-2019, Litera I. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 10. unitate de produse din pescuit separate mecanic - unități cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea peștelui și produselor din pescuit, separarea mecanică a cărnii de pește, depozitarea și livrarea acesteia. (la 29-09-2019, Litera I. din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) J. Lapte crud și produse din lapte:1. unitate de procesare a laptelui materie primă - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare aparținând unităților de procesare a laptelui materie primă sau direct din exploatații de producție a laptelui, depozitarea, tratarea și prelucrarea laptelui crud sub formă de produse lactate, depozitarea și livrarea acestora, inclusiv unitate de producere înghețată;2. unitate de procesare a produselor lactate - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția produselor lactate obținute în alte unități autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, depozitarea, tratarea și procesarea acestora, depozitarea și livrarea produselor finite, incluzând unități de producere a înghețatei din produse de origine animală; (la 29-09-2019, Punctul 2. din Litera J. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 3. centru de colectare a laptelui materie primă - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate, în care se desfășoară activități pentru colectarea laptelui crud de la diferite exploatații, răcirea, depozitarea și livrarea laptelui crud către unitățile de procesare.K. Ouă și produse din ouă:1. unități de producere a ouălor lichide - unități cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea, spargerea ouălor și obținerea produselor din ouă lichide, depozitarea și livrarea produselor rezultate;2. unități de procesare a ouălor - unități cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea, spargerea ouălor, tratarea și procesarea produselor din ouă, depozitarea și livrarea produselor rezultate;3. centru de ambalare a ouălor - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru clasificarea ouălor după calitate și greutate, marcarea, ambalarea, reambalarea, depozitarea și livrarea de ouă pentru consum. (la 29-09-2019, Punctul 3. din Litera K. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) L. Pulpe de broască și melci:– unitate de procesare - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, uciderea, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea și livrarea produselor rezultate.M. Grăsimi animale, untură, jumări:1. unitate de procesare a grăsimilor animale - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea și livrarea produselor rezultate;2. centru de colectare a grăsimilor animale - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru colectarea, depozitarea și livrarea grăsimilor animale.N. Stomacuri prelucrate, vezici și intestine:1. unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor și intestinelor - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea și livrarea produselor rezultate;2. unitate de producere a cheagului - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția materiilor prime de origine animală, procesarea acestora, depozitarea și livrarea cheagului. (la 29-09-2019, Litera N. din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) O. Gelatină:1. unitate de producere a gelatinei - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția materiilor prime - oase, piei - de la centrele de colectare, procesarea acestora, depozitarea și livrarea produselor rezultate;2. centru de colectarea materiilor prime pentru gelatină - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru colectarea, depozitarea materiilor prime - oase și piei - și livrarea acestora la unitățile de procesare.P. Colagen:1. unități de producere a colagenului - unități cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția materiilor prime - oase și piei - de la centrele de colectare, procesarea, depozitarea și livrarea produselor rezultate;2. centru de colectare a materiilor prime pentru colagen - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru colectarea, depozitarea materiilor prime - oase și piei - și livrarea acestora la unitățile de procesare.Q. Alte activități:– unități de prelucrare a mierii de albine și/sau a altor produse apicole - unități cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și prelucrarea mierii de albine și/sau a produselor apicole, depozitarea și livrarea produselor rezultate.R. Produse înalt rafinate:– unitate de obținere a produselor înalt rafinate - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția materiilor prime de origine animală, procesarea acestora printr-un tratament de rafinare înaltă, depozitarea și livrarea unuia sau mai multor tipuri de produse finite: sulfat de condroitină, acid hialuronic, alte produse pe bază de cartilagii hidrolizate, chitosan, glucozamină, cheag, ihtiocol și aminoacizi înalt rafinați. (la 29-09-2019, Punctul I. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) II. Categoriile de unități care se supun autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru care numerele de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor se alocă de către acestea (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) (la 29-09-2019, sintagma: autorizării sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 1. piață agroalimentară, hală pentru desfacerea produselor de origine animală - spațiu cu amenajări care include mai multe unități separate ce au în comun instalații și compartimente în care produsele de origine animală sau nonanimală sunt vândute către operatorii din sectorul alimentar și/sau consumatorul final;2. Abrogat. (la 29-09-2019, Punctul 2. din Punctul II. , Anexa nr. 1 a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) 3. piață de desfacere a peștelui și produselor din pescuit - unitate cu dotări specifice în care se desfășoară activități de recepție, depozitare și comercializare a produselor din pescuit proaspete;4. mijloc de transport al alimentelor de origine animală - orice navă, aeronavă, mijloc auto, mijloc feroviar etc., înregistrate ca mijloace de transport specializate și dotate corespunzător pentru ca produsele de origine animală să nu își modifice caracteristicile prevăzute în documentele însoțitoare pe timpul transportului.III. Activitățile din unitățile care produc, procesează și depozitează alimente de origine animală
  Nr. crt.Sectoarele principaleCodurile categoriilor de unități care vor fi înscrise în autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor de funcționare
  1.CarneCC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH
  2.LapteCC, CS, PP, RW
  3.OuăCC, CS, EPC, EPP, LEP, RW
  4.Produse de pescărie/moluște bivalve viiAH, CS, DC, FFPP, FV, PC, MSFP, PP, RW, WM, ZV, RV
  5.Grăsime, gelatină, colagenCC, PP
  6.MiereHP
  Legendă:
  Categorie/activitateSpeciiObservații
  AH = piață de licitațieCC = centru de colectareCP = unitate de tranșareCS = depozit frigorificDC = centru de expediereEPC = centru de ambalare a ouălorEPP = unitate de procesare a ouălorFFPP = unitate de produse proaspete din pescuitFV = vas-fabricăRV = vas de aprovizionareGHE = unitate care manipulează vânatHP = unitate de procesare a mieriiLEP = unitate pentru ouă lichideMM = unitate pentru carne tocatăMSM = unitate pentru carne separată mecanicMSFP = unitate pentru produse din pescuit separate mecanicMP = unitate pentru carne preparatăPC = centru de purificarePP = unitate de procesareRW = unitate de reambalareSH = abatorWM = piață angroZV = vas-congelatorHRP = unitate produse înalt rafinateRE = unitate de producere a cheaguluiCAT = unitate tip cateringISWTR = depozit independent fără regim termicA = pasăreB = bovineC = caprineL = lagomorfeO = ovineP = porcineS = solipedeF = pește și produse din pescuitLBM - moluște bivalve viifG = alte mamifere de crescătorie decât ungulatele domesticeR = ratitewA = păsări sălbaticewL = lagomorfe sălbaticewU = ungulate sălbaticewG = mamifere terestre sălbatice, altele decât ungulatele sălbatice și lagomorfele sălbaticebl = produse din sângemp = produse din carnepap = extracte din carne și toate produsele pulbere derivate din carnest = stomacuri, vezici și intestine prelucratefl = picioare de broascăsn = melciap = alte produse apicole.
  (la 29-09-2019, Punctul III. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 2la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.........................................
  NOTIFICARE
  Nr. ..... din ......
  Către ...............Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ................, având în vedere cererea și documentația înregistrate cu nr. ..........., din data de ........., depuse de ..........(numele solicitantului/denumirea societății comerciale).........., din ..............(adresa completă)............. pentru proiectul ........(obiectivul)........, înregistrat la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor sub nr. ........., în baza Notei de constatare nr. ........... întocmite de dr. ..........., în data de ..........., șef structura de specialitate cu atribuții în domeniul evaluării și autorizării unităților din industria alimentară din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, avizează proiectul înaintat, care este în conformitate cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, respectiv cu ........(Se va preciza actul normativ comunitar.)........ (la 29-09-2019, sintagma: Serviciu/Birou/Compartiment de igienă veterinară și epidemiologie a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )
  Nr. crt. Specificație (numele reprezentantului legal al unității și denumirea societății comerciale):
  1 Obiectivul:
  2 Locația obiectivului:
  3 Activități:
  4 Termenul preconizat pentru finalizarea proiectului:
  Director executiv,.........................(semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 3la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORSocietatea ....................Nr. .............. din ....................Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .....................................nr. ...................... din ..................
  NOTĂ DE CONSTATARE
  Încheiată astăzi, ......., ora ......
  (Anexă la Fișa de evaluare nr. ....... din ......)
  Subsemnatul/Subsemnata dr. ........................., în calitate de ............., din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .........., în urma controlului efectuat în unitatea/mijlocul de transport .................., nr. autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor ........................................., din localitatea ......................................, adresa ........................................, aparținând Societății ............................, telefon/fax/e-mail ..........................., în prezența d-lui/d-nei ............................................, în calitate de ................................ al Societății ................................., am efectuat evaluarea obiectivului în vederea ......................, unde am constatat următoarele:I. Constatări:............................................................................................................................................................................................(Se vor detalia toate deficiențele și neconformitățile menționate în fișa de evaluare, precum și articolul, alineatul, litera, paragraful, punctul, prevederile din actul normativ care nu au fost respectate.)II. Măsuri și recomandări, după caz: ..................................................................................................................................................................................................III. Concluzii: ..................................................................................................................................................................................................
  Reprezentantul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
  ......................................
  (numele și semnătura)
  Reprezentantul legal al unității,
  ........................................................
  (numele, semnătura și ștampila)
  (la 29-09-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 4la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor............................AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR (la 29-09-2019, sintagma: AUTORIZAȚIE SANITARĂ VETERINARĂ a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Nr. ....... din .........Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .............., având în vedere cererea și documentația înregistrate la nr. .........., din ........., a ........, din .......(adresa completă)......, în baza notei de constatare și a fișei de evaluare nr. ........., întocmite de dr. .........., în calitate de ........... din cadrul structurii de specialitate cu atribuții în domeniul evaluării și autorizării unităților din industria alimentară din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, (la 29-09-2019, sintagma: Serviciului/Biroului/Compartimentului de igienă veterinară și epidemiologie a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) DISPUNE:autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor cu nr. de autorizare ...........(indicativul județului urmat de numărul de autorizare)......... pentru unitatea: ............., din localitatea ........., str. ...... nr. ......., sectorul ....., codul poștal ........, județul ........., pentru următoarele activități: (la 29-09-2019, sintagma: autorizarea sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )
  Obiectiv Capacitate (tone/săptămână) Activitate Specie Observații
  1
  2
  3
  4
  Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități decât cele autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare. (la 29-09-2019, sintagma: autorizații sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Director executiv,...........................(semnătura și stampila)
   +  Anexa nr. 5la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.......................................................
  AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală
  Nr. .............. din .......................
  I. Mijlocul de transport .......................... seria ............, capacitatea ......................., nr. de înmatriculare avioane, nave, vagoane ..................., reprezentant legal al unității ........................, adresa .............................II. Condiții de temperatură:1. fără regim termic [ ]2. temperatură de refrigerare [ ]3. temperatură de congelare [ ]4. alt regim termic [ ]III. Condiții de transport:1. agățat [ ]2. vrac [ ]3. ambalat [ ]4. împachetat [ ]Capacitatea de transport: .....................................................Se vor respecta cerințele sanitare veterinare specifice, precum și specificațiile înscrise în fișa tehnică a produsului eliberată de producător.Nerespectarea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor atrage, după caz, interzicerea desfășurării activității și sancționarea în conformitate cu prevederile legale.Mijlocul de transport se autorizează pentru ...........................*).*) Se va preciza activitatea autorizată pentru mijlocul de transport.
  Director executiv,
  .....................................
  (semnătura și ștampila)
  (verso) - Viza o dată la doi ani. (la 29-09-2019, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 6la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor..................................
  ORDONANȚĂ
  privind suspendarea activității desfășurate înbaza autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Nr. ....... din .......Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .............., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, și Nota de constatare înregistrată la Direcția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sub nr. .............. din data de .........., întocmită de .............., în calitate de ........... la structura de specialitate cu atribuții în domeniul evaluării și autorizării unităților din industria alimentară din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor/Serviciul de inspecție și control, în baza verificării efectuate la unitatea ............. din ........(adresa completă)........ reprezentant legal al unității ............., (la 29-09-2019, sintagma: Serviciul/Biroul/ Compartimentul de igienă veterinară și epidemiologie a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) DISPUNE:suspendarea, începând cu data de ..........., până la data de ........., a activității .........., desfășurată în baza Autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor nr. ......... din data de ............. de către unitatea ........., reprezentant legal al unității ............. . (la 29-09-2019, sintagma: Autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Reluarea activității se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al unității, numai după remedierea deficiențelor și verificarea unității privind asigurarea condițiilor sanitare veterinare de funcționare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sancționarea contravențională și interzicerea desfășurării activității.Director executiv,.....................(semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității,................................(semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 7la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor............................
  ORDONANȚĂ
  privind interzicerea desfășurării activității
  Nr. ...... din .......
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ............., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, și Nota de constatare înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sub nr. ....... din data de ............, întocmită de ..........., în calitate de ............. la structura de specialitate cu atribuții în domeniul evaluării și autorizării unităților din industria alimentară din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor/Serviciul de inspecție și control............., în baza verificării efectuate la unitatea .............., din ..........(adresa completă)........, reprezentant legal al unității ............, (la 29-09-2019, sintagma: Serviciul/Biroul/Compartimentul de igienă veterinară și epidemiologie a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) DISPUNE:Începând cu data de ................. se interzice desfășurarea activității .............*) de către unitatea ............., reprezentant legal al unității ..........., și se retrage Autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. ........ **) din data de ...........**)Reluarea activității se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al unității, după remedierea deficiențelor, asigurarea condițiilor sanitare veterinare de funcționare și obținerea autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor conform prevederilor legale. (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, conform normelor legale în vigoare.-------------*) Se va trece codul activități înscris în autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor. (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) **) Se barează în cazul în care operatorul din sectorul alimentar funcționează fără autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor emisă de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă. (la 29-09-2019, sintagma: autorizația sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Director executiv,......................(semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității,.................................(semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 8Abrogată (la 18-08-2014, Anexa 8 a fost abrogată de lit. j) a art. 2 din ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014. )  +  Anexa nr. 9la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.................................AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORstructura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (la 29-09-2019, sintagma: Direcția igienă veterinară și epidemiologie a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) În atenția domnului director ............În urma efectuării auditului de către reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ...................., la unitatea aparținând .............. din localitatea ............, str. ........... nr. ......., sectorul .........., codul ........., județul .........., în baza solicitării înregistrate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sub nr. ................ din data de .............., privind acordarea autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor condiționate sau a autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală*) pentru obiectivul: ................, s-a constatat că unitatea îndeplinește din punct de vedere structural condițiile sanitare veterinare de funcționare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare. (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Având în vedere că unitatea nu are implementate în totalitate procedurile de autocontrol bazate pe principiile HACCP, se impune acordarea autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor condiționate pentru o perioadă de 3 (trei) luni*). (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, vă rugăm să ne comunicați numărul de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor. (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) -------------*) A se elimina conținutul textului neaplicabil.Director executiv,.............................(semnătura, ștampila)  +  Anexa nr. 10la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORstructura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (la 29-09-2019, sintagma: Direcția igienă veterinară și epidemiologie a fost înlocuită de Punctul 42, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........În atenția domnului director executiv ...........Referitor la Adresa dvs. nr. ......./.................., prin care solicitați, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, acordarea unui număr de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru obiectivul .......... din localitatea ..........., str. ........... nr. ......., sectorul ....., codul ......., județul ..........., aparținând ................, vă comunicăm că obiectivul ............. poate fi autorizat sanitar-veterinar condiționat/pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală*), fiind acordat nr. ........................ . (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Produsele vor fi marcate, în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare, cu o marcă de sănătate/identificare, de formă ............, având inscripționate următoarele:– în partea superioară ........................;– în centru ...................................;– în partea inferioară ..................... .Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........... va verifica modul de implementare și respectare a prevederilor legislației sanitare veterinare în vigoare și va dispune măsuri în cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constată nerespectarea condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. (la 29-09-2019, sintagma: autorizare sanitară veterinară a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I, ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) -------------*) A se elimina conținutul textului neaplicabil.Director executiv,........................(semnătura, ștampila)  +  Anexa nr. 11la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor............................................................
  AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ CONDIȚIONATĂ
  Nr. ........... din .............
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ............., având în vedere cererea și documentația înregistrate la nr. ............ din ....... ale ........., din ...... (adresa completă)......., în baza Raportului de audit, a Fișei de evaluare și a Notei de constatare cu nr. ............, întocmite de dr. ..........., în calitate de .......... în cadrul structurii de specialitate din domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,
  DISPUNE:
  autorizarea sanitar-veterinară condiționată, până la data de ..........., cu nr. de autorizare ....... (numărul de autorizare acordat de structura cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor) pentru unitatea:........................................, din localitatea ........................., str. ............... nr. ....., sectorul ....., codul ........, județul ..............., pentru următoarele activități:
  ObiectivCapacitate totală de producție autorizată(tone/săptămână produse finite)/Capacitate totală de depozitare (tone)*)ActivitateSpecieObservații
  1
  2
  3
  4
  *) A se elimina conținutul neaplicabil.
  Marca de sănătate/identificare ce va fi aplicată pe produsele de origine animală în unitățile care au fost autorizate sanitar-veterinar condiționat trebuie să respecte prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește procedura pentru marcarea și certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete și marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare.Motivele acordării autorizației sanitar-veterinare condiționate:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;Data următoarei verificări: .....................................................................................................................................................Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitar-veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea desfășurării activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.
  Director executiv,
  ..................................
  (semnătura, ștampila)
  (la 29-09-2019, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Notă
  Potrivit pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 762 din 19 septembrie 2019, în întregul cuprins al normei sanitare veterinare, sintagmele „autorizație sanitară veterinară“ și „autorizare sanitară veterinară“ se înlocuiesc cu sintagmele „autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor“ și „autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor“.
   +  Anexa nr. 12la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor...........................................................
  AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ
  pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală
  Nr. ............ din .............
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ............, având în vedere cererea și documentația înregistrate la nr. .......... din ......... ale ........., din ....... (adresa completă).........., în baza Fișei de evaluare și a Notei de constatare cu nr. .............., întocmite de dr. .............., în calitate de ............ în cadrul structurii de specialitate din domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,
  DISPUNE:
  autorizarea sanitar-veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, cu nr. de autorizare ........... pentru unitatea: ............, din localitatea ........, str. ...... nr. ....., sectorul ....., codul ......, județul ........, pentru următoarele activități:
  ObiectivCapacitate totală de producție autorizată(tone/săptămână produse finite)/Capacitate totală de depozitare (tone)*)ActivitateSpecieObservații
  1
  2
  3
  4
  *) A se elimina conținutul neaplicabil.
  Marca de sănătate/identificare ce va fi aplicată pe produsele de origine animală în unitățile care au fost autorizate condiționat trebuie să respecte prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește procedura pentru marcarea și certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete și marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare.Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea desfășurării activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.
  Director executiv,
  ...............................
  (semnătura, ștampila)
  (la 29-09-2019, Anexa nr. 12 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Notă
  Potrivit pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 762 din 19 septembrie 2019, în întregul cuprins al normei sanitare veterinare, sintagmele „autorizație sanitară veterinară“ și „autorizare sanitară veterinară“ se înlocuiesc cu sintagmele „autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor“ și „autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor“.
   +  Anexa nr. 13la norma sanitară veterinarăSocietatea Comercială ................Nr. ........../........Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............Domnului Director executiv ...........Având în vedere că Societatea Comercială ............., reprezentată de ......., în calitate de ........., din localitatea ............, str. .......... nr. ......, sectorul ........., codul poștal ........., județul .........., cu obiectivul ........... autorizat sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor cu nr. ..........., pentru activitatea/activitățile .........., și-a schimbat denumirea în Societatea Comercială .........., vă rugăm să întreprindeți demersurile necesare în vederea obținerii autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, conform noii denumiri. (la 29-09-2019, sintagma: autorizației sanitare veterinare a fost înlocuită de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 ) Anexez la prezenta cerere următoarele documente:a) copia de pe încheierea judecătorească prin care s-a dispus schimbarea denumirii unității;b) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unității;c) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul.Reprezentantul legal al unității,..................................(semnătura, ștampila)  +  Anexa nr. 14la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ..............................................................
  AVIZ
  privind modificările fluxului tehnologic, modernizări și extinderi în unitățile supuse autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
  Nr. ................ din.......................
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ......................, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, în baza solicitării înregistrate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor................., cu nr. .......... din ............, depuse de dl/dna ....................... reprezentant legal al ............................, cu sediul social în localitatea........................, str. ............................................ nr. ........., codul poștal ...................., județul/sector............................, telefon/fax........................, e-mail..................., și verificarea documentației depuse realizată de ...................... în cadrul ...................... (se menționează structura de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor), în baza verificării efectuate la unitatea (se înscrie/u obiectivul/e) ....................................
  DISPUNE:
  avizarea modificărilor fluxului tehnologic/modernizărilor/extinderii la unitatea cu Autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. ............ din data de ........................, de către unitatea (se înscrie/u obiectivul/e) ......................................., situată în localitatea ............................., str. .................. nr. ........................, codul poștal .................., județul/sectorul ........................., telefon/fax ........................, e-mail ..........., începând cu data de ..................
  Director executiv,
  .........................................................
  (numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  Reprezentant legal al unității,
  ..........................................................................
  (numele și prenumele, calitatea persoanei, semnătura)
  (la 29-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 15la norma sanitară veterinară
  NOTIFICARE PRIVIND ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII
  Nr. ....................../data........................
  Subsemnatul, ..............................., posesor al C.I. seria ....... nr. .............., eliberat de ...................... la data de ......................, în calitate de administrator/reprezentant legal al unității .................,cu sediul social în localitatea …................, str. ................... nr. ....., bl. ....., ap. ....., județul ..............., notific falimentul (în baza hotărârii instanței de declarare a falimentului nr. ............ din data de ................)/încetarea activității de ............... începând cu data de .............. desfășurate la punctul de lucru din localitatea ....................., str. ...................... nr. ......, județul ................, desfășurată în baza autorizației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor nr. .............. din data de ..................., eliberat de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ...........................Motivele care au stat la baza încetării activității .....................................................................Anexez la prezenta notificare autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în original.
  Administrator/reprezentant legal,
  (semnătură)
  Data
  (la 29-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 16la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor...............................................................
  DECIZIE
  privind încetarea activității din unitățile supuse autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
  Nr. .............. din ......................
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ......................, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza notificării privind declararea falimentului/încetarea activității înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ..................., nr. ................... din data de ...................., întocmită/întocmit de ......................................., reprezentant legal al unității .................................................., ................................................................................................................................, (adresa completă)
  DISPUNE:
  anularea Autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor nr. .............. din data de .................. emise de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .................... și încetarea activității de ...................................., începând cu data de ...............Reluarea activității se efectuează conform prevederilor legale, cu parcurgerea procedurii de autorizare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor.Nerespectarea legislației sanitar-veterinare atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  Director executiv,
  ....................................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*
  * Loc pentru ștampilă. (la 29-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 19 septembrie 2019 )
  ----------