PRESCRIPȚIE TEHNICĂ din 20 februarie 2003PT R 10-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - teleschiuri și telesănii"
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 bis din 20 martie 2003  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 100 din 20 februarie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 177 din 20 martie 2003.
  INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELORSUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT - ISCIR
  - REGLEMENTARE TEHNICĂ NAȚIONALĂ -

  PRESCRIPȚIE TEHNICĂ PT R 10-2003,
  editia 1, "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane
  - teleschiuri și telesănii"

  Colecția Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor,
  Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR
  - Editie oficială -
  Scopul principal al prescripțiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicării Întocmai a prevederilor legale privind asigurarea protecției utilizatorilor, mediului înconjurător și proprietății.Prevederile prescripțiilor tehnice sunt obligatorii pentru toți cei care proiectează, construiesc, distribuie, monteaza, instaleaza, repara, întrețin, dețin, exploatează sau verifica instalații și aparate din domeniul de activitate al ISCIR.Utilizatorii prezentei prescripții tehnice sunt răspunzători de aplicarea corecta a acesteia.ISCIRStr. Sf. Elefterie nr. 47-49, sectorul 5București www.iscir.roCod 726111Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61Fax: (+4021) 411.98.70E-mail: iscir@fx.roReproducerea sau utilizarea integrală sau parțială a prezentei prescripții tehnice în orice publicații și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu exista acordul scris ai ISCIR. Utilizatorii prezentei prescripții tehnice sunt obligați să se asigure ca sunt în posesia editiei oficiale tipărite.  +  1. GENERALITĂȚI1.1 ScopPrescripția tehnica PT R 10-2003, editia 1, "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane-teleschiuri și telesanii" denumita în continuare prescripție tehnica, face parte din reglementările tehnice naționale referitoare la instalațiile de transport pe cablu.Prezenta prescripție tehnica stabilește cerințele tehnice de securitate minime obligatorii pe care trebuie să le satisfacă instalațiile de transport pe cablu pentru persoane-teleschiuri și telesanii.Cerințele privind proiectarea, construirea, certificarea, funcționarea și siguranța în funcționare a acestor tipuri de instalații se adresează producătorilor, constructorilor, montatorilor, deținătorilor și intretinatorilor.Cerințele privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, verificarea tehnica periodică, repararea, întreținerea și siguranța în exploatare se adresează agenților economici autorizați de ISCIR-INSPECT IT.Aceste cerințe au drept scop asigurarea securității sau sănătății persoanelor care pot fi utilizatori, personal de deservire sau alte persoane și protecția proprietății și a mediului, asa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare.De asemenea, prescripția tehnica stabilește modul de verificare a respectării acestor cerințe.Autoritatea tehnica ce asigura punerea în aplicare și respectarea prevederilor din prezenta prescripție tehnica este ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este un organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor.Documentele și documentațiile tehnice precum și inscriptionarile privind exploatarea și avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba română, fără a exclude prezentarea și în alte limbi.1.2 Domeniu de aplicare. ClasificarePrezenta prescripție tehnica se aplică instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane-teleschiuri și telesanii.Teleschiurile care fac obiectul acestei prescripții tehnice se clasifica astfel:a) după natura pistei de tractare a schiorilor:● teleschiuri cu pista de tractare a schiorilor pe zapada batuta;● teleschiuri cu pista de tractare a schiorilor pe covor din material plastic;● teleschiuri cu pista de tractare pe apa denumite teleschiuri nautice.b) după tipul dispozitivelor de tractare (agatare) a schiorilor de cablu:● teleschiuri cu dispozitive de tractare cu prindere fixa pe cablu;● teleschiuri cu dispozitive de tractare detasabile.c) după aliniamentul traseului, după poziția cablurilor pe verticală, după lungimea traseului și după caracterul montajului pe locul de funcționare:● teleschiuri mari cu traseu în linie dreapta, prevăzute cu cabluri situate la o înălțime de eel puțin 3,50 m față de pista de tractare a schiorilor, având lungimea inclinata a traseului de cel puțin 300 m și, în general, fiind montate cu caracter permanent;● teleschiuri mari cu traseul sub forma de linie franta închisă (slalom) cu cabluri situate la o înălțime de cel puțin 3,50 m față de pista de tractare a schiorilor, având lungimea inclinata a traseului de cel puțin 200 m și, în general, fiind montate cu caracter permanent;● teleschiuri mici cu traseul numai în linie dreapta denumite și baby-teleschiuri cu cabluri situate la o înălțime de cel mult 2,20 m față de pista de tractare a schiorilor, având lungimea inclinata a traseului de cel mult 400 m și, în general, fiind montate cu caracter temporar.d) după felul comenzilor:● teleschiuri cu comanda manuală;● teleschiuri cu comanda semiautomata;● teleschiuri cu comanda automată.Telesăniile care fac obiectul prezentei prescripții tehnice se clasifica în:a) după tipul dispozitivelor de tractare la cablul purtător-tractor;● telesanii cu dispozitive de tractare cu prindere fixa pe cablu;● telesanii cu dispozitive de tractare cu prindere detasabila pe cablu.b) după felul comenzilor:● telesanii cu comanda manuală;● telesanii cu comanda semiautomata;● telesanii cu comanda automată.Nu fac obiectul prezentei prescripții tehnice instalațiile menționate în anexa V.1.3 Referințe normativePrezenta prescripție tehnica face referiri explicite sau implicite la standarde române și acte legislative.1.3.1. StandardeStandardele sunt menționate în anexa W.Standardele menționate în prezenta prescripție tehnică nu sunt obligatorii.În consecință, utilizatorii prezentei prescripții tehnice pot folosi și alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerințelor prevăzute de prezenta prescripție tehnică. (la 05-08-2004, Punctul 1.3.1. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 492 din 21 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 05 august 2004 ) 1.3.2. Legi și hotărâriLegea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselorLegea nr. 90/1996 privind protecția munciiLegea nr. 137/1995 privind protecția mediuluiLegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcțiiHotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea● Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de RidicatHotărârea Guvernului nr. 433/2002 privind stabilirea condițiilor de punere în funcțiune a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoaneOrdonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002 (la 09-09-2003, Punctul 1.3.2. a fost completat de Punctul I, Articolul 1 din ORDINUL nr. 126 din 2 septembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 09 septembrie 2003 ) 1.4 Termeni și definițiiTermenii și definițiile de mai jos se referă la prezenta prescripție tehnica.1.4.1 accident grav - accident mortal sau accident care produce o vătămare corporală grava;1.4.2 agent economic - societate comercială cu sediul în România având personalitate juridică, constituită într-una din formele de organizare definite de legislația în vigoare și a carei activitate este înscrisă la Registrul Comerțului;1.4.3 agrement tehnic european - specificăție tehnica exprimand o evaluare tehnica favorabilă asupra adecvarii unui produs, bazată pe satisfacerea cerințelor esențiale, la o utilizare specifică, pentru construcții, având în vedere caracteristicile intrinseci ale produsului și condițiile de utilizare a acestuia;1.4.4 autorizare de funcționare a instalației - document emis de către ISCIR-INSPECT IT pe baza unei metodologii de verificare;1.4.5 cablu de întindere - cablu prin intermediul căruia este suspendată greutatea de întindere (contragreutatea);1.4.6 cablu purtător-tractor - cablu care susține și tracteaza dispozitivele de tractare insumand funcțiile cablurilor purtătoare și tractoare;1.4.7 capacitate de transport - numărul de schiori sau sanii cu insotitorii lor transportate (tractate) într-un sens, în timp de o ora;1.4.8 cerința esențială - cerința care are în vedere, în special, protecția sănătății, securitatea utilizatorilor, protecția proprietății și a mediului, asa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare;1.4.9 coeficient de siguranță al cablului - raportul dintre sarcina de rupere totală a cablului și efortul maxim de întindere a cablului;1.4.10 componenta de securitate - orice componenta elementara, grup de componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente și orice dispozitiv inclus în instalatie în scopul asigurării unei funcționari sigure, care este identificata prin analiza de securitate și a carei defectare pune în pericol securitatea sau sănătatea persoanelor care pot fi utilizatori, personal de deservire sau alte persoane;1.4.11 contractant principal - orice persoană fizica sau juridică ce contractează construirea unei instalații;1.4.12 declarație de conformitate - document prin care producătorul componentelor de securitate da o asigurare scrisă ca acestea sunt conform condițiilor specificate;1.4.13 deschidere - distanta dintre doi piloni;1.4.14 dispozitiv de tractare schiori la teleschiurile slalom sau la teleschiurile nautice - sistem de agatare a schiorilor la cele doua cabluri purtătoare-tractoare paralele, dispozitivul de tractare fiind montat fix pe cele doua cabluri și fiind prevăzut cu un sistem de agatare din mers a saulei (un dispozitiv intermediar între schior și dispozitivul de tractare), de manerul căreia se prinde schiorul;1.4.15 dispozitiv de tractare schiori sau sanii - sistem de agatare a schiorilor sau saniilor la cablul purtător-tractor; poate fi cu prindere permanenta sau temporară. În ambele cazuri trebuie să fie extensibil;1.4.16 dispozitiv de transportare a saulei - mijloc de transportare a saulei de la punctul de comanda la punctul de agatare a acesteia de dispozitivul de tractare și invers de readucere la punctul de comanda a saulei desprinse de dispozitivul de tractare;1.4.17 dispozitiv declarator de crose - dispozitiv montat în zona de dezagatare a schiorilor la teleschiurile mici care produce automat desprinderea crosei de la cablu, în cazul ca schiorul nu și-a desprins crosa;1.4.18 dispozitiv detasabil de prindere pe cablu - dispozitiv de prindere temporară a dispozitivului de tractare la cablul purtător-tractor; acest dispozitiv se cupleaza și se decupleaza automat în stații;1.4.19 dispozitiv fix de prindere pe cablu - dispozitiv cu prindere permanenta a dispozitivului de tractare la cablul purtător-tractor;1.4.20 deținătorul instalației - persoana fizica sau juridică deținătoare cu orice titlu a unei instalații de transport pe cablu pentru persoane, pe care o pune la dispoziția utilizatorilor;1.4.21 ecartament - distanta dintre axele cablurilor purtătoare-tractoare;1.4.22 efort de întindere în cablu - solicitarea (tensiunea) ce apare în cablu datorită forței de întindere;1.4.23 exploatabilitate - ansamblul de măsuri și prevederi tehnice care influențează proiectarea și realizarea instalației și care sunt necesare pentru funcționarea acesteia în condiții de securitate;1.4.24 greutate de întindere - element ce intră în componenta sistemului de întindere a cablului (uzual i se mai spune și contragreutate);1.4.25 grup de antrenare - ansamblu de agregate, utilaje, echipamente și instalații care asigura antrenarea și franarea teleschiului sau telesaniei;1.4.26 instalatie - sistem complet montat în teren care cuprinde infrastructura și subsistemele prevăzute la capitolul 2; infrastructura special proiectata pentru fiecare instalatie și construită în teren include traseul instalației, sistemul de date, lucrările de linie și stațiile care sunt necesare pentru construirea și fiinctionarea instalației, inclusiv fundațiile;1.4.27 instalatie de transport pe cablu pentru persoane - instalatie compusa din mai multe componente proiectate, construite, asamblate și puse în funcțiune în vederea transportului de persoane; aceste instalații sunt fixe și sunt utilizate pentru transportul persoanelor în vehicule sau cu ajutorul dispozitivelor de tractare al căror sistem de suspendare și/sau de tractare este asigurat de cablu/ cabluri pozitionat(e) de-a lungul traseului instalației;1.4.28 linie - ansamblul construcțiilor și instalațiilor de pe traseul teleschiului sau telesaniei;1.4.29 manson cu compoziție - ansamblu de piese de construcție specială care servește la ancorarea cablurilor la puncte fixe;1.4.30 matisare - innadirea cablurilor prin impletire după anumite reguli tehnice;1.4.31 mecanic trolist - persoana calificată și autorizata pentru manevrarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane;1.4.32 mentenabilitate - ansamblu de măsuri și prevederi tehnice care influențează proiectarea și realizarea instalației și care sunt necesare pentru mentenanta proiectata în scopul garantarii funcționarii acesteia în condiții de securitate;1.4.33 montator (constructor) - agent economic, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, care își asuma responsabilitatea construirii (montarii) unui teleschi sau telesanie, ales de contractantul principal;1.4.34 organism de inspecție - ISCIR-INSPECT, organism desemnat și recunoscut de Ministerul Industriei și Resurselor pentru supravegherea și verificarea tehnica în funcționare a teleschiurilor și telesaniilor;1.4.35 organism notificat - organism desemnat și recunoscut de Ministerul Industriei și Resurselor, în calitate de autoritate publică în domeniu, pentru evaluarea și certificarea conformitatii componentelor de securitate și a subsistemelor folosite la instalațiile de transport pe cablu pentru persoane și pentru compatibilitatea electromagnetica a acestora înaintea introducerii lor pe piața;1.4.36 personal tehnic de deservire - persoana angajata, calificată, instruita și desemnată de către deținător în vederea întreținerii instalației, în scopul menținerii acesteia în parametrii tehnici de funcționare declarați sau specificati de producător;1.4.37 pilon - construcție amplasata pe traseul teleschiului sau telesaniei cu rolul de a susține cablurile și a menține ecartamentul;1.4.38 producătorul componentelor de securitate - persoana fizica sau juridică care își asuma responsabilitatea proiectării și fabricării componentelor de securitate, care aplica marcajul CS sau CE și întocmește în scris declarația de conformitate CE sau CS;1.4.39 proiectant - agent economic care își asuma responsabilitatea proiectării instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane;1.4.40 reparator - agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care își asuma responsabilitatea repararii instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane;1.4.41 roata de antrenare - element component al grupului de antrenare care asigura miscarea cablului purtător-tractor; are un contact liniar cu cablul;1.4.42 roata de întoarcere - element component al sistemului de întoarcere sau întoarcere-întindere a cablului purtător-tractor; are un contact liniar cu cablul;1.4.43 roata de deviere - echipament mecanic care asigura devierea cablului purtător-tractor în stații; are un contact liniar cu cablul;1.4.44 rola - echipament mecanic care susține cablul purtător-tractor în stații și pe pilon; asigura un contact punctiform cu cablul;1.4.45 saula - dispozitiv compus dintr-un cablu sau cordelina având la un capăt manerul de care se prinde schiorul cu mâinile și la celălalt capăt un sistem de prindere a cablului sau cordelinei la dispozitivul de tractare;1.4.46 sageata cablului - distanta masurata pe verticala între coarda deschiderii și cablu;1.4.47 sistem de ancorare - ansamblu de dispozitive și echipamente care asigura ancorarea cablului la punct fix;1.4.48 sistem de întindere - ansamblu de dispozitive și echipamente care asigura întinderea cablului;1.4.49 specificăție tehnica comunitara - specificăție tehnica elaborata conform unei proceduri recunoscute la nivel comunitar și al carei număr de referința a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene;1.4.50 statie - construcție special amenajată și echipata pentru a răspunde cerințelor tehnologice (antrenare, antrenare și întindere, întoarcere, întoarcere și întindere etc.). Denumirea statiei este data de funcțiunea tehnologică;1.4.51 statie finala - statie situata la capatul traseului teleschiului sau telesaniei;1.4.52 statie intermediara - statie situata pe traseul teleschiului sau telesaniei, care se prevede în situații cu totul speciale pentru instalațiile cu lungimi foarte mari;1.4.53 telesanie - instalatie de transport pe cablu pentru persoane, având vehicule sub forma de sanii, cu mers într-un singur sens;1.4.54 teleschi - instalatie de transport pe cablu pentru persoane care tracteaza schiori pe zapada, pe covor din material plastic sau pe suprafața (oglinda) apei;1.4.55 teleschi mare - teleschi prevăzut cu cabluri înalte la cel puțin 3,50 m înălțime față de pista de zapada batuta sau de covorul de material plastic, având lungimea pe inclinare a traseului de cel puțin 300 m și, în general, fiind montat cu caracter permanent pe locul de funcționare;1.4.56 teleschi mic - teleschi care tracteaza schiori pe zapada sau pe covor din material plastic prin intermediul unor dispozitive de tractare (denumite și crose) fixate temporar sau permanent la cablul purtător-tractor. Instalatia este prevăzută cu cabluri joase la cel mult 2,20 m înălțime față de pista de zapada batuta sau de covorul din material plastic, având lungimea pe inclinare a traseului de cel mult 400 m și, în general, fiind montat cu caracter temporar pe locul de funcționare;1.4.57 teleschi nautic - teleschi care are traseul sub forma de poligon închis, destinat tractarii schiorilor nautici pe suprafața apei prin intermediul saulei. Saulele se prind și se desprind automat de dispozitivul de tractare montat pe perechea de cabluri purtătoare-tractoare. Instalatia este prevăzută cu o pereche de cabluri purtătoare-tractoare paralele la o înălțime de cel puțin 3,50 m față de suprafața apei, cu lungimea traseului de cel puțin 300 m și, în general fund montata cu caracter permanent;1.4.58 teleschi slalom - teleschi care permite schiatul pe zapada sau pe covor din material plastic, în slalom, în timpul tractarii, având traseul sub forma de poligon, cablurile fiind la o înălțime de cel puțin 3,50 m față de pista de zapada batuta sau de covorul din material plastic, cu lungimea traseului de cel puțin 200 m și, în general fiind montat cu caracter permanent;1.4.59 utilizator - persoana care folosește o instalatie de teleschi sau telesanie;1.4.60 verificare tehnica periodică - activitate desfășurată la intervale regulate pentru a se asigura ca teleschiul sau telesania satisface cerințele de funcționare în condiții de securitate; activitatea cuprinde un ansamblu de verificări și încercări menite să constate funcționarea instalației în condiții de securitate pentru ca aceasta să-și poată îndeplini rolul funcțional conform prevederilor; activitatea se efectuează numai de către ISCIR-INSPECT IT.1.4.61 viteza nominală - viteza teoretică de deplasare a cablului purtător-tractor;1.4.62 viteza de exploatare - viteza efectivă de deplasare a dispozitivelor de tractare, respectiv a cablului purtător-tractor;1.4.63 viteza de revizie - viteza adaptată pentru examinarea (revizia) vizuala a liniei teleschiului sau telesaniei;1.5. AbrevieriIT - Inspecția TeritorialăPT - Prescripție tehnicaRSVTI - Responsabil cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilorSP - Supraveghere piața  +  2. SUBSISTEMELE UNEI INSTALAȚII DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANEInstalatia este alcătuită din subsistemele enumerate în continuare, de a căror exploatabilitate și mentenabilitate trebuie să se țină seama în fiecare caz:2.1 cabluri și elemente de legătură;2.2 trolii și frane;2.3 dispozitive mecanice:2.3.1 dispozitive de întindere a cablurilor;2.3.2 dispozitive mecanice din stații;2.3.3 dispozitive mecanice pentru traseul instalației;2.4 vehicule:2.4.1 dispozitive de tractare;2.4.2 dispozitive de cuplare;2.5 echipamente electrotehnice:2.5.1 echipamente de comanda, supraveghere și securitate;2.5.2 echipamente de comunicare și semnalizare;2.5.3 echipament paratrasnet și de legare la pământ;2.6 echipament de salvare:2.6.1 echipament de salvare fix;2.6.2 echipament de salvare mobil.  +  3. CERINȚE ESENȚIALE3.1 ObiectInstalatia, infrastructure subsistemele și componentele de securitate ale instalației trebuie să satisfacă următoarele cerințe esențiale care se aplică la proiectarea, construirea și punerea în funcțiune, inclusiv mentenabilitatea și exploatabilitatea instalațiilor și componentelor de securitate.3.2 Cerințe generate3.2.1 Securitatea persoanelorSecuritatea utilizatorilor, a personalului de deservire și a terțelor persoane este o cerința fundamentală pentru proiectarea, construirea și exploatarea instalațiilor.3.2.2 Principii de securitateInstalatia trebuie să fie proiectata, realizată, exploatată și intretinuta aplicându-se următoarele principii, în ordinea indicată:a) eliminarea sau, dacă aceasta nu este posibil, reducerea riscurilor prin specificății de proiectare și construire;b) definirea și aplicarea măsurilor necesare de protecție împotriva riscurilor ce nu pot fi eliminate prin specificățiile de proiectare și construire;c) definirea și enunțarea măsurilor de precautie ce trebuie luate pentru evitarea riscurilor care nu pot fi eliminate complet prin specificățiile și măsurile prevăzute mai sus.3.2.3 Considerarea factorilor externiInstalatia trebuie să fie proiectata și construită astfel încât să poată fi exploatată în condiții de securitate, ținându-se seama de tipul instalației, de caracteristicile terenului și mediului înconjurător, de condițiile atmosferice și de obstacolele posibile terestre și aeriene aflate în vecinătate.3.2.4 DimensionareaInstalatia, subsistemele și toate componentele de securitate trebuie să fie dimensionate, proiectate și realizate pentru a rezista unui grad suficient de securitate, corespunzător tuturor condițiilor previzibile, inclusiv celor ce pot aparea în afară exploatării, ținându-se seama în special de influentele exterioare, de efectele dinamice și fenomenele de oboseala, respectându-se regulile artei în domeniu, în special pentru alegerea materialelor.3.2.5 Montajul3.2.5.1 Instalatia, subsistemele și componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate și realizate încât să asigure montarea și amplasarea lor în condiții de securitate.3.2.5.2 Componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate încât erorile de montaj sa devină imposibile, fie prin construcție, fie prin marcajele aplicate pe componentele respective.3.2.6 Integritatea instalației3.2.6.1 Componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate, realizate și utilizate încât să fie garantată integritatea lor funcțională și integritatea instalației, astfel cum este definită în analiza de rise prevăzută în capitolul 5, pentru ca probabilitatea defectării acestora să fie cat mai redusă și în limite corespunzătoare de securitate.3.2.6.2 Instalatia trebuie să fie astfel proiectata și realizată încât, în timpul funcționarii, defectarea unei componente, susceptibilă sa afecteze securitatea chiar și indirect, să facă în timp util obiectul unei măsuri corespunzătoare de remediere.3.2.6.3 Măsurile de securitate prevăzute la pct. 3.2.6.1 și 3.2.6.2 trebuie să se aplice pe durata întregului interval de timp dintre doua verificări prevăzute pentru componenta respectiva. Intervalul de timp dintre doua verificări ale componentelor de securitate trebuie să fie indicat clar în manualul de operare.3.2.6.4 Componentele de securitate care sunt integrate ca piese de schimb într-o instalatie trebuie să îndeplinească cerințele esențiale din prezenta prescripție tehnica, precum și să asigure o buna interactiune cu celelalte componente ale instalației.3.2.6.5 Trebuie luate măsuri care să asigure ca efectele unui incendiu în cadrul instalației nu pot pune în pericol viața sau securitatea persoanelor transportate sau a personalului de deservire și a mecanicilor trolisti și care să protejeze instalatia și persoanele de efectele trasnetelor.3.2.7 Dispozitive de securitate3.2.7.1 În măsura în care este posibil, orice defectiune a instalației, care ar putea conduce la o situație de nesiguranta, trebuie să fie detectata, semnalata și prelucrata cu ajutorul unui dispozitiv de securitate. Aceasta prevedere se aplică pentru toate situațiile care pot afecta securitatea.3.2.7.2 Instalatia trebuie să poată fi oprită manual în orice moment.3.2.7.3 După ce instalatia a fost oprită de un dispozitiv de securitate, repornirea acesteia nu poate fi efectuată decât după ce au fost luate măsurile corespunzătoare situației respective.3.2.8 MentenabilitateInstalatia trebuie să fie astfel proiectata și realizată încât să permită efectuarea în condiții de securitate a lucrărilor și procedurilor de reparatie și întreținere atât în situațiile obișnuite, cat și în cele speciale.3.2.9 Emisii poluante, zgomote și vibratiiInstalatia trebuie să fie proiectata și realizată astfel încât valorile elementelor care pot avea impact negativ intern și extern, rezultate din emisia de gaze poluante, zgomote și vibratii, sa nu depășească valorile limita admise de legislația în vigoare.3.3 Cerințele referitoare la infrastructura3.3.1 Traseul instalației, viteza, spațiul dintre dispozitivele de tractare3.3.1.1 Instalatia trebuie să fie proiectata pentru a funcționa în condiții de securitate, ținându-se seama de caracteristicile terenului și ale mediului înconjurător, de condițiile atmosferice și meteorologice, de lucrările și obstacolele terestre și aeriene posibile din vecinătate, fără sa pericliteze sau sa pună în pericol condițiile normale de exploatare, întreținere sau de evacuare a persoanelor.3.3.1.2 Trebuie sa existe, lateral și vertical, o distanta suficienta între dispozitive de tractare, cai de rulare, cabluri și lucrările și obstacolele terestre sau aeriene posibile din vecinătate, ținându-se seama de deplasarea laterala, verticala și longitudinala a cablurilor sau a dispozitivelor de tractare, plasate în cele mai defavorabile condiții de exploatare care pot fi prevăzute.3.3.1.3 Distanta maxima între dispozitivele de tractare și teren trebuie să țină seama de tipul instalației și de modalitățile de protecție.3.3.1.4 Viteza maxima a dispozitivelor de tractare, spațiul minim, precum și performanțele de accelerare și franare trebuie să fie astfel alese încât să asigure securitatea persoanelor și funcționarea în condiții de securitate a instalației.3.3.2 Construcțiile traseului instalației3.3.2.1 Stațiile și construcțiile traseului instalației trebuie să fie proiectate, realizate și echipate astfel încât să asigure stabilitatea. Acestea trebuie să permită o ghidare a cablurilor și a dispozitivelor de tractare și trebuie să poată fi întreținute în condiții de deplina securitate, oricare ar fi condițiile de exploatare care ar putea să apară.3.3.2.2 Spațiile de îmbarcare și de debarcare ale instalației trebuie să fie astfel proiectate încât să asigure securitatea traficului, a dispozitivelor de tractare și a persoanelor. Miscarea dispozitivelor de tractare în stații trebuie să se efectueze fără riscuri pentru persoane, ținându-se seama de eventuala participare activa a acestora.3.4 Cerințe referitoare la cabluri, sisteme de antrenare și franare, precum și la instalații mecanice și electrice3.4.1 Cabluri și elemente de sprijin ale acestora3.4.1.1 Trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru:a) a evita ruperea cablurilor și a elementelor de legătură ale acestora;b) a garanta valorile minime și maxime ale întinderii cablurilor;c) a asigura montarea cablurilor pe elementele de sprijin ale acestora, în condiții de securitate, pentru a preveni deraierea cablurilor;d) a permite supravegherea cablurilor.3.4.1.2 Pentru că nu pot fi eliminate toate riscurile de deraiere a cablurilor, în cazul deraierii acestora trebuie să fie luate măsuri astfel încât să se asigure reținerea cablurilor și oprirea instalației fără riscuri pentru persoane.3.4.2 Instalații mecanice3.4.2.1 Sistem de antrenareSistemul de antrenare al unei instalații trebuie să aibă performanțe corespunzătoare și o capabilitate corespunzătoare la diferite regimuri de funcționare.3.4.2.2 Sistem de antrenare de securitateInstalatia poate să dispună de un sistem de antrenare de securitate la care sursa de energie să fie independenta de motorul principal.3.4.2.3 Frane3.4.2.3.1 În caz de pericol oprirea instalației și/sau a dispozitivelor de tractare trebuie să fie posibila în orice moment și în cele mai defavorabile condiții de încărcare nominală și de aderenta a rolelor, admise în timpul funcționarii. Distanta de oprire trebuie să fie redusă potrivit necesităților de securitate ale instalației.3.4.2.3.2 Valorile de reducere a vitezei trebuie să fie cuprinse între limite corespunzătoare, stabilite convenabil, astfel încât să asigure securitatea persoanelor, precum și o comportare corespunzătoare a dispozitivelor de tractare, a cablurilor și a altor părți ale instalației.3.4.2.3.3 Instalațiile pot fi dotate cu mai multe sisteme de franare capabile fiecare sa determine oprirea, coordonate astfel încât sa înlocuiască automat sistemul de franare în acțiune, atunci când eficacitatea acestuia devine insuficienta. Ultimul sistem de franare al cablului de tracțiune trebuie să își exercite acțiunea sa asupra rotii de antrenare.3.4.2.3.4 Pentru evitarea oricărei reporniri premature instalatia trebuie să fie echipata cu un dispozitiv de oprire și de blocare eficace.3.4.3 Dispozitive de comandaDispozitivele de comanda trebuie să fie proiectate și realizate pentru a fi sigure și fiabile, astfel încât sa reziste condițiilor nefavorabile de folosire, influentelor factorilor externi, precum umiditatea și temperaturile extreme, interferentelor electromagnetice și sa nu provoace situații periculoase, chiar și în cazul unei manevrari gresite.3.5 Vehicule (dispozitive de tractare)3.5.1 Dispozitivele de tractare trebuie să fie astfel proiectate și echipate încât în condiții normale de funcționare nici o persoană sa nu poată fi amenințată de orice alt pericol.3.5.2 Elementele de prindere ale dispozitivelor de tractare trebuie să fie astfel dimensionate și realizate încât, în condițiile cele mai nefavorabile:a) sa nu deterioreze cablul;b) sa nu alunece, cu excepția situației în care alunecarea nu afectează semnificativ securitatea instalației.3.5.3 Părțile de sprijin trebuie să fie proiectate și realizate pentru a rezista în toate situațiile presiunii și sarcinii datorate utilizatorilor.3.5.4 Dispozitivele de tractare și în special mecanismele de suspendare ale acestora trebuie să fie proiectate și asamblate astfel încât să asigure securitatea personalului de deservire care trebuie să intervină în conformitate cu regulile și instrucțiunile specifice.3.5.5 Atunci când nu pot fi eliminate prin alte măsuri toate riscurile de deraiere a cablurilor, acestea trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv antideraiere, care să permită oprirea acestora fără riscuri pentru persoane.3.6 Cerințe pentru utilizatoriAccesul utilizatorilor în spațiile de îmbarcare și debarcare trebuie organizat astfel încât să asigure securitatea persoanelor, în special în zonele în care exista pericol de cadere, ținându-se seama de circulația și oprirea dispozitivelor de tractare. Trebuie să fie posibila utilizarea instalației în deplina securitate de către copii și persoanele cu mobilitate redusă dacă instalatia a fost proiectata și pentru transportul acestor persoane.3.7 Exploatabilitatea3.7.1 Securitatea3.7.1.1 Pentru ca instalatia să poată fi utilizata conform destinației sale, specificatiilor sale tehnice și în conformitate cu condițiile de utilizare stabilite, trebuie să se adopte toate măsurile și prevederile tehnice astfel încât să fie respectate instrucțiunile de întreținere, de securitate și de funcționare. Manualul de utilizare și instrucțiunile aferente trebuie să fie redactate în limba română.3.7.1.2 Persoanelor care manevreaza instalatia (mecanicii trolisti) trebuie să li se asigure mijloace materiale corespunzătoare. Aceste persoane trebuie să fie capabile sa îndeplinească sarcinile ce le revin.3.7.2 Securitatea în cazul opririi instalațieiÎn cazul opririi instalației fără posibilitatea de repunere rapida în funcțiune trebuie să se adopte toate măsurile și prevederile tehnice, astfel încât utilizatorii să poată fi adusi într-un loc sigur, într-un interval de timp corespunzător, în funcție de tipul instalației și de mediul înconjurător al acesteia.3.7.3 Alte prevederi specifice privind securitatea3.7.3.1 Locurile de muncă și de manevrare a instalațieiElementele în mișcare, accesibile în mod obișnuit în stații, trebuie să fie proiectate, realizate și montate astfel încât să se evite orice rise sau, atunci când acesta se menține, să fie prevăzute dispozitive de protecție pentru a preveni orice contact direct care poate genera accidente. Aceste dispozitive trebuie să nu poată fi ușor inlaturate sau scoase din uz.3.7.3.2 Riscuri de cadereSpațiul și zonele de lucru sau de intervenție, chiar și ocazionale, precum și accesul la acestea trebuie să fie proiectate astfel încât să se evite căderea persoanelor care lucrează sau care se misca în zona respectiva. Dacă aceste amenajări nu sunt suficiente, trebuie să fie prevăzute puncte de ancorare a echipamentului de protecție al persoanelor pentru a preveni căderea.  +  4. EVALUAREA CONFORMITATII ȘI CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIATA4.1 Componente de securitate4.1.1 Se admite introducerea pe piața a componentelor de securitate numai dacă permit construirea unor instalații care satisfac cerințele esențiale prevăzute în capitolul 3.4.1.2 Se admite punerea în funcțiune a componentelor de securitate numai dacă, atunci când sunt instalate, întreținute corect și sunt utilizate conform destinației lor, permit construirea unor instalații care nu pun în pericol securitatea și sănătatea persoanelor sau securitatea bunurilor, după caz.4.1.3 Se considera ca sunt respectate cerințele esențiale aplicabile, prevăzute în capitolul 3, și se admite introducerea pe piața a componentelor de securitate, dacă:a) poarta marcajul național de conformitate CS, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, și sunt însoțite de declarația de conformitate CS, prevăzută în anexa P;saub) poarta marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene și sunt însoțite de declarația de conformitate CE, tradusa în limba română.4.1.4 Înainte de introducerea pe piața a componentelor de securitate producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, are obligația:a) sa supună componente de securitate unei proceduri de evaluare a conformitatii, prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002 privind stabilirea condițiilor de punere în funcțiune a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane;șib) să aplice marcajul de conformitate pe componentele de securitate și sa emita declarația de conformitate CS.4.1.5 Pentru evaluarea conformitatii componentelor de securitate producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, alege unul din organismele notificate în acest scop. Aceleași obligații revin și producătorilor care fabrica componente de securitate pentru uzul propriu.4.1.6 În cazul în care componentelor de securitate li se aplică și alte reglementări în vigoare ce impun alte cerințe și care prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj trebuie să indice conformitatea componentelor de securitate cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.4.1.7 Atunci când nici producătorul și nici reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, nu au îndeplinit condițiile ce le revin conform prevederilor de la pct. 4.1.4 și 4.1.5, aceste obligații revin importatorului de componente de securitate, atunci când acestea nu sunt produse într-un stat membru al Uniunii Europene.4.1.8 Prevederile de la pct. 4.1.7 nu se aplică în cazul componentelor de securitate ce se introduc pe piața în condițiile prevăzute la pct. 4.1.3, lit.b).4.2 Subsisteme4.2.1 Se admite introducerea pe piața a subsistemelor prevăzute în capitolul 2 numai dacă acestea permit realizarea unor instalații care satisfac cerințele esențiale prevăzute în capitolul 3.4.2.2 Se considera ca subsistemele prevăzute în capitolul 2 sunt conforme cerințelor esențiale atunci când sunt însoțite de declarația de conformitate CS care trebuie să conțină informațiile prevăzute în anexa Q sau de declarația de conformitate CE și de documentația tehnica prevăzută la pct. 4.2.5, redactată sau tradusa în limba română.4.2.3 Procedura de examinare CS a subsistemelor se efectuează la cererea producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, de către unul dintre organismele notificate în acest scop, ales de acesta. Declarația de conformitate CS se întocmește în scris de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, pe baza examinării CS conform prevederilor anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002 privind stabilirea condițiilor de punere în funcțiune a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane.4.2.4 Atunci când nici producătorul și nici reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, nu au îndeplinit obligațiile ce le revin conform pct. 4.2.3, aceste obligații revin importatorului de subsisteme, atunci când acestea nu sunt produse într-un stat membru al Uniunii Europene.4.2.5 Documentația tehnica trebuie să cuprindă toate documentele referitoare la caracteristicile subsistemului, precum și, dacă este cazul, toate documentele care certifica conformitatea componentelor de securitate. Documentația tehnica trebuie să conțină informații privind condițiile și restrictive de utilizare, precum și instrucțiuni pentru întreținere.4.3 Instalații4.3.1 Instalațiile se construiesc și se pun în funcțiune în baza unei autorizații de emise de ISCIR-INSPECT IT.4.3.2 Componentele de securitate și subsistemele, construite cu respectarea cerințelor prevăzute de prezenta prescripție tehnica, care sunt încorporate în instalațiile construite, se monteaza și se pun în funcțiune numai dacă permit realizarea unei instalații care nu pune în pericol securitatea și sănătatea persoanelor sau a bunurilor, după caz, atunci când sunt montate și întreținute corect și sunt utilizate conform destinației lor.4.3.3 În cazul în care caracteristicile componentelor de securitate sau cele ale subsistemelor din instalațiile existente sunt supuse unor modificări pentru care este necesară eliberarea unei noi autorizații în vederea punerii în funcțiune, aceste modificări și efectele pe care acestea le au asupra ansamblului instalației trebuie să satisfacă cerințele esențiale prevăzute în capitolul 3.4.3.4 Instalațiile pot fi construite și puse în funcțiune numai dacă au fost proiectate și construite astfel încât sa satisfacă cerințele esențiale prevăzute în capitolul 3.4.3.5 Se considera ca sunt respectate cerințele esențiale în cazul în care instalațiile, infrastructure, subsistemele și componentele de securitate ale instalației sunt construite conform standardelor naționale care adopta standardele europene armonizate ale căror numere de referința au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.4.3.6 În absenta standardelor naționale prevăzute la pct. 4.3.5 se pot utiliza specificății tehnice comunitare sau agremente tehnice europene.4.3.7 La solicitarea contractantului principal sau a reprezentantului autorizat al acestuia, toate instalațiile ce urmează să fie construite trebuie supuse unei analize de securitate conform prevederilor capitolului 5. Aceasta analiza trebuie să acopere toate aspectele de securitate a instalației și condițiile locale de amplasare la proiectare, realizare și punere în funcțiune, pentru identificarea pe baza experienței existente a riscurilor care pot să apară în timpul funcționarii.Analiza de securitate se încheie cu un raport de securitate care cuprinde măsurile avute în vedere pentru eliminarea riscurilor și lista componentelor de securitate și a subsistemelor, cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei prescripții tehnice.4.3.8 Analizele de securitate, declarative de conformitate și documentațiile tehnice referitoare la componentele de securitate și subsistemele instalației trebuie să fie prezentate de contractantul principal sau de reprezentantul sau autorizat la ISCIR-INSPECT, iar o copie de pe toate aceste documente trebuie păstrată la instalatia respectiva.4.3.9 ISCIR-INSPECT trebuie să fie în posesia analizei de securitate, a raportului de securitate și a documentației tehnice și să se asigure ca acestea conțin toate documentele referitoare la caracteristicile instalației și, dacă este cazul, toate documentele care certifica conformitatea componentelor de securitate și a subsistemelor instalației. De asemenea, ISCIR-INSPECT trebuie să dețină documentația referitoare la condițiile și restricțiile privind exploatarea, funcționarea, supravegherea, reglarea și întreținerea instalației.4.3.10 În cazul în care ISCIR-INSPECT constata ca o componenta de securitate care poarta marcajul CS sau CE și care este introdusă pe piața și utilizata conform scopului prevăzut sau un subsistem pentru care exista o declarație de conformitate CS sau CE și care este folosit conform scopului prevăzut poate pune în pericol securitatea și sănătatea persoanelor și, după caz, a bunurilor, trebuie să ia măsuri corespunzătoare de limitare a condițiilor de utilizare a componentei sau a subsistemului sau de interzicere a acestora, în sensul că informează ISCIR-SP.În cazul în care ISCIR-INSPECT constata ca o componenta de securitate care poarta marcajul CS sau CE sau un subsistem însoțit de declarația de conformitate nu îndeplinește cerințele, ia măsurile prevăzute în prezenta prescripție tehnica.  +  5. ANALIZA DE SECURITATE5.1 Analiza de securitate care se realizează pentru teleschiuri sau telesanii trebuie să ia în considerare toate modurile de operare avute în vedere. Analiza trebuie să se efectueze conform unei metode stabilite sau recunoscute de ISCIR-INSPECT și sa ia în considerare complexitatea instalației care este supusă analizei. Scopul analizei este de a asigura ca proiectul și configurația instalației să aibă în vedere condițiile locale de amplasare, precum și situațiile cele mai defavorabile, pentru a garanta îndeplinirea condițiilor de securitate.5.2 Analiza de securitate trebuie să acopere și componentele de securitate și efectul pe care îl produc în instalatie și în subsistemele asociate pe care acestea le acționează, astfel încât acestea:a) să poată reactiona la o primă defectiune sau la o defectiune detectata, astfel încât sa rămână una din următoarele situații: într-o stare care garantează condițiile de securitate, într-o capacitate de funcționare redusă, să fie oprite în condiții de securitate; saub) să fie redundante sau supravegheate; sauc) să fie realizate astfel încât probabilitatea ca acestea să se defecteze să poată fi evaluată și să fie de un nivel comparabil cu cel atins de dispozitivele de securitate care îndeplinesc prevederile lit. a) și b).5.3 Analiza de securitate conduce la inventarul riscurilor și situațiilor periculoase și la determinarea listei componentelor de securitate conform prevederilor pct. 4.3.7.5.4 Rezultatul analizei de securitate se consemnează într-un raport de securitate.5.5 Analiza de securitate se va efectua de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT. Condițiile de autorizare și documentația necesară sunt prezentate în anexa O.  +  6. PROIECTAREA6.1 Condiția de baza pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea și construirea teleschiurilor sau telesaniilor este asigurarea funcționarii acestora în condiții de securitate pe toată perioada de funcționare.6.2 Proiectantul trebuie să-și asume responsabilitatea privind conceptia soluțiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenta al tuturor elementelor, echipamentelor și instalațiilor, potrivit condițiilor de funcționare date, precum și pentru stabilirea procedurilor de încercare și verificare tehnica.6.3 Proiectantul trebuie să stabilească și sa nominalizeze componentele de securitate pentru fiecare teleschi sau telesanie, care asigura funcționarea în condiții de securitate.6.4 Proiectantul va întocmi pentru fiecare teleschi sau telesanie lista elementelor de rezistenta pe care o va introduce în cartea teleschiului sau telesaniei, prevăzută în anexa A.6.5 La proiectarea elementelor portante (de rezistenta) ale teleschiurilor sau telesaniilor proiectantul trebuie să țină seama și de solicitarile seismice ce pot aparea în constructive respective conform zonarii seismice a teritoriului României.6.6 Proiectantul, constructorul și contractantul principal al teleschiului sau telesaniei sunt obligați să respecte întocmai cerințele esențiale de securitate precizate la capitolul 3.6.7 Constructorul răspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de execuție, de calitatea execuției și a materialelor folosite în conformitate cu prevederile documentației tehnice de execuție.6.8 Montatorul va elabora cartea teleschiului sau telesaniei-partea de construcție.6.9 Cartea teleschiului sau telesaniei trebuie să cuprindă cel puțin datele prevăzute în anexa A.6.10 Cartea teleschiului sau telesaniei se completează de către constructor (montator), pe răspundere proprie, pentru fiecare instalatie în parte.6.11 Cartea teleschiului sau telesaniei se preda deținătorului odată cu instalatia.  +  7. ECHIPAMENTE ȘI INSTALAȚII PROVENITE DIN IMPORT7.1 Pentru introducerea pe piața în România a teleschiurilor sau telesaniilor provenite din import este necesară eliberarea de către ISCIR-INSPECT a unui (unei) document/dovezi pentru luare în evidenta.7.2 Documentul/dovada pentru luare în evidenta a teleschiurilor sau telesaniilor va fi eliberat(a) în conformitate cu reglementările ISCIR în vigoare la data efectuării importului.7.3 În vederea introducerii pe piața în România, orice teleschi sau telesanie trebuie să îndeplinească cerințele esențiale de securitate menționate la capitolul 3.  +  8. CONSTRUIREA (MONTAREA) ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE8.1 Construirea (montarea)8.1.1 Construirea (montarea) teleschiurilor sau telesaniilor poate fi facuta de agenți economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare și sunt autorizați de ISCIR-INSPECT IT în raza căruia își au sediul.8.1.2 Conținutul documentației necesare pentru obținerea autorizației de către agenții economici care construiesc (monteaza) teleschiuri sau telesanii este prezentat în anexa B.8.1.3 Agentul economic autorizat pentru construirea (montarea) teleschiurilor sau telesaniilor are următoarele obligații:a) să execute lucrările de construire (montare) în conformitate cu documentația tehnica pusă la dispoziție de producător;b) sa verifice înainte de începerea construirii (montarii), pentru echipamentele și instalațiile a căror asamblare se realizează la locul de funcționare, corespondenta echipamentului, instalației sau subsistemelor primite de la producător cu documentația tehnica pusă la dispoziție de deținător și sa consemneze rezultatele acestor verificări într-un proces-verbal pe care-l va prezenta la verificarea tehnica oficială;c) să prezinte teleschiul sau telesania și toate documentațiile tehnice necesare (cartea instalației-partea de construcție și montaj), în timpul și la sfârșitul construirii (montarii), la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT IT, de către personalul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de construire (montare);d) sa utilizeze pentru elementele de rezistenta sudate tehnologii de execuție și examinare având la baza procedee de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice în vigoare;e) sa folosească la lucrările de construire (montare) numai personal calificat; sudorii vor fi autorizați în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice în vigoare;f) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de construire (montare) apare necesitatea efectuării unor modificări în construcția teleschiului sau telesaniei;g) sa monteze numai acele echipamente mecanice, electrice și confecții metalice care sunt însoțite de certificate de calitate și, după caz, de buletine de analize, probe și încercări prevăzute în documentația de execuție;h) sa monteze numai componente de securitate și subsisteme care sunt însoțite de declarație de conformitate CS sau CE;i) sa numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri, maiștri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de construire (montare); modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;j) sa numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiștri) în cazul efectuării lucrărilor de sudare la construirea (montarea) elementelor de rezistenta; modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa G;k) sa întocmească și sa țină la zi un registru de evidenta pentru lucrările de construire (montare), conform modelului din anexa C;l) să asigure măsurile corespunzătoare astfel încât personalul tehnic de specialitate propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile prevăzute la pct. 8.1.4 și 8.1.5;m) să execute rodajul și probele de casa ale teleschiului sau telesaniei în prezenta deținătorului și să prezinte documentul justificativ la verificarea tehnica în vederea autorizării funcționarii (la prima punere în funcțiune).8.1.4 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de construire (montare) are următoarele obligații și raspunderi:a) sa cunoască legislația, prescripțiile tehnice specifice, Colecția ISCIR în vigoare, și reglementările tehnice în domeniu;b) să respecte în cadrul lucrărilor de construire (montare) documentația tehnica a producătorului și documentația tehnica de construire (montare);c) sa verifice documentația tehnica întocmită pentru lucrările efectuate (cartea instalației - partea de construcție și de montaj) sub aspectul respectării prevederilor prescripțiilor tehnice specifice, Colecția ISCIR, precum și concordanta instalației cu documentația respectiva;d) sa încheie documente de verificare tehnica în care să consemneze constatările și rezultatele verificărilor și examinarilor precum și dispozițiile obligatorii;e) sa verifice registrul de evidenta a lucrărilor de construire (montare) și sa urmărească ținerea la zi a acestuia.8.1.5 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT IT, suplimentar față de cerințele din SR EN 719:1995, are și următoarele obligații și raspunderi:a) sa cunoască legislația, prevederile prescripțiilor tehnice specifice, Colecția ISCIR, standardele și alte normative în vigoare privind sudarea elementelor instalațiilor;b) sa verifice dacă tehnologia de execuție și de examinare a elementelor sudate este în concordanta cu procedeele de sudare omologate;c) sa verifice documentația tehnica de construire (montare) înainte de executarea lucrărilor astfel încât soluțiile adoptate să asigure condiții optime de sudare și verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minima;d) sa urmărească folosirea corecta a materialelor de adaos, funcție de materialele de baza utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;e) sa verifice ca materialele de adaos să fie însoțite de certificate de calitate și sa admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în documentația tehnica de construire (montare);f) sa supravegheze astfel ca materialele de baza folosite să fie conforme cu documentația tehnica de construire (montare);g) sa verifice modul în care se depozitează și se introduc în lucru materialele de adaos;h) sa participe la analiza și stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii și sa ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea și evitarea acestora;i) sa urmărească efectuarea verificării calității imbinarilor sudate în urma operațiunilor de construire (montare), sa verifice rezultatele obținute și sa vizeze documentele privind verificarea imbinarilor sudate, care se atașează la cartea instalației;j) sa țină la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizați de ISCIR-ESfSPECT și a procedeelor de sudare omologate.8.1.6 La lucrările de montare, constructorul (montatorul) autorizat de ISCIR-INSPECT IT va respecta Normele Tehnice de protecția muncii specifice, Normele Tehnice pentru prevenirea și stingerea incendiilor și Legea protecției mediului, valabile pe teritoriul României.8.2 Condiții speciale de construire și montare8.2.1 Mansoanele cu compoziție vor fi executate conform prevederilor documentației tehnice. Proiectantul este obligat sa înscrie în documentația tehnica, respectiv în desenul tip de ansamblu, reteta compoziției, temperaturile de lucru, precum și condițiile tehnice care trebuie respectate în timpul executării operației.Operatia de mufare la construire (montaj) și pe parcurs în exploatare, privind turnarea compoziției la capetele cablurilor de întindere de la contragreutate pentru cablul purtător-tractor se va efectua în prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR -INSPECT IT și a personalului tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT din cadrul agentului economic constructor (montator).Cu ocazia efectuării operației de mufare în final, se va încheia un proces-verbal în acest sens, semnat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, de personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, din cadrul agentului economic constructor (montator), de RSVTI al deținătorului și de către șeful echipei care a executat operatia de mufare.8.2.2 Montarea cablurilor se va face astfel încât să fie evitata degradarea lor prin loviri, indoiri sau prin depunerea de impuritati pe suprafața acestora. În acest scop, în timpul derulării lor pe traseu se vor utiliza role speciale de protecție așezate pe sol pe suporturi improvizate, bile din lemn sau jgheaburi din scandura, astfel încât în timpul desfășurării pe teren cablurile sa nu între în contact cu solul. Proiectantul, în funcție de traseul teleschiului sau telesaniei, va elabora tehnologia de derulare a cablului.8.2.3 Înainte de a se trece la derularea unui cablu nou de pe tambur, se va verifica dacă este executată infasurarea la capăt cu sarma moale, pentru evitarea despletirii. Derularea cablului se va face astfel încât să fie evitata formarea de bucle sau ochiuri.8.2.4 Operatia de întindere a cablului se va executa astfel încât tensionarea să se facă progresiv și uniform, fără socuri și fortari, în prealabil fiind necesară verificarea funcționarii elementelor rotative.8.3 Rodajul8.3.1 Constructorul (montatorul) este obligat ca după terminarea lucrărilor de construcție (montaj) să execute rodajul în gol și în sarcina al instalației.8.3.2 Rodajul în gol al grupului de antrenare se poate executa la producător sau la locul de construire (montaj), conform prevederilor documentației tehnice și în condițiile prevăzute de aceasta.8.3.3 Rodajul în gol al teleschiurilor sau telesaniilor se va face cu instalatia funcționând conform celor prevăzute de proiectant, timp în care se vor observa:● dacă lagarele rolelor și rotilor în mișcare nu se incalzesc peste limita admisă;● dacă ungerea este corespunzătoare;● modul în care cablul purtător-tractor trece prin canalul rotilor, rolelor și pe întreaga baterie cu role;● poziția contragreutatii de întindere față de partea inferioară a fosei, marcandu-se pozițiile extreme.8.3.4 Rodajul în sarcina al teleschiurilor sau telesaniilor va începe prin încărcarea succesiva a instalației cu dispozitive de tractare și apoi prin încărcare conform prevederilor din documentația tehnica.8.3.5 Constructorul (montatorul) va întocmi un caiet de rodaj în care se vor nota cel puțin:● felul rodajului (în gol sau în sarcina);● orele efective de funcționare la fiecare faza a rodajului;● defectiuni constatate, cauzele care le-au generat și măsurile luate;● semnatura persoanelor desemnate să execute sau sa asiste la efectuarea rodajului.8.3.6 Deținătorul va asista pe toată perioada efectuării rodajului instalației. Personalul de exploatare (mecanicii trolisti) și cel de deservire al deținătorului trebuie să participe în mod obligatoriu la efectuarea rodajului și a tuturor probelor și verificărilor tehnice necesare punerii în funcțiune a teleschiului sau telesaniei.După terminarea rodajului se va încheia un proces-verbal.8.3.7 Înainte de prezentarea instalației la verificarea tehnica oficială în vederea autorizării de funcționare, montatorul împreună cu deținătorul teleschiului sau telesaniei vor efectua încercările de casa. Încercările de casa se vor efectua în conformitate cu prevederile instrucțiunilor de montaj și încercările elaborate de proiectant.8.3.8 Efectuarea și rezultatele încercărilor de casa se vor consemna într-un proces-verbal, încheiat între (constructorul) montatorul și deținătorul teleschiului sau telesaniei, care se va anexa în cartea instalației.8.4 Marcarea8.4.1 Constructorul (montatorul) va executa marcarea teleschiului sau telesaniei în conformitate cu prevederile documentației tehnice. Marcarea se va executa în statia de plecare și trebuie să conțină cel puțin:● tipul instalației;● denumirea și sediul proiectantului;● denumirea și sediul constructorului (montatorului);● denumirea și sediul deținătorului;● capacitatea orara de transport într-un sens;● viteza maxima de circulație a dispozitivelor de tractare;● capacitatea unui dispozitiv de tractare (număr locuri);● distanta dintre dispozitivele de tractare;● anul construirii (montarii).8.4.2 Deținătorul instalației trebuie să afiseze în stații, în spațiile accesibile utilizatorilor, scheme explicative cu privire la:● fluxul de circulație a utilizatorilor în spațiile accesibile;● modul în care se face imbarcarea-debarcarea persoanelor;● locul de amplasare a instalației în zona, legăturile acesteia cu alte instalații de transport pentru persoane, părții de schi sau cai de acces.8.4.3 Echipamentul mecanic și electric al teleschiului sau telesaniei va fi marcat conform standardelor și prescripțiilor în vigoare referitoare la echipamentul respectiv.8.4.4 Marcajele de conformitate CS și CE trebuie să fie aplicate în mod vizibil, lizibil și durabil direct pe fiecare componenta de securitate sau, când acest lucru nu este posibil, pe o eticheta aplicată în mod nedetasabil pe componenta de securitate respectiva.Este interzisă aplicarea pe componentele de securitate a unor marcaje asemănătoare cu marcajele de conformitate CS sau CE, care pot fi confundate cu acestea.8.5 Punerea în funcțiune8.5.1 Teleschiurile sau telesăniile, noi sau vechi montate din nou, pot fi date în exploatare numai după obținerea autorizației de funcționare eliberate de ISCIR-INSPECȚIT.8.5.2 Înainte de punerea în funcțiune a teleschiurilor sau telesaniilor, deținătorul acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să se asigure ca instalatia ce urmează a fi exploatată respecta cerințele esențiale menționate la capitolul 3;b) să se asigure ca la fiecare instalatie sunt inscriptionate lizibil, durabil și vizibil cel puțin marcajele cerute la pct. 8.4;c) să efectueze împreună cu constructorul (montatorul) rodajul, reglajele și încercările de casa pentru instalatie;d) să obțină autorizația de funcționare a instalației din partea ISCIR-INSPECT IT.8.6 Autorizarea de funcționare la prima punere în funcțiune8.6.1 Autorizarea de funcționare pentru teleschiuri sau telesanii se eliberează de ISCIR-INSPECT IT.8.6.2 În vederea obținerii autorizației de funcționare, deținătorul teleschiului sau telesaniei va depune la ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia se afla montata instalatia, o documentație care va cuprinde:a) cartea teleschiului sau telesaniei (partea de construcție și montaj);b) declarațiile de conformitate CS sau CE pentru componentele de securitate și pentru subsisteme;c) procesul-verbal cu rezultatele încercărilor de casa;d) raportul încheiat în urma efectuării analizei de securitate (în copie);e) procedura de verificare și întreținere a teleschiului sau telesaniei, care trebuie să conțină cel puțin următoarele:– gradul de calificare al personalului tehnic de deservire și de exploatare (mecanici trolisti) folosit;– instrucțiuni de întreținere;– verificări tehnice periodice;– încercările și verificările stabilite de proiectant;f) copie de pe documentul/dovada de luare în evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT (dacă este cazul);g) un memoriu tehnic al cărui conținut este prezentat în anexa E.8.6.3 Documentația menționată la pct. 8.6.2 va fi înaintată la ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia se afla montata instalatia, cu adresa de însoțire prin care se solicita autorizarea teleschiului sau telesaniei.8.6.4 Documentația incompleta va fi înapoiată deținătorului pentru a fi completată.8.6.5 ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia se afla montata instalatia, va stabili cu deținătorul data la care urmează să se efectueze verificarea tehnica de către inspectorii de specialitate.8.6.6 Până la data stabilită pentru verificarea tehnica, deținătorul trebuie să pregătească teleschiul sau telesania, având încercările de casa efectuate cu rezultate corespunzătoare. De asemenea, trebuie să asigure personalul de deservire și auxiliar necesar. De la verificarea tehnica nu trebuie să lipsească RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al deținătorului și personalul tehnic de specialitate pentru verificarea lucrărilor de construire (montare) al constructorului (montatorului).8.6.7 În cazul teleschiurilor sau telesaniilor închiriate, la verificarea tehnica va participa atât RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al deținătorului cat și cel din unitatea care a închiriat instalatia.8.7 Verificarea tehnica la prima punere în funcțiune8.7.1 Prezenta prescripție tehnica stabilește condițiile minime care trebuie să fie respectate la efectuarea verificărilor tehnice.8.7.2 Înainte de începerea verificării tehnice, deținătorul (persoana fizica sau juridică) va efectua instructajul de protecția muncii persoanelor participante la aceasta activitate. Celelalte persoane trebuie să fie indepartate din raza de acțiune a instalației de transport. Verificarea tehnica va fi condusă de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT.8.7.3 Verificarea tehnica oficială trebuie să stabilească dacă:a) exista cartea teleschiului sau telesaniei (partea de construcție și montaj), este completa și corespunde cu instalatia prezentată pentru verificarea tehnica;b) instalatia a fost executată, echipata și instalata în conformitate cu documentația tehnica a acesteia;c) instalatia supusă la încercările și verificările prevăzute în prezenta prescripție tehnica a corespuns și funcționează în condiții de securitate;d) este asigurata întreținerea, revizia și supravegherea tehnica și exista personalul de exploatare (mecanici trolisti) autorizat și deservire instruit;e) construcția teleschiului sau telesaniei și imbinarile demontabile și nedemontabile nu prezintă defecte vizibile;f) instalatia electrica este echipata cu dispozitivele de protecție necesare și este prevăzută cu inscriptionarile specifice necesare;g) exista certificatul privind masurarile împotriva tensiunilor de atingere;h) exista certificatul privind continuitatile electrice;i) exista certificatul privind rezistenta de izolatie;j) instalatia este prevăzută cu marcajele menționate la pct. 8.4.1 și 8.4.2;k) a fost elaborat regulamentul de exploatare, verificandu-se prin sondaj dacă acesta este cunoscut de mecanicii trolisti și de către personalul de deservire;l) exista documental (dovada) de luare în evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT (dacă este cazul).8.7.4 Verificarea tehnica consta din:a) verificarea principalelor elemente componente;b) încercări în gol;c) încercări în sarcina;d) alte încercări, solicitate de proiectant.8.7.5 Verificarea principalelor elemente componente consta în urmărirea îndeplinirii condițiilor enumerate la pct. 8.7.3.8.7.6 Încercările în gol, în sarcina și alte încercări se vor efectua în conformitate cu instrucțiunile elaborate de producătorul teleschiului sau telesaniei sau de proiectant.8.7.7 Autorizarea funcționarii se acordă numai dacă la verificarea tehnica oficială se constata îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în prezenta prescripție tehnica. Autorizarea funcționarii și parametrii de funcționare aprobați, precum și data (luna și anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnica periodică (la scadenta) se înscriu într-un proces-verbal conform modelului din anexa D. Scadenta următoarei verificări nu va fi mai mare de 1 an.8.7.8 Se interzice acordarea autorizației de funcționare pentru teleschiuri sau telesanii în următoarele cazuri:a) lipsesc sau funcționează defectuos componentele de securitate și subsistemele instalației;b) grupul de antrenare nu este în buna stare de funcționare;c) nu au fost efectuate sau nu se prezintă buletinele cu rezultatul examinarilor nedistructive ale subsistemelor prevăzute de proiectant sau de către producător;d) rezultatele examinarilor nedistructive sunt necorespunzătoare;e) nu este asigurat personalul de exploatare (mecanici trolisti) autorizat și personalul de deservire instruit;f) dispozitivele de franare prevăzute de proiectantul teleschiului sau telesaniei funcționează defectuos sau prezintă jocuri peste limitele admise;g) protecția împotriva tensiunilor de atingere lipsește sau este executată defectuos, creând pericol de electrocutare;h) lipsesc sau nu funcționează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice prevăzute în documentație;i) instalatia electrica este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare;j) dispozitivele de semnalizare și telecomunicație prezintă deranjamente;k) modul de fixare a elementelor de rezistenta, elementelor de tracțiune și dispozitivelor de prindere nu este corespunzător, putând genera avarii sau accidente;l) se constata fisuri la elementele de rezistenta;m) sunt slabite sau lipsesc elementele de imbinare (suruburi sau nituri);n) exista deformatii permanente vizibile la construcția metalică;o) încercările cu sarcina nu au avut rezultate corespunzătoare;p) lipsa mijloacelor de salvare individuals (la teleschiurile nautice);q) suprafața terenului pe care este amplasata instalatia prezintă denivelari sau obstacole care pun în pericol funcționarea acesteia în condiții de securitate;r) terenul pe care este amplasata instalatia nu asigura rigiditatea necesară funcționarii;s) nu sunt afișate instrucțiunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele periculoase (în limba română și în alte limbi);t) nu se poate identifica instalatia corespunzătoare documentației prezentate;u) platformele și accesul la instalatie nu asigura protecția utilizatorului;v) dacă se constata orice alta defectiune care poate periclita siguranța în funcționare.8.7.9 În cazul constatării deficiențelor menționate la pct. 8.7.8 inspectorii de specialitate le vor consemna într-un proces-verbal, încheiat în doua exemplare, originalul urmând a fi păstrat de deținător.8.7.10 După acordarea autorizației de funcționare, ISCIR-INSPECT IT va elibera cartea teleschiului sau telesaniei.8.8 Verificarea tehnica periodică (la scadenta) și verificarea tehnica neprogramata (inopinata)8.8.1 În timpul exploatării, teleschiurile sau telesăniile sunt supuse la termenul scadent unor verificări tehnice periodice. Cu ocazia acestor lucrări se verifica starea tehnica și se acordă, după caz, autorizația de funcționare în continuare. Scadenta următoarei verificări se stabilește ținându-se seama și de starea tehnica a teleschiului sau telesaniei, de condițiile de funcționare, de regimul de funcționare, dar nu va fi mai mare de 1 an.8.8.2 Eliberarea autorizației de funcționare în continuare se va face conform prevederilor prezentei prescripții tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.8.8.3 Verificarea tehnica periodică trebuie să stabilească, pe lângă cele menționate la pct. 8.7, și dacă:a) gradul de uzura al componentelor de securitate și a subsistemelor nu constituie un pericol pentru funcționare;b) exploatarea, întreținerea și revizia asigura funcționarea teleschiului sau telesaniei în condiții de securitate;c) registrul de evidenta a funcționarii teleschiului sau telesaniei este corect completat și ținut la zi.8.8.4 Este interzisă acordarea autorizației de funcționare în continuare dacă se constata prezenta uneia sau mai multor deficiente menționate la pct. 8.7.8 și a următoarelor:a) lipsa cărții teleschiului sau telesaniei;b) întreținere necorespunzătoare;c) gradul de uzura al componentelor de securitate și al subsistemelor pune în pericol funcționarea teleschiului sau telesaniei.8.8.5 Rezultatele verificării tehnice periodice se înscriu într-un proces-verbal, conform modelului din anexa D.8.8.6 Dacă instalatia nu a funcționat mai mult de 90 de zile, repunerea acesteia în funcțiune se va face numai după efectuarea unei verificări tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT. Rezultatele verificării tehnice vor fi consemnate într-un proces-verbal în cartea teleschiului sau telesaniei - partea de exploatare, conform modelului din anexa D.8.8.7 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul, ca în afară scadentelor, să efectueze verificări tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea dispozițiilor date privind starea tehnica a teleschiului sau telesaniei (remedierea unor deficiente sau înlocuiri de piese, altele decât cele menționate la pct. 8.7.8), modul de efectuare a întreținerii și reviziei, a exploatării, inclusiv completarea la zi a registrului de evidenta a funcționarii. Constatările se consemnează în registrul de evidenta a funcționarii sau într-un proces-verbal, după caz, conform modelului din anexa D. Dispozițiile date sunt obligatorii.8.8.8 Dacă la verificările tehnice sau încercările efectuate în timpul exploatării, de către organele proprii de supraveghere tehnica ale deținătorului, se constata deficiente care periclitează siguranța în funcționare, instalatia va fi oprită din funcțiune. Constatările se consemnează în registrul de evidenta a funcționarii și într-un proces-verbal, conform modelului din anexa D. O copie a procesului-verbal va fi înaintată la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla instalatia.8.9 Verificarea tehnica după lucrările de reparare8.9.1 Teleschiurile sau telesăniile care au fost supuse unor lucrări de reparare nu pot fi date în exploatare decât după efectuarea unei verificări tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, în condițiile prevăzute de prezenta prescripție tehnica.8.9.2 Categoriile de lucrări de reparare care se verifica de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sunt următoarele:a) lucrări care au drept scop creșterea parametrilor funcționali existenți: viteza, capacitate de transport etc;b) modificarea construcțiilor metalice portante;c) refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale elementelor de rezistenta;d) înlocuirea, reconditionarea sau transformarea de principiu a grupului de antrenare;e) înlocuirea statiilor, pilonilor (indiferent de număr), schimbarea amplasamen-tului inițial al pilonilor sau statiilor;f) înlocuirea dispozitivelor de franare cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în documentația tehnica;g) modificarea construcției dispozitivelor de tractare, a dispozitivelor de cuplare a acestora sau înlocuirea dispozitivelor de tractare cu altele de tip diferit;h) modificarea de principiu a schemei electrice de actionare;i) modificarea instalației de comanda;j) înlocuirea totală a instalației electrice;k) înlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în documentația tehnica;l) înlocuirea subsistemelor cu alte subsisteme, care diferă de cele prevăzute în documentația tehnica;m) înlocuirea instalațiilor de semnalizare și telecomunicație cu altele care diferă de cele prevăzute în documentația tehnica;n) înlocuirea cablului purtător-tractor sau a cablurilor de întindere.8.9.3 Înaintea începerii lucrărilor de reparații, reparatorul, cu acordul deținătorului va întocmi o documentație de reparatie din care să rezulte lucrările care urmează să se efectueze precum și condițiile tehnice de execuție, verificări și încercări.Documentația se va inainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla montat(a) teleschiul sau telesania în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparații.Se interzice începerea lucrărilor de reparații fără procesul-verbal de acceptare al ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla montat(a) teleschiul sau telesania. Procesul-verbal se întocmește pe un formular al cărui model este prezentat în anexa D.În cazul lucrărilor de reparații prevăzute la pct. 8.9.2, lit. a), b) și e), se întocmește un proiect de reparații care se atașează la documentație.Proiectele de reparații se întocmesc de constructorul (montatorul) instalației, care își asuma responsabilitatea.ISCIR-INSPECT IT poate solicita documente din care să rezulte ca lucrările care se vor efectua la instalatie vor fi corespunzătoare.8.9.4 În vederea efectuării verificării tehnice după reparare, reparatorul sau producătorul teleschiului sau telesaniei va întocmi o documentație tehnica cu următorul conținut, pe care o va inainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își are sediul deținătorul:a) copie de pe autorizația pentru efectuarea lucrărilor de reparare, eliberata de către ISCIR-INSPECT;b) tehnologia sau documentația tehnica privind lucrările de reparare;c) lista lucrărilor efectuate în cadrul reparatiei;d) tabelul cuprinzând materialele folosite în cadrul lucrărilor de reparare, cu specificarea caracteristicilor tehnice și a numărului certificatului de calitate eliberat de furnizorul acestora;e) copii de pe declarațiile de conformitate ale componentelor de securitate și a subsistemelor (în cazul înlocuirii acestora);f) certificatul de calitate pentru sudurile executate în cadrul reparatiei;g) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de tracțiune;h) procesul-verbal cu rezultatele corespunzătoare ale încercărilor de casa, semnat și de deținătorul teleschiului sau telesaniei;i) procesul-verbal de recepție și certificatul de calitate și garanție a reparatiei.8.9.5 Lucrările de reparare menționate la pct. 8.9.2 vor fi executate numai de agenți economici autorizați de ISCIR-INSPECT IT în acest scop. În cazul în care lucrările de reparare sunt efectuate de producătorul teleschiului sau telesaniei, nu este necesară autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de reparare.8.9.6 Repararea instalațiilor poate fi facuta de agenți economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare și sunt autorizați de ISCIR-INSPECT IT.8.9.7 Conținutul documentației necesare pentru obținerea autorizației de către agenții economici care repara teleschiuri sau telesanii este prezentat în anexa B.8.9.8 Agentul economic autorizat pentru lucrări de reparare are următoarele obligații:a) să execute lucrările de reparare în conformitate cu documentația tehnica de reparatie;b) să prezinte teleschiul sau telesania și toate documentațiile tehnice necesare, în timpul și la sfârșitul repararii, la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT IT, de către personalul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de reparare;c) sa utilizeze pentru elementele de rezistenta sudate tehnologii de execuție și de examinare având la baza procedee de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice în vigoare;d) sa folosească la lucrările de reparare numai personal calificat; sudorii vor fi autorizați în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice în vigoare.e) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de reparare apare necesitatea efectuării unor modificări în construcția echipamentelor și instalațiilor;f) sa numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri, maiștri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de reparare; modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;g) sa numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiștri), în cazul efectuării unor lucrări de sudare la repararea elementelor de rezistenta; modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa G;h) sa întocmească și sa țină la zi un registru de evidenta pentru lucrările de reparare, conform modelului din anexa C;i) să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile prevăzute la pct. 8.9.9 și 8.9.10.8.9.9 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea lucrărilor de reparare are următoarele obligații și raspunderi:a) sa cunoască legislația, prevederile prescripțiilor tehnice specifice - Colecția ISCIR în vigoare și reglementările tehnice în domeniu;b) să respecte în cadrul lucrărilor de reparare documentația tehnica a producătorului și documentația tehnica de reparare;c) sa verifice documentația tehnica întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul respectării prevederilor prescripțiilor tehnice specifice - Colecția ISCIR precum și concordanta instalației cu documentația respectiva;d) sa întocmească documente de verificare în care să consemneze constatările și rezultatele verificărilor și examinarilor precum și dispozițiile obligatorii;e) sa verifice registrele de evidenta a lucrărilor de reparare și sa urmărească ținerea la zi a acestora.8.9.10 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT, suplimentar față de cerințele din SR EN 719:1995, are și următoarele obligații și raspunderi:a) sa cunoască legislația, prevederile prescripțiilor tehnice specifice - Colecția ISCIR, standardele și alte normative în vigoare privind sudarea elementelor teleschiurilor sau telesaniilor;b) sa verifice dacă tehnologia de execuție și de examinare a elementelor sudate este în concordanta cu procedeele de sudare omologate;c) sa verifice documentația de reparare înainte de executarea lucrărilor astfel încât soluțiile adoptate să asigure condiții optime de sudare și verificare iar starea de tensiuni datorată ciclului termic de sudare să fie minima;d) sa urmărească folosirea corecta a materialelor de adaos, funcție de materialele de baza utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;e) sa verifice ca materialele de adaos să fie însoțite de certificate de calitate și sa admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în documentația de reparatie;f) sa supravegheze ca materialele de baza folosite să fie conforme cu documentația de reparatie;g) sa verifice modul în care se depozitează și se introduc în lucru materialele de adaos;h) sa participe la analiza și stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii și sa ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea și evitarea lor;i) sa urmărească efectuarea verificării calității imbinarilor sudate în urma operațiunilor de reparare, sa verifice rezultatele obținute și sa vizeze documentele privind verificarea imbinarilor sudate, care se atașează la cartea teleschiului sau telesaniei;j) sa țină la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizați de ISCIR-INSPECT și a procedeelor de sudare omologate.8.9.11 Verificarea tehnica după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă cele menționate la pct. 8.8.3, și dacă lucrările s-au efectuat corespunzător iar materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.8.9.12 Lucrările, altele decât cele menționate la pct. 8.9.2, pot fi executate și de agenți economici care nu sunt autorizați de ISCIR-INSPECT IT iar verificarea tehnica după aceste reparații va fi efectuată de RSVTI al deținătorului.8.9.13 La verificarea tehnica după reparare se efectuează verificările prevăzute la pct. 8.7.8.9.14 Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prezentei prescripții tehnice, prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizația de funcționare în continuare stabilindu-se și scadenta următoarei verificări tehnice care nu va fi mai mare de 1 an.8.9.15 Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenta a funcționarii instalației.8.9.16 Documentația tehnica de reparare se va atașa la cartea instalației.8.9.17 Dispozițiile date de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de către RSVTI al deținătorului, înscrise în procesele-verbale de verificare tehnica periodică, neprogramata sau după reparații sau în registrul de evidenta a funcționarii teleschiului sau telesaniei, sunt obligatorii. Neîndeplinirea la termenele stabilite a dispozițiilor date atrage după sine anularea autorizației de funcționare.8.9.18 Funcționarea teleschiurilor sau telesaniilor în afară termenului înscris în autorizația de funcționare, cu deficiente la componentele de securitate sau subsisteme, care pun în pericol securitatea utilizatorilor și protecția mediului sau fără o prealabilă verificare după reparații este interzisă și se sancționează conform legilor în vigoare.  +  9. EXPLOATAREA9.1. Generalitati9.1.1 Întreținerea și revizia teleschiurilor sau telesaniilor poate fi facuta de agenți economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare și sunt autorizați de ISCIR-INSPECT IT, având autorizație conform modelului din anexa S.9.1.2 Conținutul documentației necesare pentru obținerea autorizației de întreținere și revizie a teleschiurilor sau telesaniilor este prezentat în anexa U.9.1.3 Agentul economic autorizat pentru lucrări de întreținere și revizie tehnica are următoarele obligații:a) să execute lucrările de întreținere și revizie în conformitate cu prevederile documentației tehnice, regulamentului de exploatare și prezentei prescripții tehnice;b) sa folosească la lucrările de întreținere și revizie numai personal calificat și instruit;c) să fie dotat cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea efectuării lucrărilor de întreținere și revizie;d) sa pregătească și să prezinte instalațiile la verificarea tehnica oficială la scadenta sau ori de câte ori se solicita de către ISCIR-INSPECT IT;e) sa oprească instalațiile din funcțiune dacă în timpul exploatării apar deficiente care pot avea ca urmare avarii sau accidente;f) sa numească personal tehnic propriu care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea lucrărilor de întreținere și revizie.9.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea lucrărilor de întreținere și revizie tehnica are următoarele obligații și raspunderi:a) sa cunoască legislația, prescripțiile tehnice specifice, Colecția ISCIR în vigoare, și reglementările tehnice în domeniu;b) să respecte în cadrul lucrărilor efectuate prevederile documentației tehnice, regulamentului de exploatare și prezentei prescripții tehnice;c) sa verifice documentația tehnica întocmită pentru lucrările efectuate;d) sa întocmească documente de verificare în care să se consemneze constatările și rezultatele verificărilor și examinarilor, precum și dispozițiile obligatorii;e) sa verifice registrele de evidenta a lucrărilor efectuate și sa urmărească ținerea la zi a acestora.9.1.5 Pe baza prevederilor prezentei prescripții tehnice, ale normativelor legale în vigoare, normelor de protecția muncii, instrucțiunilor de exploatare și documentației tehnice, deținătorul va întocmi regulamente de exploatare care trebuie să conțină instrucțiuni detaliate privind funcționarea, exploatarea, repararea și întreținerea teleschiurilor sau telesaniilor.Regulamentul de exploatare trebuie să fie avizat de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia este montata instalatia.9.1.6 Regulamentul de exploatare trebuie să conțină toate datele și indicațiile a căror aplicare conduce la exploatarea în condiții de securitate, atât cele cu caracter general, cat și cele specifice instalației.9.1.7 Regulamentul de exploatare va conține cel puțin următoarele date și indicații:– dispoziții generale, cuprinzând descrierea succintă a teleschiului sau telesaniei;– indicații privind personalul de exploatare (efective, condiții de angajare, funcțiuni, obligații și raspunderi pentru fiecare funcție în parte);– indicații privind personalul de deservire (efective, condiții de angajare, funcțiuni, obligații și raspunderi pentru fiecare funcție în parte); date privind instalațiile, subsistemele, componentele și dispozitivele de securitate, telecomunicație și semnalizare;– norme de exploatare în condiții normale, viteze, acceleratii și deceleratii admise;– norme de exploatare în condiții excepțional (vant, chiciura, vizibilitate redusă, deranjamente);– norme de protecția muncii și măsuri de paza contra incendiilor specifice instalației;– indicații cu privire la deranjamentele posibile în exploatare și modul de remediere a deranjamentelor;– regulile și mijloacele utilizate pentru salvarea schiorilor de pe apa, desprinsi de la saule pe traseul teleschiului nautic sau în caz de oprire accidentala a acestuia;– date privind reviziile, verificările și încercările care trebuie să fie efectuate între doua verificări tehnice periodice oficiale, cu indicarea operațiilor care se executa în cadrul fiecărei lucrări, a periodicitatii lucrărilor și a persoanelor care le efectuează;– indicații cu privire la lucrări de întreținere curenta și ungerea instalației;– alte date și indicații, în funcție de specificul teleschiului sau telesaniei (inclusiv instrucțiuni cu privire la comportarea schiorilor în stații și pe traseu).9.2. Norme generate de exploatare9.2.1 Exploatarea teleschiurilor sau telesaniilor trebuie să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice, regulamentul de exploatare, cartea teleschiului sau telesaniei, normele de protecția a muncii din domeniul teleschiurilor sau telesaniilor și instrucțiunile interne elaborate de deținător.9.2.2 Este interzisă funcționarea teleschiurilor sau telesaniilor dacă componentele de securitate, subsistemele, dispozitivele de semnalizare și telecomunicație nu sunt în perfecta stare de funcționare sau nu îndeplinesc condițiile tehnice prescrise, precum și dacă personalul de exploatare și de deservire minim prevăzut în regulamentul de exploatare nu este prezent la post și apt pentru munca.9.2.3 Numărul maxim de schiori sau sanii cu insotitorii lor de la un dispozitiv de tractare nu va depăși pe cel prevăzut în documentația tehnica și înscris în procesul-verbal de autorizare a funcționarii.Șeful instalației poate să limiteze sarcina de tractare, sub cea prevăzută în documentația tehnica, dacă constata ca pentru o situație data admiterea sarcinii maxime ar produce o supraincarcare a instalației.9.2.4 Pe pilonii teleschiurilor sau telesaniilor amplasati în zone accesibile publicului se vor monta plăci de avertizare pe care se vor înscrie interdicțiile de stationare pe pista de tractare și de urcare pe piloni.9.2.5 În stații se vor afișa:– în spațiile în care circulă și stationeaza schiorii și insotitorii de sanii: instrucțiuni cu privire la comportarea persoanelor în timpul transportului și în stații;– în spațiile de lucru ale personalului statiei: instrucțiuni privind acordarea primului ajutor, instrucțiuni de prevenire și stingere a incendiilor, instrucțiuni de exploatare și de protecție a muncii, prevăzute de normativele în vigoare.9.2.6 La teleschiurile nautice se interzice lansarea schiorilor pe traseu fără a fi echipati cu vesta de salvare.9.3 Norme pentru exploatarea normală9.3.1 Exploatarea normală trebuie să se facă numai când teleschiul sau telesania este în perfecta stare de funcționare și prezintă deplina siguranța în funcționare, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.9.3.2 Personalul de exploatare trebuie să cunoască regulile de desfășurare a activității înscrise în regulamentul de exploatare și instrucțiunile primite. Mecanicul trolist trebuie să urmărească permanent respectarea vitezelor, acceleratiilor și deceleratiilor prevăzute.9.3.3 Șeful instalației și mecanicul trolist trebuie să asigure supravegherea generală și respectarea orarelor conform regimului de transport.9.3.4 Nu este permisă exploatarea teleschiului sau telesaniei decât pe timp de zi. Fac excepție teleschiurile sau telesăniile care sunt echipate corespunzător și prevăzute pentru funcționare pe timp de noapte.9.4 Norme de exploatare în caz de vant9.4.1 Exploatarea instalației trebuie întreruptă în următoarele condiții:– presiunea (viteza) vantului depășește valoarea admisă, înscrisă în cartea teleschiului sau telesaniei;– exista riscul ca dispozitivele de tractare înclinate sa loveasca de piloni sau să se agate de aceștia;– schiorii nu-și mai pot păstra pe traseu stabilitatea pe schiuri din cauza vantului puternic.9.4.2 La reluarea exploatării după o întrerupere din cauza vantului trebuie să fie verificata și asigurata poziția corecta a cablurilor pe reazemele lor.9.5 Norme de exploatare în caz de chiciuraDacă în timpul când teleschiul sau telesania a fost în repaus s-a depus chiciura pe cablu și pe elementele metalice ale statiilor și pe dispozitivele de tractare, exploatarea nu poate fi reluată decât după ce s-au executat următoarele operații:– îndepărtarea chiciurii, care ar putea periclita siguranța în funcționare sau ar putea prezenta pericol de accidentare, înainte de punerea în funcțiune a instalației;– îndepărtarea chiciurii de pe cabluri și de pe reazemele acestora pe piloni prin efectuarea de curse fără pasageri la viteze corespunzătoare.9.6 Norme de exploatare în caz de vizibilitate redusă9.6.1 Exploatarea teleschiurilor sau telesaniilor pe timp cu vizibilitate redusă (ceata, ninsoare abundenta, ploaie, intuneric etc.) trebuie să fie facuta cu atenție sporită.În cazul când la vizibilitate redusă se adauga și alte condiții locale (vant cu intensitate redusă, ploaie cu gheața etc.) care ingreuneaza transportul, teleschiurile sau telesăniile vor funcționa cu o viteză redusă corespunzător față de viteza nominală prescrisă. Reducerea vitezei se va stabili de către șeful instalației împreună cu mecanicul trolist.9.6.2 Se interzice funcționarea pe timp cu vizibilitate redusă (ceata, ninsoare abundenta, ploaie, intuneric etc.) a teleschiului sau telesaniei la care stabilitatea cablului purtător-tractor pe piloni nu este controlată automat prin dispozitive de securitate.9.7. Norme de exploatare în caz de deranjamente9.7.1 Regulamentul de exploatare trebuie să prevadă măsurile necesare ce trebuie luate în cazul apariției unor deranjamente la diferite elemente ale teleschiului sau telesaniei.De asemenea, regulamentul de exploatare trebuie să indice măsurile care trebuie luate în caz de oprire inopinata a teleschiului sau telesaniei ca urmare a intrării în funcțiune a unor componente de securitate; repunerea în funcțiune se face numai cu avizul șefului instalației și numai după ce cauza care a provocat oprirea a fost înlăturată.9.7.2 Dacă în timpul transportului de persoane se produc deranjamente sau avarii se vor lua următoarele măsuri:– declanșarea opririi automate a instalației de către mecanicul trolist;– stabilirea deranjamentului sau avariei produse, după oprire;– repunerea în funcțiune a teleschiului sau telesaniei în conformitate cu pct. 9.9.23.9.7.3 Fiecare teleschi nautic trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru efectuarea operațiilor de salvare, iar personalul folosit trebuie să cunoască regulile privind organizarea și efectuarea acestei operații.9.8 Personalul de supraveghere și exploatare9.8.1 Pentru funcționarea în condiții de siguranță a teleschiurilor și a telesaniilor, în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice, regulamentului de exploatare și instrucțiunilor interne sunt direct răspunzători deținătorii sau cei care le exploatează.9.8.2 Deținătorii sau cei care exploatează teleschiuri sau telesanii sunt obligați să obțină autorizația de funcționare a acestora de la ISCIR-INSPECT IT.9.8.3 În vederea acordării autorizației pentru funcționarea teleschiurilor sau telesaniilor, pe lângă documentația cerută la pct. 8.6.2 deținătorul va inainta la ISCIR-INSPECT IT o documentație întocmită conform prevederilor anexei E.9.8.4 Deținătorii teleschiurilor sau telesaniilor au următoarele obligații și raspunderi:a) sa posede prescripțiile tehnice specifice - Colecția ISCIR;b) să execute lucrările de întreținere și revizie tehnica curenta în conformitate cu procedura de revizie și întreținere a teleschiului sau telesaniei;c) sa pregătească și să prezinte teleschiul sau telesania, precum și documentația tehnica prevăzută de prezenta prescripție tehnica la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR-INSPECT IT în vederea autorizării funcționarii teleschiului sau telesaniei sau ori de câte ori se solicita de către ISCIR-INSPECT;d) sa numească RSVTI, în raport cu numărul și complexitatea instalațiilor, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT. RSVTI al unităților menționate răspunde împreună cu proprietarul teleschiurilor sau telesaniilor de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripții tehnice privind securitatea în funcționare a acestora. Modelul pentru decizia de numire a RSVTI este prezentat în anexa H, iar modelul de autorizație atribuită acestuia este prezentat în anexa E1. Atribuțiile RSVTI sunt menționate la pct. 9.8.7.9.8.5 Prevederile pct. 9.8.4 se aplică și celor care închiriază instalații în vederea utilizării.9.8.6 RSVTI poate fi:● inginer● subinginer sau● maistruîntr-una din specialitatile: mecanică, electrica sau electromecanica.9.8.7 Responsabilul cu verificarea și supravegherea tehnica a instalațiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie să posede cunoștințe teoretice și practice în domeniul teleschiurilor sau a telesaniilor și are următoarele sarcini:– sa țină evidenta instalațiilor într-un registru (conform modelului prezentat în anexa F) și sa urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice oficiale fără de care instalațiile respective nu pot funcționa;– sa urmărească pregătirea instalațiilor pentru verificările tehnice oficiale și sa participe activ la efectuarea lor;– sa supravegheze ca teleschiurile sau telesăniile să fie folosite în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice, regulamentul de exploatare, instrucțiunile interne și normele de protecția muncii;– sa urmărească realizarea în termen a dispozițiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnica, sa examineze în mod regulat registrul de evidenta funcționarii instalației și sa ia măsuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;– sa urmărească afișarea în locurile stabilite a instrucțiunilor de exploatare;– sa interzică manevrarea teleschiurilor sau telesaniilor de către persoane neautorizate;– sa urmărească efectuarea periodică a instructajelor profesionale și de protecția muncii cu personalul de exploatare și de deservire;– sa organizeze reexaminarea periodică a mecanicilor trolisti și sa participe în comisia de reexaminare;– sa urmărească efectuarea verificărilor periodice ale instalației de protecție împotriva tensiunilor de atingere și consemnarea rezultatelor acestora;– sa colaboreze la întocmirea planului de întreținere, revizii și reparații și sa urmărească îndeplinirea lui în termenele prevăzute;– sa întocmească planul anual de verificări tehnice periodice și sa-l înainteze la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își are sediul deținătorul până în data de 25 noiembrie;– sa urmărească ca reparațiile prevăzute la pct. 8.9.2 să fie executate numai de agenți economici autorizați de ISCIR-INSPECT IT;– sa urmărească efectuarea la termenele prevăzute a verificării cablurilor;– sa urmărească modul în care se asigura supravegherea teleschiului sau telesaniei de către șeful instalației;– sa țină evidenta mecanicilor trolisti; nu este admisă angajarea mecanicilor trolisti fără avizul RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT.9.8.8 Deținătorul va numi pentru fiecare teleschi sau telesanie o persoană calificată denumita "Șeful instalației". În raport cu importanța teleschiului sau telesaniei pot fi numiți ca șef al instalației: ingineri, subingineri sau maiștri în specialitatile mecanică, electromecanica, electrotehnica sau înrudite cu acestea.Nu se admite ca mecanicul trolist care manevreaza teleschiul sau telesania să fie numit șeful instalației.9.8.9 Dacă în zona sunt grupate mai multe teleschiuri și/sau telesanii la un loc, în aceste cazuri poate fi numit un singur șef al instalației pentru toate aceste instalații din zona cu condiția ca pentru fiecare teleschi sau telesanie să fie numit, câte un înlocuitor competent al șefului instalației în conformitate cu prevederile pct. 9.8.23.9.8.10 Șeful instalației va fi confirmat, în scris, de către ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se găsesc teleschiurile sau telesăniile respective, pe baza cunoștințelor privind:– prescripțiile tehnice, colecția ISCIR, în domeniu;– instalatia pe care o va supraveghea și coordona;– regulamentul de funcționare a instalației respective.9.8.11 Șeful instalației are următoarele obligații și raspunderi principale:– supraveghează instalatia și urmărește ca funcționarea și exploatarea acesteia să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice și cu regulamentul de exploatare; în cazul apariției unor defectiuni care periclitează securitatea în exploatare a teleschiului sau telesaniei, trebuie să ia imediat măsuri de oprire și sa informeze, în scris, conducerea unității deținătoare;– controlează funcționarea instalației și ia măsuri de înlăturarea defectiunilor;– repartizează sarcinile personalului de exploatare și deservire și controlează modul de executare a acestora;– răspunde de buna întreținere a instalației;– planifica și urmărește efectuarea la termen a reviziilor și reparațiilor, conduce efectiv aceste operații (care se executa cu personalul propriu) și răspunde de calitatea acestora;– răspunde de efectuarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale, participa efectiv la aceste verificări, ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor date;– urmărește îndeplinirea prevederilor de protecția muncii, măsurilor de paza contra incendiilor și a celorlalte norme în vigoare de către personalul din subordine;– organizează ședințe lunare de instructaj cu personalul de exploatare și de deservire al instalației și verifica la locul de muncă dacă acesta și-a insusit și aplica corect instructajul respectiv.9.8.12 Manevrarea teleschiurilor sau telesaniilor, respectiv manevrarea grupului de antrenare și comanda, se va face numai de mecanici trolisti autorizați, în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice.9.8.13 Mecanicul trolist are următoarele obligații și raspunderi principale:– executa personal manevrarea grupului de antrenare și comanda al instalației; prezenta sa este obligatorie la pupitrul de comanda în tot timpul cat teleschiul sau telesania este în funcțiune;– aplica prevederile prezentei prescripții tehnice și ale regulamentului de exploatare cu privire la antrenarea, franarea și comanda teleschiului sau telesaniei cu grupul de antrenare; răspunde de aplicarea și respectarea normelor de protecție a muncii și măsurilor de paza contra incendiilor la postul de comanda și în sala mașinilor;– controlează personal grupul de antrenare, la începutul fiecărui schimb, precum și componentele de securitate, subsistemele și dispozitivele de securitate și semnalizare din statia de antrenare și ia măsurile necesare pentru buna funcționare; în cazul în care constata defecte în funcționarea teleschiului sau telesaniei ia imediat măsuri de oprire.9.8.14 Mecanicii trolisti vor fi reexaminati anual de către comisii de examinare stabilite de deținător în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice. Rezultatul va fi înscris în autorizație.Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au obținut calificativul "Admis" nu-și mai pot continua activitatea, caz în care deținătorul va trebui sa comunice acest lucru la ISCIR-INSPECT IT care a eliberat autorizația și să solicite retragerea autorizației.9.8.15 Pe lângă personalul autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, deținătorul trebuie să numească și sa instruiască personal necesar și în număr suficient pentru asigurarea deservirii instalației.9.8.16 Personalul pentru asigurarea deservirii instalației se stabilește în funcție de tipul, capacitatea și complexitatea teleschiului sau telesaniei.La teleschiuri sau telesanii trebuie să existe agenți de supraveghere în zonele de agatare, respectiv dezagatare a schiorilor, iar la cele prevăzute cu cantoane de paza pe traseu, trebuie să fie câte un agent la fiecare canton.9.8.17 Personalul indicat la pct. 9.8.16 are, în principal, următoarele obligații și raspunderi:– agenții de supraveghere:● ajuta la agatarea respectiv dezagatarea schiorilor;● răspund de păstrarea ordinii pistelor de agatare și dezagatare;● acționează asupra butonului de oprire automată a instalației, când agatarea sau dezagatarea schiorilor s-a executat necorespunzător.– agenții de supraveghere din cantoanele de paza:● țin sub supraveghere permanenta tronsonul de linie asupra căruia au vizibilitate;● comunică mecanicului trolist orice neregula observata pe traseu, iar în caz de necesitate acționează asupra butonului de oprire automată, comunicând imediat motivul opririi la postul de comanda.9.8.18 Pe lângă personalul minim menționat la punctele anterioare deținătorul instalației, în funcție de prevederile documentației tehnice și după necesitate, va stabili numărul corespunzător al persoanelor din schema fiecărei instalații.9.8.19 Personalul care efectuează lucrările de întreținere, revizie, verificări și încercări periodice prevăzute în regulamentul de exploatare va fi stabilit, specializat și instruit de către deținătorul instalației în funcție de tipul teleschiului sau telesaniei și regimul sau de exploatare, cu condiția să fie în număr suficient și sa acopere gama funcțiilor (revizori de linie, de dispozitive de tractare, de echipamente mecanice și electrice, inclusiv instalații și dispozitive de securitate) și a meseriilor necesare (mecanică, lacatuserie, electricitate și automatizări).Acest personal trebuie să intervină operativ la instalații atât pentru executarea lucrărilor de întreținere, revizie și verificări de stricta specialitate cat și pentru înlăturarea defectiunilor sau avariilor.Personalul respectiv poate fi organizat și în echipe, pe zone sau grupuri de instalații.9.8.20 Obligațiile și răspunderile personalului menționat la pct. 9.8.19 rezultă din prevederile de la subcapitolele "Întreținerea și revizia" și ,,Evidenta exploatării".9.8.21 Șeful instalației, mecanicii trolisti și revizorii de linie au obligația să se prezinte anual la examenele medicale, persoanele respective neputându-și continua activitatea fără un asemenea aviz.9.8.22 Personalul de exploatare al teleschiului sau telesaniei trebuie să primească sub semnatura regulamentul de exploatare a instalației respective și, după caz, instrucțiuni scrise suplimentare referitoare la sarcinile fiecărui angajat.Difuzarea documentelor menționate se va face de către unitățile deținătoare.9.8.23 Unitatea deținătoare trebuie ca pentru fiecare teleschi sau telesanie sa prevadă și să asigure inlocuitori competenți ai șefului instalației și a mecanicului trolist, în cazul în care instalatia funcționează în mai multe schimburi, precum și în perioadele în care aceștia lipsesc (concediu de odihnă sau de boala etc.). Acești inlocuitori trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca titularii.9.9 Întreținerea și revizia9.9.1 Întreținerea și revizia periodică a teleschiurilor și telesaniilor trebuie să fie executată de personal calificat și instruit în acest scop, sub directa îndrumare a șefului instalației sau a mecanicului trolist, după caz.9.9.2 Întreținerea se va face potrivit instrucțiunilor date de proiectant și înscrise în cartea tehnica a teleschiului sau telesaniei, în regulamentul de exploatare și în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice.Prin instrucțiuni se vor indica:– elementele care trebuie curatate și unse, amplasarea tuturor punctelor de ungere, reglajele și jocurile care trebuie să fie respectate;– periodicitatea operațiilor de întreținere și ungere;– precizări speciale preluate din cărțile tehnice ale utilajelor și subansamblelor cu funcționare independenta etc.Efectuarea operațiilor de întreținere se va consemna în registrele de evidenta a reviziilor.9.9.3 Cablurile vor fi menținute în stare curata și vor fi unse cu produse corespunzătoare. La cablul purtător-tractor unsoarea nu trebuie să micșoreze coeficienții de frecare dintre cablu și roata de antrenare sub limita prevăzută în cartea teleschiului sau telesaniei.9.9.4 Spalarea și ungerea cablurilor nu trebuie să se facă cu produse care pot dizolva unsoarea din inima cablului (ca de exemplu petrol sau motorina), pentru evitarea unor uzuri premature.9.9.5 La intervale regulate stabilite prin documentația tehnica și reproduse în regulamentul de exploatare, aparatele de cuplare permanenta trebuie să fie deplasate în lungul cablului. Cu aceasta ocazie se va măsura siguranța la alunecare pe noul loc de amplasare la cel puțin un sfert din numărul aparatelor. Pentru strângerea aparatelor de cuplare se va folosi o cheie dinamometrica.Îndeplinirea obligațiilor de mai sus va fi consemnată, prin grija și pe răspunderea șefului instalației, în registrul de evidenta a reviziilor liniei teleschiului sau telesaniei.9.9.6 Stațiile și întreaga instalatie trebuie să fie menținute în perfectă stare de curățenie și întreținute corespunzător.9.9.7 Piesele de schimb necesare, în special cele de uzura curenta, trebuie să fie asigurate cel puțin în cantitatea prevăzută în documentația tehnica.9.9.8 Prin regulamentul de exploatare trebuie să se stabilească programul și frecventa reviziilor și verificărilor instalațiilor, în scopul asigurării unei exploatări în condiții de securitate. Lucrările care trebuie să se execute în cadrul reviziilor și verificărilor specificate în prezenta prescripție tehnica trebuie să fie considerate un minim obligatoriu.9.9.9 Prima revizie generală a teleschiului sau a telesaniei se va executa după o perioadă de 3 luni de la autorizarea de funcționare. Data executării acestei revizii se va comunică la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla instalatia.La efectuarea acestei revizii va participa RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT și, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla instalatia.9.9.10 Reviziile și verificările periodice vor fi efectuate de personalul prevăzut și nominalizat în regulamentul de exploatare sau în instrucțiunile anexate la acesta.9.9.11 Zilnic, înaintea începerii transportului de pasageri, se vor revizui și verifica următoarele:– organele de întindere a cablurilor și poziția contragreutatilor;– aparatajul și alimentarea cu energie electrica;– organele de tracțiune și transmisiile între motor și roata de antrenare;– componentele de securitate;– subsistemele teleschiului sau telesaniei;– dispozitivele de franare;– instalațiile și dispozitivele de securitate, semnalizare și telecomunicație;Verificările menționate la aliniatele precedente se efectuează după caz, cu instalatia aflată în repaus, precum și în timpul unei curse de proba la viteza nominală.– revizia liniei la viteza prevăzută în cartea teleschiului sau telesaniei și în regulamentul de exploatare.9.9.12 Săptămânal, în afară de lucrările prevăzute la reviziile și verificările zilnice, se vor mai efectua următoarele:– verificarea detaliată a organelor franelor;– verificarea detaliată a componentelor de securitate, a instalațiilor și a dispozitivelor de securitate, semnalizare și telecomunicație;– revizia detaliată a dispozitivelor de tractare și a suspensiilor, a imbinarii elementelor de rezistenta, inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune și a eventualelor fisuri și verificarea echipamentului de salvare (pentru teleschiurile nautice);– revizia contragreutatii, a dispozitivelor de întoarcere și de ancorare a cablurilor.9.9.13 Lunar, în afară lucrărilor prevăzute la reviziile și verificările saptamanale, se vor mai efectua următoarele:– controlul mansoanelor cablurilor și a ancorarii cablurilor și a variației lungimii cablurilor;– verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii cum sunt rotile, rolele, suportii rolelor, captuselile elastice, garniturile sabotilor de frana etc.;– controlul stării dispozitivelor de tractare, inclusiv a aparatelor de cuplare din punct de vedere al uzurii;– verificarea vizuala a stării pilonilor și a fundațiilor.9.9.14 Semestrial, în afară lucrărilor prevăzute la reviziile și verificările lunare, se vor mai efectua următoarele:– controlul suruburilor, a niturilor și a sudurilor;– verificarea punerii la pământ a construcțiilor metalice, echipamentelor mecanice, transformatoarelor și cablurilor și măsurarea rezistentei prizelor de impamantare și a conexiunilor acestora.9.9.15 Dacă se întrerupe funcționarea teleschiului sau telesaniei din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile (furtuna, ninsoare etc.) înainte de a se trece la transportul de persoane se va efectua o cursa de proba.În cazuri speciale, șeful instalației poate decide dacă este necesară și o vizitare pe jos a traseului instalației.9.9.16 Rezultatele reviziilor și verificărilor efectuate (zilnice, saptamanale, lunare, semestriale) vor fi menționate în registrele de evidenta ale reviziilor și verificărilor, sub semnatura personalului care le-a efectuat.9.9.17 Anual se va efectua cel puțin o revizie generală în cadrul căreia, în afară lucrărilor prevăzute la reviziile și verificările semestriale, se vor mai executa:– încercarea sub sarcina, la parametrii la care este autorizata instalatia, a franei de serviciu, cu măsurarea distantelor de franare;– revizia amănunțită a construcțiilor, acoperișului;– verificarea strangerii buloanelor de ancorare a construcțiilor metalice;– verificarea contragreutatii;– verificarea verticalitatii și coliniaritatii elementelor liniei;– examinarea magnetografica a cablurilor, după caz;– verificarea stării angrenajelor (joc, aspect etc.);– verificarea stării rulmentilor;– verificarea stării sudurilor de rezistenta.Pe baza prevederilor din documentația tehnica și din cartea tehnica a teleschiului sau telesaniei precum și a constatărilor rezultate din verificarea în funcționare a instalației, deținătorul va stabili, dacă este cazul, ca în afară lucrărilor enumerate mai sus să se mai efectueze și verificarea prin metode corespunzătoare, nedistructive, a elementelor mecanice a căror rupere pune în pericol securitatea instalației.9.9.18 Data efectuării reviziilor anuale se va comunică la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla instalatia.La efectuarea acestor revizii vor participa RSVTI din unitatea deținătoare, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, și, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla instalatia.9.9.19 Durata reviziilor și verificărilor menționate la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14 și 9.9.17 se va stabili de către unitatea deținătoare prin regulamentul de exploatare.9.9.20 După revizia generală anuală, șeful instalației va prezenta unității deținătoare un raport detaliat asupra stării tehnice a teleschiului sau telesaniei, prin care va aduce la cunoștința conducerii constatările sale și va face propuneri concrete de măsuri pentru menținerea securității în exploatare a teleschiului sau telesaniei. În cazul când propunerile respective conduc la oprirea din funcțiune a instalației și introducerea ei în reparatie, un exemplar al raportului se va inainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla instalatia.Un exemplar al raportului vizat de conducerea unității deținătoare se anexează la cartea teleschiului sau telesaniei.9.9.21 După fiecare 10.000 ore de funcționare, dar nu mai târziu de 5 ani, unitatea deținătoare va verifica prin demontare:– franele instalației;– dispozitivele de cuplare pe cablu;– axele rotilor și rolelor.Verificarea sus menționată se va efectua urmând prevederile punctului 3.14.6 din cartea tehnica a teleschiului sau telesaniei (anexa A).Data începerii acestor verificări va fi comunicată la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla instalatia, iar la repunerea în funcțiune se va solicita acesteia verificările necesare în vederea reautorizarii funcționarii instalației.9.9.22 Dacă funcționarea instalației este sezoniera, reviziile și verificările periodice pot fi întrerupte în timpul perioadelor de stationare. În perioada de stationare se vor lua măsuri de conservare a instalației.Reinceperea exploatării trebuie să fie precedată de o revizie și o verificare detaliată a cablurilor, cu condiția respectării prevederilor pct. 8.8.6.9.9.23 După o întrerupere a exploatării datorită unei defectiuni tehnice sau după înlocuirea unor părți ale instalației se vor efectua toate încercările și probele legate de organele care au prezentat defectiuni sau au fost înlocuite, precum și verificările necesare. În cazul executării unor lucrări de reparații, prevăzute la pct. 8.9.2, exploatarea nu va fi reluată decât după ce, în baza verificărilor efectuate conform pct. 8.8, se autorizeaza funcționarea.9.9.24 Cablul purtător-tractor al instalației și cele de întindere trebuie să fie controlate periodic.Controlul periodic consta din:– examinarea aspectului exterior, a uzurii generale, a coroziunii, a ungerii, a deformarii locale în secțiune transversala și a reducerii diametrului;– examinarea ruperilor de sarme sau a punctelor unde începe ruperea, a uzurilor normale, a deformarii cablarii, a stării cablurilor la ieșirea din mansoane și pe reazemele fixe sau rotative.Examinarea cablurilor se face pe toată lungimea lor; viteza de control este în funcție de starea cablului dar nu va depăși 0,5 m/s.9.9.25 Frecventa controalelor cablurilor este cel puțin următoarea:a) în timpul perioadei inițiale de un an de la intrarea în exploatare cablurile purtător-tractor și de întindere în fiecare luna;Perioada inițială de un an se poate prelungi cu o durată egala cu aceea a perioadelor de stationare dacă funcționarea teleschiului sau telesaniei este sezoniera sau încetează dintr-un anumit motiv mai mult de o luna.b) după expirarea perioadei inițiale și dacă din controalele efectuate rezultă o comportare satisfăcătoare a cablului din toate punctele de vedere, intervalul dintre controale poate fi prelungit până la 3 luni pentru cablurile mobile; în caz contrar sau în funcție de vechimea în exploatare a cablului, intervalele dintre controale se vor reduce din nou la o luna sau, după caz se vor micșora.Orice defectiune constatată (uzura, coroziune, ruperea sarmelor sau altor deteriorări) va fi reperata cu precizie și va constitui obiectul unor examinari atente la intervale de timp suficient de apropiate pentru a se urmări modul în care se comporta defectiunea, luându-se operativ măsurile care se impun.9.9.26 Rezultatele controalelor periodice ale cablurilor instalației, menționate la pct. 9.9.24 și 9.9.25, vor fi menționate în registrul de evidenta a reviziilor liniei instalației, sub semnatura personalului care le-a efectuat. Șeful instalației este obligat sa ia cunoștința de cele menționate și sa întreprindă măsurile ce se impun pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalației.9.9.27 Cablul purtător-tractor trebuie să fie supus unei examinari magnetografice, după cum urmează:– la punerea în exploatare;– după primul, al patrulea și al saselea an de exploatare;– anual, după al saselea an de exploatare.9.9.28 Cablurile de întindere a cablului purtător-tractor unde nu se poate aplica examinarea magnetografica vor fi examinate nedistructiv cu radiatii penetrante pentru determinarea firelor rupte sau fisurate.Examinarea cu radiatii penetrante se va face la punerea în exploatare și apoi din cinci în cinci ani în condițiile menționate la pct. 9.9.32.9.9.29 Se recomanda ca examinarile magnetografice, la diverse intervale asupra aceluiași cablu, să fie efectuate la aceeași viteza și pe cat posibil de aceeași echipa. În funcție de observațiile făcute cu ocazia diferitelor verificări se pot stabili perioade mai scurte pentru examinarile magnetografice.9.9.30 Examinarile magnetografice se vor efectua numai de personal autorizat în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice, Colecția ISCIR.9.9.31 În buletinul de examinare magnetografica se vor înscrie toate datele care să permită reproductibilitatea controlului (tipul aparatului utilizat, parametrii de lucru, metoda folosită, diametrul bobinei, viteza de deplasare etc.).Buletinul de examinare și celelalte documente încheiate cu ocazia examinării magnetografice vor fi atașate la cartea tehnica a teleschiului sau telesaniei pentru a fi puse la dispoziția echipei care efectuează examinarea următoare. Diagramele rezultate se vor păstra în arhiva deținătorului și vor fi prezentate la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.9.9.32 În portiunile de cablu unde nu se poate aplica examinarea magnetografica, cum ar fi cablurile de întindere din incinta statiilor, se va face examinarea nedistructiva cu radiatii penetrante pentru determinarea firelor rupte sau fisurate, conform unei proceduri avizate de ISCIR-INSPECT.Cu ocazia verificării oficiale, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT poate cere, după caz, examinarea cu radiatii penetrante și a altor zone ale cablurilor.9.9.33 Înlocuirea cablurilor se va face având în vedere următoarele criterii:– existenta unor sarme rupte;– gradul de uzura al cablului și starea lui generală (uzura sarmelor exterioare, gradul de corodare al sarmelor, deformari sau aplatizări etc.).Pentru verificarea și înlocuirea cablurilor se va examina vizual sau, după caz, magnetografic starea generală a acestora pe toată lungimea și se va stabili reducerea de secțiune pe lungimea de referința, având în vedere criteriile stabilite la aliniatul precedent.Lungimea de referința se determina ca un multiplu al diametrului cablului [d(c)] și este în funcție de tipul cablului și gradul de uzura al acestuia.Pentru verificarea și înlocuirea cablurilor se poate folosi, după caz, și examinarea cu radiatii penetrante în condițiile arătate la pct. 9.9.28 și 9.9.32.9.9.34 Cablurile se vor înlocui atunci când secțiunea utila s-a micșorat față de secțiunea utila a cablului nou cu următoarele procente, pe lungimea de referința:a) cabluri purtătoare-tractoare:– 25 % pe lungimea de referința de minim 500 ori diametrul cablului;– 10 % pe lungimea de referința de minim 120 ori diametrul cablului;– 6 % pe lungimea de referința de minim 30 ori diametrul cablului;b) cabluri de întindere:– 8 % pe lungimea de referința de minim 120 ori diametrul cablului;– 4 % pe lungimea de referința de minim 18 ori diametrul cablului;Dacă nu este posibila examinarea magnetografica sau examinarea cu radiatii penetrante, cablurile de întindere se vor înlocui obligatoriu după cel mult 10 ani de exploatare.c) toroane considerate în mod izolat:– 35 % pe lungimea de referința de minim 18 ori diametrul toronului.9.9.35 La determinarea procentului de reducere a secțiunii utile se va ține seama de următoarele:– numărul total de sarme rupte pe lungimea de referința;– sarmele slabite, corodate sau degradate se vor considera sarme rupte;– sarma care are mai multe rupturi pe lungimea de referința se va lua în calcul o singură dată.Dacă un toron are o slabire evidenta se va considera în calculul secțiunii utile a cablului ca fiind rupt.În cazul când nu se dispune de date exacte (lipsa controlului magnetografic sau cu radiatii penetrante), numărul sarmelor rupte [N(sr)] pe lungimea de referința se va calcula astfel:– pentru cabluri cu cablare paralela:N(sr) = număr de rupturi vizibile x 1,5;– pentru celelalte cabluri:N(sr) = număr de rupturi vizibile x 1,25.9.9.36 Prin grija deținătorului teleschiului sau telesaniei se vor efectua controale periodice asupra stabilitatii arborilor care în cadere ar periclita instalatia, încheindu-se de fiecare data un proces-verbal de constatare.Controlul se va efectua, de personalul silvic de specialitate de doua ori pe an (toamna și primavara), după fiecare furtuna puternica sau ploi abundente în zona cat și înaintea fiecărei verificări tehnice în vederea eliberării autorizației de funcționare (verificări tehnice periodice sau după reparații).Instalatia nu se va repune în funcțiune decât după înlăturarea arborilor marcati pe teren ca neavând stabilitate și menționați în procesul-verbal de constatare.9.10 Evidenta exploatării9.10.1 Pentru fiecare teleschi sau telesanie trebuie să se țină la zi registrul de evidenta a funcționarii, care va fi păstrat de mecanicul trolist al instalației.9.10.2 Registrul de evidenta a funcționarii teleschiului sau telesaniei va avea cel puțin următoarele coloane:– Data (ziua,luna,anul);– Ora pornirii (începerea schimbului);– Ora opririi (predarea la terminarea schimbului);– Timpul de funcționare efectivă (ore);– Timpul de stationare (ore);– Motivele stationarii;– Măsurile luate;– Numărul de persoane transportate;– Alte observații;– Semnatura mecanicului trolist care a predat, respectiv a celui care a primit instalatia (dacă instalatia funcționează în schimburi).9.10.3 Registrul de evidenta a funcționarii va fi completat după terminarea fiecărui schimb de lucru.9.10.4 Pentru evidenta reviziilor, verificărilor, încercărilor și controalelor menționate la punctele 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14, 9.9.15, 9.9.16, 9.9.23 și 9.9.24 se vor tine la zi următoarele registre:a) registru de evidenta a reviziilor liniei teleschiului sau telesaniei;b) registru de evidenta a reviziilor dispozitivelor de tractare;c) registrul de evidenta a reviziilor echipamentelor mecanice și electrice, componentelor de securitate, subsistemelor, instalațiilor și dispozitivelor de securitate, semnalizare și telecomunicație.9.10.5 Registrul de evidenta a reviziilor liniei teleschiului sau telesaniei va fi completat de revizorul de linie și va cuprinde următoarele coloane:– Data reviziei (cu menționarea inceputului schimbului);– Cablu purtător-tractor;– Cablu de întindere;– Piloni, role, baterii cu role;– Alte observații;– Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;– Semnatura revizorului de linie.9.10.6 Registrul de evidenta a reviziilor dispozitivelor de tractare va fi completat de revizorul dispozitivelor de tractare. Registrul va avea numărul de pagini necesare pentru fiecare dispozitiv, pe care se va nota numărul de ordine al dispozitivului respectiv.Registrul de evidenta a reviziilor dispozitivelor de tractare va avea cel puțin următoarele coloane:– Data reviziei (ziua,luna,anul);– Dispozitiv de cuplare;– Schelet de rezistenta;– Alte observații;– Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;– Semnatura revizorului dispozitivelor de tractare.9.10.7 Registrul de evidenta a reviziilor echipamentelor mecanice și electrice, componentelor de securitate, subsistemelor, instalațiilor și dispozitivelor de securitate, semnalizare și telecomunicație va fi ținut prin grija mecanicului trolist.Registrul va avea cel puțin următoarele coloane:– Data reviziei;– Grup de antrenare;– Componente de securitate;– Instalații și dispozitive de securitate;– Subsisteme;– Instalații de semnalizare și telecomunicație;– Aparataj electric și de automatizare;– Echipament mecanic din stații;– Alte observații;– Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;– Semnatura persoanelor care au efectuat reviziile respective;– Viza mecanicului trolist.9.10.8 În registrele de revizii, revizorii vor înscrie constatările și măsurile luate, după caz, și propunerile care au rezultat din revizii. Registrul se completează chiar dacă starea instalației este corespunzătoare, menționându-se acest lucru în coloana respectiva. De asemenea, se vor înscrie constatările și măsurile luate de șeful instalației din unitatea deținătoare și de către orice organ de verificare și control al acesteia.9.10.9 Toate registrele de evidenta vor fi numerotate. Ele vor fi parafate (semnatura și ștampila) de conducerea unității deținătoare.Șeful instalației este obligat sa controleze la perioadele de timp precizate în regulamentul de exploatare, ținerea la zi a registrelor de evidenta.  +  10. REPARAREA10.1 Repararea teleschiurilor sau telesaniilor va fi efectuată în condițiile menționate la pct. 8.9.10.2 La lucrările de reparare a teleschiurilor sau telesaniilor se vor lua măsurile corespunzătoare pentru prevenirea avariilor și accidentelor.  +  11. AVARII ȘI ACCIDENTE11.1 În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, deținătorul de teleschi sau telesanie are obligația sa anunțe, telefonic sau prin fax, în cel mult 12 ore de la producere, ISCIR-INSPECT IT la care sunt înregistrate instalațiile respective în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare și obligatorii.11.2 Deținătorul este obligat sa nu modifice starea de fapt din momentul producerii avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT la fața locului, în afară de cazurile când menținerea acestei stări ar produce alte accidente sau ar periclita viața oamenilor sau securitatea instalației.Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, deținătorul va face schite, fotografii sau înregistrări video ale situației existente.11.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT trebuie să participe la cercetarea avariilor și accidentelor conform procedurilor ISCIR.11.4 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deținătorul teleschiului sau telesaniei va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum și probe de materiale, conform indicațiilor inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT consemnate în procesul-verbal de constatare.11.5 Dacă avaria sau accidentul s-a produs ca urmare a unei defectiuni a teleschiului sau telesaniei sau a neasigurarii condițiilor care influențează în mod direct securitatea sa funcțională, instalatia se va scoate din funcțiune.Repunerea în funcțiune se va face după reparare și o verificare tehnica oficială completa.  +  12. DISPOZIȚII FINALE12.1 Prezenta prescripție tehnica se aplică la teleschiurile sau telesăniile noi sau vechi destinate transportului de persoane.12.2 Deținătorul teleschiului sau telesaniei este obligat sa anunțe în termen de maxim 15 zile ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia este înregistrată instalatia, închirierea, vânzarea sau scoaterea din uz a acesteia.12.3 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripții tehnice, proiectantul, constructorul (montatorul), contractantul principal, reparatorul sau deținătorul vor putea stabili, pe propria răspundere, soluții compensatoare, motivate corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcționare a teleschiurilor sau telesaniilor și sa excludă pericolul de avarii sau accidente. Agenții economici care au stabilit astfel de soluții le vor supune avizării principalilor factori interesați: proiectant, constructor (montator), deținător, ISCIR-INSPECT și, după caz, unități de cercetare, proiectare, de învățământ superior de specialitate).12.4 Dacă agentul economic a depus documente în baza cărora i s-a eliberat autorizația și acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizația este nulă de drept.12.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice se sancționează conform legislației în vigoare mergand până la retragerea autorizațiilor acordate.12.6 Prezenta prescripție tehnica intră în vigoare la data de 01.05.2004, data la care se abroga "Prescripții tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea teleschiurilor și telesaniilor R5-86". (conform prevederii Hotărârii Guvernului nr. 433/2002, art. 28).Până la data de 31.12.2004 se admit introducerea pe piața și punerea în funcțiune a instalațiilor, a componentelor de securitate și a subsistemelor destinate acestora, care sunt în curs de realizare conform prevederilor prescripțiilor tehnice R5-86 (conform prevederii Hotărârii Guvernului nr. 433/2002, art. 27).12.7 Trimiterile făcute în text la alte prescripții tehnice - Colecția ISCIR sau alte documente normative se referă la editiile în vigoare pe perioada aplicării prezentei prescripții tehnice.12.8 Orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei prescripții tehnice își încetează valabilitatea.  +  Anexa A
  CARTEA TELESCHIULUI
  sau
  CARTEA TELESANIEI
  - PARTEA DE CONSTRUCȚIE -
  (MODEL)
  Denumirea unității constructoare:.................................Adresa: .........................
  CARTEA TELESCHIULUI
  sau
  CARTEA TELESANIEI
  - PARTEA DE CONSTRUCȚIE -
  Tipul teleschiuluisautipul telesaniei ..............Nr. de fabricație ..............Anul fabricației ..............NOTA : Cartea teleschiului (telesaniei) se va păstra sub cheie în cabina de comanda din statia de antrenare, pentru a sta la dispoziția organelor de verificare.
  Nr. crt. Denumirea documentului Simbolul sau numărul documentului Numărul de file
  Data …………..Întocmit ………………………(numele, prenumele și semnătura)
  Verificat CTCOrgan de verificareAutorizat de ISCIR-INSPECT
  …………………………..(numele, prenumele, semnăturaȘi ștampila)…………………………..(numele, prenumele, semnăturaȘi ștampila)
  1. Date generale
  Denumirea și adresa unității deținătoare
  Denumirea și adresa unității de proiectare
  Denumirea și adresa unității constructoare
  Tipul teleschiului și telesaniei
  Numărul de fabricație
  Anul de fabricație
  Capacitatea orara de transport
  Regimul de transport
  Viteza maxima de circulație
  2. Condiții tehnice de instalareZona și locul în care este amplasata instalatia:Locul de montare și altitudinea– Statiei inferioare– Statiei superioare– Statiei intermediare:Temperatura minima de exploatare:Viteza maxima a vantului admisă în exploatare:Lățimea culoarului de padure defrisata:Spații minime de siguranță în profil transversal:Distanțele verticale între sol și de tractare (încărcate și descărcate):– Maxime ............ m, în sectorul de traseu:– Minime ............ m, în sectorul de traseu:Sistemul de salvare al schiorilor nautici:Traversari:Paralelisme:Intersectii:Mențiuni speciale cu privire la:– Natura terenului de fundare a construcțiilor:– Măsuri contra pericolului avalanselor:Cantoane de paza în lungul liniei (poziția hectometrica):Balizarea și iluminarea instalației:3. Caracteristici și date tehnice de baza3.1 Caracteristicile linieiLungimea în proiectie orizontala, m:Lungimea pe inclinarea corzilor, m:Diferența de nivel între stațiile finale, m:Diferența de nivel între stațiile finale și cele intermediare, m:Diferența de nivel maxima în lungul traseului, m:Inclinarea medie a traseului, %:Inclinarea maxima a cablului purtător încărcat, %:Ecartamentul liniei, m:3.2 Piloni
  Numar pilon Poziția(hm) Înălțimea (m) Construcția pilonilor Deschiderea între piloni (m)
  3.3 Cabluri:3.3.1 Caracteristicile cablurilor*):
  Destinația cablurilor**):
  Specificația cablului, conform standardului:
  Masa cablului pe metru liniar, kg/m:
  Secțiunea metalică a cablului, mmp:
  Diametrul (înălțimea) sarmelor exterioare, mm:
  Forta teoretică de rupere a cablului, N:
  Forta reală de rupere a cablului, N:
  Coeficient de siguranță:
  Furnizorul cablului:
  Număr certificat de calitate:
  *) Tabelul se completează după certificatele de calitate ale furnizorilor de cabluri.**) Se vor înscrie în tabel caracteristicile pentru:3.3.1.1 Cablu purtător-tractor;3.3.1.2 Cablu de întindere a cablului purtător-tractor;3.3.1.3 Cablu telefonic;3.3.1.4 Cablu de întindere a cablului telefonic;3.3.1.5 Cablu deblocaj;3.3.1.6 Cablu de semnalizare.
  3.3.2 Ancorarea cablurilor– Locul (statia) unde se ancoreaza:– Sistem de ancorare:– Coeficient de siguranță la stabilitate:3.3.3 Întinderea cablurilor:– Locul (statia) unde se ancoreaza:– Sistem de întindere:– Masa contragreutatii, tone:– Cursa maxima, m:3.3.4 Frangerea maxima a cablului pe o rola components a bateriei cu role (cablul purtător-tractor), grade și minute:
  3.4 Viteze– Maxima de regim, m/s:– La trecerea peste piloni, m/s:– De revizie, m/s:3.5 Dispozitive de tractare– Denumirea și adresa unității constructoare:– Tipul:– Nr. și data declarației de conformitate:– Capacitatea utila a unui dispozitiv de tractare, persoane, kg:– Masa proprie a dispozitivului de tractare, kg:– Numărul de dispozitive de tractare, pe linie:– Frecventa de intrare a dispozitivelor de tractare în stații, s:3.6 Stații
  Elemente caracteristice Statia inferioară Statia superioară Statia intermediara Cantoane de paza
  Funcții tehnologice
  Funcții pentru public
  Spații de siguranță, m: - - - -
  - față de dispozitivele de tractare
  - pentru personal
  - pentru public
  3.7 Grup de antrenare*)– Denumirea și adresa unității furnizoare:– Denumirea și adresa unității constructoare a subansamblelor respective:– Tipul grupului de antrenare (fix sau mobil, roata de antrenare orizontala sau verticala etc.):● Roata de antrenare:– Diametrul, mm:– Numărul canalelor de infasurare:– Materialul de captusire a canalelor:– Turatia nominală, rot/min:● Motorul de actionare:a) Motorul electric:
  Tip**)
  Felul curentului
  Tensiunea, V
  Curentul nominal, A
  Frecventa, Hz
  Puterea, kW
  Încălzirea admisibilă a bobinajului motorului electric, °C (K)
  Turatia, rot/min
  DA, (%)
  Frecventa de conectare (c/h)***)
  Execuția (normală, cu protecție contra umiditatii, prafului, apei, exploziei, pentru mediul marin etc.)
  Masa, kg
  Număr și an de fabricație
  b) Motorul termic:
  Tip
  Combustibil utilizat
  Turatia rotii de antrenare pe treptele cutiei de viteze, rot/min
  Număr și an de fabricație
  *) Se va completa pentru grupul de antrenare principal.**) Se va scrie: asincron cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, de curent continuu cu excitatie în serie, în derivatie și altele.***) c/h - conectari/ora.
  3.8 Frane– Caracteristicile franei:
  Rolul funcțional al franei
  Tipul (sistemul) franei
  Diametrul tamburului de frana, mm
  Coeficient de siguranță al franarii
  Felul organului de închidere (contragreutati, arcuri)
  Felul organului de deschidere (hidraulic, pneumatic, manual)
  Cursa organului de închidere, mm
  Cursa sabotilor (discurilor), mm
  Spațiul de franare a instalației, mm
  Timpul de franare a instalației, s
  3.9 Comanda instalațieiPostul de comanda:– Amplasament:– Lista echipamentelor și aparatelor prevăzute în postul de comanda, exclusiv pupitrul de comanda:Pupitrul de comanda:– Caracteristici:– Felul curentului în circuitul de comanda:– Tensiunea, V:– Frecventa, Hz:– Tipul automatului de protecție:– Accelerari maxime admise, m/sý:– Decelerari maxime admise, m/sý:3.10 Instalații și componente de securitate3.10.1 Instalații și componente de securitate pentru evitarea sau semnalizarea automată a deraierii cablului purtător-tractor de pe role:– Dispozitive mecanice:● Tipul:● Locul de amplasare:– Instalatia electrica:● Locul de amplasare:– Circuitul de control:● Felul curentului:● Tensiunea, V:● Frecventa, Hz:3.10.2 Ghidajele pentru dispozitivele de tractare, în stații și pe piloni:– Tip constructiv:– Locul de amplasare:– Inclinare transversala:3.10.3 Circuitele electrice pentru controlul automat și blocare:– Tipul liniei (aeriană, ingropata):– Felul curentului:– Tensiunea, V:– Frecventa, Hz :3.10.4 Limitatoare automate (mecanice) de sfârșit de cursa pentru contragreutati și carucioare de întindere:
  Felul limitatorului Contragreutati Carucioare de întindere
  Electrice Tipul
  Locul de amplasare
  Mecanice Tipul
  Locul de amplasare
  3.10.5 Dispozitive contra pornirii instalației în sens invers:– Dispozitiv mecanic cu contact electric:– Dispozitiv mecanic:3.10.6 Anemometre:– Locul de amplasare:– Felul semnalelor de avertizare:– Viteza vantului la care anemometrul începe sa emita semnale de avertizare, m/s (km/h):3.10.7 Instalatia de paratrasnet:– Tipul:– Locul de amplasare:3.10.8 Alte instalații și dispozitive de siguranță:– Tipul:– Locul de amplasare:
  3.11 Instalații de semnalizare și telecomunicație3.11.1 Instalatia de semnalizare:
  Felul semnalizariiCaracteristici De exploatareDe avertizareDe avarie De deranjamente
  Semnalizare acustica Tipul liniei aerian, ingropata)
  Felul curentului
  Tensiunea, V
  Frecventa, Hz
  Semnalizare optica Tipul liniei aerian, ingropata)
  Felul curentului
  Tensiunea, V
  Frecventa, Hz
  3.11.2 Instalatia telefonica:– Tipul liniei (aeriană, ingropata):– Locul de amplasare a aparatelor telefonice:3.11.3 Alte instalații de telecomunicație:– Felul instalației:– Locul de amplasare:
  3.12 Alte probe, încercări, examinari, masurari*)*) Se completează în cazul efectuării altor încercări și masurari determinate de particularitățile constructive ale teleschiului sau telesaniei, ca de exemplu: încercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor etc.3.13 ConcluziiSe certifica cele ce urmează:1 Teleschiul (telesania) a fost executat(a) în conformitate cu prevederile prescripției tehnice ................ standardele și celelalte normative în vigoare.2 La verificările efectuate s-a constatat ca teleschiul (telesania) corespunde prescripției tehnice indicate mai sus, documentației tehnice și documentației de execuție și montaj.3 Încercările sub sarcina ale teleschiului (telesaniei) au fost efectuate cu rezultate corespunzătoare, după cum urmează ........................................................................................................................................................................În conformitate cu prescripția tehnica indicată mai sus s-au efectuat următoarele încercări ale teleschiului (telesaniei): .................................................................................................4 Teleschiul (telesania) corespunde pentru funcționarea în condiții de siguranță la parametrii indicați în prezenta carte.5 Prezenta carte conține ...... file.Director (sau împuternicitul sau).................................(numele, prenumele,semnatura și ștampila)Data ....... anul ....... Șeful compartimentului decontrol tehnic de calitate............................(numele, prenumele, semnatura)Responsabil tehnic autorizat deISCIR-INSPECT..........................(numele, prenumele, semnatura)3.14 Anexe obligatorii3.14.1 BREVIAR DE CALCUL:a) Dimensionarea cablurilor: purtător-tractor, de întindere, telefonic. Verificările se vor referi la coeficienții de siguranță, raportul între sarcina concentrata și secțiunea metalică a cablului respectiv;b) Tabelul cu rezultatele calculelor de trasare a liniei;c) Calculul puterii de antrenare, inclusiv verificarea aderentei cablului pe roata de antrenare.3.14.2 DESENUL TIP DE ANSAMBLUSe va anexa desenul tip de ansamblu complet întocmit conform modelului din anexa A1.3.14.3 PROCESE-VERBALE, BULETIN DE ÎNCERCĂRI, CERTIFICATE DE CALITATE ȘI ALTE ACTE3.14.3.1 Proces-verbal privind rodajul instalației încheiat între unitatea constructoare și beneficiar (unitatea deținătoare).3.14.3.2 Proces-verbal al încercărilor de casa încheiat între unitatea constructoare și beneficiar (unitatea deținătoare).3.14.3.3 Proces-verbal încheiat de unitatea deținătoare cu o unitate specializată privind stabilitatea arborilor, care în cadere ar pune în pericol linia instalației.3.14.3.4 Certificatul (certificatele) de calitate privind lucrările de construcții aferente instalației teleschiului sau telesaniei (stații, fundații, piloni). Certificatele se eliberează de către unitățile care au executat lucrările respective.3.14.3.5 Buletin de masurari electrice a rezistentelor prizelor de legare la pământ, inclusiv a conexiunilor, rezistentelor de izolatie a conductoarelor, motoarelor și aparatajului electric și ale aparatajului electric de protecție.3.14.3.6 Buletin de masurari privind coliniaritatea pilonilor și poziția lor hectometrica, cote fundații, cote la cablu, stații, contragreutate, inclusiv privind masa contragreutatii verificata după montaj.3.14.3.7 Buletin cuprinzând rezultatele controlului nedistructiv al elementelor teleschiului sau telesaniei pentru care prin documentația tehnica s-au prevăzut asemenea controale.3.14.3.8 Certificatele de calitate (copii) privind cablurile instalației și elementele de legătură sau innadire a cablurilor.3.14.3.9 Certificatele de calitate privind execuția organelor și elementelor principale ale instalației.– Grupul de antrenare (reductor, frane, roti, motoare, aparataj electric etc.);– Dispozitive de întindere (roti, tije, plăci de baza etc.);– Dispozitive de tractare (dispozitive de cuplare, cadrul de rezistenta etc.);– Dispozitive de salvare (la teleschiurile nautice);– Structura de rezistenta: la stații, confecții metalice, fundații etc.3.14.3.10 Buletin de verificare metrologica a aparatelor de măsurare și control ale teleschiului (telesaniei).3.14.3.11 Act cu masurarile privind paralelismul, perpendicularitatea, inclinarea și coaxialitatea rotilor de antrenare, întoarcere, deviere, sustinere etc. din stații.3.14.3.12 Act cu masurarile de pe traseu privind inaltimile minime și maxime reale ale dispozitivelor de tractare față de sol (pe fiecare deschidere de piloni).3.14.3.13 Act cu masurarile privind presiunile (apasarile) cablurilor pe role cu dispozitivele de tractare încărcate și neincarcate.3.14.4 INSTRUCȚIUNI DE MONTAJSe vor anexa instrucțiunile de montaj și de încercări sub sarcina, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice.3.14.5 INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINEREa) Descrierea funcționarii instalației;b) Norme specifice de exploatare (normală, în caz de vant, în caz de chiciura, în caz de vizibilitate redusă, în caz de deranjamente);c) Norme de protecție a muncii și măsuri de paza contra incendiilor, specifice instalației;d) Revizii zilnice, saptamanale, lunare, semestriale, revizie generală (anuală);e) Instrucțiuni specifice de întreținere (cabluri, dispozitive de tractare, echipamente mecanice, grup de antrenare);f) Schema de ungere cu indicarea lubrifiantilor, locurilor de ungere, periodicitatea și modul în care trebuie să se efectueze ungerea);g) Lista defectelor posibile și modul de depistare și inlaturare operativă;h) Recomandări de depanari în caz de urgenta;i) Lista pieselor de schimb și desenele pieselor de uzura, inclusiv lista rulmentilor;j) Lista sculelor, aparatelor, dispozitivelor, utilajelor și materialelor necesare întreținerii, reviziei, repararii, exploatării și verificării teleschiului sau telesaniei.3.14.6 INSTRUCȚIUNI PENTRU VERIFICĂRI TEHNICE PE PARCURSUL EXPLOATĂRII TELESCHIULUI (TELESANIEI)Acestea se vor elabora în conformitate cu prevederile prescripției tehnice și vor avea următorul conținut:a) lista elementelor portante care preiau forte transmise de cabluri sau sarcini utile ale dispozitivelor de tractare. Lista se va întocmi, pe cat posibil, tabelar, având elementele grupate pe ansamble, subansamble, metode de examinare (distructiva, nedistructiva) etc., din care să rezulte:– numărul desenului de ansamblu sau subansamblu;– simbolul și denumirea elementului;– periodicitatea verificării;– metode de examinare (distructiva, nedistructiva cu tehnica de lucru și criteriile de acceptare);– mențiuni cu privire la scoaterea din uz, după caz;– observații.b) explicitarea unor verificări care nu pot fi redate sub forma tabelara; În cazul elementelor (repere, ansamble sau subansamble) pentru care exista prevederi de verificare tehnica și criterii de scoatere din uz în prescripția tehnica (cabluri) sau prin documentele de evaluare și certificare (dispozitive de tractare, dispozitive de salvare etc.) se va face trimitere la acestea fără alte detalieri.3.14.7 SISTEMUL ȘI SCHEMA DE SALVARESe va anexa sistemul și schema de salvare precum și metodologia de salvare a schiorilor nautici.3.14.8 LISTA PERSONALULUI MINIM DE EXPLOATARE A TELESCHIULUI (TELESANIEI) ÎN CONDIȚII DE SIGURANTANOTĂ: Cu privire la întocmirea și ținerea la zi a cărții tehnice a instalației.1 Cartea teleschiului (telesaniei) se întocmește de unitatea constructoare pe baza datelor din documentația tehnica și a celorlalte documente primite sau întocmite pe parcursul construirii, rodajului și a încercărilor de casa.2 Beneficiarul și proiectantul au obligația de a pune unității constructoare documentele de care dispun, necesare întocmirii cărții tehnice a instalației în conformitate cu prevederile prescripției tehnice.3 Toate documentele întocmite cu ocazia reviziilor, reparațiilor și a altor lucrări efectuate la teleschi (telesanie) se vor adauga la carte pe baza unui borderou separat (deschis) ținut la zi de către deținătorul instalației.
   +  Anexa A1
  DESENUL TIP DE ANSAMBLU
  (CONȚINUT)
  Desenul tip de ansamblu pentru teleschiuri (telesanii) trebuie să aibă următorul conținut:A. Piese scrise:1. Date generale cu privire la instalatie cuprinzând:– denumirea și tipul teleschiului (telesaniei);– beneficiarul teleschiului (telesaniei);– proiectantul teleschiului (telesaniei).2. Condiții tehnice de instalare:– zona și locul de montare a teleschiului (telesaniei), cu descrierea sumară a traseului;– traversari, paralelisme, intersectii, balizare și interdicții de acces;– cai de acces în zona;– temperatura minima de lucru.3. Caracteristicile tehnice principale ale instalației, cuprinzând:– lungimea și diferența de nivel a traseului;– ecartamentul telescaunului în stații și pe linii;– inclinarea maxima a cablului;– capacitatea orara de transport;– viteze:● nominală;● de revizie;– tipul și capacitatea dispozitivului de tractare;– grupul de antrenare (tip, putere, sistem de franare):– cablurile teleschiului/telesaniei (tipul, coeficient de siguranță, sisteme de întindere):● purtător-tractor;● de întindere;● telefonice;● de semnalizare;– roti, role, baterii de role;– rapoartele dintre diametrul cablului și diametrele sau razele elementelor respective;– piloni:● tipul constructiv;● coeficient de siguranță la stabilitate;– felul și amplasarea comenzii;– stații:● tip constructiv;● coeficient de siguranță la stabilitate;● gradul seismic de calcul;– dispozitive de tractare: tip, capacitate de transport, dimensiuni, echipamente, coeficienți de siguranță.– subsisteme și componente de securitate:● tipul, amplasarea și rolul lor;– instalații de semnalizare și telecomunicație:● tipul, amplasarea și rolul lor;– sistemul și mijloacele de salvare a schiorilor nautici și descrierea procedurii de salvare.4. Lista elementelor de rezistenta ale construcțiilor metalice și ale echipamentului mecanic din structura de rezistenta (de calcul) a teleschiului (telesaniei) cu indicarea denumirii și numărului de desen de ansamblu unde pot fi găsite, marca și calitatea otelului, standardul sau norma, felul și volumul verificărilor, analizelor, încercărilor și controalele distructive și nedistructive cu rezultatele impuse prin documentația tehnica.5. Lista sudurilor de rezistenta a construcțiilor metalice din structura de rezistenta (de calcul) a teleschiului (telesaniei) cu indicarea simbolului sudurii conform standardului, numărului de desen de ansamblu unde pot fi găsite, materialelor de baza și pentru sudare (de adaos) cu marca și standardul respectiv, felul și volumul de verificare, încercările și controalele distructive și nedistructive cu rezultatele impuse prin documentația tehnica și procedeul de sudare omologat.6. Lista componentelor de securitate și a contactelor electrice de securitate. În cadrul acestei liste se vor evidenția următoarele:– denumirea;– număr desen, standard, cod sau norma interna;– desenul unde se găsește amplasat, cu simbolul respectiv;– numărul de bucăți și, după caz, numărul declarației de conformitate.7. Tabelul de reglaje care va cuprinde reglajele stabilite pentru releele de timp, releele termice și eventual cele electromagnetice de curent maximal și cele de tensiune minima. Tabelul va cuprinde și motoarele cu protectiile aferente, mecanismul antrenat, tipul motorului, puterea (kW), DA (%), rotatia (rot/min), sigurantele fuzibile, valoarea de reglaj a releelor maximale și termice și, după caz, a timpului de actionare a releelor de timp.8. Descrierea de principiu a funcționarii teleschiului/telesaniei (grup de antrenare și franare, comanda instalației, dispozitive de securitate).9. Alte date:– măsurători și încercări în timpul execuției și probelor de casa;– marcarea (dimensiuni, conținut și loc de amplasare);– instrucțiuni specifice privind funcționarea teleschiului (telesaniei) în condiții de securitate (altele suplimentare decât cele prevăzute în prescripția tehnica).10. Borderoul desenului tip de ansamblu conținând toate piesele scrise și desenate ale acestuia.B. Piese desenate1. Traseul teleschiului (telesaniei), planul de situație și profilul longitudinal cu reprezentarea următoarelor elemente:– amplasarea în plan a statiilor și pilonilor;– ecartamente;– spații de siguranță, în profil transversal;– gabarite de libera trecere față de teren, în profil longitudinal;– distanțele dintre piloni și înălțimea acestora.2. Stații, plan și secțiune prin spațiile tehnologice ale statiilor din care să rezulte:– amplasarea grupului de antrenare și a sistemului de întindere a cablului, precum și a postului de comanda și panourile electrice;– gabarite de libera trecere a dispozitivelor de tractare;– spații de siguranță și de circulate;– accesul și evacuarea schiorilor și insotitorilor de sanii la punctul de agatare, respectiv dezagatare.3. Pilonii, schema de principiu și desenul de ansamblu cu indicarea următoarelor:– echipamentul pilonilor (baterii cu role, platforme, scări etc.);– elemente din structura de rezistenta;– sudurile de rezistenta și imbinarile prin suruburi ale tronsoanelor din corpul central;– gabarite și spații de siguranță la trecerea dispozitivelor de tractare peste piloni;– schema și desenul de ansamblu al scarilor de acces și platformelor;– desenele de ansamblu ale bateriilor cu role.4. Dispozitive de tractare, desenul de ansamblu din care să rezulte:– dimensiunile de gabarit exterioare și interioare;– elemente de rezistenta ale dispozitivelor de cuplare ale dispozitivului de tractare;– sistemul de prindere pe cablul purtător-tractor.5. Grupul de antrenare, desenele de ansamblu și, după caz, și de subansamblu, din care să rezulte:– principalele caracteristici functionale și dimensionale;– schemele cinematice;– schemele hidraulice și pneumatice;– sistemul de franare;– sistemul de ungere;– ansamblul rotilor de antrenare, deviere, întoarcere și sustinere.6. Scheme electrice de principiu pentru:– instalatia de alimentare (de forta);– instalatia de comanda;– instalațiile de semnalizare, blocare, comanda, telecomunicație și iluminat;– pozarea aparatelor și a elementelor electrice pe panouri, în dulapuri în și pe pupitrul de comanda.În scheme vor fi indicate tensiunile de exploatare ale circuitelor electrice și prin legenda se vor evidenția principalele elemente ale schemei. Tot aici se vor evidenția și intreruptoarele de pe circuitul de alimentare precum și măsurile de protecție a instalațiilor electrice, conform normativelor și standardelor în vigoare.7. Schema comenzilorSchema va cuprinde toate comenzile care se pot efectua de la postul (posturile) de comanda precum și, după caz, indicarea miscarilor și a sensurilor acestora.8. Desenele de ansamblu ale mansoanelor.9. Desenele de ansamblu ale sistemelor de întindere a cablurilor.
   +  Anexa B
  Conținutul documentației pentru obținerea/reactualizarea autorizației
  pentru construirea (montarea) sau repararea
  repararea teleschiurilor sau telesăniilor
  Documentația se întocmește de către agenții economici care efectuează lucrări de construire (montare) sau reparare a teleschiurilor sau telesaniilor și se înaintează la ISCIR-INSPECT IT.Documentația va conține un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare);b) domeniul autorizației;c) calitatea principalelor materiale de baza folosite (conform grupelor din prescriptive tehnice în vigoare);d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de baza ce vor fi utilizate, cu precizarea pentru fiecare grupa a limitelor de grosime pentru țevi (conform prevederilor prescripțiilor tehnice în vigoare);e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi executate și pozițiile de sudare folosite;f) eficienta metodelor și mijloacelor de examinare nedistructiva din dotare, pentru punerea în evidenta a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuție în materialele de baza și imbinarile sudate funcție de calitatea și grosimea acestora, precum și a procedurilor de sudare aplicate;g) punctele de control pe fluxul de montare sau reparare;h) numele, pregătirea și vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru verificarea lucrărilor de construire (montare) și/sau reparare a teleschiurilor sau telesaniilor precum și a responsabilului tehnic cu sudura, propuși de agentul economic să fie autorizați de către ISCIR-INSPECT IT;i) decizia de numire a personalului conform anexei G.La memoriul tehnic se vor atașa documente care vor preciza:a) dotarea cu utilaje de execuție, conform datelor din tabelul 1;b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;c) metodele folosite pentru verificarea calității lucrărilor executate, precum și dotarea cu laborator de efectuare a examinarilor nedistructive (autorizat de ISCIR-INSPECT) și laborator de efectuare a încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice și analize chimice (autorizat de ISCIR-INSPECT). În cazul în care agentul economic nu dispune de laboratoare proprii se va anexa o copie de pe contractul de colaborare încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea examinarilor;d) dotarea cu standuri pentru încercări și verificări, conform datelor din tabelul 3;e) pregătirea și activitatea practica în domeniu a personalului de execuție și control, conform datelor din tabelul 4;f) natura și volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alți agenți economici, conform datelor din tabelul 5.Tabelul 1
  Nr. crt. Utilajul pentru execuție Tipul (marca) și caracteristicile principale*1) Obs.
  1 Tăiere: a) foarfeci; b) ghilotine; c) aparate oxiacetilenice; d) aparate cu plasma; e) alte mașini și aparate.
  2 Formare: a) indoire; b) ambutisare; c) mașini de indoit; d) mașini și dispozitive pentru prelucrarea rostului la table și țevi; e) mașini de mandrinat țevi; f) mașini unelte
  3 Sudare: a) convertizoare; b) transformatoare; c) tractoare de sudare; d) aparatura WIG, TIG sau MIG; e) mașini de sudat prin rezistenta a tevilor; f) aparate pentru sudare în baie de zgura.
  4 Tratament termic: a) cuptoare; b) instalații de tratament local; c) dispozitive de preincalzire înainte de sudare.
  *1) Pentru utilajul de sudare se va menționa, după caz, aparatura de stabilire, măsurare și reglare a parametrilor regimului de sudare.Tabelul 2
  Nr. crt.Procedeulde sudareTipul imbinariiNr. fisei deomologare agent economic/ ISCIR Grupa de oteluri acoperită de fișa de omologare Grupa de grosimi șidiametrul acoperite de fișa deomologare Poziția desudare Obs.
  Tabelul 3
  Nr. crt. Utilajul pentru verificare și control Tipul (marca) și nr. bucăți caracteristicile principale Obs.
  1 Pentru măsurarea și verificarea dimensiunilor: a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor și ovalitatii; b) sabloane pentru verificarea abaterilor de la forma geometrica; c) calibre pentru verificarea filetelor; d) aparate și dispozitive pentru verificarea paralelismului, denivelarilor și verticalitatii; e) aparate și dispozitive pentru măsurarea deformatiilor;
  2 Standuri pentru rodaje la mecanisme
  3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor
  4 Standuri pentru încercări, echipamente cu aparatură de măsurare și control, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice ISCIR și normele de fabricație: a) la presiune hidraulica; b) la presiune pneumatica; c) sub sarcina; d) a componentelor de securitate.
  Tabelul 4
  Nr. crt. Personalul de execuție, nominalizat Specialitatea*1 Număr Obs.
  1 Sudori autorizați
  2 Personal pentru examinari nedistructive, din care: - ingineri; - tehnicieni; - operatori.
  *1) Pentru sudori se va menționa specialitatea conform prevederilor prescripțiilor tehnice în vigoare.
  Tabelul 5
  Nr. crt.Natura colaborării Lucrările cuprinse în contractul de colaborare și felul în care se realizează Denumirea agentului economic cu care se efectuează colaborarea Obs.
   +  Anexa C
  Registru pentru evidenta lucrărilor de construire (montare)
  a teleschiurilor sau telesaniilor
  Nr.crtFelul șitipul instalației Agentul economic constructor (denumireși sediu)Documentațiatehnică de execuție (unitatea proiectantă,nr. și data)Nr. și data actului de certificareParametriiinstalației Detinătorul instalației(denumireși sediu)Proces-verbal de recepție nr. și data) Obs.

  Registru pentru evidenta lucrărilor de reparare
  a teleschiurilor sau telesăniilor
  Nr. crt. Felul și tipul instalației Agentul economic constructor (denumire și sediu) Numărul și anul fabricației; numărul autorizației de funcționare Documentație tehnică de execuție (unitate proiectantă, nr. și data) Nr. și data actului de certificare Parametrii instalației Deținătorul instalației (denumire și sediu) Elemente reparate sau inlocuite; caracteristicile lor constructive Proces verbal de receptie (nr. și data) Obs
   +  Anexa D
  ROMÂNIA Inspecția de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat -ISCIR- Proces-verbal de verificare tehnică nr. ................ INSPECȚIA TERITORIALĂ ................. Adresa ............................. Telefon ............................ Fax ..............................
  Încheiat astăzi ......... cu ocazia ........... efectuat în baza HG nr. 1.340/2001, HG nr. 19/2001 și Decretului nr. 587/1973, modificat și completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, și prescripțiilor tehnice, Colecția ISCIR, la ....... tip ...... cu numărul de fabricație/inventar ....... și cartea instalației nr. ..... având parametrii ultimei verificări .............................................................Denumirea agentului economic ............. din localitatea ........ str. ....... nr. ........ județ/sector .......... cod fiscal ....... .Verificarea s-a efectuat la ......... din localitatea ......... str. .... nr. ........ județ/sector .............Subsemnatul*1) ................... am constatat următoarele : .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ......................................................................Am dat următoarele dispoziții: ......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ......................................................................După aceasta verificare s-a admis*2) ................................. ...................................................................... ......................................................................Scadenta următoarei verificări se fixează la data de .................Pentru aceasta verificare se va plati suma de ............ lei de către .......... din localitatea ............ str. .......... nr. ...... județ/sector .......... în cont ...... deschis la Banca .......... filiala
  Am luat la cunoștință
  Organ deverificare Directorul agentuluieconomic sau delegatul săuResponsabil cusupravegherea șiverificarea tehnică Delegatul agentuluieconomic montator,reparator
  ………………………………………..……………………………………………………….……………….……………..
  *1) Funcția, numele și prenumele.*2) Se vor înscrie parametrii de funcționare ai instalației, funcție de felul (tipul) acesteia.
   +  Anexa E
  Conținutul documentației pentru obținerea/reactualizarea autorizației de
  funcționare a teleschiurilor sau telesăniilor
  Documentația se întocmește de către deținător sau de către utilizator și se înaintează la ISCIR-INSPECT IT. Documentația trebuie să conțină un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:a) tipul instalației pentru care se solicita autorizarea, conform tabelului de mai jos:
  Nr. înregistrare la ISCIR- INSPECT IT Felul și tipul instalației Parametrii funcționali Seria și numărul de fabricație Producătorul instalației Locul de funcționare Observații
  b) numele și prenumele RSVTI din cadrul societății deținătoare și numărul autorizației;c) dotarea cu aparate, dispozitive și sarcini pentru efectuarea probelor și încercărilor la punerea în funcțiune, după remontare și la verificările tehnice periodice la scadenta;d) personalul de exploatare calificat și autorizat (numele, prenumele, funcția și numărul autorizației);e) personalul de deservire (numele, prenumele, funcția și specialitatea);f) personalul pentru întreținere și revizie (numele, prenumele, funcția).
   +  Anexa E1
  Model de autorizație pentru responsabilul cu supravegherea
  și verificarea tehnică a instalațiilor (RSVTI)
  INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLULCAZANELOR, RECIPIENTELOR SUBPRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICATISCIR-INSPECT IT .................
  AUTORIZAȚIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ȘI VERIFICAREA
  TEHNICA A INSTALAȚIILOR

  AUTORIZAȚIA Nr.*) .......
  Numele și prenumele .......... Data și locul nașterii ..........Cod numeric personal ...........................................În baza prevederilor legale în vigoare și urmare adresei nr. ...... din ...... a agentului economic .......... se autorizeaza să execute în cadrul unității:a) supravegherea**) ......... din dotarea sau folosință agentului economic.Data
  INSPECTOR ȘEF,
  (Semnătura, ștampila)
  Posesorul autorizației are obligațiile și răspunderile prevăzute de legislația în vigoare și prescripțiile tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripțiilor tehnice specifice.Autorizația este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.Autorizația poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.Prezenta autorizație este valabilă până la data de***) ..........*) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenta ISCIR-INSPECT supra numărul de ordine al autorizației.Exemple: BV 175/1; S 275/2; PL 1305/1.**) Se va trece, după caz: instalații de ridicat, instalații mecanice sub presiune etc.***) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).Autorizația se va acorda pe maximum 2 ani.
   +  Anexa F
  EVIDENȚA INSTALAȚIILOR
  Număr de inregistrare Denumirea instalației, parametrii principali Locul funcționării instalației (localitatea, strada, nr., sector, județ) Număr de fabricație sau inventar/ an de fabricație Unitatea constructoare Proces- verbal/ autorizație de funcționare/ data autorizării Scadența următoarei verificări Observații
   +  Anexa G
  Model pentru decizia de numire a personalului tehnic pentru construirea
  (montarea) și/sau repararea telescaunelor și telesaniilor, precum și a
  responsabilului tehnic cu sudura, propuși de agentul economic să fie autorizați
  de ISCIR-INSPECT IT
  ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
  DECIZIA NR. ...........
  din ...........
  Unitatea .......... reprezentată prin .......... manager (director),Având în vedere legislația cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a telescaunelor, prin care unitățile constructoare, montatoare și reparatoare sunt obligate sa numească personal tehnic (ingineri, subingineri și maistrii de specialitate) în raport cu numărul și complexitatea instalațiilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripțiile tehnice,DECIDE:1. Dl.(D-na.) .......... de specialitate .......... având funcția de ........... începând cu data de ........ se numește responsabil cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare și reparare) la instalațiile de transport pe cablu pentru persoane din cadrul ........... urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.2. Responsabilul cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare și reparare) la instalațiile de transport pe cablu pentru persoane este obligat sa cunoască și să respecte întocmai prevederile legislației în vigoare și prescripțiilor tehnice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă din prescripțiile tehnice specifice, Colecția ISCIR.3. Activitatea responsabilului cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare și reparare) la instalațiile de transport pe cablu pentru persoane va fi coordonata și indrumata din partea conducerii de .......... care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislației în vigoare și a prescripțiilor tehnice.4. Încălcarea obligațiilor prevăzute de prescripțiile tehnice specifice, Colecția ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovați.5. Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ..... din ..... și devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT IT.
  MANAGERNumele și prenumele(Semnătura și ștampila)OFICIUL JURIDICNumele și prenumele(Semnătura)
   +  Anexa H
  Model pentru decizia de numire a responsabilului cu supravegherea
  și verificarea tehnică a telescaunelor și telesăniilor,
  propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT
  ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
  DECIZIA NR. .......
  din ...........
  Unitatea .......................................... reprezentată prin ................................. manager (director),Având în vedere legislația cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a telescaune, prin care unitățile care folosesc aceste instalații sunt obligate sa numească personal tehnic (ingineri, subingineri și maistrii de specialitate) în raport cu numărul și complexitatea instalațiilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripțiile tehnice,
  DECIDE:
  1 Dl. (D-na.) .................................... de specialitate ........................ având funcția de ....................... începând cu data de ................... se numește responsabil cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane din cadrul ............................. urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.2 Responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane este obligat sa cunoască și să respecte întocmai prevederile legislației în vigoare și prescripțiile tehnice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă din prescripțiile tehnice specifice, colecția ISCIR.3 Activitatea responsabilului cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane va fi coordonata și indrumata din partea conducerii de ............................, care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislației în vigoare și a prescripțiilor tehnice.4 Încălcarea obligațiilor prevăzute de prescripțiile tehnice, colecția ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovați.5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ............ din ................ și devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT IT.
  MANAGERNumele și prenumele(Semnătura și ștampila)OFICIUL JURIDICNumele și prenumele(Semnătura)
   +  Anexa I
  Autorizarea personalului de exploatare pentru telescaune sau telesănii
  I.1. Persoanele care manevreaza teleschiuri sau telesanii, denumite în continuare "mecanici trolisti", trebuie să fie autorizate în conformitate cu prevederile prescripției tehnice.I.2. ISCIR-INSPECT IT eliberează autorizația de mecanic trolist manevrantilor de la mecanismele de antrenare ale teleschiurilor și telesaniilor.I.3. Nu este necesară autorizarea de către ISCIR-INSPECT IT, fiind suficienta numai instruirea de către unitatea deținătoare, a personalului de deservire pentru teleschiuri sau telesanii.Rezultatele instruirii se vor înscrie în fișa de protecție a muncii. Aceste consemnari constituie permis de lucru pe perioada de valabilitate a instructajului și sunt emise sub unica responsabilitate a deținătorului.Unitatea deținătoare va fi verificata anual de către ISCIR-INSPECT IT cu privire la conformitatea instructajelor efectuate cu prevederile prescripțiilor tehnice specifice, Colecția ISCIR.I.4. Persoanele care urmează sa susțină examenul de autorizare ca mecanic trolist pentru teleschiuri sau telesanii, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți;b) să facă dovada unei minime pregatiri profesionale în activitatea operativă pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT sau într-o activitate operativă inrudita din domeniu;c) să fie apte din punct de vedere medical, pentru a putea practica activitatea operativă de mecanic trolist pentru teleschiuri sau telesanii;d) să facă dovada ca au absolvit cursurile de specializare în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, organizate în conformitate cu prevederile din anexa J;e) să aibă un stagiu de practica de minim 100 ore ca ajutor al unui mecanic trolist autorizat pentru teleschiuri sau telesanii.I.5. Personalul de deservire pentru teleschiuri sau telesanii trebuie să fie calificat în specialitatea mecanică, electromecanica sau alte specialități înrudite.Personalul de deservire pentru teleschiuri sau telesanii este:– revizor de linie;– revizor de dispozitive de tractare;– electrician (electronist) întreținere și revizie;– matisor;– agent de supraveghere;– cantonier;– șeful instalației.
  PROGRAMA ANALITICĂ
  pentru cursul de pregătire în vederea autorizării mecanicilor trolisti de la teleschiuri sau telesanii
  Partea teoretică și practica Numărul orelor de predare
  Teoretică Practica
  a) Descrierea și clasificarea telefericelor și a mecanismelor de antrenare 22 2
  b) Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv instalațiile hidraulice pentru antrenare și franare 50 20
  c) Echipamentul electric și de automatizare a instalațiilor 35 15
  d) Dispozitive de siguranță la teleferice - Limitatori de sfârșit de cursa - Limitatori de viteza - Circuitul electric de semnalizare și de blocare etc. 30 12
  e) Dispozitive de franare 10 10
  f) Cabluri (materiale, construcție, modul de imbinare, uzura permisă, metode de verificare și întreținere etc.) 10 6
  g) Dispozitive de suspendare 10 10
  h) Manevrarea și exploatarea mecanismelor de antrenare a teleschiurilor sau telesaniilor - Punerea în funcțiune; Încărcarea și limita de încărcare asimetrica a liniei; - Manevre permise și nepermise - Organizarea exploatării; Registrul de supraveghere - Cauzele deranjamentelor și înlăturarea acestora - Salvarea persoanelor din vehicule 25 25
  i) Întreținerea, revizia, repararea și verificarea tehnica oficială a telefericelor - Întreținerea - Revizia - Repararea - Verificarea tehnica oficială; Autorizarea de funcționare; Încercări statice și dinamice; Verificări periodice la scadenta 15 10
  j) Exercitii de semnalizare a comenzii 2 5
  k) Obligațiile și răspunderile mecanicilor trolisti 10 10
  l) Avarii și accidente la telescaune - Cauzele avariilor și accidentelor - Măsuri pentru evitarea și eliminarea avariilor și accidentelor 10 10
  m) Tehnica securității muncii - Legislația în vigoare - Echipamentul de protecție - Măsuri de prim ajutor în caz de avarii, accidente și de incendiu 10 10
  n) Legislație, regulamente, instrucțiuni - Decret 587/1973 și Decret 417/1985 - Prescripții tehnice - Colecția ISCIR în vigoare pentru teleferice - Instrucțiuni tehnice interne întocmite de deținător 10 -
  o) Disciplina în munca; Respectarea legislației, a prescripțiilor tehnice - Colecția ISCIR, a normelor de tehnica securității și protecția muncii etc.) 6 -
  Recapitulatie:I Partea teoretică ......................... 255 orePartea practica .......................... 135 oreII Verificarea însușirii cunoștințelor - o ora pentru fiecare candidat.
   +  Anexa J
  Metodologia referitoare la autorizarea și gradul de calificare
  al personalului de exploatare (mecanici troliști) pentru teleschiuri sau telesănii
  J.1. Autorizarea personalului tehnic de exploatare pentru teleschiuri sau telesaniiJ.1.1. Autorizația din partea ISCIR-INSPECT IT este obligatorie pentru personalul de exploatare menționat. Autorizația se eliberează individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condițiilor specificate în prescripția tehnica privind capabilitatea teoretică și practica de a exercita activitatea operativă și/sau de deservire a teleschiurilor și telesaniilor.J.1.2. Responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, definit în prescripția tehnica, nu face obiectul acestei metodologii.J.2. DefinițiiJ.2.1. Activitate operativă = oricare dintre activitățile definite la pct. J.2.5, J.2.6 și J.2.9, care implica contactul nemijlocit cu instalațiile.J.2.2. Autorizația ISCIR-INSPECT IT = act (document) legal care confirma competența profesională, însușirea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice adecvate necesare exploatării instalațiilor în condiții de securitate și care dovedește acceptul (permisiunea) ISCIR-INSPECT IT ca deținătorul sa presteze activitățile operative de exploatare la tipurile de instalații specificate în autorizație.J.2.3. Capabilitate teoretică și practica de a exercita activitatea de operare și/sau deservire = capacitatea de a înțelege modul de funcționare a instalațiilor exploatate precum și aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite și autorizate de a efectua activitățile definite la pct. J.2.5, J.2.6 și J.2.9 la instalațiile aflate în exploatare la deținători, în regim de garantare a securității în funcționare.J.2.4. Cursuri organizate în vederea autorizării personalului de către ISCIR-INSPECT IT = modalitatea practica de realizare de către o unitate de specialitate organizatoare a cursurilor a specializării în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a absolvenților.J.2.5. Deservirea echipamentelor/instalațiilor supuse prevederilor prescripției tehnice = termen echivalent cu cel definit la pct. J.2.1, dar care evidențiază mai bine categoriile de activități specifice verificărilor și interventiilor curente la subansamblele și componentele instalațiilor, atât în timpul funcționarii efective a acestora cat și în perioadele de oprire pentru revizie tehnica, în scopul aducerii și menținerii acestor instalații în regimul de funcționare la parametrii de performanță și securitate proiectati, pe toată durata acestora de utilizare. Termenul operare, în sensul prescripției tehnice, având preponderent semnificatia de manevrare, este utilizat împreună cu termenul deservire pentru a sublinia toată gama de activități specifice utilizării (exploatării) echipamentelor/instalațiilor în condiții de securitate.J.2.6. Deservirea și supravegherea operativă a instalațiilor supuse prevederilor prescripției tehnice = ansamblu de operații și activități specifice (manevrare, reglare, ajustare, urmărire și înregistrare a parametrilor de funcționare, intervenție, comanda, conducere etc.) efectuate de personal instruit și autorizat la sau în legătură cu instalațiile aflate în exploatare, în scopul aducerii și menținerii acestora în regimurile de funcționare la parametrii de performanță și securitate proiectati.J.2.7. Dovezi de capabilitate practica operativă pentru persoanele care au studii superioare de specialitate (ingineri sau subingineri) și care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT pentru practicarea uneia dintre activitățile definite la pct. J.2.5, J.2.6 și J.2.9 = acte doveditoare (referințe de la locurile de muncă anterioare, adeverinte de practica etc.) care confirma nivelul aptitudinilor practice la efectuarea activităților la care se referă prescripția tehnica, activități ce implica contactul nemijlocit cu instalatia. De asemenea, capabilitatea practica operativă implica și existenta adeverintei medicale de confirmare a faptului ca solicitantul (candidatul) este apt, din punct de vedere medical, pentru practicarea activității respective.J.2.8. Mijloace tehnico-didactice specializate adecvate scopului = ansamblu de dotări, disponibilitati și structura organizatorică adecvate activității de instruire/specializare tehnica, pe care trebuie să le detina unitatea de specialitate organizatoare de cursuri. Aceste mijloace trebuie să demonstreze capacitatea unității de specialitate organizatoare a cursurilor de a derula aceste cursuri în regim de îndeplinire a prevederilor prescripției tehnice și de a garanta absolvenților un nivel corespunzător de pregătire (instruire) tehnica specializată.J.2.9. Operare a instalațiilor supuse prevederilor prescripției tehnice = ansamblu de operații și activități specifice (manevrare, reglare, urmărire și înregistrare de parametri de funcționare, intervenție, comanda, conducere etc.) efectuate de personal instruit și autorizat la pornirea, funcționarea în regimuri tranzitorii sau stabilizate sau oprirea instalațiilor aflate în exploatare curenta. Termenul este folosit cu aceeași semnificație generală ca și termenul definit la pct. J.2.6, dar cu o conotatie mai restrictiva la operațiuni legate de conducerea instalațiilor în timpul funcționarii efective a acestora.J.2.10. Persoane cu studii superioare de specialitate = ingineri sau subingineri, absolvenți ai unei facultăți tehnice cu sau fără diploma, care au cunoștințe teoretice în domeniu.J.2.11. Proceduri de testare și evaluare = metode de verificare și comparare a nivelului de îndeplinire de către candidați a criteriilor și condițiilor specificate în prescripția tehnica, în vederea autorizării acestora de către ISCIR-INSPECT IT.J.2.12. Specializare în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT = instruire didactica, teoretică și practica, într-un cadru organizat a personalului de manevrare a instalațiilor supuse prevederilor prescripției tehnice, efectuată în scopul dobândirii unor cunoștințe teoretice și deprinderi practice specifice pentru asigurarea operarii/deservirii instalațiilor în condiții de securitate.J.2.13. Supraveghere operativă a instalațiilor supuse prevederilor prescripției tehnice = ansamblu de operații și activități specifice (manevrare, reglare, ajustare, urmărire și înregistrare de parametri de funcționare, intervenție, comanda, conducere etc.) efectuate de personal instruit și autorizat, în timpul funcționarii instalațiilor, și orientate preponderent asupra prevenirii intrării parametrilor de funcționare în domenii interzise (de avarie). În principal, termenul se referă la activitățile de urmărire-înregistrare a parametrilor de funcționare, prelucrarea datelor pentru stabilirea strategiei de conducere a instalațiilor aflate în funcțiune, controlul și verificarea realizării funcțiilor sistemelor de automatizare ale instalațiilor, verificarea preciziei de lucru a aparaturii de măsurare, reglare și protecție automată. Termenul se utilizează în conjunctie cu termenii "operare", "deservire" sau "manevrare", pe care îi completează în semnificație atunci când se fac referiri la modul de exploatare a instalațiilor în condiții de securitate.J.2.14. Unitate de specialitate = persoana juridică (agent economic, instituție, organizație profesională, asociație etc.) care poate face dovada ca are cuprinsă în statutul legal de funcționare activitatea de instruire/specializare tehnica a viitorului personal manevrant și ca poseda personal de instruire calificat, competent și cu experienta în domeniu și mijloacele tehnico-didactice adecvate scopului.J.3. Condiții de autorizareJ.3.1. Autorizarea personalului de exploatare pentru instalațiile de transport pe cablu pentru persoane se face pe baza unui examen susținut în fața comisiei tehnice indicate la pct. J.6.3.J.3.2. Pentru a fi admiși la examen, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) au vârsta de cel puțin 18 ani împliniți;b) fac dovada unei minime pregatiri profesionale în activitatea operativă pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT sau într-o activitate operativă inrudita din domeniu;c) îndeplinesc condițiile de sănătate pentru manevrarea instalației și prezintă o adeverinta medicală cu mențiunea "Apt pentru manevrarea teleschiului/telesaniei";d) fac dovada ca au absolvit cursurile de specializare, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, organizate conform prevederilor de la pct. J.4;e) îndeplinesc condițiile de practica stabilite în prezenta metodologie.J.3.3. Persoanele care au studii superioare de specialitate, ingineri sau subingineri, și care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT pentru manevrarea instalațiilor se pot înscrie direct la examenul de autorizare, cu condiția să prezinte dovezi de capabilitate practica operativă echivalente celor pentru îndeplinirea prevederilor de la pct. J.3.2, lit. b), c) și e).J.4. Organizarea cursurilor în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECTJ.4.1. În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului de exploatare pentru teleschiuri și telesanii trebuie să se organizeze și să se deruleze cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociație profesională etc.) autorizata conform procedurii descrise în Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată.Unitatea de specialitate (furnizorul de formare profesională) trebuie să îndeplinească condițiile legale și să facă dovada ca dispune de instructori de specialitate și de mijloace tehnico-didactice adecvate scopului. (la 09-09-2003, Punctul J.4.1. din Anexa J a fost modificat de Punctul II, Articolul 1 din ORDINUL nr. 126 din 2 septembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 09 septembrie 2003 ) J.4.2. Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa I, care prevede minimum de cunoștințe necesare și de durata a cursurilor, în vederea autorizării personalului de exploatare.De la caz la caz, în funcție de complexitatea instalațiilor și a lucrărilor practice ce trebuie efectuate, în vederea autorizării absolvenților de către ISCIR-INSPECT IT, programa analitica menționată va fi dezvoltata corespunzător.Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau de specialități înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de către ISCIR-INSPECT IT, care au competența tehnica necesară și experienta profesională în domeniul exploatării instalațiilor și care cunosc prevederile prescripțiilor tehnice specifice - Colecția ISCIR.J.5. Avizarea cursurilor de specializareJ.5.1. Cursurile vor fi avizate de către ISCIR-INSPECT IT. În acest scop, unitatea de specialitate care organizează aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea (deschiderea) cursurilor, în doua exemplare, cu excepția dosarelor menționate la lit. f), următoarele:a) programa analitica întocmită conform anexei I, dezvoltata pe lecții și desfășurată sub forma de orar, care va cuprinde:– obiectul (tema) lectiei - teorie și practica;– numărul de ore - teorie și practica;– data, ora și locul desfășurării lectiilor;– numele și prenumele lectorului;b) suportul de curs (materialele/cursurile scrise care se vor pune la dispoziția cursanților, ca documente de referința, pentru ședințele teoretice cel puțin), incluzând și bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia;c) tabelul cuprinzând numele și prenumele lectorilor, pregătirea profesională a acestora, conform pct. J.4.1, funcția și locul de muncă actual, după caz;d) tabelul cuprinzând numele și prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, pregătirea școlară și calificarea profesională a cursanților și, eventual, locul de muncă actual;e) tabelul cuprinzând numele și prenumele cursanților și a supraveghetorului de practica, tipul instalației pe care se efectuează practica și orarul de efectuare a stagiului de practica;f) dosarele personale ale cursanților (într-un singur exemplar), întocmite de unitatea de specialitate organizatoare a cursului, care trebuie să conțină următoarele acte:– copie de pe certificatul de naștere;– copie de pe actul de absolvire a învățământului obligatoriu;– adeverinta medicală, prevăzută la pct. J.3.2, lit. c);Deschiderea cursurilor nu se va face decât după obținerea avizului din partea ISCIR-INSPECT IT.J.5.2. Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va efectua următoarele:a) va verifica toate documentele prezentate, conform pct. J.5.1, și va confirma ca s-au acceptat prin avizarea acestora cu semnatura și ștampila inspectorului de specialitate desemnat;b) va verifica și va confirma, după caz, respectarea prevederilor de la pct. J.5.1 și J.4.2;c) verificările efectuate conform celor precizate la lit. a) și b), constatările și propunerile privind avizarea cursurilor vor fi consemnate de către inspectorul de specialitate desemnat într-un proces-verbal încheiat în doua exemplare.Procesul-verbal va fi conform modelului din anexa D, adaptat corespunzător.d) procesul-verbal menționat la lit. c) va fi prezentat conducerii ISCIR-INSPECT IT care va analiza și va lua decizia corespunzătoare privind avizarea cursului. Decizia va fi comunicată unității de specialitate organizatoare a cursului.Comunicarea oficială va fi însoțită de un exemplar al procesului-verbal, menționat anterior, și un exemplar al documentelor menționate la pct. J.5.1, lit. a)....f) și acceptate conform prevederilor de la pct. J.5.2, lit. a).Acest exemplar din documentele care au stat la baza avizării cursului, împreună cu dosarele personale ale candidaților, se păstrează de către unitatea de specialitate organizatoare a cursului, care răspunde de corectitudinea completării și păstrării acestora, conform legislației în vigoare.e) un exemplar al documentelor menționate la pct. J.5.1, lit. a) ... e), împreună cu un exemplar al procesului-verbal menționat la pct. J.5.2, lit. c), se vor păstra la ISCIR-INSPECT IT, ca anexa la copia comunicării.J.5.3. Se pot efectua modificări ulterioare în documentele care au stat la baza avizării cursului, numai în intervalul de 15 zile menționat la pct. J.5.1, alin. 1, numai la solicitarea scrisă și motivată a unității de specialitate organizatoare a cursului și numai cu avizul ISCIR-INSPECT IT.J.5.4. Verificările care stau la baza avizării cursurilor reprezintă raportul de evaluare a capabilității profesionale și a legalității unității de specialitate organizatoare a cursurilor.Avizarea cursurilor se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT pentru fiecare curs (sesiune de cursuri) în parte.J.5.5. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT vor efectua, pe parcurs, verificări privind modul în care se desfășoară cursurile, luând măsurile care se impun, mergand până la anularea avizului de curs.J.6. Examinarea cursanților și eliberarea carnetului de autorizareJ.6.1. Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmărirea frecvenței participării cursanților la lectiile teoretice și practice ținute și verificarea nivelului de însușire a cunoștințelor teoretice și practice predate. Pe aceasta baza, unitatea de specialitate va elibera cursanților, la încheierea stagiului de pregătire, adeverinte de absolvire. Adeverinta de absolvire a cursurilor (formular conform modelului din anexa K) constituie act doveditor pentru îndeplinirea uneia din condițiile de participare la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT IT, conform pct. J.3.2, lit. d).J.6.2. Data și locul examinării, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, propuse de unitatea organizatoare a cursurilor precum și numărul candidaților care vor participa la examen vor fi comunicate, în scris, la ISCIR-INSPECT IT cu cel puțin 15 zile înainte de către conducerea unității de specialitate care a organizat cursurile. ISCIR-INSPECT IT va confirma unității de specialitate data exactă la care se va face examinarea candidaților.J.6.3. Examinarea candidaților se face de către o comisie tehnica compusa din:a) delegatul ISCIR-INSPECT IT - președintele comisiei;b) responsabilul cursului;c) responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor, autorizat de ISCIR-INSPECT, al agentului economic deținător unde au loc examinarile practice;d) unul sau mai mulți lectori ai cursului.J.6.4. Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:a) dacă au fost respectate prevederile pct. J.3.2 și J.5;b) catalogul cursului;c) adeverintele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. J.6.1 și întocmite conform modelului din anexa K;d) adeverintele de practica pe instalații de tipul celor pentru care se solicita autorizarea, întocmite conform modelului din anexa L;e) existenta unei fotografii mărimea 3/4 cm pentru fiecare candidat.Candidații care au dosare incomplete nu vor fi primiți la examen.J.6.5. Dosarele candidaților menționați la pct. J.3.3 vor conține următoarele:a) fotocopie și originalul diplomei de absolvire a studiilor superioare de specialitate (pentru absolvenții cu diploma);saub) fotocopie și originalul adeverintei de absolvire și foii matricole (pentru absolvenții fără diploma);c) adeverinta care să prezinte dovezi de capabilitate practica operativă echivalente celor pentru îndeplinirea prevederilor de la pct. J.3.2, lit. b) și e);d) adeverinta medicală, conform pct. J.3.2, lit. c);e) o fotografie 3/4 cm.J.6.6 . Examenul de autorizare consta într-o proba teoretică și o proba practica, având ca scop verificarea însușirii cunoștințelor prevăzute în programa analitica a cursului și a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalații de tipul celei pentru care se solicita autorizarea. Lucrarea scrisă se atașează la dosarul candidatului menționat la pct. J.5.1, lit. f).J.6.7. Pentru a fi autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, candidatul trebuie să fie declarat "ADMIS", atât la proba teoretică cat și la proba practica. În cazul când la una din probe a obținut rezultate nesatisfacatoare, candidatul va fi declarat "RESPINS" la examen.J.6.8. Candidatul "RESPINS" se poate prezenta la o noua examinare în termen de maxim un an de la terminarea cursului. În această perioadă de timp, candidatul își va îmbunătăți pregătirea teoretică și va efectua un nou stagiu de practica, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinte de practica, conform modelului din anexa L.J.6.9. Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal tip, conform modelului din anexa M, care va purta un număr dat de inspectorul ISCIR-INSPECT IT. Un exemplar din procesul-verbal va fi luat de inspectorul ISCIR-INSPECT IT care a participat la examene.J.6.10. Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaților care au reușit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului din anexa N, în care se va înscrie tipul instalației pentru a carei deservire este autorizat absolventul.Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR-INSPECT IT absolvenților care au reușit la examen pe bază de semnatura de primire.J.6.11. În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului și la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în mass-media, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT emitenta va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).J.7. Verificări periodiceJ.7.1. Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice, au obligația să se prezinte anual la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei menționate la pct. J.7.3.J.7.2. Pentru improspatarea cunoștințelor profesionale, persoanele autorizate vor fi instruite periodic, odată cu instructajul de protecția muncii, de către personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic deținător de instalații, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un proces-verbal.J.7.3. Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunoștințelor profesionale și a deprinderilor practice de către o comisie numita de conducerea agentului economic deținător la care acestea își desfășoară activitatea.Din comisie va face parte obligatoriu și responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT.Rezultatele examinarilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.J.7.4. Persoanelor autorizate care practica activitatea operativă pentru care dețin carnet de autorizare și nu se prezintă la examinarile menționate la pct. J.7.1 și J.7.3 sau persoanelor autorizate care, în urma examinarilor respective, obțin rezultate necorespunzătoare, li se vor retrage carnetele de autorizare de către agentul economic deținător de instalații unde lucrează posesorii carnetelor pe timp limitat sau definitiv, după caz.În cazul inițierii procedurii de retragere definitivă a carnetelor de autorizare, agenții economici deținători, care intenționează să aplice o astfel de măsura, vor depune carnetele retrase la ISCIR-INSPECT IT emitenta, comunicând în scris și motivele retragerii acestora.Retragerea carnetului de autorizare rămâne definitivă numai după confirmarea scrisă a acesteia de către ISCIR-INSPECT IT în cauza.J.7.5. Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activității operative pentru care sunt autorizate mai mult de un an pot sa reia practicarea activității operative respective numai cu condiția respectării prevederilor de la pct. J.7.1 și J.7.3.J.7.6. Persoanelor autorizate, transferate de la alți agenți economici deținători sau de la alte secții ale aceluiași agent economic deținător, li se poate incredinta deservirea instalațiilor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după efectuarea unui instructaj de specialitate și a unei practici de acomodare de minimum 50 ore, în raport cu complexitatea instalației și numai după examinarea acestora, conform prevederilor de la pct. J.7.3.Pregătirea teoretică și practica se va face pe baza unei programe analitice întocmite de agentul economic deținător și avizate de RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT.J.8. Sancționarea personalului autorizatJ.8.1. Personalul autorizat poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT precum și de către organele în drept ale agentului economic deținător la locul de muncă, în timpul efectuării activităților de operare/manevrare a instalațiilor, cu privire la modul cum își îndeplinește sarcinile de serviciu și cum aplica cunoștințele teoretice și practice.Verificarea se va efectua în prezenta RSVTI sau a altor persoane competente desemnate de conducerea agentului economic. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate se constata deficiente tehnice la instalații, datorate personalului de manevrare autorizat, sau alte abateri care periclitează securitatea în funcționare a instalațiilor, în funcție de gravitatea lor, se vor lua următoarele măsuri:a) sesizarea conducerii agentului economic deținător, pentru aplicarea de sancțiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislației în vigoare privind stabilirea și sancționarea contravențiilor;d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcție de gravitatea abaterii comise;e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în carnetul de autorizare.Abaterile consemnate în carnetul de autorizare vor fi aduse la cunoștința ISCIR-INSPECT IT emitente pentru a fi înregistrate în evidenta tehnica a acestora.Măsurile de la lit. a) și b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de către cei care constata abaterile.Măsurile de la lit. c), d) și e) se vor aplica numai de către ISCIR-INSPECT IT, pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.Măsurile precizate la lit. d) și e) vor fi aduse la cunoștința persoanelor sancționate, în scris, și vor fi, în prealabil, aprobate de conducerea ISCIR-INSPECT IT.Deciziile de aplicare a măsurilor precizate la lit. d) și e) pot fi contestate de către persoanele sancționate, în termen de 15 zile de la comunicarea scrisă a acestora, la conducerea ISCIR-INSPECT IT.J.8.2. În cazul în care personalul autorizat se prezintă la locul de muncă sub influența alcoolului sau deservește instalatia necorespunzător, astfel încât periclitează securitatea în funcționare a acesteia, conducerea agentului economic deținător, pe lângă sancțiunile prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate propune retragerea carnetului de autorizare pe termen limitat sau definitiv.Retragerea carnetului de autorizare devine definitivă numai după confirmarea scrisă transmisă de ISCIR-INSPECT IT agentului economic deținător care a initiat această măsură de sancționare.J.8.3. Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la ISCIR-INSPECT IT emitenta.J.9. Personalul autorizat este obligat sa poarte permanent, la locul de muncă, carnetul de autorizare asupra sa. Lipsa carnetului de autorizare, la verificarea efectuată de către persoanele îndreptățite, este echivalenta cu exploatarea instalațiilor de către personal neinstruit și neautorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru operare/manevrare și se sancționează conform prevederilor legale.J.10. În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare eliberat de ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise și motivate, ISCIR-INSPECT IT va elibera alt carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu condiția depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR-INSPECT IT.J.11. Orice modificare, adăugire sau stersatura efectuată în carnetul de autorizare de către persoane neautorizate atrage după sine anularea carnetului de autorizare și sancționarea celui vinovat conform legii.
   +  Anexa K
  Model pentru adeverința de absolvire a cursurilor pentru autorizarea
  mecanicilor troliști pentru exploatarea teleschiurilor și telesăniilor
  UNITATEA...................Localitatea ........
  ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE
  Nr. ..... din ......
  Prin prezenta se adevereste ca dl.(dna.) ..................... angajat la ................*1) născut(a) la data de ................ în localitatea ........................................ sector/județ .................... având ca studii de baza ...................... și calificarea ............................. a urmat și a absolvit cursul de specializare ținut la ..............*2).... de la ..................... până la ...................... .Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT ca .........*3).........
  DIRECTOR,(Numele, prenumele, semnătura, ștampila)RESPONSABIL DE CURS,(Numele, prenumele, semnătura)
  *1) Se va scrie denumirea agentului economic și localitatea de reședința.*2) Locul de desfășurare a cursului de specializare.*3) Se va preciza "activitatea operativă" pentru care a fost instruit absolventul.
   +  Anexa L
  Model pentru adeverința de efectuare a practicii obligatorii pentru autorizarea
  mecanicilor troliști pentru exploatarea telefericelor
  UNITATEA......................Localitatea ..........
  ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ
  Nr. ..... din .........
  Prin prezenta se adevereste ca dl. (dna.) ............ născut(a) la data de ................ în localitatea ............ județul ............... angajat la ...................*1)........... a efectuat practica la (tipul și parametrii instalației) ............... sub supravegherea dlui. ................*2).......................... de la ...................... până la ............... totalizand .................. ore.Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA SUPRAVEGHETORȘI VERIFICAREA TEHNICA A DE PRACTICA,INSTALAȚIILOR,
  DIRECTOR,(Numele, prenumele, semnătura, ștampila)RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREAȘI VERIFICAREA TEHNICĂ AINSTALAȚIILOR,(Numele, prenumele, semnătura)SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ,(Numele, prenumele, semnătura)
  *1) Se va scrie denumirea agentului economic și localitatea de reședința.*2) Se va scrie numele și prenumele supraveghetorului de practica sub supravegherea căruia s-a efectuat practica.
   +  Anexa MUNITATEA(care a organizat cursul de specializare).........................................Localitatea ..............................
  PROCES-VERBAL Nr. ....... din ..........
  cu rezultatele obținute la examenul de autorizare ca ............................ a următorilor candidați:
  Nr.cr.tNumele șiprenumele Datanașterii Locul nașterii(localitatea, județ) CNP*1)Pregătirea școlarăanterioară Unitateala care lucrează și localitatea Rezultatul obținut la examen Grupa și tipul instalațieipentru care se eliberează autorizația Numărul carnetului de autorizareSemnătura de primire Obs
  Admis (A) Respins(R)
  teoreticpractic
  Dosarele candidaților de mai sus au fost verificate de către comisie și găsite complete, iar cele ale candidaților reusiti, împreună cu lucrarea scrisă și un exemplar din procesul-verbal, au rămas la unitatea de specialitate organizatoare a cursului.
  PREȘEDINTE COMISIE(numele, prenumele, semnătura, ștampila)DIRECTOR UNITATE ORGANIZATOARE(numele, prenumele, semnătura, ștampila)RESPONSABIL CURS,(numele, prenumele, semnătura)ALȚI MEMBRI AI COMISIEI(numele, prenumele, semnătura)
  *1) CNP - Cod numeric personal.
   +  Anexa N
  (Coperta carnetului de autorizare)
  (Sigla ISCIR)
  AUTORIZAȚIE
  Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor,
  Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  -ISCIR -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  (Pe prima copertă, în interior)
  Posesorul autorizației are obligația sa cunoască și să aplice întocmai prevederile Prescripțiilor tehnice - Colecția ISCIR și ale instrucțiunilor specifice referitoare la exploatarea instalațiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte anual la examenul medical și anual la verificarea cunoștințelor în fața comisiei din unitatea unde lucrează.Autorizația este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în buna stare și se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT și a organelor împuternicite ale deținătorului.Posesorul autorizației nu poate manevra decât instalații de tipul celor înscrise în autorizație.Este interzisă manevrarea instalațiilor dacă acestea nu sunt autorizate sa funcționeze, exceptând cazurile în care se executa verificări și încercări în vederea punerii în funcțiune sau evaluării și certificării. Autorizația se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale deținătorului când posesorul este găsit sub influența alcoolului în timpul serviciului sau când se constată că a săvârșit abateri grave care periclitează securitatea instalației și a persoanelor.Autorizația poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT, pe baza cererii deținătorului, când:– se constata abateri de la instrucțiunile de manevrare a instalațiilor;– personalul are o slabă pregătire în meseria respectiva și da dovada de lipsa de interes în improspatarea cunoștințelor profesionale;– se constata modificări, adăugiri sau ștersături în carnetul de autorizare, fără viza ISCIR-INSPECT. Modificarea carnetului de autorizare se considera falsificare de acte publice și se sancționează conform legii.– după notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage definitiv autorizația.În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauza poate obține un nou carnet de la ISCIR-INSPECT, în baza unei cereri scrise, vizate de unitatea unde lucrează, cu condiția publicării pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale.*1)-------------*1) În cazul în care este necesar, textul se va continua și pe interiorul ultimei coperte.
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  (Pagina 1)

  ROMÂNIA
  Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și
  Instalațiilor de Ridicat
  - ISCIR -
  AUTORIZAȚIE
  Nr. .......*1)......
  2)
  *1) Numărul autorizației se va scrie pe fiecare pagina, în partea de jos.*2) În partea de jos, dreapta sau stanga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile carnetului).
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  (Pagina 2)AUTORIZAȚIE DE ...........*1).......Numele ......................Prenumele .........................Data și locul nașterii ............CNP........................*2)......Se autorizeaza a deservi ...........din grupa............(..................) tipul ..........Eliberat de ....................*3).........în baza procesului-verbal nr. .......... din ............Delegat ISCIR-INSPECT IT: ...............................(Semnatura și ștampila)*1) Completarea carnetului se va face cu tus negru.*2) CNP - Cod numeric personal.*3) Denumirea ISCIR-INSPECT emitente.
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  (Pagina 3)
  Loc pentru fotografie
  Semnatura posesorului
  Data eliberării ..................Completat de .......................INSPECTOR ȘEF ISCIR-INSPECT IT ......*1).......(numele, prenumele, semnatura, ștampila)Nr. ............-----------*1) Localitatea de reședința.
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  (Paginile 4, 5 și 6)
  EXTINDEREA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1) ISCIR-INSPECT IT .................................Nr. proces-verbal și data ................Se autorizeaza a deservi .......... din grupa ......(.......)tipul................................Președinte comisie...................(numele, prenumele, semnatura, ștampila)..........................................2)..........................................Nr. .........---------NOTA - Textul de la pct. 1) se va repeta de 2 ori pe pagina.
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  (Paginile 7, 8, 9 și 10)
  EXAMINĂRI ANUALE
  Nr. proces-verbal Data Denumirea deținătorului Președintele comisiei (numele, prenumele, semnatura, ștampila)
  1)
  Nr. ..........1) Pe fiecare pagina se vor tipari 5 randuri.
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  (Paginile 11 și 12)
  ABATERI
  de la normele legale în vigoare
  Nr. proces-verbal Data Natura abaterii Sancțiunea Organul care a constatat abaterea (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  1)
  Nr. ........1) Pe fiecare pagina se vor tipari 3...... 5 randuri.
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa O
  Conținutul documentației pentru obținerea/reactualizarea autorizației de a
  efectua analiza de securitate pentru teleschiuri sau telesănii
  Documentația se întocmește de către agentul economic solicitant, care se înaintează la ISCIR-INSPECT și va conține un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:a) domeniul pentru care se solicita autorizarea;b) dotarea cu mijloace de examinare și investigare prin laboratoare proprii sau angajate cu contract, autorizate de către ISCIR-INSPECT;c) numele și prenumele, pregătirea teoretică (obligatoriu absolvent al învățământului superior tehnic), vechimea în specialitate și cea în domeniu pentru personalul propus sa avizeze studiile pentru analiza de securitate, care urmează să fie autorizat de ISCIR-INSPECT;d) document din care să rezulte ca vechimea în specialitate este de cel puțin 10 ani;e) decizia de numire a personalului pentru avizare, conform anexei G.Obligațiile agentului economic, care urmează să fie autorizat de ISCIR-INSPECT pentru a efectua analiza de securitate pentru teleschiuri sau telesanii, sunt următoarele:● sa posede prescripțiile tehnice - Colecția ISCIR în domeniu;● sa elaboreze programul de analize specific scopului urmărit, care urmează să fie prezentat spre avizare la ISCIR-INSPECT;● sa numească personal de specialitate, ce urmează să fie autorizat de ISCIR-INSPECT, absolvent al învățământului tehnic superior și cu o vechime corespunzătoare în domeniu mai mare de 10 ani;● la elaborarea și avizarea analizei de securitate sa utilizeze numai buletine de examinare, încercare și testare emise de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT.
   +  Anexa P
  COMPONENTE DE SECURITATE
  DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
  Declarația de conformitate CS și documentația tehnica ce o însoțește trebuie să fie datate și semnate. Acestea trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.Declarația de conformitate trebuie să conțină următoarele elemente:a) referire la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;b) denumirea și sediul producătorului de componente de securitate sau ale reprezentantului autorizat al acestuia. În cazul reprezentantului autorizat, acesta trebuie să indice denumirea și sediul producătorului de componente de securitate;c) descrierea componentei de securitate (marca, detalii asupra tipului sau seriei și numărul seriei de fabricație etc.);d) detalii cu privire la procedura utilizata de evaluare a conformitatii, conform art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;e) toate prevederile importante cu care componenta de securitate trebuie să fie conformă și, în special, condițiile de utilizare;f) denumirea, sediul și numărul de identificare ale organismului notificat implicat în procedura de conformitate și data emiterii certificatului de examinare CS și, după caz, detalii cu privire la durata și condițiile de valabilitate a certificatului;g) referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;h) identificarea persoanei împuternicite să semneze în numele producătorului de componente de securitate sau al reprezentantului sau autorizat.
   +  Anexa Q
  SUBSISTEME
  DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
  Declarația de conformitate CS și documentația tehnica ce o însoțește trebuie să fie datate și semnate. Acestea trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.Declarația de conformitate CS trebuie să conțină următoarele elemente:a) referire la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;b) denumirea și sediul persoanei care a solicitat examinarea CS;c) descrierea subsistemului;d) denumirea și sediul organismului notificat care a efectuat examinarea CS;e) toate prevederile importante care trebuie respectate de către subsistem și, în special, detalii referitoare la condițiile și restricțiile de utilizare necesare și instrucțiuni pentru întreținere;f) rezultatul examinării CS prevăzut în anexa nr. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 433/2002, referințe privind certificatul de examinare CS de tip;g) date pentru identificarea persoanei împuternicite să semneze declarația de conformitate CS în numele producătorului sau al reprezentantului sau autorizat.
   +  Anexa R
  Metodologia de autorizare/reautorizare a agenților economici care construiesc
  (montează), repară și efectuează analiza de securitate pentru teleschiuri sau telesănii
  R.1. Autorizarea/reautorizarea agenților economici care construiesc (monteaza) și/sau repara teleschiuri/telesaniiÎn vederea autorizării/reautorizarii agenților economici care construiesc (monteaza) și/sau repara teleschiuri/telesanii în conformitate cu prevederile prescripției tehnice, ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii săi de specialitate, are următoarele obligații și raspunderi:a) sa verifice concordanta dintre datele din documentația tehnica prezentată de agenții economici care solicită autorizarea și situația existenta la agentul economic;b) sa verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu și cunoașterea prevederilor prescripțiilor tehnice specifice - Colecția ISCIR;c) sa verifice existenta la agentul economic a prescripțiilor tehnice specifice - Colecția ISCIR în domeniu;d) sa întocmească un proces-verbal (conform modelului din anexa D, adaptat corespunzător) asupra constatărilor făcute privind verificările menționate la lit a), b) și c);e) în cazul îndeplinirii condițiilor de autorizare și pe baza constatărilor făcute în conformitate cu prevederile lit. a) ... d), ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își are sediul agentul economic va elibera autorizația conform modelului din anexa S.R.2. Autorizarea/reautorizarea agenților economici care efectuează analiza de securitate la teleschiuri sau telesaniiÎn vederea autorizării/reautorizarii agenților economici pentru efectuarea analizei de securitate la teleschiuri sau telesanii, ISCIR-INSPECT, prin inspectorii săi de specialitate, are următoarele obligații și raspunderi:a) sa verifice concordanta dintre datele din documentația tehnica prezentată de agenții economici care solicită autorizarea și situația existenta la agentul economic;b) sa verifice existenta la agentul economic a prescripțiilor tehnice - Colecția ISCIR în domeniu;c) sa verifice existenta procedurilor pentru efectuarea analizei de securitate, care urmează să fie avizate de ISCIR-INSPECT;d) sa verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu și cunoașterea prevederilor prescripțiilor tehnice specifice - Colecția ISCIR;e) sa întocmească un proces-verbal (conform modelului din anexa D, adaptat corespunzător) asupra constatărilor făcute privind verificările menționate la lit. a) ... d);f) în cazul îndeplinirii condițiilor de autorizare și pe baza constatărilor făcute în conformitate cu prevederile lit. a) ... e), ISCIR-INSPECT va elibera autorizația conform modelului din anexa T.
   +  Anexa S
  Model pentru autorizația eliberată agenților economici
  care construiesc (montează), repară, întrețin și revizuiesc teleschiuri sau telesănii
  ISCIRINSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLULCAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNEȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICATISCIR-INSPECTINSPECȚIA TERITORIALĂ ...........................Str. ............... nr. ..... telefon ..........
  AUTORIZAȚIA NR. ...... din ......
  În baza prevederilor legale în vigoare și în urma verificărilor făcute și consemnate în procesul-verbal nr. .... din ..............I Se autorizeaza pentru*1) ...................................... agentul economic ............................................. din ........................ str. .......................................... nr. ........ urmare cererii nr. .............. din .............II Se autorizeaza pentru supravegherea tehnica a lucrărilor de mai sus următorul personal tehnic de specialitate ....................... și responsabilul tehnic cu sudura ...............................În cazul schimbării denumirii, întreruperii activității sau desființării ..........................................*2) are obligația sa anunțe în termen de maxim 15 zile ISCIR-INSPECT IT care a eliberat autorizația.Autorizația poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.Prezenta autorizație este valabilă până la data de*3) ...... .Se considera reînnoirea autorizației numai cazul în care cererea scrisă de reinnoire va fi depusa la ISCIR-INSPECT IT cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației. În caz contrar se considera autorizare noua.
  INSPECTOR ȘEF(numele, prenumele și semnăturași ștampila) ȘEF BIROU(numele, prenumle și semnătura)
  *1) Se va indica domeniul autorizației.*2) Se va indica agentul economic.*3) Se va indica data efectivă (ziua, luna și anul) - maxim 2 ani.
   +  Anexa T
  Model pentru autorizația eliberată agenților economici care
  efectuează analiza de securitate pentru teleschiuri sau telesănii
  ISCIRINSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLULCAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNEȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICATISCIR-INSPECTStr. ............ nr. .... telefon .........
  AUTORIZAȚIA NR. .......... din ..........
  În baza prevederilor legale în vigoare și în urma verificărilor efectuate și consemnate în procesul-verbal nr. .... din ............I Se autorizeaza agentul economic*1) ............................ din ..................... str. .......................................... nr. ........ județ/sector ........... urmare cererii nr. .............. din ............. să efectueze analiza de securitate la instalații de transport pe cablu pentru persoane - ....................*2) supuse prevederilor prescripțiilor tehnice, Colecția ISCIR.II Se autorizeaza pentru efectuarea lucrărilor menționate la pct. I ........................Schimbarea din orice motiv a persoanelor autorizate va fi comunicată în scris la ISCIR-INSPECT și devine definitivă numai după confirmarea scrisă a acesteia. În cazul schimbării denumirii, întreruperii activității sau desființării .................................*1) are obligația sa anunțe în termen de maxim 15 zile ISCIR-INSPECT.Prezenta autorizație este valabilă până la data de*3) ..............Se considera reînnoirea autorizației numai cazul în care cererea scrisă de reinnoire va fi depusa la ISCIR-INSPECT cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației. În caz contrar se considera autorizare noua.
  INSPECTOR DE STAT ȘEF(numele, prenumele și semnătura și ștampila) INSPECTOR ȘEF ISCIR-INSPECT(numele, prenumle și semnătura și ștampila)
  Inspector de specialitate
  L.S.Inspector de specialitate*1) Se va indica agentul economic.*2) Se va indica tipul instalației (telescaun)*3) Se va indica data efectivă (ziua, luna și anul) - maxim 2 ani.
   +  Anexa U
  Conținutul documentației pentru obținerea/reactualizarea autorizației
  de a întreține și revizui tehnic teleschiuri sau telesănii
  Documentația se întocmește de către agenții economici care efectuează lucrări de întreținere și revizie tehnica la teleschiuri sau telesanii și se înaintează la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își are sediul agentul economic.Documentația va fi constituită dintr-un memoriu tehnic din care să rezulte ca agentul economic poate efectua lucrări de întreținere și revizie tehnica la teleschiuri sau telesanii în condiții optime și de siguranță, în conformitate cu normele legale în vigoare, prevederile documentației tehnice, regulamentului de exploatare și ale unității constructoare (montatoare). Memoriul tehnic trebuie să cuprindă și următoarele:a) felul lucrărilor și domeniul de activitate;b) dotarea minima cu piese de schimb;c) numele, pregătirea și vechimea în specialitate a personalului tehnic responsabil cu întreținerea și revizia tehnica, propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT;d) decizia de numire a personalului tehnic, conform anexei G.Memoriul tehnic va fi însoțit de documente din care să rezulte următoarele:a) utilajele, sculele, dispozitivele, verificatoarele, aparatura de măsurare și control și de intervenție etc.;b) pregătirea și activitatea practica în domeniu a personalului de specialitate.
   +  Anexa V
  Instalații care nu fac obiectul prescripției tehnice
  Nu fac obiectul prescripției tehnice următoarele instalații, care sunt reglementate prin alte prescripții tehnice:a) ascensoare;b) instalații de transport pe cablu pentru persoane-telecabine;c) instalații de transport pe cablu pentru persoane-telegondole;d) instalații de transport pe cablu pentru persoane-telescaune;e) instalații de transport pe plan înclinat;f) tramvaie acționate cu cabluri în construcție tradiționala;g) instalații destinate activităților agricole;h) echipamente montate în teren sau mobile, utilizate la serbari campenesti și/sau parcuri de distracții, care sunt destinate activităților recreative și care nu sunt utilizate ca mijloace de transport pentru persoane;i) instalații utilizate în sectorul minier precum și alte instalații montate în teren, utilizate în scopuri industriale;j) bacuri fluviale trase cu cabluri;k) trenuri cu cremaliera;l) instalații trase cu lanturi.
   +  Anexa WSTANDARDESR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini și responsabilitățiSR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliți pentru sudarea manuală cu arc electric a oțelurilor cu limită de curgere ridicată. ClasificareSR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliți pentru sudarea manuală cu arc electric a oțelurilor inoxidabile și refractare. ClasificareSR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oțeluri de construcții sudabile cu granulație fină. Partea 1: Condiții generale de livrareSTAS 5930-89 Șurub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de execuție ASTAS 6168-90 Măsuri de siguranță contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. Prescripții generaleSTAS 6221-89 Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescripții de calculSTAS 7194-79 Sudabilitatea oțelurilor. Elemente de bazăSTAS 8183-80 Oțeluri pentru țevi fără sudură de uz general. Mărci și condiții tehnice de calitateSTAS 8324-86 Oțel laminat la cald. Profile din oțel siliciosSTAS 10101/20-90 Acțiuni în construcții. Încărcări date de vântSTAS 10108/1-81 Construcții civile, industriale și agricole. Prescripții pentru proiectarea construcțiilor din țevi de oțelSTAS 10108/2-83 Construcții din oțel. Calculul elementelor din oțel alcătuite din profile cu pereți subțiri, formate la receSTAS 10382-88 Oțeluri pentru țevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci și condiții tehnice de calitateSTAS 12604/5-90 Protecția împotriva electrocutărilor. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție și verificare (la 05-08-2004, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 492 din 21 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 05 august 2004 ) -------