NORMELE METODOLOGICE din 24 februarie 2016de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 26 februarie 2016  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 111 din 24 februarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 26 februarie 2016.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Organizarea și exploatarea jocurilor de noroc pe teritoriul României se realizează de persoanele care dețin licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pentru fiecare activitate în parte. Desfășurarea activităților conexe în domeniul organizării și exploatării jocurilor de noroc este permisă operatorilor economici care dețin licența clasa a II-a, eliberată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.  +  Capitolul II Definirea unor termeni utilizați în domeniul jocurilor de noroc  +  Articolul 2În înțelesul prezentelor norme metodologice, următorii termeni și expresii se definesc astfel:a) autoritate competentă - Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare ONJN, organ de specialitate al autorității publice centrale, aflat în subordinea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru;b) afiliați - persoană fizică sau juridică care realizează venituri în baza unui contract încheiat cu un organizator de jocuri de noroc la distanță, ca urmare a participării la joc a jucătorilor direcționați de către acesta pe site-ul sau platforma organizatorului;c) autorizație de exploatare a jocurilor de noroc - document cu regim special emis de ONJN, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentelor norme metodologice, care conferă titularului dreptul de a desfășura activitatea de jocuri de noroc tradiționale și la distanță în România;d) aviz - act administrativ emis de ONJN, la cerere, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 și ale prezentei hotărâri, operatorilor economici care desfășoară activități, altele decât cele de jocuri de noroc, așa cum sunt prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009;e) bonificație - reducerea de 10% a sumei datorate cu titlul de taxă aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, pentru plățile efectuate în avans pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizației, acordată conform prevederilor legale în vigoare, pentru tipurile de jocuri enumerate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009;f) bonus - beneficiul ce poate fi obținut suplimentar de jucător, fără perceperea de taxe sau costuri suplimentare, în condițiile prevăzute în regulamentul de joc al organizatorului, într-o perioadă determinată sau pentru anumite evenimente;g) controlul tehnic al mijloacelor de joc - activitatea de evaluare și verificare tehnică efectuată de societățile specializate, licențiate în condițiile legii, asupra mijloacelor de joc. Societățile specializate sunt organismele de evaluare a conformității potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009;h) echipamente dedicate pentru desfășurarea jocurilor de noroc tradiționale - ansamblu de mijloace tehnice și/sau informatice, care prin modalitatea structurală de funcționare nu permite utilizarea sa în alte scopuri decât desfășurarea uneia dintre activitățile de jocuri de noroc tradiționale, astfel cum sunt prevăzute în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare;i) licență clasa a II-a - document cu regim special, emis de ONJN, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri, care conferă deținătorului dreptul de a desfășura activități conexe jocurilor de noroc tradiționale și la distanță în România;j) licență de organizare a jocurilor de noroc - document cu regim special, emis de ONJN, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri, care conferă deținătorului dreptul de a organiza jocuri de noroc tradiționale și la distanță în România;k) "lista neagră" - document întocmit de ONJN, în care sunt incluse domeniile de internet, precum și persoanele fizice sau juridice care au desfășurat sau desfășoară activități conexe în domeniul jocurilor de noroc, fără licență în România;l) locație specializată pentru desfășurarea jocurilor de noroc - sediul social sau secundar înregistrat de organizatorul de jocuri de noroc conform dispozițiilor legale în vigoare, în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc și pariuri (cod CAEN 9200), în condițiile prezentei hotărâri. Locațiile specializate sunt: sala de cazinou, sala de bingo, agenția de pariuri, agenția loto și sălile specializate de slot machine, așa cum acestea sunt prezentate în hotărâre;m) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2009;n) procesatori de plăți:(i) prestatorii de servicii de plată definiți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv prestatorii de servicii de plată definiți de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități de plată în domeniul jocurilor de noroc; și/sau(ii) organizatorii de jocuri de noroc tradiționale, care efectuează în numele și pe seama organizatorului de jocuri de noroc la distanță operațiuni de alimentare sau de retragere a fondurilor din contul de joc al participantului, în baza autorizării prealabile emise de organizatorul de jocuri de noroc la distanță;o) regulament de joc - ansamblul de reguli, norme, proceduri emise de organizatorul de jocuri de noroc și aprobat de Comitetul de supraveghere al ONJN, care reglementează modalitatea de desfășurare a activității de jocuri de noroc între organizator și participant. Orice modificare a acestuia este aplicabilă participantului la joc numai după aprobarea Comitetului;p) regulament intern - ansamblul de norme, reguli și proceduri aplicabile în activitatea organizatorului de jocuri de noroc, în care sunt prevăzute responsabilitățile și competențele individuale ale angajaților implicați în desfășurarea activităților specifice jocurilor de noroc. Regulamentul intern va fi structurat în două părți, una generală în cuprinsul căreia vor fi menționate prevederile obligatorii conform legislației muncii și una specială, în care vor fi menționate responsabilitățile și competențele individuale ale angajaților implicați direct în activitatea de jocuri de noroc. Partea specială se supune aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN. Orice modificare a părții speciale a regulamentului intern va fi aprobată de Comitetul de supraveghere;q) reprezentant autorizat - persoană fizică/juridică având domiciliul fiscal/sediul pe teritoriul României, mandatată în mod expres, în temeiul unui contract încheiat în condițiile legii, să efectueze acte de administrare sau conservare pe teritoriul României și să reprezinte în fața autorităților naționale, din oficiu sau la solicitare, organizatorul de jocuri de noroc la distanță, înregistrat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană, care deține licență de organizare a activității pe teritoriul României;r) server de joc - sistem electronic, alcătuit din sistemul hardware și sistemul software prin intermediul căruia se desfășoară atât activitatea de jocuri de noroc la distanță, cât și activitatea de stocare a datelor aferente acestei activități;s) server de siguranță - sistem electronic alcătuit din sistemul hardware și sistemul software, situat la ONJN sau într-un centru de date licențiat, care stochează datele privind jucătorii români sau care utilizează IP de România, datele de joc și tranzacțiile financiare aferente jocurilor de noroc la distanță autorizate în România, transmise conform procedurii tehnice stabilite prin ordinului președintelui ONJN și fără posibilitatea de a mai putea fi modificate de către organizatorul de jocuri de noroc online licențiat în România;ș) server în oglindă - sistemul electronic alcătuit din sistemul hardware și/sau sistemul software, situat la ONJN sau într-un centru de date licențiat clasa a 2-a, care este capabil să stocheze și să raporteze/exporte situații centralizatoare în conformitate cu ordinul președintelui ONJN;t) terminal situat la ONJN - sistemul electronic alcătuit din sistemul hardware și/sau sistemul software care trebuie să permită securizat accesul în sistemul informatic central, în serverul de siguranță și cel în oglindă în vederea verificării/auditării declarațiilor și a datelor raportate/transmise, precum și a datelor referitoare la situații statistice care privesc timpul de funcționare și serviciile asigurate de serverele central, de siguranță și în oglindă, conform procedurii tehnice stabilite prin ordinul președintelui ONJN.  +  Articolul 3(1) În vederea obținerii licenței de organizare și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, operatorii economici solicitanți sunt obligați să îndeplinească cerințele specifice prevăzute de OUG nr. 77/2009 și de prezentele norme metodologice pentru fiecare tip de joc în parte.(2) În situația în care un operator economic intenționează să organizeze și să exploateze două sau mai multe activități de jocuri de noroc tradiționale sau la distanță, este obligat să solicite licență de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate în parte.  +  Capitolul III Condiții generale de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc  +  Articolul 4(1) Activitățile de jocuri de noroc în România se desfășoară cu respectarea principiilor referitoare la organizarea responsabilă din punct de vedere social a acestora.(2) Fundația de interes public, prevăzută la art. 10 alin. (4) din OUG nr. 77/2009, se constituie în baza prevederilor legale.(3) În condițiile art. 10 din OUG nr. 77/2009, membrii Consiliului consultativ de pe lângă ONJN care doresc să fie membrii fondatori ai fundației își exprimă intenția de participare la constituirea acesteia, printr-o cerere adresată conducerii ONJN, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 5(1) Activitatea de jocuri de noroc poate fi exploatată în mod direct de organizatorul de jocuri de noroc sau în comun, de organizatorul de jocuri de noroc și unul sau mai mulți operatori economici sau persoane fizice, în temeiul unui contract, care se va comunica ONJN în termen de 5 zile de la data încheierii.(2) Prin exploatarea în mod direct a activităților pentru care operatorii economici dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și una sau mai multe autorizații de exploatare a jocurilor de noroc se înțelege că desfășurarea activității constând în următoarele acțiuni: operarea mijloacelor de joc, evidențierea încasărilor și plăților și completarea documentelor aferente activității curente, precum și altele asemenea se realizează numai de personalul propriu angajat, în condițiile legii, al organizatorului de jocuri de noroc.(3) Prin exploatarea în comun a activităților de jocuri de noroc între doi sau mai mulți operatori economici, dintre care cel puțin unul deține licență de organizare și autorizație de exploatare a activității, se înțelege ansamblul acțiunilor desfășurate în temeiul contractului încheiat în formă scrisă, care să prevadă îndeplinirea a cel puțin uneia dintre activitățile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, evidențierea încasărilor și plăților și completarea documentelor aferente activității curente, precum și altele asemenea, de către partenerul contractual, în numele și pe seama organizatorului de jocuri de noroc.(4) Răspunderea pentru respectarea condițiilor de organizare și exploatare a jocurilor de noroc desfășurate în condițiile prevăzute la alin. (3) aparține organizatorului de jocuri de noroc și partenerului contractual.(5) În vederea obținerii licenței de funcționare și/sau autorizației de exploatare operatorii economici și reprezentanții acestora trebuie să respecte dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și să informeze expres jucătorii în acest sens.  +  Articolul 6(1) Acțiunile de promovare a activităților de jocuri de noroc desfășurate pe teritoriul național se realizează cu respectarea principiilor privind protecția minorilor și participarea responsabilă la jocul de noroc. Materialele de promovare nu vor putea fi amplasate în incinta sau pe împrejmuirile instituțiilor de învățământ, a așezămintelor socio-culturale sau religioase și vor cuprinde în mod vizibil interdicția minorilor de participare la jocul de noroc, semnalizată prin simboluri vizuale, precum și seria și numărul licenței de organizare a activității de jocuri de noroc, precum și sigla ONJN.(2) Acțiunile de promovare, constând în reclamă, publicitate sau activități specifice de marketing, desfășurate de organizatorul de jocuri de noroc în locațiile proprii sau pe paginile de internet proprii sunt permise în temeiul licenței de organizare și a autorizației de exploatare, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.(3) Promovarea acțiunilor de acordare a bonusurilor participanților este permisă numai în locațiile proprii sau pe paginile de internet proprii sau ale afiliaților, precum și prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active din baza de date proprie, dacă aceștia și-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.(4) Inserarea denumirii operatorilor de jocuri de noroc nelicențiați în România, a paginilor de internet sau a mărcilor acestora în conținutul oricărui text este permisă cu condiția ca denumirea, marca sau pagina de internet utilizată să fie de aceeași mărime cu textul în conținutul căreia este cuprinsă și să nu fie posibilă redirecționarea către orice altă pagină de internet ce aparține unui operator de jocuri de noroc sau prin intermediul căreia se face reclamă și publicitate activității de jocuri de noroc.(5) Acțiunile de promovare a bunurilor și serviciilor comercializate, organizate de orice organizator de jocuri de noroc, constând în atribuirea unor câștiguri bănești sau de orice fel, organizate în afara locațiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii, care presupun utilizarea modalităților de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, așa cum este prevăzut la art. 3 alin. (3) din OUG nr. 77/2009 se supun avizării ONJN.(6) Cererea de emitere a avizului de la ONJN va fi însoțită de regulamentul de participare și desfășurare a activității sau de descrierea activității, după caz, în care se va preciza numărul, natura și valoarea totală a premiilor acordate și modalitatea de desemnare a câștigătorilor.(7) ONJN poate respinge cererea de avizare a acțiunii promoționale dacă denumirea acțiunii de promovare induce clienților ideea participării la un joc de noroc pentru care organizatorul nu deține licență de organizare și autorizație de exploatare.(8) Emiterea avizelor prevăzute în prezentul articol se face de Direcția autorizare jocuri de noroc din cadrul ONJN în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației complete.  +  Articolul 7(1) Pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, în funcție de natura activității desfășurate, organizatorii sunt obligați să utilizeze mijloace reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau alte asemenea, care constituie în înțelesul OUG nr. 77/2009 mijloace de joc auxiliare.(2) Este permisă utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a mijloacelor bănești și a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar, așa cum sunt prevăzute de art. 5 alin. (5) din OUG nr. 77/2009.(3) Organizatorii de jocuri de noroc pot să ofere jucătorilor, din fondurile proprii, bonusuri sub orice formă, în condițiile prevăzute în cuprinsul regulamentelor de joc.(4) Bonusurile acordate de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță în scopul de a fi utilizate pentru participarea la joc vor fi transferate numai în contul de joc, retragerea acestora nefiind permisă. Bonusurile acordate sunt evidențiate în mod distinct față de celelalte fonduri de joc ale jucătorului disponibile pentru retragere în orice moment.(5) Bonusurile acordate se evidențiază în mod distinct în contabilitatea operatorului de jocuri de noroc la distanță și se introduc, pe măsura utilizării acestora, în venitul din jocurile de noroc ale operatorului licențiat și se asimilează taxei de participare la joc. Bonusurile neutilizate în joc se evidențiază separat conform destinației acestora sau pot fi retrase de organizatori în conformitate cu prevederile termenelor și condițiilor sau regulamentului în baza cărora se acordă.  +  Articolul 8(1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să asigure participanților la jocurile de noroc șanse egale la mize egale jucate pe elementele aleatorii proprii mijloacelor de joc utilizate sau pe elemente de hazard și de abilitate a jucătorilor.(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să asigure plata/distribuția câștigurilor sau premiilor cuvenite participanților la jocurile de noroc în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din OUG nr. 77/2009. Procedura stabilită în cuprinsul regulamentelor de joc, referitoare la omologarea rezultatelor și/sau validarea câștigurilor, va avea în vedere respectarea termenelor de plată, precum și a prevederilor legale în vigoare privind calculul, reținerea și plata obligațiilor care le revin în ceea ce privește impozitul pe veniturile realizate din jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să țină o evidență unitară a activităților pentru care au fost autorizați în condițiile OUG nr. 77/2009 și ale prezentelor norme metodologice, inclusiv a ofertelor/promoțiilor adresate participanților la joc, indiferent de tipul acestora, precum și a rezultatelor financiare aferente, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea.(4) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să prevadă în mod expres în regulamentul de joc interzicerea accesului minorilor în locațiile specializate pentru exploatarea jocurilor de noroc. Interdicția minorilor de a participa la jocurile de noroc va fi afișată la loc vizibil în locații ori pe pagina de start a website-ului prin care se desfășoară activitatea, în cazul jocurilor de noroc la distanță.(5) Organizatorii sunt obligați să interzică accesul minorilor în locațiile specializate pentru desfășurarea de jocuri de noroc, la mijloacele de joc ori la sistemele informatice care permit participarea la jocul de noroc. În scopul stabilirii dreptului de participare la jocul de noroc, organizatorii pot solicita participanților prezentarea unui act de identitate.(6) Este interzisă punerea la dispoziția clienților de dispozitive pentru accesarea platformelor de joc la distanță din locațiile specializate pentru desfășurarea activității de jocuri de noroc tradiționale.  +  Articolul 9(1) Organizatorii de jocuri de noroc vor utiliza pentru exploatarea activității numai mijloace de joc asupra cărora dețin dreptul de folosință sau de proprietate, dobândit în condițiile prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 77/2009.(2) Introducerea pe teritoriul României a mijloacelor de joc se notifică ONJN cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea operațiunii. În cuprinsul declarației de intenție privind introducerea mijlocului de joc pe teritoriul României sunt conținute următoarele informații:a) datele de identificare ale titularului dreptului de proprietate sau de folosință asupra mijloacelor de joc;b) operațiunea juridică, în temeiul căreia bunurile sunt introduse pe teritoriul României;c) locul de depozitare a mijloacelor de joc, până la data autorizării.(3) Mijloacele de joc supuse autorizării pot fi înstrăinate sau dobândite, după caz, în vederea exploatării directe către/de la un alt organizator de jocuri de noroc sau care se află în procedura de licențiere, conform declarației pe propria răspundere, precum și de la/către operatorul economic care deține licența clasa a 2-a pentru efectuarea operațiunilor de producție, distribuție, reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu componente sau mijloace de joc în condițiile legii. Notificarea va cuprinde informațiile prevăzute în anexa nr. 1.(4) În temeiul licenței de organizare a jocurilor de noroc, titularul licenței poate importa sau poate efectua achiziție intracomunitară pentru mijloace de joc doar în scopul exploatării, cu obligația de a solicita autorizarea acestora în termen de maximum 6 luni de la operațiune. În situația în care ulterior achiziției agentul economic nu mai poate îndeplini condițiile pentru a solicita autorizarea mijloacelor de joc importate sau solicitarea de autorizare este respinsă, acesta va putea înstrăina respectivele mijloace de joc numai după înregistrarea notificării către ONJN. Notificarea va cuprinde informațiile prevăzute în anexa nr. 2.(5) Organizatorii de jocuri de noroc vor notifica ONJN intenția de a renunța la exploatarea mijlocului de joc asupra căruia dețin autorizații de exploatare valabile, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru încetarea exploatării. Notificarea va cuprinde informațiile prevăzute în anexa nr. 3.(6) Pentru mutarea mijloacelor de joc, organizatorii de jocuri de noroc vor notifica ONJN cu cel puțin 5 zile înaintea mutării. Notificarea va cuprinde informațiile prevăzute în anexa nr. 4 și va fi însoțită, după caz, de dovada înregistrării spațiului în care urmează a se desfășura activitatea ca punct de lucru al organizatorului la oficiul registrului comerțului.  +  Capitolul IV Dispoziții generale privind licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc  +  Articolul 10(1) Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă individual, este netransmisibilă și este valabilă pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării, cu excepția licenței pentru organizarea jocurilor de noroc temporare, care are valabilitate 3 luni de la data acordării. Modelul licențelor de organizare a jocurilor de noroc este prevăzut în anexele nr. 5a) și nr. 5b), iar lista documentelor este prezentată în anexa nr. 6a).(2) Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc se acordă operatorilor economici care dețin sau care solicită în același timp licență de organizare a activității și este valabilă pentru o perioadă de 12 luni de la data acordării, cu excepția autorizației de exploatare a jocurilor de noroc temporare, care are valabilitate 3 luni de la data acordării. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prevăzut în anexele nr. 5c) și nr. 5d), iar lista documentelor este prezentată în anexa nr. 7.(3) Cu excepția licenței de organizare și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc temporare, care poate fi prelungită o singură dată, licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc pot fi prelungite, la cerere, pentru perioade de valabilitate identice cu cea inițială dacă, anterior expirării, organizatorul îndeplinește condițiile privind prelungirea acestora, prevăzute în cuprinsul prezentelor norme metodologice.(4) Pentru emiterea deciziei de licențiere/autorizare de către Comitetul de supraveghere al ONJN, organizatorul are obligația să pună la dispoziția Direcției generale de autorizare jocuri de noroc copia documentului care face dovada primei plăți, în orice format - mail, fax, suport hârtie.În cuprinsul cererii de acordare a licenței și autorizației, organizatorul de jocuri de noroc poate indica în scris adresa de email care urmează să fie folosită pentru comunicările transmise de sau către ONJN. Documentele trimise la această adresă se consideră a fi comunicate organizatorului în prima zi lucrătoare următoare celei în care s-a realizat transmiterea.(5) Eliberarea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, se face cu condiția ca operatorul economic să prezinte în copie certificată cu originalul documentele care atestă plata taxelor datorate anticipat. În situația în care plata s-a efectuat prin decontare bancară, se vor prezenta în copie certificată pentru conformitate cu originalul ordinul de plată și extrasul de cont în care se evidențiază debitarea contului deținut de operatorul economic cu sumele respective, vizat de bancă. În cazul în care solicită acordarea bonificației prevăzute în cuprinsul OUG nr. 77/2009, organizatorul va prezenta Direcției generale de autorizare jocuri de noroc documentul care atestă efectuarea în avans a plății datorate pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizației.(6) În situația în care, la data expirării termenului de plată, prevăzut în decizia Comitetului, operatorii economici nu fac dovada îndeplinirii obligației de plată a taxei aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an și a taxelor aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc scadente, aprobarea cererii de emitere a licenței și/sau autorizației se revocă de drept, fără îndeplinirea niciunei formalități suplimentare.(7) În situația în care data aprobării cererii de emitere a licenței și/sau autorizației este ulterioară datei de începere a unui trimestru, pentru emiterea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici vor efectua integral plata tranșei trimestriale a taxei aferente autorizației de exploatare. Pentru menținerea valabilității autorizației emise în favoarea acestora, organizatorii sunt obligați să respecte termenele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) din Ordonanță și cuantumurile din anexa la OUG nr. 77/2009, regularizarea taxei anuale de autorizare efectuându-se în ultimul trimestru din perioada de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.(8) În situația în care termenele de plată prevăzute la art. 14 alin. (2) din OUG nr. 77/2009 se împlinesc în zile libere sau sărbători legale, termenele de plată se prorogă până la finalul primei zile lucrătoare.  +  Articolul 11(1) Formularele tipizate cu regim special, respectiv licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, sunt documente tipărite prin grija ONJN de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., cu elemente de siguranță care să prevină contrafacerile.(2) Cheltuielile legate de tipărirea licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum și cele legate de producerea elementelor de siguranță vor fi suportate din bugetul ONJN.  +  Articolul 12(1) Operatorii economici care dețin licență de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc sunt obligați să păstreze aceste documente la sediul social sau la domiciliul ori sediul reprezentantului autorizat, precum și să afișeze o copie a acestora într-un loc vizibil, în cadrul fiecărei locații, în care se exploatează activitatea respectivă, pe pagina de internet proprie a organizatorului sau cea prin intermediul căreia se desfășoară activitatea, în cazul jocurilor de noroc la distanță.(2) Originalul licenței de organizare și al autorizației/ autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc deținute de operatorul economic va fi prezentat organelor de specialitate ale ONJN și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin unitățile sale subordonate, sau ale Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestora.  +  Articolul 13(1) Organizatorii de jocuri de noroc au obligația să declare la organul fiscal, până la termenul de plată, taxele prevăzute în OUG nr. 77/2009, după cum urmează:a) taxa de acces definită la art. 13 alin. (4) din OUG nr. 77/2009;b) taxele prevăzute la art. 14 alin. (2) din OUG nr. 77/2009;c) taxele prevăzute la art. 14 alin. (4) din OUG nr. 77/2009, aferente jocurilor de noroc temporare definite la art. 10 alin (1) lit. p) din OUG nr. 77/2009;d) taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și (iii) din OUG nr. 77/2009.(2) O copie a declarației prevăzute la alin. (1) sau orice alte modificări ale acesteia și a documentului de plată aferent se vor transmite către ONJN, în termen de 5 zile de la data efectuării plății.(3) Compania Națională "Loteria Română" - S.A. are obligația să declare la organul fiscal, până la termenul de plată, taxa specială prevăzută la pct. 3 lit. A din anexa la OUG nr. 77/2009 și să transmită ONJN, în format electronic, o copie a declarației prevăzute la alin. (1) și documentul de plată aferent, în termen de 5 zile de la data efectuării plății.  +  Capitolul V Tipuri de jocuri de noroc  +  Articolul 14Activitățile de jocuri de noroc pentru care se poate acorda licență de organizare și autorizație de exploatare sunt următoarele:A. Jocuri tradiționale:a) jocuri loto;b) activități de pariuri, respectiv pentru oricare dintre activitățile de pariuri mutuale, pariuri în cotă fixă sau pariuri în contrapartidă;c) activități de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor;d) activități de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker;e) activități de tip slot machine, desfășurate prin intermediul aparatelor electronice cu câștiguri, prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat și jocurile de videoloterie;f) activități de bingo desfășurate în săli de joc;g) activități de bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune;h) activități de jocuri de noroc temporare, respectiv activități de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, jocuri de noroc de tip slot machine ori bingo în săli, desfășurate temporar, în stațiunile turistice sau la bordul navelor de agrement, precum și activitățile de jocuri de noroc caracteristice festivalurilor de poker desfășurate în unități de cazare sau în alte locații, într-o perioadă prestabilită;i) jocuri de tip tombolă.B. Jocuri la distanță:a) activități de jocuri loto;b) activități de jocuri de noroc tip cazinou desfășurate la distanță, inclusiv jocuri tip slot;c) pariuri în cotă fixă desfășurate la distanță;d) pariuri mutuale la distanță;e) pariuri în contrapartidă la distanță;f) jocuri bingo și keno la distanță;g) jocuri de noroc tip tombole la distanță.C. Alte activități de jocuri de noroc, jocuri noi sau combinații de activități dintre cele menționate în prezentul articol.  +  Secţiunea I Jocuri tradiționale  +  PARAGRAFUL I - Jocurile de tip loto  +  Articolul 15(1) Jocurile loto - joc tradițional - sunt activitățile de jocuri de noroc, organizate în incinta locațiilor specializate denumite agenții loto, care respectă condițiile prevăzute la art. 19 din prezentele norme metodologice și în care sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri de numere, litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor.(2) Sunt incluse în categoria jocurilor loto, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de jocuri:a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fără a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, noroc plus, super noroc;b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere și/sau simboluri, fără a se limita la acestea: loz în plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz răzuibil și altele asemenea;c) loterii pasive, care se bazează pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere și/sau date de identificare ale biletelor, fără a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sărbătorilor de iarnă; Loto Zodiac și altele asemenea;  +  Articolul 16Activitatea de jocuri de noroc de tip loto, joc tradițional, este organizată și exploatată, pe teritoriul României, în exclusivitate de Compania Națională "Loteria Română" - S.A.  +  Articolul 17Regulamentele de joc utilizate de Compania Națională "Loteria Română" - S.A. pentru jocurile de noroc de tip loto se supun aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN.  +  Articolul 18Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate exploata jocurile de noroc pentru care deține exclusivitate și pe bază de contract încheiat cu alte loterii naționale, cu organizatori de jocuri de noroc sau cu persoane fizice sau persoane juridice, răspunderea revenind părților contractante.  +  Articolul 19(1) Participarea la jocurile de noroc de tip loto - joc tradițional - se poate realiza prin achitarea taxei de participare de către participant în locații specializate, prin intermediul terminalelor autonome, operate în mod direct de către participanții la joc sau prin accesarea secțiunii dedicate acestei activități disponibilă pe site-urile oficiale ale Companiei Naționale «Loteria Română - S.A.».(2) Locațiile specializate - agențiile loto, spațiile comerciale înregistrate ca sedii secundare ale Companiei Naționale «Loteria Română - S.A.» sau alte spații, astfel cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, convenite cu partenerii contractuali trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) suprafața locației să permită desfășurarea activității, asigurând jucătorilor un mediu corespunzător;b) spațiul să fie organizat distinct de alte activități economice, cu excepția locațiilor în care se comercializează numai lozuri instant și bilete de participare la jocurile loto;c) în incintă să fie amplasat cel puțin un terminal autonom pentru emiterea biletelor de participare la joc, cu excepția locațiilor în care se comercializează numai lozuri;d) se interzice expres accesul minorilor în incinta agențiilor loto.(3) Terminalele autonome pot fi amplasate în agențiile loto, în spațiile comerciale înregistrate ca sedii secundare ale Companiei Naționale «Loteria Română - S.A.», în alte spații convenite cu partenerii contractuali, precum și în alte locații stabilite de către conducerea companiei, care permit desfășurarea activității în condițiile legii. Terminalul autonom trebuie să aibă următoarele elemente constructive minimale:a) interfață care permite participarea la joc, înregistrarea și eliberarea înscrisurilor aferente, conform regulamentelor de joc;b) dispozitive care permit plata taxei de participare, cum ar fi: acceptor de bancnote și/sau monede ori un alt dispozitiv pentru acceptarea plății aferente;c) imprimantă pentru printarea biletelor de joc.(4) Pe site-urile oficiale ale Companiei Naționale «Loteria Română - S.A.», în cadrul secțiunii dedicate prin care este permisă participarea la jocurile de noroc de tip loto - joc tradițional - se înscriu: jocurile de noroc pentru care achitarea taxei de participare poate fi realizată prin intermediul site-ului, regulamentele de joc aferente acestora, termenii și condițiile de participare. Înscrisul care atestă acordarea dreptului de participare, conform regulamentului de joc, se transmite în format electronic și poate fi imprimat de către participant. (la 17-09-2020, Articolul 19 din Secțiunea I , Capitolul V a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 777 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 17 septembrie 2020 )  +  PARAGRAFUL al II-lea - Jocurile de noroc de tip pariu  +  Articolul 20Activitatea de pariuri - joc tradițional - se desfășoară în conformitate cu dispozițiile regulamentului de joc al organizatorului, aprobat de Comitetul de Supraveghere al ONJN, în incinta locațiilor specializate, denumite agenții de pariuri, sau în alte locații specializate, așa cum sunt definite la art. 2 lit. g) din prezentele norme, prin intermediul terminalelor de pariere, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.  +  Articolul 21(1) Agenția de pariuri este locația specializată pentru desfășurarea activității de pariuri - jocuri tradiționale - de tipul pariuri mutuale, pariuri în cotă fixă sau pariuri în contrapartidă, în care se operează cel puțin un terminal de pariere dependent și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) suprafața locației în care se va desfășura efectiv activitatea de pariuri va fi de minimum 15 mp conform schiței prezentate la autorizare și va permite instalarea dotărilor minime prevăzute în cuprinsul prezentului articol;b) locația are în dotare dispozitivele electronice folosite exclusiv pentru afișarea informațiilor necesare participării la jocul de noroc în număr de minimum 3 monitoare;c) locația are în dotare minimum un terminal dependent specializat pentru emiterea și înregistrarea pariurilor, operat de personalul organizatorului sau de personalul operatorului economic aflat în relație comercială cu organizatorul de jocuri de noroc, o imprimantă pentru emiterea biletelor de pariere sau a ofertei de pariere, sistem de transmisie de date către locația centrală.(2) Programul și norma de muncă stabilită conform contractelor individuale de muncă pentru personalul organizatorului sau personalul operatorului economic aflat în relație comercială cu organizatorul de jocuri de noroc care desfășoară activitatea în locația specializată trebuie să acopere întreaga durată a programului de funcționare declarat de organizator.(3) Terminalele de pariere sunt dispozitivele electronice conectate la sistemul electronic central al organizatorului, care permit înregistrarea pariurilor în sistemul organizatorului și emiterea biletelor de pariere, precum și verificarea câștigurilor în baza datelor obținute prin interogarea sistemului electronic central. După modul în care se operează, terminalele de pariuri se împart în două categorii:(i) terminale funcționale dependente, operate de către personalul organizatorului din cadrul agenției de pariuri sau de personalul operatorului economic aflat în relație comercială cu organizatorul de jocuri de noroc care desfășoară activitatea în locația specializată;(ii) terminale autonome care sunt operate în mod direct de către participanții la joc.(4) Terminalul autonom trebuie să aibă următoarele elemente constructive minimale:(i) un sistem informatic care să permită vizualizarea ofertei, selectarea evenimentelor, înregistrarea biletelor de pariuri, vizualizarea evenimentelor și verificarea câștigurilor;(ii) un acceptor de bancnote și/sau monede ori un alt dispozitiv pentru acceptarea plății aferente participării la joc;(iii) o imprimantă pentru printarea biletelor de pariere.(5) Exploatarea jocurilor de noroc se realizează în mod direct, în cadrul agenției, prin intermediul terminalelor de pariere dependente sau autonome, în incinta locațiilor specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc, prin intermediul terminalelor autonome, cu condiția ca centralizarea activității și raportarea rezultatelor să se efectueze prin punctul de lucru respectiv sau printr-un punct de lucru sau printr-o agenție de pariuri a organizatorului, desemnate pentru realizarea operațiunilor de colectare, dacă operațiunile de omologare a rezultatelor, de validare a câștigurilor nu se pot realiza în mod direct de jucător prin operarea terminalului.(6) În incinta agenției de pariere se pot desfășura activitățile prevăzute de OUG nr. 77/2009 și prezentele norme metodologice, cu respectarea condițiilor stabilite pentru fiecare activitate în parte, precum și activități economice de tip bar sau restaurant, exploatate în mod direct sau indirect de organizator, în suportul activității de pariuri.  +  Articolul 22(1) Sistemul computerizat de înregistrare, stocare, omologare și evidență contabilă realizat pentru gestionarea unitară la nivelul organizatorului a activității de pariuri pe evenimente viitoare, care nu implică generare aleatorie de evenimente, nu reprezintă mijloc de joc, în înțelesul OUG nr. 77/2009.(2) Sistemul informatic independent care generează în mod aleatoriu evenimente utilizate în activitatea organizatorului va fi certificat pentru conformitate cu normele tehnice de către societăți specializate.(3) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locația indicată de acesta, care va permite accesul autorității la baza de date a organizatorului cuprinzând la momentul interogării informațiile stabilite prin ordin al președintelui ONJN.(4) În cazul întreruperii conexiunii între locația specializată, sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum și terminalul situat la ONJN, sau în locația indicată de acesta, pentru perioade mai mari de 2 zile, organizatorul are obligația de a suspenda activitatea agenției până la refacerea conexiunii, și de a întocmi un proces-verbal de incident înregistrat la organizator și comunicat ONJN.  +  Articolul 23(1) Operatorii de jocuri de noroc de tip pariuri - joc tradițional - sunt obligați să nu utilizeze iluminarea excesivă a intrării sau a locației în care exploatează mijloace de joc, cu excepția situației în care întreaga clădire din care face parte locația în care se desfășoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal.(2) Organizatorii pot semnaliza activitatea desfășurată în următoarele condiții:a) să înscrie denumirea societății organizatoare și tipul activității la intrarea în locație pe un panou sau pe o suprafață vitrată dispusă în spațiul aferent locației în limita a 6 metri pătrați;b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta;c) se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum și a oricăror altor mijloace de iluminat dinamic.(3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafețelor vitrate a afișelor sau a materialelor publicitare în vederea susținerii campaniilor de informare a clienților; suprafața fiecărui material în parte nu va putea depăși 1 metru pătrat, iar suprafața totală 3 metri pătrați.  +  Articolul 24(1) Planul de afaceri se va întocmi pentru primul an de activitate și se va prezenta de operatorul economic o singură dată, în vederea obținerii primei autorizații de exploatare a activității. Documentația va conține următoarele date: totalul veniturilor estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.(2) În cazul în care, în perioada de valabilitate a autorizației de exploatare, veniturile realizate depășesc veniturile estimate conform documentației prezentate la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula începând cu prima lună în care se realizează depășirea veniturilor estimate, prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în OUG nr. 77/2009 asupra veniturilor realizate.(3) În cazul prelungirii autorizației de exploatare, organizatorul va efectua plata taxei aferente autorizației, prin aplicarea cotei procentuale stabilite conform OUG nr. 77/2009 asupra veniturilor înregistrate de organizator în luna anterioară celei în care se analizează documentația de către Comitetul de supraveghere din cadrul ONJN.(4) Evidența contabilă primară a operațiunilor desfășurate se ține zilnic și lunar, la nivelul fiecărei locații autorizate și la nivelul organizatorului, prin completarea registrului special, denumit "Situația veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al președintelui ONJN.A. Pariuri mutuale - joc tradițional  +  Articolul 25Jocurile de noroc de tip pariuri mutuale - jocuri tradiționale - pariuri organizate prin intermediul mijloacelor de joc situate pe teritoriul României, care se desfășoară în locații specializate, denumite agenții de pariuri, și care presupun indicarea corectă de către participant a rezultatelor unor evenimente viitoare, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare și de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective.  +  Articolul 26Activitatea de jocuri de noroc de tip pariuri mutuale - joc tradițional - este organizată și exploatată pe teritoriul României, în cadrul agențiilor de pariere sau prin intermediul terminalelor autonome, de persoanele juridice care dețin licență de organizare și autorizație de exploatare a activității sau, în cadrul agențiilor loto, de Compania Națională "Loteria Română" - S.A., în baza licenței de organizare și a autorizației de exploatare emise de ONJN.  +  Articolul 27În cuprinsul regulamentului de joc, organizatorii vor indica obligatoriu următoarele informații: descrierea activității, sistemul de certificare și de omologare a rezultatelor, sistemul de validare a câștigurilor, condițiile în care activitatea de validare a câștigurilor poate fi suspendată de organizator, termenele de plată a câștigurilor validate, sistemul de control și de securitate și alte elemente definitorii ale activității respective. Modificarea ulterioară a acestora se poate face numai cu aprobarea Comitetului de supraveghere al ONJN.  +  Articolul 28Cota procentuală de câștiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizației.B. Pariuri în cotă fixă - joc tradițional  +  Articolul 29Pariurile în cotă fixă - joc tradițional - pariuri organizate și exploatate prin intermediul mijloacelor de joc situate pe teritoriul României, care se desfășoară în exclusivitate în locații specializate, denumite agenții de pariuri, sau în alte locații specializate și care presupun, pentru participant, indicarea corectă a rezultatului unor evenimente viitoare sau care sunt generate în mod aleatoriu de un sistem informatic independent, organizatorul fiind cel care stabilește pe baza criteriilor proprii și aduce la cunoștință participanților cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câștigătoare.  +  Articolul 30(1) Regulamentele de joc pe baza cărora este organizată activitatea vor cuprinde obligatoriu următoarele informații: descrierea activității, sistemul de certificare și de omologare a rezultatelor, sistemul de validare a câștigurilor, condițiile în care activitatea de validare a câștigurilor poate fi suspendată de organizator, termenele de plată a câștigurilor validate, sistemul de control și de securitate și alte elemente definitorii ale activității respective. Modificarea ulterioară a acestora se poate face numai cu aprobarea Comitetului de supraveghere.(2) Cota procentuală de câștiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizației.C. Pariuri în contrapartidă  +  Articolul 31Activitatea de pariuri în contrapartidă - joc tradițional - pariuri desfășurate în exclusivitate în incinta agențiilor de pariuri sau în alte locații specializate, care constă în punerea în corespondență a pariurilor între jucători, respectiv acceptarea unui pariu propus de un organizator doar în măsura în care se identifică un alt jucător care plasează un pariu în sensul invers celui propus inițial.  +  Articolul 32În schimbul dreptului de participare la joc, organizatorul va percepe de la participanți un comision, în condițiile prevăzute în cuprinsul regulamentului de joc.  +  Articolul 33(1) Pariul propus inițial se înregistrează de către organizator, urmând a se identifica la nivelul agențiilor de pe teritoriul României un jucător care să propună ori să accepte pariul în sens invers. În cazul în care în perioada stabilită de organizator pentru înregistrarea pariurilor nu se identifică niciun pariu în sensul opus celui propus inițial, miza pusă în joc de participant va fi restituită în termen de maximum 24 de ore de la data expirării perioadei de așteptare.(2) Regulamentele de joc pe baza cărora este organizată activitatea vor cuprinde obligatoriu următoarele informații: descrierea activității, sistemul de înregistrare a pariurilor, sistemul de certificare și de omologare a rezultatelor, sistemul de validare a câștigurilor, condițiile în care activitatea de validare a câștigurilor poate fi suspendată de organizator, termenele de plată a câștigurilor validate, sistemul de control și de securitate și alte elemente definitorii ale activității respective. Modificarea acestora se poate face numai cu aprobarea prealabilă a Comitetului de supraveghere.  +  PARAGRAFUL al III-lea - Jocuri de noroc caracteristice cazinourilor  +  Articolul 34(1) Jocurile de noroc caracteristice activității cazinourilor se desfășoară în incinta unor spații corespunzătoare, denumite cazinouri, a căror suprafață și structură permite amplasarea mijloacelor de joc și a celorlalte mijloace tehnice necesare pentru desfășurarea activității, situate în imobile având destinația de spațiu comercial sau în hoteluri. Exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice, activitatea desfășurându-se fie între participanți și organizator, fie direct între participanți, organizatorul având obligația de a asigura respectarea regulamentelor de joc.(2) Prin sintagma "imobile care au destinația de spațiu comercial" se înțelege imobilele care nu au fost construite având destinația de locuință și nu au dobândit această destinație ulterior, prin modificări succesive, ori, dacă au avut destinația de locuință, aceasta a fost modificată în spațiu comercial, precum și locațiile amplasate în cadrul hotelurilor având clasificare minimă de 3 stele, conform normelor legale în vigoare.(3) Activitățile de transmitere a imaginilor cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, care se pot desfășura atât în cazinou, cât și în incinta unor spații corespunzătoare, denumite studiouri, unde exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice și personal specializat, pot fi desfășurate doar de operatori care trebuie să dețină licență clasa a 2-a eliberată de ONJN. Transmiterea imaginilor se poate realiza în direct sau ulterior, înregistrate și pot fi utilizate doar de organizatorii de jocuri de noroc licențiați. Se interzice accesul jucătorilor în studioul de unde sunt transmise imaginile cu jocurile de noroc caracteristice cazinourilor.  +  Articolul 35Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească locațiile specializate în care se organizează activități specifice cazinourilor sunt:a) nu sunt situate în incinta unui așezământ de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, a unor așezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora;b) nu sunt situate în spații care din cauza amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes, respectiv: intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun și altele asemenea;c) suprafața locațiilor permite amplasarea mijloacelor de joc astfel încât să se creeze o ambianță plăcută pentru participanți;d) sunt dotate conform normelor igienico-sanitare și pentru prevenirea și stingerea incendiilor în vigoare;e) sunt prevăzute cu circuit electric de siguranță. La ușile de evacuare sunt montate lămpi electrice care să intre în funcțiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind în accepțiunea prezentelor norme metodologice circuit electric de iluminare de siguranță. Aceste lămpi sunt amplasate astfel încât, în situații de necesitate, să asigure protejarea și evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum și a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activității de tip cazinou în spații în care nu există circuit electric de iluminare de siguranță sau acesta nu funcționează în mod corespunzător;f) studiourile din care se transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor trebuie: să dețină echipamente de joc verificate metrologic, să utilizeze doar personal specializat, să asigure transmiterea de imagini securizată, să respecte prevederile de la art. 36 alin. (3)-(5) și (8), art. 38 alin. (2) și (3), art. 39 și art. 53 din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 36(1) În toate cazinourile întreaga activitate din sălile de joc, de la casierie și de la recepție trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune și înregistrată în sistem digital, permanent, în regim "non-stop".(2) Înregistrările audiovideo respective sunt realizate pe mese de joc și pe zile și trebuie păstrate, în condiții de securitate, cel puțin 30 de zile calendaristice. Înregistrările trebuie să cuprindă data și ora evenimentelor, astfel încât să nu obstrucționeze vizibilitatea înregistrării. Evenimentele constând în reclamarea de către jucători a modului în care s-a desfășurat jocul, altercațiile între jucători sau între jucători și personalul organizatorului, tentativele de fraudare a rezultatului jocului de noroc și alte asemenea incidente se vor consemna într-un registru ținut de operatorii sistemului de supraveghere audio-video, iar în situațiile de încălcare a legii, vor fi înștiințate imediat organele de poliție și ONJN. Înregistrările audiovideo făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situații, prin exceptare de la termenul prevăzut anterior.(3) Înregistrările audiovideo pot fi controlate sau ridicate de persoanele împuternicite cu atribuții de supraveghere și control din cadrul ONJN și de către organele de poliție, în vederea efectuării unor verificări conform competențelor.(4) Camerele de luat vederi trebuie amplasate astfel încât să se asigure recepționarea unor imagini clare și utile atât la mesele de joc, cât și în întreaga incintă.(5) Imaginile de la mesele de joc trebuie să cuprindă întregul caroiaj al mesei, precum și roata ruletei, inclusiv jetoanele existente lângă crupier și în float-box, cu o fidelitate care să permită vizionarea unor detalii, și anume: culoarea jetoanelor și valoarea bancnotelor, așezarea jetoanelor pe caroiajul mesei, numărul de jetoane pe coloană, precum și derularea în întregime a operațiunilor de creditare-debitare cu jetoane valorice efectuate la mese în timpul partidelor.(6) Imaginile recepționate la casierie trebuie să permită vizionarea mâinilor casierului așezate pe ghișeu, culoarea, numărul și valoarea jetoanelor și a bancnotelor, iar imaginile de la recepție trebuie să permită vizionarea, integrală sau a bustului, a persoanelor care pătrund în incinta cazinoului.(7) Casieria și recepția pe perioada de funcționare a cazinoului trebuie permanent supravegheate cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea acestora urmând a fi captată atât pe monitoare, cât și în sistemul de stocare.(8) Urmărirea în direct și înregistrarea activității din cazinou trebuie efectuate în sistem color.(9) Opțional, operatorii economici mai pot dota camera tehnică și cu alte dispozitive și instalații, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii captate, dispozitive de comandă a camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat.(10) În cazul în care în incinta cazinoului sunt exploatate și slot machines, activitatea acestora trebuie supravegheată prin circuit închis de televiziune cu imagini de ansamblu ale mașinilor, realizându-se și înregistrarea audiovideo în sistem color, cu respectarea prevederilor alin. (2).  +  Articolul 37Cazinourile vor avea o dotare tehnică de bază și complementară, inclusiv cărți de joc și zaruri, în conformitate cu dispozițiile prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 38(1) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau al cărților de joc, regulamentul intern trebuie să conțină prevederi obligatorii privind procedurile și competențele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulația internă, securizarea și durata de exploatare, casarea, dotarea minimală și maximală, proceduri standard de operare a acestor jocuri.(2) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate și lansate dintr-o cupă, urnă sau cu mâna. În situația în care zarurile sunt aruncate cu mâna, în regulamentul de joc se va specifica faptul că aruncarea este validă numai în situația în care zarurile vor atinge minimum un perete al mesei de joc și se vor rostogoli după lovirea peretelui.(3) Zarurile vor fi confecționate din materiale care să aibă duritatea necesară impusă de suprafața de joc, respectiv din oase, materiale plastice, ebonită, fildeș, metal sau alte materiale, și vor avea laturile perfect egale, cu dimensiuni cuprinse între 20 mm și 25 mm, sigla sau denumirea cazinoului va fi inscripționată pe una dintre fețe, și vor fi perfect echilibrate. Se va respecta condiția ca suma punctelor înscrise pe fețele opuse ale unui zar să fie egală cu cifra 7.  +  Articolul 39(1) Roțile ruletelor vor fi produse de societăți specializate în domeniu. Mesele vor avea în dotare două cutii cu dublă încuietoare, care, în afara programului, vor sta deschise pe mesele de joc.(2) Roțile ruletelor vor fi prevăzute cu număr de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuvă și rotor.(3) În afara programului, roțile ruletelor vor fi protejate cu un capac care să permită închiderea și sigilarea acestora.(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cărților de joc sunt prevăzute cu o serie (număr de identificare al acestora în cadrul locației) atribuită de organizator și unică la nivelul cazinoului, amplasată astfel încât să fie vizibilă clienților. Amplasarea tuturor meselor în cazinou se individualizează prin înscrierea seriei atribuite fiecărei mese în schița de amplasare, schiță în care se va menționa și numărul de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic pentru fiecare ruletă.  +  Articolul 40(1) În vederea participării la joc, cazinourile pot primi spre depozitare sume, în lei sau în valută, ale clienților, în numerar sau prin transfer din contul bancar al jucătorului.(2) Acestea trebuie păstrate în seifuri special amenajate în casieria sălii de joc sau în conturi distincte ale organizatorului, altele decât cele destinate operațiunilor curente ale cazinoului, iar procedura de primire-predare, pe bază de documente, este total separată de fluxurile financiare și de înregistrările contabile ale cazinourilor, păstrate și arhivate conform prevederilor legale în vigoare. Evidența acestor sume se ține distinct pentru fiecare depozitar în parte, pe bază de fișă de cont pentru operațiuni diverse, în care se înscriu toate operațiunile efectuate de către acesta. Pentru toate aceste operațiuni se întocmesc dispoziții de încasare, respectiv plată, semnate de casier pentru suma plătită sau încasată și, obligatoriu, de depozitar, acesta fiind singura persoană care poate să dispună de sumele respective.(3) În cazul în care titularul contului, din motive obiective, nu poate lichida soldul existent, operațiunea se poate efectua numai de mandatarul împuternicit prin înscris încheiat în formă autentică sau de către succesori.  +  Articolul 41(1) Constituirea, modificarea ori lichidarea depozitului în scopul preschimbării sumelor depozitate temporar de participant în jetoane pentru participarea la joc este evidențiată distinct.(2) Plata sumelor rezultate din activitatea de jocuri de noroc presupune transferul de la organizator, în numerar sau prin alte mijloace de plată permise, la jucător a sumelor rezultate din participarea la joc.  +  Articolul 42(1) Numărarea bacșișului colectat de la mese, precum și deschiderea și închiderea meselor se vor face în prezența directorului de sală și a casierului, care vor completa și semna documentele aferente - chitanțe sau dispoziții -, operațiunile fiind supravegheate și înregistrate în sistem audio-video.(2) Operațiunile de creditare a meselor de joc sau de debitare a meselor de joc, după caz, în timpul partidelor se vor face în prezența directorului de sală și a lucrătorilor de la masă, care vor completa documentele aferente - chitanțe sau dispoziții - și le vor semna împreună cu casierul și un reprezentant al personalului operator din camera de supraveghere video, operațiunile fiind supravegheate și înregistrate în sistem video.  +  Articolul 43Organizarea activității în cazinou, respectiv dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activității la mese, închiderea meselor, numărarea bacșișului, înregistrarea stocului de jetoane, se face conform regulamentului intern - partea specială - al cazinoului. Un exemplar identic cu cel aprobat de Comitetul de supraveghere din cadrul ONJN se va afla în permanență în locația cazinoului și va fi prezentat participanților la joc și, la cerere, organelor de control.  +  Articolul 44(1) Organizatorii jocurilor de tip cazinou pot utiliza pentru exploatarea activității numai jetoane având inscripționată sigla organizatorului cazinoului. Organizatorii sunt obligați să asigure o gestiune strictă privind proveniența, înregistrarea, depozitarea, circulația și casarea acestora. Înregistrarea, circulația și casarea jetoanelor, a cărților de joc și a zarurilor vor fi prevăzute în regulamentul intern - partea specială - al cazinoului.(2) Jetoanele pot fi achiziționate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar preschimbarea acestora se face numai la casierie.  +  Articolul 45Organizatorii prevăd în cuprinsul regulamentului intern - partea specială, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor și al mașinilor, condițiile de angajare, specializare, organizarea evidențelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienților, condițiile de supraveghere și de securitate, circuitul jetoanelor și al banilor numai însoțiți de documente justificative.  +  Articolul 46(1) Se interzice personalului cazinoului aflat în sală să transporte jetoane sau bani în numerar în incinta cazinoului, în alte condiții decât cele stabilite prin regulamentul intern al cazinoului.(2) Prin regulamentul intern al cazinoului sunt prevăzute numai acele situații în care transportul jetoanelor sau al valorilor în cazinou este justificat de menținerea bunei funcționări a activității cazinoului,  +  Articolul 47Personalul desemnat să efectueze transportul de valori și modul de evidență al acestuia este desemnat în mod expres în regulamentul intern al cazinoului.  +  Articolul 48Personalul care deservește sala de joc, respectiv crupieri, inspectori de masă, casieri, ospătari și alții asemenea, trebuie să poarte în timpul serviciului uniforme fără buzunare.  +  Articolul 49(1) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor vor permite accesul participanților în locațiile în care se desfășoară activitatea numai în baza biletului de intrare, cu valabilitate de 24 de ore, având valoarea prevăzută în cuprinsul OUG nr. 77/2009.(2) Organizatorii vor evidenția accesul jucătorilor în incinta cazinoului numai în format electronic.(3) Evidența accesului va conține datele de identificare ale participanților: nume, prenume, data și locul nașterii, documentul, numărul și seria documentelor legale de identificare valabile, prezentate de titular.(4) Organizatorii sunt obligați să nu permită accesul persoanelor care nu dețin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus, exceptând persoanele care sunt înregistrate în sistemul de evidențiere al intrărilor.(5) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidența accesului jucătorilor în incinta cazinoului se păstrează pentru un interval de șase ani, ulterior acestea se arhivează prin grija operatorului. Organizatorii sunt obligați să pună la dispoziție bazele de date la solicitarea personalului cu atribuții de control din cadrul ONJN, a personalului din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a organelor de poliție.  +  Articolul 50(1) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul în cazinou al persoanelor care prin comportamentul neadecvat aduc atingere, în orice mod, bunei desfășurări a activității.(2) Listele cuprinzând persoanele care, prin decizii interne ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile vor fi comunicate ONJN împreună cu motivele care au stat la baza acestei măsuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii ori modificării.  +  Articolul 51Evidența contabilă primară a operațiunilor desfășurate se ține zilnic și lunar, pentru fiecare masă de joc și pentru întreaga locație autorizată, prin completarea registrului special, denumit "Situația veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al președintelui ONJN.  +  Articolul 52(1) Organizatorii au obligația de a desemna și comunica Comitetului o persoană responsabilă pentru asigurarea conformității privind condițiile de autorizare la nivelul conducerii executive, care va avea atribuții în legătură cu:a) dezvoltarea de politici interne, proceduri și control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;b) desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă;c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului de verificare, înregistrare și securitate.(2) Conducerea executivă are obligația de a asigura, prin persoana prevăzută la alin. (1) sau prin altă persoană sau structură, stabilirea de politici și proceduri adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, asigurând în același timp instruirea corespunzătoare a angajaților în acest sens.(3) Organizatorii au obligația de a prezenta pentru asociați și administratori avizul de conformitate de la inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia se află cazinoul.  +  Articolul 53(1) În vederea acordării autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc caracteristice activității de cazinou și pentru prezentarea documentației la Comitetul de supraveghere, o echipă de specialiști, formată din reprezentanți ai ONJN și ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puțin 3 persoane, se va deplasa la fața locului și va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.(2) Nota de constatare va fi semnată de către toți membrii echipei și de reprezentantul operatorului economic verificat și va fi înaintată Comitetului de supraveghere din cadrul ONJN.  +  Articolul 54(1) Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la reducerea sau suplimentarea numărului de mese speciale de joc exploatate, cu condiția obținerii aprobării prealabile din partea Comitetului de supraveghere din cadrul ONJN.(2) Aprobarea se acordă în condițiile în care vor fi prezentate documentațiile corespunzătoare pentru mijlocul de joc respectiv, se achită taxele aferente în condițiile și în cuantumurile prevăzute de OUG nr. 77/2009 și de prezentele norme metodologice și se majorează în mod corespunzător garanția constituită de operatorul economic.  +  Articolul 55Organizatorii vor notifica ONJN, cu cel puțin 5 zile înainte de a deveni operațională, orice modificare a planului de amplasament al mijloacelor de joc în cadrul locației, comunicând totodată planul modificat.  +  PARAGRAFUL al IV-lea - Cluburile de poker  +  Articolul 56Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se desfășoară în locații specializate, în care exploatarea activității este realizată la mese speciale, caracteristice jocului de poker, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizează direct între participanți, organizatorul având obligația de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de Comitetul de supraveghere din cadrul ONJN.  +  Articolul 57(1) Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se desfășoară în incinta unor spații corespunzătoare, a căror suprafață și structură permite amplasarea mijloacelor de joc și a celorlalte mijloace tehnice necesare pentru desfășurarea activității, situate în imobile având destinația de spațiu comercial sau în hoteluri. Exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice, activitatea desfășurându-se fie între participanți. Organizatorul are obligația de a asigura respectarea regulamentelor de joc.(2) Prin sintagma "imobile care au destinația de spațiu comercial" se înțelege imobilele care nu au fost construite având destinația de locuință și nu au dobândit această destinație ulterior, prin modificări succesive, ori, dacă au avut destinația de locuință, aceasta a fost modificată în spațiu comercial, precum și locațiile amplasate în cadrul hotelurilor având clasificare minimă de 2 stele, conform normelor legale în vigoare.  +  Articolul 58Organizarea și exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker este permisă numai în incinta locațiilor înregistrate ca sediu social sau secundar de către organizatorul activității la oficiul registrului comerțului.  +  Articolul 59Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker permit accesul participanților în locațiile autorizate pe baza unui bilet de intrare, cu valabilitate de 24 de ore, având valoarea prevăzută în cuprinsul OUG nr. 77/2009.  +  Articolul 60Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească incintele în care se organizează activități specifice clubului de poker sunt:a) nu sunt situate în incinta unui așezământ de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, a unor așezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora;b) nu sunt situate în spații care din cauza amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun);c) suprafața locațiilor permite amplasarea mijloacelor de joc astfel încât să se creeze o ambianță plăcută pentru participanți;d) sunt amplasate și dotate conform condițiilor prevăzute de lege pentru prevenirea și stingerea incendiilor;e) sunt dotate conform normelor igienico-sanitare în vigoare;f) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranță. La ușile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcțiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situații de necesitate, să asigure protejarea și evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum și a valorilor.  +  Articolul 61În toate cluburile de poker, întreaga activitate din sălile de joc trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune și înregistrată în sistem digital, permanent, în regim "non-stop", cu respectarea următoarelor condiții:a) înregistrările audiovideo respective vor fi păstrate, în condiții de securitate, cel puțin 30 de zile calendaristice. Înregistrările trebuie să cuprindă data și ora evenimentelor. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna într-un registru ținut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru situațiile de încălcare a legii vor fi înștiințate imediat ONJN și organele de poliție. Înregistrările audiovideo făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situații;b) înregistrările audiovideo pot fi controlate sau ridicate de persoanele împuternicite cu atribuții de monitorizare și/sau supraveghere și control din cadrul ONJN și de către organele de poliție, în vederea efectuării unor verificări conform competențelor;c) camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepționarea unor imagini clare și utile atât la mesele de joc, cât și în întreaga incintă;d) casieria și recepția pe perioada de funcționare a clubului de poker vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere de luat vederi, imaginea acestora urmând a fi captată atât pe monitoare, cât și în sistemul de stocare.  +  Articolul 62(1) Cluburile de poker vor avea o dotare tehnică de bază și complementară, inclusiv cărți de joc și jetoane valorice inscripționate cu sigla organizatorului.(2) Jetoanele valorice pot fi achiziționate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar preschimbarea acestora se face numai la casierie.(3) Regulamentul de joc și regulamentul intern - partea specială - ale organizatorului trebuie să conțină prevederi obligatorii privind procedurile și competențele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulația internă, dotarea minimală, proceduri standard de operare a jocurilor.  +  Articolul 63În vederea acordării autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker și pentru prezentarea documentației în Comitetul de supraveghere, o echipă de specialiști, formată din reprezentanți ai ONJN și ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puțin 3 persoane, se va deplasa la fața locului și va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condițiilor de autorizare. Nota de constatare va fi semnată de către toți membrii echipei și de reprezentantul operatorului economic verificat și va fi înaintată Comitetului de supraveghere al ONJN.  +  Articolul 64Evidența sumelor deținute de jucător și destinate jocului, în casieria clubului de poker, se face pentru fiecare jucător în parte pe bază de fișă de cont în care se vor înscrie toate operațiunile efectuate de către acesta. Pentru toate aceste operațiuni se vor întocmi dispoziții de încasare, respectiv plată, care vor fi semnate ce casier și obligatoriu de jucător, acesta fiind singura persoană care poate să dispună de sumele respective.  +  Articolul 65(1) Organizarea activității în clubul de poker, respectiv dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activității la mese, închiderea meselor, numărarea bacșișului, înregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului intern - partea specială, așa cum a fost aprobat de Comitetul de supraveghere al ONJN.(2) Un exemplar identic cu cel depus la comitet se va afla în permanență la sediul clubului și va fi prezentat participanților la joc și, la cerere, organelor de control.(3) Organizatorii au obligația să prevadă în regulamentul intern - partea specială -, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor, condițiile de angajare, specializare, organizarea evidențelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienților, condițiile de supraveghere și de securitate, circuitul jetoanelor și al banilor numai însoțiți de documente justificative.  +  Articolul 66Personalul care deservește sala de joc trebuie să poarte în timpul serviciului uniforme fără buzunare.  +  Articolul 67Numărarea bacșișului colectat de la mese, precum și deschiderea și închiderea meselor se vor face în prezența directorului de sală și a casierului, care vor completa documentele aferente - chitanțe sau dispoziții - și le vor semna, operațiunile fiind supravegheate și înregistrate în sistem audiovideo.  +  Articolul 68(1) Organizatorii vor conduce evidența accesului jucătorilor în incinta clubului de poker numai în format electronic. Evidența accesului va conține datele de identificare ale participanților: numele, prenumele, data și locul nașterii, documentul, numărul și seria documentelor legale de identificare valabile, prezentate de titular.(2) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidența accesului jucătorilor în incinta cluburilor de poker se păstrează pentru un interval de șase ani, ulterior acestea se arhivează prin grija operatorului. Organizatorii sunt obligați să pună la dispoziție bazele de date la solicitarea personalului cu atribuții de control din cadrul ONJN și a personalului din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și organelor de poliție.  +  Articolul 69Evidența contabilă primară se ține zilnic și lunar, pentru fiecare masă de joc, pentru întreaga locație autorizată și la nivelul organizatorului, prin completarea registrului special, denumit "Situația veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al președintelui ONJN.  +  PARAGRAFUL al V-lea - Turneele de poker  +  Articolul 70Turneele de poker sunt activități periodice, constând în jocuri de poker desfășurate direct între participanți, care pot fi organizate de deținătorii de licență de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cazinourilor și cluburilor de poker, în incinta locațiilor pentru care organizatorii dețin autorizație de exploatare în alte locații decât cele avute în vedere la emiterea autorizației, care îndeplinesc cerințele minimale pentru desfășurarea activității, utilizând mese speciale și mijloace de joc specifice, caracteristice jocului de poker, astfel cum sunt prevăzute în prezentele norme metodologice.  +  Articolul 71Durata maximă permisă a unui turneu de poker desfășurat în afara locației autorizate este de 7 zile calendaristice. Pe durata de valabilitate a autorizației organizatorului pot fi desfășurate maximum 6 turnee de poker. La un turneu de poker pot participa maximum 199 de participanți.  +  Articolul 72(1) Organizatorii de jocuri de noroc care organizează turnee de poker au obligația de a notifica ONJN, cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării turneului, cu privire la locația, perioada de desfășurare, taxa de participare, premiile acordate și intervalul de desfășurare a turneului.(2) Desfășurarea activității în cadrul turneelor de poker se va realiza în conformitate cu dispozițiile regulamentului de joc specific turneului, care va cuprinde obligatoriu prevederi privind tipurile de jocuri ce pot fi organizate, numărul meselor exploatate, condițiile de participare și cele privind acordarea câștigurilor.(3) Orice modificare a regulamentului de joc va intra în vigoare de la data aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN. Un exemplar identic cu cel aprobat de Comitet se va afla în permanență în incinta locației și va fi prezentat, la cerere, organelor de control.(4) În cadrul unui eveniment pot fi organizate turnee de poker diferite, fără ca durata totală a acestora să depășească durata maximă stabilită pentru eveniment.  +  Articolul 73(1) Organizarea activității în cadrul turneului de poker, organizarea evidențelor contabile ori altele asemenea se vor realiza în conformitate cu dispozițiile regulamentului intern - partea specială - în condițiile legii, al organizatorului, astfel cum a fost aprobat de Comitetul de supraveghere din cadrul ONJN. Un exemplar identic cu cel aprobat de Comitet se va afla în permanență în incinta locației și va fi prezentat, la cerere, organelor de control.(2) Organizatorii vor permite participarea jucătorilor la turneele de poker numai în baza unui act de identitate valabil și vor conduce evidența accesului jucătorilor în incinta locației în care se desfășoară activitatea numai în format electronic, prin programe informatice specializate.(3) Prin grija organizatorului, evidența accesului la jocul de noroc va conține cel puțin informațiile privind numele, prenumele, data și locul nașterii, tipul, numărul și seria documentului de identitate prezentat de participant.(4) Programele informatice de evidență a accesului jucătorilor vor asigura și distribuția aleatorie a participanților la mesele de joc.(5) Organizatorii vor efectua operațiunile de încasări și plăți aferente activității numai prin intermediul punctelor de colectare a numerarului, dotate cu cel puțin un seif pentru depozitarea valorilor și sistem informatic de evidență a plăților și încasărilor efectuate pe durata evenimentului.(6) Evidența contabilă primară a operațiunilor desfășurate se ține zilnic și lunar, pentru fiecare masă de joc și pentru întreaga locație în care se desfășoară turneul de poker prin completarea registrului special, denumit "Situația veniturilor" al cărui format va fi stabilit prin ordin al președintelui ONJN.  +  PARAGRAFUL al VI-lea - Turneele de poker  +  Articolul 74(1) Activitatea de jocuri de noroc de tip slot machine este organizată, după caz, în locații specializate sau în spații organizate distinct în incinta locațiilor în care se desfășoară activități economice, altele decât cele reglementate în OUG nr. 77/2009 și în prezentele norme metodologice, în prezența fizică a participanților, prin intermediul mijloacelor de joc specifice.(2) Jocurile de tip slot machine se împart în trei categorii:a) jocuri de tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate;b) jocuri de tip slot machine prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat.c) jocurile de videoloterie sau VLT - activitatea de joc de noroc care se desfășoară prin intermediul unor terminale specializate, care funcționează numai conectate la serverul central, acesta fiind cel care generează elementul aleatoriu de câștig, rezultatul participării la joc fiind relevat grafic jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influență/relevanță în obținerea câștigului. Jocul de videoloterie se realizează printr-o rețea unitară de terminale cu circuit închis care funcționează numai conectate on-line la un sistem central la nivel național. Validarea și plata câștigului nu implică terminalul utilizat de jucător.(3) Numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de același operator economic este de 75 de aparate electronice cu miză și câștiguri nelimitate și/sau aparate electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, inclusiv posturile de joc sau terminale constituite într-o singură entitate.(4) Este permisă exploatarea în același spațiu a două sau mai multe categorii de joc tip slot machine numai dacă spațiul aferent exploatării fiecărei activități este delimitat distinct în cadrul locației.A. Jocuri de tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate  +  Articolul 75(1) Mijloacele de joc incluse în categoria jocurilor tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate sunt reprezentate de mașinile, utilajele și instalațiile specifice asamblate din punct de vedere constructiv într-o unitate prin care, în mod independent, se generează elemente aleatorii, fără implicarea sub orice formă sau prin orice mijloc a organizatorului, rezultatele fiind relevate jucătorului de terminalul de joc, valoarea mizei puse în joc fiind stabilită de participant, în condițiile prevăzute de regulamentul de joc.(2) Mijloacele de joc incluse în categoria jocurilor tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate sunt:a) mijloacele de joc constituite într-o singură unitate și care permit accesul la jocul de noroc unui singur participant de la un singur post de joc/terminal;b) mijloacele de joc constituite într-o singură unitate și care permit accesul la jocul de noroc, simultan, participanților de la cel puțin două posturi de joc/terminale.(3) Încadrarea mijloacelor de joc propuse a fi autorizate ca jocuri tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate se va realiza de către Comitetul de supraveghere al ONJN, pe baza aprobărilor de tip sau a certificatelor care atestă efectuarea controlului tehnic periodic emise de către organismele de evaluare a conformității.  +  Articolul 76(1) Activitatea de jocuri de noroc de tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate este permisă numai în incinta sălilor dedicate de slot machine și a agențiilor de pariuri, cu respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 15 alin. (6) din OUG nr. 77/2009 și a cerințelor minime stabilite conform prezentelor norme metodologice.(2) Sălile dedicate de slot machine sunt spațiile comerciale înregistrate ca sediu social sau sediu secundar de către organizatorul activității, la oficiul registrului comerțului, care respectă cumulativ următoarele condiții:a) nu sunt situate în incinta unui așezământ de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, a unor așezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora;b) nu sunt situate în spații care din cauza amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes, respectiv intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun;c) sunt amplasate și dotate conform condițiilor prevăzute de lege pentru prevenirea și stingerea incendiilor;d) sunt dotate conform normelor igienico-sanitare în vigoare;e) sunt asigurate condiții ambientale corespunzătoare unei bune desfășurări a activității, fără a se aduce atingere liniștii și ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare.(3) În incinta sălilor dedicate de slot machine se pot desfășura și alte activități economice, inclusiv cele prevăzute de OUG nr. 77/2009 și de prezentele norme metodologice.(4) Mijloacele de joc tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate pot fi amplasate în incinta spațiilor în care este amenajată și o locație specializată pentru desfășurarea activității caracteristice cazinourilor, cu respectarea numărului minim de mijloace de joc prevăzut pentru sălile dedicate sau în incinta agențiilor de pariuri, cu respectarea numărului maxim de mijloace de joc, stabilite în cuprinsul OUG nr. 77/2009.  +  Articolul 77(1) Mijloacele de joc slot machine cu câștiguri nelimitate se individualizează prin plăcuțe de identificare marcate vizibil, în care vor fi înscrise tipul aparatului, producătorul, seria și anul de fabricație.(2) În situația în care producătorul mijloacelor de joc nu a prevăzut dotarea cu plăcuțe de identificare individuală sau cele montate de producător sunt deteriorate astfel încât datele de individualizare nu mai pot fi identificate, organizatorul, înainte de solicitarea autorizării mijlocului de joc respectiv, este obligat să asigure aplicarea acestora cu respectarea datelor de individualizare prevăzute de producător.  +  Articolul 78(1) Mijloacele de joc de tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice neresetabile, ce permit evidențierea unui număr compus din minimum 6 cifre, care vor înregistra atât taxele de participare colectate de organizator, cât și plățile efectuate către jucători.(2) Mijloacele de joc prin intermediul cărora se desfășoară activitatea de slot machine cu miză și câștiguri nelimitate trebuie conectate prin intermediul unui protocol de comunicare standardizat care să nu folosească semnale analogice preluate din generatorul de semnal pentru contoarele electromecanice, de tip serial, la un sistem informatic centralizator, în conformitate cu ordinul președintelui ONJN.(3) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locația indicată de acesta și va permite accesul autorității la baza de date a organizatorului cuprinzând, la momentul interogării, informațiile: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate zilnic, precum și evidența terminalelor interconectate în sistem, numărul acestora și adresa la care sunt exploatate fiecare.(4) În cazul întreruperii conexiunii dintre mijlocul de joc, sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum și terminalul situat la ONJN sau în locația indicată de acesta, pentru perioade mai mari de două zile, organizatorul are obligația de a suspenda exploatarea mijlocului/mijloacelor de joc până la refacerea conexiunii și de a întocmi un proces-verbal de incident înregistrat la organizator și comunicat ONJN.(5) Mijloacele de joc vor fi identificate în sistemul informatic situat la ONJN sau în locația indicată de acesta cel mai târziu la data intrării în vigoare a autorizației de exploatare.(6) Mutarea mijloacelor de joc în locațiile organizatorului se realizează numai cu notificarea prealabilă a ONJN, conform prevederilor art. 9 alin. (6) din prezentele norme metodologice. Deconectarea/Conectarea mijlocului de joc de la sistemul informatic centralizator va fi efectuată în ziua scoaterii/punerii în funcțiune a mijlocului de joc. Până la data conectării la sistemul informatic central, mijlocul de joc mutat în noua locație nu va fi exploatat de organizator.  +  Articolul 79(1) Exploatarea jocurilor de noroc de tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate se efectuează în conformitate cu regulamentul de joc și regulamentul intern - partea specială - care vor prevedea expres obligațiile și responsabilitățile fiecărei persoane care participă la exploatarea în mod direct a activității.(2) Evidența contabilă primară a operațiunilor desfășurate se ține zilnic, pentru fiecare joc de tip slot machine și sistem de joc de tip jackpot, prin completarea registrului special, denumit "Situația zilnică a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al președintelui ONJN.(3) Lunar, în ultima zi a lunii, încasările vor fi centralizate în registrul denumit "Situația lunară a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al președintelui ONJN.  +  Articolul 80(1) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate în cadrul sălilor dedicate de slot machine sunt obligați să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafețele vitrate prin care:(i) să fie împiedicată vizualizarea activităților care se desfășoară în locația respectivă;(ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.(2) Organizatorii prevăzuți la alin. (1) pot semnaliza activitatea desfășurată în următoarele condiții:a) să înscrie denumirea societății organizatoare, denumirea activității sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante la intrarea în locația în care sunt exploatate jocurile de noroc, pe un panou sau pe o suprafață vitrată dispusă în spațiul aferent locației în limita a 6 metri pătrați;b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta;c) se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum și orice alte mijloace de iluminat dinamic.(3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafețelor vitrate a afișelor sau a materialelor publicitare în vederea susținerii campaniilor de informare a clienților; suprafața fiecărui material în parte nu va putea depăși 1 metru pătrat, iar suprafața totală 3 metri pătrați.(4) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate în alte locații decât în sălile dedicate pot semnaliza activitatea desfășurată în aceleași condiții precum cele prevăzute pentru sălile dedicate.B. Sistemele de tip jackpot  +  Articolul 81(1) Organizatorii de jocuri de noroc de tip slot machine, cu excepția aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, pot interconecta mijloacele de joc tip videoloterie sau slot machine cu miză și câștiguri nelimitate pentru care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc într-un sistem de tip jackpot, în scopul acordării aleatorii de câștiguri suplimentare persoanelor participante la joc.(2) Pentru organizarea sistemului de tip jackpot, următoarele condiții vor fi îndeplinite cumulativ:a) mijloacele de joc sunt conectate prin intermediul unui sistem informatic centralizator unic la nivelul organizatorului, cu obligativitatea transmiterii parametrilor de atribuire a premiilor suplimentare la ONJN;b) sistemul jackpot se organizează prin intermediul unui program informatic specializat, care generează independent, fără intervenția organizatorului, algoritmul aleatoriu de acordare a câștigului către participant.  +  Articolul 82(1) Evidențierea sumelor din care se acordă câștigurile de tip jackpot (tabela de jackpot) se realizează prin intermediul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel puțin două mijloace de joc, evidențierea acumulării sau evidențierea premiilor jackpot cu suma fixă fiind realizată prin dispozitive auxiliare sau în cadrul sistemului unuia dintre mijloacele de joc interconectate în sistem.(2) Pentru câștigurile din jackpot a căror valoare este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, mijlocul de joc se va bloca, iar câștigul nu se va transfera automat în poziția de credit a mașinii, ci numai ulterior întocmirii procesului-verbal care atestă efectuarea plății.(3) Organizatorii sistemelor de tip jackpot vor informa direcția de specialitate din cadrul ONJN, anterior începerii activității pentru fiecare sistem în parte. În cuprinsul notificării vor fi menționate obligatoriu următoarele informații: parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a câștigurilor, valoarea maximă posibilă a câștigurilor, seriile mijloacelor de joc interconectate în sistem și locația în care acestea sunt amplasate, iar pentru jackpotul cu premii fixe, în cuprinsul notificării vor fi menționate obligatoriu informațiile privind valoarea premiului și condițiile în care se acordă. Orice modificare a condițiilor inițiale de desfășurare a sistemului jackpot se notifică ONJN înainte de a deveni operațională. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 8.(4) Punerea în funcțiune a unui sistem jackpot se va putea face cel mai devreme în ziua calendaristică următoare celei în care organizatorul a notificat acest fapt către ONJN.C. Jocuri de tip slot machine prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat  +  Articolul 83Aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat sunt reprezentate de mașinile, utilajele și instalațiile specifice asamblate din punct de vedere constructiv într-o unitate, prin care în mod independent se generează elemente aleatorii, fără implicarea sub orice formă sau prin orice mijloc a organizatorului, valoarea maximă a câștigului ce poate fi obținut din participarea la jocul de noroc fiind limitată.  +  Articolul 84(1) Activitatea de jocuri de noroc de tip slot machine, prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, poate fi exploatată numai în incintele în care se desfășoară alte activități cu caracter economic, dacă amplasarea, organizarea și exploatarea mijloacelor de joc sunt realizate distinct în cadrul locației, accesul minorilor la mijloacele de joc fiind interzis.(2) Aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat vor fi marcate, la loc vizibil - frontal, cu mențiunea "Joc de noroc cu risc limitat". Afișul va fi de dimensiunea minimă 200/100 mm.(3) Aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat vor fi autorizate numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) miza maximă admisă pentru un joc este de 2 lei;b) câștigul maxim este de 1.000 lei pe fiecare joc distinct. Prin joc distinct (spin) se înțelege orice generare individuală de elemente aleatoare a simbolurilor din tabela de câștiguri a programului de joc, în orice stadiu al jocului (în jocul de bază sau în jocurile bonus);c) procentaj minim de premiere (Win/Bet): 85%, conform certificatului de verificare tehnică emis de organismele de evaluare a conformității;d) creditul maxim obținut de jucător este de 1.000 lei, la atingerea acestei valori aparatul blocându-se până la încasarea câștigului;e) maximum 1.000 lei câștig posibil la jocul de risc (dublaj).(4) Aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat nu vor permite schimbarea setărilor prin reinițializare sau prin intermediul vreunui dispozitiv extern astfel încât să fie modificată valoarea parametrilor menționați în cuprinsul alin. (3).(5) Mijloacele de joc prin intermediul cărora se desfășoară activitatea sunt conectate prin intermediul programelor informatice unice la nivelul organizatorului la sistemul informatic centralizator, în care vor fi evidențiate: fiecare mijloc de joc exploatat, locația în care este exploatat, totalul taxelor de participare colectate zilnic de mijlocul de joc, totalul plăților efectuate zilnic de fiecare mijloc de joc.(6) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locația indicată de acesta, care va permite accesul autorității la baza de date a organizatorului cuprinzând următoarele informații: totalul taxelor de participare colectate zilnic la nivelul organizatorului, totalul plăților efectuate zilnic la nivelul organizatorului, totalul mijloacelor de joc exploatate de organizator și adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc.(7) În cazul întreruperii conexiunii dintre mijlocul de joc, sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum și terminalul situat la ONJN sau în locația indicată de acesta, pentru perioade mai mari de două zile, organizatorul are obligația de a suspenda exploatarea mijlocului/mijloacelor de joc până la refacerea conexiunii și de a întocmi un proces-verbal de incident înregistrat la organizator și comunicat ONJN.(8) Mijloacele de joc vor fi identificate în sistemul informatic situat la ONJN cel mai târziu la data intrării în vigoare a autorizației.(9) Mutarea mijloacelor de joc între locațiile organizatorului se realizează numai cu informarea prealabilă a ONJN, conform prevederilor art. 9 alin. (6) din prezentele norme metodologice. Deconectarea/Conectarea mijlocului de joc de la sistemul informatic centralizator va fi efectuată în ziua scoaterii/punerii în funcțiune a mijlocului de joc. Până la data conectării la sistemul informatic central, mijlocul de joc mutat în noua locație nu va fi exploatat de organizator.(10) Valorile aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, prevăzute la alin. (3) din prezentul articol pot fi modificate prin ordin al președintelui ONJN.  +  Articolul 85(1) Exploatarea jocurilor de noroc prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat se efectuează în conformitate cu regulamentul de joc și regulamentul intern - partea specială, care va prevedea expres obligațiile și responsabilitățile fiecărei persoane care participă la exploatarea în mod direct a activității.(2) Evidența contabilă primară a operațiunilor desfășurate se ține zilnic, pentru fiecare joc de tip slot machine și sistem de joc de tip jackpot, prin completarea registrului special denumit "Situația zilnică a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al președintelui ONJN.(3) Lunar, în ultima zi a lunii, încasările vor fi centralizate în registrul denumit "Situația lunară a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al președintelui ONJN.(4) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot machine prin intermediul aparatelor atribuitoare de câștiguri cu risc limitat sunt obligați:a) să nu facă reclamă la activitatea de jocuri de noroc în spațiile în care desfășoară acest tip de activitate;b) să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafețele vitrate, prin care:(i) să fie împiedicată vizualizarea activităților care se desfășoară în locația respectivă, dacă activitatea de jocuri de noroc este vizibilă din afara locației;(ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.D. Jocurile de videoloterie  +  Articolul 86(1) Terminalele de videoloterie pot fi interconectate într-un sistem de tip jackpot în scopul acordării aleatorii de câștiguri suplimentare persoanelor participante la joc în momentul respectiv din sumele rezultate ca urmare a adăugării separate a unei anumite cote procentuale din sumele derulate ca urmare a exploatării acestor mijloace de joc, în condițiile prevăzute în prezentele norme metodologice.(2) Sistemul central al organizatorului asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea datelor și validarea automată a câștigurilor acordate jucătorilor. Sistemul central este conectat prin grija și pe seama organizatorului la un terminal situat la ONJN, pus la dispoziție gratuit de organizator, care va conține, va raporta și va permite accesul la informații privind: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul plăților efectuate zilnic, inclusiv a premiilor jackpot, dacă este cazul, precum și evidența terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora și adresa la care este exploatat fiecare).(3) Exploatarea jocurilor de noroc prin intermediul terminalelor de videoloterie se efectuează în conformitate cu regulamentul de joc și regulamentul intern - partea specială, care va prevedea expres obligațiile și responsabilitățile fiecărei persoane care participă la exploatarea în mod direct a activității.(4) Evidența contabilă primară a operațiunilor desfășurate se ține zilnic, pentru fiecare locație în care se desfășoară activitatea și pentru fiecare sistem de joc de tip jackpot, prin completarea registrului special denumit "Situația zilnică a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al președintelui ONJN.(5) Lunar, în ultima zi a lunii, veniturile vor fi centralizate în registrul denumit "Situația lunară a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al președintelui ONJN.(6) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip videoloterie în cadrul sălilor dedicate sunt obligați să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafețele vitrate prin care:(i) să fie împiedicată vizualizarea activităților care se desfășoară în locația respectivă;(ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.  +  PARAGRAFUL al VII-lea - Jocurile bingo desfășurate în săli de joc  +  Articolul 87Prin jocul bingo desfășurat în săli de joc - joc tradițional - se înțelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri de numere, în mod aleatoriu și atribuirea de premii succesive, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanții la joc fiind desemnați câștigători în condițiile în care fac cunoscut faptul că pe cartonul de joc pus la dispoziție de organizator în schimbul taxei de participare este înscrisă combinația completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bilă maximă și premiile speciale din fondurile de rezervă.  +  Articolul 88(1) Activitatea de jocuri de noroc de tip bingo în săli de joc poate fi desfășurată numai în locații specializate, respectiv în spații comerciale, înregistrate la oficiul registrului comerțului ca sediu social sau secundar al organizatorului, care îndeplinesc următoarele condiții cumulativ:a) spațiile trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianță plăcută pentru participanți;b) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activității, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanții;c) să beneficieze de instalație de condiționare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;d) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranță. La ușile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcțiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în accepțiunea prezentelor norme metodologice, circuit electric de iluminare de siguranță. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situații de necesitate să asigure protejarea și evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum și a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activității tip bingo în sală în spații în care nu există circuit electric de iluminare de siguranță sau acesta nu funcționează în mod corespunzător;e) să fie amplasate și dotate conform condițiilor prevăzute de lege pentru prevenirea și stingerea incendiilor;f) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;g) să fie prevăzute cu instalație de sonorizare care să asigure o audiție optimă;h) să se asigure uniforme pentru personal;i) calculatorul de coordonare și gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă;j) în locație este instalat un complex de dispozitive, instalații, mașini și echipamente interconectate, care funcționează ca un tot unitar, prin intermediul căruia se realizează extrageri succesive, transmise prin intermediul unei instalații care înglobează un circuit închis de televiziune.(2) Următoarele dispozitive și echipamente sunt obligatorii pentru exploatarea activității:a) un aparat de extragere aleatoare a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere omologată și supusă controlului tehnic efectuat de societățile specializate;b) unul sau mai multe panouri cu afișaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora sunt afișate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, prețul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bilă maximă, numărul de bile extrase și premiile speciale. Panoul de date are suficienți digiți pentru înscrierea în totalitate a datelor afișate;c) două sau mai multe panouri cu afișaj luminos, prin intermediul cărora vor fi afișate numerele extrase;d) cel puțin 4 monitoare TV color, prin intermediul cărora vor fi afișate principalele date de joc, numerele extrase, precum și cartoanele câștigătoare; numărul panourilor cu lămpi electrice, precum și numărul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea accesului jucătorilor la informațiile de joc, din orice punct al sălii, indiferent de configurația și de dimensiunea acesteia;e) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control și una sau mai multe imprimante;f) alte dispozitive și accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură, întrerupătoare, instalații audio;g) opțional, pot fi racordate la calculatorul central al sălii terminale de tip minibings pentru jucătorii care joacă simultan cu mai multe cartoane, pentru a facilita urmărirea numerelor extrase și a celor câștigătoare, precum și a cartoanelor câștigătoare.  +  Articolul 89Sălile de joc nu vor fi autorizate în situațiile în care:a) sistemul electronic permite desfășurarea jocului în condițiile pierderii parțiale sau totale a memoriei, în situația unei întreruperi a alimentării cu energie electrică sau dacă permite desfășurarea jocului în situația scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hârtia de imprimantă;b) sunt amplasate în grădinile de vară sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt închise și acoperite integral;c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor;d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.  +  Articolul 90(1) La jocul de bingo în săli de joc, cota procentuală de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 65% și va fi constituit pe fiecare joc obișnuit, cu excepția jocurilor la care se acordă premii speciale, atunci când se va respecta doar cota procentuală minimă. Cotele procentuale de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc, cu respectarea limitelor minime și maxime; orice modificare ulterioară a regulamentului de joc va intra în vigoare numai după aprobarea Comitetului de supraveghere al ONJN.(2) Cota procentuală de premiere este compusă din suma cotelor procentuale ce reprezintă premii de linie, de bingo și de bingo acumulat, precum și din cota procentuală aferentă constituirii fondului de rezervă.(3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale și la reconstituirea opțională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-o cotă procentuală stabilită de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câștigător la bila maximă afișată pe panoul de date.(5) Se interzice acordarea parțială a acestuia în cote fixe, precum și acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.(6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare.(7) Premiile de linie, de bingo și de bingo acumulat și fondul de rezervă vor fi afișate permanent pe panoul cu datele generale de joc.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.  +  Articolul 91(1) Exploatarea jocurilor bingo desfășurate în săli de joc se realizează în baza regulamentului de joc, numai cu cartoane tipărite de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data achiziționării cartoanelor, organizatorii vor notifica ONJN cu privire la achiziția efectuată; notificarea va fi însoțită de copia ordinului de plată care atestă efectuarea în avans a plății aferente taxei de autorizare, certificată de organizator pentru conformitate cu originalul.  +  Articolul 92(1) Întreaga gestiune a jocurilor de tip bingo va fi evidențiată pe hârtia imprimantei calculatorului.(2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo în sală organizate, data și ora începerii jocului, ora încheierii jocului, prețul cartoanelor vândute, numărul cartoanelor vândute, intervalul de serie vândut, premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă și premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase, bila maximă, numărul cartonului câștigător atât la linie, cât și la bingo, validarea jocului.(3) La sfârșitul fiecărei zile de joc calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate și alte date sintetice.(4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situația zilei să fie verificată și semnată de responsabilul de joc, casier și un operator. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcția, urmate de semnătură. Ordinea înscrierii va fi dată de ierarhia funcțiilor deținute.(5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc și după redarea sintezei zilei de către calculator.  +  Articolul 93(1) Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil și se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.(2) Lunar, se va întocmi o situație pentru jocul de tip bingo, conform modelului denumit "Situația încasărilor lunare", care va fi reglementată prin ordin al președintelui ONJN.  +  Articolul 94(1) Exploatarea jocurilor de bingo desfășurate în săli de joc se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo. Mijloacele de joc împreună cu programele informatice utilizate vor fi conectate la un sistem informatic centralizator.(2) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locația indicată de acesta, care va permite accesul autorității la baza de date a organizatorului cuprinzând, la momentul interogării, informațiile stabilite prin ordin al președintelui ONJN.(3) În cazul întreruperii conexiunii dintre locația specializată, sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum și terminalul situat la ONJN sau în locația indicată de acesta, pentru perioade mai mari de două zile, organizatorul are obligația de a suspenda activitatea agenției până la refacerea conexiunii și de a întocmi un proces-verbal de incident, înregistrat la organizator și comunicat ONJN.  +  Articolul 95(1) În vederea acordării autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc tip bingo în sală și pentru prezentarea documentației în Comitetul de supraveghere al ONJN, o echipă de specialiști, formată din reprezentanți ai ONJN și ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puțin 3 persoane, se va deplasa la fața locului și va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.(2) Nota de constatare va fi semnată de către toți membrii echipei, precum și de reprezentantul operatorului economic verificat și va fi înaintată Comitetului de supraveghere al ONJN.  +  Articolul 96Regulamentul de joc va cuprinde obligatoriu prevederi referitoare la descrierea activității, procedura de omologare a rezultatelor și de validare a premiilor, modalitatea de constituire a fondului de rezervă, cota procentuală minimă și maximă de premiere; regulamentul de joc va fi aprobat de Comitetul de supraveghere al ONJN, orice modificare ulterioară intrând în vigoare numai după aprobarea din partea acestuia.  +  Articolul 97Organizatorii sunt obligați să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locației în care se exploatează mijloacele de joc respective, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepția situației în care întreaga clădire din care face parte locația în care se desfășoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal.  +  PARAGRAFUL al VIII-lea - Jocurile bingo desfășurate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune  +  Articolul 98(1) Prin jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune se înțelege jocul de noroc difuzat prin intermediul rețelelor de televiziune, caracterizat prin extrageri și premieri succesive de numere în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanții la joc fiind desemnați câștigători în condițiile în care cartonul de joc pus la dispoziție de organizator în schimbul taxei de participare are înscrisă combinația completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bilă maximă și premiile speciale din fondurile de rezervă.(2) Succesiunea premierilor este anunțată de organizator, care, pe baza evidențelor proprii și a validării extragerilor de numere efectuate până la un moment dat, constată faptul că există cel puțin un carton valabil dintre cele vândute, care conține combinația completă de numere pentru acordarea premiului.  +  Articolul 99(1) Planul de afaceri se va întocmi pentru o perioadă de un an și se va prezenta de operatorul economic o singură dată, pentru obținerea autorizației de exploatare a activității. Documentația va conține următoarele date: totalul veniturilor estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.(2) În cazul în care, în perioada de valabilitate a autorizației de exploatare, veniturile realizate depășesc veniturile estimate conform documentației prezentate la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula începând cu prima lună în care se realizează depășirea veniturilor estimate, prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în OUG nr. 77/2009 asupra veniturilor realizate de la începutul perioadei de autorizare.(3) În cazul prelungirii autorizației de exploatare după primul an de autorizare, organizatorul va efectua plata taxei aferente obținerii autorizației, prin aplicarea cotei procentuale aferente asupra veniturilor organizatorului, determinată conform art. 11 din OUG nr. 77/2009, ale lunii anterioare celei în care se analizează documentația de către Comitetul de supraveghere din cadrul ONJN.  +  Articolul 100Pentru exploatarea jocului bingo organizat prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, organizatorul trebuie să asigure:a) transmiterea în direct a extragerii de numere, prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune;b) un complex de dispozitive, instalații, mașini și echipamente interconectate, rezultând un tot unitar, caracterizat prin extrageri și premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalații care înglobează un circuit închis de televiziune;c) organizarea locului de transmisie în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 101Locația în care se desfășoară activitatea va avea în dotare, în mod obligatoriu, următoarele dispozitive și echipamente:a) cel puțin un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere, omologată și supusă controlului tehnic efectuat de societățile specializate;b) cel puțin un panou cu afișaj luminos, comandat electronic, prin intermediul căruia vor fi afișate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, prețul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase și premiile speciale. Panoul de date va avea suficienți digiți pentru înscrierea în totalitate a datelor afișate;c) cel puțin un panou cu afișaj luminos, prin intermediul căruia vor fi afișate numerele extrase;d) un sistem electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control și una sau mai multe imprimante;e) alte dispozitive și accesorii specifice jocului tip bingo, de exemplu, tastatură, întrerupătoare, instalații audio.  +  Articolul 102Pentru a fi autorizată, sala trebuie să dețină autorizație de funcționare în conformitate cu legislația specifică în vigoare și să îndeplinească următoarele condiții de bază:a) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activității;b) să fie prevăzută cu instalație de sonorizare care să asigure o audiție optimă;c) calculatorul de coordonare și gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă;d) să fie prevăzută cu circuit electric de siguranță. La ușile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcțiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în accepțiunea prezentelor norme metodologice, circuit electric de iluminare de siguranță. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situații de necesitate să asigure protejarea și evacuarea personalului sălii, precum și a valorilor.e) să fie dotate conform normelor igienico-sanitare și pentru prevenirea și stingerea incendiilor, în vigoare.  +  Articolul 103Sala nu poate fi autorizată în situațiile în care:a) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor;b) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.  +  Articolul 104(1) La jocul de bingo prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, cota procentuală de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 40% și va fi constituită pe fiecare joc obișnuit, cu excepția jocurilor la care se acordă premii speciale, atunci când se va respecta doar cota procentuală minimă. Cotele procentuale de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc, cu respectarea limitelor minime și maxime; orice modificare ulterioară a regulamentului de joc va intra în vigoare numai după aprobarea Comitetului de supraveghere al ONJN.(2) Cota procentuală de premiere este compusă din suma cotelor procentuale ce reprezintă premii de linie, de bingo și de bingo acumulat, precum și din cota procentuală aferentă constituirii fondului de rezervă.(3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale și la reconstituirea opțională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-o cotă procentuală stabilită de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câștigător la bila maximă afișată pe panoul de date.(5) Se interzice acordarea parțială a acestuia în cote fixe, precum și acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.(6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare.(7) Premiile de linie, de bingo și de bingo acumulat și fondul de rezervă vor fi afișate permanent pe panoul cu datele generale de joc.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.  +  Articolul 105(1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune se poate realiza cu cartoane tipărite de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.(2) Gestiunea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, pentru o singură ediție de joc, se realizează exclusiv de către organizator și se validează pentru fiecare ediție de joc, respectiv emisiune televizată, de către un comitet de validare format din 5 membri, dintre care un președinte numit de organizator, gestiunea ediției de joc, respectiv emisiunii televizate, fiind evidențiată pe hârtia imprimantei calculatorului.(3) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo organizate în cadrul ediției de joc, respectiv emisiunii televizate, după caz, data și ora începerii fiecărui joc, ora încheierii, prețul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, numărul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, intervalul de serie vândut pentru fiecare joc, intervalul seriilor de cartoane anulate pentru fiecare joc, premiul de linie acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acumulat acordat pentru fiecare joc, fondul de rezervă și premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase acordate pentru fiecare joc, bila maximă acordată pentru fiecare joc, numărul cartonului câștigător atât la linie, cât și la bingo, acordat pentru fiecare joc, validarea fiecărui joc.(4) La sfârșitul fiecărei ediții de joc, respectiv a emisiunii televizate, calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate și alte date sintetice.(5) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situația ediției de joc, respectiv emisiunii televizate, să fie verificată și semnată de fiecare membru al comitetului de validare. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcția, urmate de semnătură.(6) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc și după redarea sintezei de către calculator. Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil și se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.(7) Organizatorii de jocuri de noroc de tip bingo prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune au obligația să transmită ONJN, în cel mult 3 zile lucrătoare, procesele-verbale întocmite de comitetul de validare a premiilor, întocmite pentru fiecare ediție de joc, respectiv emisiune televizată, precum și anexele procesului-verbal și evidența cartoanelor din gestiunea organizatorului cu evidențierea cartoanelor vândute pentru jocul de noroc respectiv.  +  Articolul 106(1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo. Mijloacele de joc împreună cu programele informatice utilizate vor fi conectate la un sistem informatic centralizator.(2) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locația indicată de acesta, care va permite accesul autorității la baza de date a organizatorului cuprinzând, la momentul interogării, informațiile stabilite prin ordin al președintelui ONJN.(3) În cazul întreruperii conexiunii dintre locația specializată, sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum și terminalul situat la ONJN sau în locația indicată de acesta, pentru perioade mai mari de două zile, organizatorul are obligația de a suspenda activitatea agenției până la refacerea conexiunii și de a întocmi un proces-verbal de incident înregistrat la organizator și comunicat ONJN.(4) Lunar, se va întocmi o situație pentru jocul de tip bingo organizat prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, conform modelului denumit "Situația încasărilor lunare", care va fi reglementată prin ordin al președintelui ONJN.  +  Articolul 107(1) În vederea acordării autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sală în care urmează a se organiza jocuri bingo prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, o echipă de specialiști, formată din reprezentanți ai ONJN și ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puțin 3 persoane, se va deplasa la fața locului și va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.(2) Nota de constatare va fi semnată de către toți membrii echipei, precum și de reprezentantul operatorului economic verificat și va fi înaintată Comitetului de supraveghere al ONJN.  +  PARAGRAFUL al IX-lea - Tombola  +  Articolul 108Tombola - joc tradițional este activitatea de jocuri de noroc în care se acordă numai câștiguri în natură, caracterizată prin extrageri periodice de numere, litere sau alte simboluri, în mod aleatoriu, prin folosirea unui sistem informatic independent ori a unor dispozitive specifice mecanice sau electronice, numărul participanților la joc fiind prestabilit, iar câștigurile fiind atribuite acelora care prezintă biletul de participare care conține combinația de litere, numere sau alte simboluri desemnată câștigătoare în urma extragerilor sau care au fost desemnați câștigători în urma unei trageri la sorți.  +  Articolul 109(1) Exploatarea activității se realizează în baza regulamentului de joc aprobat de Comitetul de supraveghere al ONJN care va cuprinde obligatoriu dispoziții privind modalitatea de desfășurare a activității, natura și valoarea totală a câștigurilor acordate, numărul minim de participanți la fiecare ediție de joc, perioada prevăzută pentru achiziționarea biletelor de participare la joc, data extragerii și locația în care aceasta se realizează. Orice modificare a regulamentului de joc va intra în vigoare numai după aprobarea de către Comitetul de supraveghere al ONJN.(2) Un exemplar al regulamentului de joc va fi afișat permanent în locația în care se desfășoară activitatea.(3) Biletele de participare la tombolă vor fi tipărite de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.(4) Dreptul de proprietate asupra bunurilor acordate ca premii în cadrul fiecărei ediții de joc va fi deținut de organizator anterior începerii ediției de joc, iar bunul va fi transmis participanților desemnați câștigători liber de orice sarcini.(5) Cota procentuală de premiere pentru fiecare ediție organizată va fi de minimum 50% din valoarea totală a mizelor colectate.  +  Articolul 110(1) Gestiunea jocurilor de tip tombolă - joc tradițional, pentru o singură ediție de joc, se realizează exclusiv de către organizator și se validează pentru fiecare ediție de joc de către un comitet de validare format din 5 membri, gestiunea ediției de joc fiind evidențiată pe hârtia imprimantei calculatorului.(2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a extragerilor organizate în cadrul ediției de joc, după caz, data și ora începerii fiecărei extrageri, ora încheierii, prețul biletelor de participare vândute pentru fiecare joc, intervalul de serie vândut pentru fiecare extragere, intervalul seriilor de bilete de participare anulate pentru fiecare extragere, premiul acordat pentru fiecare joc, valoarea individuală a fiecărui premiu acordat, numărul și seria biletelor de participare desemnate câștigătoare pentru fiecare joc, validarea fiecărui joc.(3) La sfârșitul fiecărei ediții de joc, sistemul informatic deținut de organizator va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate și alte date sintetice.(4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situația ediției de joc să fie verificată și semnată de fiecare membru al comitetului de validare. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcția, urmate de semnătură.(5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimei extrageri și după redarea sintezei de către sistemul informatic. Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil și se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.(6) Organizatorii de jocuri de noroc de tip tombolă - joc tradițional au obligația să transmită comitetului, în cel mult 3 zile lucrătoare, procesele-verbale întocmite de comitetul de validare a premiilor, întocmite pentru fiecare ediție de joc, precum și anexele procesului-verbal și evidența biletelor de participare din gestiunea organizatorului cu evidențierea biletelor de participare vândute pentru jocul de noroc respectiv.(7) Lunar, se va întocmi o situație pentru jocul de tip tombolă, conform modelului denumit "Situația veniturilor lunare", care va fi reglementată prin ordin al președintelui ONJN.  +  PARAGRAFUL al X-lea - Activități de jocuri de noroc temporare  +  Articolul 111(1) Activitățile de jocuri de noroc temporare sunt oricare dintre activitățile de jocuri de noroc caracteristice activității de cazinou, bingo în săli și slot machine definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) din OUG nr. 77/2009, desfășurate cu caracter temporar în locații situate în stațiunile turistice sau pe nave de agrement, precum și festivalurile de poker.(2) Modelul licenței de organizare a jocurilor de noroc temporare este prevăzut în anexa nr. 5b).(3) Evidența contabilă primară a operațiunilor desfășurate se ține zilnic și lunar, după caz, pentru fiecare mijloc de joc autorizat, pentru fiecare locație autorizată sau la nivelul operatorului, conform regulilor de raportare contabilă aplicabile pentru fiecare activitate în parte.A. Jocurile de noroc temporare de tip cazino, slot machine sau bingo în săli  +  Articolul 112(1) Deținătorul unei licențe de organizare a jocurilor de noroc prevăzute de dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. c) și lit. e) pct. (i) sau lit. f) din OUG nr. 77/2009 poate solicita acordarea autorizației de exploatare temporară a aceleiași activități, în stațiunile turistice sau pe nave de agrement, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.(2) Operatorii economici care nu dețin licența de organizare pentru una dintre activitățile prevăzute de dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. c), lit. e) pct. (i) sau lit. f) din OUG nr. 77/2009 vor solicita concomitent acordarea licenței de organizare și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc temporare.  +  Articolul 113Locațiile în care se desfășoară jocurile de noroc temporare prevăzute de dispozițiile art. 10 lit. p) pct. (i) din OUG nr. 77/2009 sunt navele de agrement și spațiile comerciale sau unități de cazare situate în stațiuni turistice, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu completările ulterioare, înregistrate ca sedii sociale sau secundare ale organizatorului la oficiul registrului comerțului, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) permit amplasarea mijloacelor de joc astfel încât să se creeze o ambianță plăcută pentru participanți;b) sunt amenajate corespunzător activității desfășurate, cu respectarea numărului minim de mijloace de joc prevăzut pentru fiecare activitate în parte, conform art. 15 alin. (6) din OUG nr. 77/2009;c) au asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea și monitorizarea activității, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanții;d) beneficiază de instalație de condiționare sau de ventilare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;e) pentru activitățile caracteristice cazinourilor și celor de tipul bingo în săli, spațiile vor fi prevăzute cu circuit electric de siguranță. La ușile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcțiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situații de necesitate, să asigure protejarea și evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum și a valorilor;f) sunt amplasate și dotate conform condițiilor prevăzute de lege pentru prevenirea și stingerea incendiilor;g) respectă normele igienico-sanitare în vigoare;h) asigură condiții ambientale corespunzătoare unei bune desfășurări a activității fără a aduce atingere liniștii și ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare,i) în acestea se interzice expres accesul minorilor în spațiile de desfășurare a jocurilor de noroc temporare, precum și participarea acestora la tipurile de joc reglementate în prezentele norme metodologice.  +  Articolul 114În incintele în care se desfășoară jocuri de noroc temporare pot fi desfășurate și alte activități economice, altele decât cele reglementate în OUG nr. 77/2009 și în cuprinsul prezentelor norme metodologice, cu condiția ca organizarea și exploatarea activităților să se realizeze distinct, prin separarea, prin orice mijloace, a celor două activități.  +  Articolul 115(1) Organizarea și exploatarea jocurilor de noroc temporare se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 77/2009 și ale prezentelor norme metodologice pentru fiecare activitate în parte, care se aplică în mod corespunzător.(2) Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc temporare este valabilă 3 luni și poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă maximă de 3 luni.(3) Organizatorul are dreptul de a amplasa mijloacele de joc care concură la exploatarea activității de jocuri de noroc temporare numai în locații care respectă condițiile prevăzute în prezenta secțiune.B. Festivalurile de poker  +  Articolul 116(1) Festivalurile de poker reprezintă ansamblul de evenimente constând în turnee de poker, organizate periodic în decursul unui an de un operator economic, în temeiul licenței de organizare și al autorizației de exploatare a activității, la care participă minimum 200 de participanți.(2) Autorizația de exploatare a activității de jocuri de noroc de tip festivaluri de poker permite operatorului economic organizarea a maximum 10 evenimente, cu condiția ca în decursul unei luni, în aceeași locație, să nu organizeze două sau mai multe evenimente, iar durata maximă a fiecărui eveniment să nu depășească 12 zile calendaristice.  +  Articolul 117(1) Organizarea și exploatarea festivalurilor de poker este permisă numai în baza licenței de organizare și a autorizației de exploatare a activității, utilizând mese speciale și mijloace de joc specifice, cum sunt cărțile de joc, jetoanele, fisele și alte asemenea.(2) Evenimentele din cadrul festivalului de poker se pot organiza în locațiile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) suprafața minimă a spațiului de exploatare a activității este de 150 de metri pătrați;b) în incinta spațiului în care se desfășoară activitatea nu se desfășoară simultan o altă activitate de jocuri de noroc reglementată de OUG nr. 77/2009 ori de prezentele norme metodologice;c) în incintă se asigură sistem de iluminat corespunzător pentru desfășurarea activității;d) spațiul este prevăzut cu circuit electric de siguranță, la ușile de evacuare, vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcțiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, asigurând, în situații de necesitate, protejarea și evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum și a valorilor;e) spațiul respectă condițiile prevăzute de lege pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și normele igienico-sanitare în vigoare.  +  Articolul 118(1) Organizatorii de jocuri de noroc de tip festivaluri de poker vor informa ONJN cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii unui eveniment din cadrul festivalului de poker.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde informațiile referitoare la perioada de desfășurare a evenimentului, locația în care se va desfășura, precum și valoarea minimă și maximă a taxei de participare percepute de organizator.(3) Desfășurarea activității în cadrul fiecărui eveniment care face parte din festivalul de poker se realizează în conformitate cu dispozițiile regulamentului de joc, care va cuprinde obligatoriu prevederi privind tipurile de jocuri ce pot fi organizate, numărul meselor exploatate, condițiile de participare și cele privind acordarea câștigurilor, modalitatea de înscriere și de desfășurare a evenimentului.(4) Orice modificare a regulamentului de joc va intra în vigoare de la data aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN. Un exemplar identic cu cel aprobat de Comitet se va afla în permanență în incinta locației și va fi prezentat participanților și, la cerere, organelor de control.(5) În cadrul unui eveniment pot fi organizate turnee de poker diferite, fără ca durata totală a acestora să depășească durata maximă stabilită pentru eveniment.(6) Pe durata unui eveniment pot fi desfășurate atât turnee de poker în cadrul cărora jetoanele deținute de participanți pot fi preschimbate în orice moment la punctul de colectare, potrivit valorii acestora, precum și turnee de poker în cadrul cărora jetoanele deținute de participanți au valoare pur simbolică, inscripționate fără valoare și gestionate separat, neputând fi preschimbate în numerar la punctul de colectare.  +  Articolul 119(1) Organizatorii vor permite participarea jucătorilor la evenimentele din cadrul festivalului de poker numai în baza unui act de identitate valabil și vor conduce evidența accesului jucătorilor în incinta locației în care se desfășoară activitatea numai în format electronic, prin programe informatice specializate.(2) Prin grija organizatorului, evidența accesului la jocul de noroc va conține cel puțin informațiile privind numele, prenumele, data și locul nașterii, tipul, numărul și seria documentului de identitate prezentat de participant.(3) Programele informatice de evidență a accesului jucătorilor vor asigura și distribuția aleatorie a participanților la mesele de joc.  +  Articolul 120Organizatorii vor efectua operațiunile de încasări și plăți aferente activității numai prin intermediul punctelor de colectare a numerarului, dotate cu cel puțin un seif pentru depozitarea valorilor și sistem informatic de evidență a plăților și încasărilor efectuate pe durata evenimentului. Punctele de colectare vor fi amenajate în incinta locațiilor sau în incinta unității de cazare.  +  Articolul 121(1) Organizatorii festivalurilor de poker sunt obligați să utilizeze în exploatarea activității cel puțin 4 tipuri de jetoane, produse de societăți specializate, inscripționate diferit pentru fiecare turneu, dacă evenimentul presupune mai multe turnee.(2) În cazul în care desfășurarea turneului presupune organizarea unei etape de calificare, accesul în etapa finală a turneului fiind permis numai jucătorilor calificați în urma etapei inițiale sau altor jucători, dacă acest aspect este prevăzut în regulamentul de joc aprobat de Comitet, organizatorul va asigura jetoane inscripționate diferit pentru fiecare etapă în parte.(3) Jetoanele valorice pot fi cumpărate de la punctele de colectare sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar restituirea ori răscumpărarea acestora se face numai la punctul de colectare.  +  Secţiunea a II-a Jocuri la distanță  +  Articolul 122(1) Organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc la distanță în România este permisă numai operatorilor economici înregistrați pe teritoriul României sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană, care dețin licență de organizare și autorizație de exploatare a activității eliberată de ONJN din România.(2) Autorizația de exploatare a activității se acordă pentru întreaga activitate de exploatare care se desfășoară prin intermediul aceleiași platforme de joc conectate la cel puțin un domeniu de internet.(3) Pentru obținerea licenței de organizare și a autorizației exploatare a jocurilor de noroc la distanță, operatorii economici vor depune documentele prevăzute la anexa nr. 6a) și anexa nr. 7, precum și următoarele documente în limba română:a) certificatul emis de un laborator specializat care să ateste că platforma de joc îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru oferirea de servicii de jocuri de noroc în România, inclusiv că platforma identifică și înregistrează distinct fiecare tranzacție efectuată de jucătorii care accesează platforma de pe teritoriul României, precum și fiecare tranzacție efectuată de jucătorii români care nu au rezidență fiscală în alt stat;b) documente din care să rezulte descrierea completă a echipamentelor hardware și software folosite pentru a oferi jocuri de noroc în România;c) documentele care atestă locația în care sunt amplasate sistemele informatice, hardware și software, utilizate de organizator;d) documentele care atestă plata taxelor aferente analizării documentației;e) documente care atestă cifra de afaceri înregistrată de societate în anul fiscal anterior;f) situație centralizată a contractelor încheiate de organizator cu afiliații, procesatorii de plăți, furnizorii de software și societățile de audit/certificare, servicii-suport, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare;g) regulamentul de joc pentru fiecare activitate pentru care se solicită autorizarea;h) documentele din care să rezulte termenele și condițiile aplicabile pentru utilizarea platformei de joc;i) documente care să descrie măsurile aplicabile la nivelul organizatorului în scopul prevenirii și combaterii dependenței de jocuri de noroc și pentru interzicerea accesului minorilor la activitatea desfășurată;j) după caz, dovada înregistrării societății ca operator de date cu caracter personal;k) certificatul de acreditare ISO al societății care realizează verificarea conformității platformei de joc;l) raportul de audit întocmit de societățile abilitate care dețin licență clasa a II-a, eliberată de ONJN aferent anului anterior celui în care se solicită autorizarea.  +  Articolul 123Solicitantul de licență și autorizație pentru jocurile de noroc la distanță are obligația să prezinte Comitetului de supraveghere al ONJN, la momentul primei autorizări, o situație centralizată cuprinzând informații despre numărul conturilor deschise și cuantumul total al depozitelor constituite de jucători platformele de joc utilizate.  +  PARAGRAFUL I - Reprezentantul autorizat  +  Articolul 124Operatorii economici înregistrați și autorizați să desfășoare activități de jocuri de noroc la distanță într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană au obligația de a desemna un reprezentant autorizat în relația cu autoritățile competente din România.  +  Articolul 125Reprezentantul autorizat al organizatorului de jocuri de noroc la distanță, autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori Confederația Elvețiană este persoana fizică sau juridică, desemnată de organizator, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are domiciliul sau sediul social pe teritoriul României;b) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;c) împotriva persoanei fizice sau a reprezentanților legali ai persoanei juridice nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată pedeapsa de minimum 2 ani de închisoare;d) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal și a primit avizul organelor de poliție;e) să fie desemnat împuternicit fiscal/reprezentant fiscal în România al operatorului licențiat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 126(1) Principalele atribuții ale reprezentantului autorizat al organizatorului de jocuri de noroc înregistrat și autorizat să desfășoare activități de jocuri de noroc la distanță pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori Confederația Elvețiană sunt după cum urmează:a) reprezintă organizatorul în fața autorităților române pentru orice solicitare legată de activitatea de jocuri de noroc sau conexă acesteia;b) reprezintă organizatorul de jocuri de noroc în cursul procedurilor de: licențiere, autorizare, auditare din punct de vedere tehnic și/sau financiar, îndeplinite la solicitarea ONJN;c) reprezintă organizatorul în cursul procedurilor de control și/sau monitorizare privind modul de desfășurare a activității de jocuri de noroc la distanță.(2) Orice modificare a datelor și informațiilor cu privire la reprezentantul autorizat, avute în vedere la momentul autorizării, se notifică ONJN în termen de maximum 5 zile de la data adoptării.(3) Actele administrative, informările și solicitările adresate organizatorului de jocuri de noroc de către ONJN vor fi considerate ca fiind comunicate organizatorului dacă sunt transmise la adresa reprezentantului autorizat.(4) În aplicarea art. II alin. (7) lit. d) din Legea nr. 124/2015, clauzele cuprinse în toate contractele sau actele încheiate între organizator și persoana desemnată în calitate de reprezentant autorizat care au fost depuse conform legii la ONJN trebuie să cuprindă principalele atribuții ale reprezentantului autorizat așa cum sunt ele prevăzute la alin. (1) și să contribuie în mod efectiv la ducerea la îndeplinire a obligațiilor.  +  PARAGRAFUL al II-lea- Condiții generale privind desfășurarea activității  +  Articolul 127(1) Activitatea de jocuri de noroc la distanță pe teritoriul României se desfășoară prin intermediul sistemului informatic central al organizatorului, care trebuie să conțină un sistem de joc, un sistem de înregistrare și de identificare a participanților la joc, precum și un sistem pentru păstrarea și transmiterea în timp real a informațiilor privind: fiecare sesiune de joc, fiecare taxă de participare, precum și fiecare plată făcută participantului la joc.(2) Sistemul informatic central va asigura transmiterea criptată și înregistrarea automată, în timp real, a tuturor datelor solicitate expres de ONJN, a datelor de identificare a jucătorilor români, precum și datele financiare ale acestora, fiecare tranzacție realizată de un jucător român, în serverul de siguranță. În serverul în oglindă vor fi transmise situațiile centralizatoare zilnice/lunare, iar acesta va permite verificarea în timp real a operațiunilor desfășurate de operatorul licențiat.  +  Articolul 128Website-ul organizatorului și platforma de joc prin care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc la distanță vor conține obligatoriu în limba română următoarele informații, afișate în mod vizibil:a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau autoritatea competentă din statul în care operatorul își are sediul, inclusiv date de identificare fiscală și/sau un alt număr de identificare, adresa sediului social, seria, numărul și data licenței de organizare și ale autorizației de exploatare emise de ONJN, perioada de valabilitate a acestora, precum și un link către website-ul ONJN - www.onjn.gov.ro;b) interdicția expresă referitoare la participarea la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;c) politica organizatorului cu privire la prevenirea și combaterea dependenței de jocurile de noroc, inclusiv accesul la autotestare privind dependența de jocuri de noroc;d) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;e) serviciul de asistență în scopul utilizării platformei, oferit de organizator;f) informații privind modalitățile de plată;g) termenele și condițiile privitoare la utilizarea platformei de joc de către participant;h) informațiile privind contul jucătorului;i) informații cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul fraudei și a spălării banilor.j) mesaj de avertizare transmis automat de platforma de joc, la fiecare 60 de minute care va informa jucătorul cu privire la timpul petrecut la joc.  +  PARAGRAFUL al III-lea- Participanții la jocurile de noroc la distanță  +  Articolul 129(1) Participarea la jocurile de noroc la distanță, organizate de un operator care deține licență de organizare și autorizație de exploatare a activității, este permisă jucătorilor care dețin un cont unic de joc și sunt înregistrați conform prevederilor prezentelor norme metodologice.(2) În vederea înregistrării, un jucător furnizează cel puțin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, data nașterii, adresa de e-mail valabilă, adresa de domiciliu, nume utilizator, parola, acceptare termeni și condiții, confirmarea voluntară a vârstei de peste 18 ani. La acceptarea înregistrării platforma de joc va genera automat un cod unic atribuit jucătorului.(3) Jucătorul înregistrat are posibilitatea de a alimenta contul de joc cu o sumă în limită maximă de 200 euro sau echivalent, prin mijloacele de plată acceptate de organizator, dar retragerile de bani din contul de joc vor putea fi efectuate doar în urma verificării autenticității datelor furnizate de către jucător.(4) În vederea verificării autenticității datelor furnizate de către jucător, organizatorul va solicita informații despre cetățenie sau rezidență fiscală, iar în cazul cetățenilor români va solicita și codul numeric personal. Organizatorul de jocuri de noroc la distanță are obligativitatea ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contului de joc, să depună toate diligențele pentru verificarea autenticității datelor furnizate de către jucător.(5) În cazul în care jucătorul, în maximum 30 de zile calendaristice de la momentul alimentării contului de jucător, nu confirmă autenticitatea datelor furnizate sau se regăsește în lista de jucători autoexcluși sau indezirabili, organizatorul va închide contul, iar sumele existente în cont vor fi reținute și virate la bugetul de stat până cel mai târziu la data de 10 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute. În caz de deces în perioada de verificare a contului, sumele se restituie moștenitorilor, în condițiile legii.(6) Orice modificare a conturilor de joc se va transmite automat în serverul de siguranță aflat pe teritoriul României.  +  Articolul 130(1) Organizatorul de jocuri de noroc la distanță creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.(2) Organizatorul de jocuri de noroc acordă jucătorului acces la informațiile privind situația contului de joc, istoricul jocurilor - inclusiv mizele, câștigurile și pierderile -, depozitele și retragerile, precum și alte tranzacții în legătură cu acesta. Informațiile sunt disponibile pentru jucător în contul de joc cel puțin 90 de zile.(3) Organizatorul de jocuri de noroc nu acceptă o miză de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.(4) Rezultatul participării la joc va fi reflectat imediat în contul de joc al jucătorului.(5) Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri între conturile de joc ale jucătorilor. Rezultatul din participarea la joc poate fi transferat de organizatorul de jocuri de noroc jucătorului numai în același cont de plată din care au provenit fondurile transferate de către jucător. În cazul în care contul de plată al jucătorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite câștigul în contul indicat de jucător, după verificarea identității acestuia.(6) Un organizator de jocuri de noroc nu furnizează credit în contul de plată sau în contul de joc al unui jucător și nu permite participarea gratuită la jocul de noroc în alte condiții decât cele prevăzute în prezentele norme metodologice pentru acordarea bonusurilor către participanți.(7) Organizatorul de jocuri de noroc la distanță poate, în cazul în care există suspiciuni întemeiate, înainte de a transfera câștigurile în contul de plată al jucătorului, să efectueze, într-un termen de 10 zile lucrătoare, verificările pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să înștiințeze organele competente. Acest termen poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare dacă verificarea se face de furnizorul de software sau se poate prelungi până la finalizarea cercetării efectuate la solicitarea organizatorului de autorități competente, cu condiția informării jucătorului și a ONJN.(8) Organizatorul de jocuri de noroc la distanță se asigură că, în caz de întrerupere a jocului din motive tehnice care nu sunt imputabile participantului, jucătorul care a plasat o miză înainte de întrerupere are posibilitatea de a continua jocul întrerupt. Dacă acest lucru nu este posibil, miza este restituită jucătorului conform termenilor și condițiilor acceptate.(9) Fondurile din contul de joc al jucătorului reprezintă depozite ale jucătorilor, constituite în baza transferurilor financiare efectuate și păstrate într-un cont al organizatorului, distinct de contul prin care se realizează operațiunile financiare curente ale acestuia. Fondurile din contul de joc al jucătorului pot fi restituite numai prin aceeași metodă prin care s-a făcut alimentarea contului. Succesorilor acestuia fondurile le pot fi restituite în temeiul documentelor care le atestă această calitate.(10) Depozitele jucătorilor nu pot fi utilizate în alt scop decât cel pentru care au fost constituite.(11) Organizatorul va constitui fondul de garantare a depozitelor jucătorilor, la o bancă de pe teritoriul României. Regularizarea sumelor reprezentând depozitele jucătorilor se va face săptămânal, în prima zi a săptămânii pentru săptămâna precedentă.  +  Articolul 131(1) Orice jucător are posibilitatea să înregistreze o reclamație la organizatorul de jocuri de noroc la distanță, precizând identitatea jucătorului și elementele pe care le reclamă.(2) Organizatorul de jocuri de noroc la distanță soluționează reclamația într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 14 zile de la data înregistrării.(3) În cazul în care organizatorul de jocuri de noroc la distanță nu soluționează în termenul prevăzut sau respinge reclamația jucătorului, acesta din urmă are posibilitatea de a se adresa ONJN.(4) Organizatorul de jocuri de noroc la distanță păstrează reclamațiile și documentele aferente pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data înregistrării fiecărei reclamații și le va înainta atât ONJN, cât și altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Articolul 132(1) Organizatorul de jocuri de noroc la distanță pune la dispoziția jucătorului o facilitate care să îi permită acestuia să stabilească limite de depozit zilnice, săptămânale și lunare. O solicitare din partea jucătorului pentru stabilirea unei limite de depozit este implementată, la cerere, în termen de maximum 24 de ore.(2) O solicitare din partea jucătorului de creștere a limitei de depozit fixate anterior nu poate intra în vigoare decât după minimum 48 de ore.(3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziția jucătorului o facilitate care să îi permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc sau întreruperea accesului la joc pe o perioadă prestabilită de maximum 7 zile.(4) Dacă un jucător s-a autoexclus de la participarea în cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc la distanță, acesta din urmă trebuie să îl informeze pe jucător cu privire la opțiunea de consiliere și tratament al dependenței patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.(5) Organizatorul de jocuri de noroc la distanță, respectiv reprezentantul autorizat păstrează un registru al jucătorilor care au solicitat excluderea permanentă sau temporară ori întreruperea accesului la jocul de noroc, pe care îl prezintă, la cerere, organelor de control.(6) Un jucător care este înregistrat în registrul prevăzut la alin. (5) poate solicita radierea sa din acest registru numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.(7) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc la distanță trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent ori celor care au solicitat întreruperea accesului la jocul de noroc.  +  PARAGRAFUL al IV-lea- Suspendarea și închiderea contului de joc  +  Articolul 133(1) Organizatorul de jocuri de noroc la distanță poate proceda la suspendarea sau închiderea contului de joc al unui jucător, cu înștiințarea imediată a acestuia, în două situații distincte:(i) încălcarea de către jucător a dispozițiilor legale; sau(ii) încălcarea regulamentului de joc al organizatorului de jocuri de noroc.(2) În situația în care organizatorul suspendă transferurile de la sau către contul jucătorului în oricare dintre ipotezele prevăzute la alin. 1, decizia justificată însoțită de documentația aferentă va fi adusă la cunoștința jucătorului. O copie certificată pentru conformitate cu originalul a deciziei se va trimite ONJN în termen de 3 zile lucrătoare.(3) La închiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc rambursează jucătorului soldul contului de joc, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru închiderea contului de joc.(4) În situația în care sumele cuvenite jucătorului nu pot fi transferate în contul său bancar, întrucât acesta nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc îl înștiințează pe jucător, în termen de 5 zile lucrătoare, că poate solicita restituirea sumelor cuvenite din contul său de joc, în termen de un an.(5) Dacă jucătorul nu își manifestă opțiunea de restituire a sumelor cuvenite în termenul prevăzut la alin. (4) ori nu indică organizatorului de jocuri de noroc un alt cont bancar valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat al României, cu respectarea prevederilor legale în domeniu până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute.(6) Dacă nu a fost înregistrată nicio tranzacție în contul de joc al unui jucător pe o perioadă de un an, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont de joc în contul de plată al jucătorului, în termenul prevăzut la alin. (4). În cazul în care contul de plată al jucătorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat al României, după informarea prealabilă a jucătorului și a ONJN, conform alin. (5), până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute.  +  PARAGRAFUL al V-lea - Platforma de joc  +  Articolul 134(1) Platforma de joc reprezintă sistemul informatic, utilizat de către organizatorul de jocuri de noroc la distanță licențiat, conectat cu cel puțin o pagină de internet a organizatorului, accesibilă jucătorului prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.(2) Platforma de joc a organizatorului de jocuri de noroc la distanță va permite efectuarea automată a următoarelor operațiuni:a) interacțiunea, în timp real, cu jucătorul, cu serverul de joc, cu serverul în oglindă și cu serverul de siguranță, aflate la sediul ONJN sau într-o locație indicată de acesta;b) gestionarea formulelor de joc și a sesiunilor de joc;c) acordarea dreptului de participare la joc;d) acordarea câștigurilor și efectuarea plăților aferente;e) asistența și informarea jucătorilor;f) oferirea gratuită a informațiilor necesare învățării jocurilor;g) localizarea geografică a adresei IP a participantului, precum și identificarea datei, orei și duratei sesiunii de joc a jucătorului.(3) Activitatea de jocuri de noroc la distanță autorizată în România se desfășoară prin intermediul unei platforme de joc, conectate cu cel puțin o pagină de internet, personalizată la nivelul organizatorului, care va conține:(i) toți participanții la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României și(ii) toți participanții la joc cetățeni români care nu au rezidență fiscală într-un alt stat.(4) Organizatorul garantează că platforma de joc asigură corectitudinea, integritatea, fiabilitatea, siguranța, transparența și confidențialitatea activităților și a funcțiilor exercitate, precum și corectitudinea și promptitudinea plății premiilor.(5) Platforma de joc va asigura memorarea și trasabilitatea datelor privind sesiunile de joc desfășurate pe o perioadă de 6 ani.(6) Platforma de joc va asigura continuitatea serviciului prin adoptarea sistemelor de înaltă fiabilitate și este dezvoltată și întreținută conform metodelor și tehnologiilor aliniate celor mai bune standarde în domeniu.(7) Platforma de joc este dotată cu caracteristici de siguranță capabile să garanteze protecția împotriva accesărilor neautorizate și a inalterabilității datelor schimbate.(8) Componentele software pe care jucătorul trebuie să le instaleze, la solicitarea organizatorului de joc, în propriul sistem sunt protejate împotriva virușilor informatici și asigură conectarea exclusivă la site-ul organizatorului de jocuri de noroc autorizat.  +  Articolul 135În cazul în care organizatorul nu deține propria platformă de joc, dreptul de utilizare a platformei informatice prin care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc la distanță pe teritoriul României va putea fi dobândit numai de la operatorii economici autorizați, care dețin licență clasa a II-a emisă de Comitetul de supraveghere al ONJN.  +  PARAGRAFUL al VI-lea- Sistemul informatic al organizatorului de jocuri de noroc la distanță  +  Articolul 136(1) Sistemul informatic central al organizatorului este constituit din serverul de joc, respectiv sistemul hardware și software prin care se desfășoară activitatea organizatorului de jocuri de noroc la distanță pe teritoriul României, conectat la serverul în oglindă și serverul de siguranță.(2) Serverul de joc va fi amplasat pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, pe teritoriul unui stat membru al Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană.  +  Articolul 137(1) Sistemul informatic central trebuie să asigure, în mod obligatoriu, înregistrarea automată și transmiterea în maximum 24 de ore a fiecărei tranzacții în serverul de siguranță aflat la dispoziția ONJN și să transmită zilnic rapoarte centralizatoare, în serverul în oglindă, conform ordinului președintelui ONJN.(2) Serverul de siguranță înregistrează automat toate informațiile privind desfășurarea activității de jocuri de noroc la distanță pe teritoriul României, inclusiv cele privind înregistrarea și identificarea jucătorilor, localizarea geografică a adresei IP a jucătorului, mizele plasate și câștigurile obținute, transferurile către contul de joc și către contul de plată al jucătorului.(3) Sistemul informatic al organizatorului va asigura stocarea pe serverul de siguranță a datelor colectate, în forma în care au fost create, pentru o perioadă minimă de 6 ani de la data colectării, ulterior acestea fiind arhivate prin grija operatorului.(4) Rapoartele centralizatoare vor fi transmise automat în serverul în oglindă și vor cuprinde informațiile privind totalul taxelor de participare colectate zilnic, valoarea câștigurilor transferate în conturile de joc și în conturile de plată ale jucătorilor, fondurile existente în depozitele constituite de jucători în contul organizatorului de jocuri de noroc.(5) Conexiunea dintre serverul de joc și serverul de siguranță va fi limitată pentru organizator la transmiterea datelor.  +  Articolul 138(1) Operatorul economic care solicită autorizație de exploatare a activității de jocuri de noroc la distanță trebuie să dețină certificarea software-ului sau a platformei de joc de noroc, efectuată de o societate specializată, care deține licență clasa II-a emisă de ONJN.(2) Organizatorul de jocuri de noroc la distanță licențiat va prezenta, în vederea autorizării sau în vederea prelungirii autorizației, auditul tehnic al sistemului informatic, efectuat de o societate specializată, care deține licență clasa a II-a emisă de ONJN.(3) Raportul de audit al sistemului informatic al organizatorului va cuprinde informații privind: descrierea amănunțită a sistemului informatic, locația în care sunt amplasate serverul de joc, serverul de siguranță și serverul în oglindă, adresele IP ale serverelor: de joc, de siguranță și în oglindă, integritatea bazei de date, modalitatea în care este realizată interconectarea serverelui de joc cu serverul în oglindă și serverul de siguranță, sistemul de stocare, criptare și decriptare a informațiilor pe serverul de siguranță, caracteristicile tehnice ale sistemului care asigură transferul automat al datelor către serverul de siguranță și către serverul în oglindă, sistemele de protecție ale datelor.  +  Articolul 139(1) Organizatorii de jocuri de noroc la distanță vor utiliza în desfășurarea activității programe informatice specifice jocurilor de noroc asupra cărora dețin drept de utilizare, dobândit în condițiile legii de la producătorii specializați, care dețin licență clasa a II-a emisă de ONJN.(2) Orice modificare a programului informatic utilizat de organizator de natură să afecteze: modul de acordare a premiilor, fluxurile financiare între organizator și participant, procedurile automate de transmitere de date către serverul de siguranță și serverul în oglindă, va fi implementată numai cu condiția obținerii unei noi certificări din partea laboratoarelor autorizate și cu aprobarea prealabilă a Comitetului de supraveghere al ONJN.  +  PARAGRAFUL al VII-lea - Exploatarea activității  +  Articolul 140(1) Desfășurarea activității de jocuri de noroc la distanță între organizator și participant se realizează în conformitate cu termenele și condițiile stabilite de organizator și cu regulamentul de joc, în cuprinsul căruia vor fi prevăzute obligatoriu următoarele informații: datele de contact ale organizatorului, identificarea și descrierea amănunțită a procedurilor de înregistrare a jucătorilor, respectiv a creării conturilor de joc, descrierea condițiilor de suspendare ori de închidere a conturilor de joc, descrierea procedurilor de autoexcludere temporară sau definitivă din joc, precum și a procedurilor de întrerupere a accesului la platforma de joc, descrierea amănunțită a jocurilor oferite participanților, modalitatea de transfer a sumelor obținute din jocul de noroc către contul de joc și contul de plată al participantului, condițiile de securizare a transmisiei de date de la și către jucător, consecințele tentativelor de fraudare a dispozițiilor legale sau regulamentare.(2) Regulamentul de joc în limba română va fi accesibil participantului la joc pe platforma organizatorului licențiat, putând fi descărcat gratuit, într-un format ce nu permite efectuarea unor modificări în sistemul informatic al jucătorului.(3) Orice modificare a termenelor și condițiilor sau a regulamentului de joc va fi supusă aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN.  +  Articolul 141(1) Organizatorii au obligația să evidențieze distinct și să centralizeze datele financiare ce vor fi prezentate ONJN, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Site-urile/Platformele/Aplicațiile de jocuri de noroc neautorizate ale operatorilor care desfășoară ori au desfășurat activități de jocuri de noroc la distanță în România sau care promovează jocuri de noroc neautorizate vor fi incluse în "lista neagră", prin decizia Comitetului de Supraveghere al ONJN. "Lista neagră" va fi inițiată la propunerea direcțiilor de specialitate din cadrul ONJN, iar aprobarea pentru introducerea și eliminarea din "lista neagră" se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Decizia Comitetului de supraveghere al ONJN cu privire la "lista neagră" va fi comunicată furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, prin intermediul poștei electronice sau prin afișare pe site-ul ONJN, www.onjn.gov.ro  +  Secţiunea a III-a Alte activități de jocuri de noroc  +  Articolul 142Organizarea și exploatarea activităților de jocuri de noroc, altele decât cele reglementate în mod expres de OUG nr. 77/2009 și de prezentele norme metodologice, sunt permise numai organizatorilor care obțin licență de organizare și autorizație de exploatare de la Comitetul de supraveghere al ONJN.  +  Articolul 143În vederea obținerii autorizației de exploatare a activității, organizatorii vor prezenta ONJN o descriere amănunțită a activității propuse, mijloacele de joc prin intermediul cărora se desfășoară, condițiile de omologare a rezultatelor și de validare a câștigurilor.  +  Articolul 144Comitetul va stabili încadrarea tipului de joc nou- propus, taxele de licență și de autorizație ce urmează să fie achitate de organizator.  +  Articolul 145În domeniul jocurilor de noroc, bazele de date referitoare la persoanele autoexcluse și indezirabile vor fi întocmite de organizatori, transmise către Fundația de interes public prevăzută la art. 10 alin. (4) din OUG nr. 77/2009 și gestionate de aceasta, și vor fi puse gratuit la dispoziția ONJN, a organelor de poliție și a operatorilor licențiați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a IV-a Prelungirea licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc  +  Articolul 146(1) Licențele clasa I și clasa a II-a și autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc deținute de un organizator de jocuri de noroc vor fi prelungite, la cerere, pentru perioade de valabilitate identice dacă, cu 30 de zile înaintea expirării duratei inițiale, operatorul face dovada menținerii condițiilor avute în vedere la data acordării.(2) În vederea prelungirii valabilității licenței de organizare sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul va depune cererea de prelungire cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea sa, însoțită de următoarele documente:a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului care să ateste situația legală a organizatorului (adresa sediului social, numărul de înregistrare, datele de identificare ale asociaților și ale reprezentanților legali, valoarea capitalului social subscris și vărsat) al operatorului;b) certificat de atestare fiscală;c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind menținerea condițiilor avute în vedere de autoritate la momentul emiterii licenței de organizare a cărei prelungire se solicită;d) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/asociații/administratori (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea.(3) În vederea prelungirii autorizației de exploatare a jocurilor de noroc la distanță, organizatorii vor depune raportul de audit tehnic întocmit de societățile abilitate, care dețin licență clasa a II-a eliberată de ONJN.(4) După caz, documentele sus-menționate vor fi certificate "conform cu originalul", semnate și ștampilate de reprezentantul legal/reprezentantul autorizat al operatorului economic.(5) În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, deținute și utilizate de ONJN, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele vor fi atașate în format electronic cu semnătură digitală.  +  Capitolul VI Licențele acordate operatorilor economici  +  Articolul 147(1) Desfășurarea activităților de producție, distribuție, întreținere, servicii, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară pentru echipamentele de jocuri de noroc și alte activități conexe, specifice jocurilor de noroc sau desfășurate în domeniul jocurilor de noroc, este permisă numai operatorilor economici care dețin licență clasa a II-a eliberată de Comitetul de supraveghere al ONJN, în condițiile legii.(2) Prevederile prezentului capitol sunt incidente și operatorilor economici, alții decât furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt ei definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, care pe o platformă de jocuri:(i) oferă servicii în limba română;(ii) fac încasări și plăți în moneda națională;(iii) oferă servicii conexe sau suport în limba română;(iv) oferă servicii de marketing și publicitate adresate jucătorilor din România.  +  Articolul 148(1) Licența clasa a II-a se acordă, la cerere, operatorilor economici care îndeplinesc condițiile pentru desfășurarea fiecărei activități în parte.(2) Licența clasa a II-a are valabilitate 10 ani de la data acordării, cu condiția plății taxelor aferente, după cum urmează:a) pentru primul an, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentația depusă de operatorul economic a fost aprobată;b) pentru anii următori, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea perioadei de un an.(3) Licența clasa a II-a se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care, după aprobarea documentației, operatorul economic a efectuat plata taxei.(4) În cazul neîndeplinirii obligației de plată a taxei de licență aferentă primului an de valabilitate la termenul prevăzut, decizia de aprobare nu va produce efecte, fără îndeplinirea niciunei formalități suplimentare.  +  Articolul 149(1) Licența clasa a II-a se acordă operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt autorizați, conform legii, să desfășoare activitatea economică pentru care solicită licența și care urmează să fie prestată și în domeniul jocurilor de noroc;b) dețin mijloacele necesare desfășurării activității;c) dețin personalul necesar în vederea desfășurării activității;d) depun certificatul de atestare fiscală conform căruia nu înregistrează debite restante către bugetul de stat;e) reprezentanții legali ai persoanei juridice depun o declarație, din care să rezulte că:(i) documentația este însoțită de declarații pe propria răspundere ale administratorilor și asociaților, din care să rezulte că nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;(ii) documentația este însoțită de declarații pe propria răspundere ale administratorilor și asociaților, din care să rezulte că nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii.(2) În funcție de specificul activității, operatorii economici care desfășoară activități conexe în domeniul jocurilor de noroc în România, alții decât furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt ei definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, vor îndeplini următoarele cerințe specifice astfel:a) operatorii economici, care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri prevăzuți la art. 20 alin. (6) din OUG nr. 77/2009, sunt: operatorii care dețin platforme de management și integrare specifice jocurilor de noroc la distanță, precum și operatorii de centre de stocare a serverelor (data center), care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:(i) vor face dovada deținerii dreptului de proprietate sau de folosință asupra: platformei informatice/a spațiului de găzduire a serverelor specifice jocurilor de noroc;(ii) reprezentanții legali vor depune declarația de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le poate desfășura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc la distanță;(iii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile române sau documente similare, emise de autoritățile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic și reprezentanții săi legali nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea;b) operatorii economici care desfășoară activități de producție, distribuție, inclusiv cei care oferă programe/ dispozitive pentru desfășurarea sau managementul activității de jocuri de noroc, furnizorii de servicii de reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu componente sau mijloace de joc:(i) reprezentanții legali vor depune declarații de conformitate a produselor și serviciilor oferite de operatorul economic;(ii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile competente române sau documente similare, emise de autoritățile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic și reprezentanții săi legali nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea;c) procesatorii de plăți:(i) vor prezenta, după caz, documentele de autorizare ca instituție de plată sau documentele care atestă dreptul de organizare a jocurilor de noroc tradiționale;(ii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile române sau documente similare, emise de autoritățile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic și reprezentanții săi legali nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea.d) societățile producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc, precum și societățile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, prevăzute la art. 34 alin. (3) din prezenta hotărâre:(i) vor prezenta documentele care atestă dreptul de autor/dreptul de distribuție al/a programului informatic specific;(ii) reprezentanții legali vor depune declarații de conformitate a produselor și serviciilor oferite de operatorul economic;(iii) se vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile competente române sau documente similare, emise de autoritățile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic și reprezentanții săi legali nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea;(iv) pentru societățile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, prevăzute la art. 34 alin. (3) din prezentele norme metodologice, se vor prezenta documentele doveditoare ale spațiului de exploatare și contractele de furnizare;e) persoane afiliate:(i) reprezentanții legali ai operatorului economic sau persoana fizică autorizată să desfășoare activitatea vor/va întocmi și vor/va depune o descriere a activității desfășurate, precum și domeniile de internet pe care vor/va opera;(ii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile competente române sau documente similare, emise de autoritățile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic și reprezentanții săi legali sau persoana fizică autorizată să desfășoare activitatea nu au/a fost condamnați/condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea;f) certificatori:(i) operatorul economic va face dovada că deține cel puțin una dintre acreditările ISO: ISO 17025, ISO 17020;(ii) operatorul economic nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității;g) auditori:(i) operatorul economic va face dovada că deține cel puțin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025 sau ISO 17020 și că deține personal calificat în atestarea unui standard de securitate ISO 27001 sau echivalent;(ii) operatorul economic nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității;(iii) se vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile competente române sau documente similare, emise de autoritățile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic și reprezentanții săi legali nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea;h) organismele de evaluare a conformității:(i) operatorul economic va face dovada că deține cel puțin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025, ISO 17020;(ii) operatorul economic nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității;(iii) se vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile competente române sau documente similare, emise de autoritățile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic și reprezentanții săi legali nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea.(3) Documentele necesare obținerii licenței clasa a II-a sunt prevăzute în anexa nr. 6b).(4) Toți deținătorii de licență clasa a II-a vor comunica o adresă electronică disponibilă în vederea comunicării cu Oficiul. Documentele transmise la această adresă se consideră comunicate.  +  Capitolul VII Obligațiile organizatorilor de jocuri de noroc  +  Articolul 150(1) Organizatorii de jocuri de noroc au, în funcție de specificul activității de jocuri de noroc desfășurate, următoarele obligații:a) să întrețină și să asigure funcționarea mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate, în condiții corespunzătoare, în scopul menținerii normelor și parametrilor de funcționare prevăzuți în verificările tehnice și în regulamentele de desfășurare a jocurilor aprobate de Comitet;b) să asigure securitatea echipamentelor tehnice care permit organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate, a mijloacelor de joc și a accesoriilor aferente acestora, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afișaje electronice, instalație de alimentare cu energie electrică, inclusiv a sigiliilor aplicate;c) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificările tehnice ale mijloacelor de joc și ale echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;d) să nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu mașini autorizate în altă locație decât cea aprobată sau comunicată ONJN, după caz;e) să țină pentru activitatea de cazinou un registru special, numerotat și șnuruit, în care fiecare angajat care are acces în sala de jocuri sau la casieria unității să consemneze zilnic banii personali, la intrarea și la ieșirea din serviciu;f) să nu permită participarea propriilor salariați, direct sau prin interpuși, la propriile jocuri de noroc organizate în condițiile legii;g) să facă cunoscut în limba română, la loc vizibil, valoarea mizelor, valoarea impulsului, cota procentuală de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede o cotă procentuală minimă de câștig din totalul încasărilor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, regulamentelor de joc, precum și licența de organizare a jocurilor de noroc și autorizația/ autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;h) să țină în fiecare locație un registru unic de control, numerotat, șnuruit și ștampilat conform prevederilor legale în vigoare;i) să respecte programul de funcționare, care va fi afișat vizibil;j) să țină în permanență la casieria sălii de joc și să pună la dispoziția jucătorilor caietul de reclamații și sesizări, care va fi numerotat, șnuruit și sigilat prin ștampilare de către organele teritoriale ale ONJN în a căror rază teritorială se află sala de joc;k) să nu crediteze participanții la jocul de noroc și să asigure distribuția bonusurilor către jucători în condițiile prevăzute în regulamentele aprobate;l) să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat din sălile de jocuri să fie dotat cu un ecuson pe care să fie înscrise numele și prenumele persoanei respective, precum și funcția deținută;m) să informeze, prin adresă, sediul teritorial ONJN despre obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a mijloacelor de joc pentru locația respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestora;n) să informeze, prin adresă, sediul teritorial ONJN în a cărui arie teritorială se află situată locația și în care urmează să mute mijloace de joc, în termen de 5 zile lucrătoare de la data începerii activității;o) să păstreze la sediul social sau la sediul ori domiciliul reprezentantului autorizat licența de organizare și autorizația de exploatare a activității și să afișeze, la loc vizibil, în locație sau pe pagina de internet prin care se desfășoară activitatea copia licenței de organizare și a autorizației de exploatare pe care le deține;p) să declare la organul fiscal până la termenul de plată taxele prevăzute la art. 13 alin. (1) și (3) și să transmită ONJN o copie a documentului de plată în termen de 5 zile de la data efectuării plății;q) organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor și cluburilor de poker sunt obligați să păstreze în arhivă toate mărcile de control de la biletele de intrare vândute, pe o perioadă de minimum 5 ani, acestea constituind documente justificative;r) să nu permită accesul minorilor în locațiile în care se desfășoară activități de jocuri de noroc, la mijloacele de joc sau la sistemele informatice care permit participarea la jocurile de noroc;s) să asigure menținerea condițiilor avute în vedere la autorizare pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizației;ș) să nu utilizeze denumirea de "cazinou", "casino" sau derivatele acesteia de către organizatori care nu dețin autorizație de exploatare a acestei activități;t) să respecte regulamentele de joc aprobate de Comitet, precum și prevederile referitoare la oferirea, transferarea și evidențierea bonusurilor;ț) să respecte prevederile prezentelor norme metodologice, referitoare la întocmirea/ținerea evidenței primare zilnice și lunare pentru fiecare categorie de joc de noroc tradițional și la distanță;u) să respecte prevederile prezentelor norme metodologice, referitoare la asigurarea accesului ONJN, la sistemul informatic centralizator al organizatorilor de jocuri de noroc.(2) Personalul ONJN poate participa la jocuri de noroc doar în vederea realizării atribuțiilor de serviciu.(3) Sunt interzise:a) fapta organismului de evaluare a conformității, de a elibera mărci de verificare, etichete de tip ori sigilii, orice alte documente sau înscrisuri, fără efectuarea verificărilor prevăzute de normele legale în vigoare;b) fapta certificatorului/auditorului de a elibera documente care atestă aspecte neconforme ale realității;c) fapta afiliatului care nu comunică ONJN, în termen de 15 zile de la data încheierii, contractul de afiliere încheiat cu un organizator de jocuri de noroc la distanță.  +  Capitolul VIII  +  Articolul 151(1) Constituie contravenții la regimul exploatării jocurilor de noroc următoarele fapte:a) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2) și (3), art. 36 alin. (1), (2), (4), (5), (6), (7) și alin. (10), art. 40 alin. (2), art. 42 alin. (1), art. 43, art. 55, art. 61, art. 65 alin. (1) și (2), art. 68, art. 74 alin. (4), art. 78, art. 80, art. 82 alin. (3), art. 84 alin. (4), (6), (7), (8) și (9), art. 86, art. 88, art. 104 alin. (1), art. 109, art. 117 alin. (2), art. 118 alin. (1), art. 126, art. 128, art. 129, art. 132 alin. (7), art. 134 alin. (3), art. 136, art. 138 alin. (2), art. 139, art. 140 și art. 150 alin. (1) lit. a), b), r), s), ș), t), ț), u), art. 150 alin. (3);b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1), (3), (4) și (5), art. 8 alin. (2), (3), (5), (6) și (7), art. 9 alin. (1), (4), (5) și (6), art. 12, art. 13 alin. (1), (2) și (3), art. 17, art. 49 și ale art. 150 alin. (1) lit. c)-e), g)-p);c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), art. 59 și ale art. 150 alin. (1) lit. r).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă, aplicabilă persoanei juridice, după cum urmează:a) între 25.000-50.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a);b) între 10.000-25.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).(3) Comitetul de Supraveghere poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura suspendării autorizației/ autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 6 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locație ori pentru locația/locațiile specializată(e), precum și pentru domeniile/platformele operatorilor, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1).(4) În situația prevăzută la alin. (3), organele cu atribuții de control înaintează propunerea de sancționare și perioada propusă Comitetului, însoțite de întreaga documentație care stă la baza propunerii.(5) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentele norme metodologice, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 152(1) Organele cu atribuții de control din cadrul ONJN au drept de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor contravenționale, de control asupra tuturor aspectelor legate de modul de desfășurare a activității privind jocurile de noroc, stabilite prin OUG nr. 77/2009 sau prin prezentele norme metodologice.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) se efectuează și la solicitarea organelor de urmărire penală cărora le sunt înaintate aspectele constatate.(3) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are drept de control conform competențelor atribuite prin legislația specifică în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.(4) În cursul acțiunilor de verificare și control asupra respectării prevederilor OUG nr. 77/2009 și ale prezentelor norme metodologice, organele abilitate menționate la alin. (1) vor sesiza Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni legate de operațiuni de spălare a banilor sau asupra oricăror nerespectări ale obligațiilor prevăzute în Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 153(1) În înțelesul art. 23 alin. (2) din OUG nr. 77/2009, prin "concursuri clandestine" se înțeleg acele concursuri care nu se desfășoară într-un cadru organizat și avizat de autorități, cum ar fi: lupte de câini, de cocoși sau alte asemenea, curse auto desfășurate în alte condiții decât cele pentru care se dețin autorizații și alte asemenea.(2) În înțelesul art. 23 alin. (2) din OUG nr. 77/2009, prin "jocuri clandestine" se înțeleg: jocurile tip alba-neagra în care se utilizează mijloace de joc, cum ar fi: cărți de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bilă și alte asemenea.  +  Capitolul IX Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 154Organele fiscale centrale vor informa ONJN despre neîndeplinirea de către organizatori a obligațiilor declarative și de plată sau despre neconstituirea la termen ori la valoarea integrală a garanțiilor de acoperire a riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat.  +  Articolul 155(1) Operatorii economici care dețin licență de organizare și autorizație/autorizații de exploatare a jocurilor de noroc la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, care îndeplineau condițiile prevăzute în OUG nr. 77/2009 pentru oprirea activității, vor putea exploata activitatea în condițiile prevăzute de legislația în vigoare la data emiterii acestora până la data expirării licenței de organizare sau autorizației/autorizațiilor de exploatare, oricare dintre evenimente intervine mai întâi.(2) Mijloacele de joc exploatate în condițiile prevăzute în prezentul articol nu vor putea fi mutate în alte locații decât cele pe care organizatorul le deținea la data notificării intenției de renunțare la activitate.(3) Operatorii economici care au notificat intenția de renunțare la activitate nu vor putea solicita eliberarea unor noi autorizații de exploatare a jocurilor de noroc pentru o perioadă de 12 luni de la data expirării autorizației dacă exploatarea activității s-a realizat în condițiile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 156(1) Până la data licențierii societăților specializate în vederea realizării controlului tehnic al mijloacelor de joc, organizatorii de jocuri de noroc vor putea utiliza pentru desfășurarea activității programe informatice pentru care dețin certificate recunoscute într-un stat membru UE.(2) Pentru o perioadă de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, operațiunile de vânzare, cumpărare, închiriere sau alte asemenea, în temeiul cărora se obține dreptul de folosință a mijloacelor de joc, sunt permise între operatorii economici care nu dețin licență clasa a II-a cu respectarea condițiilor de notificare a operațiunii către ONJN.(3) Organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine vor asigura interconectarea tuturor mijloacelor de joc prin protocolul de comunicare serial la sistemul informatic unic la nivelul organizatorului și conectarea acestuia la terminalul situat la ONJN sau în locația indicată de acesta, în conformitate cu ordinului președintelui ONJN. Interconectarea se va face în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.(4) Operatorii economici care dețin dreptul de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță, obținut conform art. II alin. (7) din Legea 124/2015, desfășoară activitatea cu respectarea condițiilor stabilite la data acordării. Dreptul de organizare și exploatare anterior menționat, acordat în temeiul deciziei Comitetului de Supraveghere, pentru o perioadă de 12 luni, va putea fi revocat, anulat sau suspendat în aceleași condiții prevăzute pentru revocarea, anularea sau suspendarea licenței de organizare sau a autorizațiilor de exploatare a activității.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 157(1) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.(2) Echivalentul în lei a taxelor și a celorlalte valori stabilite în moneda euro, în cuprinsul OUG nr. 77/2009 și în cuprinsul prezentelor norme, altele decât cele aferente licenței de organizare și autorizației de exploatare se stabilește anual, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceAntetSocietatea ......................................Sediul social ...................................CUI/Nr. de înregistrare .........................Țara de origine .................................Telefon .........................................E-mail ..........................................Licență nr. ..... valabilă până la: .............data: ...........................................DECLARAȚIEprivind vânzarea/cumpărarea mijloacelor de jocSubsemnatul, .............., legitimat cu ................., având calitatea de administrator al Societății ............., cu sediul social în: județul ..............., localitatea ................., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poștal ...., având codul unic de înregistrare ......, prin prezenta declar vânzarea/cumpărarea unui număr de ...... mijloace de joc, astfel:
  Nr. crt.Tipul mijloculuide joc Seria mijloculuide joc ProducătorulAnul de fabricațieLocul de depozitare*)
  1 2 3 4 5 6
  Notă
  *) Se completează numai de operatorul economic care achiziționează mijloacele de joc.
  Operator,....................S.S.În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, deținute și utilizate de ONJN, declarația va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o însoțesc vor fi atașate în format electronic cu semnătură digitală.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceAntetSocietatea ......................................Sediul social ...................................CUI/Nr. de înregistrare .........................Țara de origine .................................Telefon .........................................E-mail ..........................................Licență nr. ..... valabilă până la: .............data: ...........................................DECLARAȚIEprivind importul, achiziția intracomunitară sauproducția mijloacelor de jocSubsemnatul, .........., legitimat cu .........., având calitatea de administrator al Societății ..........., cu sediul social în: județul ..........., localitatea .........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ....., cod poștal ......, având codul unic de înregistrare ..........., prin prezenta declar importul/achiziția intracomunitară/producția unui număr de ........ mijloace de joc, astfel:
  Nr. crt.Tipul mijloculuide joc Seria mijloculuide joc ProducătorulAnul de fabricațieLocul de depozitare
  1 2 3 4 5 6
  Operator,..................S.S.În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, deținute și utilizate de ONJN, declarația va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o însoțesc vor fi atașate în format electronic cu semnătură digitală.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceAntetSocietatea ......................................Sediul social ...................................CUI/Nr. de înregistrare .........................Țara de origine .................................Telefon .........................................E-mail ..........................................Licență nr. ..... valabilă până la: .............data: ...........................................DECLARAȚIEprivind scoaterea din funcțiune a mijloacelor de jocSubsemnatul, ................., legitimat cu ......, având calitatea de administrator al Societății .............., cu sediul social în: județul ......., localitatea ...., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poștal ...., având codul unic de înregistrare .............., prin prezenta declar scoaterea din funcțiune a unui număr de ...... mijloace de joc, astfel:
  Nr. crt.Tipul mijloculuide joc Seria mijloculuide joc ProducătorulAnul de fabricațieModul de scoatere din funcțiune*) Locul de depozitare
  1 2 3 4 5 6 7
  Notă
  *) Casare, export, stocare, conservare, depozitare.
  Operator,.................S.S.În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, deținute și utilizate de ONJN, declarația va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o însoțesc vor fi atașate în format electronic cu semnătură digitală.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceAntetSocietatea ......................................Sediul social ...................................CUI/Nr. de înregistrare .........................Țara de origine .................................Telefon .........................................E-mail ..........................................Licență nr. ..... valabilă până la: .............data: ...........................................DECLARAȚIEprivind mutarea mijloacelor de jocSubsemnatul, ................., legitimat cu ......, având calitatea de administrator al Societății .............., cu sediul social în: județul ......., localitatea ...., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poștal ...., având codul unic de înregistrare .............., prin prezenta declar mutarea unui număr de ...... mijloace de joc, astfel:
  Nr. crt.Tipul mijloculuide joc Seria mijloculuide joc ProducătorulAnul de fabricațieAdresa unde estemijlocul de joc Adresa undese mută mijlocul de joc
  1 2 3 4 5 6 7
  Operator, ................ S.S.
  În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, deținute și utilizate de ONJN, declarația va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o însoțesc vor fi atașate în format electronic cu semnătură digitală.
   +  Anexa nr. 5a)la normele metodologiceModelul licenței de organizare a jocurilor de noroc*)  +  Anexa nr. 5b)la normele metodologiceModelul licenței de organizare a jocurilor de noroc temporare*)  +  Anexa nr. 5c)la normele metodologiceModelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc*)  +  Anexa nr. 5d)la normele metodologiceModelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc*)  +  Anexa nr. 6a)la normele metodologiceDOCUMENTELEnecesare pentru obținerea licenței de organizarea jocurilor de noroc clasa IÎn vederea obținerii licenței de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici vor înainta Comitetului următoarea documentație:1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită comitetului acordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de email, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;2. opisul documentelor conform modelului anexat;3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate;4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;(ii) capitalul social subscris și vărsat;(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;5. actul constitutiv al societății;6. documente desemnare reprezentant autorizat în România, respectiv: contract și/sau împuternicire;7. avizul organelor de poliție acordat tuturor reprezentanților legali/asociaților care dețin minimum 5% din acțiuni/ administratorilor. În situația în care reprezentantul legal este un operator economic, se va prezenta avizul organelor de poliție acordat tuturor reprezentanților legali ai acestuia;8. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;9. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent care administrează creanțele fiscale datorate de operatorul economic;10. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/reprezentantului autorizat, al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta declarația fiecăruia), din care să rezulte următoarele:(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru care nu a intervenit reabilitarea;(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;(iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;(iv) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților acesteia nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței ori a autorizației - în domeniul jocurilor de noroc sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2009, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii pentru obținerea licenței;(v) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau administratori la societăți care au intrat în faliment;(vi) administratorul/reprezentantul autorizat are experiență în domeniul organizării și exploatării de jocuri de noroc;(vii) administratorul/reprezentantul autorizat cunoaște legislația specifică jocurilor de noroc în vigoare;(viii) administratorul/reprezentantul autorizat nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de legea română;11. numai pentru activitatea de pariuri se va prezenta declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal și a reprezentantului autorizat al operatorului economic că nu are, direct sau prin interpuși, legătură cu activitățile ale căror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicită licența de organizare și autorizația de exploatare;12. numai pentru activitatea de jocuri tradiționale de tip: cazinou, club de poker, festival de poker și pentru jocurile de noroc la distanță, se va prezenta după caz dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal/autorități similare din Uniunea Europeană;13. dovada existenței sistemului informatic centralizator/certificarea acestuia, după caz, conform prevederilor Ordinului președintelui ONJN;14. dovada dreptului de proprietate sau folosință asupra drepturilor de proprietate intelectuală utilizate de operatorul de jocuri de noroc;15. numai pentru jocurile de noroc la distanță se vor mai prezenta următoarele:(i) dovada existenței unui cont bancar pentru depozitarea fondurilor jucătorilor deschis la o bancă din România;(ii) certificarea întregului sistem informatic utilizat;(iii) dovada amplasării pe teritoriul național a serverului de siguranță și în oglindă;16. alte date și informații solicitate de ONJN;17. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, deținute și utilizate de ONJN, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele prevăzute în anexă vor fi atașate în format electronic cu semnătură digitală. CERERE-TIP pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc clasa I Antet Societatea ................................. Sediul social .............................. CUI/Nr. de înregistrare .................... Țara de origine ............................ Telefon .................................... E-mail ..................................... Către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc Direcția generală de autorizare jocuri de noroc Subsemnatul, ....(numele și prenumele reprezentantului legal/autorizat)....,reprezentant legal/autorizat al Societății ..................................,CUI/nr. de înregistrare ....................., cu sediul social în ..(țara)..,..................................(adresa)...................................,prin prezenta solicităm acordarea licenței de organizare a jocurilor de norocclasa I pentru jocuri de noroc tip .......(tipul jocului)...... . Prin prezenta declarăm că cunoaștem prevederile legislației carereglementează jocurile de noroc în România. Data: Organizator, ................ .................. S.S.OPISUL DOCUMENTELORpentru obținerea licenței clasa I
  Nr. crt. Documente Nr. de pagini (de la pag. ... la pag. ....)
  1. Cerere-tip
  2. Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate
  3. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate
  4. Actul constitutiv al societății
  5. Documente desemnare reprezentant autorizat în România
  6. Avizul organelor de poliție pentru reprezentantul autorizat/ asociaților/administratorilor societății
  7. Certificatul de cazier judiciar pentru reprezentantul autorizat/ asociaților/administratorilor
  8. Certificatul de cazier fiscal pentru societate
  9. Certificatul de atestare fiscală pentru societate
  10. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/ reprezentantului autorizat (conform pct. 10 din anexa nr. 6)
  11. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal și a reprezentantului autorizat (conform pct. 11 din anexa nr. 6)
  12. Dovada înregistrării, după caz, ca operator de date cu caracter personal
  13. Dovada existenței sistemului informatic centralizator/certificarea acestuia, după caz
  14. Dovada dreptului de proprietate sau folosință asupra drepturilor deproprietate intelectuală utilizate de operatorul de jocuri de noroc
  15. Dovada existenței unui cont bancar pentru depozitarea fondurilor jucătorilor deschis la o bancă din România, pentru jocurile de noroc la distanță
  16. Dovada certificării întregului sistem informatic utilizat de operatorul de jocuri de noroc, pentru jocurile de noroc la distanță
  17. Dovada existenței pe teritoriul național a serverului de siguranță și în oglindă, pentru jocurile de noroc la distanță
  18. Dovada înregistrării cererii de acordare a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc
  19. Termene și condiții
  20. Regulament de joc
  21. Alte date și informații solicitate de ONJN
   +  Anexa nr. 6b)la normele metodologiceDOCUMENTELEnecesare pentru obținerea licenței deorganizare a jocurilor de noroc clasa a II-aI. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, operatorii economici care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri, respectiv: operatorii care dețin platforme de management și integrare specifice jocurilor de noroc la distanță, precum și operatorii de centre de stocare a serverelor (data center), vor înainta Comitetului următoarea documentație:1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a II-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;2. opisul documentelor depuse;3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate;4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;(ii) capitalul social subscris și vărsat;(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;5. actul constitutiv al societății;6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent care administrează creanțele fiscale datorate de operatorul economic;8. declarație de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le va desfășura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc.II. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, operatorii economici care desfășoară activități de producție, distribuție, reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu componente sau mijloace de joc vor înainta Comitetului următoarea documentație:1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;2. opisul documentelor depuse;3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate;4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;(ii) capitalul social subscris și vărsat;(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;5. actul constitutiv al societății;6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/ asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent care administrează creanțele fiscale datorate de operatorul economic;8. declarație de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le va desfășura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc.III. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, procesatorii de plăți vor înainta Comitetului următoarea documentație:1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;2. opisul documentelor depuse;3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate;4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;(ii) capitalul social subscris și vărsat;(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;5. actul constitutiv al societății;6. vor prezenta, după caz, documentele de autorizare ca instituție de plată sau documentele care atestă dreptul de organizare a jocurilor de noroc tradiționale;7. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta declarația fiecăruia), din care să rezulte următoarele:(i) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;(ii) numai pentru organizatorii de jocuri de noroc, că împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților acesteia nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței clasa a II-a, sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2009, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii pentru obținerea licenței;(iii) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau administratori/ reprezentanți autorizați la societăți care au declarat faliment.IV. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, societățile producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc, precum și societățile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor vor înainta Comitetului următoarea documentație:1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;2. opisul documentelor depuse;3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate;4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;(ii) capitalul social subscris și vărsat;(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;5. actul constitutiv al societății;6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/ asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent care administrează creanțele fiscale datorate de operatorul economic;8. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta declarația fiecăruia), din care să rezulte următoarele:(i) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;(ii) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților acesteia nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a clasa a 2-a - sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2009, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii pentru obținerea licenței;(iii) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau administratori la societăți care au declarat faliment;(iv) conformitatea serviciilor pe care operatorul economic le poate desfășura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc;(v) administratorul are experiență în domeniul în care se solicită licența clasa a II-a;9. vor prezenta documentele care atestă dreptul de autor/dreptul de distribuție al programelor informatice;10. pentru operatorii care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor se vor prezenta: documentele doveditoare ale spațiului de exploatare și contractele de furnizare.V. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, persoanele afiliate vor înainta Comitetului următoarea documentație:1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;2. opisul documentelor depuse;3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate;4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;(ii) capitalul social subscris și vărsat;(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;5. actul constitutiv al societății;6. reprezentanții legali ai operatorului economic sau persoana fizică autorizată să desfășoare activitatea va întocmi și va depune descrierea activității desfășurate, precum și domeniile de internet pe care vor opera;7. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/ asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;8. după caz, contractul de afiliere încheiat cu un organizator de jocuri de noroc la distanță.VI. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, certificatorii vor înainta Comitetului următoarea documentație:1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;2. opisul documentelor depuse;3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate;4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;(ii) capitalul social subscris și vărsat;(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;5. actul constitutiv al societății;6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/ asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;7. operatorul economic va face dovada că deține cel puțin una din următoarele certificări ISO, respectiv ISO 17025 sau ISO 17020, și că deține personal calificat în atestarea unui standard de securitate ISO 27001 sau echivalent;8. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, care să ateste că operatorul economic nu se află în relație de interdependență de natură să împiedice desfășurarea activității cu niciun organizator de jocuri de noroc.VII. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, auditorii vor înainta Comitetului următoarea documentație:1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a II-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența.2. opisul documentelor depuse;3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate;4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;(ii) capitalul social subscris și vărsat;(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;5. actul constitutiv al societății;6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/ asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;7. operatorul economic va face dovada că deține cel puțin una din acreditările ISO, respectiv ISO 17025 sau ISO 17020;8. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal care să ateste că operatorul economic nu se află în relație de interdependență, de natură să împiedice desfășurarea activității, cu niciun organizator de jocuri de noroc.VIII. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, organismele de evaluare a conformității vor înainta Comitetului următoarea documentație:1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;2. opisul documentelor depuse;3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate;4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;(ii) capitalul social subscris și vărsat;(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;5. actul constitutiv al societății;6. operatorul economic va face dovada că deține cel puțin una dintre acreditările ISO 17025 sau ISO 17020;7. declarație de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le va desfășura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc;8. declarație a reprezentantului legal care să ateste că operatorul economic nu se află în relație de interdependență, de natură să împiedice desfășurarea activității, cu niciun organizator de jocuri de noroc.9. orice alte date și informații solicitate de ONJN.IX. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, deținute și utilizate de ONJN, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele prevăzute în anexă vor fi atașate în format electronic cu semnătură digitală. CERERE-TIP pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc clasa a II-a Antet Societatea ................................. Sediul social .............................. CUI/Nr. de înregistrare .................... Țara de origine ............................ Telefon .................................... E-mail ..................................... Către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc Direcția generală de autorizare jocuri de noroc Subsemnatul, .........(numele și prenumele reprezentantului legal).........,reprezentant legal al Societății ............................................,CUI/nr. de înregistrare ....................., cu sediul social în ..(țara)..,..................................(adresa)...................................,prin prezenta solicităm acordarea licenței clasa a II-a pentru desfășurarea.....(tipul activității)....... . Prin prezenta declarăm că cunoaștem prevederile legislației carereglementează jocurile de noroc în România. Data: Operator, ................ .................. S.S.  +  Anexa nr. 7la normele metodologiceDOCUMENTELEnecesare pentru obținerea autorizației de exploatare ajocurilor de norocI. Pentru jocurile de noroc tradiționaleA. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariu în cotă fixă/mutuale/în contrapartidă:1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, genul de activitate pentru care se solicită aprobarea, precum și locațiile/agențiile în care urmează a se desfășura activitatea.2. o descriere amănunțită a activității, inclusiv locația în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de interconectivitate cu agențiile de pariuri, modalitatea și garantarea securizării informațiilor centralizate care privesc totalul rulajelor pentru fiecare agenție de pariuri în parte, precum și modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul ONJN;3. regulamentul de funcționare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, cota procentuală acordată pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosință a spațiilor de joc (numai pentru punctele de lucru care nu sunt cuprinse în certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului);5. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor, precum și locația în care este amplasat serverul;6. documente din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deținătorul de drept al programului informatic;7. dovada privind constituirea fondului de garanție;8. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiile în care urmează a fi desfășurată activitatea corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.;9. pentru completare cu noi agenții de pariuri:a) cererea privind înregistrarea noilor agenții de pariuri. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, locația agențiilor și terminalele interconectate în sistem din cadrul acestora;b) modalitatea de interconectare cu serverul de referință al sistemului;c) dovada privind constituirea fondului de garanție;d) declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiul/spațiile în care urmează a fi desfășurată activitatea corespunde/corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.B. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri:1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul și seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spațiul de joc în care urmează a se desfășura activitatea, precum și programul de funcționare;2. o descriere amănunțită a activității, inclusiv schița spațiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază și auxiliare;3. regulamentul de funcționare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizată, acolo unde este cazul, cota procentuală acordată pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului de joc, precum și dovada înregistrării ca punct de lucru;5. regulamentul de ordine interioară - partea specială - privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor și altele;6. dovada privind verificările tehnice eliberată de organismele de evaluare a conformității, numai acolo unde este cazul;7. documentele care atestă proveniența legală a mijloacelor de joc;8. dovada privind constituirea fondului de garanție;9. persoana desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformității privind condițiile de autorizare;10. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.;11. pentru completare/mutare a mijloacelor de joc:a) cererea privind completarea autorizației sau notificare de mutare a mijloacelor de joc. Cererea/Notificarea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul și seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum și spațiul de joc în care urmează a se desfășura activitatea;b) o descriere amănunțită a activității, inclusiv nouă schiță a spațiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc;c) regulamentul de funcționare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizată, acolo unde este cazul, cota procentuală acordată pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;d) documentele care atestă proveniența legală a mijloacelor de joc;e) dovada privind constituirea fondului de garanție;f) dovada privind verificarea tehnică eliberată de organismele de evaluare a conformității, numai acolo unde este cazul.C. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker:1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spațiul de joc în care urmează a se desfășura activitatea, precum și programul de funcționare;2. o descriere amănunțită a activității, inclusiv schița spațiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază și auxiliare;3. regulamentul de funcționare a fiecărui joc în parte;4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului de joc, precum și dovada înregistrării ca punct de lucru;5. regulamentul de ordine interioară - partea specială - privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor și alte aspecte prevăzute de normele legale în vigoare;6. documentele care atestă proveniența legală a mijloacelor de joc;7. dovada privind constituirea fondului de garanție;8. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.D. Pentru autorizațiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot machine/aparate electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat/jocuri de videoloterie:1. cererea privind autorizarea mijloacelor de joc tip slot machine. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul și seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum și spațiile de joc în care urmează a se desfășura activitatea, distinct pentru fiecare locație în parte;2. regulamentul de funcționare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizată, în mod obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;3. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosință, precum și dovada înregistrării ca punct de lucru a spațiului de joc;4. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor, descrierea și funcționarea sistemului informatic centralizator și altele;5. dovada privind verificarea tehnică a mașinilor electronice cu câștiguri eliberată de organismele de evaluare a conformității;6. documentele care atestă proveniența legală a mașinilor electronice cu câștiguri;7. dovada privind constituirea fondului de garanție;8. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.E. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală:1. cererea privind autorizarea activității. Cererea, redactată și dactilografiată în limba română, semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic, va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul și seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spațiul de joc în care urmează a se desfășura activitatea, precum și programul de funcționare;2. o descriere amănunțită a activității, inclusiv schița spațiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază și auxiliare;3. regulamentul de funcționare, în care va fi precizată, obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului de joc, precum și dovada înregistrării ca punct de lucru;5. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor și altele;6. dovada privind verificarea tehnică a turbosuflantei, eliberată de organismele de evaluare a conformității;7. documentele care atestă proveniența legală a mijloacelor de joc de bază și auxiliare;8. dovada privind constituirea fondului de garanție;9. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.F. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune:1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul și seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, locația în care urmează a se desfășura activitatea, inclusiv componenta televizată, precum și locațiile prin care urmează a se face distribuția cartoanelor;2. regulamentul de ordine interioară - partea specială - privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor, inclusiv locația în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic, modalitatea și garantarea securizării informațiilor centralizate, precum și modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul ONJN;3. acordul încheiat pentru derularea activității cu difuzorul de programe televizate;4. regulamentul de funcționare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizată cota procentuală acordată pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;5. dovada privind verificarea tehnică a mijloacelor de joc, eliberată de organismele de evaluare a conformității;6. documentele care atestă proveniența legală a mijloacelor de joc de bază și auxiliare;7. dovada privind constituirea fondului de garanție;8. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiile în care urmează a fi desfășurată activitatea de distribuție a cartoanelor corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.G. Pentru autorizațiile de exploatare a tombolei:1. cererea privind autorizarea activității. Cererea, redactată și dactilografiată în limba română, semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic, va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul de joc care face obiectul cererii, spațiul de joc în care urmează a se desfășura activitatea, precum și programul de funcționare.2. o descriere amănunțită a activității, inclusiv schița spațiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază și auxiliare;3. regulamentul de funcționare, în care va fi precizată, obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului de joc, precum și dovada înregistrării ca punct de lucru;5. regulamentul de ordine interioară - partea specială - privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor și altele;6. dovada privind verificarea tehnică a mijloacelor de joc utilizate, eliberată de organismele de evaluare a conformității;7. documentele care atestă proveniența legală a mijloacelor de joc de bază și auxiliare;8. dovada privind constituirea fondului de garanție;9. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.H. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc temporare prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), lit. e) pct. (i) și lit. f) din OUG nr. 77/2009:1. cererea privind autorizarea activității. Cererea, redactată și dactilografiată în limba română, semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic, va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul de joc care face obiectul cererii, spațiul de joc în care urmează a se desfășura activitatea, precum și programul de funcționare;2. o descriere amănunțită a activității, inclusiv schița spațiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază și auxiliare;3. regulamentul de funcționare, în care va fi precizată, obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor pentru fiecare tip de joc;4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului de joc, precum și dovada înregistrării ca punct de lucru;5. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor și altele;6. dovada privind verificarea tehnică a mijloacelor de joc utilizate, eliberată de organismele de evaluare a conformității;7. documentele care atestă proveniența legală a mijloacelor de joc de bază și auxiliare;8. dovada privind constituirea fondului de garanție;9. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.I. Pentru autorizațiile de exploatare a festivalului de poker:1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spațiul/spațiile de joc în care urmează a se desfășura activitatea, după caz, precum și programul de funcționare;2. o descriere amănunțită a activității, inclusiv schița spațiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază și auxiliare, după caz;3. regulamentul de funcționare a fiecărui joc în parte;4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului de joc;5. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor și alte aspecte prevăzute de normele legale în vigoare;6. documentele care atestă proveniența legală a mijloacelor de joc;7. dovada privind constituirea fondului de garanție;8. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.II. Pentru jocurile de noroc la distanțăPentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc la distanță:1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal/reprezentantul autorizat al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locației în care se află acestea.2. regulamentul de funcționare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizată, în mod obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor și cu respectarea prevederilor legale;3. termenele și condițiile care reglementează utilizarea platformei de joc4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;5. documentele care atestă efectuarea auditului asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;6. documentele care atestă efectuarea certificărilor pentru programul de joc, cota procentuală teoretică de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii (RNG);7. dovada privind constituirea fondului de garanție;8. declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal/reprezentantului autorizat că spațiul/spațiile în care urmează a fi instalate și utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I., în situația în care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României;9. documentele care atestă dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deținătorul de drept al programului informatic;10. după caz, dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal/altă autoritate din Uniunea Europeană;11. orice alte date, documente și informații solicitate de ONJN.III. Orice alte tipuri de jocuri de noroc, respectiv jocuri noi sau combinații de jocuri definite la art. 10 alin. (1) lit. a)-n) din OUG nr. 77/2009:1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal/reprezentantul autorizat al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc, a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locației în care se află acestea, spațiul/spațiile de joc în care urmează a se desfășura activitatea, după caz, precum și programul de funcționare;2. o descriere amănunțită a activității, inclusiv schița spațiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază și auxiliare, după caz;3. regulamentul de funcționare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizată, în mod obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor și cu respectarea prevederilor legale;4. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat, după caz: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, informațiilor și datelor, modalitatea de interconectare cu serverul de siguranță și serverul în oglindă, locațiile acestora, precum și modalitatea de interconectare cu ONJN, precum și planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;5. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;6. documentele care atestă efectuarea auditului asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;7. documentele care atestă efectuarea certificărilor pentru programul de joc, cota procentuală teoretică de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii (RNG), după caz;8. dovada privind constituirea fondului de garanție;9. declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal/reprezentantului autorizat că spațiul/ spațiile în care urmează a fi instalate și utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I., în situația în care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României;10. documentele care atestă dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deținătorul de drept al programului informatic;11. după caz, dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal/altă autoritate din Uniunea Europeană;12. orice alte date, documente și informații solicitate de ONJN.Pentru toate categoriile de jocuri se va prezenta dovada efectuării plăților așa cum este prevăzut în prezentele norme metodologice.În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, deținute și utilizate de ONJN, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele prevăzute în anexe vor fi atașate în format electronic cu semnătură digitală.  +  Anexa nr. 8la normele metodologiceAntetSocietatea ..........................................Sediul social .......................................CUI/Nr. de înregistrare .............................Țara de origine .....................................Telefon .............................................E-mail: .............................................Licență nr. ............ valabilă până la: ..........data: .............NOTIFICAREprivind organizarea sistemelor de joc tip jackpotSubsemnatul, ................, legitimat cu ............., având calitatea de administrator al Societății ......................, cu sediul social în: județul ................, localitatea ......................, str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., cod poștal ...., având codul unic de înregistrare ....., prin prezenta vă notificăm organizarea unui număr de .... sisteme de joc tip jackpot, astfel:
  Nr. crt.Identificarea sistemului de tip jackpot Număr de slot machine interconectate Tip slot machine Serie slot machineLocația sistemului de tip jackpot
  1 2 3 4 5 6
  Operator, ............................. S.S.
  În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, deținute și utilizate de ONJN, notificarea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o însoțesc vor fi atașate în format electronic cu semnătură digitală.