HOTĂRÂRE nr. 111 din 24 februarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 26 februarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc2. La articolul 7, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare jocuri on-line, care nu dețin licență de organizare și autorizație de exploatare potrivit legislației române;3. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Parcul auto se constituie prin achiziții publice sau prin orice alte modalități, în condițiile legii.4. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Oficiul prevede anual în bugetul de venituri și cheltuieli sume de bani necesare pentru manipularea, transportul și depozitarea mărfurilor sau bunurilor supuse indisponibilizării, confiscării, pentru analiza și examinarea probelor, eșantioanelor sau mostrelor prelevate în timpul controlului, pentru efectuarea expertizelor tehnice, precum și pentru distrugerea mărfurilor, în condițiile prevăzute de lege.5. Articolul 13 se abrogă.6. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.7. Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:Numărul maxim de autoturisme aprobat
  Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți)
  Autoturisme 50"
   +  Articolul 4Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998, precum și de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ioan Dragoș Tudorache
  Președintele Oficiului Național
  pentru Jocuri de Noroc,
  Cristinela Odeta Nestor
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul comunicațiilor și
  pentru societatea informațională,
  Marius-Raul Bostan
  București, 24 februarie 2016.Nr. 111.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEde punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 298/2013)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A OFICIULUI NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC*Font 9* ┌────────────┐ │COMITETUL DE│ ┌──────────────┐ │SUPRAVEGHERE├─────>│ PREȘEDINTE │ ┌──────────────┐ └────────────┘ │ ├─────>│VICEPREȘEDINTE│ └───────┬──────┘ └──────────────┘ ┌──────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ Cabinet │<──────┤ │ SECRETAR │ │ Președinte │ ├─────>│ GENERAL │ └──────────────┘ │ └─────────────┘ ┌──────────────┐ │ │ Audit Public │<──────┤ │ Intern*1) │ │ └──────────────┘ │ ┌─────────────────┐ │ │ Control Intern │<─────┤ │și Integritate*1)│ │ └─────────────────┘ │ v ┌──────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ │ │ │ │ v v v v ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │Direcția Generală│ │Direcția Generală │ │Direcția Generală │ │Direcția Generală│ │ de Supraveghere │ │ de Autorizare │ │ de Informatizare │ │ de │ │ și Control*2) │ │Jocuri de Noroc*2)│ │ și Monitorizare │ │ Management*3) │ └────────────────┬┘ └──────────────────┘ │Jocuri de Noroc*2)│ └─────────────────┘ │ └──────────────────┘┌──────────────┐ ││ Structuri │<─┘│Teritoriale*4)│└──────────────┘ Numărul maxim de posturi: 201 (inclusiv demnitarii, secretarul general și cabinetul președintelui) Notă
  *1) Prin ordin al președintelui se organizează la nivel de compartiment, birou sau serviciu.
  *2) Prin ordin al președintelui, în cadrul direcțiilor generale, se organizează compartimente, birouri sau servicii.
  *3) Prin ordin al președintelui, în cadrul direcției generale, structurile-suport se organizează la nivel de compartimente, birouri sau servicii.
  *4) Prin ordin al președintelui structurile teritoriale se organizează la nivel de serviciu.