NORME METODOLOGICE din 10 septembrie 2020de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 15 septembrie 2020  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 766 din 10 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845 din 15 septembrie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și plată a ajutoarelor de minimis, prevăzute la art. 6 din anexa nr. 2 la hotărâre - schema de ajutor de minimis, de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare MFP. Garanțiile de stat prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în favoarea fiecărui beneficiar participant în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, denumit în continuare Programul, pentru finanțările de tip leasing financiar destinate achiziționării de bunuri mobile noi și/sau second-hand prin intermediul finanțărilor de tip leasing financiar, prin MFP, astfel:a) în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației definite conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e);b) în procent de maximum 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial, care se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) lit. a)-d).(2) Beneficiarul poate solicita finanțarea de tip leasing financiar pentru unul sau mai multe bunuri mobile în cadrul Programului, în valoare maximă cumulată de 5.000.000 lei.(3) Finanțările de tip leasing financiar prevăzute la alin. (1) se acordă în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele interne ale finanțatorului, cu încadrarea în prezentele norme metodologice, în reglementările interne de garantare ale FNGCIMM și cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.(4) Costul total al finanțărilor de tip leasing financiar acordate în cadrul Programului este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanțările de tip leasing financiar acordate în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele și costurile aferente operațiunilor conexe activității de finanțare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea și publicitatea garanțiilor etc.(5) Costurile de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar acordate în cadrul Programului se compun din:a) comision de administrare - sumă datorată FNGCIMM de către beneficiarul Programului pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată, și este calculat la valoarea maximă a garanției la acordare, respectiv la soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice. Obligația de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de minimis primit de către beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției în cadrul schemei de ajutor de minimis.Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a finanțării, în funcție de soldul efectiv al finanțării, pentru întreaga perioadă de derulare a finanțării, prin plata diferenței de către beneficiar sau FNGCIMM, după caz.Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:Comision de administrare = (valoarea/soldul garanției la 31 decembrie a anului anterior^1 * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^2)/12;^1 În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul garanției la 31 decembrie a anului anterior.^2 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.b) comision de risc - suma datorată MFP de către beneficiarul Programului.Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent aplicat la valoarea maximă a garanției la acordare, respectiv la soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de minimis primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției în cadrul schemei de ajutor de minimis. Nivelul comisionului de risc se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a finanțării, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:Comision de risc = (valoarea/soldul garanției la 31 decembrie a anului anterior^3 * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv)^4/12^3 În anul acordării garanției, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul garanției la 31 decembrie a anului anterior.^4 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.(6) Finanțatorul va asuma și va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata dobânzii subvenționate. Formatul documentelor justificative, precum și modul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate și detaliate în Convenția de garantare și plată a ajutorului de minims încheiată cu finanțatorii, respectiv în Convenția privind implementarea Programului.(7) Plata ajutorului de minimis aferent dobânzii subvenționate și a comisionului de administrare se efectuează până la data de 31 octombrie 2021, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat“, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, potrivit prevederilor Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei. Modelul deciziei de plată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(8) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către MFP, în calitate de ordonator principal de credite, exclusiv în baza deciziei de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată.(9) Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MFP, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.(10) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilește procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (8) și (9).(11) În cadrul schemei de ajutor de minimis aferente acestui program, pentru finanțările prevăzute la alin. (1), MFP plătește dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, comisionul de administrare și comisionul de risc în procent de 100%, din bugetul MFP - Acțiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“. Din ajutorul de minimis se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorate pe întreaga durată de valabilitate a contractului de garantare.(12) Facilitățile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în baza schemei de ajutor de minimis prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normelor europene în domeniul ajutorului de stat.(13) Schema de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(14) Schema de ajutor de minimis prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre este implementată de către MFP, prin FNGCIMM, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de minimis. MFP are calitatea de furnizor al ajutorului de minimis, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de minimis este delegată FNGCIMM.(15) Pentru toate categoriile de finanțări prevăzute la alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de leasing financiar nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către finanțator.(16) Pentru finanțările de tip leasing financiar, finanțatorii pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.(17) Finanțatorii sunt obligați să mențină condițiile prevăzute la alin. (4) și (15) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului.(18) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul Programului, FNGCIMM mandatează finanțatorii să instituie în baza contractului de garantare o ipotecă legală mobiliară asupra activului finanțat prin contractul de leasing financiar, în favoarea statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, pentru a garanta obligația de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea activelor conform art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor, în cazul în care legea prevede efectuarea unor astfel de formalități, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare.(19) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale mobiliare instituite conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către finanțator în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale mobiliare finanțatorul trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale mobiliare asupra activelor finanțate prin contractul de leasing financiar, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către finanțator.(20) Între MFP și FNGCIMM se încheie o convenție privind implementarea Programului, iar între FNGCIMM și finanțatorii participanți în Program se încheie convenții de garantare și plată a ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării de tip leasing financiar cu garanție de stat.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) convenție privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între MFP și FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii și condițiile mandatului acordat FNGCIMM și clauze privind drepturile și obligațiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor acordate în cadrul Programului. Modelul convenției privind implementarea Programului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice;b) convenție de garantare și plată a ajutorului de minimis - document semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al MFP, și finanțator, prin care se stabilesc termenii și condițiile aplicabile garanțiilor de stat și ajutorului de minimis. Modelul convenției de garantare și plată a ajutorului de minimis se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice;c) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a finanțării garantate, rezultată în urma diminuării cu ratele de leasing rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile, comisioanele și orice alte sume datorate de către beneficiar în baza contractului de leasing financiar; d) declararea exigibilității finanțării garantate - data rezilierii contractului de leasing financiar, trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale finanțatorului ca urmare a producerii riscului de credit și desființarea beneficiului rambursării finanțării conform graficului de rambursare convenit cu finanțatorul;e) rezilierea contractului de leasing - încetarea unui contract de leasing financiar ca urmare a faptului ca beneficiarul nu și-a executat obligațiile contractuale; f) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii FNGCIMM în baza garanției acordate de stat prin mandatul încredințat FNGCIMM;g) întreprinderi afiliate - o persoană juridică este afiliată cu o altă/alte persoane juridice dacă deține, în mod direct sau indirect, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică sau dacă o persoană deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;h) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: 1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; 2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; 4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care au, cu una sau mai multe întreprinderi, legăturile la care se face referire la pct. 1- 4 sunt considerate întreprinderi unice; i) acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei, finanțator și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se acordă ajutoare de minimis în baza schemei de ajutor de minimis.  +  Articolul 3(1) Bunurile mobile care se pot achiziționa în cadrul Programului se pot încadra în următoarele categorii, în funcție de obiectul de activitate al beneficiarului, fără a se limita la acestea:a) autoutilitară - autovehicul transport marfă - autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de mărfuri și care poate tracta o remorcă;b) autocar - autobuz definit conform prevederilor art. 3 pct. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat și echipat numai pentru transportul de persoane așezate pe scaune, având spații speciale pentru transportul bagajelor pe distanțe mari, amenajat și dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicția de a transporta persoane în picioare;c) echipamente - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, respectiv mașini, utilaje și instalații de lucru etc., destinate desfășurării de către beneficiarul eligibil a activităților economice conform codului CAEN finanțat;d) utilaje - totalitatea uneltelor, aparatelor, mașinilor etc. necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producție conform CAEN finanțat;e) echipamente IT și tehnologia informației - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware și software și/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea - procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea informației prin folosirea computerelor - calculatoarelor electronice, tehnicii de calcul - tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audiovideo etc.(2) Achiziția bunurilor mobile second-hand poate fi finanțată prin leasing garantat în cadrul Programului în cazul bunurilor înmatriculate și rulate minimum 100 km, iar în cazul bunurilor neînmatriculabile, dacă acestea au fost puse în funcțiune și la data cererii de acordare a finanțării înregistrează un număr de ore de funcționare. Finanțatorul poate aproba finanțarea în condițiile în care durata maximă a finanțării este cel puțin egală cu perioada rămasă din durata normată de funcționare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar.(3) Conform politicilor interne ale finanțatorului se stabilește că vechimea bunului mobil la momentul finanțării plus perioada de finanțare nu trebuie să depășească durata economică de viață a acestuia - în funcție de tipul bunului mobil, perioada totală nu va depăși 10 ani.  +  Articolul 4Data la care încetează răspunderea statului în baza garanției acordate prin intermediul FNGCIMM în numele și pe contul său este:a) data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a finanțării garantate ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care MFP plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la FNGCIMM a comunicării finanțatorului cu privire la renunțarea la garanție.  +  Capitolul II Durata Programului și alocarea plafoanelor de garantare  +  Articolul 5(1) Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către MFP a plafonului de garanții de stat și de prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de ajutor de minimis.(2) Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 1.500.000.000 lei.  +  Articolul 6(1) După aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2020, în vederea acordării de garanții, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare finanțatorilor participanți în Program, în baza solicitărilor formulate de aceștia, pe care le transmite MFP în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanțiilor care urmează să fie acordate de finanțatori depășește valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MFP, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.(2) Pentru anii următori, după aprobarea plafonului anual, acesta se alocă de către FNGCIMM, la solicitarea finanțatorilor participanți în Program, cu acordul prealabil al MFP, în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul Programului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare și/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.(3) FNGCIMM este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanțatori a plafonului alocat și să efectueze realocări între finanțatori în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare a garanțiilor, cu acordul prealabil al MFP.  +  Capitolul III Descrierea finanțărilor și criteriile de eligibilitate pentru finanțatori  +  Articolul 7(1) Condițiile de acordare a finanțărilor garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) se stabilesc de finanțatori în conformitate cu normele interne de finanțare ale acestora, cu încadrarea în condițiile Programului.(2) Valoarea maximă a finanțărilor care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului se stabilește cu încadrarea în limita prevăzută la art. 1 alin. (2).(3) Durata maximă a finanțării este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.  +  Articolul 8Criteriile de eligibilitate pentru finanțatorii care acordă finanțări garantate în cadrul Programului sunt următoarele:a) se încadrează în categoria instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României;b) au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;c) acordă finanțări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;d) acordă finanțările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condițiile Programului, precum și a capacității de rambursare a acestora, efectuată în conformitate cu normele interne proprii în vigoare;e) prevăd în mod expres în contractele de leasing financiar costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni, incluse în marjă și, separat, costurile cu comisioanele aferente finanțărilor garantate;f) nu percep comision de rambursare anticipată și nu includ în contractele de leasing financiar clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;g) acordă finanțările pentru o durată maximă de 72 de luni, inclusiv perioada de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.  +  Capitolul IV Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului  +  Articolul 9Beneficiarul este eligibil în cadrul Programului dacă la data acordării finanțării îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu desfășoară activitatea în sectoarele și domeniile prevăzute la art. 3 alin. (5) din același act normativ și îndeplinește condițiile de eligibilitate din schema de ajutor de minimis prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre.  +  Articolul 10(1) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul, la solicitarea finanțatorului, poate să prezinte acestuia garanții accesorii finanțării garantate sub forma biletelor la ordin emise de beneficiar și avalizate, în conformitate cu normele și procedurile proprii de finanțare ale finanțatorilor.(2) În solicitările de acordare a garanțiilor de stat transmise de finanțatori către FNGCIMM în cadrul Programului sunt cuprinse și informații privind garanțiile legale mobiliare, garanțiile accesorii, valoarea de piață a bunului mobil și valoarea admisă în garanție a acestora, dacă este cazul.(3) În cazul în care beneficiarul finanțării înregistrează obligații fiscale restante și/sau alte obligații bugetare restante administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acesta are obligația achitării acestora până la data transmiterii de către finanțator la FNGCIMM a solicitării de garantare în cadrul Programului.  +  Articolul 11Nu pot fi garantate în cadrul Programului finanțările acordate desfășurării unei activități din următoarele sectoare/domenii:a) intermedieri financiare și asigurări:641 - Intermediere monetară;642 - Activități ale holdingurilor;643 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;651 - Activități de asigurări;652 - Activități de reasigurare;653 - Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);661 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;662 - Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;663 - Activități de administrare a fondurilor;b) tranzacții imobiliare:681 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;683 - Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;c) 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;110 - Fabricarea băuturilor, cu excepția clasei: 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe, 1105 - Fabricarea berii, 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;1200 - Fabricarea produselor din tutun;2540 - Fabricarea armamentului și muniției;2051 - Fabricarea explozivilor;4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;e) activități de închiriere și leasing:771 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule;772 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești;773 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;774 - Leasing cu bunuri intangibile, exclusiv financiare;f) activități de investigare și protecție:801 - Activități de protecție și gardă;802 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;803 - Activități de investigații;g) sectoarele de activitate excluse de la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.  +  Capitolul V Implementarea Programului și acordarea garanțiilor  +  Articolul 12(1) Acordarea și derularea garanțiilor de stat se realizează pe baza unor convenții de garantare și plată a ajutorului de minimis încheiate între FNGCIMM și finanțatorii participanți în Program. Acordarea garanțiilor de stat se realizează în lei.(2) Finanțatorul transmite FNGCIMM, direct sau prin unitățile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanției de stat, după aprobarea finanțării de către structurile sale competente, prin intermediul aplicației web, https://plafon.garantare.ro.(3) Solicitarea de garantare se transmite de către finanțator împreună cu următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului finanțării. Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM, respectiv încadrarea beneficiarului în categoria întreprinderilor afiliate se realizează de către finanțator;b) declarația pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în procedură de executare silită, îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de minimis și criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului finanțării garantate. Verificarea respectării de către beneficiar a acestor condiții se efectuează de FNGCIMM pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului, cu excepția verificării încadrării beneficiarului finanțării în condițiile de acordare a ajutorului de minimis, care se realizeaza de către FNGCIMM prin consultarea bazei de date RegAS publicată pe site-ul Consiliului Concurenței;c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu datele disponibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare, anterior transmiterii solicitării de garantare. Verificarea se efectuează de către finanțator;d) rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăți, din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu datele disponibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012, cu modificările ulterioare, anterior transmiterii solicitării de garantare. Verificarea se efectuează de către finanțator;e) certificatul de atestare fiscală în copie certificată pentru conformitate cu originalul sau cu semnătură electronică, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare restante administrate de organul fiscal central. Verificarea certificatului de atestare fiscală, precum și a condiției privind achitarea obligațiilor restante de către beneficiar se realizează de către finanțator.(4) Pe perioada schemei de ajutor de minimis, sumele reprezentând comisionul de risc se evidențiază în situația centralizatoare prezentată de către FNGCIMM. Modelul și conținutul acesteia urmează să fie detaliate în ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la art. 26 alin. (2). Verificarea se efectuează de către FNGCCIMM.(5) Un operator economic este considerat în dificultate dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei Europene - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.(6) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către FNGCIMM pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM pe baza informațiilor furnizate de finanțator conform prevederilor alin. (3) și informațiilor și documentelor obținute de FNGCIMM prin consultarea indicatorilor din situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate, depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, atunci când există obligația legală de întocmire a acestora, obținuți de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Oficiului Național al Registrului Comerțului, materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online și rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvență. Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, de către beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor afiliate se realizează de către finanțator.(7) Verificarea condiției prevăzute la alin. (5) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM poate fi realizată de FNGCIMM și pe baza rapoartelor obținute de FNGCIMM de la un furnizor de date financiare integrate cu care acesta are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)-g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, se analizează de către finanțator conform prevederilor alin. (3) și de către FNGCIMM conform prevederilor alin. (6) prin raportare la datele și situația existentă la data analizei solicitării de aprobare a finanțării, respectiv la data analizei solicitării de acordare a garanției.(8) După verificarea documentelor și datelor prevăzute la alin. (2)-(7) de către FNGCIMM și finanțatori, după caz, potrivit reglementărilor proprii, a convențiilor de garantare și plată a ajutorului de minimis, încheiate cu finanțatorii, pe baza datelor completate de către finanțator în solicitarea de garantare, FNGCIMM comunică finanțatorului decizia sa în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor.  +  Articolul 13(1) FNGCIMM transmite finanțatorului contractul de garantare și acordul de finanțare în vederea semnării, în cel puțin patru exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor. Transmiterea contractului de garantare și a acordului de finanțare se poate realiza și prin mijloace electronice.(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, finanțatorul și beneficiarul semnează contractul de garantare și acordul de finanțare. După semnare, finanțatorul remite FNGCIMM, prin curier, prin poștă cu confirmare de primire sau electronic, după caz, două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare.(3) În cazul bunului mobil care face obiectul finanțării de tip leasing financiar, finanțatorul are obligația înscrierii ipotecilor prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate în baza contractului de garantare.(4) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părților, obiectul și durata contractului, individualizarea și descrierea ipotecilor legale mobiliare și a garanțiilor accesorii, termenii și condițiile de acordare și plată a garanției, valoarea maximă a garanției acordate în monedă națională, modalitatea de calcul și termenul de plată a comisionului de administrare și modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile și modalitatea de recuperare a creanțelor rezultate din plata garanțiilor, precum și celelalte drepturi și obligații ale părților.(5) Acordul de finanțare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părților, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul și durata contractului, termenii și condițiile de acordare a acestuia, modalitatea de plată a sumelor cuvenite beneficiarului sub formă de ajutor de minimis, raportarea ajutorului de minimis sub forma subvențiilor costurilor de finanțare-garantare, modalitatea de revocare a acordului de finanțare, cazurile și modalitatea de recuperare a creanțelor rezultate din nerespectarea condițiilor de acordare a ajutorului de minimis, precum și celelalte drepturi și obligații ale părților.  +  Articolul 14(1) În cazul bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, finanțatorul are obligația de a încheia polițe de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, în condițiile prevederilor art. 9 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe întreaga perioadă de valabilitate a garanției, la valoarea admisă în garanție de o societate de asigurare, pentru bunurile second-hand, respectiv la valoarea de asigurare a bunului mobil, pentru bunurile noi. (2) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate sunt cesionate în favoarea statului român, prin MFP, proporțional cu procentul de garantare.(3) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor mobile admise în garanție care fac obiectul contractului de leasing financiar, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăși echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către furnizorul de servicii care a efectuat reparația bunului mobil sau către beneficiarul programului în cazul în care acesta a efectuat plata reparației, după caz. Beneficiarul Programului are obligația să aducă bunul în starea de folosință existentă înainte de producerea daunei.(4) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor mobile admise în garanție care fac obiectul contractului de leasing financiar, pentru despăgubirile a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% și până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări direct către furnizorul de servicii care a efectuat reparația bunului mobil, cu acordul finanțatorului și al statului, reprezentat de către MFP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Beneficiarul Programului are obligația să aducă bunul în starea de folosință existentă înainte de producerea daunei.(5) În cazul daunelor totale produse bunurilor mobile admise în garanție care fac obiectul contractului de leasing financiar, după ce MFP a plătit finanțatorului suma rezultată din executarea garanției de stat, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către stat, reprezentat prin MFP, și finanțator, proportional cu riscul asumat de finanțator și garant, cu înștiințarea prealabilă a acestora, după deducerea de către finanțator a cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, dacă este cazul, dobânzi, comisioane și a primei de asigurare.(6) Suma încasată de MFP, prin unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (5), se face venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(7) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor mobile admise în garanție care fac obiectul contractului de leasing financiar, înainte de depunerea de către finanțator la FNGCIMM a cererii de plată, acoperă integral soldul finanțării garantate, la solicitarea finanțatorului, MFP își exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către finanțator, cu condiția ca finanțatorul să nu solicite executarea garanției și să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM și se află în curs de soluționare, acordul MFP privind încasarea despăgubirilor de către finanțator este emis sub condiția retragerii cererii de plată a garanției. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute în cadrul acestui alineat, acordul MFP privind încasarea integrală de către finanțator a valorii despăgubirilor se consideră desființat cu efect retroactiv.(8) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care finanțatorul le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (7) nu acoperă integral soldul finanțării garantate în cadrul Programului, la solicitarea finanțatorului, MFP își exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către acesta, cu condiția utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM și se află în curs de soluționare, acordul MFP privind încasarea despăgubirilor de către finanțator este emis sub condiția actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parțială a finanțării garantate restante în cadrul Programului. Finanțatorul poate depune cererea de plată, pentru diferența rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporțional cu procentul de garantare, în conformitate cu prevederile art. 22. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MFP privind încasarea integrală de către finanțator a valorii despăgubirilor se consideră desființat cu efect retroactiv.(9) În situația valorificării bunului mobil admis în garanție care face obiectul contractului de leasing financiar ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 5 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, finanțatorul/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către stat, reprezentat prin MFP, până la concurența creanței rezultate din plata garanției, în condițiile alin. (5), sau, după caz, către finanțator, în condițiile alin. (7) sau (8), până la concurența soldului finanțării garantate.(10) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăți în legătură cu drepturile izvorâte din polița de asigurare a bunului mobil admis în garanție care face obiectul contractului de leasing financiar, precum și în cazul încasării sumei menționate la alin. (9), finanțatorul are obligația înștiințării FNGCIMM și MFP cu privire la natura și valoarea sumelor virate, precum și cu privire la data efectuării plății în contul MFP deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(11) Dacă MFP a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanției și înscrisul se află în curs de întocmire la FNGCIMM, acesta diminuează creanța rezultată prin plată și informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (10) și data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de FNGCIMM și transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală, MFP informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (10) și data încasării acestora.  +  Articolul 15(1) Garanția emisă de FNGCIMM în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată în cazul în care beneficiarul Programului nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;c) este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;d) este plătibilă la prima cerere scrisă a finanțatorului, depusă în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare și convenția de garantare și plată a ajutorului de minimis încheiată cu finanțatorul;e) acoperă maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de leasing financiar, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar;f) acoperă maximum 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de leasing financiar, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane, utilizate în scop comercial, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar;g) valoarea garanției se reduce cu principalul - ratele de leasing rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare;h) garanția are durată determinată și se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic și oneros.(2) Garanțiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit.  +  Articolul 16(1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai finanțatorului un mandat special, transmisibil, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire și radiere a ipotecilor legale mobiliare în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, constituite în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice. (2) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale mobiliare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 18 alin. (2).  +  Articolul 17Garanția de stat intră în vigoare la data semnării de către FNGCIMM a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și în contul statului.  +  Articolul 18(1) Finanțatorul și beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către FNGCIMM după aprobarea garanției de stat.(2) Ipoteca legală mobiliară prevăzută la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, se individualizează în contractul de garantare.(3) După semnarea contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, finanțatorul pune la dispoziția beneficiarului finanțarea garantată în condițiile Programului, cu respectarea condițiilor prevăzute în normele interne proprii.  +  Articolul 19FNGCIMM monitorizează garanțiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării finanțării garantate pe baza situațiilor furnizate de către finanțator, conform prevederilor contractului de garantare și convenției de garantare și plată a ajutorului de minimis.  +  Articolul 20(1) Cererea de plată se depune de către finanțator, după neplata integrală a trei rate de leasing calculate de la scadența prevăzută în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing și trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate, împreună cu următoarele documente:a) contractul de leasing financiar, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și ultima/ ultimele poliță/polițe de asigurare valabilă/valabile a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, admise pentru garantarea finanțării, cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MFP, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de finanțator pentru conformitate cu originalul;c) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor avaliștilor biletelor la ordin, dacă este cazul, înregistrate la executorul judecătoresc, și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, în copie certificată de finanțator pentru conformitate cu originalul, dacă este cazul;d) extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile legale mobiliare, din care să rezulte înscrierea ipotecilor legale mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MFP, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de finanțator pentru conformitate cu originalul; e) extrasul contului de încasări scadente de la beneficiar la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de finanțator pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de finanțator pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de finanțator către beneficiarul finanțării garantate cu privire la data rezilierii contractului de leasing, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de finanțator pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 30 de zile de la data rezilierii contractului de leasing.(2) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al FNGCIMM într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat. În cazul în care documentele sunt semnate electronic, acestea se transmit la FNGCIMM sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(3) FNGCIMM poate solicita finanțatorului, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, și acesta este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FNGCIMM. Documentele solicitate în completare se depun de către finanțator la sediul FNGCIMM cu cel puțin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 21 alin. (1), se vor atașa de FNGCIMM la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.  +  Articolul 21(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM aprobă sau respinge cererea de plată.(2) FNGCIMM aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 20, ale asumării de către finanțator a verificării îndeplinirii la data acordării finanțării a obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale respectării de către finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) și (15), art. 13 alin. (3) și art. 14 alin. (1) și (2).(3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată finanțatorul nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 13 alin. (2), obligația FNGCIMM de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze și în privința termenului prevăzut la alin. (7).(4) FNGCIMM respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 20 și/sau ale neasumării de către instituția de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanțării a obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și în condițiile nerespectării de către finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) și (15), art. 13 alin. (3) și art. 14 alin. (1) și (2).(5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică finanțatorului și MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(6) FNGCIMM restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.(7) Plata garanției se face de către MFP într-un cont unic al finanțatorului indicat în cererea de plată a garanției, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată.(8) Sumele garantate de către FNGCIMM în numele și în contul statului se plătesc finanțatorului de către MFP de la bugetul de stat, prin bugetul MFP - Acțiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanțării garantate, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 22(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuării plății.(2) După primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (1), FNGCIMM întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1). FNGCIMM transmite titlul de creanță spre știință și finanțatorului, scanat, la o adresă de email comunicată prin cererea de plată.(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul FNGCIMM și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.(4) Anunțul prevăzut la alin. (3) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente:a) denumirea debitorului;b) adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului;c) numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.(5) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(6) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către FNGCIMM organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanțării garantate, confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM din care rezultă efectuarea procedurii de afișare;b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original semnat olograf sau semnat electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite la FNGCIMM sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, conform legii;c) avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară.(9) Dobânzile și penalitățile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către finanțator a garanțiilor de stat acordate de FNGCIMM se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției de stat și până la data stingerii inclusiv, și sunt recuperate de către acestea.(10) Finanțatorul poate retrage cererea de plată în condițiile prevăzute în reglementările sale interne și cu respectarea condițiilor Programului.(11) FNGCIMM revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanțator, și restituie acestuia documentația aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menținerea valabilității garanției, cu respectarea condițiilor Programului.(12) După încasarea oricărei sume în contul finanțării acordate beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, finanțatorul transmite FNGCIMM, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.(13) Addendumul se comunică finanțatorului și MFP în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FNGCIMM, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către MFP și fără a depăși termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanției la FNGCIMM.  +  Articolul 23(1) Finanțatorii procedează la valorificarea bunurilor mobile finanțate prin contractul de leasing financiar și, după caz, a celorlalte garanții constituite prin intermediul contractului de leasing financiar, în vederea recuperării creanțelor rezultate din plata garanțiilor emise pentru finanțările acordate în cadrul Programului și a celor rezultate din contractul de leasing.(2) Organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală procedează la aplicarea măsurilor de executare silită, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în baza înscrisului primit potrivit art. 22 alin. (8).(3) Anterior demarării procedurii de valorificare a bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar, inclusiv în cazul în care bunul mobil nu a fost valorificat, finanțatorii înștiințează organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Finanțatorii vor înștiința organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de valorificare a bunului, cu privire la prețul de valorificare al acestuia, pentru a participa la distribuirea prețului, în funcție de suma rămasă de recuperat din creanța bugetară cuprinsă în înscrisul prevăzut la art. 22 alin. (8). Organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării, confirmă suma rămasă de recuperat din creanța bugetară cuprinsă în înscrisul prevăzut la art. 22 alin. (8).(5) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din valorificarea bunurilor se va consemna de îndată de către finanțator într-un proces-verbal, care se va semna de finanțator și de către organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(6) Sumele provenite din valorificarea realizată de către finanțator a bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar, după deducerea cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, conservare, evaluare și vânzare a activelor finanțate prin contractul de leasing financiar garantat în cadrul Programului, cu excepția TVA, precum și a celor cu primele de asigurare, se distribuie statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și finanțatorului, proporțional cu participarea la riscuri a fiecărei părți.(7) Sumele rezultate din executarea garanțiilor accesorii, precum și din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile, comisioanele și primele de asigurare aferente finanțării acordate, vor diminua, proporțional cu procentele de garantare, creanța rezultată din valoarea de executare a garanției plătită finanțatorului de statul român, rămasă neachitată.(8) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (6) și (7), finanțatorul va vira organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală suma cuvenită, însoțită de o comunicare în care vor fi menționate următoarele elemente: numele și datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de leasing financiar și al înscrisului prevăzut la art. 22 alin. (8), suma recuperată și data încasării acesteia, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor și indicarea garanției executate.(9) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferențe între sumele virate potrivit alin. (6) și (7) și datele din documentele justificative prevăzute la alin. (5) și (8), părțile vor proceda la regularizarea acestora.(10) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, finanțatorii transmit MFP trimestrial situația sumelor încasate conform prevederilor art. 11 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 24(1) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, anterior efectuării de MFP a plății valorii de executare a garanției de stat către finanțator, MFP poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmise de FNGCIMM. În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, ulterior efectuării de MFP a plății valorii de executare a garanției de stat către finanțator, înscrierea la masa credală pentru creanța rezultată din plata valorii de executare a garanției de stat se solicită de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) În situația finalizării executării silite a beneficiarului finanțării de către finanțator și Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, MFP emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) În baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice finanțatorii vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală mobiliară în favoarea statului român.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 25Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, finanțatorii participanți în cadrul Programului transmit FNGCIMM o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentanții legali ai acestora care să conțină angajamentul de respectare a încadrării costului finanțărilor garantate de stat în marja maximă de 3,5% pe an peste indicele ROBOR la 3 luni - ROBOR 3M.  +  Articolul 26(1) În aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul convenției prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, modelul convenției de garantare și plată a ajutorului de minimis prevăzute la art. 2 lit. b) din prezentele norme metodologice, al contractului de garantare, precum și al înscrisului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 20 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la art. 1 alin. (10) din prezentele norme metodologice se aprobă în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  ANEXĂla normele metodologice Nr. ......................Data .....................
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“
  Către Ministerul Finanțelor PubliceÎn temeiul art. 1 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, vă solicităm plata ajutorului de minimis, în sumă de .......... lei, stabilit de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei, pentru luna ............, reprezentând valoarea dobânzilor aferente finanțărilor de tip leasing financiar accesate de beneficiarii eligibili în cadrul Programului .......... și a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator:
  Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM
  Nr. crt.Instituția finanțatoareValoare totală a ajutorului de minimis, din care:Componenta de dobândăComponenta de comision de administrare
  1
  2
  n
  TOTAL
  Față de cele de mai sus, vă rugăm să virați suma de ............ în contul nostru curent nr. .........., deschis la ........... .Director general,.........................
  ----