ORDIN nr. 1.340 din 1 septembrie 2020privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2020  Având în vedere dispozițiile:– art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;– art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;– art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020; – art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 60/2020, în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru profesioniștii definiți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, prevăzut în anexa nr. 2.(2) Solicitarea indemnizației și plata acesteia către persoană se realizează prin societatea cooperativă cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 1 septembrie 2020.Nr. 1.340.  +  Anexa nr. 1Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru profesioniștii definiți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020
  CERERE
  Către AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ................./MUNICIPIULUI BUCUREȘTISubsemnatul, ................., în calitate de ...........................alte detalii/situații ..........................,(Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. și data autorizației de funcționare sau tip, nr. și data documentului care atestă profesia sau ale documentului/contractului în baza căruia își desfășoară activitatea.)în cadrul (denumirea completă) ....................................................,CUI/CIF .................., cod CAEN ......................, cu domiciliul/sediul în localitatea ................, str. ................. nr. ........, județul ................/municipiul București, sectorul …, identificat cu CI/BI seria ........... nr. ......., CNP ............., telefon ..............., e-mail ................., în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, vă solicit acordarea indemnizației pentru perioada ................................. .Solicit plata în contul: ........................................, al cărui titular sunt, deschis la Banca ............................ .Atașez: – declarația pe propria răspundere;– copie după actul de identitate; – copie după extrasul de cont (deschis în calitatea menționată, pentru care solicit indemnizația).Data .....................Numele și prenumele (în clar) ...........................Semnătura ........................
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Către AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ......................./MUNICIPIULUI BUCUREȘTISubsemnatul(a), ............................, cu domiciliul/sediul în localitatea ..................., str. ..................... nr. ........., județul ..................../municipiul București, sectorul ........., identificat(ă) cu CI/BI seria ............ nr. .................., CNP ......................., telefon ......................, e-mail ..............................,cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:1. în anul 2019 media încasărilor/veniturilor brute lunare a fost de ............. lei;2. în perioada martie-mai 2020 am beneficiat de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, în cuantum de ............... lei;3. după încetarea stării de urgență am realizat activitate, obținând încasări/venituri brute de ............... lei (medie lunară).În aceste condiții declar că în luna ................., pentru care solicit indemnizația încasările/veniturile brute obținute sunt de ............. lei, ca urmare a reducerii temporare a activității, determinată de situațiile prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajaților în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.Data ...................Numele și prenumele (în clar) ......................Semnătura .......................
   +  Anexa nr. 2Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020Societatea cooperativă (felul și denumirea) .............................Adresa sediului social (doar localitatea) ..............................Județul .........................CUI ..........................CAEN .....................Cont bancar nr. .........................Telefon .........................E-mail ........................
  CERERE
  Către AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ................./MUNICIPIULUI BUCUREȘTISubsemnatul(a), ....................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ........................, cu sediul social în localitatea ...................., str. ...................... nr. .........., județul ................/sectorul .........., identificat cu CI/BI seria ............. nr. ................., CNP ...................., în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, vă solicit acordarea indemnizației pentru un număr de ............... persoane, în sumă totală de ..................... lei (brut), pentru perioada ..................., ca urmare a reducerii temporare a activității, determinată de instituirea stării de urgență/alertă/asediu.Plata se efectuează în contul societății cooperative nr. ...................... deschis la Banca ................... .Anexez: – declarația pe propria răspundere;– lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.
  Data ....................
  Numele și prenumele (în clar) .........................
  Administrator/Reprezentant legal
  Semnătura
  Societatea cooperativă (felul și denumirea) ...............................Adresa sediului social (doar localitatea) ............................Județul ........................CUI ..........................CAEN .........................Cont bancar nr. .......................Telefon ..........................E-mail ..........................
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Către AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ......................./MUNICIPIULUI BUCUREȘTISubsemnatul(a), ..........................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ........................., cu sediul social în localitatea ..........................., str. .................... nr. ......., județul/sectorul .................., identificat cu CI/BI seria ............... nr. ......................, CNP ......................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere:[ ] am redus temporar activitatea ca urmare a situațiilor prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;[ ] societatea nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020;[ ] pentru persoanele pentru care se solicită indemnizația societatea nu beneficiază de măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative și nici de măsurile de stimulare a angajatorilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;[ ] datele din lista prezentată sunt corecte.
  Data ......................
  Numele și prenumele (în clar) ....................
  Administrator/Reprezentant legal
  Semnătura

  LISTA PERSOANELOR
  care urmează să beneficieze de indemnizația acordată în baza
  art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind
  măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației
  epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
  precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPNumărul și data convenției individuale de muncăLuna pentru care se solicită indemnizațiaCuantumul brut al indemnizației (lei)^1
  1
  2
  ....
  TOTAL……………*)
  ^1 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.*) Total sumă ce va fi plătită de agenția pentru plăți și inspecție socială.
  Data .......................
  Numele și prenumele (în clar) ........................
  Administrator/Reprezentant legal
  Semnătura ..................................
  -----