HOTĂRÂRE nr. 767 din 10 septembrie 2020privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Secretariatul General al Guvernului, în calitate de coordonator, va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, aparatură, echipamente, instalații, fonduri pentru finanțare/cofinanțare proiecte naționale, europene și internaționale.2. La anexa nr. 2 articolul 10 alineatul (1), literele d) și e) vor avea următorul cuprins:d) analizează și avizează situațiile financiare, pe care le supune spre aprobare Secretariatului General al Guvernului, și aprobă raportul de gestiune asupra activității desfășurate de institutul național în anul precedent; e) analizează realizarea criteriilor de performanță și raportarea semestrială privind activitatea realizată de institutul național și aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condiții de echilibru al bugetului de venituri și cheltuieli;3. La anexa nr. 2 articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Institutul național întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.4. La anexa nr. 2 articolul 27, alineatul (2) se abrogă.5. La anexa nr. 2 articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește pe baza indicatorilor de performanță stabiliți de Secretariatul General al Guvernului și se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.6. La anexa nr. 2 articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Secretariatul General al Guvernului, în calitate de coordonator, va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, aparatură, echipamente, instalații, fonduri pentru finanțare/cofinanțare proiecte naționale, europene și internaționale.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 10 septembrie 2020.Nr. 767.-----