REGULAMENT din 12 septembrie 2020de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
  • BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN ANUL 2020
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2020    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1 din 12 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 842 din 14 septembrie 2020.
     +  Articolul 1(1) Birourile și oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot.(2) Candidații în alegeri, soțul/soția, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.(3) În realizarea atribuțiilor ce revin birourilor și oficiilor electorale, membrii acestora exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a funcției de membru al biroului sau al oficiului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.(4) Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau al mai multor birouri sau oficii electorale constituite la aceleași alegeri.(5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării birourilor și oficiilor electorale atestă calitatea de membru al biroului sau oficiului electoral, după caz.  +  Articolul 2(1) Reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale, precum și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale în birourile și oficiile electorale nu pot primi și nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.(2) Reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale în birourile și oficiile electorale pot fi înlocuiți la cererea celor care i-au propus în condițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. Biroul sau oficiul electoral din care reprezentantul face parte ia act de înlocuirea acestuia prin proces-verbal.(3) Membrii birourilor și oficiilor electorale care nu reprezintă partide politice, alianțe politice, alianțe electorale sau, după caz, organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale pot fi înlocuiți potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în condițiile art. 10 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Birourile și oficiile electorale lucrează în prezența majorității membrilor care le compun și iau decizii sau hotărâri, după caz, cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.(2) Dispozițiile din prezentul regulament referitoare la membrii birourilor și oficiilor electorale se aplică atât președinților, cât și locțiitorilor acestora.  +  Articolul 4(1) Ședințele birourilor și oficiilor electorale sunt conduse de președinți. (2) În lipsa președintelui biroului sau oficiului electoral, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de locțiitorul său.(3) Prezența la ședințe a membrilor birourilor și oficiilor electorale este obligatorie.(4) În cazuri justificate, președinții birourilor și oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la ședințe, cu aplicarea corespunzătoare a art. 3 alin. (1).(5) Ședințele birourilor și oficiilor electorale se pot desfășura și prin mijloace electronice, în sistem de videoconferință. Președintele biroului sau al oficiului electoral stabilește, după consultarea membrilor, modalitatea concretă de desfășurare a ședinței.(6) La ședințele birourilor și oficiilor electorale nu participă decât membrii birourilor și ai oficiilor electorale și personalul din aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul ședințelor; atunci când este cazul, pot participa reprezentanții autorităților publice având atribuții, potrivit legii, în desfășurarea alegerilor, cu aprobarea prealabilă a biroului sau a oficiului electoral.(7) Publicitatea hotărârilor și a deciziilor adoptate, precum și a măsurilor luate de biroul sau oficiul electoral se asigură în condițiile prevăzute de lege, inclusiv ale dispozițiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.  +  Articolul 5(1) Convocarea membrilor birourilor și ai oficiilor electorale la ședințe se face telefonic, prin mesaj text sau prin email, de regulă cu cel puțin 6 ore înainte, cu excepția situațiilor urgente, când se face de îndată, de către secretariatul biroului sau al oficiului electoral, la dispoziția președintelui acestuia.(2) În convocarea membrilor birourilor și ai oficiilor electorale se precizează data, ora, modalitatea și locul de desfășurare a ședinței și se comunică proiectul ordinii de zi, împreună cu materialele ce urmează a fi dezbătute.  +  Articolul 6(1) Proiectul ordinii de zi a ședinței se propune de către președinte și se aprobă cu votul majorității membrilor biroului sau ai oficiului electoral prezenți.(2) Membrii biroului sau ai oficiului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului sau oficiului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, președintele este obligat să le supună dezbaterii.  +  Articolul 7(1) Problemele înscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului sau oficiului electoral în ordinea înscrierii.(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului sau ai oficiului electoral, la propunerea președintelui, locțiitorului sau a unuia dintre membri.  +  Articolul 8(1) Membrii biroului sau ai oficiului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt și numai după acordarea acestuia de către președinte.(2) În luările de cuvânt, membrii birourilor sau ai oficiilor electorale au obligația de a se limita strict la problema pusă în discuție.(3) Președintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situația în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuție. Dacă cel în cauză nu se supune, președintele poate suspenda ședința.(4) Membrii birourilor și ai oficiilor electorale trebuie să păstreze solemnitatea ședințelor.(5) La finalizarea dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe ordinea de zi, președintele biroului sau al oficiului electoral sintetizează soluțiile propuse și le supune votului membrilor biroului electoral.(6) Președintele biroului sau al oficiului electoral asigură, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, numărarea voturilor exprimate și consemnarea acestora în procesul-verbal de ședință.(7) În cadrul dezbaterilor biroului sau ale oficiului electoral, membrii acestuia pot solicita punctul de vedere al personalului tehnic auxiliar prezent la ședință.  +  Articolul 9(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, birourile și oficiile electorale adoptă hotărâri și/sau decizii și iau măsuri cu votul majorității membrilor prezenți și cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1).(2) Votul se exprimă deschis și poate fi numai „pentru“ sau „împotrivă“ și va fi consemnat ca atare în procesul-verbal de ședință.(3) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.(4) Hotărârile și deciziile se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de membrii care au participat la adoptarea lor.(5) Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea hotărârii sau a deciziei, după caz, dacă aceasta a fost adoptată în condițiile alin. (1), a căror îndeplinire trebuie consemnată în procesul-verbal de ședință.(6) Hotărârea, decizia sau măsura adoptată se motivează de către un reprezentant al majorității membrilor care a condus la adoptarea acesteia, numit prin dispoziția președintelui, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar.(7) Deciziile se aduc la cunoștință publică, după caz, prin afișare la sediul propriu, prin comunicare către părțile interesate, prin orice alt mijloc de publicitate, precum și prin postare pe internet conform prezentului regulament.(8) Hotărârile, deciziile și măsurile adoptate se aduc la cunoștință publică sub semnătura președintelui biroului sau al oficiului electoral, prin afișare la sediul propriu sau prin orice alt mijloc de publicitate, inclusiv prin postare pe internet, și se comunică persoanelor interesate prin e-mail, fax sau poștă.  +  Articolul 10(1) Birourile și oficiile electorale sunt obligate să țină evidența tuturor întâmpinărilor, contestațiilor și a cererilor privind procesul electoral, a hotărârilor și a deciziilor adoptate, precum și a măsurilor dispuse.(2) După fiecare ședință, birourile și oficiile electorale întocmesc un proces-verbal de ședință, care se semnează de președinte sau de către locțiitorul acestuia, în cazul în care a condus ședința biroului sau a oficiului electoral, precum și de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului sau oficiului electoral și nu poate fi făcut public.(3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2) se vor consemna următoarele: a) membrii biroului ori ai oficiului electoral prezenți la ședință;b) problemele înscrise pe ordinea de zi; c) ordinea de zi aprobată de biroul sau oficiul electoral; d) soluțiile propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi; e) pe scurt, eventualele dezbateri asupra punctelor ordinii de zi; f) voturile exprimate; g) hotărârea, decizia sau măsura adoptată pentru fiecare punct al ordinii de zi.(4) În cazul înregistrării audio sau audiovideo a ședințelor birourilor și oficiilor electorale, prin excepție de la prevederile alin. (2), procesul-verbal va cuprinde numai mențiunile de la alin. (3) lit. a), c), f) și g). Înregistrările pot fi consultate, la cerere, de către membrii birourilor și ai oficiilor electorale și nu pot fi făcute publice.  +  Articolul 11(1) Programul de lucru cu publicul al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripție și al oficiilor electorale nu poate avea mai puțin de 8 ore, în fiecare zi a săptămânii, acesta trebuind să fie fixat între orele 9,00 și 18,00. Relația cu publicul și accesul la informațiile de interes public se asigură, de regulă, prin telefon și alte mijloace electronice.(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activități care țin de competența lor, Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale își încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.(3) În ziua votării, birourile și oficiile electorale asigură permanența.(4) Birourile electorale de circumscripție vor asigura permanența pe durata ședințelor Biroului Electoral Central, acestea fiind anunțate în prealabil, prin mijloace electronice, cu privire la proiectul ordinii de zi, data și ora ședinței.  +  Articolul 12Deciziile birourilor și oficiilor electorale prin care se soluționează întâmpinări, contestații și, după caz, plângeri trebuie să conțină în mod obligatoriu:a) denumirea, numărul și adresa sediului biroului sau al oficiului electoral, precum și, dacă este cazul, adresa de e-mail, numărul de telefon și/sau fax;b) data ședinței;c) datele de identificare ale contestatorului;d) obiectul întâmpinării/contestației;e) probele care au fost administrate;f) susținerile altor părți interesate, dacă este cazul;g) soluția dată și măsurile luate de biroul sau oficiul electoral, cu arătarea motivelor de fapt și de drept;h) calea de atac și termenul de exercitare a acesteia;i) semnăturile membrilor biroului sau oficiului electoral, conform art. 9.  +  Articolul 13(1) Activitatea membrilor Biroului Electoral Central, ai birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale se poate desfășura atât la sediul biroului sau al oficiului, cât și la distanță, prin mijloace electronice.(2) Ședințele Biroului Electoral Central se pot desfășura prin mijloace electronice, cu aplicarea corespunzătoare a art. 4-9.(3) Ședințele Biroului Electoral Central se înregistrează cu aplicarea corespunzătoare a art. 10 alin. (4).  +  Articolul 14(1) Pentru aplicarea prevederilor legale, precum și pentru soluționarea cererilor, întâmpinărilor și contestațiilor, Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile și oficiile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală și competitorii electorali de la data aducerii la cunoștința publică.(2) Pentru interpretarea unitară a legii, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care sunt general obligatorii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Hotărârile se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de membrii care au participat la adoptarea lor. Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condițiile art. 3 alin. (2).(4) Hotărârile și deciziile Biroului Electoral Central se afișează pe site-ul propriu.(5) Hotărârile și deciziile Biroului Electoral Central se aduc la cunoștința publică numai cu semnătura președintelui acestuia.(6) După fiecare ședință, Biroul Electoral Central emite un comunicat cu privire la hotărârile și deciziile adoptate, ce se transmite către mass-media și se publică pe site-ul propriu.(7) Hotărârile și deciziile Biroului Electoral Central, precum și orice alte acte adoptate de acesta pot fi semnate cu semnătură electronică calificată, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (3).  +  Articolul 15Președintele Biroului Electoral Central poate desemna unul sau mai mulți membri pentru întocmirea, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, a unor puncte de vedere asupra problemelor ce urmează a fi dezbătute.  +  Articolul 16Locțiitorii reprezentanților partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale în Biroul Electoral Central pot înlocui, cu aceleași drepturi și obligații, titularii, când aceștia nu pot participa la ședințele Biroului Electoral Central.  +  Articolul 17(1) Relația cu mass-media a Biroului Electoral Central, a birourilor electorale de circumscripție și a oficiilor electorale se asigură, sub coordonarea președintelui biroului sau oficiului electoral, prin intermediul purtătorului de cuvânt desemnat din cadrul personalului tehnic auxiliar de către instituția publică al cărei angajat este.(2) În cazul în care se consideră necesară emiterea unui comunicat de presă, conținutul acestuia se aprobă de președintele biroului sau oficiului electoral.  +  Articolul 18(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite potrivit legii, precum și pentru soluționarea plângerilor, întâmpinărilor și a contestațiilor, birourile electorale de circumscripție adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul circumscripției în care funcționează, pentru toate birourile electorale ale secțiilor de votare, birourile electorale pentru votul prin corespondență, competitorii electorali, autoritățile și instituțiile publice.(2) Deciziile biroului electoral de circumscripție a municipiului București sunt obligatorii și pentru oficiile electorale de sector.(3) Deciziile biroului electoral de circumscripție se aduc la cunoștință în ședință publică și prin afișare pe site-ul propriu și se comunică părților interesate.(4) Deciziile biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării sunt obligatorii pentru birourile electorale pentru votul prin corespondență și pentru birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate.(5) Deciziile biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență se afișează pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 19(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, precum și pentru soluționarea întâmpinărilor și a contestațiilor, oficiile electorale adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul sectorului în care funcționează pentru toate birourile electorale ale secțiilor de votare, competitorii electorali, autoritățile și instituțiile publice.(2) Deciziile oficiului electoral se aduc la cunoștință în ședință publică și prin afișare pe site-ul propriu și se comunică părților interesate.  +  Articolul 20(1) Contestațiile împotriva constituirii, componenței și activității birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență din străinătate sunt transmise, de îndată, prin mijloace electronice la biroul electoral al circumscripției electorale pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, prin grija misiunilor diplomatice și a consulatelor.(2) Biroul electoral al circumscripției electorale pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării asigură comunicarea, în condițiile prevăzute de alin. (1), către părțile interesate a deciziilor prin care s-au soluționat contestațiile împotriva constituirii, componenței și activității birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență din străinătate.  +  Articolul 21Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri, respectiv președinte, locțiitorul acestuia și 3 reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, iar birourile electorale din afara țării nu pot funcționa cu mai puțin de 3 membri, respectiv președinte și 2 membri.  +  Articolul 22(1) Membrul biroului electoral al secției de votare are obligația de a face cunoscute alegătorilor numele, prenumele și funcția în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa.(2) În relațiile cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, precum și cu alegătorii și persoanele acreditate, membrul biroului electoral al secției de votare este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, fiindu-i interzise manifestările indecente.  +  Articolul 23Biroul Electoral Central, fiecare birou electoral de circumscripție și oficiu electoral stabilesc, prin hotărâre, măsuri organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19.  +  Articolul 24Birourile electorale de circumscripție, birourile electorale pentru votul prin corespondență, oficiile electorale și birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează activitatea la data încheierii verificării proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor pe care le-au întocmit.  +  Articolul 25Biroul Electoral Central își încetează activitatea la 48 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit art. 12 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 26(1) Pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor și oficiilor electorale a căror activitate o sprijină, fiind degrevat de sarcinile de serviciu.(2) Personalul tehnic auxiliar are obligația de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de lege.  +  Articolul 27Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuții:a) realizează lucrările de secretariat ale biroului sau oficiului electoral;b) asigură primirea, înregistrarea și arhivarea documentelor, precum și secretariatul ședințelor biroului sau ale oficiului electoral;c) asigură redactarea proceselor-verbale de ședință, hotărârilor și a oricăror altor acte emise de birourile și oficiile electorale;d) elaborează proiecte de hotărâri, decizii și puncte de vedere la solicitarea biroului sau oficiului electoral;e) asigură relația cu publicul a biroului sau a oficiului electoral, precum și accesul la informațiile de interes public, conform legislației aplicabile;f) efectuează operațiunile materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și operațiunile materiale de predare-primire a materialelor electorale;g) întocmește și certifică listele de prezență;h) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de birourile și oficiile electorale, necesare îndeplinirii atribuțiilor acestora.  +  Articolul 28(1) Solicitările de informații de interes public adresate verbal Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție și oficiilor electorale vor fi soluționate pe loc de către personalul tehnic auxiliar al acestora.(2) Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale pot stabili ca solicitările de informații de interes public, formulate în scris sau prin e-mail, să fie soluționate de către personalul tehnic auxiliar, răspunsurile urmând a fi semnate de către coordonatorul desemnat în acest sens.(3) Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale pot stabili ca petițiile greșit îndreptate, precum și acelea care excedează în mod evident competenței acestora să fie soluționate de către personalul tehnic auxiliar, răspunsurile și adresele de transmitere spre competentă soluționare, dacă este cazul, urmând a fi semnate de către coordonatorul desemnat în acest sens.(4) Activitățile prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi monitorizate de către birourile și oficiile electorale.-----