STATUTUL din 9 iunie 2000Societăţii Comerciale "Termogal" - S.A. Galaţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 27 iunie 2000     +  Anexa 1  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea societăţii comerciale (1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială "Termogal" - S.A. Galaţi. (2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte documente emanând de la societate denumirea societăţii comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridică a societăţii comercialeSocietatea Comercială "Termogal" - S.A. Galaţi, denumita în continuare societate comercială, este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul societăţii comerciale (1) Sediul societăţii comerciale este în România, municipiul Galaţi, sos. Smardan nr. 3, judeţul Galaţi. (2) Sediul societăţii comerciale poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii. (3) Societatea comercială poate avea sucursale, reprezentante, agenţii, situate şi în alte localităţi din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 4Durata societăţii comercialeDurata societăţii comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale la registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate ale societăţii comerciale  +  Articolul 5ScopulScopul societăţii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de prestări de servicii corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, în condiţii de eficienta.  +  Articolul 6Obiectul de activitate al societăţii comercialeObiectul de activitate al societăţii comerciale este:. domeniul principal:- producţia, transportul şi distribuţia de energie electrica, termica şi de apa calda.. activităţi principale:- producerea şi distribuţia energiei electrice - cod 4013;- producţia, distribuţia şi transportul energiei termice şi al apei calde - cod 4011, 4031 şi 4032.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social iniţial este fixat la suma de 1.181.500.000.000 lei, împărţit în 11.815.000 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea activului şi pasivului pe baza balanţei de verificare contabila la data de 31 martie 2000, reactualizata conform normelor legale, aferent Sucursalei Electrocentrale Galaţi, din cadrul Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. care se divizeaza. (2) Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul român şi este integral vărsat la data constituirii noii societăţi comerciale. (3) Capitalul social iniţial este deţinut de stat, iar drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar unic se exercită de către Fondul Proprietăţii de Stat. (4) Eventualele rectificari ale capitalului social iniţial prevăzut la alin. (1) vor fi înregistrate la registrul comerţului în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare a activului şi pasivului.  +  Articolul 8Acţiunile (1) Acţiunile societăţii comerciale sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (2) Societatea comercială va tine evidenta acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat, care se păstrează la sediul sau.  +  Articolul 9Reducerea sau majorarea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare acţiune subscrisă şi plătită potrivit legii conferă deţinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului statut, precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi de statut. (2) Deţinerea acţiunilor implica adeziunea de drept la statut. (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) Obligaţiile societăţii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund numai până la concurenta capitalului social subscris.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilor (1) În orice raporturi cu societatea comercială aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar. (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau între aceştia şi terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică în presa pierderea acestora. (2) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13Atribuţii (1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii comerciale, care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari. (2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (3) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de 5, dintre care un specialist din Ministerul Finanţelor. (4) Pentru activitatea depusa reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor au dreptul la o indemnizaţie. (5) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii: a) aproba strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiară a societăţii comerciale; b) alege membrii consiliului de administraţie, cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, îi descarca de activitate şi îi revoca; c) stabileşte indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie, a secretarului acestuia şi a cenzorilor; d) stabileşte competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi ale cenzorilor şi aproba regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie; e) examinează programele de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îşi da acordul asupra acestora; f) aproba constituirea rezervelor statutare; g) examinează, aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor; h) hotărăşte cu privire la executarea de investiţii şi reparaţii capitale şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine consiliului de administraţie; i) stabileşte nivelul garanţiei cerute membrilor consiliului de administraţie, în condiţiile legii; j) se pronunţa asupra gestiunii consiliului de administraţie; k) stabileşte plafoane valorice şi competente de efectuare a cheltuielilor; l) stabileşte salariile pentru directorul general şi pentru directorii executivi. (6) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are umatoarele atribuţii: a) hotărăşte cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora; b) hotărăşte cu privire la reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni; c) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de subunitati fără personalitate juridică; d) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine consiliului de administraţie; e) hotărăşte cu privire la mutarea sediului societăţii; f) hotărăşte, dacă este cazul, modificarea şi completarea obiectului de activitate; g) aproba asocierea în vederea constituirii de noi societăţi comerciale sau participarea cu capital la alte societăţi comerciale; h) hotărăşte cu privire la divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale; i) aproba delegari de competente pentru membrii consiliului de administraţie; j) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societăţii comerciale; k) aproba conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; l) hotărăşte emisiunea de obligaţiuni şi conversia unei categorii de obligaţiuni în alta categorie sau în acţiuni; m) hotărăşte cu privire la orice modificare a statutului; n) hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea societăţii comerciale, cu excepţia celor care revin adunării generale ordinare a acţionarilor.  +  Articolul 14Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă ori de câte ori va fi necesar de către preşedintele consiliului de administraţie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte. (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor se convoacă la cererea acţionarilor care deţin cel puţin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor. (4) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de preşedintele consiliului de administraţie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. (5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii comerciale sau din cea mai apropiată localitate. (6) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia. (7) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor. (8) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilor (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenta acţionarilor care deţin cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de actionarii care deţin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta. (2) Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor menţionate la alin. (1), adunarea generală a acţionarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări generale, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenţi, cu majoritate. (3) Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenta acţionarilor care deţin trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; b) la convocările următoare, prezenta acţionarilor care deţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. (4) Preşedintele consiliului de administraţie desemnează dintre funcţionarii societăţii comerciale un secretar care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. (5) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit. (6) La şedinţele adunării generale ordinare şi extraordinare a acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii comerciale, pot fi invitaţi şi reprezentaţii salariaţilor.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau de regula prin vot deschis. (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor consiliului de administraţie. (3) Hotărârile luate de adunarea generală a acţionarilor în limitele legii sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 17Organizare (1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri. (2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani de către Fondul Proprietăţii de Stat. (3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar. (4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau. (5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul societăţii comerciale, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia. (6) Conducerea societăţii comerciale se asigura de către directorul general numit de consiliul de administraţie. (7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. (8) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. (9) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte. (10) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului general al societăţii comerciale şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme. (11) În relaţiile cu terţii societatea comercială este reprezentată de un director general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia. (12) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale. (13) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prevederile statutului sau pentru greşeli în administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor. (14) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale. (15) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. (16) Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.  +  Articolul 18Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale societăţii comerciale; b) numeşte şi eliberează din funcţie directorul general al societăţii comerciale; c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; d) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii comerciale, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; e) aproba delegarile de competenţa pentru directorul general în vederea executării operaţiunilor societăţii comerciale; f) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al societăţii comerciale; g) negociaza contractul colectiv de muncă şi aproba statutul personalului; h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale societăţii comerciale pe anul în curs; i) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; j) rezolva orice alta problema cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor; k) aproba numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie.B. Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu terţii şi este numit de consiliul de administraţie.Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale societăţii comerciale, stabilite de consiliul de administraţie; b) angajează, promovează şi concediază personalul salariat; c) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi; d) participa la negocierea contractului colectiv de muncă în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; e) negociaza, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; f) încheie acte juridice, în numele şi pe seama societăţii comerciale, în limitele mandatului dat de consiliul de administraţie; g) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii comerciale, pe compartimente; h) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; i) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; j) împuterniceşte directorii executivi sau orice altă persoană sa exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţa; k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai societăţii comerciale, executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale.  +  Capitolul 6 Gestiunea societăţii comerciale  +  Articolul 19Controlul financiar preventiv (1) Societatea comercială organizează şi exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operaţiuni care se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice. (2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate potrivit legii.  +  Articolul 20Controlul financiar de gestiune (1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate. (2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, cu posibilităţile de sustrageri, cu condiţiile de păstrare şi gestionare, precum şi cu frecventa abaterilor constatate anterior. (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariaţii au obligaţia: a) sa pună la dispoziţie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative şi alte documente necesare în vederea controlului; b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intra sub incidenţa controlului; c) sa elibereze potrivit legii documentele solicitate, în original sau în copii certificate; d) sa dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului; e) să semneze cu sau fără obiecţiuni actele de control; f) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare în vederea bunei desfăşurări a controlului şi să îşi dea concursul pentru clarificarea constatărilor. (4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate şi cu stabilirea exactă a consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum şi a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate membrilor consiliului de administraţie al societăţii comerciale.  +  Articolul 21Cenzorii (1) Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de cenzori. (2) Societatea comercială are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. (3) Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani, ei putând fi realeşi. (4) Cenzorii îşi exercită personal mandatul. (5) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil. (6) În perioada în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor. (7) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixa, stabilită de adunarea generală a acţionarilor. (8) Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) sa supravegheze gestiunea societăţii comerciale; b) sa verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele; c) sa verifice dacă registrele sunt ţinute regulat; d) sa verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil. (9) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor, dacă nu sunt însoţite de raportul cenzorilor. (10) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societăţii comerciale ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozite; b) sa convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acţionarilor, dacă nu a fost convocată de consiliul de administraţie; c) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; d) să constate depunerea regulată a garanţiei din partea membrilor consiliului de administraţie; e) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de membrii consiliului de administraţie şi de lichidatori. (11) Asupra rezultatului verificărilor efectuate conform alin. (10), precum şi asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilanţul contabil cenzorii vor prezenta adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii cenzorii vor delibera împreună, iar în caz de neînţelegere vor întocmi rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunării generale a acţionarilor. (12) Cenzorii vor aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale statutului pe care le constata, iar în cazurile mai importante, le vor aduce la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor. (13) Cenzorii iau parte la şedinţele adunării generale a acţionarilor, fără drept de vot. (14) Se interzice cenzorilor sa comunice acţionarilor, în particular, sau terţilor date referitoare la operaţiunile societăţii comerciale, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor. (15) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acţionarilor, cu votul cerut pentru adunările generale extraordinare ale acţionarilor. (17) Cenzorii societăţii comerciale îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Capitolul 7 Activitatea societăţii comerciale  +  Articolul 22Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii comerciale.  +  Articolul 23Personalul societăţii comerciale (1) Personalul se încadrează prin selecţie în condiţiile legii, pe bază de concurs sau de examen. (2) Condiţiile de angajare, de organizare şi de desfăşurare a concursurilor, a examenelor şi a selecţiei se stabilesc prin regulament. (3) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.  +  Articolul 24Evidenta contabila şi bilanţul contabil (1) Societatea comercială va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.  +  Articolul 25RegistreleSocietatea comercială va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie, registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii  +  Articolul 26Modificarea formei juridice (1) Adunarea generală a acţionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societăţii comerciale. (2) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar modificarea formei juridice se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 27Dizolvarea (1) Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii comerciale: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum şi neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedica funcţionarea acesteia; e) falimentul; f) în cazul şi în condiţiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicată; g) când capitalul social se reduce sub minimul legal; h) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut. (2) Dizolvarea societăţii comerciale se înscrie în registrul comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (3) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar dizolvarea societăţii comerciale se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 28Lichidarea (1) În caz de dizolvare societatea comercială va fi lichidată. (2) Lichidarea şi repartizarea produsului net al lichidării se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 29Litigii (1) Litigiile de orice fel, apărute între societatea comercială şi persoanele fizice sau juridice, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. (2) Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societăţi comerciale se poate apela şi la arbitraj.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 30Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, precum şi ale Codului comercial.  +  Anexa 2  +  Anexa 3