ORDIN nr. 952 din 8 septembrie 2020pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 3.555 din 8.09.2020 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2020
  - mii lei -
  Denumire program de sănătateCredite de angajament pentru anul 2020Credite bugetare pentru anul 2020
  Programul național de oncologie, din care: 2.644.367,002.512.810,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*)2.130.281,001.998.724,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT41.766,0041.766,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare550,00550,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 3.455,003.455,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizată în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)468.219,00468.219,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți96,0096,00
  Programul național de diabet zaharat1.717.762,001.569.012,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană51.821,0051.821,00
  Programul național de tratament pentru boli rare*)346.556,00374.107,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice*)159.928,00159.928,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei169.741,00169.741,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)28.973,0028.973,00
  Programul național de boli endocrine2.219,002.219,00
  Programul național de ortopedie107.304,00107.304,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice822,00822,00
  Programul național de boli cardiovasculare191.463,00191.463,00
  Programul național de sănătate mintală1.945,001.945,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:22.351,0022.351,00
  Subprogramul de radiologie intervențională 15.880,0015.880,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 5.074,005.020,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil322,00322,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular1.075,001.129,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.202.898,001.131.898,00
  Total6.648.150,006.324.394,00
  Cost volum1.276.496,001.074.578,00
  Total general7.924.646,007.398.972,00
  *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  2. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 4), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  București, 8 septembrie 2020.Nr. 952.-----