HOTĂRÂRE nr. 755 din 10 septembrie 2020privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 11 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 109 alin. (2) și al art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorității Electorale Permanente, al Ministerului Afacerilor Externe, al Agenției Naționale de Integritate, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2020 și în volumul și structura bugetelor autorităților prevăzute la alin. (1).(3) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, până la sfârșitul anului 2020.  +  Articolul 2(1) Se aprobă bugetul și cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, care se suportă din bugetul de stat, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexă.(2) Categoriile principale de cheltuieli necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 sunt următoarele:a) cheltuielile privind sediile, dotarea și funcționarea birourilor electorale și oficiilor electorale;b) indemnizațiile membrilor birourilor electorale, ale membrilor oficiilor electorale, ale personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor, ale informaticienilor și ale operatorilor de calculator;c) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale pentru votul prin corespondență, a formularelor listelor electorale suplimentare și ale extraselor de pe lista electorală permanentă sau suplimentară;d) cheltuielile privind întocmirea și imprimarea tipizatelor și a celorlalte formulare utilizate în activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență;e) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranței publice și a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;f) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;g) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;h) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru funcționarea Registrului electoral, precum și activitățile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;i) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;j) cheltuielile pentru funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;k) cheltuielile pentru funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;l) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare privind centralizarea rezultatelor alegerilor;m) cheltuielile pentru urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;n) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;o) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor electorale și a timbrelor autocolante;p) cheltuielile pentru confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare;q) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, a documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral, precum și cheltuielile de transport necesare bunei desfășurări a activității birourilor și oficiilor electorale;r) cheltuielile de informare a alegătorilor;s) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală;t) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare și selecție a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;u) cheltuielile privind instruirea primarilor, a secretarilor unităților administrativ-teritoriale, a prefecților, a mandatarilor financiari, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, a personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;v) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral și pentru amplasarea panourilor electorale;w) cheltuielile pentru primirea, procesarea și publicarea declarațiilor de avere și de interese ale candidaților;x) cheltuielile pentru primirea și verificarea declarațiilor candidaților, date conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare;y) cheltuielile aferente votului prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, specifice Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin corespondență;z) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral.  +  Articolul 3(1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul organismelor electorale și pentru suportul tehnic al acestora se acordă următoarele indemnizații:a) 250 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, locțiitorii acestora și operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile;b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, alții decât cei prevăzuți la lit. a), dar nu mai mult de 3 zile;c) 250 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale de circumscripție, pentru locțiitorii acestora, precum și pentru ceilalți membri ai birourilor electorale de circumscripție;d) 250 de lei pe zi de activitate pentru președinții oficiilor electorale, pentru locțiitorii acestora, precum și pentru ceilalți membri ai oficiilor electorale;e) 100 de lei pe zi de activitate pentru informaticieni, dar nu mai mult de 5 zile;f) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție și al oficiilor electorale, precum și pentru statisticienii acestora;g) 250 de lei pe zi de activitate pentru președintele Biroului Electoral Central, locțiitorul acestuia și ceilalți membri ai Biroului Electoral Central;h) 200 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, precum și pentru statisticienii acestuia;i) 200 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, precum și pentru statisticienii acestuia;j) 550 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, dar nu mai mult de 5 zile;k) 500 de lei pe zi de activitate pentru locțiitorii președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile;l) 450 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, alții decât cei prevăzuți la lit. j) și k), dar nu mai mult de 3 zile;m) 450 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale pentru votul prin corespondență, locțiitorii acestora, membrii și operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile;n) președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, care îndeplinesc și atribuțiile birourilor pentru votul prin corespondență, locțiitorii acestora, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și operatorii de calculator primesc în plus o indemnizație fixă de 1.000 lei, sub condiția recepționării de plicuri privind exercitarea votului prin corespondență.(2) Membrii birourilor electorale și ai oficiilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, statisticienii, informaticienii, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la birourile electorale, oficiile electorale și la sediile Autorității Electorale Permanente au dreptul la o indemnizație de protocol de 20 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări pentru fiecare zi de activitate.  +  Articolul 4(1) Plata indemnizațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-f) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului.(2) Plata indemnizațiilor de protocol aferente categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-f), precum și a celor care revin personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la birourile electorale și oficiile electorale se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului.(3) Plata indemnizațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) și h) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente.(4) Plata indemnizațiilor de protocol aferente categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) și h), precum și personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la Biroul Electoral Central și la sediile Autorității Electorale Permanente se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente.(5) Plata indemnizațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i)-n) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.(6) Plata indemnizațiilor de protocol aferente categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i)-n), precum și personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență din țară se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 5(1) Plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale de circumscripție, ale membrilor oficiilor electorale, ale membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondență se face pe baza listelor de prezență aprobate de către președinții birourilor electorale sau ai oficiilor electorale, după caz.(2) Plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție și al oficiilor electorale se face pe baza listelor de prezență, avizate de către președinții birourilor electorale de circumscripție sau ai oficiilor electorale și aprobate de către prefecți.(3) Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator se face pe baza listelor de prezență, avizate de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și aprobate de către prefecți. Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția prefecților, la solicitarea acestora, informații privind participarea operatorilor de calculator la activitățile realizate pentru pregătirea și organizarea procesului electoral.(4) Plata indemnizațiilor membrilor Biroului Electoral Central se face pe baza listelor de prezență aprobate de președintele Biroului Electoral Central.(5) Plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central se face pe baza listelor de prezență aprobate de către președintele Autorității Electorale Permanente.(6) Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator din străinătate și ai birourilor electorale pentru votul prin corespondență din țară se face pe baza listelor de prezență aprobate de către președinții birourilor electorale ai secțiilor de votare din străinătate și ai birourilor electorale pentru votul prin corespondență din țară.(7) Plata indemnizațiilor membrilor, aparatului tehnic auxiliar și statisticienilor biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării se face pe baza listelor de prezență aprobate de președintele biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.(8) Prin zi de activitate se înțelege munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi.(9) Pe durata funcționării birourilor și a oficiilor electorale, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizațiilor de detașare, precum și a oricăror alte diurne și drepturi bănești cuvenite potrivit legii.(10) Primirea indemnizației prevăzute la art. 3 alin. (1) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.  +  Articolul 6La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru sediul, dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central;b) indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;c) cheltuieli pentru confecționarea ștampilelor Biroului Electoral Central;d) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central și ale statisticienilor care își desfășoară activitatea pe lângă acest birou, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;e) indemnizațiile de protocol ale personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la Biroul Electoral Central și la sediile Autorității Electorale Permanente;f) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central;g) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru funcționarea Registrului electoral, precum și activitățile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;h) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;i) cheltuieli de informare a alegătorilor;j) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare și selecție a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;k) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea gratuită de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală;l) cheltuieli de instruire a operatorilor de calculator și a mandatarilor financiari;m) cheltuielile aferente votului prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, specifice Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 673/2019;n) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central.  +  Articolul 7(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranței publice și a pazei în cadrul procesului electoral, conform legii;b) cheltuielile cu plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;c) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante;d) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“;e) cheltuielile de mentenanță ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central și cheltuielile de carburant aferente.(2) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) indemnizațiile membrilor birourilor electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;b) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale, ale informaticienilor, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;c) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;d) indemnizațiile de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripție, oficiile electorale și la birourile electorale ale secțiilor de votare din țară;e) decontarea cheltuielilor de transport din localitatea de domiciliu sau reședință al președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora și al operatorilor de calculator la și de la ședințele de instruire, după caz, precum și în exercitarea atribuțiilor ce le revin;f) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;g) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;h) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;i) cheltuielile pentru asigurarea condițiilor materiale necesare funcționării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice;j) cheltuielile pentru confecționarea tipizatelor listelor electorale suplimentare și ale extraselor de pe lista electorală permanentă și lista suplimentară, precum și a oricăror alte tipizate și formulare utilizate în activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare;k) cheltuielile pentru dotarea și funcționarea birourilor electorale de circumscripție județene și a municipiului București și a oficiilor electorale;l) cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare;m) cheltuielile pentru achiziționarea tușului, a tușierelor și a altor materiale necesare votării;n) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral organizat în țară;o) cheltuielile pentru confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare.  +  Articolul 8(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale de Integritate, se asigură fondurile necesare finanțării cheltuielilor pentru primirea, procesarea și publicarea declarațiilor de avere și de interese depuse de către candidați.(2) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, se asigură fondurile necesare finanțării cheltuielilor pentru primirea și verificarea declarațiilor candidaților, date conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuieli aferente asigurării serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;b) cheltuieli pentru achiziționarea terminalelor utilizate de birourile electorale;c) cheltuieli pentru implementarea sistemelor informatice și de comunicații necesare birourilor electorale, precum și pentru intervențiile necesare remedierii disfuncționalităților acestora;d) cheltuieli pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor informatice destinate procesului electoral;e) cheltuieli pentru asigurarea asistenței tehnice a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și pentru intervențiile necesare remedierii disfuncționalităților acestuia.  +  Articolul 10La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică, precum și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare;c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor;d) cheltuielile cu transportul hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot de la sediul unităților teritoriale subordonate până la punctele în care se realizează tipărirea.  +  Articolul 11La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea și dotarea secțiilor de votare din străinătate, precum și pentru organizarea procesului electoral în străinătate;b) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru închirierea spațiilor, dotarea și funcționarea biroului electoral pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, precum și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență;c) indemnizațiile membrilor biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;d) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar și ale statisticienilor biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;e) indemnizațiile membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și ale membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondență, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;f) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și ai birourilor electorale pentru votul prin corespondență, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;g) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecționarea ștampilei biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, a ștampilelor birourilor electorale pentru votul prin corespondență și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate; h) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor necesare votării în străinătate, precum și pentru achiziția și distribuirea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;i) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru serviciile de comunicații din străinătate;j) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ale locțiitorilor acestora, operatorilor de calculator, precum și ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din străinătate propuși de Ministerul Afacerilor Externe;k) indemnizațiile de protocol cuvenite personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență din țară;l) cheltuielile pentru arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral primite de la biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, birourile electorale pentru corespondență și birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate;m) cheltuielile efectuate pentru măsurile de prevenție și protecție și materialele de protecție sanitară necesare desfășurării activității birourilor electorale pentru votul prin corespondență organizate în străinătate, birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate, precum și a participanților la procesul electoral din străinătate, constând în, dar fără a se limita la servicii de specialitate pentru dezinfecția spațiilor alocate secțiilor de votare, materiale consumabile, măști de protecție, mănuși și dezinfectanți;n) cheltuieli privind distribuirea terminalelor informatice furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale către birourile electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate;o) cheltuieli pentru informarea cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate privind modalitățile de exercitare a dreptului de vot în străinătate;p) orice alte cheltuieli necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor în străinătate.  +  Articolul 12În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral comunică Autorității Electorale Permanente situația sumelor alocate și cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și cheltuieli de capital.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Vajda Zsombor
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 10 septembrie 2020.Nr. 755.  +  ANEXĂ
  BUGETUL ȘI STRUCTURA
  cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor
  pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
  - mii lei -
  InstituțiaCheltuieliTOTAL
  CapitolPersonalBunuri și serviciiActive nefinanciare
  I. Ministerul Afacerilor Interne290.000175.160-465.160
  1. Instituțiile prefectului51.01290.00098.000-388.000
  TOTAL CAP 51.0151.01290.00098.000-388.000
  TOTAL CAP 61.0161.01-77.160-77.160
  II. Secretariatul General al Guvernului51.011506.528-6.678
  - Institutul Național de Statistică51.011506.400-6.550
  1. Aparat propriu51.0130400-430
  2. Direcțiile teritoriale de statistică51.011206.000-6.120
  - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale80.01-128-128
  III. Autoritatea Electorală Permanentă51.015.21615.30084521.361
  1. Aparat propriu51.0126014.47837015.108
  2. Biroul Electoral Central51.014.9568224756.253
  IV. Ministerul Afacerilor Externe51.0160.00062.000700122.700
  V. Serviciul de Telecomunicații Speciale61.016.7151.897-8.612
  VI. Agenția Națională de Integritate51.01-650-650
  VII. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 51.01--200200
  TOTAL GENERAL362.081261.5351.745625.361
  ----