HOTĂRÂRE nr. 754 din 10 septembrie 2020privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislația în vigoare privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, care revin ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, denumită în continuare Comisia tehnică centrală, fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 1.(2) Componența nominală a Comisiei tehnice centrale se stabilește, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte instituții sau societăți prevăzute în anexa nr. 1.(3) La ședințele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituții ale administrației publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes economic general, precum și ai organizațiilor neguvernamentale interesate.(4) Ședințele Comisiei tehnice centrale se pot desfășura și prin mijloace electronice.(5) Comisia tehnică centrală evaluează săptămânal stadiul realizării acțiunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și transmite Guvernului, dacă este cazul, propuneri pentru rezolvarea problemelor întâmpinate.(6) Comisia tehnică centrală informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.  +  Articolul 2(1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile țării, pe întreaga perioadă electorală și, în mod deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care premerg și succedă acestei zile.(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menține și asigură ordinea publică în zona secțiilor de votare și securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, pe timpul transportului acestora la birourile și oficiile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și securitatea pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.(3) Ministerul Afacerilor Interne asigură achiziționarea timbrelor autocolante, precum și confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“.(4) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor Autorității Electorale Permanente, precum și ale Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripție, ale oficiilor electorale și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare.(5) Instituțiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) asigură imprimarea buletinelor de vot;b) asigură imprimarea tipizatelor și formularelor necesare desfășurării activității birourilor electorale ale secțiilor de votare,c) asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, ale oficiilor electorale și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;d) asigură confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare;e) asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;f) asigură condițiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator.  +  Articolul 3(1) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripție din țară și al oficiilor electorale este asigurat de Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne, iar statisticienii necesari, de către Institutul Național de Statistică.(2) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală Permanentă, iar statisticienii necesari de către Institutul Național de Statistică.(3) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție și al oficiilor electorale vor face parte, în mod obligatoriu, informaticieni, după cum urmează:a) cel puțin un informatician pentru fiecare comună;b) cel puțin doi informaticieni pentru fiecare oraș;c) cel puțin trei informaticieni pentru fiecare municipiu și sector al municipiului București.(4) Informaticienii prevăzuți la alin. (3) asigură sprijinirea activității centrelor de intervenție operativă prevăzute la art. 5 alin. (2).(5) Informaticienii prevăzuți la alin. (3) și (4) vor fi desemnați în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție și al oficiilor electorale, la propunerea autorităților administrației publice locale și centrale implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor, numai pe baza evaluării efectuate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(6) Informaticienii prevăzuți la alin. (3) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinii atribuțiilor care le revin.(7) Prin informatician, în sensul prezentei hotărâri, se înțelege persoană cu abilități în domeniul tehnologiei informației.(8) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripție și al oficiilor electorale asigură în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale și oficiilor electorale adoptat potrivit art. 11 alin. (9) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, relația cu publicul, relația cu mass-media, accesul la informațiile de interes public, înregistrarea și arhivarea documentelor primite sau adoptate de birourile și oficiile electorale, secretariatul ședințelor, elaborarea și redactarea actelor adoptate de birourile și oficiile electorale, efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și a operațiunilor materiale de predare-primire și arhivare a materialelor electorale.(9) Publicitatea actelor adoptate de Biroul Electoral Central se asigură prin intermediul paginii de internet gestionate de Autoritatea Electorală Permanentă, iar publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de circumscripție, prin intermediul paginilor de internet ale instituțiilor prefectului, respectiv a Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 4(1) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului Electoral Central și birourilor electorale de circumscripție, pentru operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii, în limita fondurilor alocate.(2) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.(3) Tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se asigură prin direcțiile teritoriale de statistică și/sau prin Institutul Național de Statistică.  +  Articolul 5(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) asigură dezvoltarea aplicației informatice pentru verificarea dreptului la vot, precum și a aplicației informatice pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind rezultatele alegerilor, utilizate de Biroul Electoral Central, conform cerințelor operaționale furnizate cu 60 de zile înainte de data votării de către Autoritatea Electorală Permanentă;b) asigură echipamente informatice și de comunicații pentru implementarea și funcționarea sistemelor informatice utilizate în procesul electoral, precum și pentru asistența tehnică necesară acestora;c) asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;d) asigură terminalele informatice necesare Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, înregistrării audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, precum și fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;e) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea operatorilor de calculator;f) asigură instruirea informaticienilor;g) asigură servicii de comunicații de voce și terminalele telefonice mobile pentru centrele de suport prevăzute la art. 14.(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, la nivelul fiecărui județ, constituirea a minimum 4 centre de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură funcționarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de votare.(4) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă și a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența înregistrărilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator, și le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările audiovideo se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, după împlinirea termenului de păstrare, acestea, precum și eventualele copii realizate fiind distruse, prin proceduri ireversibile.(6) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția organelor competente să constate contravenții și fraude electorale sau să urmărească infracțiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor audiovideo prevăzute la alin. (1) lit. d).  +  Articolul 6(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziția primarilor spații în vederea organizării de secții de votare, precum și pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare.(2) Spațiile puse la dispoziția primarilor în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unitățile de asistență medicală cu paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate.(3) Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile de votare.  +  Articolul 7(1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților.(2) Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a municipiului București se stabilește de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituțiilor/ societăților prevăzute în anexa nr. 2.(3) La ședințele comisiilor tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.(4) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județe, respectiv din municipiul București, pe lângă comisiile tehnice prevăzute la alin. (2) se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de către subprefecți, formate din personal desemnat de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, organizate la nivelul județului, respectiv al municipiului București. Din grupul tehnic de lucru vor face parte și 3 persoane încadrate în aparatul de specialitate al președintelui consiliului județean, respectiv al primarului general al municipiului București.(5) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite personalului care își desfășoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituțiile sau autoritățile administrației publice de la care aceștia provin.(6) Comisiile tehnice județene și Comisia tehnică a municipiului București vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.  +  Articolul 8(1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.(2) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul logistic al instituțiilor prefectului, asigură instruirea primarilor și a secretarilor generali ai comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.(3) Prefecții, împreună cu birourile electorale de circumscripție din țară, stabilesc graficul de preluare și distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral.(4) În situația în care prefectul este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, precum și în cazurile în care această funcție este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, este asigurată de un subprefect.(5) În perioada electorală, Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne vor acorda sprijin de specialitate prefecților și primarilor, în vederea realizării la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.  +  Articolul 9(1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul, dotarea tehnică și materială ale Biroului Electoral Central.(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură mijloacele de transport necesare bunei desfășurări a activității Biroului Electoral Central.(3) Prefecții, împreună cu președinții consiliilor județene, respectiv primarul general al municipiului București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție județene, respectiv sediul și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripție a municipiului București.(4) Primarii sectoarelor municipiului București, împreună cu prefectul municipiului București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale oficiilor electorale.(5) Ministerul Afacerilor Externe asigură, în condițiile legii, sediile și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență.(6) Sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară se asigură de către primari, împreună cu prefecții.(7) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de circumscripție, a birourilor electorale pentru votul prin corespondență și a birourilor electorale ale secțiilor de votare vor fi utilizate, de regulă, bunurile aflate în proprietatea publică sau în administrarea autorităților publice prevăzute la alin. (2), (4)-(6).(8) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, primarii vor utiliza bunurile recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare de funcționare.(9) În cazurile în care bunurile necesare amenajării și dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secțiilor de votare din țară nu se pot recupera, se vor achiziționa unele noi de către instituțiile prefectului, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora.(10) Sediile birourilor electorale de circumscripție din țară sunt stabilite de prefecți, iar cel al biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării de către ministrul afacerilor externe, prin ordin, în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) întocmesc și tipăresc listele electorale permanente;b) asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;c) informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;d) asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;e) acordă sprijin reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru instalarea echipamentelor și furnizarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1);f) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și protecția fizică a acestora;g) acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral ce îi revin, potrivit actelor normative în vigoare.  +  Articolul 11(1) Ministerul Afacerilor Externe asigură sediul și dotarea tehnică și materială ale biroului electoral de circumscripție pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență organizate în țară și în străinătate;(2) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijinul logistic necesar biroului electoral de circumscripție pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării, pentru pregătirea și organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților.(3) Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare, ia măsuri pentru identificarea de spații adecvate pentru sediile secțiilor de votare din străinătate, precum și pentru obținerea acordului autorităților din statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor.(4) Ministerul Afacerilor Externe asigură serviciile de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.(5) Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală Permanentă iau măsuri pentru informarea cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate privind modalitățile de exercitare a dreptului de vot în străinătate.(6) Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente, în timp util, necesarul de buletine de vot, ștampile cu mențiunea „VOTAT“ și timbre autocolante care sunt folosite la secțiile de votare din străinătate.(7) Paza secțiilor de votare din străinătate se asigură cu luarea în considerare a condițiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate.(8) Ministerul Afacerilor Externe asigură distribuirea terminalelor informatice furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale către birourile electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate.  +  Articolul 12(1) Autoritatea Electorală Permanentă coordonează activitățile privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și activitățile de centralizare electronică a datelor consemnate în procesele-verbale privind rezultatele votării și aduce la cunoștință publică, pe site-ul propriu și al Biroului Electoral Central, datele și informațiile de interes public rezultate din acestea.(2) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea și/sau instruirea membrilor birourilor electorale, a celorlalți participanți la procesul electoral, precum și a alegătorilor, prin realizarea, distribuirea și/sau difuzarea de publicații, ghiduri, broșuri, pliante și producții audiovideo.(3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură instrumentele și aplicațiile tehnice necesare desfășurării ședințelor Biroului Electoral Central prin mijloace electronice.(4) Primarii, prin aparatele de specialitate ale acestora, vor sprijini Autoritatea Electorală Permanentă la distribuirea și/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 13Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale asigură transportul hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot de la sediul unităților teritoriale subordonate până la punctele în care se realizează tipărirea.  +  Articolul 14Pe lângă Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție județeană și biroul electoral de circumscripție a municipiului București se organizează și funcționează, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale și oficiilor electorale adoptat potrivit art. 11 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, centre de suport pentru relația cu publicul și cu birourile electorale ierarhic inferioare, deservite de personalul tehnic auxiliar al acestora.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Vajda Zsombor
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 10 septembrie 2020.Nr. 754.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
  Președinte: ministrul afacerilor interne Membri:– președintele Autorității Electorale Permanente;– secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;– secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;a) reprezentanți, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat/secretar general/reprezentant cu însărcinări speciale, ai:– Secretariatului General al Guvernului;– Ministerului Afacerilor Externe;– Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;– Ministerului Finanțelor Publice;– Ministerului Muncii și Protecției Sociale; – Ministerului Educației și Cercetării;– Ministerului Sănătății;– Institutului Național de Statistică;– Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;– Serviciului de Telecomunicații Speciale; b) reprezentanți ai: – Agenției Naționale de Presă AGERPRES;– Societății Române de Televiziune;– Societății Române de Radiodifuziune;c) reprezentanți ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice.NOTĂ:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 2
  COMPONENȚA
  Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și a Comisiei tehnice a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
  – prefectul județului, respectiv al municipiului București;– reprezentantul Autorității Electorale Permanente;– un subprefect;– secretarul general al județului, respectiv secretarul general al municipiului București;– directorul executiv al direcției regionale/județene de statistică;– directorul general al direcției regionale a finanțelor publice/șeful administrației județene a finanțelor publice, după caz; – inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București;– inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București;– șeful structurii județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București; – șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;– inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean, respectiv directorul general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București;– inspectorul general al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;– directorul direcției de sănătate publică a județului, respectiv al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;– reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicații Speciale;– reprezentanții teritoriali ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice;– corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă AGERPRES. NOTĂ:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București sunt asigurate de personalul din cadrul instituției prefectului.
  ----