REGULAMENT din 3 august 2020de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 septembrie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 4.916 din 3 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 septembrie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Formarea personalității umane prin educație fizică și sport este una dintre finalitățile învățământului românesc.  +  Articolul 2În vederea aplicării Strategiei de dezvoltare a învățământului preuniversitar, Ministerul Educației și Cercetării inițiază, organizează și desfășoară campionate sportive școlare și interșcolare.  +  Articolul 3(1) Ministerul Educației si Cercetării, prin Direcția generală învățământ preuniversitar, organizează și coordonează în fiecare an școlar, sub denumirea „Olimpiada națională a sportului școlar“ (O.N.S.Ș.), competiții sportive școlare și interșcolare. La acestea au dreptul de a participa toți copiii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar înscriși în registrul matricol al unității de învățământ pe care o reprezintă, la data de 1 octombrie a anului școlar respectiv, și care nu sunt legitimați la disciplina sportivă pentru care participă, la unitățile de/cu învățământ sportiv, la palatele și cluburile elevilor, la clasele cu program sportiv sau la alte structuri sportive, pe tot parcursul anului competițional (1 septembrie-31 august).Elevii din centrele de excelență și centrele olimpice, școlarizați temporar în unități de învățământ din localitățile în care funcționează acestea, au drept de participare numai pentru unitățile de învățământ de unde provin și sunt înmatriculați.(2) Coordonarea Olimpiadei naționale a sportului școlar este asigurată de către Direcția generală învățământ preuniversitar în colaborare cu Federația Sportului Școlar și Universitar.  +  Articolul 4Olimpiada națională a sportului școlar se organizează și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, cu datele calendarului competițional național, cu prevederile metodologice referitoare la disciplinele sportive nominalizate, precum și cu prevederile regulamentelor tehnice ale federațiilor naționale sportive.  +  Articolul 5Olimpiada națională a sportului școlar constituie strategie a Direcției generale învățământ preuniversitar în colaborare cu Federația Sportului Școlar și Universitar și este finanțată de către acestea din bugetul repartizat Ministerului Educației și Cercetării.  +  Capitolul II Obiective  +  Articolul 6Prin activitățile sportive și cele cultural-artistice care o însoțesc, Olimpiada națională a sportului școlar urmărește:a) dezvoltarea armonioasă a individului, prin educație fizică, educație igienico-sanitară și practicarea sportului de masă;b) favorizarea socializării, cu forma sa - integrarea socială a elevilor/copiilor;c) creșterea numărului de elevi practicanți ai sportului de performanță, prin lărgirea și diversificarea activităților de selecție oferite de actuala organizare competițională de masă;d) cultivarea în rândul copiilor și a elevilor a spiritului de disciplină, de fair-play, de eliminare a violenței din sport, prin practicarea organizată și sistematică a sportului de masă;e) dezvoltarea și consolidarea la elevi a deprinderii de practicare independentă a uneia sau a mai multor discipline sportive;f) optimizarea stării de sănătate a populației școlare și, implicit, a celei adulte;g) creșterea continuă a numărului de participanți la competițiile naționale sportive școlare rezervate copiilor și elevilor care nu se află în evidențele performanței sportive;h) susținerea practicării sporturilor tradiționale românești;i) introducerea de noi discipline sportive care au corespondență internațională;j) atragerea și implicarea factorilor de decizie administrativă locală, a altor persoane fizice și juridice în organizarea și derularea activităților sportive școlare;k) sprijinirea persoanelor fizice și juridice care doresc să organizeze, în colaborare cu structurile abilitate ale Ministerului Educației și Cercetării, competiții sportive școlare în afara calendarului competițional național; l) crearea/consolidarea unei identități sportive pentru fiecare unitate de învățământ;m) dezvoltarea spiritului de emulație atât între elevi, cât și între unitățile de învățământ;n) optimizarea pregătirii echipelor care vor reprezenta sportul școlar românesc la competițiile internaționale organizate de către Federația Internațională a Sportului Școlar;o) eficientizarea competițiilor sportive de la nivelul fiecărei unități de învățământ.  +  Capitolul III Aspecte organizatorice  +  Articolul 7(1) Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale a sportului școlar este elaborat de Direcția generală învățământ preuniversitar și de Federația Sportului Școlar și Universitar și aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării. (2) Calendarul competițional național și prevederile metodologice referitoare la disciplinele sportive nominalizate în acesta se elaborează, anual, de Direcția generală învățământ preuniversitar și de Federația Sportului Școlar și Universitar, cu consultarea inspectorilor școlari de educație fizică și sport, se avizează de către secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, se transmit în teritoriu până la începutul anului școlar și însoțesc prezentul regulament.(3) Direcția generală învățământ preuniversitar, prin inspectorii generali pentru educație fizică și sport, și Federația Sportului Școlar și Universitar răspund în fața superiorilor ierarhici, în funcție de aria de competență, de coordonarea, îndrumarea, controlul și adoptarea măsurilor care se impun pentru buna organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale a sportului școlar, în toate dimensiunile acesteia.  +  Articolul 8(1) Inspectorul școlar general al inspectoratului școlar organizator este responsabil de buna organizare și desfășurare a competițiilor de pe raza județului/municipiului București, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale calendarului competițional național. În vederea exercitării acestei atribuții, inspectorul școlar general emite decizii. (2) Pentru buna organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale a sportului școlar, inspectoratele școlare vor solicita sprijinul autorităților și comunităților locale, al direcțiilor județene pentru sport și tineret/a municipiului București, al altor persoane juridice și fizice care doresc să sprijine această acțiune.  +  Articolul 9În vederea organizării și desfășurării Olimpiadei naționale a sportului școlar se constituie, la nivelul fiecărui inspectorat școlar, comisia județeană/a municipiului București a sportului școlar, comisiile pe discipline sportive, iar la nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie comisia sportului școlar.  +  Articolul 10(1) La Olimpiada națională a sportului școlar au drept de participare copiii și elevii din învățământul preuniversitar de stat, particular, cursuri de zi, seral, frecvență redusă care, în anul școlar aflat în curs (1 septembrie-31 august), îndeplinesc condițiile de la art. 3 alin. (1) din prezentul regulament.(2) Dacă pe parcursul desfășurării competițiilor sau după terminarea fazei naționale până la începerea noului an competițional se constată că la una dintre etape sau la toate etapele o echipă a folosit un elev care a încălcat condițiile de la alin. (1), echipei i se vor retrage atât locurile ocupate în clasamentele etapelor, cât și diplomele și premiile care i-au fost acordate, urmate de aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația școlară în vigoare, pentru toți cei vinovați. Locurile ocupate, diplomele și premiile retrase vor fi acordate următoarei clasate.  +  Articolul 11(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ se organizează și se desfășoară, în fiecare an școlar, campionatul sportiv al unității de învățământ, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din prezentul regulament.(2) Anul competițional sportiv școlar începe la data de 1 octombrie, „Ziua sportului școlar“, zi în care fiecare elev va participa la activități motrice desfășurate în școală.(3) La campionatul sportiv al unității de învățământ, în cadrul competițiilor organizate la disciplinele sportive pentru care sunt legitimați, elevii cuprinși în învățământul sportiv pot participa în calitate de arbitri sau de organizatori de competiții.(4) La nivelul unității de învățământ se mai pot organiza și desfășura alte competiții, cum ar fi: „cupe“, festivaluri etc., la care pot participa elevi legitimați și/sau nelegitimați sportiv, fără respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din prezentul regulament.  +  Articolul 12(1) Pregătirea elevilor, în vederea participării la campionatele școlii și la cele interșcolare, se face sub îndrumarea cadrelor didactice - profesori de educație fizică și sport, educatoare, învățători, institutori.(2) Organizarea și participarea la activitățile sportive din cadrul Olimpiadei naționale a sportului școlar, precum și promovarea de elevi în învățământul sportiv sau în sportul de performanță constituie criterii de evaluare a personalului didactic, precum și a unității de învățământ.  +  Articolul 13(1) Conform calendarului competițional național, la unele discipline sportive, Olimpiada națională a sportului școlar se organizează separat pentru mediul urban și pentru mediul rural.(2) Olimpiada națională a sportului școlar se organizează astfel:1. faza pe unitatea de învățământ (faza pe grupe, pe clasă, interclase, pe școală);2. faza pe localitate;3. faza pe centre de localități;4. faza pe județ/sectoare;5. faza pe zonă/municipiul București;6. faza națională (participă cel puțin 4 echipe, respectiv 4 elevi, calificate/calificați în urma desfășurării fazei anterioare) care desemnează campioana națională școlară/campionul național școlar sau, unde este cazul, campioana națională școlară-urban/campionul național școlar-urban, respectiv campioana națională școlară-rural/campionul național școlar-rural.(3) În funcție de numărul de participanți înscriși, comisia județeană/a municipiului București a sportului școlar și comisiile pe discipline sportive pot decide organizarea directă a fazei pe județ/sectoare.  +  Articolul 14(1) Disciplinele sportive pentru care se organizează Olimpiada națională a sportului școlar se stabilesc, anual, prin calendarul competițional național.(2) Respectarea datelor stabilite în calendarul competițional național, pentru organizarea și desfășurarea fiecărei faze, este obligatorie.  +  Articolul 15(1) Faza pe unitatea de învățământ reprezintă campionatul sportiv al școlii și numai prin prisma acestuia se desemnează reprezentanta/reprezentanții la etapele superioare ale Olimpiadei naționale a sportului școlar. (2) Etapele pe discipline sportive din cadrul campionatului sportiv al școlii se desfășoară la un interval de cel puțin 5 zile lucrătoare. (3) Fiecare unitate de învățământ are obligația să se înscrie și să participe în cadrul Olimpiadei naționale a sportului școlar la cel puțin 2 (două) discipline sportive dintre cele prevăzute în calendarul competițional național, elaborat pentru anul școlar în curs.  +  Articolul 16(1) Faza pe unitatea de învățământ se organizează de către comisia sportului școlar din unitate, care angrenează în această activitate elevii din toate clasele, profesorii de educație fizică și sport, diriginții, învățătorii, educatoarele, institutorii și alte cadre didactice din respectiva unitate, titulari sau suplinitori.(2) Celelalte faze, inclusiv faza națională, se organizează de către comisia județeană/a municipiului București a sportului școlar, prin comisiile pe discipline sportive.  +  Articolul 17(1) Comisia județeană/a municipiul București a sportului școlar se constituie și funcționează la nivelul fiecărui inspectorat școlar. În spiritul asigurării unei activități eficiente, fiecare inspectorat școlar are latitudinea de a stabili numărul membrilor comisiei.(2) Membrii Comisiei județene/a municipiului București a sportului școlar pot fi inspectori școlari generali, inspectori școlari generali adjuncți, inspectori școlari de educație fizică și sport, inspectori școlari de alte specialități, inspectori școlari pentru învățământul preșcolar și primar, contabili ai inspectoratului școlar, reprezentanți ai administrației publice județene/locale, ai mass-mediei, ai direcției județene pentru sănătate publică, ai direcției județene/a municipiului București pentru sport și tineret, ai inspectoratului județean de poliție, jandarmerie, ai asociațiilor județene pe ramuri sportive, directori de unități de învățământ, profesori de educație fizică și sport, de alte specialități, învățători, educatoare, institutori, salariați din unitățile de învățământ, parlamentari și oameni de afaceri, alte persoane.(3) Inspectorul școlar de educație fizică și sport propune consiliului de administrație al inspectoratului școlar membrii Comisiei județene/a municipiului București a sportului școlar dintre persoanele menționate la alin. (2). Completarea acesteia cu noi membri se face tot la propunerea inspectorului școlar de educație fizică și sport. Pe baza hotărârii consiliului de administrație, inspectorul școlar general emite decizia de numire a membrilor comisiei.(4) Comisia județeană/a municipiului București a sportului școlar este întrunită legal în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii săi. Deciziile se adoptă cu majoritate simplă.(5) Comisia județeană/a municipiului București a sportului școlar este condusă de către:a) un președinte - inspectorul școlar general;b) un președinte-executiv - inspectorul școlar pentru educație fizică și sport care este și reprezentantul oficial al Federației Sportului Școlar și Universitar în teritoriu;c) trei vicepreședinți - un reprezentant al consiliului consultativ al profesorilor de educație fizică și sport și încă două persoane nominalizate de către directorul direcției județene/a municipiului București pentru sport și tineret;d) un secretar - profesor titular de educație fizică și sport.(6) Comisia județeană/a municipiului București a sportului școlar are următoarele atribuții:a) asigură buna organizare și desfășurare a competițiilor sportive;b) monitorizează constituirea Asociației sportive școlare în fiecare unitate de învățământ;c) asigură organizarea și desfășurarea competițiilor pentru învățământul preșcolar și primar, prin implicarea inspectorilor școlari pentru învățământ preprimar și învățământ primar;d) popularizează Olimpiada națională a sportului școlar la nivelul județului;e) asigură transmiterea documentelor oficiale ale Olimpiadei naționale a sportului școlar (regulament, calendar, prevederi metodologice) tuturor unităților de învățământ;f) stabilește comisiile pe discipline sportive și numește membrii acestora;g) anunță în scris unitățile de învățământ membrii comisiilor disciplinelor sportive, locul de desfășurare a competițiilor, locul de cazare și masă pentru participanți, mijloacele de transport facile;h) asigură, la toate fazele, arbitrii pentru fiecare disciplină sportivă; arbitrii vor fi calificați; baremul de arbitraj se asigură în funcție de posibilități;i) asigură asistența medicală autorizată la toate fazele competițiilor;j) asigură ordinea și securitatea activității, securitatea și integritatea fizică a tuturor participanților la competiții;k) centralizează rapoartele primite de la comisiile pe discipline sportive, care privesc persoanele și faptele săvârșite de acestea, considerate ca abateri, și le înaintează inspectorului școlar general în subordinea căruia acestea se află;l) controlează, aprobă și răspunde de stabilirea corectă a clasamentelor fazelor pe care le organizează;m) organizează festivitatea de premiere, începând cu faza pe județ/sector;n) asigură publicitatea în mass-media;o) atrage sponsori pentru organizarea și desfășurarea competiției;p) întocmește și răspunde de păstrarea unui dosar al comisiei, care va conține toate documentele elaborate cu ocazia desfășurării fiecărei faze a competiției;q) răspunde de buna organizare și desfășurare a campionatelor sportive ale unităților de învățământ;r) transmite toate datele la Ministerul Educației și Cercetării, direcției generale învățământ preuniversitar și Federației Sportului Școlar și Universitar, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.(7) Atribuțiile menționate la alin. (6) se repartizează în plenul comisiei, cu acordul membrilor săi.  +  Articolul 18(1) Comisia pe disciplină sportivă organizează și desfășoară competiția numai la disciplina sportivă pentru care a fost constituită. Membrii unei comisii pot face parte și din alte comisii pe discipline sportive.(2) Comisia pe disciplină sportivă este condusă de către:a) un președinte - profesor de educație fizică și sport, titular în învățământ, pe cât posibil, cu specializare corespunzătoare respectivei discipline sportive (la șah, un antrenor calificat);b) un vicepreședinte - profesor titular de educație fizică și sport;c) un secretar - profesor de educație fizică și sport, alt cadru didactic sau didactic auxiliar.(3) Din comisie mai fac parte un număr de 2-6 membri, profesori de educație fizică și sport, de regulă, cu specializări compatibile cu disciplina sportivă respectivă, și arbitri.(4) Comisia pe disciplină sportivă este întrunită legal în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii săi. Deciziile se adoptă cu majoritate simplă.(5) Atribuțiile comisiei se repartizează în plenul acesteia și sunt următoarele:a) asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a competițiilor specifice care îi sunt atribuite;b) popularizează competiția la nivelul fazei de desfășurare;c) anunță participanților, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, data și locul competiției, al ședinței tehnice, mijloacele de transport, locul de cazare și masă, date cu privire la costuri;d) asigură prezența arbitrilor nominalizați de comisia județeană/a municipiului București a sportului școlar;e) asigură și răspunde de respectarea legalității și a prevederilor regulamentare;f) asigură bază sportivă corespunzătoare;g) asigură condițiile de cazare și masă (de regulă, în spațiile învățământului), hotărâte de comisia județeană/a municipiului București a sportului școlar;h) asigură și răspunde de înscrierea participanților la competiție;i) asigură efectuarea validării echipelor/elevilor și a însoțitorilor oficiali;j) asigură prezența asistenței medicale autorizate;k) înregistrează contestațiile și asigură judecarea acestora în conformitate cu prevederile regulamentare/legale;l) asigură ordinea și disciplina participanților la competiție;m) asigură și răspunde de securitatea și integritatea fizică a tuturor participanților la competiție;n) stabilește clasamentul competiției și îl înaintează comisiei județene/a municipiului București a sportului școlar;o) înaintează comisiei județene/a municipiului București a sportului școlar raportul despre persoanele care au săvârșit abateri și abaterile săvârșite de acestea;p) colaborează cu conducerile unităților de învățământ, implicate în competiție;q) colaborează permanent cu conducerea comisiei județene/a municipiului București a sportului școlar;r) întocmește și răspunde de păstrarea unui dosar al comisiei, care va conține toate documentele elaborate cu ocazia desfășurării fiecărei faze a competiției.  +  Articolul 19(1) Comisia sportului școlar din unitatea de învățământ se constituie la nivelul fiecărei unități de învățământ.(2) Membrii comisiei sunt numiți, reconfirmați sau înlocuiți anual prin decizie a directorului unității, pe baza hotărârii consiliului de administrație.(3) Comisia sportului școlar din unitatea de învățământ este condusă de către:a) un președinte - directorul unității de învățământ;b) un președinte executiv, cadru didactic titular al unității de învățământ, de regulă, profesor de educație fizică și sport, iar acolo unde nu există, președinte executiv poate fi președintele Asociației sportive școlare pe școală/institutor/educatoare/ învățător;c) un vicepreședinte - contabilul-șef/contabilul unității de învățământ/unității de învățământ coordonatoare sau un cadru didactic titular al unității de învățământ;d) un secretar - profesor de educație fizică și sport, alt cadru didactic sau didactic auxiliar.(4) Din comisie mai fac parte un număr de 3-7 membri, cadre didactice, nedidactice și elevi.(5) Comisia este întrunită legal în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii săi. Deciziile se adoptă cu majoritate simplă.(6) Atribuțiile comisiei se repartizează în plenul acesteia și sunt următoarele:a) asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a competițiilor, atât la nivelul fiecărei clase/grupe, cât și la nivelul unității de învățământ;b) asigură și răspunde de buna organizare a participării echipelor reprezentative la fazele Olimpiadei naționale a sportului școlar la care acestea s-au calificat;c) procură documentele oficiale ale Olimpiadei naționale a sportului școlar (regulament, calendar, prevederi metodologice);d) elaborează calendarul propriu pentru campionatele sportive ale unității de învățământ;e) asigură constituirea și sprijină activitatea Asociației sportive școlare;f) urmărește și asigură ca fiecare cadru didactic, profesor de educație fizică și sport, care predă în specialitate să organizeze și să desfășoare, în cadrul campionatelor sportive ale unității de învățământ, competiții la minimum 2 (două) discipline sportive (fete și/sau băieți);g) transmite comisiei județene/a municipiului București a sportului școlar toate datele oficiale cu privire la organizarea și desfășurarea campionatelor sportive ale unității de învățământ;h) stabilește, pentru unitatea de învățământ, minimum 2 (două) discipline sportive la care să se înscrie și să participe la fazele superioare ale Olimpiadei naționale a sportului școlar;i) asigură și răspunde atât de întocmirea corectă a tuturor documentelor cerute de organizarea și desfășurarea campionatelor sportive ale unității de învățământ, cât și a celor care privesc participarea la fazele Olimpiadei naționale a sportului școlar.j) asigură bază sportivă corespunzătoare;k) răspunde de starea optimă a materialelor, aparatelor și instalațiilor sportive;l) răspunde de organizarea instruirii elevilor privind normele de protecție și securitate a activităților de educație fizică și sport din școală;m) asigură și răspunde de aplicarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal;n) pentru campionatele sportive ale unității de învățământ desemnează și asigură arbitrii oficiali, dacă există în școală sau din rândul personalului didactic, nedidactic al elevilor care cunosc și pot aplica regulamentele tehnice ale federațiilor naționale sportive;o) urmărește ca elevii care participă la campionatele sportive ale unității de învățământ să aibă aviz medical favorabil (cel eliberat pentru participarea la orele de educație fizică);p) asigură și răspunde de cunoașterea și respectarea prevederilor metodologice referitoare la disciplinele sportive nominalizate în calendarul competițional național și a regulamentelor tehnice ale federațiilor naționale sportive de către elevii și cadrele didactice care participă la competiții;q) asigură și răspunde de ordinea, disciplina și securitatea tuturor participanților la competițiile școlii;r) înregistrează și validează atât înscrierile elevului/elevilor, cât și rezultatele;s) înregistrează și rezolvă contestațiile la competițiile din campionatul sportiv al unității de învățământ, iar deciziile, comunicate în urma analizei contestațiilor, sunt definitive;t) transmite comisiei județene/a municipiului București a sportului școlar componența echipelor calificate/elevii calificați pentru fazele Olimpiadei naționale a sportului școlar;u) popularizează competiția la nivelul școlii, localității și în rândul părinților elevilor;v) organizează festivitatea de premiere, atrage sponsori pentru buna organizare și desfășurare a competiției la nivelul unității de învățământ și acordarea de premii;w) întocmește și răspunde de păstrarea unui dosar de activități sportive al comisiei, care conține toate documentele elaborate cu ocazia desfășurării competițiilor din școală.  +  Articolul 20Fiecare din comisiile prevăzute la art. 9 are obligația de a întocmi, păstra și prezenta organelor ierarhic superioare dosarul de activități sportive, care cuprinde documente referitoare la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive școlare.  +  Articolul 21Președintele executiv al comisiei județene/ a municipiului București, președintele executiv al comisiei sportului școlar din unitatea de învățământ și președintele comisiei pe disciplină sportivă răspund de întocmirea dosarului de activități sportive, în propriile comisii. Secretarii comisiilor întocmesc și păstrează toate documentele dosarului de activități sportive.  +  Articolul 22(1) Fiecare delegație sportivă are un conducător, numit de către comisia sportului școlar din unitatea de învățământ. Numirea se face pentru una sau mai multe faze ale Olimpiadei naționale a sportului școlar, iar înlocuirea acestuia se face de către comisia care l-a numit.(2) Acesta oficiază ca delegat pentru una sau mai multe discipline sportive.  +  Articolul 23(1) Contestațiile cu privire la organizarea și desfășurarea competițiilor din cadrul Olimpiadei naționale a sportului școlar sunt formulate în scris de către conducătorul oficial al delegației sportive, care le înaintează comisiei organizatoare a fazei.(2) Orice contestație se formulează în termenul prevăzut de regulamentul tehnic al federației naționale de specialitate sau până la începerea fazei superioare și se rezolvă de către comisia organizatoare a fazei. În cazul fazei naționale, contestațiile se pot depune până la 31 august al anului școlar în curs.(3) Comisia organizatoare a fazei este obligată să primească, să înregistreze și să judece contestația. În caz contrar, persoana/persoanele vinovată(e) este/sunt înlocuită(e) de către organismul care le-a numit, după care se procedează la respectarea procedurilor stipulate de prezentul alineat.(4) Contestațiile se judecă în prezența tuturor membrilor comisiei organizatoare a fazei, deciziile și efectele acestora se consemnează într-un proces-verbal și se comunică tuturor conducătorilor oficiali ai delegațiilor sportive participante, precum și inspectoratelor școlare de care aparțin cei în cauză.(5) La vot participă toți membrii comisiei organizatoare.(6) Hotărârile se supun la vot și se adoptă cu majoritate simplă și se comunică în scris contestatarilor, în termen de maximum 7 zile lucrătoare sau până la începerea următoarei faze a competiției, iar la faza națională până la începerea noului an competițional.  +  Capitolul IV Condiții de participare și calificare  +  Articolul 24La Olimpiada națională a sportului școlar participă copiii și elevii nominalizați la art. 10 alin. (1) din prezentul regulament.  +  Articolul 25(1) Participarea copiilor și elevilor la Olimpiada națională a sportului școlar este condiționată de:a) respectarea grupelor de vârstă, în conformitate cu prevederile calendarului competițional național;b) prezentarea cărții de identitate, a pașaportului sau certificatului de naștere în original pentru cei care nu au carte de identitate;c) adeverința de participare, eliberată de unitatea de învățământ la care copilul/elevul este înscris în registrul matricol, conform anexei nr. 3 din prezentul regulament (care conține și avizul medical favorabil și termenul de valabilitate pentru faza la care participă);d) formularul de înscriere, eliberat de unitatea de învățământ, conform anexei nr. 1 din prezentul regulament;e) confirmarea de participare, eliberată de asociațiile județene/municipale pe ramură sportivă/federațiile naționale de specialitate, conform anexei nr. 4 din prezentul regulament, care să ateste că elevul/eleva nu este legitimat/legitimată la disciplina/disciplinele sportivă(e) la care concurează.(2) Grupele de vârstă se stabilesc anual de către Ministerul Educației și Cercetării, prin Direcția generală învățământ preuniversitar, și de către Federația Sportului Școlar și Universitar și se transmit inspectoratelor școlare, prin calendarul competițional național.(3) Componența delegațiilor sportive școlare participante la competiții, pe discipline sportive, se stabilește anual de către Ministerul Educației și Cercetării, prin Direcția generală învățământ preuniversitar, și de către Federația Sportului Școlar și Universitar și se transmite inspectoratelor școlare, prin prevederile metodologice referitoare la disciplinele sportive nominalizate în calendarul competițional național.  +  Articolul 26(1) La toate fazele Olimpiadei naționale a sportului școlar, copiii/elevii/echipele participă numai în numele unității de învățământ căreia îi aparțin și în numele clasei/grupei la campionatul sportiv al unității de învățământ.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage după sine excluderea elevului(ei)/echipei din competiție și pierderea punctelor acumulate.  +  Articolul 27(1) La faza pe județ/sector participă elevii/echipele câștigători/câștigătoare ai/ale fazei anterioare.(2) La faza pe zonă/a municipiului București participă elevii/ echipele câștigători/câștigătoare ai/ale fazei pe județ/sector.(3) La faza națională participă elevii/echipele câștigători/ câștigătoare ai/ale fazelor de zonă/a municipiului București sau, după caz, ai/ale fazei pe județ/sector.(4) În cazul în care, din motive obiective, câștigătorii unei faze nu pot participa la faza superioară, aceștia vor fi înlocuiți de către alți/alte elevi/echipe în ordinea clasamentului.  +  Articolul 28Înscrierile participanților pentru faza de zonă/a municipiului București și la faza națională se fac direct la Comisia județeană/a municipiului București a sportului școlar organizatoare, cu respectarea calendarului competițional național.  +  Articolul 29Participarea la fiecare fază datată în calendarul competițional național, mai puțin la faza pe școală, se anunță în scris/fax și telefonic la comisia organizatoare, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de începerea competiției, de către organizatorii/oficialii echipelor calificate. În caz contrar, se pierde dreptul de participare.  +  Articolul 30La terminarea fazei pe județ/sector și a fazei pe zonă/a municipiului București, organizatorii au obligația de a trimite la Direcția generală învățământ preuniversitar și la Federația Sportului Școlar și Universitar, în termen de 10 zile lucrătoare, numele echipelor/elevilor calificate/calificați pentru faza următoare.  +  Articolul 31(1) Participarea elevilor/echipelor la fazele de zonă și finale este validată numai în cazul în care delegatul echipei este prezent cu toate documentele oficiale la ședința tehnică prestabilită, iar validarea identității elevilor se va face la ședința tehnică sau până la începerea competiției.(2) Dacă, din motive obiective, delegatul unei echipe nu poate prezenta toate documentele oficiale la ședința tehnică, acesta o poate face până la începerea competiției. În aceste cazuri, hotărârea privind participarea la competiție a celor în cauză se ia înaintea începerii desfășurării competiției, în prezența tuturor membrilor comisiei organizatoare și a tuturor conducătorilor oficiali ai delegațiilor sportive participante și se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți cei menționați.(3) Echipele/Elevii sosite/sosiți după începerea competiției nu au drept de participare în competiție.(4) Lotul de sportivi validat la începutul fiecărei faze nu poate fi modificat pe parcursul acesteia. În caz contrar, echipa respectivă este exclusă din competiție.(5) Toate fazele competițiilor se desfășoară în mod obligatoriu cu prezența nemijlocită și activă, pe parcursul întregii competiții, a tuturor membrilor comisiei organizatoare. Persoana absentă este înlocuită, în timp util, de către organul ierarhic superior care a numit-o, după care începe competiția. Dacă în timpul competiției un membru al comisiei organizatoare absentează, atribuțiile sale sunt preluate de către o altă persoană desemnată de către președintele executiv al comisiei organizatoare.  +  Articolul 32(1) La toate fazele Olimpiadei naționale a sportului școlar, desfășurarea ședinței tehnice condiționează începerea și derularea competiției.(2) Ora de desfășurare a ședinței tehnice se stabilește de comisia organizatoare și se comunică participanților cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea începerii competiției, păstrându-se probele scrise care dovedesc anunțarea participanților.(3) La ședința tehnică participă, în mod obligatoriu, toți membrii comisiei organizatoare și delegații oficiali ai unităților de învățământ participante.(4) Ședința tehnică se finalizează cu proces-verbal semnat în mod obligatoriu de toți participanții, organizatorii și delegații oficiali ai unităților de învățământ participante.(5) Refuzul delegatului unei echipe de a semna procesul-verbal anulează dreptul de participare al echipei/elevilor la competiție, acest lucru consemnându-se, ca atare, în procesul-verbal.(6) Organizatorii au obligația de a consemna în procesul-verbal toate intervențiile lor (observații, aprecieri etc.) și ale tuturor delegaților oficiali.(7) Hotărârile din ședința tehnică se adoptă prin votul membrilor comisiei organizatoare și al delegaților oficiali ai unităților de învățământ participante, cu majoritate simplă.(8) Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(6) atrage după sine nerecunoașterea clasamentului pentru etapa următoare. Această situație, nerezolvată de comisia județeană/a municipiului București a sportului școlar, se va semnala în maximum 24 de ore Ministerului Educației și Cercetării, care va decide în consecință.(9) Neanunțarea participanților atrage după sine reorganizarea respectivei faze, cu suportarea tuturor cheltuielilor ce rezidă de aici de către toți componenții comisiei organizatoare.(10) Astfel de situații sau altele ivite pe tot parcursul desfășurării Olimpiadei naționale a sportului școlar, sesizate la nivelul Direcției generale învățământ preuniversitar și la Federația Sportului Școlar și Universitar și apreciate la acest nivel ca fiind deosebite, vor fi rezolvate de Ministerul Educației și Cercetării. Soluția dată este definitivă.  +  Articolul 33(1) Ordinea de intrare în competiție și desfășurarea acesteia vor fi stabilite prin tragere la sorți și aplicarea tabelei Berger, consemnându-se ca atare în procesul-verbal de la ședința tehnică.(2) Echipa gazdă, acolo unde este cazul, își poate alege ora de începere a jocului în cadrul etapei respective.  +  Articolul 34(1) Echipele/Elevii vor fi însoțite/însoțiți în competiții numai de către persoane angajate ale unității de învățământ participante, desemnate ca delegați oficiali în formularul de înscriere înaintat de unitatea de învățământ.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage după sine nerecunoașterea caracterului oficial al persoanei în cauză și excluderea echipei/elevului din competiție.  +  Articolul 35Numărul de participanți la fiecare disciplină sportivă se stabilește anual de către Direcția generală învățământ preuniversitar și se transmite în teritoriu la începutul fiecărui an școlar prin prevederile metodologice referitoare la disciplinele sportive nominalizate în calendarul competițional național.  +  Articolul 36(1) Pentru înscrierea în competiție, unitățile de învățământ, prin profesorii-delegați, sunt obligate să prezinte comisiei organizatoare toate documentele precizate în prezentul regulament, întocmite conform exigențelor solicitate.(2) Începând cu faza pe zonă/municipiului București, fiecare conducător de delegație sportivă este obligat să prezinte comisiei de organizare toate documentele de înscriere și participare la competiție, prevăzute la art. 25 alin. (1), într-un plic sigilat, cu ștampila inspectoratului școlar și semnătura inspectorului școlar general, la expeditor. În caz contrar, echipele/elevii nu sunt primite/primiți în competiție.(3) Cadrele didactice, conducerile unităților de învățământ nu pot împiedica, sub nicio formă sau motiv, elevii să participe la campionatele interșcolare sau la campionatul sportiv al școlii.(4) O echipă sau un elev nu se poate retrage de la un joc sau de la o probă ca urmare a nemulțumirii față de arbitraj. În caz contrar, elevul/echipa este exclus/exclusă din competiție și pierde punctele acumulate.  +  Articolul 37(1) La faza pe zonă/municipiului București și la faza națională reprezentativa județului/sectorului poate fi însoțită de un arbitru calificat, de regulă, cadru didactic, care va oficia efectiv. Ceilalți arbitrii vor fi asigurați de comisia județeană/municipiului București a sportului școlar.(2) Comisia organizatoare este obligată să planifice arbitrul însoțitor să oficieze.  +  Articolul 38La începerea sau terminarea oricărei faze din campionatele școlare și interșcolare, gazdele organizează manifestări cultural-artistice la care sunt prezenți toți participanții. Situațiile speciale privind absența unor participanți vor fi decise de comisia de organizare.  +  Capitolul V Titluri și premii  +  Articolul 39(1) Pentru faza pe județ/sector se acordă titlul de campion județean/pe sector.(2) Pentru faza pe zonă/municipiului București se acordă titlul de campion zonal/al municipiului București.(3) Titlurile de campion național școlar și campioană națională școlară li se vor atribui câștigătorilor/câștigătoarelor fazelor naționale ale Olimpiadei naționale a sportului școlar la care participă cel puțin 4 echipe/elevi.  +  Articolul 40(1) Distincțiile vor consta în diplome, medalii, cupe, tricouri și echipament, în funcție de posibilitățile organizatorilor.(2) În afara distincțiilor se mai pot acorda premii în bani, alte premii, de către Ministerul Educației și Cercetării, comunitatea locală, direcțiile județene pentru sport și tineret/Direcția pentru sport și tineret a municipiului București, federații sportive naționale și sponsori, conform legislației în vigoare.(3) Primele/Primii trei echipe/sportivi clasate/clasați primesc diplome, medalii și premii, conform legislației în vigoare.(4) Ceilalți participanți pot primi diplome/mențiuni/distincții.(5) Fiecare inspectorat școlar și unitate de învățământ își poate confecționa diplome, medalii, insigne, ecusoane cu însemne proprii.  +  Capitolul VI Probleme administrativ-financiare  +  Articolul 41(1) Cheltuielile privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale a sportului școlar sunt suportate din surse bugetare, extrabugetare, precum și din alte surse, după cum urmează:a) faza pe școală - de către unitatea de învățământ și Asociația sportivă școlară, după caz;b) faza pe localitate - de către unitățile de învățământ participante;c) faza pe centre de localități - de către unitățile de învățământ participante;d) faza pe județ/sectoare - de către unitățile de învățământ participante;e) faza pe zonă/a municipiului București - de către unitățile de învățământ participante;f) faza națională - de către Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectoratul școlar organizator.(2) Cheltuielile privind transportul și cazarea participanților la Olimpiada națională a sportului școlar sunt suportate din surse bugetare, extrabugetare, precum și din alte surse, după cum urmează:a) faza pe localitate - de către unitățile de învățământ participante;b) faza pe centre de localități - de către unitățile de învățământ participante;c) faza pe județ/sectoare - de către unitățile de învățământ participante;d) faza pe zonă/a municipiului București - de către unitățile de învățământ participante;e) faza națională - de către Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare.(3) Fiecare unitate de învățământ are obligația să prevadă în buget sume alocate pentru organizare și participare la Olimpiada națională a sportului școlar.  +  Capitolul VII Sancțiuni  +  Articolul 42Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, angajații din rețeaua unităților de învățământ răspund disciplinar, material sau penal, conform Statului personalului didactic și legislației în vigoare.  +  Articolul 43Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, elevii participanți la competiții răspund conform regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și legislației în vigoare.  +  Articolul 44Pentru aplicarea prevederilor de la art. 42 și 43, organizatorii întocmesc un raport scris despre persoanele și abaterile săvârșite de acestea, raport pe care îl înaintează comisiei județene/a municipiului București a sportului școlar.  +  Articolul 45Orice fraudă făcută pe perioada desfășurării unei faze și dovedită conduce la pierderea punctelor acumulate în faza respectivă de către echipa vinovată și calificarea următorului/următoarei clasat/clasate.  +  Articolul 46Persoana responsabilă de fraudare va suporta, în nume personal, toate cheltuielile propriei echipe.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 47Competițiile sportive din cadrul Olimpiadei naționale a sportului școlar sunt considerate activități pentru baza de selecție a sportului de performanță. Cuantumul cheltuielilor se stabilește potrivit prevederilor hotărârilor Guvernului și ale actelor normative elaborate de Ministerul Tineretului și Sportului privind activitatea cu sportivii de la aceste nivele de vârstă.  +  Articolul 48Calendarul competițional național, elaborat în colaborare cu Federația Sportului Școlar și Universitar se transmite anual de Direcția generală învățământ preuniversitar și poate suferi modificări pe parcursul derulării lui numai cu acordul scris al celor două structuri.  +  Articolul 49În afara campionatului sportiv al unității de învățământ și a calendarului competițional național, fiecare unitate de învățământ își poate planifica organizarea și desfășurarea unor competiții sportive proprii, interne/internaționale, avizate de inspectorul școlar de specialitate și aprobate de inspectorul școlar general.  +  Articolul 50Pe parcursul unui an școlar se mai pot organiza și alte competiții de nivel local, zonal, național și internațional, finanțate de către persoane fizice sau juridice, interesate de desfășurarea unor astfel de acțiuni, numai cu aprobarea scrisă a Direcției generale învățământ preuniversitar/Federației Sportului Școlar și Universitar.  +  Articolul 51Multiplicarea și distribuirea prezentului regulament, a calendarului competițional național și a prevederilor metodologice la disciplinele sportive în toate unitățile de învățământ și inspectoratele școlare intră în responsabilitatea Direcției generale învățământ preuniversitar.  +  Articolul 52Odată cu oficializarea prezentului regulament toate unitățile și instituțiile de învățământ se vor îngriji permanent de crearea resurselor financiare corespunzătoare desfășurării în bune condiții a competițiilor sportive școlare și interșcolare naționale.  +  Articolul 53Organizarea și desfășurarea campionatelor școlare, precum și participarea la campionatele interșcolare contează atât la obținerea gradației de merit de către profesorii de specialitate, învățătorii, institutorii, educatoarele, care au pregătit echipele/elevii, cât și la evaluarea unităților/instituțiilor de învățământ.  +  Articolul 54(1) După derularea fazei județene/zonale/ naționale, pentru fiecare disciplină sportivă nominalizată în calendarul competițional național, inspectoratul școlar va transmite unităților cu învățământ sportiv integrat și/sau suplimentar tabele nominale cu toți elevii participanți la faza pe județ/sector, în vederea selecției și legitimării.(2) Unitatea de învățământ care se opune selecției și legitimării elevilor săi la unitățile cu învățământ sportiv integrat și/sau suplimentar în anul școlar următor nu este acceptată să participe la Olimpiada națională a sportului școlar, iar conducerea unității va fi sancționată conform legislației școlare.  +  Articolul 55(1) La sfârșitul fiecărui an școlar, inspectorii școlari de specialitate înaintează conducerilor fiecărei unități de învățământ adrese cuprinzând aprecieri referitoare la modul de participare și prestațiile cu privire la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive din campionatul sportiv al unității de învățământ, precum și al participării la campionatele sportive interșcolare.(2) Adresele vor purta avizul inspectorului școlar general.  +  Articolul 56La sfârșitul fiecărui an școlar, Direcția generală învățământ preuniversitar și Federația Sportului Școlar și Universitar înaintează fiecărui inspectorat școlar și fiecărui inspector de specialitate adrese cuprinzând aprecieri referitoare la modul de punere în aplicare a prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 57Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 58Prezentului regulament se aplică începând cu anul școlar 2020-2021.  +  Anexa nr. 1Inspectoratul Școlar al ...............................Unitatea de învățământ ...............................Asociația Sportivă Școlară ...........................Localitatea ..............................................Adresa ...................................................Telefon ....................., fax ........................Nr. .................... Data .............................Vizat Inspector școlar de specialitate,..................................................Către Inspectoratul Școlar al .......................
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
  (Se completează pentru fiecare fază, cu excepția celei pe școală.)
  La faza .................... a Olimpiadei naționale a sportului școlar, organizată în localitatea ........................, județul ...................., la data .................., ne înscriem și participăm cu următoarea delegație oficială:1. Conducător/i delegație (poate reprezenta una sau mai multe discipline sportive):Domnul/Doamna ............................, având funcția de ....................................... la..............(unitatea de învățământ)........., se legitimează cu C.I. seria......, nr. ............. și oficiază ca delegat pentru ........(echipa/ele, elevul/ii, ramura/ile sportivă/e)................ .Conducătorul delegației este direct răspunzător de corectitudinea întocmirii documentelor necesare participării la competiție și pe perioada desfășurării acesteia, răspunde de respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului Olimpiadei naționale a sportului școlar, a regulamentului disciplinei/disciplinelor sportive, răspunde de securitatea, integritatea și disciplina elevilor, precum și de respectarea prevederilor regulamentelor de către aceștia, pe perioada deplasărilor și pe perioada desfășurării competițiilor.2. Pentru disciplina sportivă .............................. este desemnat ca arbitru domnul/doamna .............................., care se legitimează cu C.I., seria ......., nr. ...................... .3. Tabel nominal cu elevii sportivi ai unității noastre de învățământ:Culori distincte pentru tricouri: 1. ................................., 2. ....................................
  Nr. crt.Numele și prenumeleNumărul din Registrul matricolData nașteriiClasaNumărul de pe tricouPrezent/Absent
  1.
  ...
  ...
  n

  Directorul
  unității de învățământ,
  ...................................
  Președintele
  asociației sportive școlare,
  ...................................
  Profesorul
  delegat,
  ...................................
   +  Anexa nr. 2Inspectoratul Școlar al ……………………………………Adresa ……………………………………………………Telefon ……………………, fax ………………………..Nr. ………………………… Data ………………………AvizatPreședintele Comisiei județene/ municipiului București a sportului școlar,......................................…………………Către Inspectoratul Școlar al …………………………………….
  CONFIRMARE DE ÎNSCRIERE
  La faza …………………… a Olimpiadei naționale a sportului școlar, organizată în localitatea …….………., județul ……..…., la data ………….......…………, disciplina sportivă …………………………................... .1. Confirmăm înscrierea delegației dumneavoastră.2. Cazarea delegației se va face în localitatea ………………………....……, la ..…………...…………….................................., str. ……………………………......… nr. ……, tel. …….....………, fax ….............…………, începând cu orele ............…… .3. Masa se va servi la ……………………............…., str. ……..………............ nr. ……., tel. …………, fax …………………, începând cu orele …………............………… .4. Ședința tehnică și validarea vor avea loc la …………….............……………, str. …………….…… nr. ………, orele …. .5. Distanța între punctele de cazare, masă, concurs este de …….. km. Pentru transportul local, nefiind prevederi bugetare, veți lua măsuri în consecință.6. Festivitatea de premiere (prezența obligatorie) va avea loc ................................. în data de ………………, orele ……. .7. Relații suplimentare la …………………………….............................., tel./fax ……………………. .
  Inspector școlar general,
  …………………..
  Inspector școlar de specialitate,
  ………………………….
   +  Anexa nr. 3Unitate de învățământ ……………………………Localitatea ……………………………………….Adresa ……………………………………………Județul ……………………………………………Tel. ………………………, fax …………………..Nr. ……. Data ………………………………
  Viză medicală
  cu parafa medicului și ștampila unității medicale,
  data emiterii, specificația „CLINIC SĂNĂTOS“
  și termenul de valabilitate
  Fotografia elevului, pe care se aplică ștampila unității de învățământ
  FazaDataSpecificațiaTermen de valabilitateParafa și ștampila
  pe județ/sectoare
  pe zonă/ municipiul București
  Națională

  ADEVERINȚĂ DE PARTICIPARE
  Elevul/Eleva ………………………………………………………..., născut/născută la data ……………….., este înscris/ înscrisă la 1 septembrie, anul școlar ………………, în clasa ……… la forma de învățământ …….... și figurează în Registrul matricol al unității noastre la nr. …………. .Confirmăm că elevul/eleva îndeplinește condițiile de participare la Olimpiada națională a sportului școlar conform prevederilor regulamentului acesteia.S-a eliberat prezenta adeverință ca document oficial de înscriere în competiție.
  Directorul unității de învățământ,
  .............………..
  L.S.
  Profesorul delegat,
  .............………..
  Secretarul unității de învățământ,
  .............………..
   +  Anexa nr. 4Asociația Județeană/Municipală …………………….Federația Română de ………..Adresa …………………Tel. …………….., fax …………………Nr. …………….. Data ……………
  CONFIRMARE DE PARTICIPARE
  Elevul/Eleva ………………………………………, născut/născută la data ……………….., nu se află în evidențele noastre, ca legitimat/legitimată, în anii.................................. la următoarele discipline sportive: 1. ………………………2. ……………………….3. ……………………….4. ………………………5. ……………………….6. ……………………….7. ……………………….Confirmăm că elevul/eleva îndeplinește condițiile de participare la Olimpiada națională a sportului școlar, conform prevederilor regulamentului acesteia. S-a eliberat prezenta adeverință ca document oficial de înscriere în competiție.
  Președinte,
  …………….…………….
  L.S.
  Secretar,
  …………….…………….
  NOTĂ:După enumerarea disciplinelor sportive, spațiile rămase libere se barează.
   +  Anexa nr. 5
  RAPORT
  privind participarea unităților de învățământ la Olimpiada națională a sportului școlar Anul școlar: ………………
  1. Denumirea acțiunii:
  2. Organizatorul (coordonatorul):
  3. Etapa:
  4. Parteneri:
  Denumirea parteneruluiObservații
  Partener 1
  Partener 2
  Partener 3
  Partener n
  5. Perioada (data de început, data de sfârșit):
  Data de începutData de sfârșit
  6. Locul de desfășurare (localitatea, județul):
  LocalitateaJudețul
  7. Participanții:
  Nr. crt.JudețulUnitatea de învățământNumăr de participanțiTotal participanți
  eleviprofesoriarbitri
  1.
  2.
  n.
  8. Programul acțiunii:
  9. Rezumatul acțiunii/Descrierea activităților:
  10. Rezultate:
  11. Resurse:a) Resurse umane (din care voluntari)
  TotalDin care voluntari
  Resurse umane
  b) Resurse financiare • sursa de finanțare (bugetul de stat/venituri extrabugetare/parteneri)• alte contribuții
  Resurse financiareBugetul de statVenituri extrabugetareTotal
  Resurse financiare proprii
  Contribuții parteneri
  Alte contribuții
  Total
  c) Resurse materiale si echipamente
  Nr. crt.Denumire material/echipamentNr. de bucăți (altă UM)
  1.
  2.
  3.
  n.
  12. Impactul acțiunii:
  13. Mediatizarea acțiunii:
  14. Alte informații pe care doriți să le precizați:
  Organizatorul/Coordonatorul:Numele și prenumele: …………………..Funcția: ………………Semnătura: …………….Data: ………….
   +  Anexa nr. 6
  ACORD
  privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Olimpiadei naționale a sportului școlar Anul școlar: …………………..
  Datele cu caracter personal sunt gestionate de unitatea de învățământ ..................................... în baza notificării înregistrate în Registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal, cu respectarea Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Datele nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția organelor abilitate, conform legii.
  Nr. crt.Numele și prenumele elevuluiNumele și prenumele părinteluiSunt de acord cu prelucrarea datelor personale.

  Directorul unității de învățământ,
  …………...................…..
  Profesorul delegat,
  …………………….
  Secretarul unității de învățământ,
  …………………….
  ------