LEGE nr. 196 din 7 septembrie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 septembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 din 7 decembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins: LEGEprivind publicitatea mobiliară2. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în Registru operatorul/agentul autorizat care este parte în contractul/operațiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) se sancționează cu retragerea autorizării operatorului/a acordului la împuternicire a agentului respectiv. 4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Autoritatea de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară, numită în continuare Autoritatea de Supraveghere, este Ministerul Justiției.(2) Atribuțiile Ministerului Justiției, în calitate de Autoritate de Supraveghere, se exercită printr-un compartiment distinct cu atribuții privind exclusiv Registrul Național de Publicitate Mobiliară, aflat în coordonarea directă a ministrului justiției. (3) Autoritatea de Supraveghere exercită următoarele atribuții:a) analizează solicitările operatorilor în vederea autorizării pentru efectuarea înscrierilor în Registru;b) supraveghează activitatea de operare în Registru desfășurată de către operatori și agenții împuterniciți ai acestora;c) administrează și întreține sistemul computerizat al Registrului compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite și conectate între ele;d) controlează activitatea operatorilor și a agenților împuterniciți ai acestora, precum și funcționarea Registrului, în vederea asigurării respectării dispozițiilor legale în vigoare;e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de Registru sau de agenții împuterniciți ai operatorilor a dispozițiilor legale și dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situației, potrivit dispozițiilor prezentei legi și ale regulamentului;f) supraveghează desfășurarea activității operatorilor și agenților împuterniciți ai acestora în conformitate cu regulile de concurență și sesizează Consiliul Concurenței cu privire la încălcarea acestora;g) în cazul constatării încălcării condițiilor prevăzute de prezenta lege, pe bază de probe și pentru motive temeinice, dispune, după caz, suspendarea sau revocarea autorizării unui operator sau a unui agent împuternicit;h) cooperează cu Corpul Operatorilor, precum și, nemijlocit, cu operatorii și agenții împuterniciți ai acestora, în scopul îmbunătățirii calităților și performanțelor tehnice, a administrării și funcționării Registrului, precum și a relației dintre Registru și terminalele care îl deservesc;i) asigură, în condițiile legii, accesul publicului la informațiile înscrise în Registru, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal;j) ia, cu caracter temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalitățile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de Corpul Operatorilor, de operatori sau agenții împuterniciți ai acestora, ar conduce la perturbarea funcționării Registrului și la îngreunarea substanțială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat.6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Pentru exercitarea atribuțiilor Autorității de Supraveghere se emit ordine ale ministrului justiției. (2) În condițiile prezentei legi, ordinele ministrului justiției sunt acte administrative și pot fi atacate de partea interesată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, procedura prealabilă nefiind obligatorie.7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Calitatea de operator autorizat se dobândește în condițiile prevăzute de prezenta lege.8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Pot să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere și să certifice căutările în Registru doar operatorii de drept, operatorii autorizați, agenții împuterniciți ai acestora și Corpul Operatorilor, în condițiile prevăzute în prezenta lege.(2) Sunt operatori de drept autoritățile desemnate în acest sens prin acte normative cu putere de lege, exclusiv pentru creanțele fiscale și alte creanțe ale statului.(3) Corpul Operatorilor efectuează certificarea căutărilor în Registru și înregistrarea avizelor de înscriere prevăzute la art. 16. Operațiunile efectuate de către Corpul Operatorilor, la solicitarea autorităților publice, se realizează în mod exclusiv, obligatoriu și gratuit.9. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Operatorii sunt constituiți într-o asociație profesională denumită Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară, persoană privată de utilitate publică, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere și cu terțele persoane.(2) Toți operatorii autorizați de Autoritatea de Supraveghere, precum și operatorii de drept fac parte din Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară de la data autorizării, respectiv de la data intrării în vigoare a actului normativ care le conferă această calitate, după caz.(3) Corpul Operatorilor își desfășoară activitatea potrivit următoarelor reguli:a) Adunarea generală a Corpului Operatorilor se constituie din câte un reprezentant al fiecărui operator autorizat;b) Adunarea generală este legal constituită în prezența majorității membrilor Corpului Operatorilor; dacă la prima convocare condiția de prezență nu este îndeplinită, se face o nouă convocare pentru un termen de cel mult două zile lucrătoare de la prima convocare; la a doua convocare, Adunarea generală este legal constituită în prezența a cel puțin doi membri;c) fiecare operator are un vot în adoptarea hotărârilor Adunării generale; hotărârile Adunării generale se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege;d) Corpul Operatorilor este condus de un președinte ales de Adunarea generală dintre directorii de Registru, pentru un mandat de un an, ce poate fi reînnoit;e) președintele Corpului Operatorilor asigură administrarea activității curente și reprezintă Corpul Operatorilor în relațiile cu terții;f) hotărârile Adunării generale se publică, în termen de 3 zile de la adoptare, pe pagina de internet a Corpului Operatorilor.(4) Corpul Operatorilor se organizează și funcționează potrivit propriului statut, care include dispozițiile prevăzute la alin. (3).(5) Corpul Operatorilor propune Autorității de Supraveghere reguli pentru organizarea activității de publicitate mobiliară, precum și pentru administrarea și organizarea Registrului.(6) Pentru asigurarea funcționării, Corpul Operatorilor își constituie venituri provenite din contribuțiile membrilor stabilite prin hotărâre a Adunării generale, adoptată cu unanimitatea membrilor săi. Neplata contribuției în condițiile stabilite atrage suspendarea calității de membru și a drepturilor aferente în cadrul Corpului Operatorilor.(7) Corpul Operatorilor suportă cheltuielile prilejuite de înregistrarea în Registru a actelor și operațiunilor stabilite potrivit legii și de îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuții.10. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii se va efectua, în mod exclusiv și gratuit, de către Corpul Operatorilor.(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Corpul Operatorilor va înregistra în Registru următoarele categorii de formulare:a) formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere;b) formularul de aviz de executare privind încetarea executării pe baza hotărârii instanței judecătorești;c) formularul de aviz de preluare privind anularea preluării bunului ipotecat în contul creanței pe baza hotărârii judecătorești;d) formularele de aviz de înscriere transmise de organele judiciare penale.(3) Formularele care necesită efectuarea verificărilor potrivit alin. (2) se înregistrează după următoarea procedură: a) după primirea solicitării de înscriere și verificarea documentelor se completează formularul corespunzător și se va transmite solicitantului pentru a fi semnat; b) solicitantul returnează formularul semnat, în două exemplare, pentru a fi înregistrat în Registru; c) după efectuarea înregistrării în Registru, un exemplar al formularului se restituie solicitantului, pe suport hârtie, vizat de Corpul Operatorilor ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată, cu menționarea numărului și datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înscrierii.11. La articolul 21, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Ordinul ministrului justiției de revocare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina de internet a Ministerului Justiției și produce efecte începând cu această dată.(2) Ordinul ministrului justiției de suspendare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina de internet a Ministerului Justiției și produce efecte începând cu această dată.12. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Pentru obținerea autorizației și pentru fiecare reautorizare, operatorii achită o taxă în cuantum de 2.000 lei. (2) De asemenea, operatorii achită, la autorizare și la fiecare reautorizare, o taxă în cuantum de 100 lei pentru fiecare birou teritorial înființat de către operator sau deservit de un agent împuternicit de către acesta pentru a opera direct în Registru.13. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial.(2) Pentru celelalte avize de ipotecă se achită următoarele taxe:a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial;b) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă inițial;c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial;d) 30 lei pentru avizul de cesiune a creanței ipotecare;e) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă inițial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;f) 30 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial;g) 30 lei pentru avizul de menținere a ipotecii;h) 30 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;i) 30 lei pentru avizul de preluare în contul creanței; j) 60 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;k) 60 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;l) 40 lei pentru avizul de transformare.(3) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 80 lei pentru fiecare aviz de fiducie inițial.(4) Pentru celelalte avize de fiducie se achită următoarele taxe:a) 60 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;b) 60 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie inițial;c) 60 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie inițial;d) 60 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie inițial.(5) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz specific inițial.(6) Pentru celelalte avize specifice se achită următoarele taxe:a) 40 lei pentru avizul modificator al avizului specific inițial;b) 30 lei pentru avizul de prelungire a avizului specific inițial;c) 30 lei pentru avizul de stingere a avizului specific inițial;d) 30 lei pentru avizul de nulitate a avizului specific inițial.(7) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial - creanțe securitizate.(8) Pentru celelalte avize de ipotecă - creanțe securitizate solicitanții achită următoarele taxe:a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate;b) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creanțe securitizate;c) 30 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creanțe securitizate;d) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate;e) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate;f) 20 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate.(9) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare.(10) Pentru celelalte avize de ipotecă - obligațiuni ipotecare se achită următoarele taxe:a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;b) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - obligațiuni ipotecare;c) 30 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - obligațiuni ipotecare;d) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;e) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;f) 20 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare.(11) Pentru orice alte avize necesare înscrierii în Registru a actelor și faptelor juridice prevăzute de lege, solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare înregistrare.(12) Pentru obținerea informațiilor certificate ale înregistrărilor în Registru, solicitanții achită o taxă de 30 lei pentru fiecare înregistrare.(13) Pentru avizele de reactivare a avizului inițial, indiferent de tip, nu se plătește taxă.14. La articolul 28, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) O cotă de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 și 27 se constituie ca fond special la dispoziția Ministerului Justiției și se utilizează de către Autoritatea de Supraveghere exclusiv pentru organizarea și funcționarea RNPM.(3) Modul de utilizare de către Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2), precum și detalierea cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. …………………………………………………………………….(5) Evidența sumelor prevăzute la alin. (2), precum și verificarea respectării destinației acestora revin Autorității de Supraveghere.15. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Modul de încasare și de plată a sumelor prevăzute la art. 26 și 27 se stabilește prin instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului justiției.16. La articolul 31, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În vederea asigurării unui cadru concurențial pe piață, nivelul minim al tarifelor percepute de operatori pentru furnizarea serviciilor de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară este cel stabilit pentru taxele datorate bugetului de stat și Autorității de Supraveghere pentru fiecare tip de aviz de înscriere.17. La articolul 34, alineatele (8) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Reprezentantul organelor care au competența, potrivit legii, de a solicita o înscriere în Registru pot completa formularele de aviz, conform tipului de înscriere solicitat și potrivit instrucțiunilor de completare aprobate prin ordin al ministrului justiției, sau pot solicita asistența Corpului Operatorilor, conform procedurii prevăzute la art. 16.…………………………………………………………………….(13) La sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, operatorul/agentul solicită Autorității de Supraveghere reactivarea avizului stins din eroare, pe baza formularului de aviz de reactivare, explicând împrejurările în care s-a produs stingerea din eroare. Autoritatea de Supraveghere este obligată să își exprime acordul la reactivare în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. Contestațiile cu privire la actele administrative emise de Autoritatea de Supraveghere în aplicarea prezentului articol se soluționează de tribunal, prin încheiere dată în Camera de Consiliu, de urgență și cu precădere, încheierea fiind definitivă.18. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Constituie abateri disciplinare ale operatorilor/agenților autorizați:a) nerespectarea obligațiilor stabilite prin actele emise de Autoritatea de Supraveghere;b) înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi și a actelor emise de Autoritatea de Supraveghere;c) încălcarea regulilor privind concurența stabilite prin acte normative și administrative specifice;d) perturbarea funcționării Registrului și a accesării legale a acestuia de către persoanele îndreptățite;e) neachitarea taxelor aferente înregistrărilor efectuate în Registru la termenele stabilite pentru îndeplinirea acestor obligații;f) refuzul sau întârzierea în furnizarea către Autoritatea de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, a informațiilor și documentelor privind activitatea de operator/agent autorizat, solicitate de aceasta;g) construirea unei pagini de internet proprii de prezentare a activității astfel încât să inducă în eroare publicul utilizator ori să creeze confuzie cu pagina de internet a Registrului, prin aspectul general al paginii, prezentare, însemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante;h) nerespectarea obligațiilor privind verificarea calității de persoană interesată a persoanei fizice solicitante care completează și semnează formularul de aviz de înscriere și care solicită înregistrarea acestuia în Registru;i) omisiunea menționării, de către agentul împuternicit, pe toate documentele emise, a calității de agent împuternicit, precum și a numelui/denumirii operatorului care l-a împuternicit;j) nerespectarea obligațiilor privind păstrarea formularului de aviz de înscriere, a tuturor documentelor care însoțesc acest formular, a registrului general ținut corespunzător prevederilor din regulament, precum și a corespondenței aferente desfășurării activității de operare în Registru, în condițiile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.(2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agenților împuterniciți ai acestora, în raport cu gravitatea abaterii săvârșite, următoarele sancțiuni:a) avertisment scris;b) suspendarea autorizării și a dreptului de a efectua înscrieri în Registru pe o durată de la 10 zile la șase luni;c) revocarea autorizării.(3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectuează de către Autoritatea de Supraveghere, în urma unei cercetări prealabile, la care participă și directorul de Registru al operatorului autorizat. În cazul în care este necesar, cercetarea se poate desfășura și la sediul operatorului/agentului cercetat.(4) Sancțiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) se aplică prin ordin al ministrului justiției.(5) Împotriva sancțiunii disciplinare aplicate se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluționează de Autoritatea de Supraveghere în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Sancțiunile disciplinare aplicate pot fi atacate și direct la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica, în mod corespunzător, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei legi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară, prin ordin al ministrului justiției, va adopta procedura pentru reactivarea avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registru a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare.  +  Articolul IVDispozițiile prevăzute la art. I pct. 12 și 13 intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.  +  Articolul VÎn termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 7 septembrie 2020.Nr. 196.-----