ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 19 iunie 2000privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 27 iunie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Cabinetul de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practica, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenţei medicale preventive, curative şi de recuperare. (2) Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătăţii, altele decât medicii, sa exercite în mod independent una dintre următoarele profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultura fizica medicală, opticianoptometrist, tehnician de proteze şi orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatura medicală. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate sa presteze serviciile conexe actului medical în stricta concordanta cu prescripţiile medicale ale medicului curant şi cu normele legale în vigoare. (4) Condiţiile de autorizare a persoanelor prevăzute la alin. (2) şi dotările minime obligatorii ale cabinetelor de practica se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Persoanele autorizate de Ministerul Sănătăţii pot exercita în mod independent profesiile prevăzute la alin. (2), în cadrul cabinetului de practica, în una dintre următoarele forme: a) cabinet de practica individual; b) cabinete de practica grupate; c) cabinete de practica asociate; d) societate civilă de practica pentru servicii publice conexe actului medical.  +  Articolul 2Persoana autorizata să îşi exercite profesia în mod independent este libera sa opteze sau să îşi schimbe opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la art. 1 alin. (5), având obligaţia sa înştiinţeze în scris, în termen de 30 de zile de la schimbarea formei de exercitare a profesiei, direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, după caz, direcţiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie.  +  Capitolul 2 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, înregistrarea şi alte dispoziţii referitoare la cabinetul de practica  +  Articolul 3 (1) Cabinetul de practica individual este forma de exercitare a profesiei în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea titularul cabinetului de practica. Acesta poate angaja, în condiţiile legii, ca salariaţi sau colaboratori, alte persoane care au profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi, după caz, orice alta categorie de personal necesar. (2) Cabinetele de practica grupate se constituie pe baza unei convenţii încheiate în scris între titularii a doua sau mai multe cabinete de practica individuală, în scopul creării de facilităţi economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului şi/sau a salariaţilor ori colaboratorilor. (3) Cabinetele de practica grupate îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii. (4) Condiţiile grupării, durata şi modalităţile de încetare a acesteia se stabilesc prin convenţia menţionată la alin. (2).  +  Articolul 4 (1) Cabinetele de practica asociate se constituie din două sau mai multe cabinete de practica individuală, în scopul exercitării în comun a activităţii şi a asigurării accesului permanent al pacientilor la servicii conexe actului medical. (2) Titularii cabinetelor de practica asociate intră în relaţii cu terţii, în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor şi a responsabilităţilor individuale prevăzute de lege. (3) Condiţiile asocierii, durata şi modalităţile de încetare a acesteia se stabilesc de titularii cabinetelor de practica individuale care urmează să se asocieze, pe baza unei convenţii încheiate în scris.  +  Articolul 5 (1) Cabinetele grupate sau asociate pot fi reprezentate în raporturile cu terţii de unul dintre titularii acestor cabinete, pe baza şi în limitele mandatului încredinţat de ceilalţi titulari. (2) Cabinetele de practica grupate sau asociate pot avea un patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin convenţia de grupare sau de asociere. (3) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării intereselor personale nepatrimoniale ale asociaţilor.  +  Articolul 6 (1) Societatea civilă de practica pentru servicii publice conexe actului medical se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în forma scrisă între 2 sau mai mulţi titulari asociaţi, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil referitoare la societatea civilă particulară. (2) Societatea civilă de practica pentru servicii publice conexe actului medical este reprezentată în relaţiile cu terţii de organul de conducere al acesteia, prevăzut în statutul societăţii.  +  Articolul 7 (1) Cabinetele de practica grupate sau asociate şi societatea civilă de practica pentru servicii publice conexe actului medical pot angaja, în condiţiile legii, salariaţi sau colaboratori. (2) Contractele individuale de muncă şi convenţiile civile se încheie între salariaţi sau colaboratori şi titularii cabinetelor de practica ori, după caz, de împuternicitul mandatat potrivit art. 5 alin. (1) sau de reprezentantul organului de conducere al societăţii civile de practica, prevăzut în statutul acesteia.  +  Articolul 8Nivelul salariului sau al remuneraţiei personalului angajat în calitate de salariat ori de colaborator se negociaza cu titularul cabinetului de practica individual sau, după caz, cu persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2).  +  Articolul 9 (1) Titularii cabinetelor de practica, precum şi personalul angajat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor cabinete răspund individual, potrivit legii, în cazul nerespectării prescripţiilor medicale, acuratetii procedurilor efectuate şi calităţii explorarilor de laborator, pentru eventualele prejudicii aduse pacientilor. (2) Controlul privind respectarea normelor legale privind furnizarea serviciilor publice conexe actului medical se exercită de către personalul din Ministerul Sănătăţii şi din ministerele cu reţea sanitară proprie sau din unităţile subordonate acestora, împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin ordin al ministrului care are organizată reţea sanitară proprie, precum şi de alte organe abilitate, potrivit legii.  +  Articolul 10 (1) Veniturile cabinetului de practica pot fi realizate din: a) servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii de sănătate sau, după caz, cu casele de asigurări de sănătate; b) servicii prestate cu plata directa din partea beneficiarilor; c) donaţii şi sponsorizări; d) activităţi contractate cu unităţile care coordonează activităţile de învăţământ şi cercetare din reţeaua Ministerului Sănătăţii sau a altor ministere cu reţea sanitară proprie; e) alte surse, în conformitate cu dispoziţiile legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum şi a celei excedentare din dotare. (2) Veniturile realizate de titularii cabinetelor de practica se impozitează potrivit dispoziţiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activităţile independente.  +  Articolul 11 (1) Cabinetele de practica se înfiinţează la cererea persoanelor autorizate potrivit art. 1 alin. (2) şi (4). (2) Actul de înfiinţare a cabinetului de practica este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, care se întocmeşte şi se păstrează de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, după caz, de direcţiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului de practica. (3) Documentaţia necesară pentru înregistrarea cabinetului de practica se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii. (4) Denumirea cabinetului de practica va reflecta în mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate în cadrul activităţii acestuia.  +  Articolul 12 (1) Cabinetele de practica se pot înfiinţa în cadrul spaţiilor în care se desfăşoară în prezent servicii publice conexe sau în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori în spaţii private, special amenajate şi autorizate legal cu aceasta destinaţie. (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi date în folosinţă gratuita, închiriate sau concesionate prin negociere directa, vândute fără licitaţie publică cabinetelor de practica sau, în cazul în care nu sunt solicitate de utilizatori, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică. (3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. (4) Bunurile mobile aflate în proprietatea privată a statului şi în dotarea actualelor cabinete de practica pot fi date în folosinţă gratuita, închiriate sau concesionate prin negociere directa, vândute fără licitaţie publică, la solicitarea acestora, cu aprobarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, a direcţiilor de sănătate publică din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie. (5) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (2), care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă este încadrat cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată şi îşi desfăşoară efectiv activitatea în spaţiile menţionate la alin. (1), beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2) şi (3). (6) Condiţiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 13Persoanele juridice care desfăşoară servicii publice conexe actului medical, înfiinţate în temeiul altor acte normative, au obligaţia să se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedinteleCasei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Alexandru Ciocalteu──────────────