PROCEDURĂ din 27 martie 2020privind recunoașterea calificărilor profesionale ale cetățenilor statului român, cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, respectiv cetățenilor statelor terțe titulari ai Cărții Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 3 septembrie 2020    Notă
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 8 din 27 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 811 din 3 septembrie 2020.
     +  Capitolul I Domeniu de aplicare  +  Articolul 1Profesia de psiholog se exercită pe teritoriul României, în condițiile prezentei proceduri, de către următoarele persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în psihologie care nu este emis de către autoritățile competente din România: a) cetățeni ai statului român;b) cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., al Spațiului Economic European, denumit în continuare S.E.E., sau ai Confederației Elvețiene; c) cetățeni ai statelor terțe titulari ai Cărții Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E.  +  Articolul 2(1) Prezenta procedură este în concordanță cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost implementată Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013. (2) Definițiile termenilor utilizați în prezenta procedură sunt cele prevăzute de dispozițiile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013.  +  Articolul 3Colegiul Psihologilor din România este autoritatea de recunoaștere a calificării profesionale obținute de persoanele prevăzute la art. 1.  +  Capitolul II Condițiile și procedura privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar și ocazional, în România  +  Articolul 4Cetățenii unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau ai Confederației Elvețiene pot să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar și ocazional, în România, urmând prezenta procedură.  +  Articolul 5(1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) care doresc să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar și ocazional, în România sunt exceptate de la procedura atestării, precum și de la obligativitatea înscrierii în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România sau de la plata unei taxe administrative. (2) Colegiul Psihologilor din România va ține evidența persoanelor prevăzute la art. 1 lit. a) care doresc să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar și ocazional, în România.  +  Articolul 6(1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) care doresc să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar și ocazional, în România au obligația de a depune la Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, prin poștă, e-mail, respectiv prin orice serviciu de curierat sau prin platforma aferentă punctului de contact unic european, o declarație autentificată de un notar public referitoare la serviciile psihologice pe care le vor presta pe teritoriul României, precum și la durata prestării acestor servicii. (2) În cazul în care solicitantul intenționează să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, temporar sau ocazional, în România pe o perioadă mai mare de un an, declarația se va reînnoi o dată pe an, în decursul anului respectiv. (3) Cu ocazia solicitării inițiale sau în cazul intervenirii unei schimbări materiale privind situația stabilită în documente, declarația prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente: a) cererea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar și ocazional, în România:b) dovada cetățeniei solicitantului;c) o atestare care să certifice faptul că, la momentul eliberării atestării, solicitantul este stabilit legal într-un stat membru în scopul exercitării profesiei de psiholog, că nu îi este interzisă exercitarea acesteia, nici măcar temporar, precum și că nu există condamnări penale sau vreo suspendare temporară sau definitivă de la exercitarea profesiei;d) dovada calificărilor profesionale, respectiv documentele care atestă competențele profesionale în domeniul psihologiei, eliberate de statul de origine, în copie legalizată; e) declarație privind cunoașterea limbii române.(4) Documentul prevăzut la alin. (1), precum și cele prevăzute la alin. (3) lit. a) și e) se vor întocmi în limba română, iar cele prevăzute la alin. (3) lit. b)-d) vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat. (5) Prin excepție de la dispozițiile alin. (4), în ceea ce privește documentele întocmite într-o limbă de circulație internațională, se pot stabili de la caz la caz excepții de la regula traducerii în limba română de către un traducător autorizat.  +  Articolul 7(1) Analiza declarației și a documentelor prevăzute la art. 6 se va realiza de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România. (2) Caracterul temporar și ocazional al prestării se verifică de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România de la caz la caz, în special în funcție de durata prestării, frecvența, periodicitatea și continuitatea sa.  +  Articolul 8(1) În termen de cel mult o lună de la data primirii declarației și a documentelor însoțitoare complete prevăzute la art. 6, Colegiul Psihologilor din România informează solicitantul cu privire la decizia sa:a) de respingere a cererii și de a nu verifica calificările profesionale, în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6;b) după verificarea calificărilor profesionale ale solicitantului:(i) de a-i solicita să promoveze o probă de aptitudini în situația prevăzută la alin. (3); (ii) de admitere a cererii și de a permite exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.(2) În cazul întâmpinării unor dificultăți care ar putea conduce la o întârziere în luarea unei decizii, Colegiul Psihologilor din România notifică prestatorul de servicii, în același termen de o lună, cu privire la motivele întârzierii. Dificultatea se rezolvă în termen de o lună de la notificare și decizia se finalizează în termen de două luni de la rezolvarea dificultății.(3) În cazul unor diferențe semnificative între calificările profesionale ale solicitantului și formarea impusă din România, în măsura în care această diferență este de natură să afecteze în mod negativ sănătatea sau siguranța publică și nu poate fi compensată de experiența profesională a solicitantului sau de cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin învățarea pe tot parcursul vieții, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant, Colegiul Psihologilor din România oferă solicitantului posibilitatea de a demonstra, printr-o probă de aptitudini, potrivit alin. (1) lit. b) pct. (i), că a dobândit cunoștințele, abilitățile și competențele care îi lipseau. Proba de aptitudini se va organiza în termen de cel mult 6 luni de la decizia motivată a conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România privind obligativitatea susținerii probei de aptitudini.(4) Ca urmare a susținerii probei de aptitudini, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România ia o decizie pe baza rezultatelor acesteia referitoare la prestarea de către solicitant a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.(5) În situația în care conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România decide admiterea cererii și i se permite solicitantului să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar și ocazional, în România, președintele Colegiului Psihologilor din România va elibera autorizația provizorie de prestare a serviciilor psihologice pentru perioada și activitățile solicitate prin cerere, astfel încât prestarea activității să fie posibilă în termen de o lună de la data deciziei adoptate.(6) În lipsa unei reacții din partea Colegiului Psihologilor din România în termenele prevăzute la alin. (1) și (2), solicitantul poate exercita profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar și ocazional, în România.  +  Articolul 9(1) Solicitantul poate contesta decizia conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România, în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, la Comitetul director. (2) În termen de 30 de zile de la comunicare, Comitetul director va analiza contestația formulată și, după caz:a) va dispune eliberarea autorizației provizorii de prestare a serviciilor psihologice pentru perioada și activitățile solicitate prin cerere; b) va respinge contestația.(3) Hotărârea Comitetului director poate fi atacată la instanța competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IIIProcedura privind autorizarea cetățenilor unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau ai Confederației Elvețiene atestați ca psiholog de către autoritățile competente din statul de origine să exercite în România profesia de psiholog cu drept de liberă practică  +  Articolul 10Cetățenii unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau ai Confederației Elvețiene atestați ca psiholog de către autoritățile competente din statul de origine se pot înscrie în Registrul Psihologilor din România, în vederea exercitării profesiei de psiholog în România, urmând prezenta procedură.  +  Articolul 11(1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. b) care doresc să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică în România trebuie să depună la Colegiul Psihologilor din România, personal, prin poștă, e-mail, respectiv prin orice serviciu de curierat sau prin platforma aferentă punctului de contact unic european, dosarul care va conține următoarele documente: a) cererea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România;b) dovada cetățeniei solicitantului;c) o atestare care să certifice faptul că, la momentul eliberării atestării, solicitantul este stabilit legal într-un stat membru în scopul exercitării profesiei de psiholog, că nu îi este interzisă exercitarea acesteia, nici măcar temporar, precum și că nu există condamnări penale sau vreo suspendare temporară sau definitivă de la exercitarea profesiei;d) dovada atestatului de competență profesională sau a titlului de calificare care asigură accesul la profesia de psiholog în statul de origine și, după caz, atestarea experienței profesionale a persoanei în cauză, însoțite de dovada calificărilor profesionale în domeniul psihologiei, eliberate de statul de origine, din care să rezulte disciplinele urmate de către solicitant;e) dovada stării de sănătate fizică și psihică a solicitantului; f) dovada cunoștințelor de limbă română ale solicitantului pentru nivelul de competență lingvistică C1.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și f) se vor întocmi în limba română, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat. (3) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), în ceea ce privește documentele întocmite într-o limbă de circulație internațională, se pot stabili de la caz la caz excepții de la regula traducerii în limba română de către un traducător autorizat. (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) are o valabilitate de 3 luni de la data emiterii acestuia.(5) Dacă solicitantul nu este în măsură să furnizeze informațiile solicitate la alin. (1) lit. d), Colegiul Psihologilor din România se poate adresa autorității competente sau oricărui alt organism competent al statului de origine prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (IMI) pentru cooperarea administrativă.  +  Articolul 12Analiza documentelor prevăzute la art. 11 se va realiza de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România.  +  Articolul 13(1) În termen de o lună de la data înregistrării dosarului, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România confirmă solicitantului primirea acestuia și îl informează cu privire la lipsa oricărui document dintre cele prevăzute la art. 11. (2) În termen de maximum 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant, termen care poate fi prelungit motivat cu o lună, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România analizează documentele și informează solicitantul cu privire la decizia sa:a) de respingere a cererii și de a nu verifica calificările profesionale, în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 11; b) după verificarea calificărilor profesionale ale solicitantului, respectiv a disciplinelor studiate de către solicitant în statul de origine:(i) de a-i solicita solicitantului să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult 3 ani sau să susțină o probă de aptitudini;(ii) de admitere a cererii și de a permite exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.(3) Procedura de examinare se finalizează prin emiterea unei decizii motivate de către Conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România, decizie care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere și produce efecte de la data comunicării.  +  Articolul 14(1) Conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România va decide necesitatea parcurgerii unui stagiu de adaptare, respectiv a susținerii unei probe de aptitudini în cazul în care:a) formarea pe care a urmat-o solicitantul acoperă discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în titlul de calificare necesar în România; b) desfășurarea activității de psiholog în România cuprinde una sau mai multe activități profesionale reglementate care nu există în statul de origine al solicitantului, iar formarea care este necesară în România include discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în atestatul de competență sau în titlul de calificare pe care îl posedă solicitantul.(2) Prin discipline semnificativ diferite se înțelege disciplinele a căror cunoaștere, abilități și competențe dobândite sunt esențiale pentru exercitarea profesiei de psiholog în România și în cazul cărora formarea urmată de solicitant prezintă diferențe importante în ceea ce privește conținutul în raport cu formarea necesară în România. (3) Alin. (1) se aplică respectându-se principiul proporționalității. Astfel, în cazul în care conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România preconizează să îi impună solicitantului finalizarea unui stagiu de adaptare sau promovarea unei probe de aptitudini, aceasta trebuie să verifice în prealabil dacă cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite de solicitant în decursul experienței sale profesionale sau prin învățare pe tot parcursul vieții, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant, în orice stat membru sau într-o țară terță, sunt de natură să acopere, total sau parțial, disciplinele semnificativ diferite definite la alin. (2).(4) Decizia conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România de impunere a unui stagiu de adaptare sau a unei probe de aptitudini se motivează corespunzător și trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:a) nivelul de calificare profesională necesar în România și nivelul de calificare profesională deținut de solicitant în conformitate cu clasificarea stabilită în Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare; b) diferențele semnificative menționate la alin. (2) și motivele pentru care respectivele diferențe nu pot fi compensate prin cunoștințe, abilități și competențe dobândite în decursul experienței sale profesionale sau prin învățare pe tot parcursul vieții, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant.(5) Decizia menționată la alin. (4) se comunică solicitantului. (6) Solicitantul are dreptul să aleagă între urmarea stagiului de adaptare de cel mult 3 ani sau susținerea probei de aptitudini. (7) În situația în care solicitantul va opta pentru susținerea probei de aptitudini, aceasta va avea loc în termen de cel mult 6 luni de la decizia conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România privind impunerea probei de aptitudini.(8) Modalitatea de desfășurare a stagiului de adaptare, respectiv susținerea probei de aptitudini se stabilesc de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România, cu colaborarea comisiilor aplicative din cadrul Colegiului Psihologilor din România, în conformitate cu dispozițiile art. 25 și 26 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.(9) Proba de aptitudini poate viza și cunoașterea normelor deontologice care se aplică profesiei de psiholog în România. (10) Ca urmare a parcurgerii stagiului de adaptare sau a susținerii probei de aptitudini, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România ia o decizie pe baza rezultatelor obținute de către solicitant referitoare la prestarea de către solicitant a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. (11) În situația în care conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România decide admiterea cererii și îi permite solicitantului să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică în România, secretariatul Comitetului director va asigura înscrierea psihologului în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.  +  Articolul 15(1) Solicitantul poate contesta decizia conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România, în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, la Comitetul director. (2) În termen de 30 zile de la comunicare, Comitetul director va analiza contestația formulată și, după caz:a) va admite contestația și va permite solicitantului să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică în România și, prin secretariatul Comitetului director, va asigura înscrierea psihologului în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România;b) va respinge motivat contestația.(3) Hotărârea Comitetului director poate fi atacată la instanța competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IVProcedura privind autorizarea cetățenilor unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau ai Confederației Elvețiene care au dobândit în statul de origine o diplomă de licență în psihologie și care doresc să exercite în România profesia de psiholog cu drept de liberă practică  +  Articolul 16Cetățenii unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau ai Confederației Elvețiene care au dobândit în statul de origine o diplomă de licență în psihologie pot obține atestatul de liberă practică în România, urmând prezenta procedură.  +  Articolul 17(1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. b) care doresc să obțină atestatul de liberă practică în România și să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică în România trebuie să depună la conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România personal, prin poștă, e-mail, respectiv prin orice serviciu de curierat sau prin platforma aferentă punctului de contact unic european, dosarul care va cuprinde următoarele documente: a) cererea privind recunoașterea diplomei de licență în psihologie obținute în statul de origine;b) dovada cetățeniei solicitantului;c) dovada studiilor efectuate de către solicitant în statul membru de origine, respectiv diploma de licență în psihologie obținută de către solicitant în statul membru de origine;d) dovada sănătății fizice și psihice a solicitantului; e) dovada cunoștințelor de limbă română ale solicitantului. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și e) se vor întocmit în limba română, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat. (3) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), în ceea ce privește documentele întocmite într-o limbă de circulație internațională, se pot stabili de la caz la caz excepții de la regula traducerii în limba română de către un traducător autorizat. (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. d) are o valabilitate de 3 luni de la data emiterii acestuia.(5) Dacă solicitantul nu este în măsură să furnizeze informațiile solicitate la alin. (1) lit. c), Colegiul Psihologilor din România se poate adresa autorității competente sau oricărui alt organism competent al statului de origine prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (IMI) pentru cooperarea administrativă.  +  Articolul 18Analiza documentelor prevăzute la art. 17 se va realiza de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România.  +  Articolul 19(1) În termen de o lună de la data înregistrării dosarului, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România confirmă solicitantului primirea acestuia și îl informează cu privire la lipsa oricărui document dintre cele prevăzute la art. 17 alin. (1). (2) În termen de maximum 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant, termen care poate fi prelungit motivat cu o lună, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România analizează documentele și informează solicitantul cu privire la decizia sa:a) de respingere a cererii și de a nu verifica calificările profesionale, în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 17; b) după verificarea calificărilor profesionale ale solicitantului, respectiv a disciplinelor studiate de către solicitant în statul de origine:(i) de a-i solicita solicitantului să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult 3 ani sau să susțină o probă de aptitudini;(ii) de admitere a cererii și recunoaștere a diplomei de licență în psihologie obținute de către solicitant în statul membru de origine.(3) Procedura de examinare se finalizează prin emiterea unei decizii motivate de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România, decizie care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere și produce efecte de la data comunicării. (4) Dispozițiile art. 14 sunt pe deplin aplicabile.  +  Articolul 20(1) Solicitantul poate contesta decizia conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România, în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, la Comitetul director. (2) În termen de 30 de zile de la comunicare, Comitetul director va analiza contestația formulată și, după caz:a) va admite contestația și va recunoaște diploma de licență în psihologie obținută de către solicitant în statul membru de origine;b) va respinge motivat contestația.(3) Hotărârea Comitetului director poate fi atacată la instanța competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21Ulterior recunoașterii diplomei de licență în psihologie obținute de către solicitant în statul membru de origine, pentru a obține atestatul de liberă practică în psihologie, solicitantul trebuie să urmeze procedura prevăzută de dispozițiile legale care reglementează profesia de psiholog.  +  Capitolul VProcedura privind autorizarea cetățenilor unui stat terț titulari ai Cărții Albastre a U.E., atestați ca psiholog de către autoritățile competente din statul de origine și care doresc să exercite în România profesia de psiholog cu drept de liberă practică  +  Articolul 22Cetățenii unui stat terț titulari ai Cărții Albastre a U.E., atestați ca psiholog de către autoritățile competente din statul de origine, se pot înscrie în Registrul Psihologilor din România, în vederea exercitării profesiei de psiholog în România, urmând prezenta procedură.  +  Articolul 23(1) Cetățenii unui stat terț titulari ai unei Cărți Albastre a U.E. beneficiază de tratament egal cu cel al cetățenilor români în ceea ce privește recunoașterea diplomelor, certificatelor și a altor calificări profesionale. (2) Cetățenii unui stat terț titulari ai unei Cărți Albastre a U.E., atestați ca psiholog de către autoritățile competente din statul de origine, se pot înscrie în Registrul Psihologilor din România, în vederea exercitării profesiei de psiholog în România, potrivit dispozițiilor art. 10-15 din capitolul III.  +  Capitolul VIProcedura privind autorizarea cetățenilor unui stat terț titulari ai Cărții Albastre a U.E. care au dobândit în statul de origine o diplomă de licență în psihologie și care doresc să exercite în România profesia de psiholog cu drept de liberă practică  +  Articolul 24Cetățenii unui stat terț titulari ai Cărții Albastre a U.E. care au dobândit în statul de origine o diplomă de licență în psihologie pot obține atestatul de liberă practică în România, urmând prezenta procedură.  +  Articolul 25(1) Cetățenii unui stat terț titulari ai unei Cărți Albastre a U.E. beneficiază de tratament egal cu cel al cetățenilor români în ceea ce privește recunoașterea diplomelor, certificatelor și a altor calificări profesionale. (2) Cetățenii unui stat terț titulari ai unei Cărți Albastre a U.E. care au dobândit în statul de origine o diplomă de licență în psihologie se pot înscrie în Registrul Psihologilor din România, în vederea exercitării profesiei de psiholog în România, potrivit dispozițiilor art. 16-21 din capitolul IV.Prezenta procedură transpune prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2018.----