DECRET nr. 155 din 24 decembrie 1975privind organizarea apărării împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 137 din 29 decembrie 1975    Prevenirea şi înlăturarea efectelor dăunătoare ale fenomenelor meteorologice impun crearea unui sistem unitar de avertizare şi informare, precum şi organizarea pe întreg teritoriul tarii a activităţii de apărare împotriva consecinţelor pe care le-ar putea produce. În acest scop, este necesar să se stabilească atribuţii şi raspunderi precise pentru Consiliul Naţional al Apelor şi unităţile sale de specialitate, cu privire la avertizarea şi informarea asupra producerii şi evoluţiei fenomenelor meteorologice periculoase. De asemenea, este necesar să fie reorganizate comisiile şi comandamentele de apărare împotriva inundaţiilor, care funcţionează în prezent la judeţe, municipii, oraşe, comune şi organizaţii socialiste, urmând sa răspundă şi de pregătirea, organizarea şi conducerea acţiunilor de apărare împotriva acestor fenomene. În vederea asigurării unei discipline stricte în activitatea de avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase şi de apărare împotriva efectelor pe care le-ar putea produce, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare şi unităţile socialiste sînt obligate să asigure apărarea proprietăţii socialiste, a vieţii şi bunurilor cetăţenilor, împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase. Toţi locuitorii apţi de muncă sînt obligaţi sa participe la acţiunile de apărare organizate în acest scop.  +  Articolul 2Consiliul Naţional al Apelor trebuie să asigure, prin unităţile sale de specialitate, avertizarea din timp şi informarea permanenta asupra producerii şi evoluţiei fenomenelor meteorologice periculoase.  +  Articolul 3Comandamentele şi comisiile locale de apărare împotriva inundaţiilor prevăzute în legea apelor se reorganizează în comandamente şi comisii pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi efectelor fenomenelor meteorologice periculoase. Comandamentele şi comisiile reorganizate potrivit alineatului precedent răspund şi de pregătirea, organizarea şi conducerea acţiunilor de apărare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase.  +  Articolul 4În cadrul fiecărui judeţ, al municipiului Bucureşti acţiunile de apărare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase se organizează, în mod unitar, de către comitetul executiv al consiliului popular, prin comisia de apărare împotriva inundaţiilor şi efectelor fenomenelor meteorologice periculoase. Ministerele şi celelalte organe centrale sînt obligate sa conlucreze cu comisiile judeţene şi a muncipiului Bucureşti în organizarea acţiunilor de apărare specifice domeniilor lor de activitate. Unităţile socialiste sînt obligate sa ia din timp măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pagubelor ce s-ar putea produce avutului obştesc ca urmare a unor fenomene meteorologice periculoase.  +  Capitolul 2 Avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase  +  Articolul 5Unităţile de specialitate ale Consiliului Naţional al Apelor au obligaţia sa avertizeze asupra eventualitatii producerii ploilor şi ninsorilor abundente, secetei, furtunilor, viscolului, depunerilor de gheaţa - chiciura sau polei -, ingheturilor timpurii sau tarzii, care prin intensitatea şi durata lor pot provoca pierderi de vieţi omeneşti sau pagube importante economiei naţionale. Avertizarea asupra fenomenelor meteorologice periculoase trebuie să se facă de îndată ce se prevede posibilitatea apariţiei lor şi sa conţină elemente cu privire la intervalul de timp în care pot aparea fenomenele, la intensitatea, durata şi aria lor de răspîndire.  +  Articolul 6Institutul de meteorologie şi hidrologie are obligaţia de a culege datele necesare din toate zonele care pot influenţa evoluţia fenomenelor meteorologice pe teritoriul tarii, de a asigura prelucrarea rapida a acestora şi de a elabora prognoze cu privire la situaţia meteorologica.Pe baza prognozelor elaborate, institutul avertizeaza şi informează asupra fenomenelor meteorologice periculoase organele centrale, unităţile reţelei meteorologice din teritoriu, precum şi comisia de apărare a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7Unităţile meteorologice, pe baza informaţiilor proprii şi a celor primite de la Institutul de meteorologie şi hidrologie, avertizeaza şi informează de îndată, asupra fenomenelor meteorologice periculoase, comisiile judeţene de apărare.  +  Articolul 8Difuzarea avertizarilor şi informărilor prevăzute la art. 6 şi 7 către unităţile interesate se face imediat, potrivit schemei fluxului informaţional din planul de organizare a apărării împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase.  +  Articolul 9Aeronavele şi navele maritime româneşti sînt obligate sa transmită informaţii asupra fenomenelor meteorologice deosebite intalnite pe rutele pe care le parcurg. Cazurile în care se vor transmite aceste informaţii, precum şi centrele către care vor fi transmise, se stabilesc de Consiliul Naţional al Apelor, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.  +  Capitolul 3 Organizarea acţiunilor de apărare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase  +  Articolul 10Comisiile de apărare împotriva inundaţiilor şi efectelor fenomenelor meteorologice periculoase judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti şi comunale, coordonează, controlează şi răspund de realizarea acţiunilor de apărare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, în unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează. În unităţi, acţiunile de apărare se realizează de comandamentele pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi efectelor fenomenelor meteorologice periculoase Ministerele, celelalte organe centrale, asigura îndrumarea tehnica de specialitate şi mijloacele necesare pentru realizarea acţiunilor de apărare de către unităţile subordonate.  +  Articolul 11Apărarea împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase se organizează pe baza unor planuri întocmite pentru fiecare unitate, comuna, oraş, municipiu sau judeţ, de către comandamentele ori comisiile de apărare prevăzute la art. 10. Planurile de organizare a apărării stabilesc persoanele care răspund de conducerea acţiunilor de apărare, schema fluxurilor informationale de avertizare şi de informare operativă, modul de intervenţie şi mijloacele materiale şi umane necesare. Planurile de organizare a apărării în unităţi se elaborează pe baza normelor stabilite de organul ierarhic superior şi se aproba de organele colective de conducere ale unităţilor. Planurile de organizare a apărării pentru comune, oraşe, municipii, judeţe şi municipiul Bucureşti se aproba de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 12Pentru realizarea măsurilor de apărare, dotate cu utilaje şi materiale specifice, prevăzute în planurile de organizare a apărării. În cazul în care mijloacele existente în unitate nu sînt suficiente pentru aplicarea măsurilor de apărare, comisiile de apărare judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, şi organele ierarhic superioare vor lua măsuri pentru completarea de îndată a acestora.  +  Articolul 13Pe baza dispoziţiilor comisiilor de apărare, toţi locuitorii apţi de muncă sînt obligaţi sa participe la acţiunile organizate în vederea apărării împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase. De asemenea, la dispoziţia acestor comisii, organizaţiile de stat, cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti sînt obligate sa participe cu materiale, unelte, mijloace de transport şi utilaje, precum şi cu forta de muncă necesară.  +  Articolul 14Forţele armate participa la acţiunile de apărare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase, pe baza dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale sau ale Ministerului de Interne.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 15Încălcarea prevederilor prezentului decret atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 16Constituie contravenţii la normele privind avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase şi organizarea apărării împotriva efectelor acestora următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni: a) încălcarea obligaţiei de avertizare asupra producerii fenomenelor meteorologice periculoase şi de transmitere a acestora către unităţile interesate; b) neintocmirea planurilor de organizare a apărării împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase c) neaplicarea măsurilor de apărare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase dispuse de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi efectelor fenomenelor meteorologice periculoase. d) încălcarea obligaţiei de participare la acţiunile dispuse de comisiile de apărare împotriva inundaţiilor şi efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, potrivit art. 13. Contravenţiile prevăzute la lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, cea de la lit. c), cu amendă de la 2.000 la 10.000 lei, iar cea de la lit. d), cu amendă de la 300 la 1.500 lei. În cazul contravenţiei de la lit. d) sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice, amenda fiind de la 2.000 la 10.000 lei.  +  Articolul 17Contravenţiile prevăzute la art. 16 se constata de către persoanele cu atribuţii de control din ministere şi celelalte organe centrale, pentru faptele săvîrşite în unităţile subordonate, şi de către persoanele anume împuternicite de preşedintele comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, pentru contravenţia prevăzută la lit. a) constând în netransmiterea către unităţile interesate a avertizarilor primite de la Institutul de meteorologie şi hidrologie sau unităţile reţelei hidrometeorologice, indiferent de subordonarea unităţii unde fapta a fost săvîrşită, precum şi pentru contravenţiile prevăzute la lit. b)-d). Odată cu constatarea contravenţiei agentul aplica şi sancţiunea.  +  Articolul 18Dispoziţiile art. 16 şi 17 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. NICOLAE CEAUŞESCU Preşedintele Republicii Socialiste România --------