ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 151 din 27 august 2020privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 septembrie 2020  În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de sănătate publică pentru cetățeni și entitățile economice și un șoc major atât pentru economiile globale, cât și pentru economia națională, motive pentru care statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să adopte măsuri de natură economică pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.Prin circumstanțele excepționale create de pandemia de COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puțin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil atât pe termen scurt și mediu și poate afecta grav situația economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe chiar și pe termen lung, periclitând supraviețuirea acestora.Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidității întreprinderilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19, astfel încât acestea să se redreseze odată ce situația actuală este depășită.Prin Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 sunt menționate principalele măsuri pe care statele membre le pot adopta în vederea susținerii activității economice.Sectorul de creștere a păsărilor a întâmpinat dificultăți prin imposibilitatea de a comercializa produsele de origine animală obținute, înregistrând astfel pierderi economice însemnate.În această perioadă excepțională, piața cărnii de pasăre, se confruntă cu mari probleme, respectiv scăderea prețului cărnii de pasăre, imposibilitatea livrării animalelor către sacrificare și procesare, creșterea prețului de achiziție a materialului biologic pentru populare, a furajelor, întârzieri de asigurare a materiilor prime și scăderea cantităților de carne comercializată prin vânzare directă pe piață și HoReCa.De asemenea, din cauza restricțiilor de mișcare impuse de situația creată de COVID-19, sectorul creșterii păsărilor din România a suferit pierderi substanțiale care au condus la diminuarea efectivelor pentru abatorizare, precum și la perturbarea lanțurilor de aprovizionare.Ținând cont de dificultățile din sectorul creșterii păsărilor, sunt necesare susținerea activității de creștere a acestora prin măsuri economice adecvate, în vederea asigurării hranei, a materiilor prime pentru industria alimentară, și menținerea locurilor de muncă.În lipsa acordării măsurilor prevăzute de schema de ajutor de stat, crescătorii din sectorul de creștere a păsărilor din România sunt în imposibilitatea de a-și asigura continuarea activității.Consecințele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piață a unui număr semnificativ de întreprinderi din sectorul de creștere a păsărilor din România și apariția unor efecte sociale deosebit de importante.Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activității economice și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Obiectul prezentei ordonanțe de urgență îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, denumită în continuare schemă, având ca scop compensarea pierderilor cauzate de pandemia de COVID-19, în perioada cuprinsă între 1 martie 2020-1 iulie 2020.(2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene (CE) - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 911 din 20 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare.(3) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.(5) Schema nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis cu aceleași costuri eligibile identificabile.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și pentru o valoare nedefinită;b) întreprindere - entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, potrivit art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Beneficiari, criterii de eligibilitate, durata schemei și valoarea ajutorului de stat  +  Articolul 3Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă crescătorilor de păsări, întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum și persoanelor juridice care desfășoară activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă, denumite în continuare beneficiari.  +  Articolul 4Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat prevăzut la art. 1 alin. (1), beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să dețină exploatație autorizată sanitar-veterinar;b) să desfășoare activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în semestrul I al anului 2020;c) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile și să respecte prevederile de la pct. 20 și 23 din Comunicarea CE - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);d) să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019.  +  Articolul 5(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de speciile și categoriile de păsări, respectiv pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionați.(2) Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, așa cum este definită la art. 2 lit. b), care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.(3) Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.(4) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 109.800 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2020.(5) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cursul Băncii Naționale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.  +  Articolul 6Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2020.  +  Capitolul III Reguli procedurale  +  Articolul 7(1) Beneficiarii depun cererea de solicitare a ajutorului de stat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, respectiv al municipiului București, pe rază cărora își au sediul social, sau la centrul județean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări din cadrul PNDR 2014-2020, însoțită de următoarele documente:a) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;b) copie de pe autorizația sanitar-veterinară;c) fișa urmăririi activității la păsări, inclusiv situația incubației, după caz, pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor, însușită de conducătorul unității;d) copia schiței grajdului/halei pentru fiecare exploatație cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, asumată de către beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafața utilă a spațiilor de creștere pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14. Din suprafața totală se exclud suprafața echipamentelor de hrănire și adăpare așezate pe podea, stâlpii, aleile, alte spații nedestinate creșterii pentru toate categoriile de păsări. Pe copia schiței, fermierul va menționa instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică sau cartea tehnică a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile; e) copia schiței validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate potrivit Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecția găinilor ouătoare, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 30/2010, cu modificările ulterioare, și Normei sanitare veterinare care stabilește standardele minime privind protecția păsărilor în fermă și în timpul transportului, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 63/2012, pentru spațiile de cazare care nu se află în Măsura 14;f) documentele justificative care atestă instituirea restricțiilor sanitare veterinare privind popularea cu păsări în semestrul I al anului 2020, dacă este cazul;g) coordonate bancare/trezorerie;h) pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020, copiile documentelor prevăzute la lit. a)-d), f) și g) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această măsură. APIA va prelua datele operate și verificate din aplicația electronică de gestionare a Măsurii 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploatațiile cu cod ANSVSA;i) pentru beneficiarii care solicită sprijin pentru activitatea de incubație, document oficial care să certifice capacitatea stației de incubație, respectiv pui eclozionați pe serie.(2) Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative prevăzute la alin. (1) pot fi transmise la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București și prin fax, poștă sau în format scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.(3) În situația în care beneficiarii dețin mai multe exploatații de creștere a păsărilor situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la centrul județean al APIA pe rază căruia își au sediul social sau la centrul județean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020.  +  Articolul 8(1) Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat și a documentelor justificative prevăzute la art. 7 alin. (1) este de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.  +  Articolul 9(1) După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București verifică, aprobă sumele și centralizează cererile și transmit la structura centrală a APIA situațiile centralizatoare cu beneficiarii și sumele cuvenite, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Structura centrală a APIA întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale centralizatorul cu beneficiarii și sumele cuvenite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(3) În situația în care sumele depășesc prevederile bugetare aprobate cu această destinație, valoarea ajutorului de stat se reduce proporțional pentru toți beneficiarii.  +  Articolul 10În baza situației centralizatoare cu beneficiarii și sumele cuvenite, transmisă de APIA, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 11(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor județene, respectiv al municipiului București cu sumele cuvenite.(2) Centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislației în vigoare.(3) APIA publică informațiile relevante cuprinse în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se păstrează la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.(2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.  +  Articolul 13Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul județean al APIA, respectiv al municipiului București unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 14(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor prevăzute la art. 4, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate începând cu data încasării, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în acesta.(5) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către APIA de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (6), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(8) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către APIA vor fi individualizate într-un titlu de creanță, prevederile alin. (2)-(6) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face la solicitarea APIA, cu respectarea legislației în vigoare.(10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se constituie venit la bugetul de stat și se virează într-un cont de venituri distinct.  +  Articolul 15Începând cu data primirii deciziei Comisiei Europene privind aprobarea acordării ajutorului de stat se stabilește eligibilitatea beneficiarului și se poate constitui obligația de plată a acestui ajutor de stat.  +  Articolul 16În situația în care, anterior emiterii deciziei Comisiei Europene, Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta schemă de ajutor de stat, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 17Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Iulia Raluca Matei,
  secretar de stat
  București, 27 august 2020.Nr. 151.  +  Anexa nr. 1** Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2APIACJ.................Operator date cu caracter personal: 9596Bun de plată................. euroleiDirector executiv CJ,………………….
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  cu beneficiarii și sumele cuvenite ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor
  din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Nr. crt.Denumirea beneficiaruluiNr. și data cereriiID fermierCUICodul exploatațieiCategoriaCapacitatea de producție Echivalent UVMCuantum 100 euro/UVMValoarea ajutorului de stat Valoarea maximă euro per beneficiar Valoarea ajutorului de stat (lei)Valoarea ajutorului de stat (euro)
  012345678910111213
  Pui carne
  Total general
  Certificat din punctul de vedere al realității, regularității și legalității datelor
  Verificat
  ………...……..
  Întocmit
  ……………….
   +  Anexa nr. 3APIAOperator date cu caracter personal: 9596Bun de plată ................. euroDirector,..........................
  CENTRALIZATORUL
  beneficiarilor și sumele cuvenite în vederea acordării ajutorului de stat pentru susținerea activității
  crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariCategoriaCapacitatea (echivalent UVM) Ajutorul de stat (lei)Ajutorul de stat (euro)
  Pui carne
  Pui curcă
  Găini ouătoare
  Găini reproducție rase grele
  Pui eclozionați
  .............
  TotalPui carne
  Pui curcă
  Găini ouătoare
  Găini reproducție rase grele
  Pui eclozionați
  Total general

  Director general APIA,
  ....................................
   +  Anexa nr. 4
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol
  în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Se aprobă.
  Ordonator principal de credite,
  ...................................................
  Nr. crt.JudețulSuma solicitată (lei)
  (0)(1)(2)
  1.
  2.
  3.
  .....
  TOTAL:
  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ...................................................
  (semnătura și ștampila)
  ----