ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 148 din 27 august 2020pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 2 septembrie 2020  Având în vedere că anul agricol 2019-2020 a debutat cu o lipsă semnificativă de precipitații în raport cu media multianuală care a indus o secetă pedologică accentuată în aproape toate regiunile țării, ceea ce a provocat fie întârzieri ale semănatului culturilor de toamnă în unele zone, fie diminuarea răsăririi plantelor în alte zone,analizând informațiile agrometeorologice privind manifestarea fenomenului de secetă în perioada septembrie 2019-aprilie 2020, furnizate de către Administrația Națională de Meteorologie, pentru regiunile agricole Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, din care au rezultat următoarele concluzii privind cantitățile lunare de precipitații: – cantitățile de precipitații din luna septembrie 2019 au reprezentat 50% din cantitățile de precipitații ale lunii septembrie 2017 și au depășit precipitațiile lunii septembrie 2018;– cantitățile de precipitații din luna octombrie 2019 au reprezentat 40% din cantitățile de precipitații ale lunii octombrie 2017 și au depășit precipitațiile lunii octombrie 2018;– cantitățile de precipitații din luna noiembrie 2019 au reprezentat 80% din cantitățile de precipitații ale lunii noiembrie 2017 și 90% din cantitățile de precipitații ale lunii noiembrie 2018;– cantitățile de precipitații din luna decembrie 2019 au reprezentat 50% din cantitățile de precipitații ale lunii decembrie 2017 și 50% din cantitățile de precipitații ale lunii decembrie 2018;– cantitățile de precipitații din luna ianuarie 2020 au reprezentat 20% din cantitățile de precipitații ale lunii ianuarie 2018 și 20% din cantitățile de precipitații ale lunii ianuarie 2019;– cantitățile de precipitații din luna februarie 2020 au reprezentat 70% din cantitățile de precipitații ale lunii februarie 2018 și au depășit cantitățile de precipitații ale lunii februarie 2019;– cantitățile de precipitații din luna martie 2020 au reprezentat 20% din cantitățile de precipitații ale lunii martie 2018 și au fost în limita cantităților de precipitații ale lunii martie 2019;– cantitățile de precipitații din luna aprilie 2020 au reprezentat 70% din cantitățile de precipitații ale lunii aprilie 2018 și 20% din cantitățile de precipitații ale lunii aprilie 2019,având în vedere că, drept urmare a analizei cantităților de precipitații lunare prezentate și a rezervei de umiditate din sol, se constată manifestarea fenomenului de secetă pedologică extremă/puternică/moderată la nivelul tuturor regiunilor agricole analizate, ținând cont de faptul că manifestarea fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale afectează grav atât producția obținută, cât și veniturile producătorilor agricoli din sectorul vegetal, cu implicații în asigurarea securității alimentare a populației și în reluarea ciclului de producție de către producătorii agricoli,raportat la prevederile Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, luând în considerare rezultatele centralizării la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a informațiilor cuprinse în rapoartele-sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, întocmite de către comitetele județene pentru situații de urgență pe baza proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, prin care un număr de aproximativ 34.647 de fermieri au fost afectați de seceta pedologică și aproximativ 1.168.064,79 ha cu culturi înființate în toamna anului 2019 au fost calamitate în grade diferite de afectare pe areale agricole importante la nivel național, după cum urmează: grâu - 833.213,53 ha, secară - 314,5 ha, triticale - 5.112,51 ha, orz - 175.680,44 ha, orzoaică - 16.613,71 ha, ovăz - 628,69 ha și rapiță - 136.501,41 ha,având în vedere prevederile din cadrul secțiunii 1.2.1.2 cap. 1 partea a II-a din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 204 din 1 iulie 2014, înțelegând faptul că, pentru gestionarea consecințelor în plan economic și social a situației determinate de manifestarea fenomenului de secetă pedologică în perioada septembrie 2019-aprilie 2020, este necesară inclusiv adoptarea unui act normativ de reglementare în regim de maximă urgență în activitatea de producție agricolă primară în sectorul vegetal,având în vedere pregătirea campaniei agricole de toamnă, cu încadrarea în perioada optimă de însămânțare și necesitatea achiziționării de inputuri pentru asigurarea respectării tehnologiilor de cultură și realizarea de producții agricole eficiente,este necesar să se adopte măsuri urgente de reglementare prin instituirea unei scheme de ajutor de stat de despăgubire a pierderilor provocate fermierilor, respectiv prin acordarea unei plăți compensatorii forfetare din valoarea cheltuielilor efectuate în perioada de la înființarea culturilor în toamna anului 2019 până în luna aprilie 2020 inclusiv, rezultate din devizele de cheltuieli elaborate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, deoarece prezenta schemă de ajutor de stat produce efectele după primirea deciziei Comisiei Europene, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgență, astfel încât ajutorul acordat de la bugetul de stat să acopere parțial, în timp util, pierderile suferite de fermieri, lichiditățile financiare fiind absolut necesare pentru continuarea ciclului de producție. În caz contrar și având în vedere amploarea fenomenului, siguranța alimentară a României poate fi grav periclitată.Având în vedere necesitatea reglementării fără întârziere a acestor aspecte și ținând seama că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ va avea consecințe negative prin:– imposibilitatea compensării producătorilor agricoli pentru pagubele provocate ca urmare a manifestării fenomenului meteorologic de secetă pedologică;– distorsionarea piețelor agricole prin posibila declanșare a unor crize privind raportul cerere-ofertă și o evoluție necontrolată a prețurilor la produsele agricole primare din sectorul vegetal;– lipsa resurselor financiare necesare producătorilor agricoli pentru achiziția inputurilor și efectuarea lucrărilor din campania agricolă de toamnă, cu impact negativ asupra realizării suprafețelor programate;– riscul major ca o parte importantă a fermierilor să nu poată achita datoriile către furnizori, leasing-uri, salarii, credite, la termenele scadente, să se supraîndatoreze și să nu mai poată continua activitatea;– riscul cedării unei părți din terenurile lucrate, deținute în proprietate, creditorilor în contul datoriilor scadente și intensificarea amplorii fenomenului de acaparare a terenurilor agricole;– impact social negativ major asupra fermierilor și a membrilor familiilor acestora, atunci când sunt afectate veniturile din activități agricole, cu posibil impact în abandonarea cultivării terenurilor agricole sau chiar faliment,întrucât elementele prezentate definesc un context excepțional și vizează interesele economice ale României,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență, extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale și domeniul de aplicare  +  Articolul 1(1) Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl reprezintă recunoașterea și declararea stării de calamitate din cauza manifestării secetei pedologice în agricultură, precum și instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea de compensații producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică.(2) Schema prevăzută la alin. (1) se notifică la Comisia Europeană în baza art. 108 alin. (3) din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene.(3) Seceta pedologică este semnalată de Administrația Națională de Meteorologie, care a emis avertismente de temperaturi ridicate peste limita de confort și precipitații reduse.(4) Schema prevăzută la alin. (1) are la bază datele referitoare la procentul de calamitare și suprafața calamitată, înscrise în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, cu modificările și completările ulterioare.(5) Schema nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis cu aceleași costuri eligibile identificabile.  +  Articolul 2(1) Prezenta schemă respectă prevederile din cadrul secțiunii 1.2.1.2 - Ajutoarele pentru compensarea pagubelor provocate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale capitolul 1 partea a II-a din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 204 din 1 iulie 2014, denumite în continuare Orientările UE.(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele județene și locale/al municipiului București, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.(3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.(4) Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2020.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) cerere unică de plată 2020 - cererea unică de plată aferentă anului 2020, care îndeplinește condițiile de acordare a sprijinului financiar pentru suprafață, reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;b) producția primară de produse agricole - producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, fără a se efectua nicio altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;c) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau într-un cuantum nedefinit;d) seceta pedologică - fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale sau cazului de forță majoră, manifestat prin temperaturi ridicate peste limita de confort și precipitații reduse, care provoacă scăderea conținutului de umiditate în sol, determinând compromiterea culturilor agricole, fenomen care afectează suprafața unei culturi agricole înființate în toamna anului 2019 în procent de peste 30% din suprafața culturii în cauză, declarată de către un producător agricol.  +  Capitolul II Beneficiarii, criterii de eligibilitate, modalitatea de calcul al sumelor reprezentând ajutor de stat  +  Articolul 4(1) Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică și au depus cerere unică de plată 2020, respectiv:a) producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;b) producătorii agricoli persoane juridice, cu excepția grupurilor de producători.(2) Schema de ajutor nu se aplică beneficiarilor care au obținut un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața internă printr-o decizie a Comisiei Europene, atât timp cât ajutorul ilegal nu este rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială, reprezentând valoarea totală și dobânzile aferente ajutorului ilegal și incompatibil cu piața internă.  +  Articolul 5Prin prezenta schemă se acordă ajutor de stat beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) care au înființat în toamna anului 2019 următoarele culturi:a) grâu;b) secară;c) triticale;d) orz;e) orzoaică;f) ovăz;g) rapiță.  +  Articolul 6(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) sunt eligibili la solicitarea ajutorului de stat dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a) dețin proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iunie 2020 inclusiv, în care procentul de calamitare prevăzut la art. 1 alin. (4) este de peste 30% aferent culturii calamitate;b) suprafața calamitată reprezintă un procent de peste 30% din suprafața totală declarată în cererea unică de plată în anul 2020, aferentă culturii calamitate;c) sunt înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată 2020;d) nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.(2) Pentru culturile prevăzute la art. 5, suprafața pentru care se acordă ajutorul de stat nu poate depăși suprafața culturii declarate în cererea unică de plată 2020.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) și alin. (2), pentru beneficiarii care au suprafețe calamitate cu culturi prevăzute la art. 5, confirmate prin procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, care au fost întoarse sau nu au mai fost însămânțate după calamitare și nu se regăsesc, în totalitate sau parțial, în cererea unică de plată 2020, suprafețele calamitate avute în vedere pentru ajutorul de stat sunt cele menționate în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor.(4) Pentru beneficiarii ce se încadrează la alin. (3) se acordă ajutorul de stat pentru suprafețele confirmate prin procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, dar nu mai mult de suprafața declarată cu teren arabil în cererea unică de plată pe suprafață din campania 2020.  +  Articolul 7(1) Compensațiile acordate ca ajutor de stat reprezintă maximum 40% din devizele de cheltuieli pentru fiecare cultură de toamnă calamitată, elaborate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală și corespund cerințelor punctelor 360 și 361 litera b) din cadrul secțiunii 1.2.1.2 din Orientările UE. (2) Ajutorul de stat acordat conform alin. (1) se încadrează în prevederile punctului 363 secțiunea 1.2.1.2 din Orientările UE.(3) Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat pentru culturile prevăzute la art. 5 se exprimă în lei/ha și sunt prevăzute în anexa nr. 1. (4) Valoarea ajutorului de stat se determină pentru fiecare cultură în funcție de suprafețele calamitate stabilite conform art. 6 înmulțite cu cuantumul maxim al ajutorului de stat aferent fiecărei culturi prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul III Procedura de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 8(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1), care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6, depun la centrele locale/județene APIA, respectiv al municipiului București, unde au depus cererea unică de plată 2020, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, o cerere de solicitare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoțită de următoarele documente:a) copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;b) coordonate bancare, în condițiile în care nu se mențin coordonatele bancare existente la cererea unică de plată 2020; copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA rămân valabile și pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.(2) Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoțită de documentele prevăzute la alin. (1), poate fi transmisă la centrele locale/județene APIA, respectiv al municipiului București și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail.(3) Documentele depuse în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.  +  Articolul 9(1) Centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București verifică beneficiarii care au depus o cerere de solicitare a ajutorului de stat, cu privire la îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d).(2) Centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București verifică, stabilesc sumele și beneficiarii, întocmesc și transmit la APIA situația centralizatoare cu beneficiarii eligibili și sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 10(1) APIA întocmește și transmite la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizatoare cu sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(2) După primirea situației centralizatoare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare cu sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(3) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor județene, respectiv al municipiului București, cu sumele cuvenite.(4) Centrele județene APIA, respectiv al municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislației în vigoare.(5) Centrele județene APIA, respectiv al municipiului București păstrează evidența beneficiarilor de ajutor pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.(6) APIA se asigură că sunt respectate principiile stabilite la pct. 128-131 din Orientările UE în ceea ce privește transparența schemei.  +  Articolul 11(1) Resursele financiare necesare implementării schemei de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 59 „ Alte cheltuieli“, articolul 59.09 „Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură“.(2) În situația în care sumele necesare depășesc plafoanele bugetare aprobate cu această destinație, valoarea ajutorului se reduce proporțional pentru toți beneficiarii schemei de ajutor de stat.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 12(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor prevăzute la art. 6, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de stat, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzute la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmit de către centrele județene APIA, respectiv al municipiului București, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în acesta.(5) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, se poate adresa instanței de contencios administrativ în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către APIA, de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (6), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(8) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către APIA vor fi individualizate într-un titlu de creanță, prevederile alin. (2)-(6) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către APIA.(10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se fac venit integral la bugetul de stat și se virează într-un cont de venituri distinct.  +  Articolul 13Începând cu data primirii deciziei Comisiei Europene privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se stabilește eligibilitatea beneficiarului și se poate constitui obligația de plată a acestui ajutor.  +  Articolul 14Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro și pe site-ul APIA, pe adresa www.apia.org.ro.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Iulia Raluca Matei,
  secretar de stat
  București, 27 august 2020.Nr. 148.  +  Anexa nr. 1
  Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat
  CulturaCuantum maxim ajutor de stat plăți compensatorii (lei/ha)
  (1)(2)
  Grâu925,0
  Secară925,0
  Triticale805,0
  Orz912,0
  Orzoaică951,0
  Ovăz772,0
  Rapiță1.002,0
   +  Anexa nr. 2
  CERERE
  de solicitare a ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică
  (model)
  Centrul județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ................................Operator date cu caracter personal: 9596
  Nr. de înregistrare .............. Data .......................
  Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID)
  Nr. cerere unică de plată C2020
  Solicitant
  Denumirea PJ/PFA/ÎI/ÎF Nume prenume PF
  Cod unic de înregistrare (CUI)/Cod de identificare fiscală (CIF)
  CNP pentru PF
  Numele titularului/administratorului/reprezentantului legalPrenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal
  CNP-ul titularului/administratorului/reprezentantului legal
  Codul țării și nr. actului de identitate (pentru altă cetățenie)
  Sediul social PJ/PFA/ÎI/ÎF Domiciliul PF
  Județul/SectorulLocalitatea
  Satul/StradaNr.Cod poștalBl.Ap.
  TelefonFaxE-mail
  Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumelePrenumele
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  Numărul contului
  Instituția
  În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, solicit ajutor de stat în valoare de ............. lei, după cum urmează:
  CulturaSuprafața totală declarată în cererea APIA Campania 2020(ha)Procent de calamitare peste 30% (%)Suprafața calamitată, din coloana 6 a procesului-verbal (ha)Cuantum maxim ajutor de stat (lei/ha)Valoare maximă ajutor de stat (lei)
  123 = 4/2*100456 = 4 x 5
  Grâu925
  Secară925
  Triticale805
  Orz912
  Orzoaică951
  Ovăz772
  Rapiță1002
  TOTALxxxx
  NOTĂ: Coloana 4 se completează conform Procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole (coloana 6 din procesul-verbal). Suprafața din coloana 4 nu trebuie să fie mai mare decât suprafața din coloana 2. Dacă suprafața din coloana 4 este mai mare decât suprafața din coloana 2 din cauza faptului că suprafețe calamitate au fost întoarse sau nu au mai fost însămânțate după calamitare și nu se mai regăsesc, în totalitate sau parțial, în cererea unică de plată în Campania 2020, suprafețele calamitate avute în vedere pentru calculul coloanei 6 sunt cele din coloana 4, iar procentul de calamitare de la coloana 3 este 100%.Coloana 3 se calculează prin raportarea coloanei 4 la coloana 2, înmulțit cu 100.Coloana 6 se calculează prin înmulțirea coloanei 4 cu coloana 5.
  Nr. crt.Documente atașate cereriiDANUDANUNu este cazul
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)
  1.Copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelorI_II_II_II_II_I
  2.Coordonate bancareI_II_II_II_II_I
  Semnătura solicitantului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicituluiȘtampila (dacă este cazul)Data ...................
  NOTE: – Se bifează DA/NU/Nu este cazul, pentru toate documentele depuse.– Coloanele (2) și (3) se completează de către beneficiar.– Coloanele (4), (5) și (6) se completează de către funcționarul APIA care a preluat cererea.Semnătura funcționarului APIA care a preluat cererea .......................
  Declarații și angajamente
  Subsemnatul, ...................., CNP/CUI ..........., administrator/reprezentant legal al .................. (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale), cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:Am luat cunoștință de:– condițiile și modalitățile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naționale, pe care mă angajez să le respect;– mă oblig să notific în scris centrului județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privitoare la informațiile declarate în cererea de ajutor, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;– faptul că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.Drept care declar și mă angajez la următoarele:– declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile;– mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la fața locului;– să restitui ajutorul de stat încasat, cu dobânzi și penalități calculate de la data încasării ajutorului;– nu sunt în dificultate în sensul prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2020;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, precum și făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  SemnăturaȘtampila (după caz)Data ...................
   +  Anexa nr. 3Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul județean ..................... Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare .................. Data .................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu beneficiarii și sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică
  (model)
  Bun de plată pentru suma de ………… leiDirector executiv, ………. (semnătura)
  Nr. crt.Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUI/CIFCulturaSuprafața calamitată(ha)Cuantum maxim ajutor de stat (lei/ha)Valoare maximă ajutor de stat cuvenit (lei)
  1234567
  1Grâu925
  Secară925
  Triticale805
  Orz912
  Orzoaică951
  Ovăz772
  Rapiță1.002
  2Grâu925
  Secară925
  Triticale805
  Orz912
  Orzoaică951
  Ovăz772
  Rapiță1.002
  ...……….……………………
  TOTALGrâu925
  Secară925
  Triticale805
  Orz912
  Orzoaică951
  Ovăz772
  Rapiță1.002
  Certificat din punct de vedere al legalității, realității și regularității
  Director executiv adjunct,
  .........................
  (semnătura)
  Șef serviciu,
  .........................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 4
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică (model)
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAgenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăOperator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ...............Data ...............
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariValoarea ajutorului de stat cuvenit (lei)
  1Alba
  2Arad
  3Argeș
  4Bacău
  5Bihor
  6Bistrița-Năsăud
  7Botoșani
  8Brașov
  9Brăila
  10Buzău
  11Caraș-Severin
  12Călărași
  13Cluj
  14Constanța
  15Covasna
  16Dâmbovița
  17Dolj
  18Galați
  19Giurgiu
  20Gorj
  21Harghita
  22Hunedoara
  23Ialomița
  24Iași
  25Ilfov
  26Maramureș
  27Mehedinți
  28Mureș
  29Neamț
  30Olt
  31Prahova
  32Satu Mare
  33Sălaj
  34Sibiu
  35Suceava
  36Teleorman
  37Timiș
  38Tulcea
  39Vaslui
  40Vâlcea
  41Vrancea
  42București
  Total general:

  Director general,
  ..............................
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția generală buget finanțe și fonduri europene
  Se aprobă.
  Ordonator principal de credite,
  ...............................................

  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi
  în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică (model)
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariValoarea ajutorului de stat cuvenit (lei)
  1Alba
  2Arad
  3Argeș
  4Bacău
  5Bihor
  6Bistrița-Năsăud
  7Botoșani
  8Brașov
  9Brăila
  10Buzău
  11Caraș-Severin
  12Călărași
  13Cluj
  14Constanța
  15Covasna
  16Dâmbovița
  17Dolj
  18Galați
  19Giurgiu
  20Gorj
  21Harghita
  22Hunedoara
  23Ialomița
  24Iași
  25Ilfov
  26Maramureș
  27Mehedinți
  28Mureș
  29Neamț
  30Olt
  31Prahova
  32Satu Mare
  33Sălaj
  34Sibiu
  35Suceava
  36Teleorman
  37Timiș
  38Tulcea
  39Vaslui
  40Vâlcea
  41Vrancea
  42București
  Total general:

  Director general,
  .......................
  ----