HOTĂRÂRE nr. 729 din 31 august 2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 31 august 2020  Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 14 august 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, punctele 1 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-6, 6^1-6^3, 7-15................................................................................................6. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.2. La articolul 1, după punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 6^1-6^3, cu următorul cuprins:6^1. În condițiile pct. 6 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județe/municipiul București este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.6^2. Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea sau închiderea într-o localitate din zona de competență a activităților culturale prevăzute la pct. 6^1, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada menționată, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.6^3. Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităților culturale prevăzute la pct. 6^1 dintr-o localitate situată în zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada menționată, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.3. La articolul 1, punctele 7 și 10-12 se modifică și vor avea următorul cuprins:7. În condițiile pct. 6, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.……………………………………………………………………..10. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică. 11. Se interzice participarea la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 100 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică. 12. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 100 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori. 2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori. 3. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru clienții cazați în hotel, în județele/municipiul București în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile depășește pragul de 1,5/1.000 de locuitori.4. Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea sau închiderea într-o localitate din zona de competență a activității operatorilor economici prevăzuți la pct. 1 și 2, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada menționată, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori. 5. Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activității operatorilor economici prevăzuți la pct. 1, dintr-o localitate situată în zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada menționată, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori. 6. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 1 și 2 este restricționată sau închisă în condițiile stabilite la pct. 3 și 4, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.7. Operatorii economici prevăzuți la pct. 1 și 2 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.8. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.9. Operatorii economici care desfășoară activități potrivit pct. 1, 2 și 8 au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico- științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență. Măsura se stabilește pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.10. Operatorii economici care desfășoară activitatea în spațiile prevăzute la pct. 1, 2 și 8 au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scaune și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la pct. 7.11. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.6. La articolul 9, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1-1^3, cu următorul cuprins:1^1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă în județele/ municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.1^2. Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea sau închiderea într-o localitate din zona de competență a activității operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada menționată, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.1^3. Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activității operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, dintr-o localitate situată în zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada menționată, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.7. La articolul 11, alineatele (3) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 6, 6^1-6^3 și 7 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne...................................................................................................(11) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 8 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 și 7 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.8. La articolul 11, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:(13^1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 1^1-1^3 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.  +  Articolul IIRata de incidență a cazurilor aferente măsurilor prevăzute la art. I pct. 2, 4 și 6 se analizează săptămânal și se raportează la Comitetul Național pentru Situații de Urgență de către Institutul Național de Sănătate Publică.  +  Articolul IIIPrevederile art. I intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 31 august 2020.Nr. 729.-----