HOTĂRÂRE nr. 716 din 27 august 2020privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 31 august 2020  Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producției primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a 3 exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;c) întreprindere unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre următoarele relații: (i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, autorități responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;e) fenomene hidrometeorologice nefavorabile - secetă, grindină, ploi torențiale, vânt puternic.  +  Articolul 4Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau cantității de produse cumpărate ori introduse pe piață;b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;c) ajutoarelor condiționate de utilizarea cu precădere a produselor naționale față de produsele importate.  +  Capitolul II Beneficiarii, criteriile de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar și modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis  +  Articolul 5Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) și c), respectiv:a) apicultorilor, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; b) apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) apicultorilor, persoane juridice, precum și oricărei forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.  +  Articolul 6Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, întreprinderile/ întreprinderile unice prevăzute la art. 5 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 7(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri se acordă beneficiarilor prevăzuți la art. 5 pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție, în cuantum de 25 lei/familia de albine.(3) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 6, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă.  +  Articolul 9Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 49.948.500 lei și se asigură din bugetul de stat, în limitele prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, prin bugetul repartizat direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București pe anul 2020, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.  +  Capitolul III Reguli procedurale  +  Articolul 10(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și înainte de depunerea cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia.(3) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București solicită Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“ lista apicultorilor cu efectivele de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2020. (4) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1) și informarea beneficiarilor asupra efectivelor înscrise în lista prevăzută la alin. (3), beneficiarii depun la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București cererea însoțită de următoarele documente:a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5 lit. a); c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei.(5) Cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail. Verificarea sumelor rămase sau potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului București și se comunică telefonic/prin fax sau în format electronic, prin e-mail, înainte de înregistrarea cererii.(6) În situația în care beneficiarii prevăzuți la art. 5 dețin în exploatație mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la direcția pentru agricultură județeană pe teritoriul căreia beneficiarul deține numărul cel mai mare de familii de albine.(7) Termenul final de depunere a cererilor și documentelor însoțitoare prevăzute la alin. (4) este data de 15 septembrie 2020.  +  Articolul 11(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București înregistrează și verifică cererile împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București calculează și aprobă sumele aferente reprezentând sprijin financiar pentru fiecare beneficiar în parte și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 7 alin. (3).  +  Articolul 12Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București întocmesc situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 21 septembrie 2020.  +  Articolul 13(1) Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare a sumelor corespunzătoare ajutorului de minimis defalcate pentru fiecare direcție pentru agricultură județeană, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(2) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(3) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 14(1) Registrele județene de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București întocmesc lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista prevăzută la alin. (2) se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene sau a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 15Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.  +  Articolul 16(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor prevăzute prin prezenta schemă, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Deciziile de recuperare întocmite de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în acesta.(4) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(7) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București vor fi individualizate într-un titlu de creanță, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(8) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(9) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat și se virează într-un cont de venituri distinct.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Iulia Raluca Matei,
  secretar de stat
  București, 27 august 2020.Nr. 716.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  CERERE
  pentru ajutor de minimis în sectorul apicol
  (model)
   +  Anexa nr. 2
  REGISTRUL JUDEȚEAN
  de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis (model)
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ........................../a Municipiului București
  Nr. crt./dataApicultor (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)Cerere pentru ajutor de minimis (nr./data)Nr. familii de albine pentru care se solicită sprijinCuantum aplicat(lei/familie de albine)Suma totală aprobată(*) (lei) (col. 3 x col. 4)
  012345
  1
  2
  3
  4
  ...
  (*) Nu poate depăși echivalentul în lei a 20.000 euro.
  Întocmit
  ..................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 3
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema
  „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile
  manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ (model)
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ............................................................./a Municipiului București
  Nr. crt.Număr beneficiariNumăr familii de albine pentru care se acordă sprijinCuantum pe familia de albine(25 lei/familia de albine)Suma totală aprobată
  01234
  1
  2
  TOTAL

  Director executiv,
  ………………………..……………….
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Întocmit
  ………………………..……………….
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 4
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  a sumelor corespunzătoare ajutorului de minimis defalcate pentru fiecare direcție pentru agricultură județeană (model)
  Se aprobă, Ordonator principal de credite,.................................................................MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Nr. crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  012
  1
  2
  3
  ...
  TOTAL:

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ...................................................................
  (semnătura și ștampila)
  -----