HOTĂRÂRE nr. 713 din 27 august 2020pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020  Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 44/2020 privind stabilirea unor măsuri de protecție sanitară în perioada campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOLUL UNICAnexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 14 august 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru candidații și echipele de campanie în timpul evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale.2. La anexa nr. 2, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1-3^1 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.3. La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-15.4. La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:15. Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/ întrunirilor în cadrul campaniei electorale se instituie obligația organizatorilor acestora de a asigura, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, cu avizul Autorității Electorale Permanente, respectarea următoarelor măsuri:a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;b) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care se desfășoară evenimentele/ întrunirile;e) limitarea numărului participanților la maximum 50, în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la maximum două ore;f) limitarea numărului participanților la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ întrunirilor desfășurate în aer liber;g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acțiunilor din ușă în ușă;i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acțiunii;j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.5. La anexa nr. 3 articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 15 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul sănătății,
  Nicoleta Rusu,
  secretar general
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Vajda Zsombor
  București, 27 august 2020.Nr. 713.----