REGULAMENT nr. 20 din 26 august 2020pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum și pentru abrogarea alin. (11) și (12) ale art. 45 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 28 august 2020    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6, art. 20 alin. (4), art. 36 și art. 63 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 18 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 37 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 26.08.2020,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 și 436 bis din 16 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 113 litera b), după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 și 3^2, cu următorul cuprins:3^1. metoda bazată pe utilizarea unor cotații de tipul BID, în situația în care nu există un reper de preț compozit relevant;3^2. metoda de determinare a valorii juste a instrumentului, conform tehnicilor de evaluare consacrate la nivel internațional, în lipsa existenței oricărei cotații conform punctelor anterioare, în baza unei decizii fundamentate a S.A.I.;2. La articolul 113 litera b), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. în situația în care se alege metoda de evaluare prevăzută la pct. 3 sau 3^1, iar pentru un instrument cu venit fix nu există un preț relevant, respectivul instrument va fi evaluat, după caz:a) pe baza metodei prevăzute la pct. 2, pornind de la prețul net de achiziție (în cazul instrumentelor nou-emise pentru care nu există reper de preț compozit relevant) sau ultimul preț compozit folosit în evaluare. Începând cu momentul apariției unui preț compozit relevant și cu condiția existenței acestuia pentru o perioadă de 30 de zile de tranzacționare (perioada de observație în care se analizează relevanța acestui preț), instrumentul cu venit fix va fi evaluat pe baza metodei de evaluare prevăzute la pct. 3, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observație de 30 de zile de tranzacționare;b) pe baza metodei prevăzute la pct. 3^2. Începând cu momentul apariției unui preț compozit relevant și cu condiția existenței acestuia pentru o perioadă de 30 de zile de tranzacționare (perioada de observație în care se analizează relevanța acestui preț), instrumentul cu venit fix va fi evaluat pe baza metodei de evaluare prevăzute la pct. 3, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observație de 30 de zile de tranzacționare;3. La articolul 114, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile art. 113 lit. a), în cazul societăților pe acțiuni admise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem multilateral de tranzacționare cu o lichiditate considerată de S.A.I., în baza unei judecăți de valoare prudențiale referitoare la piața activă definită de Standardul internațional de raportare financiară 13 - Evaluarea la valoarea justă (IFRS 13), ca fiind nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață, S.A.I. poate decide ca acțiunile societăților respective să fie evaluate în activul O.P.C.V.M. în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii, în baza unui raport de evaluare. În cazul în care S.A.I. optează pentru aplicarea acestei metode de evaluare, menține respectiva metodă de evaluare pentru o perioadă de cel puțin un an calendaristic, pentru respectivele acțiuni considerate nelichide.(5) S.A.I. care aplică prevederile alin. (4) menționează în raportul anual o fundamentare a deciziei sale ce include și o analiză a lichidității emitentului care nu a fost evaluat pe baza principiului marcării la piață.4. La articolul 115 alineatul (2), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) instrumentele financiare cu venit fix și instrumentele pieței monetare vor fi evaluate conform art. 113 lit. b) pct. 2, 3, 3^1 sau 3^2. În cazul alegerii metodei prevăzute la art. 113 lit. b) pct. 2, recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente se vor face pornind de la acel nivel de preț începând cu data modificării metodei de evaluare.5. La articolul 153, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nu reprezintă modificări ale condițiilor care au stat la baza autorizării fondului deschis de investiții modificarea comisioanelor de administrare sub nivelul maxim prevăzut în prospectul de emisiune, modificarea comisioanelor pentru serviciile prestate pentru fond în baza contractului de depozitare (depozitare, custodie, procesare transfer valori mobiliare etc.) sub nivelul maxim prevăzut în prospectul de emisiune, precum și modificarea informațiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e), precum și la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.2, pct. 3.3 lit. d) din anexa nr. 4 și la pct. 1, 2, 3.3, pct. 3.5 lit. e), 3.9., 6.1, 8, 10 și 11 din anexa nr. 7, respectiv la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, pct. 3.2 lit. d) din anexa nr. 5 și la pct. 1, 2, 3.1, pct. 3.2 lit. f), 3.7, 7.1, 9, 11, 12 din anexa nr. 8 pentru fondul deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții.  +  Articolul IILa articolul 45 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 24 aprilie 2020, alineatele (11) și (12) se abrogă.  +  Articolul IIIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    București, 26 august 2020.Nr. 20.-----