PROGRAMUL din 22 iulie 2020statistic național anual 2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 bis din 31 iulie 2020



  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 586 din 22 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 683 din 31 iulie 2020.
   +  CUPRINS1. STATISTICĂ ECONOMICĂ1.1. STATISTICA AGRICULTURII LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Producția vegetală la principalele culturi Efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală Efectivele de bovine existente la 1 iunie Efectivele de porcine existente la 1 mai Activitatea economică a unităților agricole cu personalitate juridică Numărul pozițiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport și construcții agricole existente în gospodăriile populației/exploatațiile agricole individuale și unitățile cu personalitate juridică la începutul anului 2020 pe raza localității Valoarea producției ramurii agricole Valoarea producției ramurii agricole, consumul intermediar și valoarea adăugată brută - date provizorii și semidefinitive Balanțele principalelor produse agricole la producători Bilanțuri alimentare Disponibilitățile de consum ale populației Bilanțuri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare Conturile economice din agricultură Pesticidele plasate pe piață LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Suprafața productivă de primăvară Suprafața recoltată și producția obținută, utilizarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor Estimări preliminare privind producția vegetală Agricultura ecologică Îmbunătățiri funciare Estimări preliminare privind producția din sectorul pescuitului și acvaculturii Ouă puse la incubat și puii eclozionați Numărul animalelor sacrificate și producția carne Parcul de tractoare și mașini agricole principale din agricultură la sfârșitul anului Situația statistică a terenurilor Stocuri cantitative de produse agricole LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE Recensământul General Agricol - runda 2020 Instituirea unui sistem statistic de date privind bilanțul principalelor culturi de cereale și semințe oleagionase, în conformitate cu metodologia comună a UE Modernizarea statisticilor agricole1.2. STATISTICA SILVICULTURII LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Fondul forestier național Activitatea economici a unităților silvice Masa lemnoasă recoltată și suprafața parcursă cu tăieri Lucrări de regenerare a pădurilor Volumul de lemn exploatat Conturi economice forestiere1.3. STATISTICA MEDIULUI LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Cheltuieli pentru protecția mediului Contul emisiilor în aer Contul sectorului de bunuri și servicii de mediu Contul taxe de mediu Contul fluxurilor de materiale "economie-mediu" Contul cheltuieli pentru protecția mediului Indicatori de dezvoltare durabilă Distribuția apei Populația conectată la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate Culegerea datelor conform H.G. nr. 1.570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările și completările ulterioare LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Generarea și gestionarea deșeurilor rezultate din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor și a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate de la operatorii economici Generarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală Generarea și gestionarea deșeurilor Colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE FINANȚATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea României 2030 - ROMÂNIEI DURABILĂ (RD)1.4. STATISTICA ÎNTREPRINDERILOR1.4.1. Statistici structurale LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Statistici structurale de întreprinderi - AS Întreprinderi Statistici structurale de întreprinderi - AS Instituții de credit Statistici structurale de întreprinderi - AS Societăți de asigurare-reasigurare Statistici structurale de întreprinderi - AS Servicii Statistica societății informaționale în întreprinderi Statistici structurale de întreprinderi - Filiale străine în România (FATS INWARD) Statistici structurale de întreprinderi - Filiale românești în străinătate (FATS OUTWARD) Statistici structurale de întreprinderi - AS Fond de pensii private Statistica tehnologiei informației și comunicațiilor în administrați publică LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Investiții străine directe în România Accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE Anchetele de conjunctură din industria prelucrătoare, construcții, comerț cu amănuntul, servicii și investiții Dezvoltarea statisticii structurale de întreprindere1.4.2. Demografia întreprinderilor LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Întreprinderile noi și profilul întreprinzătorilor Demografia întreprinderilor Legături financiare (LIFI) LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Registrul centralizat al comerțului1.5. STATISTICA INDUSTRIEI LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Produse și servicii industriale - lunar Produse și servicii industriala - anual Cifra de afaceri din unitățile industriale - lunar Comenzile noi din industria prelucrătoare - lunar Producția de lapte și produse lactate - anual Producția de carne, lapte și produse lactate - lunar Activitatea sectorului metalurgic1.6. STATISTICA ENERGIEI, GAZE ȘI APĂ LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Producția de energie electrică și termică Indicatori statistici pe termen scurt în domeniul energiei Prețurile energiei electrice și gazelor naturale - la consumatorii industriali și în gospodăriile populației Indicatori lunari din domeniul energiei Resursele energetice și utilizarea acestora Producerea de energie electrică și termică Balanța prelucrării țițeiului Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea și distribuirea energiei termice Distribuirea gazelor naturale Forța de muncă în gospodării - Modulul "Consumul de Biomasă" Contul fluxurilor fizice de energie1.7. Statistica construcțiilor și investițiilor LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Construcții de locuințe Modificări ale fondului de locuințe Activitatea de construcții realizată în antrepriză Investiții1.8. STATISTICA COMERȚULUI INTERIOR ȘI INTERNAȚIONAL LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Comerțul cu amănuntul Comerțul cu ridicata Comerțul extra-UE cu bunuri Comerțul intra-UE cu bunuri LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Comerțul internațional cu servicii1.9. Statistica serviciilor1.9.1. Turism, hoteluri, restaurante LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Capacitatea de cazare turistică Activitatea agențiilor de turism Frecventarea structurilor de cazare turistică Cererea turistică a rezidenților Călătoriile internaționale înregistrate la frontierele României Cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică colective Cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare private Comensurarea cheltuielilor rezidenților pentru deplasările oficiale1.9.2. Transporturi LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Lungimea drumurilor publice Străzile orășenești Infrastructura și mijloacele de transport feroviar Lungimea și capacitatea conductelor magistrale pentru transportul produselor petroliere și gazelor Înmatriculări noi de vehicule rutiere Vehicule înmatriculate în circulație Accidente de circulație rutieră Mijloace de transport și accidente pe căi navigabile interioare Mijloace de transport maritim Mijloace de transport aerian Transportul portuar pe căi navigabile interioare Transportul portuar maritim Transportul aeroportuar de pasageri și mărfuri Transportul rutier de mărfuri Transportul prin conducte petroliere magistrale Transportul de mărfuri pe calea ferată Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare Transportul public local de pasageri Transportul de pasageri pe calea ferată Transportul rutier de pasageri LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE Statistica transportului de pasageri și a accidentelor pe căi navigabile interioare LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Transportul aerian public al transportatorilor aerieni Transportul aerian public al operatorilor aerieni autorizați pentru activități de aviație generală și lucru aerian Flota și personalul transportatorilor publici și a operatorilor aerieni români autorizați Flota navigabilă a transportatorilor publici și a operatorilor aerieni români și utilizarea acesteia Statistica rezultatelor financiare ale transportatorilor aerieni publici Traficul de aeroport Statistica datelor financiare ale aeroporturilor și forța de muncă angajată Traficul serviciilor de rută Statistica datelor financiare pentru serviciile de navigație aeriană și forța de muncă angajată Statistica consumului de carburant al transportatorilor aerieni publici și al operatorilor aerieni autorizați pentru activități de aviație generală și lucru aerian Statistica carburantului vândut către transportatorii aerieni publici Statistica personalului aeronautic licențiat și a pregătirii personalului din aviație Aeronavele civile înmatriculate cu certificat de navigabilitate1.9.3. Poștă și telecomunicații LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Activitățile și mijloacele de poștă Activitățile și mijloacele de telefonie LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Rețele și servicii de comunicații electronice Servicii de poștă1.9.4. Alte servicii prestate populației/întreprinderilor LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Servicii de piață prestate pentru populație Servicii de piață prestate în principal întreprinderilor1.10. CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul public/guvernamental Activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul învățământ superior și clinici universitare Activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul non profit Activitatea de cercetare-dezvoltare în întreprinderile din mediul de afaceri Activitatea de inovare în întreprinderile din mediul de afaceri LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE Implementarea noilor indicatori din domeniul cercetării-dezvoltării și inovării2. STATISTICĂ SOCIALĂ2.1. STATISTICA POPULAȚIEI ȘI DEMOGRAFIEI LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Natalitatea Mortalitatea Nupțialitatea Divorțialitatea Migrația internă Migrația internațională Populația rezidentă a României - principalele caracteristici demografice Populația după domiciliu a Românii Speranța de viață Pregătirea recensământului populației și locuințelor din runda 2020-20212.2. Statistica nivelului de trai LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Statistica bugetelor de familie Indicatori de incluziune socială (serii de date) Statistici ale condițiilor de viață (ancheta ACAV) Ancheta privind accesul populației la tehnologia informațiilor și comunicațiilor2.3. STATISTICA FORȚEI DE MUNCĂ LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Forța de muncă în gospodării Costul forței de muncă Salariile în luna octombrie Câștigurile salariate lunare Locurile de muncă vacante Indicii costului forței de muncă Ancheta structurii câștigurilor salariale în întreprinderi - 2018 Balanța forței de muncă Șomajul BIM cu periodicitate lunară Organizarea muncii și tipologia programului de lucru Sănătatea și siguranța la locul de muncă LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE Organizarea muncii și tipologia programului de lucru - grant independent2.4. STATISTICA PROTECȚIEI SOCIALE LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Numărul șomerilor înregistrați și rata șomajului înregistrat Numărul de pensionari și pensia medie lunară Statistica protecției sociale - ESSPROS Statistica protecției sociale - ESSPROS - prestații nete LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Pensionarii din sistemul public de pensii2.5. Statistica educației LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Învățământul antepreșcolar și preșcolar - nivel 0 ISCED Învățământul primar - nivel 1 ISCED și gimnazial - nivel 2 ISCED Învățământul special primar - nivel 1 ISCED și gimnazial - nivel 2 ISCED Învățământul profesional - nivel 3 ISCED și postliceal - nivel 4 ISCED Învățământul liceal - nivel 3 ISCED Învățământul universitar de licență - nivel 6 și 7 ISCED, universitar de master și programe postuniversitare - nivel 7 ISCED, învățământ universitar de doctorat și programe postdoctorale de cercetare avansată - nivel 8 ISCED Cheltuielile instituțiilor de învățământ Ancheta formării profesionale în întreprinderi2.6. STATISTICA CULTURII LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Activitatea bibliotecilor Activitatea muzeelor și colecțiilor publice Activitatea instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte Activitatea editurilor LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Activitatea instituțiilor din domeniul cinematografiei2.7. STATISTICA JUSTIȚIEI LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Colectare date din sistemul administrației penitenciare Treceri/tentative de trecere ilegală a frontierei României Traficul ilegal cu bunuri la frontiera României2.8. STATISTICA SĂNĂTĂȚII LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Activitatea unităților sanitare Ancheta de sănătate prin interviu3. CONTURI NAȚIONALE LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Produsul intern brut și venitul național brut 2018 - Varianta definitivă Produsul intern brut și venitul național brut 2019 - Varianta semidefinitivă Produsul intern brut și venitul național brut 2019 - Date provizorii Conturi naționale trimestriale Produsul intern brut 2018 - Regional Procedura deficitului excesiv - Notificarea fiscală Stocuri LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Informații financiare în relația cu nerezidenții, altele decât cele de natura investițiilor străine directe4. STATISTICA PREȚURILOR LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Prețurile produselor agricole Prețurile mijloacelor de producție agricolă Prețurile de consum Ancheta privind prețurile proprietăților imobiliare Indicele armonizat al prețurilor de consum, în taxe constante Prețurile producției industriale Prețurile producției pentru servicii Indicii valorii unitare în comerțul internațional LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Prețurile produselor agroalimentare LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE Paritatea puterii de cumpărare Prețurile terenurilor agricole și a rentei agricole5. PROGRAME DE SUSȚINERE A SISTEMULUI STATISTIC PROGRAME CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Coordonarea Sistemului Statistic Național și teritorial Dezvoltarea sistemului informatic statistic Dezvoltarea statisticilor celui de-al treilea sector Editarea și tipărirea de publicații statistice Diseminarea informației statistice Acces la microdate statistice Vânzarea de publicații și informații statistice Dezvoltarea și actualizarea site-ului Internet Dezvoltarea și actualizarea site-ului IntranetActualizarea site-ului RECENSĂMÂNTROMÂNIA Dezvoltarea și actualizarea site-ului Revista Română de Statistică (RRS) și Suplimentul Revista Română de Statistică (RRSS) Sisteme informaționale geografice - GIS Pregătirea bazei de date cu informații geocodate Implementarea directivei INSPIRE Statistică internațională Coordonarea problematicii afacerilor europene în domeniul statistic Unitatea de Implementare a Programelor LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE Asistarea utilizatorilor în obținerea de date statistice europene Statistici sub-naționale LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE FINANȚATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) Consolidarea Sistemului Statistic Național și modernizarea proceselor de producție statistică pentru efectuarea recensămintelor naționale - CONRENA6. STANDARDIZARE STATISTICĂ Administrarea registrului statistic a întreprinderilor - REGIS Prelucrarea și transmiterea de date pentru actualizarea registrului european al grupurilor de întreprinderi Baza de sondaj anuală a întreprinderilor active Baza de sondaj anuală a producătorilor industriali Organizațiile non-profit din România Tehnici de eșantionare, metode de imputare, redresare și extinderea rezultatelor cercetărilor statistice în întreprinderi Administrarea registrului statistic al exploatațiilor agricole - REXA Modernizarea metodelor de colectare a datelor pentru anchetele în gospodării Baza de sondaj pentru anchetele în gospodării - eșantionul MASTER EMZOT Tehnici de eșantionare, metode de tratare a non-răspunsurilor, de redresare și extindere a rezultatelor cercetărilor statistice în gospodării Administrarea clasificării activităților din economia națională - CAEN Administrarea clasificării produselor și serviciilor asociate activităților - CPSA Administrarea nomenclatorului unităților administrativ-teritoriale - SIRUTA Administrarea nomenclatorului PRODROM Producția fizică industrială în structura PRODCOM7. CALITATEA SISTEMULUI STATISTIC Raport de calitate privind pesticidele plasate pe piață Raport de calitate privind producția vegetală la principalele culturi Raport de calitate asupra anchetelor referitoare la efectivele de animale și producția animală Raport de calitate al statisticilor privind contul taxe de mediu Raport de calitate al statisticilor privind contul emisiilor în aer Raport de calitate al statisticilor privind Contul fluxurilor materiale Raport de calitate al statisticilor privind Contul sectorului de bunuri și servicii de mediu Raport de calitate al statisticilor privind Contul cheltuieli pentru protecția mediului Raport de calitate al statisticilor privind inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri Raport de calitate al statisticilor de turism Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind producția de lapte și produse lactate Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind produsele și serviciile industriale Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind activitatea sectorului metalurgic Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind activitatea agențiilor de turism Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică colective Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind comensurarea cheltuielilor rezidenților pentru deplasările oficiale Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind modificările fondului de locuințe Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind construcțiile de locuințe Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind alimentarea cu apă, canalizarea publică, distribuirea energiei termice și salubritatea Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind distribuirea gazelor naturale Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind străzile orășenești Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind invențiile Raport de calitate asupra estimațiilor din anchetele în întreprinderi Raport de calitate al statisticilor structurale de întreprinderi Raport de calitate al statisticii filialelor străine Rapoarte de calitate orientate către utilizator pentru anchetele conjunctura în industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii Raport de calitate orientat către utilizator pentru anchetele de conjunctura în investiții în industria prelucrătoare Raport de calitate al statisticii societății informaționale în întreprinderi Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind instituții de credit Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind societățile de asigurare Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind fondurile de pensii private Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind transportul rutier de mărfuri Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind transportul rutier de pasageri Raport de calitate orientat către utilizator al statisticii privind infrastructura și mijloacele de transport feroviar Raport de calitate orientat către utilizator al statisticii privind lungimea și capacitatea conductelor magistrale pentru transportul produselor petroliere Raport de calitate orientat către utilizator al statisticii transportului portuar pe căi navigabile interioare Raport de calitate orientat către utilizator al statisticii privind transportul portuar maritim Raport de calitate orientat către utilizator al statisticii transportului aeroportuar de pasageri și mărfuri Raport de calitate orientat către utilizator al statisticii transportului prin conducte Raport de calitate orientat către utilizator al statisticii transportului de mărfuri pe calea ferată Raport de calitate orientat către utilizator al statisticii privind transportul de pasageri pe căi navigabile interioare Raport de calitate orientat către utilizator al statisticii transportului public local de pasageri Raport de calitate orientat către utilizator al statisticii privind transportul de pasageri pe cale ferată Raport de calitate orientat către utilizator al statisticii privind activitățile și mijloacele de telefonie Ameliorarea calității Registrului statistic al întreprinderilor - REGIS2 Raport final de calitate a rezultatelor din ancheta privind calitatea vieții Raport privind metadatele rezultate din ancheta privind accesul la tehnologia informațiilor și comunicațiilor în gospodării 2020 Raport de calitate a rezultatelor din ancheta privind accesul la tehnologia informațiilor și comunicațiilor în gospodării 2020 Raport de calitate asupra colectării de date cantitative privind statistica protecției sociale ESSPROS, în anul 2018 Raport de calitate asupra colectării de date privind numărul beneficiarilor de pensii, conform ESSPROS, în anul 2018 Raport de calitate asupra colectării de date privind prestațiile nete de protecție socială - ESSPROS, în anul 2018 Raport de calitate asupra indicilor trimestriali ai costului forței de muncă Raport de calitate asupra locurilor de muncă vacante Raport de calitate asupra structurii câștigurilor salariale Raport de calitate asupra statisticilor din domeniul educației Raport de calitate privind cercetarea "Organizarea muncii și tipologia programului de lucru" Indicatori pentru evaluarea calității estimațiilor din Ancheta forței de muncă în gospodării Raport de calitate privind Ancheta forței de muncă în gospodării Raport de calitate privind ancheta de sănătate prin interviu Raport de calitate privind sistemul conturilor de sănătate Chestionar (Raport) de calitate privind statisticile de comerț internațional cu bunuri Rapoarte de calitate orientate către utilizator8. BAZE DE DATE Baza de date de serii de timp - TEMPO Chestionar pentru colectare date la nivel de localitate TEMPO-eSOP Baza de metadate Baza de date eDEMOS Chestionar pentru colectare date la nivel de localitate eDEMOS Baza de date de comerț exterior - BEX Baza de date de producție fizică industrială - PFIND Baza de date a indicilor prețurilor de consum - IPC Baza de date cu situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale Baza de date cu raportările indicatorilor economico-financiari - S1001 Baza de date a indicatorilor de dezvoltare durabilă în România - IDDR ȘI IDDT Baza de date pentru RPL 1992, 2002, 2011 Baza de date de clasificări și nomenclatoare statistice Baza de date privind mobilitatea socială a populației LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Baza de date privind aeronavele civile înmatriculate9. STUDII ȘI ANALIZE STATISTICE STUDII ȘI ANALIZE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS Conturi naționale Conturi regionale Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene - modulul "Contul fluxurilor materiale" Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene - modulul "Taxe de mediu" Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene - modulul "Contul emisiilor în aer" Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene - modulul "Contul Sectorului de Bunuri și Servicii de Mediu" Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene - modulul "Contul cheltuieli pentru protecția mediului" Culegerea datelor pentru chestionarul comun EUROSTAT/FAO/ITTO - Sectorul Forestier Culegerea datelor pentru chestionarul comun EUROSTAT/OECD - ape interioare Culegerea datelor pentru chestionarul regional de mediu EUROSTAT - ape interioare Contul satelit de turism Proiectarea populației României, pe regiuni de dezvoltare și județe la orizontul anului 2070 Tendințe sociale (limba engleză) Femeile și bărbații: parteneriat de muncă și viață (limba română) Sistemul conturilor de sănătate (SCS)10. PUBLICAȚII STATISTICE10.1. PUBLICAȚII ANUALE PUBLICAȚII REALIZATE DE INS Anuarul statistic al României - format carte Anuarul statistic al României - serii de timp - format CD Anuarul de comerț internațional al României Starea economică și socială a României - date statistice România în cifre - breviar statistic România în Uniunea Europeană - ediția 2020 Economia mondială în cifre - ediția 2020 Conturi naționale 2016-2017 Conturi naționale regionale 2016 - 2017 Repere economice și sociale regionale - Statistică teritorială Rezultate și performanțe ale întreprinderilor din industrie și construcții în anul 2018 Rezultate și performanțe ale întreprinderilor din comerț și servicii în anul 2018 Întreprinderi mici și mijlocii în economia românească Producția vegetală la principalele culturi, în anul 2019 Efectivele de animale și producția animală, în anul 2019 Bilanțuri alimentare, în anul 2019 Consumul de băuturi, în anul 2019 Disponibilitățile de consum ale populației, în anul 2019 Pesticide plasate pe piață, în anul 2019 Conturi economice de mediu Statistica activităților din silvicultură, în anul 2019 Balanța energetică și structura utilajului energetic Activitatea de cercetare-dezvoltare Inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri Fondul de locuințe Activitățile privind utilitatea publică de interes local, în anul 2019 Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2020 Turismul României - Breviar statistic Acțiunile turistice organizate de agențiile de turism, în anul 2019 Contul satelit de turism Mijloace de transport, vehicule înmatriculate și accidente de circulație rutieră Lungimea căilor de transport, la sfârșitul anului 2019 Mijloace și activități de comunicații, în anul 2019 Proiectarea populației României, pe regiuni de dezvoltare și județe, la orizontul anului 2070 Evenimente demografice în anul 2019 Tendințe sociale (limba engleză) Femeile și bărbații: parteneriat de muncă și viață (limba română) Condițiile de viață ale populației din România Dimensiuni ale incluziunii sociale în România Accesul populației la tehnologia informației și comunicațiilor - România 2020 Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației în anul 2019 Câștigurile salariale și costul forței de muncă, în anul 2019 Disparități salariale: factori de influență - anul 2018 Forța de muncă în România: Ocupare și șomaj în anul 2019 Numărul de pensionari și pensia medie lunară, în anul 2019 Balanța forței de muncă la 1 ianuarie 2020 Organizarea muncii și tipologia programului de lucru Statistica protecției sociale - ESSPROS - Anul 2018 Sistemul educațional în Româna - date sintetice Activitatea unităților sanitare în anul 2019 Starea de sănătate a populației din România Activitatea unităților cultural-artistice - anul 2019 PUBLICAȚII REALIZATE DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Anuarul statistic al cinematografiei10.2. PUBLICAȚII PERIODICE PUBLICAȚII REALIZATE DE INS Buletin statistic lunar Buletin statistic lunar al județelor Buletin statistic de prețuri Buletin statistic de industrie Buletin statistic de comerț internațional Sinteza principalilor indicatori economico-sociali ai României Indicii valorii unitare în comerțul internațional Studii de conjunctură economică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare Călătoriile internaționale înregistrate la frontierele României Cererea turistică a rezidenților din România Cheltuielile turistice ale nerezidenților Transportul portuar de mărfuri și pasageri Transportul aeroportuar de pasageri și mărfuri Înmatriculări noi de vehicule rutiere Transportul de pasageri și mărfuri, pe moduri de transport Revista Română de Statistică Revista Română de Statistică - Supliment PUBLICAȚII REALIZATE DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE Societăți cu participare străină la capital Operațiuni în registrul central al comerțului Buletin statistic în domeniul muncii și protecției sociale10.3. Informații statistice operative PUBLICAȚII REALIZATE DE INS Seria statistica agriculturii - Bilanțuri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2019 Seria silvicultură - Volumul de lemn exploatat, în anul 2019 Seria statistica mediului - Cheltuielile pentru protecția mediului, în anul 2019 Seria statistica mediului - Distribuția apei și evacuarea apelor uzate, în anul 2019 Seria statistică de întreprinderi - Activitatea instituțiilor de credit Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de asigurare - reasigurare Seria statistică de întreprinderi - Societatea informațională Seria statistică de întreprinderi - Activitatea filialelor străine în anul 2018 Seria statistică de întreprinderi - Fondul de pensii private Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de servicii pentru întreprinderi în anul 2018 Seria statistică de întreprinderi - Întreprinderi noi și profilul întreprinderilor Seria statistică de întreprinderi - Demografia întreprinderilor Seria statistica industriei - PRODROM Seria statistica industriei - Activitatea sectorului metalurgic Seria investiții - construcții Seria turism Broșuri și infografice Newsletter INS - insight (Buletin intern) LISTĂ DE ABREVIERI1. Statistică economică1.1. Statistica agriculturii
  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

  PRODUCȚIA VEGETALĂ LA PRINCIPALELE CULTURI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor privind producția vegetală la principalele culturi: cereale pentru boabe, leguminoase boabe, rădăcinoase, plante industriale, furaje verzi din teren arabil, legume în câmp, solarii și sere, pășuni și fânețe permanente, vii și livezi, culturi succesive și culturi intercalate.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producția vegetală și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (UE) nr. 1350/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de modificare a anumitor acte normative din domeniul statisticilor privind agricultura și pescuitul;c) Regulamentul delegat (UE) nr. 1557/2015 al Comisiei din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la producția vegetală.d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Sunt cercetate exhaustiv exploatațiile agricole cu personalitate juridică și prin sondaj cele fără personalitate juridică, care utilizează suprafețe agricole.Numărul de unități observate: Circa 60.000Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafața cultivată, suprafața recoltată, producția medie la hectar, producția vegetală anuală de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, rădăcinoase, plante uleioase, plante textile, plante medicinale și aromatice, alte plante industriale, legume în câmp, solarii și sere, furaje verzi din teren arabil, căpșuni, ciuperci, numărul de pomi fructiferi, suprafața plantațiilor de pomi fructiferi și producția de fructe, suprafața plantațiilor defrișate, suprafața plantațiilor în declin, suprafața nou plantată, suprafața viilor și producția de struguri, suprafața acoperită de pășuni și fânețe permanente, suprafața și producția culturilor intercalate și succesive.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Exploatațiile agricole fără personalitate juridică și cu personalitate juridică care utilizează suprafețe agricole.Instituții colaboratoare: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică - elaborează metodologia și instrumentarul cercetării, colectează, procesează și validează datele cercetării statistice;b) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - participă la validarea datelor cercetării statistice.Modul de colectare a datelor primare: Prin interviu față în față, folosind operatori statistici pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică și prin auto-înregistrare pentru exploatațiile agricole cu personalitate juridică.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic PVPCPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul agricol 2019 - 2020: 01 octombrie - 30 septembriePerioada de înregistrare/colectare a datelor: Luna noiembrie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Operatorii de interviu la direcțiile teritoriale de statistică: 11.12.2020, pentru anul agricol 2019 - 2020;b) Alte unități la direcțiile teritoriale de statistică: 11.12.2020, pentru anul agricol 2019 - 2020;c) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 06.02.2020, pentru anul agricol 2018 - 2019(realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Suprafețele cultivate și recoltate, producția medie și totală la principalele culturi și grupe de culturi - inclusiv culturile din sere și solarii, conținutul de umiditate la cereale, suprafața plantațiilor de pomi fructiferi tineri și pe rod și numărul pomilor fructiferi din plantațiile tinere și pe rod, producția de fructe, producția secundară utilizată și producția culturilor intercalate și succesive.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județeBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATLucrări realizate: "Date agregate privind producția vegetală la principalele culturi"Publicații realizate: "Producția vegetală la principalele culturi, în anul 2019"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Statistică teritorială", "România în cifre", "Starea economică și socială a României".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alte ministere, institute de cercetare, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, FAO, alte organizații internaționale.Modalități de diseminare: Comunicat de presă; site INS; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT:a) 31.03.2020 - date definitive privind suprafețele și producțiile la legume, pepeni, căpșuni și culturi permanente (realizat);b) 30.09.2020 - date definitive privind suprafețele și producțiile la cereale și la alte culturi din teren arabil și utilizarea terenului agricol.Termene de diseminare a datelor:a) 31.03.2020 - Comunicat de presă (realizat);b) 22.06.2020 - TEMPO (realizat).Termen de difuzare a publicației: 29.05.2020 (realizat)

  EFECTIVELE DE ANIMALE EXISTENTE LA 1 DECEMBRIE ȘI PRODUCȚIA ANIMALĂ
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor privind efectivele de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, păsări, familii de albine existente la 1 decembrie și producția animală anuală - carne, lapte, ouă, lână, miere.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional: Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 13/2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală, precum și a Metodologiei cercetării statistice lunare referitoare la producția de carne de animale și păsări de curte din abatoare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare;b) Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Sunt cercetate exhaustiv exploatațiile agricole cu personalitate juridică și prin sondaj cele fără personalitate juridică, care dețin cel puțin un animal și/sau realizează producție animală.Numărul de unități observate: Circa 50.000Principalele variabile incluse în cercetare: Efectivele de animale pentru fiecare specie existente la 1 decembrie și producția animală anuală.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Exploatațiile agricole fără personalitate juridică și cu personalitate juridică care dețin cel puțin un animal și/sau realizează producție animală.Instituții colaboratoare: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Responsabilitățile instituțiilor implicate:a) INS: elaborează metodologia și instrumentarul cercetării, colectează, procesează și validează datele cercetării statistice;b) MADR: participă la validarea datelor cercetării statistice.Modul de colectare a datelor primare: Prin interviu față în față folosind operatori statistici pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică și prin auto-înregistrare pentru exploatațiile agricole cu personalitate juridică.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic EPAPeriodicitate: AnualMomentul/Perioada de referință: 01.12.2020 pentru efectivele de animale și anul 2020 pentru producția animală.Perioada de înregistrare/colectare a datelor: luna decembrie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Operatorii de interviu la direcțiile teritoriale de statistică: 31.12.2020;b) Alte unități la direcțiile teritoriale de statistică: 31.12.2020;c) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 13.02.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Efectivele de bovine, porcine, ovine, caprine, pe categorii de vârstă și pe grupe de greutate, păsări, cabaline, iepuri, familii de albine, producția de carne, lapte, ouă, miere, lână, etc.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe.Bazele de date ale INS: TEMPO, IDDR - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS:www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATLucrări realizate: "Date agregate privind efectivele de animale și producția animală"Publicații realizate: "Efectivele de animale și producția animală, în anul 2019"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Statistică teritorială", "România în cifre", "Starea economică și socială a României", etc.Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alte ministere, institute de cercetare, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, FAO, alte organizații internaționale.Modalități de diseminare: comunicat de presă; site INS; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT:a) 15.05.2020 - date pentru efectivele de animale (realizat);b) 26.06.2020 - date pentru sacrificările de animale;c) 30.09.2020 - date pentru producția de lapte;Termene de diseminare a datelor:a) 15.05.2020 - Comunicat de presă - "Efectivele de animale existente la 1 decembrie 2019" (realizat);b) 26.06.2020 - Comunicat de presă - "Producția animală în anul 2019";c) 14.08.2020 - TEMPO, IDDR.Termen de difuzare a publicației: 15.07.2020

  EFECTIVELE DE BOVINE EXISTENTE LA 1 IUNIE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor privind efectivele de bovine existente la 1 iunie.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional: Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 11/2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice pentru efectivele de bovine existente la 1 iunie.European: Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Sunt cercetate exhaustiv exploatațiile agricole cu personalitate juridică și prin sondaj cele fără personalitate juridică, care dețin cel puțin o bovină.Numărul de unități observate: Circa 12.000Principalele variabile incluse în cercetare: Efectivele de bovine existente la 1 iunie
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Exploatațiile agricole fără personalitate juridică și cu personalitate juridică care dețin cel puțin o bovină.Instituții colaboratoare: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) INS: elaborează metodologia și instrumentarul cercetării, colectează, procesează și validează datele cercetării statistice;b) MADR: participă la validarea datelor cercetării statistice.Modul de colectare a datelor primare: Prin interviu față în față folosind operatori statistici pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică și prin auto-înregistrare pentru exploatațiile agricole cu personalitate juridică.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic EBPeriodicitate: AnualMomentul de referință: 01.06.2020Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 01 - 15.06.2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Operatorii de interviu la direcțiile teritoriale de statistică: 22.06.2020 (realizat);b) Alte unități la direcțiile teritoriale de statistică: 22.06.2020 (realizat);c) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 13.07.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Efectivele de bovine pe grupe de vârstă, sex și destinație economică, evoluția efectivelor de bovine în perioada 01.01 - 01.06.2020.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, regiuni de dezvoltareBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATBeneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alte ministere, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, alte organizații internaționale.Modalități de diseminare: Comunicat de presă; site INS; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 15.10.2020Termene de diseminare a datelor:a) 21.09.2020 - Comunicat de presă;b) 15.10.2020 - TEMPO.

  EFECTIVELE DE PORCINE EXISTENTE LA 1 MAI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor privind efectivele de porcine existente la 1 mai.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional: Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 12/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice pentru efectivele de porcine existente la 1 mai.European: Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Sunt cercetate exhaustiv exploatațiile agricole cu personalitate juridică și prin sondaj cele fără personalitate juridică, care dețin cel puțin o porcină.Numărul de unități observate: Circa 12.000Principalele variabile incluse în cercetare: Efectivele de porcine existente la 1 mai
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Exploatații agricole fără personalitate juridică și cu personalitate juridică care dețin cel puțin o porcină.Instituții colaboratoare: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) INS: elaborează metodologia și instrumentarul cercetării, colectează, procesează și validează datele cercetării statistice;b) MADR: participă la validarea datelor cercetării statistice.Modul de colectare a datelor primare: Prin interviu față în față folosind operatori statistici pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică și prin auto-înregistrare pentru exploatațiile agricole cu personalitate juridică.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic EPPeriodicitate: AnualMomentul de referință: 01.05.2020Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 01 - 15.05.2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Operatorii de interviu la direcțiile teritoriale de statistică: 25.05.2020 (realizat);b) Alte unități la direcțiile teritoriale de statistică: 25.05.2020 (realizat);c) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 22.06.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Efectivele de porcine pe categorii de greutate și destinație economică, evoluția efectivelor de porcine în perioada 01.01 - 01.05.2020.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, regiuni de dezvoltare.Bazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATBeneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alte ministere, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, alte organizații internaționale.Modalități de diseminare: Comunicat de presă; site INS; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 15.10.2020Termene de diseminare a datelor:a) 15.09.2020 - Comunicat de presă;b) 12.10.2020 - TEMPO.

  ACTIVITATEA ECONOMICĂ A UNITĂȚILOR AGRICOLE CU PERSONALITATE JURIDICĂ
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Calcularea și estimarea conturilor economice din agricultură, elaborarea lucrării "Balanțele principalelor produse agricole la producători" și a unor elemente privind balanța energiei electrice și termice produse.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Exploatațiile agricole și unitățile cu activitate de producție agricolă și de servicii agricole.Numărul de unități observate: Circa 4.000Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea adăugată brută totală, valoarea adăugată agricolă, producția și utilizarea pentru principalele produse, produsele derivate obținute prin prelucrarea în aceeași fermă și utilizarea lor, vânzările de produse derivate, tehnica de calcul, cumpărările de terenuri agricole, pierderi din calamități, existentul de tractoare, mașini și utilaje agricole, gradul de utilizare al tractoarelor, motoarele cu ardere internă, grupurile electrogene mobile, grupurile eoliene și energia electrică produsă, volumul și valoarea principalelor lucrări agricole, veniturile din unitățile prestatoare de servicii, consumul de combustibili și lubrifianți din unitățile prestatoare de servicii de mecanizare.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Societăți comerciale cu activitate agricolă, regii autonome naționale sau locale cu activitate agricolă, unități și stațiuni de cercetare-dezvoltare, stațiuni și ferme didactice ale universităților de științe agronomice și medicină veterinară, societăți agricole înființate potrivit Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, unități prestatoare de servicii pentru agricultură.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Chestionarele electronice AGR.1A și AGR.1B completate prin Portal WEB/Chestionarele statistice AGR.1A, AGR.1B, AGR.1C, AGR.1D, AGR.1E pe suport hârtie.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Până la 30.04.2020 - AGR.1A; 06.04.2020 - AGR.1B; 25.03.2020 - AGR.1C; 14.02.2020 - AGR.1D; 10.04.2020 - AGR.1E.Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Societățile comerciale și alte categorii de unități furnizoare de date pentru AGR.1A, la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 30.04.2020 (realizat);b) Unitățile prestatoare de servicii de mecanizare furnizoare de date pentru AGR.1B, la direcțiile teritoriale de statistică/ Portal WEB: 03.04.2020 (realizat);c) Societățile agricole - Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, furnizoare de date pentru AGR.1C, la direcțiile teritoriale de statistică: 25.03.2020 (realizat);d) Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, organizații/asociații implicate în activitatea de ameliorare și reproducție în zootehnie furnizoare de date pentru AGR.1D, la direcțiile teritoriale de statistică: 14.02.2020 (realizat);e) Unitățile de îmbunătățiri funciare furnizoare de date pentru AGR.1E, la direcțiile teritoriale de statistică: 10.04.2020 (realizat);f) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 29.05.2020 - AGR.1A (realizat); 30.04.2020 - AGR.1B (realizat); 16.04.2020 - AGR.1C (realizat); 28.02.2020 - AGR.1D (realizat); 24.04.2020 - AGR.1E (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Valoarea producției, a consumului intermediar și valoarea adăugată brută, pe total, valoarea producției agricole și a serviciilor agricole, consumul intermediar aferent și valoarea adăugată brută agricolă pe elemente componente, resursele și utilizările principalelor produse agricole, resursele și utilizările produselor derivate obținute prin prelucrarea în aceeași fermă, valoarea vânzărilor de produse derivate, tehnica de calcul, suprafața și valoarea terenurilor agricole cumpărate, existentul total de tractoare, mașini și utilaje agricole și gradul de utilizare al tractoarelor, numărul, puterea instalată și energia produsă totală a grupurilor electrogene, resursele și destinațiile energiei electrice, termice, a combustibililor, carburanților și a energiei din surse neconvenționale, volumul și valoarea totală a principalelor lucrări agricole, veniturile totale din unitățile prestatoare de servicii, consumul total de combustibili și lubrifianți din unitățile de mecanizare.Profilul de prelucrare a datelor: Național, regiuni de dezvoltare, județe.Lucrări realizate: Date agregate privind activitatea economică în anul 2019 a societăților comerciale de producție agricolă - AGR.1A, a unităților prestatoare de servicii de mecanizare, chimizare, protecție fitosanitară pentru agricultură - AGR. 1B, a societăților agricole înființate potrivit Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare - AGR.1C, a unităților prestatoare de servicii de ameliorare și reproducție în zootehnie pentru agricultură - AGR.1D și a unităților prestatoare de servicii de îmbunătățiri funciare pentru agricultură - AGR.1E.Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României"Beneficiarii rezultatelor:interni: Sistemul Statistic NaționalModalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice.Termene de diseminare a datelor:a) 29.06.2020 - Activitatea economică a societăților comerciale de producție agricolă în anul 2019 - AGR.1A;b) 22.05.2020 - Activitatea economică a unităților prestatoare de servicii de mecanizare, chimizare, protecție fitosanitară pentru agricultură în anul 2019 - AGR.1B (realizat);c) 11.05.2020 - Activitatea economică a societăților agricole înființate potrivit Legii nr. 36/1991, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019 - AGR.1C (realizat);d) 16.03.2020 - Activitatea economică a unităților prestatoare de servicii de ameliorare și reproducție în zootehnie pentru agricultură în anul 2019 - AGR.1D (realizat);e) 27.05.2020 - Activitatea economică a unităților prestatoare de servicii de îmbunătățiri funciare pentru agricultură în anul 2019 - AGR.1E (realizat).

  NUMĂRUL POZIȚIILOR ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL AGRICOL, UTILAJE, INSTALAȚII
  PENTRU AGRICULTURĂ, MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI
  CONSTRUCȚII AGRICOLE EXISTENTE ÎN
  GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI/EXPLOATAȚIILE AGRICOLE INDIVIDUALE ȘI
  UNITĂȚILE CU PERSONALITATE JURIDICĂ LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2020 PE RAZA LOCALITĂȚII
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Calcularea și estimarea conturilor economice din agricultură.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăCadrul legal:Național:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Unitățile administrației publice localeNumărul de unități observate: Circa 3.200Principalele variabile incluse în cercetare: Existentul de tractoare, mașini, utilaje, instalații pentru agricultură, construcții agricole din gospodării/exploatații agricole individuale cu domiciliul în localitate, persoane cu domiciliul în alte localități, unități cu personalitate juridică care au activitate pe raza localității.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Primăriile comunelor/orașelor/municipiilor și sectoarelor municipiului București.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Chestionarul electronic R.AGR. completat prin Portal WEB/Chestionarul statistic pe suport hârtiePeriodicitate: AnualMomentul de referință: 01.01.2020Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Până la 27.04.2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Primăriile comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București furnizoare de date pentru R.AGR. la direcțiile teritoriale de statistică/ Portal WEB: 27.04.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 20.05.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul pozițiilor înscrise în registrul agricol, numărul tractoarelor - total, al principalelor mașini și utilaje agricole (motocositoare, cositori cu tracțiune mecanică, pluguri pentru tractor, semănători cu tracțiune mecanică pentru păioase, prășitoare, mașini pentru plantat cartofi, răsaduri, mașini pentru împrăștiat îngrășăminte chimice și organice, mașini de stropit și prăfuit, mașini pentru erbicidat, combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase, porumb, furaje, sfeclă de zahăr, combine și mașini pentru recoltat cartofi etc.), al principalelor instalații agricole (instalații de irigat, pentru muls mecanic, pentru prepararea furajelor, pentru evacuarea dejecțiilor etc.) și suprafața principalelor construcții agricole (grajduri, pătule, hambare etc.).Profilul de prelucrare a datelor: Național, regiuni de dezvoltare, județeLucrări realizate: Date agregate privind numărul pozițiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport și construcții agricole existente în gospodăriile populației/exploatațiile agricole individuale și unitățile cu personalitate juridică, la începutul anului 2020 pe raza localității.Beneficiarii rezultatelor: interni: Sistemul Statistic NaționalModalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statisticeTermene de diseminare a datelor: 15.06.2020 - Numărul pozițiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport și construcții agricole existente în gospodăriile populației/exploatațiile agricole individuale și unitățile cu personalitate juridică, la începutul anului 2020 pe raza localității (realizat).

  VALOAREA PRODUCȚIEI RAMURII AGRICOLE
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Calcularea și estimarea contului de producție din agricultură, sursă pentru întocmirea conturilor de producție trimestriale definitive din agricultură și pentru actualizarea bazelor de date.Principalele variabile cercetate: Cantitatea, prețul perioadei curente și al perioadei de bază - an precedent și valoarea produselor agricole exprimată în prețuri curente și comparabile - an precedent, pentru circa 95 de produse, atât pe total agricultură, cât și pentru sectorul majoritar privat, din care pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică, cheltuielile cu înființarea plantațiilor de vii și pomi, valoarea în prețuri curente și comparabile a producției agricole de bunuri - vegetale și animale, a serviciilor agricole și a activităților secundare neagricole neseparabile.Sursa datelor:a) Surse statistice: Cercetările statistice anuale privind suprafața cultivată, suprafața recoltată, producția agricolă vegetală și animală, prețurile produselor agricole și cercetările privind activitatea economică a unităților agricole cu personalitate juridică, lucrarea "Balanțele principalelor produse agricole la producători";b) Surse administrative: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - subvențiile pe produse agricole;c) Alte surse: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești - Mărăcineni, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ștefănești Argeș.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Valoarea producției vegetale, animale, de servicii agricole și valoarea producției ramurii agricole în prețuri curente și comparabile - an precedent, ponderea regiunilor de dezvoltare și județelor în total țară, evoluția producției ramurii agricole, evoluția producției vegetale și animale - față de anul precedent, atât pe total agricultură, cât și pentru sectorul majoritar privat, din care pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe.Bazele de date ale INS: TEMPOLucrări realizate: "Valoarea producției ramurii agricole pe produse și grupe de produse"; "Valoarea producției ramurii agricole pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe".Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Statistică teritorială", "Starea economică și socială a României", "România în cifre".Beneficiarii rezultatelor:interni: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză - pe suport electronicModalități de diseminare: comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de diseminare a datelor:a) 24.07.2020 - Comunicat de presă "Valoarea producției ramurii agricole în anul 2019" - date semidefinitive;b) 24.07.2020 - Lucrarea "Valoarea producției ramurii agricole pe produse și grupe de produse în anul 2019" - date semidefinitive;c) 15.10.2020 - Comunicat de presă "Valoarea producției ramurii agricole pe regiuni de dezvoltare în anul 2019" - date definitive;d) 15.10.2020 - Lucrarea "Valoarea producției ramurii agricole pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe în anul 2019" - date definitive;e) 13.11.2020 - TEMPO.

  VALOAREA PRODUCȚIEI RAMURII AGRICOLE, CONSUMUL INTERMEDIAR
  ȘI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ - DATE PROVIZORII ȘI SEMIDEFINITIVE
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Calcularea și estimarea indicatorilor de sinteză din agricultură - valoarea producției ramurii agricole, consumul intermediar și valoarea adăugată brută.Principalele variabile cercetate: Cantitatea, prețul curent și comparabil - an precedent și valoarea produselor agricole în prețuri curente și comparabile - an precedent, pentru circa 95 de produse, atât pe total agricultură, cât și pentru sectorul majoritar privat, din care pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică, cheltuielile cu înființarea plantațiilor de vii și pomi, valoarea serviciilor agricole în prețuri curente și comparabile - an precedent, consumul intermediar în prețuri curente și comparabile - an precedent, valoarea adăugată brută în prețuri curente și comparabile - an precedent - date provizorii, consumul intermediar pe elemente în prețuri curente, valoarea adăugată brută pe total agricultură, vegetală, animală și pentru serviciile agricole - date semidefinitive.Sursa datelor:a) Surse statistice: Cercetările statistice anuale privind suprafața cultivată, suprafața recoltată, producția agricolă vegetală și animală, prețurile produselor agricole și cercetările privind activitatea economică a unităților agricole cu personalitate juridică, cercetarea statistică privind utilajele, instalațiile pentru agricultură, mijloacele de transport și construcțiile agricole existente în gospodăriile populației/exploatațiile agricole fără personalitate juridică;b) Surse administrative:- pentru datele provizorii: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - suprafața recoltată și producția obținută, aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, plantările și defrișările de vii și pomi, efectivele de animale la sfârșitul anului pe specii și categorii, producția animalieră obținută, subvenții pe produse; Agenția Națională a Îmbunătățirilor Funciare - valoarea serviciilor de îmbunătățiri funciare, consumul intermediar și valoarea adăugată brută aferente; Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie - numărul de doze de material seminal consumate;- pentru datele semidefinitive: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, plantările și defrișările de vii și pomi;c) Alte surse: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești - Mărăcineni, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ștefănești Argeș.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Valoarea producției ramurii agricole, consumul intermediar și valoarea adăugată brută aferente în prețuri curente și comparabile - an precedent, date provizorii și semidefinitive.Profilul de prelucrare a datelor: NaționalLucrări realizate: "Valoarea producției ramurii agricole, consumul intermediar și valoarea adăugată brută"Alte publicații în care se regăsesc datele: "România în cifre"Beneficiarii rezultatelor:interni: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză - pe suport electronic.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la Conturi naționale:13.02.2020 - "Valoarea producției ramurii agricole, consumul intermediar și valoarea adăugată brută în anul 2019" - date provizorii (realizat).Termen de diseminare a datelor:31.07.2020 - "Valoarea producției ramurii agricole, consumul intermediar și valoarea adăugată brută în anul 2019" - date semidefinitive.

  BALANȚELE PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE LA PRODUCĂTORI
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Calcularea și estimarea contului de producție din agricultură, sursă pentru elaborarea conturilor naționale și a bilanțurilor alimentare.Principalele variabile cercetate: Stoc inițial, producția, cumpărări - inclusiv de la unități SEMROM și de la alți producători, alte intrări, pierderi și scăzăminte, total resurse, vânzări, transformat de producător, consum uman, alte autoconsumuri, repartizat acționarilor și asociaților, consum de sămânță, intraconsum de sămânță, consum de furaj, intraconsum de furaj, alte intraconsumuri, total utilizări, stoc la sfârșitul anului, variația șeptelului de adulte, pe categorii de producători.Sursa datelor:a) Surse statistice: Cercetările statistice anuale privind activitatea economică a unităților agricole cu personalitate juridică - societăți comerciale de producție agricolă - AGR.1A, unități prestatoare de servicii de mecanizare pentru agricultură - AGR.1B, societăți agricole înființate potrivit Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare - AGR.1C, cercetările statistice anuale privind suprafața cultivată, producția agricolă vegetală și animală, precum și unele informații din bugetele de familie - pentru categoria agricultori;b) Surse administrative: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - stocuri cantitative de produse agricole de la deținători, greutatea în viu la sfârșitul anului a efectivelor de animale pe specii și categorii;c) Alte surse: Societățile SEMROM specializate în preluarea și comercializarea semințelor.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cantitățile totale privind stocurile inițiale și finale, producția, cumpărările, pierderile și scăzămintele, vânzările la unitățile SEMROM, alte vânzări în afara ramurii, exportul direct, vânzările în afara categoriei de producători, vânzările în cadrul categoriei de producători, transformat de producător, consumul uman, alte autoconsumuri, repartizat acționarilor și asociaților, consumul de sămânță, intraconsumul de sămânță, consumul de furaj, intraconsumul de furaj, alte intraconsumuri, variația șeptelului de adulte, pentru principalele produse agricole - circa 50, pe categorii de producători.Profilul de prelucrare a datelor: NaționalLucrări realizate: "Balanțele principalelor produse agricole la producători"Beneficiarii rezultatelor:interni: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză - pe suport electronic.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de diseminare a datelor: 30.07.2020 - "Balanțele principalelor produse agricole la producători în anul 2019"

  BILANȚURI ALIMENTARE
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor privind formarea și utilizarea resurselor de produse agroalimentare și de băuturi.Cadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 13/2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală, precum și a Metodologiei cercetării statistice lunare referitoare la producția de carne de animale și păsări de curte din abatoare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producția vegetală și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008, privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă, cu modificările ulterioare;e) Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate, cu modificările ulterioare;f) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE,Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Principalele variabile cercetate: Producția utilizabilă - producția fizică agricolă și/sau producția fizică industrială, importul și exportul de produse agroalimentare, consumul de sămânță, consumul de furaje, prelucrarea și transformarea industrială, pierderile, variația de stocuri, disponibilul pentru consum uman, populația la 01.07.2019.Sursa datelor:a) Surse statistice: Balanțele principalelor produse agricole la producători, Producția vegetală la principalele culturi, Efectivele de animale și producția animală, Produse și servicii industriale - date anuale definitive,Comerțul internațional al României - import și export, date anuale, în expresie cantitativă, Statistica demografică curentă;b) Surse administrative: Situația stocurilor de cereale și alte produse agricole la 31.12.2019, de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Resursele de produse agroalimentare, utilizările produselor agroalimentare, consumul mediu anual de produse alimentare și băuturi pe locuitor, exprimat în unități fizice, consumul mediu zilnic de produse alimentare pe locuitor, exprimat în calorii și factori nutritivi - proteine, glucide, lipide.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalPublicații realizate: "Bilanțuri alimentare, în anul 2019", "Consumul de băuturi, în anul 2019".Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Starea economică și socială a României".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Sănătății, institute de cercetare, alți utilizatori;b) externi: FAO, OECD, alte organizații internaționale - la cerere.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de difuzare a publicațiilor:a) 11.12.2020 - Consumul de băuturi, în anul 2019;b) 18.12.2020 - Bilanțuri alimentare, în anul 2019.

  DISPONIBILITĂȚILE DE CONSUM ALE POPULAȚIEI
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Analiza datelor privind consumul alimentar al populațieiCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 13/2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală, precum și a Metodologiei cercetării statistice lunare referitoare la producția de carne de animale și păsări de curte din abatoare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producția vegetală și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008, privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă, cu modificările ulterioare;e) Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate, cu modificările ulterioare;f) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Principalele variabile cercetate: Consumul mediu anual de produse alimentare pe locuitor, consumul alimentar mediu zilnic pe locuitor, exprimat în calorii și factori nutritivi - proteine, glucide, lipide.Sursa datelor: Surse statistice: Bilanțuri alimentare
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Aportul energetic al factorilor nutritivi, structura consumului alimentar mediu zilnic de calorii și factori nutritivi - proteine, glucide, lipide, pe locuitor.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale INS: TEMPO, IDDR - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Publicații realizate: "Disponibilitățile de consum ale populației, în anul 2019"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, institute de cercetare, alți utilizatori;b) externi: FAO, OECD, alte organizații internaționale - la cerere.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de diseminare a datelor: 20.01.2021 - TEMPO; IDDRTermen de difuzare a publicației: 12.01.2021

  BILANȚURI DE APROVIZIONARE PENTRU PRINCIPALELE PRODUSE AGROALIMENTARE
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor privind gestiunea piețelor produselor agricole.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producția vegetală și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Principalele variabile cercetate: Producția utilizabilă - producția fizică agricolă și/sau producția fizică industrială, importul și exportul de produse agroalimentare, consumul de sămânță, consumul de furaje, prelucrarea și transformarea industrială, pierderile, variația de stocuri, consumul uman.Sursa datelor:a) Surse statistice: Balanțele cantitative ale produselor agricole la producător, Producția vegetală la principalele culturi, Produse și servicii industriale - date anuale definitive și date lunare, Comerțul internațional al României - import și export, date anuale, în expresie cantitativă și date cumulate pe an calendaristic pentru majoritatea produselor de origine vegetală;b) Surse administrative: Situația stocurilor de cereale și alte produse agricole, de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Resursele de produse agroalimentare - producția utilizabilă și importul de produse agroalimentare primare și prelucrate (în echivalent produs primar), utilizările interne ale produselor agroalimentare - consumul de furaje, consumul de sămânță, prelucrarea și transformarea industrială, consumul uman, exportul de produse agroalimentare primare și prelucrate (în echivalent produs primar), variația de stocuri, pierderile în faza de transport și de comercializare.Tipul de serii de date: AnualBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria statistica agriculturii - Bilanțurile de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2019"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, institute de cercetare, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de difuzare a publicației: 27.05.2020 (realizat)

  CONTURILE ECONOMICE DIN AGRICULTURĂ
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Calcularea și estimarea conturilor economice din agricultură potrivit metodologiei EUROSTAT,sursă pentru elaborarea conturilor naționale și actualizarea bazelor de date.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalEuropean: Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind conturile economice pentru agricultură în cadrul Comunității, cu modificările ulterioare.Principalele variabile cercetate: Valoarea produselor agricole, a producției vegetale, a producției animale, a serviciilor agricole realizate de unitățile specializate prestatoare de servicii pentru agricultură, a activităților secundare neagricole neseparabile, valoarea producției ramurii agricole, valoarea consumului intermediar total și pe elemente, valoarea adăugată brută, consumul de capital fix pe elemente, valoarea adăugată netă, formarea brută de capital fix pe total agricultură în prețuri curente și comparabile - an precedent, venitul factorilor și venitul întreprinderii în prețuri curente.Sursa datelor:a) Surse statistice: Lucrările "Valoarea producției ramurii agricole pe produse și grupe de produse", "Valoarea producției ramurii agricole pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe", "Balanțele principalelor produse agricole la producători", "Valoarea producției ramurii agricole, consumul intermediar și valoarea adăugată brută", cercetarea statistică R.AGR. "Numărul pozițiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport și construcții agricole existente în gospodăriile populației/exploatațiile agricole individuale și unitățile cu personalitate juridică", cercetarea statistică AGR.1IF "Îmbunătățiri funciare";b) Surse administrative: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - subvenții pe producția agricolă, ajutoare pentru investiții, alte transferuri de capital, informații financiar-contabile.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Valoarea producției ramurii agricole, consumul intermediar și valoarea adăugată brută și netă aferente, consumul de capital fix, venitul factorilor, venitul întreprinderii, formarea brută de capital fix.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltareBazele de date ale INS: TEMPOBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATLucrări realizate: "Conturile economice din agricultură în prețuri curente și comparabile - an precedent", "Conturile economice agricole regionale în prețuri curente".Alte publicații în care se regăsesc datele: "Conturile naționale", "Anuarul statistic al României".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză și Ministerul Finanțelor Publice;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT:a) 31.01.2020 - "Conturile economice din agricultură" - estimarea II-a pentru anul 2019 (realizat);b) 30.06.2020 - "Conturile economice agricole regionale" - 2018 date provizorii, 2017 date semidefinitive;c) 30.09.2020 - "Conturile economice din agricultură" - 2017 date definitive, 2018 date semidefinitive, 2019 date provizorii;d) 27.11.2020 - "Conturile economice din agricultură" - estimarea a I-a pentru anul 2020.Termen de transmitere a datelor la Conturi naționale:a) 07.10.2020 - "Conturile economice agricole regionale" - 2018 date semidefinitive, 2017 date definitive;b) 07.10.2020 - "Conturile economice din agricultură" - 2017 date definitive, 2018 date semidefinitive, 2019 date provizorii.Termen de diseminare a datelor:a) 07.10.2020 - "Conturile economice agricole regionale" - 2018 date semidefinitive, 2017 date definitive;b) 07.10.2020 - "Conturile economice din agricultură" - 2017 date definitive, 2018 date semidefinitive, 2019 date provizorii;c) 20.02.2020 - TEMPO "Conturile economice din agricultură" -estimarea II-a pentru anul 2019" (realizat);d) 06.11.2020 - TEMPO "Conturile economice din agricultură" - 2017 date definitive, 2018 date semidefinitive, 2019 date provizorii;e) 18.12.2020 - TEMPO "Conturile economice din agricultură" - estimarea I-a pentru anul 2020".

  PESTICIDELE PLASATE PE PIAȚĂ
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturii și mediuluiObiectivul: Colectarea de date privind cantitățile de produse de protecție a plantelor comercializate în vederea utilizării pe teritoriul României.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind statisticile referitoare la pesticide, cu modificările ulterioare.b) Regulamentul (UE) 2017/269 al Comisiei din 16 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în legătură cu lista de substanțe active;c) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Sunt cercetate exhaustiv unitățile autorizate pentru activitatea de comercializare a produselor de protecție a plantelor (operatorii economici, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale).Numărul de unități observate: Circa 2.900Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul total și cantitatea de produse de protecție a plantelor comercializate în vederea utilizării și stocurile existente.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Operatori economici, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale autorizate pentru activitatea de comercializare a produselor de protecție a plantelor.Instituții colaboratoare: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică - elaborează metodologia și instrumentarul cercetării, colectează, procesează și validează datele cercetării statistice;b) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară, participă la validarea datelor cercetării statistice.Modul de colectare a datelor primare: Prin interviu față în față, folosind operatori statisticiSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic PPPPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Luna martie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Operatorii de interviu la direcțiile teritoriale de statistică: 17.04.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 30.06.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cantitatea de produse de protecție a plantelor comercializată pe categorii (fungicide, insecticide, insectofungicide, acaricide, nematocide, rodenticide, erbicide, regulatori de creștere, etc.), grupe de toxicitate și substanțe active.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare.Publicații realizate: "Pesticide plasate pe piață, în anul 2019"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, institute de cercetare, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Site INS; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT:a) 31.12.2020 - date definitive privind produsele de protecție a plantelor;b) 31.03.2020 - Raport de calitate pentru anul 2018 (realizat).Termen de difuzare a publicației: 18.12.2020

  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR
  REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE

  SUPRAFAȚA PRODUCTIVĂ DE PRIMĂVARĂ
  (Cercetare statistică realizată de
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor privind suprafețele cultivate până la 15 iunie 2020, în vederea realizării estimărilor preliminareTipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producția vegetală și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Exploatațiile agricole care utilizează suprafață agricolă.Numărul de unități observate: Circa 15.000Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafețele cultivate cu principalele culturi, suprafața livezilor, numărul pomilor fructiferi în masiv și răzleți și suprafața viilor.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Exploatațiile agricole cu personalitate juridică și Primării - pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică (Exploatații agricole individuale, Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale).Instituții colaboratoare: Institutul Național de Statistică și Direcțiile teritoriale de statisticăResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică - sediul central - avizează metodologia și instrumentarul cercetării statistice;b) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - realizează cercetarea statistică;c) Direcțiile teritoriale de statistică - avizează rezultatele la nivelul județului.Modul de colectare a datelor primare: Prin preluare de date administrative pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică (Exploatații agricole individuale, Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale) și prin auto-înregistrare pentru alte unități cu personalitate juridică.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic AGR 2APeriodicitate: AnualPerioada de referință: Campania de însămânțare 2019 - 2020, respectiv 01.10.2019 - 15.06.2020Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Luna iunie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Primăriile și alte unități, la Direcțiile agricole județene: 02.07.2020, pentru anul agricol 2019 - 2020;b) Direcțiile agricole județene la MADR, un centralizator la nivel județ: 09.07.2020, pentru anul agricol 2019 - 2020;c) Direcțiile agricole județene la Direcțiile teritoriale de statistică, un centralizator pe județ și formularele care stau la baza centralizatorului, pe unități/localități: 09.07.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Suprafețele cultivate cu: cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante textile, plante uleioase, plante pentru alte industrializări, plante medicinale și aromatice, legume de câmp și în solarii, plante de nutreț, plante pentru producerea de semințe și seminceri, câmpuri experimentale, căpșunerii, flori în câmp, sere, răsadnițe, suprafețe rămase neînsămânțate, ogoare, teren arabil, pășuni și fânețe naturale, vii, pepiniere viticole și hameiști, livezi și pepiniere pomicole, arbuști fructiferi, plantații de duzi în masiv, suprafața agricolă utilizată, suprafața ocupată cu culturi în teren amenajat pentru irigat, suprafața livezilor și numărul pomilor fructiferi.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, județeBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATBeneficiarii rezultatelor:a) interni: Institutul Național de Statistică;b) externi: EUROSTAT.Termen final de realizare: 20.07.2020.Termen de transmitere a datelor la INS: 20.07.2020.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 31.08.2020.

  SUPRAFAȚA RECOLTATĂ ȘI PRODUCȚIA OBȚINUTĂ,
  UTILIZAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR, AMENDAMENTELOR ȘI PESTICIDELOR
  (Cercetare statistică realizată de
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Obținerea datelor necesare determinării contului de producție din agricultură - date provizorii și estimări preliminare privind producția vegetală la principalele culturi.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producția vegetală și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Exploatațiile agricole care utilizează suprafață agricolă.Numărul de unități observate: Circa 15.000Principalele variabile cercetate: Suprafața recoltată, producția obținută la principalele culturi și grupe de culturi, suprafața efectiv irigată și producția obținută la culturile irigate, cantitatea de îngrășăminte chimice, naturale și pesticide utilizate, plantările și defrișările de vii și pomi.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Exploatațiile agricole cu personalitate juridică și Primării - pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică (Exploatații agricole individuale, Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale).Instituții colaboratoare: Institutul Național de Statistică și Direcțiile teritoriale de statisticăResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică - sediul central - avizează metodologia și instrumentarul cercetării statistice;b) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - realizează cercetarea statistică;c) Direcțiile teritoriale de statistică - avizează rezultatele la nivelul județului.Modul de colectare a datelor primare: Prin preluare de date administrative, pentru exploatațiile agricole individuale (inclusiv Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) și prin autoînregistrare, pentru alte unități cu personalitate juridică.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic AGR 2BPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul agricol 2019-2020, respectiv 01.10.2019 - 30.09.2020Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Luna noiembrie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Primăriile și alte unități, la Direcțiile agricole județene: 03.12.2020;b) Direcțiile agricole județene la MADR, un centralizator la nivel județ: 09.01.2020, pentru anul agricol 2018-2019;c) Direcțiile agricole județene la Direcțiile teritoriale de statistică, un centralizator pe județ și formularele care stau la baza centralizatorului, pe unități/localități: 09.01.2020, pentru anul agricol 2018-2019 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Suprafața recoltată, producția medie și producția totală, producția exprimată la indici de calitate, numărul pomilor în masiv și răzleți, suprafața construită a serelor, producția de legume din sere, producția medie/ pom, producția secundară, suprafața pe care s-au aplicat îngrășăminte, pesticide și amendamente, cantitatea utilizată de: pesticide, îngrășăminte chimice și naturale, suprafețele nou plantate cu vii și pomi.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, județeBazele de date ale INS: TEMPOBazele de date ale organizațiilor internaționale: FAOLucrări realizate: "Suprafața recoltată și producția obținută, utilizarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor"Publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Institutul Național de Statistică;b) externi: EUROSTAT, FAO.Termen de transmitere a datelor la INS: 23.01.2020, pentru anul agricol 2018 - 2019 (realizat)Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 31.01.2020, pentru anul agricol 2018 - 2019 (realizat)Termen de diseminare a datelor: 08.05.2020, pentru anul agricol 2018 - 2019 - TEMPO (îngrășăminte chimice) (realizat)

  ESTIMĂRI PRELIMINARE PRIVIND PRODUCȚIA VEGETALĂ
  (Lucrare statistică realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor privind estimarea suprafeței cultivate, randamentului și producției totale la principalele grupe de culturi agricole: cereale pentru boabe, leguminoase boabe, rădăcinoase, plante uleioase, porumb furajer, teren arabil în repaus, legume și fructe, conform cerințelor standard ale EUROSTAT.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalEuropean: Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producția vegetală și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare.Principalele variabile cercetate: Suprafața cultivată, suprafața recoltată, producția medie la hectar și producția totală, pentru: cereale pentru boabe, leguminoase boabe, rădăcinoase, plante uleioase, plante textile, plante medicinale și aromatice, alte plante industriale, legume de câmp, solarii și seră, furaje verzi din teren arabil, căpșuni, ciuperci, suprafața plantațiilor de pomi fructiferi și producția de fructe, suprafața viilor și producția de struguri.Sursa datelor:Surse administrative: Estimări ale experților de la Direcțiile agricole județene aparținând Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Suprafața însămânțată/cultivată, randamentul și producția totală.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații în care se regăsesc datele: "Buletin statistic lunar al INS"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Institutul Național de Statistică;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statisticeTermen de transmitere a datelor la INS: L+25, în perioada ianuarie - noiembrie 2020Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+31 (pentru perioada ianuarie - noiembrie 2020)

  AGRICULTURA ECOLOGICĂ
  (Cercetare statistică realizată de
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Evaluarea domeniului agriculturii ecologice: numărul operatorilor, suprafața cultivată ecologic, efectivele de animale crescute ecologic, numărul procesatorilor în domeniul ecologic etc.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă bazată pe surse administrativeCadrul legalNațional:a) Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare.European:a) Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.b) Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului(CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Totalitatea operatorilor în domeniul ecologicNumărul de unități cercetate: Exhaustiv, operatorii ecologiciPrincipalele variabile incluse în cercetare: Numărul exploatațiilor care practică agricultura ecologică, suprafața cultivată ecologic, efectivele de animale crescute ecologic, numărul procesatorilor în domeniul ecologic etc.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Organismele de inspecție și certificare acreditate conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică cu modificările și completările ulterioare.Instituții colaboratoare: Institutul Național de StatisticăResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică: avizează metodologia cercetării statistice;b) Organismele de inspecție și certificare - colectează, procesează și validează datele pentru operatorii care sunt supuși inspecției și controlului;c) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - elaborează metodologia și instrumentarul cercetării statistice, colectează, procesează și validează datele la nivel central.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul 2019Perioadă de înregistrare/colectare a datelor: ianuarie - mai 2020 la DAJ;Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Organismele de control la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - date statistice anuale privind operatorii înregistrați în sistemul de agricultură ecologică: 31.03.2020 (realizat);b) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la INS - date la nivel național: 01.07.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul exploatațiilor care practică agricultura ecologică, suprafața cultivată ecologic, efectivele de animale crescute ecologic, numărul procesatorilor în domeniul ecologic, etc.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații în care se regăsesc datele: publicații - EUROSTATBeneficiarii rezultatelor:a) interni: INS, alte instituții ale administrației publice, alți utilizatori la cerere;b) externi: EUROSTAT, FAO.Modalități de diseminare: Site MADR, indicatori IDDTermen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 01.07.2020

  ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
  (Cercetare statistică realizată de Agenția Națională de Îmbunătățiri
  Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturii și mediuluiObiectivul: Determinarea suprafețelor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare și a suprafețelor efectiv irigate.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalEuropean: Comunicarea Comisiei nr. 1136/15.09.2006 către Consiliul și Parlamentul European privind dezvoltarea indicatorilor agri-mediu pentru monitorizarea stării mediului în cadrul Politicii Agricole Comune.Sfera de cuprindere: Unitățile care au ca obiect de activitate administrarea și utilizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.Numărul de unități observate: Circa 250Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări pentru irigații, desecare, drenaj, ameliorare și combatere a eroziunii solului, suprafața terenurilor efectiv irigate, volumul de apă utilizat la irigat, volumul de apă evacuat din incintele desecate, etc.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Federațiile de Organizații de Îmbunătățiri Funciare, Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații și filialele teritoriale județene de îmbunătățiri funciare ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.Instituții colaboratoare: Institutul Național de StatisticăResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică - avizează metodologia și instrumentarul cercetării statistice;b) Agenția Națională de Îmbunătăți Funciare - realizează cercetarea statistică.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic AGR 1IFPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: luna ianuarie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:Filialele județene de îmbunătățiri funciare ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare: 13.02.2020 (realizat)
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări pentru irigații, desecare, drenaj, ameliorare și combatere a eroziunii solului, suprafața terenurilor irigate, volumul de apă utilizat pentru asigurarea necesarului de apă al culturilor agricole.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, județeBaze de date ale INS: TEMPOLucrări realizate: "Suprafețele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare"Publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Institutul Național de Statistică;b) externi: FAO, OECD, alte organizații internaționale.Termen de transmitere a datelor la INS: 31.03.2020 (realizat)Termene de diseminare a datelor:a) 22.05.2020 - "Suprafețele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare" (realizat);b) 09.06.2020 - TEMPO (realizat).

  ESTIMĂRI PRELIMINARE PRIVIND PRODUCȚIA DIN SECTORUL PESCUITULUI ȘI ACVACULTURII
  (Cercetare statistică realizată de
  Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica pescuitului și acvaculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor privind pescuitul, acvacultura, procesare și piața produselor pescărești (prima vânzare), conform cerințelor standard EUROSTAT.Tipul de cercetare: ExhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 216/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 788/1996 al Consiliului, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului;d) Regulamentul (CE) nr. 1921/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind transmiterea de date statistice referitoare la debarcările de produse pescărești în statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1382/91 al Consiliului, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Agenți economici autorizați și alte unități cu activitate principală sau secundară de pescuit, acvacultură și procesare peste.Numărul de unități observate: Circa 700Principalele variabile incluse în cercetare: Producția de pește și tipuri de produse obținute.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Agenți economici autorizați și alte unități cu activitate principală sau secundară de pescuit, acvacultură și procesare pește.Instituții colaboratoare:a) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) Institutul Național de Statistică.Responsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică - avizează metodologia și instrumentarul cercetării;b) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură - elaborează metodologia și instrumentarul cercetării, colectează, procesează și validează datele cercetării statistice.Modul de colectare a datelor primare: Interviu sau auto înregistrare prin chestionar statisticPeriodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăPerioada de înregistrare/colectare a datelor: 1- 5 ale lunii următoareLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Agenți economici autorizați și alte unități furnizoare la filialele teritoriale ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură: L+09;b) Filialele teritoriale ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură la sediul central: L+15.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Producția realizată din pescuit, acvacultură pe specii, producția realizată de unitățile cu activitate principală procesarea peștelui pe tipuri de produse.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale: Agenției Naționale pentru Pescuit și AcvaculturăBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTAT, Direcția Generală pentru Afaceri Maritime și Pescuit a CE, FAO.Lucrări realizate: "Date centralizate privind producția de pește și produse din pește realizată din pescuit, acvacultură și procesare"Publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "România în cifre".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) externi: EUROSTAT, Direcția Generală pentru Afaceri Maritime și Pescuit a CE, alte organizații internaționale, la cerere.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT:a) 29.06.2020 - date pentru capturi și debarcări;b) 31.12.2020 - date pentru acvacultură.

  OUĂ PUSE LA INCUBAT ȘI PUII ECLOZIONAȚI
  (Cercetare statistică realizată de
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor privind numărul ouălor puse la incubat și a puilor eclozionați.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional: Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 563/2002 pentru aprobarea Normelor privind producerea și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă.European: Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de pasăre de fermă, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Unitățile care au activitate principală sau secundară de creștere a peste 100 de păsări ouătoare și/sau cu incubatoare cu o capacitate de peste 1.000 de ouă.Numărul de unități observate: Circa 50Principalele variabile incluse în cercetare: Ouă puse la incubat și puii eclozionați pe specii.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Unitățile care au activitate principală sau secundară de creștere a peste 100 de păsări ouătoare și/sau cu incubatoare cu o capacitate de peste 1.000 de ouă.Instituții colaboratoare: Institutul Național de StatisticăResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică - avizează metodologia și instrumentarul cercetării statistice;b) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - realizează cercetarea statistică.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic AGR_AVPeriodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăPerioada de înregistrare/colectare a datelor: 01-15 ale lunii următoareLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Exploatațiile agricole la direcțiile agricole județene: L+20;b) Direcțiile agricole județene la MADR - sediul central: L+25;c) MADR la INS - sediul central: L+27.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Ouă puse la incubat, numărul de pui eclozionați, capacitatea de producție a incubatoarelor și a camerelor de ecloziune pentru găini, rațe, gâște, curci, bibilici.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATLucrări realizate: "Date centralizate privind ouăle puse la incubat, numărul puilor eclozionați, capacitatea de producție a incubatoarelor"Publicații în care se regăsesc datele: "Buletin statistic lunar al INS"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Institutul Național de Statistică;b) externi: EUROSTAT, alte organizații internaționale - la cerere.Modalități de diseminare: "Buletin statistic lunar al INS"Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+35Termen de diseminare a datelor: L+35

  NUMĂRUL ANIMALELOR SACRIFICATE ȘI PRODUCȚIA DE CARNE
  (Lucrare realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor privind sacrificările de animale și păsări, conform cerințelor standard ale EUROSTAT.Principalele variabile cercetate: Numărul de bovine, porcine, ovine, caprine și păsări sacrificate; greutatea în viu și în carcasă a acestora.Sursa datelor: Surse administrative: Direcțiile agricole județene, abatoare (pentru numărul de bovine și porcine sacrificate), clasificatori independenți și agenții de clasificare (greutatea în carcasă a bovinelor și porcinelor sacrificate).
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul de animale sacrificate pe specii, greutatea în viu, greutatea medie, greutatea în carcasă și randamentul.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: NaționalTermen de transmitere a datelor la INS: L+20Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Institutul Național de Statistică;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: "Buletin statistic lunar al INS"Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+60Termen de diseminare a datelor: L+35 - Comunicat de presă;

  PARCUL DE TRACTOARE ȘI MAȘINI AGRICOLE
  PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI
  (Lucrare realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Calcularea și estimarea conturilor economice din agricultură și actualizarea bazelor de date.Principalele variabile cercetate: Tractoare agricole, motocultivatoare, pluguri pentru tractoare, cultivatoare mecanice, grape, combinatoare, semănători mecanice pentru păioase, semănători mecanice pentru prășitoare, mașini pentru plantat cartofi, mașini pentru împrăștiat îngrășăminte chimice și amendamente, mașini pentru împrăștiat îngrășăminte organice, mașini de stropit și prăfuit cu tracțiune mecanică, mașini de erbicidat, combine autopropulsate pentru recoltat cereale, furaje, ricin, sfeclă de zahăr, dislocator pentru sfeclă de zahăr, combine și mașini de recoltat cartofi, cositori mecanice, vindrovere, prese pentru balotat paie și fân, remorci de tractor, încărcătoare hidraulice și alte utilaje.Sursa datelor: Surse administrative - Direcțiile agricole județene - situații centralizatoare
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul total al tractoarelor și mașinilor agricole enumerate la principalele variabile cercetate la sfârșitul anului, aferent unităților care au agricultura ca activitate principală, inclusiv exploatațiile agricole fără personalitate juridică.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe.Bazele de date ale INS: TEMPO.Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Starea economică și socială a României", "Statistică teritorială".Beneficiarii rezultatelor: Institutul Național de StatisticăTermen de transmitere a datelor la INS: 29.05.2020 (realizat)Termen de diseminare a datelor: 19.08.2020 - TEMPO

  SITUAȚIA STATISTICĂ A TERENURILOR
  (Cercetare statistică realizată de
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Evaluarea modului de folosință a terenurilor agricole - teren arabil, pășuni, fânețe, vii și livezi și a terenurilor neagricole - păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, ape și bălți, căi de comunicații și căi ferate, construcții, terenuri degradate și neproductive, pe categorii de folosință și grupe de proprietari, din sursele de date cadastrale.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă bazată pe surse administrativeCadrul legal: OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativSfera de cuprindere: Totalitatea terenurilor agricole și neagricole din evidențele registrelor agricoleNumărul de unități cercetate: Circa 3.200Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafața terenurilor agricole - arabil, pășuni, fânețe, vii și livezi, suprafața terenurilor neagricole - păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, terenuri cu ape și bălți, drumuri și căi ferate, terenuri ocupate cu construcții și curți, alte terenuri neagricole.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Primării ale municipiilor/orașelor/comunelorInstituții colaboratoare: Institutul Național de StatisticăResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică - avizează metodologia și instrumentarul cercetării statistice, prelucrează centralizatoarele pe județe;b) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - realizează cercetarea statistică (elaborează metodologia și instrumentarul cercetării statistice, colectează, procesează și validează datele primare).Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic - SSTPeriodicitate: AnualMomentul de referință: 31.12.2019Perioadă de înregistrare/ colectare a datelor: Ianuarie - februarie 2020Locul și termenele limită de transmitere a datelor:a) Primăriile la direcțiile agricole județene: 04.03.2020 - formularele la nivel de localitate;b) Direcțiile agricole județene la Direcțiile teritoriale de statistică: 03.04.2020 - centralizatorul la nivel de județ și formularele la nivel de localitate;c) Direcțiile agricole județene la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: 03.04.2020 - centralizatorul la nivel de județ (realizat);d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Institutul Național de Statistică: 30.04.2020 - centralizatorul la nivel de județ;e) Direcțiile Teritoriale de Statistică la Institutul Național de Statistică prin Portalul Web: 29.05.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Suprafața terenurilor agricole - teren arabil, pășuni, fânețe, vii și livezi și a terenurilor neagricole - păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, ape și bălți, căi de comunicații și căi ferate, construcții, terenuri degradate și neproductive, pe categorii de folosință și grupe de proprietari.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, localități și grupe de proprietariBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATAlte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul Statistic al României", "Starea economică și socială", "Statistică internațională", "Statistică teritorială".Beneficiarii rezultatelor: Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleTermene de diseminare a datelor: 25.07.2020 - MADR

  STOCURI CANTITATIVE DE PRODUSE AGRICOLE
  (Lucrare realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul: Elaborarea lucrărilor "Balanțele produselor agricole la producători", "Bilanțuri alimentare", "Bilanțuri de aprovizionare pentru principalele produse agro-alimentare".Principalele variabile cercetate: Stocurile cantitative de: grâu, orzoaică, orz, porumb, floarea soarelui, rapiță, soia de la deținători.Sursa datelor: Surse administrative - Direcțiile agricole județene aparținând Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Principalele stocuri de produse agricole de la deținători exprimate în tone, pe total țară și exploatațiile agricole fără personalitate juridică.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBeneficiarii rezultatelor:interni: Institutul Național de StatisticăTermen de transmitere a datelor la INS:a) ianuarie 2020 - pentru stocurile la 30 iunie 2019 (realizat);b) martie 2020 - pentru stocurile la 31 decembrie 2019 (realizat).Termen de diseminare a datelor:a) 30.07.2020 - " Balanțele principalelor produse agricole la producători în anul 2019";b) 18.12.2020 - "Bilanțuri alimentare, în anul 2019";c) 27.05.2020 - "Bilanțuri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2019" (realizat).

  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE
  FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE

  RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL - RUNDA 2020
  DESCRIEREA PROIECTULUI
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul proiectului: Pregătirea, organizarea și efectuare a Recensământului General Agricol runda 2020.Scopul proiectului: Efectuarea Recensământului General Agricol runda 2020, pentru obținerea de date și informații privind structura exploatațiilor agricole.Sfera de cuprindere: Sunt cercetate exhaustiv toate exploatațiile agricole, indiferent de statutul juridic circa 3.500.000Gradul de armonizare cu acquis comunitar: IntegralCadru legal:Național:a) OUG nr. 22/2020 privind Recensământul General Agricol din România runda 2020;b) Proiect de hotărâre a Guvernului privind Recensământul General Agricol runda 2020;European:a) Regulamentul (CE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011;b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1874 al Comisiei din 29 noiembrie 2018 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului 2020, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora.Ministere implicate în proiect: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor InterneElementele componente ale proiectului: Recensământul general agricol, cercetare statistică de interes național, are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol, în concordanță cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună.La recensământ sunt colectate date și informații privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole, cum sunt: identificarea în teritoriu, suprafețele agricole utilizate, efectivele de animale pe specii, adăposturile pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere, persoanele care au desfășurat activități agricole, dezvoltarea rurală, cu an de referință 2020.Lucrări/Acțiuni prevăzute în anul 2020:a) Pregătirea și organizarea în vederea efectuării recensământului general agricol runda 2020;b) Elaborarea, tipărirea și distribuirea instrumentarului statistic (proiect de formular in format hârtie, manualul recenzorului, ghidul metodologic, materiale auxiliare);c) Acțiuni de popularizare; Recrutarea personalului suplimentar, recrutarea și instruirea personalului de recensământ etc.Termenul final de realizare a proiectului: 31.03.2022

  INSTITUIREA UNUI SISTEM STATISTIC DE DATE PRIVIND BILANȚUL PRINCIPALELOR
  CULTURI DE CEREALE ȘI SEMINȚE OLEAGIONASE,
  ÎN CONFORMITATE CU METODOLOGIA COMUNĂ A UE
  DESCRIEREA PROIECTULUI
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul proiectului: Proiectul are ca scop calculul bilanțurilor de aprovizionare pentru principalele cereale și semințe olaginoase în conformitate cu metodologia comună UE.Elementele componente ale proiectului:a) identificarea surselor de date și analiza acestora din punct de vedere a calității și fiabilității datelor;b) dezvoltarea surselor de date fiabile, de calitate, obținute cu o încărcătură scăzută a repondenților și costuri reduse, în funcție de analiza efectuată;c) stabilirea metodelor de calcul și/sau estimărilor adecvate pentru analiza bilanțurilor, în funcție de metodologia propusă;d) dezvoltarea unui sistem statistic durabil pentru colectarea datelor necesare realizării bilanțurilor pentru principalele cereale și semințe oleaginoase și furnizarea de date și metadate pentru Eurostat.Lucrări/Acțiuni prevăzute în anul 2020: Realizarea raportului tehnic final.Termenul final de realizare a proiectului: 11.06.2020 (realizat)

  MODERNIZAREA STATISTICILOR AGRICOLE
  DESCRIEREA PROIECTULUI
  Domeniul statistic: Statistica agriculturiiObiectivul proiectului: Proiectul are ca scop pregătirea noilor statistici integrate la nivel de fermă (IFS) și statisticilor din cadrul recentelor acorduri ale SSE prin crearea sau modernizarea sistemelor statistice și prin îmbunătățirea proceselor metodologice compatibile cu noul cadru juridicCadru legalEuropean: Regulamentul (CE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011.Elementele componente ale proiectului:a) Studierea surselor administrative în concordanță cu prevederile noului regulament;b) Dezvoltarea unei abordări privind colectarea datelor privind unitățile mici în anul 2020;c) Adaptarea chestionarelor existente în conformitate cu noul regulament IFS;d) Îmbunătățirea metodologiei pentru a fi compatibilă cu noul regulament IFS.Lucrări/Acțiuni prevăzute în anul 2020: Realizarea raportului tehnic final.Termenul final de realizare a proiectului: 02.07.2020
  1.2. Statistica silviculturii
  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

  FONDUL FORESTIER NAȚIONAL
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica silviculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice privind suprafața fondului forestier, suprafața pădurilor, suprafața terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură silvică, de producție sau de administrație silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor și a altor terenuri cu destinație forestieră și neproductive incluse în amenajamentele silvice.Priorități în 2020: Obținerea indicatorilor necesari completării Chestionarului EUROSTAT "Conturile economice forestiere" (FA - Forest Accounts).Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite - indicatori privind suprafața pădurilor afectate de poluarea atmosferică, suprafața pădurilor afectate de incendii.Cadrul legalNațional:a) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare;b) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 alParlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Strategia UE pentru păduri și sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles, 04.04.2014;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care dețin și/sau administrează suprafețe din fondul forestier naționalNumărul de unități observate: Circa 500Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafața fondului forestier, suprafața pădurilor - păduri de rășinoase, păduri de foioase, diverse specii tari, diverse specii moi; suprafața altor terenuri incluse în fondul forestier.Sursa datelor: Date statistice și date din surse administrative
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Ocoalele silvice de stat aparținând Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, ocoalele silvice private, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" și unitățile subordonate acestuia, Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvică Scroviștea, județul Ilfov și Administrația Domeniului Public și Privat - Consiliul Local Mangalia, județul Constanța.Instituții colaboratoare:a) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Gărzile Forestiere distribuie, colectează și centralizează chestionarele format hârtie în cadrul ocoalelor silvice private; completează chestionare electronice pentru fiecare județ, pe fiecare categorie de unitate silvică, atât pentru unitățile private cât și pentru cele de stat, și le transmite la INS;b) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcțiile silvice și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" distribuie, colectează și centralizează chestionarele format hârtie în cadrul ocoalelor silvice de stat, a bazelor și stațiunilor experimentale din subordine și le transmite la Garda Forestieră în raza căruia își au sediul.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și prelucrare date din surse administrativeSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SILV 1Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Decembrie 2019 - ianuarie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Ocoalele silvice la Gărzile Forestiere: 23.01.2020 (realizat)b) Gărzile Forestiere la INS și MMAP: 17.02.2020 (realizat)
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință - păduri de rășinoase, păduri de foioase, diverse specii tari, diverse specii moi, suprafața altor terenuri incluse în fondul forestier, pe specii forestiere și forme de proprietate.Profilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județeBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Statistica activităților din silvicultură, în anul 2019"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Statistica teritorială".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Comunicat de presă, prin Direcția de diseminare date statisticeTermen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerereTermene de diseminare a datelor:a) 29.05.2020 - Comunicat de presă (realizat);b) 07.08.2020 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 31.07.2020

  ACTIVITATEA ECONOMICĂ A UNITĂȚILOR SILVICE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica silviculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice privind activitatea economică a unităților silvice.Priorități în 2020: Obținerea indicatorilor necesari completării chestionarului EUROSTAT "Conturile economice forestiere" (FA - Forest Accounts).Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite - consumul de capital fix.Cadrul legalNațional:a) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare;b) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Strategia UE pentru păduri și sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles, 04.04.2014;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care dețin și/sau administrează suprafețe din fondul forestier național.Numărul de unități observate: Circa 500Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitățile și valorile produselor vândute de unitățile silvice: volumul de masă lemnoasă, semințele forestiere, puieții forestieri și ornamentali din pepinierele silvice, fructele de pădure, ciupercile comestibile din flora spontană, pomii de iarnă, plantele medicinale, produsele vânătorești, produsele piscicole, produsele apicole și alte produse lemnoase și nelemnoase ale pădurii, consumul intermediar.Sursa datelor: Date statistice și date din surse administrative
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Ocoalele silvice de stat aparținând Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, ocoalele silvice private, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" și unitățile subordonate acestuia, Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvică Scroviștea, județul Ilfov și Administrația Domeniului Public și Privat - Consiliul Local Mangalia, județul Constanța.Instituții colaboratoare:a) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - prin Gărzile Forestiere, distribuie, colectează și centralizează chestionarele - format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice private, completează chestionare electronice pentru fiecare județ, pe fiecare categorie de unitate silvică, atât pentru unitățile private, cât și pentru cele de stat, și le transmite la INS;b) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcțiile silvice și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", distribuie, colectează și centralizează chestionarele - format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice de stat, bazelor și stațiunilor experimentale din subordine și le transmite la Garda Forestieră, în raza căruia își au sediul.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și prelucrare date din surse administrativeSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SILV 2Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Decembrie 2019 - ianuarie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Ocoalele silvice la Gărzile Forestiere: 30.01.2020 (realizat);b) Gărzile Forestiere la INS și MMAP: 28.02.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cifra de afaceri a unităților silvice; cantitățile și valorile realizate din vânzarea: volumului de masă lemnoasă, a semințelor forestiere, a puieților forestieri și ornamentali din pepiniere silvice, a fructelor de pădure, ciupercilor comestibile, a produselor vânătorești, a produselor piscicole, a produselor apicole și a altor produse lemnoase și nelemnoase ale pădurii, valoarea prestărilor serviciilor silvice și valoarea autorizațiilor, despăgubirilor, tarifelor; consumul intermediar.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Statistica activităților din silvicultură în anul 2019"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Comunicat de presă, prin Direcția de diseminare date statistice.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerereTermene de diseminare a datelor:a) 29.05.2020 - Comunicat de presă (realizat);b) 07.08.2020 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 31.07.2020

  MASA LEMNOASĂ RECOLTATĂ ȘI SUPRAFAȚA PARCURSĂ CU TĂIERI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica silviculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice privind: volumul de masă lemnoasă recoltat de către persoane juridice atestate și de proprietari persoane fizice, suprafața parcursă cu tăieri.Priorități în 2020: Alinierea metodologiei naționale cu definițiile și standardele europene.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite - volumul de masă lemnoasă contractată și neexploatată la sfârșitul anului.Cadrul legal:Național:a) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare;b) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 alParlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Strategia UE pentru păduri și sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles, 04.04.2014;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care dețin și/sau administrează suprafețe din fondul forestier naționalNumărul de unități observate: Circa 500Principalele variabile incluse în cercetare: Volumul de masă lemnoasă recoltat de către persoane juridice atestate și de proprietari persoane fizice; suprafața parcursă cu tăieri.Sursa datelor: Date statistice și date din surse administrative
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Ocoalele silvice de stat aparținând Regiei Naționale a Pădurilor, ocoalele silvice private, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" și unitățile subordonate acestuia, Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvică Scroviștea, jud. Ilfov și Administrația Domeniului Public și Privat - Consiliul Local Mangalia, jud. Constanța.Instituții colaboratoare:a) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Gărzile Forestiere, distribuie, colectează și centralizează chestionarele - format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice private; completează chestionare electronice pentru fiecare județ, pe fiecare categorie de unitate silvică, atât pentru unitățile private, cât și pentru cele de stat, și le transmite la INS;b) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcțiile silvice și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" distribuie, colectează și centralizează chestionarele - format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice de stat, bazelor și stațiunilor experimentale din subordine și le transmite la Gărzile Forestiere în raza cărora își au sediul.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și prelucrare date din surse administrativeSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SILV 3Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Decembrie 2019 - ianuarie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Ocoalele silvice la Gărzile Forestiere: 31.01.2020 (realizat);b) Gărzile Forestiere la INS și MMAP: 28.02.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Volumul de masă lemnoasă recoltat de către persoane juridice atestate și de proprietari persoane fizice și pentru aprovizionarea populației, pe tipuri de produse - principale, secundare, pe specii - rășinoase, fag, stejar, diverse specii tari, diverse specii moi, pe forme de proprietate; suprafața parcursă cu tăieri, pe tipuri de tăieri - succesive, progresive, grădinărite, rase, în crâng, de produse accidentale, de îngrijire în pădurile tinere și pe forme de proprietate a pădurilor.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județeBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Statistica activităților din silvicultură în anul 2019"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor, Asociația Patronală a Forestierilor din România, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", alți utilizatori;b) externi: EUROSTATModalități de diseminare: Comunicat de presă, prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerereTermene de diseminare a datelor: a) 29.05.2020 - Comunicat de presă (realizat);b) 07.08.2020 -TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 31.07.2020

  LUCRĂRI DE REGENERARE A PĂDURILOR
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica silviculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice privind: suprafețele regenerate, lucrările de regenerări naturale și artificiale.Priorități în 2020: Obținerea indicatorilor necesari completării chestionarului EUROSTAT privind "Conturile economice forestiere" (FA - Forest Accounts).Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare;b) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 alParlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Strategia UE pentru păduri și sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles, 04.04.2014;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care dețin și/sau administrează suprafețe din fondul forestier național.Numărul de unități observate: Circa 500Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafața terenurilor regenerate - regenerări naturale și artificiale; suprafețe cu culturi speciale pentru pomi de iarnă; suprafețe ocupate cu semănături directe; cantitatea de semințe, puieți și butași folosiți la lucrări de regenerare; suprafața parcursă cu lucrări de pregătire a terenului și a solului; valoarea lucrărilor executate.Sursa datelor: Date statistice și date din surse administrative.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Ocoalele silvice de stat aparținând Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, ocoalele silvice private, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" și unitățile subordonate acestuia, Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvică Scroviștea, județul Ilfov și Administrația Domeniului Public și Privat - Consiliul Local Mangalia, județul Constanța.Instituții colaboratoare:a) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - prin Gărzile Forestiere, distribuie, colectează și centralizează chestionarele - format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice private; completează chestionare electronice pentru fiecare județ, pe fiecare categorie de unitate silvică, atât pentru unitățile private, cât și pentru cele de stat, și le transmite la INS;b) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcțiile silvice și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" distribuie, colectează și centralizează chestionarele - format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice de stat, bazelor și stațiunilor experimentale din subordine și le transmite la Garda Forestieră, în raza căruia își au sediul.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și prelucrare date din surse administrative.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SILV 4Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Decembrie 2019 - ianuarie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Ocoalele silvice la Gărzile Forestiere: 23.01.2020 (realizat);b) Gărzile Forestiere la INS și MMAP: 25.02.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Suprafața terenurilor regenerate - regenerări naturale și artificiale, în fond forestier și în afara acestuia, pe categorii de terenuri și pe specii; suprafețe cu culturi speciale pentru pomi de iarnă; suprafețe ocupate cu semănături directe; cantitatea de semințe, puieți și butași folosiți la lucrări de regenerare; suprafețe parcurse cu lucrări de pregătire a terenului și a solului, de îngrijire a culturilor tinere și de ajutorare a regenerărilor naturale; valoarea lucrărilor executate.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe.Bazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Statistica activităților din silvicultură în anul 2019"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Statistica teritorială"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT - la cerere.Modalități de diseminare: Comunicat de presă, prin Direcția de diseminare date statistice.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerereTermene de diseminare a datelor:a) 29.05.2020 - Comunicat de presă (realizat);b) 07.08.2020 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 31.07.2020

  VOLUMUL DE LEMN EXPLOATAT
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica silviculturiiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice privind volumul de lemn exploatat de către persoane juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră.Priorități în 2020: Obținerea indicatorilor necesari completării chestionarului EUROSTAT privind "Conturile economice forestiere" (FA - Forest Accounts).Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare;b) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Strategia UE pentru păduri și sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles, 04.04.2014;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile atestate pentru activitatea de exploatare forestierăNumărul de unități observate: Circa 4.000Principalele variabile incluse în cercetare: Volumul de lemn exploatat, volumul de lemn rotund obținut.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră.Instituții colaboratoare: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"Modul de colectare a datelor primare: Interviu față în față folosind operatori statisticiSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SILV 5Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Aprilie - mai 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Operatorii statistici la direcțiile teritoriale de statistică: 15.05.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 10.07.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Volumul de lemn exploatat pe categorii de administratori; volumul cojii; volumul altor sortimente secundare, rezultate din exploatarea lemnului; volumul de lemn rotund, pe sortimente și grupe de specii: rășinoase, fag, stejar, diverse specii tari, diverse specii moi.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: Seria silvicultură "Volumul de lemn exploatat, în anul 2019"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor, Asociația Patronală a Forestierilor din România, alți utilizatori;b) externi: EUROSTATModalități de diseminare: Comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 09.10.2020Termene de diseminare a datelor:a) 30.09.2020 - Comunicat de presă;b) 30.10.2020 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 30.10.2020

  CONTURI ECONOMICE FORESTIERE
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica silviculturiiObiectivul: Calcularea și estimarea indicatorilor de sinteză din silvicultură și exploatare forestieră, valoarea producției, consumul intermediar și valoarea adăugată.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite - consumul de capital fix.Cadrul legal:European: Strategia UE pentru păduri și sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles, 04.04.2014.Principalele variabile cercetate: Valoarea producției diviziunii 02 a CAEN Rev. 2 "Silvicultură și exploatare forestieră", valoarea consumului intermediar total și pe elemente, valoarea adăugată brută.Sursa datelor:a) Surse statistice: Cercetările statistice: "Fondul forestier național", "Activitatea economică a unităților silvice", "Masa lemnoasă recoltată și suprafața parcursă cu tăieri", "Lucrări de regenerare a pădurilor", "Volumul de lemn exploatat"; Statistica forței de muncă; Conturi naționale;b) Surse administrative: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva,Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea".
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Valoarea producției diviziunii 02 a CAEN Rev. 2 "Silvicultură și exploatare forestieră", valoarea consumului intermediar și valoarea adăugată brută - date provizorii și semidefinitive.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBeneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statisticeTermen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 18.09.2020Termen de realizare a lucrării: 27.11.2020
  1.3. Statistica mediului
  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

  CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice privind cheltuielile pentru protecția mediului și evidențierea fluxurilor de finanțare la nivelul unităților administrației publice centrale și locale și a producătorilor - specializați și nespecializați, de servicii de protecția mediului.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj pentru producătorii nespecializați de servicii de protecția mediului și exhaustivă pentru producătorii specializați și unitățile de administrație publică.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii nearmonizate - indicatori privind cheltuielile pentru protecția mediului din: agricultură, gospodăriile populației.Cadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.European:a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;b) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunității Europene privind politicile și acțiunile în relație cu mediul și dezvoltarea durabilă "Către Dezvoltarea Durabilă";c) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2019-2023);d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Unitățile administrației publice centrale și locale și întreprinderile care efectuează cheltuieli pentru protecția mediului.Numărul de unități observate: Circa 15.000Principalele variabile incluse în cercetare: Cheltuielile pentru protecția mediului, investițiile pentru protecția mediului, cheltuielile curente, resursele pentru realizarea activităților de protecția mediului, subvențiile, transferurile.Sursa datelor: Date statistice și date din surse administrative
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Unitățile administrației publice centrale și locale, companiile naționale, regiile autonome, societățile comerciale incluse în lista unităților de raportare.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor:- Prin chestionarele statistice AS-CPM-CI; AS-CPM-CPS; AS-CPM-CAP și Portalul WEB;- Prin chestionarul statistic AS-CPM-CAPC.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Aprilie - mai 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică: 05.06.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 31.07.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cheltuielile pentru protecția mediului: investițiile, cheltuielile curente, pe activități ale economiei naționale, pe factori de mediu, pe tipuri de activități specifice de protecția mediului, pe categorii de producători de servicii de protecția mediului.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, activități ale economiei naționale: diviziuni CAEN Rev. 2.Bazele de date ale INS: TEMPO, IDDR - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roLucrări realizate: JQ - EPER Enviromental Protection Expenditure Accounts.Publicații realizate: Seria statistica mediului - "Cheltuielile pentru protecția mediului în anul 2019", în format electronic pe site-ul INSAlte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", Raportul privind starea factorilor de mediu - editat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen final de realizare: 27.11.2020Termene de diseminare a datelor:a) 19.10.2020 - Comunicat de presă;b) 14.12.2020 - TEMPO, IDDR.Termene de difuzare a publicației: 27.11.2020

  CONTUL EMISIILOR ÎN AER
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice privind emisiile de substanțe poluante pe activități economice.Gradul de armonizare cu acquis comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenției - Cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;b) Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenția Cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997;c) Legea nr. 8/1991 pentru ratificarea Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979;d) Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg la 1 decembrie 1999, cu modificările ulterioare;e) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare.European:a) Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene;c) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2019-2023);d) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunității Europene privind politicile și acțiunile în relație cu mediul și dezvoltarea durabilă "Către o Dezvoltarea Durabilă";e) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Principalele variabile cercetate: Emisiile de substanțe poluantea) Emisiile de gaze cu efect de seră (CO₂, CO₂-bio, N₂O, CH₄, PFC, HFC, SF6)b) Emisiile de poluanți clasici (NOX, SO₂, NH₃, NMVOC, CO, PM10, PM₂.₅)Sursa datelor:a) Surse administrative: Inventarul Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră sub Convenția - Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice și sub Protocolul de la Kyoto și Inventarul Național al Emisiilor de Poluanți Atmosferici, elaborat conform ghidului EMEP/EEA pentru realizarea inventarelor de emisii, conform nomenclatorului de raportare (NFR).b) Surse statistice: Statistica transporturilor, Statistica energetică, Statistica industrială.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Emisiile de substanțe poluante pe activități economice CAEN Rev. 2 și gospodăriiTipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalPerioada de referință: 2013 - 2018Bazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATLucrări realizate: "Contul emisiilor în aer"Publicații realizate: "Conturi economice de mediu"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Agenția Națională pentru Protecția Mediului;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statisticeTermen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 30.09.2020Termen de diseminare a datelor: 27.11.2020 - TEMPO, IDDRTermen de realizare a lucrării: 18.12.2020

  CONTUL SECTORULUI DE BUNURI ȘI SERVICII DE MEDIU
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice pentru caracterizarea sectorului bunurilor și serviciilor de mediu.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene, cu modificările ulterioare;b) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2019-2023);c) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunității Europene privind politicile și acțiunile în relație cu mediul și dezvoltarea durabila " Către Dezvoltarea Durabilă";d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Principalele variabile cercetate: Producția, valoarea adăugată brută, numărul de salariați și exporturile, pentru operatorii economici și unitățile de administrație publică producătoare de servicii și bunuri de mediu.Sursa datelor:a) Cercetări statistice: Produsele și serviciile cu caracter industrial (PRODROM); Cheltuielile pentru protecția mediului;b) Chestionar EUROSTAT: COFOG - Împărțirea cheltuielilor Administrației Publice pe funcții;c) Conturi naționale;d) Conturi economice din agricultură; Conturi economice forestiere.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Valoarea producției, valoarea adăugată brută, numărul de salariați și exporturile, pe activități specifice de protecția mediului și gestiunea resurselor.Tipul de serii de date: AnualPerioada de referință: 2014 - 2018Profilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATLucrări realizate: „Contul Sectorului de bunuri și servicii de mediu”Publicații realizate: „Conturi economice de mediu”Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statistice.Termen de diseminare a datelor la EUROSTAT: 28.12.2020Termen de realizare a lucrării: 18.12.2020Termen de diseminare a datelor: 18.01.2021 - TEMPO, IDDR

  CONTUL TAXE DE MEDIU
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice pentru caracterizarea taxelor de mediu.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 alParlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene, cu modificările ulterioare;b) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2019-2023);c) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunității Europene privind politicile și acțiunile în relație cu mediul și dezvoltarea durabilă "Către Dezvoltarea Durabilă";d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Principalele variabile cercetate: Taxe pe energie, taxe pe transport, taxe pe poluare, taxe pe resurseSursa datelor:- Date statistice:a) Tabel standard conturi naționale - Lista detaliată a taxelor și contribuțiilor sociale în concordanță cu clasificarea națională;b) Statistica transporturilor, Statistica energetică.- Surse administrative: Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Indicatori statistici privind taxe pe energie, taxe pe transport, taxe pe poluare, taxe pe resurse detaliați pe activități economice CAEN Rev. 2 și gospodării.Tipul de serii de date: AnualPerioada de referință: 2008 - 2018Profilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATLucrări realizate: Contul "Taxe de mediu"Publicații realizate: "Conturi economice de mediu"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statisticeTermen de diseminare a datelor la EUROSTAT: 28.09.2020Termen de diseminare a datelor: 12.10.2020 - TEMPOTermen de realizare a lucrării: 18.12.2020

  CONTUL FLUXURILOR DE MATERIALE "ECONOMIE-MEDIU"
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice privind: fluxurile materiale "economie-mediu", productivitatea și eco-eficiența utilizării resurselor naturale.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene;c) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2019-2023);d) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunității Europene privind politicile și acțiunile în relație cu mediul și dezvoltarea durabilă "Către Dezvoltarea Durabilă";e) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Principalele variabile cercetate: Cantitatea de materii prime extrase din mediul național, emisiile în apă și aer, deșeurile, cantitatea de materiale importate, cantitatea de materiale exportate.Sursa datelor:a) Surse statistice: Cercetare statistică "Produsele și serviciile cu caracter industrial (PRODROM)", Baza de date de comerț exterior, Cercetări statistice în domeniul apelor, deșeurilor, Baza de date EUROSTAT, Proceduri de estimare statistică;b) Surse administrative: Inventarele Naționale de Emisii.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Intrările directe de materiale, consumul material intern, balanța fizică de comerț internațional, intensitatea materială, productivitatea resurselor naturale, ieșirile interne procesate, ieșirile directe de materiale, ieșirile totale de materiale.Tipul de serii de date: AnualPerioada de referință: 1994 - 2018Profilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale INS: TEMPO, IDDR - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATLucrări realizate: Contul fluxurilor materiale "economie-mediu"Publicații realizate: "Conturi economice de mediu"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, AgențiaNațională pentru Protecția Mediului, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statisticeTermen de realizare a lucrării: 18.12.2020Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 21.12.2020Termene de diseminare a datelor: 18.01.2021 - TEMPO, IDDR

  CONTUL CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Obținerea și analiza datelor referitoare la producția de servicii specifice de protecție a mediului, la cheltuielile naționale de protecție a mediului și la finanțarea acestora.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalEuropean:a) Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene, cu modificările ulterioare;b) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2019-2023);c) Contul Cheltuieli pentru protecția mediului - Ghidul de compilare (SERIEE Compilation Guide 2002);d) Contul Cheltuieli pentru protecția mediului - Manual (2017);e) Cadrul central al Sistemului de contabilitate economică și de mediu (SEEA Central Framework 2012).Principalele variabile cercetate: Producția de servicii de protecția mediului (consumul intermediar, compensarea salariaților, consumul de capital fix), cheltuielile naționale (consumul final, consumul intermediar, formarea brută de capital fix).Sursa datelor:a) Cercetări statistice: Produsele și serviciile cu caracter industrial (PRODROM), Cheltuieli pentru protecția mediului;b) Conturi naționale, Contul Sectorului de Bunuri și Servicii de Mediu (EGSS).
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Producția de servicii, resursele, formarea brută de capital, utilizarea de servicii, utilizarea de produse conexe și adaptate, pe categorii de producători (specializați și nespecializați).Tipul de serii de date: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2018Profilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATLucrări realizate: Contul "Cheltuieli pentru protecția mediului"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice.Termen de diseminare a datelor la EUROSTAT: 28.12.2020Termen de realizare a lucrării: 18.12.2020Termen de diseminare a datelor: 15.01.2021 - TEMPO

  INDICATORI DE DEZVOLTARE DURABILĂ
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Dezvoltare durabilăObiectiv: Prezentarea datelor, definițiilor, metodologiilor și surselor pentru mai mult de 100 de indicatori în vederea măsurării progreselor înregistrate în direcția Obiectivelor Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030.Chiar și după adoptarea prin H.G. nr. 877/2018 a Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, eforturile nu se pot opri în anul 2020, an care marchează trecerea de la IDDR la monitorizarea implementării strategiei revizuite, rămânând de abordat numeroase provocări în asigurarea dezvoltării societății umane, printr-un efort colectiv, pe termen lung.Priorități în 2020: Colaborarea cu ministere, instituții, societatea civilă și alți parteneri pentru a valorifica impulsul generat de IDDR/IDDT și pentru a continua cu un set de indicatori ambițios pentru monitorizarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.Gradul de armonizare cu acquis comunitar: IntegralCadrul legalNațional: Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare.European: Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunității Europene privind politicile și acțiunile în relație cu mediul și dezvoltarea durabilă "Către Dezvoltarea Durabilă".Principalele variabile cercetate:Date statistice și metadate referitoare la dezvoltarea durabilă a României pe obiective și teme ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030:a) Nivel național (IDDR): transformări structurale și echilibre macroeconomice, schimbări climatice și energie curată, transport durabil, producție și consum durabile, conservarea și gestionarea resurselor naturale, sănătate publică, incluziune socială, demografie și migrație, sărăcia globală și sfidările dezvoltării durabile, educație și formare profesională, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, inovare, creșterea productivității muncii și îmbunătățirea ratei de ocupare, politica de investiții și diversificarea surselor de finanțare, capacitatea administrativă și calitatea serviciilor publice;b) Nivel teritorial (IDDT): societatea cunoașterii și dezvoltarea economică și socială, consumul și producția durabile, transport, conservarea și gestiunea resurselor naturale, sănătatea publică, nivel de trai, coeziunea socială și teritorială, buna guvernare, turism, utilitate publică de interes local.Sursa datelor: Cercetări statistice și surse administrative
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Indicatori relevanți pentru caracterizarea celor trei piloni ai dezvoltării durabile: economic, social și mediu.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județeBazele de date ale INS: IDDR, IDDT - datele și informațiile sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATBeneficiarii rezultatelor:a) interni: ministere, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statisticeTermen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerereTermene de diseminare a datelor: 31.12.2020.

  DISTRIBUȚIA APEI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice privind cantitățile de apă distribuită și populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite: volumul de apă utilizată, pierderile de apă.Cadrul legal:Național:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 alParlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunității Europene privind politicile și acțiunile în relație cu mediul și dezvoltarea durabilă "Către Dezvoltarea Durabilă";b) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile specializate în captarea, tratarea și distribuția apei, întreprinderile din industrie și construcții care captează și distribuie apă.Numărul de unități observate: Circa 800Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea de apă distribuită operatorilor economici; populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Companiile naționale, regiile autonome, unitățile economice cu licențe de captare apă pentru debite mai mari de 100 l/s, care distribuie apă.Instituții colaboratoare: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Națională "Apele Române".Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic CS-DAP și Portalul WEBPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Aprilie - mai 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile economice la direcțiile teritoriale de statistică / Portal WEB: 14.05.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 29.06.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Volumul de apă distribuită pe tipuri de consumatori, populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, regiuni de dezvoltare, județe, bazine hidrograficeBazele de date ale INS: TEMPO, IDDT - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria statistica mediului - Distribuția apei și evacuarea apelor uzate în anul 2019"Alte publicații în care se regăsesc datele: Raport anual privind starea mediului, editat de Ministerul Mediului.Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Administrația Națională "Apele Române";b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerereTermene de diseminare a datelor:a) 30.09.2020 - Comunicat de presă;b) 30.09.2020 - TEMPO, IDDT.Termen de difuzare a publicației: 10.12.2020

  POPULAȚIA CONECTATĂ LA SISTEMELE DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice privind populația conectată la sistemele de canalizare și de epurare a apelor uzate.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legal:Național:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu modificările ulterioare;b) Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE), cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Localitățile care au sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate.Numărul de unități observate: Circa 1.200Principalele variabile incluse în cercetare: Populația conectată la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, pe tipuri de epurare.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Primăriile municipale, orășenești și comunaleInstituții colaboratoare: Ministerul Mediului, Apelor și PădurilorModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin Portalul WEBPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Februarie - aprilie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică/ Portal WEB: 30.03.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 30.04.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Populația conectată la sistemele de canalizare, populația conectată la stațiile de epurare pe tipuri de epurare.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, regiuni de dezvoltare, județe.Bazele de date ale INS: TEMPO, IDDR, IDDT - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria statistica mediului - Distribuția apei și evacuarea apelor uzate în anul 2019"Alte publicații în care se regăsesc datele: Raport anual privind starea mediului, editat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Administrația Națională "Apele Române", alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Comunicat de presă - Populația conectată la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerereTermene de diseminare a datelor:a) 26.06.2020 - Comunicat de presă;b) 26.06.2020 - TEMPO, IDDR, IDDT.Termen de difuzare a publicației: 10.12.2020

  CULEGEREA DATELOR CONFORM H.G. NR. 1.570/2007 PRIVIND ÎNFIINȚAREA
  SISTEMULUI NAȚIONAL PENTRU ESTIMAREA NIVELULUI EMISIILOR
  ANTROPICE DIN SURSE SAU AL REȚINERILOR PRIN
  SECHESTRARE A TUTUROR GAZELOR CU EFECT DE SERĂ, REGLEMENTATE PRIN
  PROTOCOLUL DE LA KYOTO, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Culegerea datelor din Sistemul Statistic Național conform Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările și completările ulterioare.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenției - Cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;c) Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenția Cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;d) Legea nr. 8/1991 pentru ratificarea Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979;e) Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg la 01 decembrie 1999, cu modificările ulterioare.European:a) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunității Europene privind politicile și acțiunile în relație cu mediul și dezvoltarea durabilă "Către Dezvoltarea Durabilă";b) Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui Registru European al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului.Principalele variabile cercetate: Producția principalelor produse industriale; efective de animale; greutatea în viu a animalelor; consum de combustibili în transport pe tipuri de transport; informații privind parcul auto; balanța energetică; populația pe medii.Sursa datelor: Statistica industriei, Statistica energetică, Statistica agriculturii, Statistica transporturilor, Statistica demografică, Statistica mediului.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Producția principalelor produse industriale; efective de animale; greutatea în viu a animalelor; consumul de combustibili în transport, pe tipuri de transport; informații privind parcul auto; balanța energetică; populația pe medii.Tipul de serii de date: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Profilul de prelucrare a datelor: NaționalLucrări realizate: Fișiere cu datele pentru variabilele cercetate în vederea transmiterii la Agenția Națională de Protecția Mediului și la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.Beneficiarii rezultatelor:interni: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statistice.Termenul de realizare al lucrării: 18.12.2020

  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR
  REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE

  GENERAREA ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR REZULTATE DIN UNITĂȚILE
  VETERINARE DE CERCETARE, DIAGNOSTIC,
  TRATAMENT ȘI PREVENIRE A BOLILOR ȘI A SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ
  CARE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN REZULTATE DE LA OPERATORII ECONOMICI
  (Colectare și prelucrare de date realizate de
  Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru
  Siguranța Alimentelor - ANSVSA)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Determinarea cantității de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate de la generatorii de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a deșeurilor rezultate din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legal:Național:a) Ordonanța Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală, care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare;d) Ordinul nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu amendamentele ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile, cu amendamentele ulterioare;c) Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată, cu amendamentele ulterioare;d) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu amendamentele ulterioare.Sfera de cuprindere: Unitățile generatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (ferme de animale autorizate sanitar veterinar, gospodăriile populației, abatoare, unități de tranșare, procesare carne, pește, lapte, supermarketuri, restaurante, grădini zoologice, facultățile de medicină veterinară, orice alți generatori de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman), precum și unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor, care generează deșeuri.Numărul de unități observate: Circa 7.000Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea generată de deșeuri biologice, infecțioase și neinfecțioase; cantitatea generată de deșeuri medicale infecțioase; cantitatea de deșeuri biologice și deșeuri medicale infecțioase eliminată; cantitatea de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman generată; cantitatea de deșeuri rezultate din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor; numărul unităților autorizate/înregistrate sanitar-veterinar conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, cu amendamentele ulterioare.Sursa datelor: Surse administrative și ale operatorilor economici.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Unitățile generatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor, care generează deșeuri.Instituțiile colaboratoare: Institutul Național de StatisticăModul de colectare a datelor primare: Raportări anualeSuportul de colectare a datelor: Conform cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu amendamentele ulterioare, Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile, cu amendamentele ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată, cu modificările ulterioare,Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic: 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: ianuarie - martie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Institutele veterinare de diagnostic (IISPV, IDSA, ICBMV) din subordinea ANSVSA și laboratoarele sanitare veterinare arondate direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București raportează la ANSVSA: 20.03.2020 (realizat);b) Generatorii de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman raportează la DSVSA Județene și a municipiului București, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 79/2019 și instrucțiunilor transmise de ANSVSA; DSVSA Județene raportează la ANSVSA: 20.03.2020 (realizat);c) ANSVSA la INS: 29.05.2020 (realizat);d) INS la ANPM: 25.06.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cantitatea generată de deșeuri biologice, infecțioase și neinfecțioase; cantitatea generată de deșeuri medicale infecțioase; cantitatea de deșeuri biologice și deșeuri medicale infecțioase eliminată; cantitatea de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman generată; cantitatea de deșeuri rezultate din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor; numărul unităților autorizate/înregistrate sanitar-veterinar conform prevederilor Regulamentului CE nr. 1069/2009, cu amendamentele ulterioare.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalLucrări realizate: Raportul anual asupra cantității de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman produse de generatorii de subproduse și cantității de deșeuri produse de Institutele veterinare de diagnostic (IISPV, IDSA, ICBMV) din subordinea ANSVSA și laboratoarele sanitare veterinare arondate direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București.Beneficiarii rezultatelor:interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională de Protecția Mediului, Institutul Național de Statistică, alți utilizatori.Termen final de realizare: 25.06.2020

  GENERAREA ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ
  (Colectare și prelucrare de date realizate
  de Institutul Național de Sănătate Publică)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Monitorizarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală în unitățile sanitare publice si private.Tipul de cercetare: Cercetare exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legal:Național:a) Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;b) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale.European: Regulamentul (UE) nr. 849/2010 al Comisiei din 27 septembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile privind deșeurile.Sfera de cuprindere: Unitățile sanitare publice și privateNumărul de unități observate: Circa 750Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea de deșeuri periculoase și nepericuloase rezultată din activitatea medicală; cantitatea de deșeuri medicale periculoase eliminată prin incinerare; cantitatea de deșeuri medicale periculoase tratată prin decontaminare termică la temperaturi scăzute; numărul instalațiilor de neutralizare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute și incinerare utilizate pentru tratarea termică a deșeurilor medicale periculoase.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Unitățile sanitare publice și privateInstituțiile colaboratoare: Institutul Național de StatisticăModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin tabele și chestionarePeriodicitate: Lunar, trimestrial, anualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Ianuarie - martie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile sanitare, prin intermediul direcțiilor de sănătate publică locale, la INSP: 20.03.2020 (realizat);b) INSP la ANPM: 27.04.2020 (realizat);
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cantitatea generată de deșeuri periculoase rezultată din activitatea medicală; cantitatea generată de deșeuri medicale nepericuloase, cantitatea de deșeuri medicale periculoase tratată prin decontaminare termică la temperaturi scăzute; cantitatea de deșeuri medicale periculoase incinerată.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalLucrări realizate: Sinteza națională "Monitorizarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală" - Raport final.Beneficiarii rezultatelor:interni: Rețeaua Ministerului Sănătății, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională de Protecția Mediului, Institutul Național de Statistică, alți utilizatori.Termen final de realizare: 26.06.2020

  GENERAREA ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR
  (Colectare și prelucrare de date realizate
  de Agenția Națională pentru Protecția Mediului)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Colectarea și prelucrarea datelor privind deșeurileTipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă și exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;b) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.European:a) Regulamentul (UE) nr. 849/2010 al Comisiei din 27 septembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile privind deșeurile;b) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare;c) Decizia Comisiei nr. 955/2014 din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE aParlamentului European și a Consiliului.Sfera de cuprindere: Generatorii de deșeuri, operatorii de salubritate, operatorii stațiilor de tratare a deșeurilor, operatorii specializați în colectarea și tratarea deșeurilor, operatorii stațiilor de epurare orășenești.Numărul de unități observate: Circa 24.000Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea de deșeuri industriale generată/ valorificată/eliminată; deșeurile municipale generate, după origine (populație și alte surse) și tip de deșeu (menajere și asimilabile), deșeuri municipale valorificate/eliminate pe tipuri de operații (R2-R11, R3, R1, D10, D1-D7, D12), procent populație deservită de servicii de salubritate.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Operatorii economici care generează deșeuri; operatorii economici specializați în colectarea și tratarea deșeurilor; operatorii economici de salubritate/primării care au servicii proprii de salubritate, operatorii stațiilor de epurare orășenești.Instituțiile colaboratoare: Institutul Național de StatisticăModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarele: GD-PRODDES; GD-MUN; GD-TRAT; GD-COLECTARE/TRATARE; GD-NAMOLPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Februarie - octombrie 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile raportoare prin Sistem Integrat de Mediu: 31.10.2020;b) Agenția Națională pentru Protecția Mediului la INS - sediul central: 31.08.2021.c) Eurostat (date privind deșeurile municipale): noiembrie 2020
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cantitatea de deșeuri generate, valorificate, eliminate pe categorii de deșeuri (periculoase și nepericuloase) și diviziuni CAEN (CAEN Rev. 2); deșeurile municipale generate, după origine (populație și alte surse) și tip de deșeu (menajere și asimilabile), deșeuri municipale valorificate/eliminate pe tipuri de operații (R2-R11, R3, R1, D10, D1-D7, D12), procent populație deservită de servicii de salubritate.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale INS: IDDR - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATLucrări realizate: Rapoarte de sinteză privind starea mediului pentru domeniul gestionării deșeurilor și chimicalelor.Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Institutul Național de Statistică, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Termen final de realizare: 29.05.2021Termen de transmitere a datelor la INS: 31.08.2021Termen de diseminare a datelor: 31.08.2021

  COLECTAREA, EPURAREA ȘI EVACUAREA APELOR UZATE
  (Cercetare statistică realizată de Institutul Național de
  Statistică în colaborare cu Administrația Națională "Apele Române")
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Obținerea și analiza datelor statistice privind cantitatea și calitatea apelor uzate colectate, epurate și evacuate în receptorii naturali - râuri, lacuri, Marea Neagră.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite: poluarea difuză, poluarea în agricultură.Cadrul legal:Național:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 alParlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu modificările ulterioare;b) Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile sau serviciile administrației publice care generează/colectează ape uzate, care dispun sau nu de stație de epurare și care evacuează aceste ape în receptorii naturali - râuri, lacuri, Marea Neagră.Numărul de unități observate: Circa 2.500Principalele variabile incluse în cercetare: volumul apelor uzate industriale și menajere și cantitățile de poluanți generate; volumul apelor uzate și cantitățile de poluanți evacuate fără epurare în receptorii naturali; volumul apelor uzate și cantitățile de poluanți evacuate după epurare în receptorii naturali, cantitatea de nămol rezultat.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Companiile naționale, regiile autonome, societățile comerciale.Instituțiile colaboratoare: Administrația Națională "Apele Române"Responsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică - actualizarea metodologiei de desfășurare a cercetării statistice, tipărirea chestionarelor, elaborarea publicației și asistență tehnică la aplicarea programului de calcul pentru agregarea datelor la nivelul bazinelor hidrografice și la nivel național;b) Administrația Națională "Apele Române" - stabilirea nomenclatorului unităților raportoare, distribuirea chestionarelor, acordarea asistenței pentru completarea chestionarelor, colectarea, prelucrarea și validarea datelor primare, transmiterea datelor centralizate la INS.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin chestionar statistic CS-ANARPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Martie - mai 2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare de date la Administrațiile Bazinale de Ape ale Administrației Naționale "Apele Române": 29.05.2020 (realizat);b) Administrațiile Bazinale de Ape la sediul central al Administrației Naționale "Apele Române": 21.09.2020;c) Administrația Națională "Apele Române" la INS - sediul central: 30.10.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Volumul apelor uzate industriale și menajere și cantitățile de poluanți generate; cantitățile de poluanți din influentul stațiilor de epurare; volumul apelor uzate și cantitățile de poluanți evacuate fără epurare în receptorii naturali; volumul apelor uzate și cantitățile de poluanți evacuate după epurare în receptorii naturali; cantitatea de nămol rezultat pe tipuri de prelucrare și stații de epurare.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, bazine hidrograficeBazele de date ale INS: TEMPO, IDDR - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.roBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria statistica mediului - Distribuția apei și evacuarea apelor uzate în anul 2019"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Raport anual privind starea mediului" editat de Ministerul Mediului.Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Administrația Națională "Apele Române", alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: Prin Direcția de diseminare date statistice.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerereTermen de diseminare a datelor: 18.12.2020 - TEMPO, IDDRTermen de difuzare a publicației: 10.12.2020

  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE FINANȚATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)

  DEZVOLTAREA CADRULUI STRATEGIC ȘI INSTITUȚIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA
  STRATEGIEI NAȚIONALE PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI 2030 - ROMÂNIA DURABILĂ (RD)
  1. DESCRIEREA PROIECTULUI
  Domeniul statistic: Dezvoltare durabilăObiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie implementarea SNDDR 2030 prin asigurarea cadrului adecvat de implementare, creșterea capacității instituționale a autorităților centrale, eficientizarea comunicării și colaborării interinstituționale, asigurarea consistenței implementării prin monitorizarea progresului și prezentarea tendințelor de dezvoltare ale României, permițând decizii publice bazate pe dovezi în maniera proiectivă, anticipând evoluții și riscuri sistematice.Obiectivele specifice:1. Operaționalizarea cadrului strategic existent în domeniul dezvoltării durabile prin elaborarea planului de acțiune pentru implementarea SNDDR 2030, de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă;2. Realizarea unui mecanism de monitorizare și raportare a implementării SNDDR 2030, prin extinderea și valorificarea rezultatelor, experienței și funcționalității sistemului informatic agregator de date statistice elaborat în cadrul proiectului "Starea Națiunii -construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice" (SIPOCA 11), gestionat de către Direcția pentru strategii guvernamentale, și realizarea corespondenței cu indicatorii pe care Institutul Național de Statistică și alte instituții publice relevante îi colectează, centralizează și agregă;3. Crearea cadrului instituțional adecvat pentru implementarea și monitorizarea SNDDR 2030 prin înființarea de nuclee de dezvoltare durabilă în cadrul autorităților publice centrale și locale, formarea profesională în domeniul dezvoltării durabile a personalului din cadrul acestora, și dezvoltarea capacității instituționale a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, în vederea îndeplinirii funcțiilor de planificare strategică în domeniul dezvoltării durabile, de coordonare a activităților de implementare rezultate din setul de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 a O.N.U. pentru dezvoltare durabilă și de monitorizare a progresului implementării SNDDR 2030 pe baza indicatorilor de dezvoltare durabilă, funcții stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, cu modificările și completările ulterioare.Cadrul legal: Contractul de finanțare nr. 397/31.07.2019, finanțare asigurată din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 (POCA), Componenta 1: IP12/2018 - Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.Activitățile proiectului:A1. Managementul proiectului;A2. Informare și publicitate;A3. Elaborarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă 2030;A4 Activități de comunicare pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;A5. Stabilirea setului de indicatori de dezvoltare durabilă pentru monitorizarea implementării Strategiei;A6. Crearea, la nivelul INS, a structurilor de date necesare încărcării indicatorilor de dezvoltare durabilă, popularea bazei de date și diseminarea informațiilor;A7. Extinderea funcțiilor sistemului informatic integrat (platformă IT) realizat în cadrul SIPOCA 11;A8. Monitorizarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României 2030;A9: Elaborarea a minim 50 de barometre de opinie periodice realizate prin sondarea percepției publice și dezvoltarea unor module pentru analize mixte - combinații de indicatori hard și indicatori noi ;A10. Realizarea de proceduri operaționale pentru stabilirea modului de lucru și comunicare între DDD, DSG, INS, precum și între INS, DDD și fiecare minister și/sau producător de date statistice în cadrul procesului de monitorizare și raportare a implementării SNDDR 2030;A11. Elaborarea unei propuneri și adaptarea unui act normativ pentru standardizarea procedurilor de interacțiune administrativă în scopul generării și utilizării datelor de dezvoltare durabilă în cadrul autorităților publice centrale și locale, cu responsabilități în implementarea SNDDR 2030;A12. Formarea profesională în domeniul dezvoltării durabile a personalului desemnat în nucleele de dezvoltare durabilă - 150 de persoane formate/calificate pentru ocupația "expert dezvoltare durabilă", cod 242232 care face parte din cadrul Grupei de bază 2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative.Organizare proiect:Cod proiect: Cod SIPOCA/MySMIS 613/127545Beneficiar/Lider de parteneriat: Secretariatul General al Guvernului (SGG) prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă (DDD) și Direcția pentru strategii guvernamentale (DSG)Partener 1: Institutul Național de Statistică (INS)Partener 2: Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia)Perioada de implementare: 36 luni, august 2019 - iulie 2022
  1.4. Statistica întreprinderilor1.4.1. Statistici structurale
  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

  STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS ÎNTREPRINDERI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul: Obținerea, într-o manieră precisă, fiabilă și oportună, a informațiilor necesare pentru caracterizarea sistemului productiv și comercial al întreprinderilor; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei naționale; actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor - REGIS.Priorități în 2020: Activități premergătoare implementării conceptelor FRIBSTipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 alParlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definițiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerințele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 și NACE Rev.2 și derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare și de modificarea a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi și adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA), cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile a căror activitate economică principală este cuprinsă într-una din secțiunile: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K - parțial, L, M, N, P, Q, R, S conform CAEN Rev. 2.În anchetă sunt cercetate exhaustiv întreprinderile cu 20 salariați și peste; întreprinderile din clasa de mărime 0-19 salariați sunt cuprinse în cercetare selectiv.Numărul de unități observate: circa 35.000 - colectare prin chestionare + circa 15.000 - preluate din surse administrative.Principalele variabile incluse în cercetare: Capital social, modificări de structură, venituri, cheltuieli, stocuri, consum intermediar, număr de persoane ocupate, număr de salariați, număr de ore lucrate de salariați, investiții realizate în cursul perioadei de referință, investiții brute în bunuri corporale, imobilizări corporale în terenuri, imobilizări corporale în clădiri - construcții speciale și amenajări la construcții, imobilizări corporale în mașini - utilaje și mijloace de transport, imobilizări necorporale, valoarea lucrărilor de reparații capitale la utilajele existente în dotare, valoarea lucrărilor de construcții realizate în străinătate, valoarea lucrărilor de construcții noi realizate în țară, valoarea lucrărilor de reparații capitale la construcții existente, valoarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la clădiri și construcții existente.Sursa datelor: Cercetare statistică și surse administrative
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Operatori economici în eșantionul cercetării statistice și Ministerul Finanțelor Publice.Instituții colaboratoare: Ministerul Finanțelor PubliceResponsabilitățile instituțiilor colaboratoare: Transmiterea fișierelor cu situațiile financiare semestriale și anuale.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și din surse administrative (preluare din situațiile financiare anuale transmise de către Ministerul Finanțelor Publice).Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarele statistice AS-CG, AS-CS.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică: 15.06.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 13.07.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Lucrările de construcții după modul de execuție, lucrările de construcții în antrepriză pe categorii de obiecte, investiții pe activități ale economiei naționale, investiții în industrie pe activități, balanța imobilizărilor corporale, cifra de afaceri pe sectoare de activitate, clase de mărime, capital social, valoarea adăugată brută la costul factorilor, investiții brute, rezultatul brut, exporturi directe, cifra de afaceri, investiții nete, efectiv de personal pe regiuni de dezvoltare și clase de mărime și activități, venituri din comerțul cu amănuntul și cu ridicata, venituri din servicii prestate în principal pentru populație, venituri din servicii prestate în principal pentru întreprindere.Acțiuni prevăzute în 2020: Activități premergătoare implementării conceptelor FRIBS.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, activități ale economiei naționale - secțiuni/diviziuni/grupe și clase CAEN Rev.2, clase de mărime ale întreprinderilor.Bazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Rezultate și performanțe ale întreprinderilor din industrie și construcții"; "Rezultate și performanțe ale întreprinderilor din comerț și servicii"; "Întreprinderi mici și mijlocii în economia românească".Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Starea economico-socială", "România în cifre", "Statistica teritorială".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere și alte instituții ale administrației publice, unități de învățământ, institute de cercetare, mass - media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, ONUDI.Modalități de diseminare: Comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT:a) 29.06.2020, date definitive pentru anul 2018;b) 30.10.2020, date preliminare pentru anul 2019.Termen de transmitere a datelor la ONUDI: Iunie 2020Termene de diseminare a datelor:a) 23.11.2020 - comunicat de presă - date provizorii pentru anul 2019;b) 20.07.2020 - TEMPO - date definitive pentru anul 2018.Termen de difuzare a publicațiilor: 29.06.2020, cu date pentru anul 2018.

  STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS INSTITUȚII DE CREDIT
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul: Obținerea, într-o manieră precisă, fiabilă și oportună, a informațiilor necesare pentru caracterizarea sistemului de creditare; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei naționale; actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor - REGIS.Priorități în 2020: Activități premergătoare implementării conceptelor FRIBS.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu aquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 alParlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definițiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerințele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 și NACE Rev.2 și derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi și adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA), cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Totalitatea întreprinderilor a căror activitate economică principală este cuprinsă într-una din clasele CAEN Rev. 2: 6411, 6419.Numărul de unități observate: circa 100Principalele variabile incluse în cercetare: Capital social, modificări de structură, venituri, cheltuieli, număr de persoane ocupate, număr de salariați, număr de persoane nesalariate, număr de ore lucrate de salariați, investiții realizate în cursul perioadei de referință, investiții brute în bunuri corporale, imobilizări corporale în terenuri, imobilizări corporale în clădiri - construcții speciale și amenajări la construcții, imobilizări corporale în mașini-utilaje și mijloace de transport, imobilizări necorporale.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: BNR, întreprinderi cu activitate principală "intermedieri monetare" și alte activități de creditare.Modul de colectare a datelor primare: Portal WEB/auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Portalul WEB și chestionarul statistic AS-CREDIT.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:Unitățile furnizoare la INS: 18.06.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Venituri și cheltuieli din activități de creditare, balanța imobilizărilor corporale, capital social, valoarea adăugată brută la costul factorilor, investiții brute, număr de persoane ocupate, număr mediu de salariați, etc.Acțiuni prevăzute în 2020: Activități premergătoare implementării conceptelor FRIBS.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, activități ale economiei naționale - clasă CAEN Rev. 2, clase de mărime ale instituțiilor de credit.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria statistică de întreprinderi - Activitatea instituțiilor de credit"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Națională a României, ministere și alte instituții ale administrației publice, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 30.10.2020, date pentru anul 2019Termen de difuzare a publicației: 27.11.2020, pentru anul 2019

  STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS SOCIETĂȚI DE ASIGURARE-REASIGURARE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul: Obținerea, într-o manieră precisă, fiabilă și oportună, a informațiilor necesare pentru caracterizarea sistemului de asigurare-reasigurare; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei naționale; actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor-REGIS.Priorități în 2020: Activități premergătoare implementării conceptelor FRIBS.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definițiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerințele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 și NACE Rev.2 și derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere, cu modificările ulterioare;c) Regulament (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi și adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA), cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Totalitatea întreprinderilor a căror activitate economică principală este cuprinsă într-una din clasele CAEN Rev. 2: 6511, 6512, 6520.Numărul de unități observate: circa 50Principalele variabile incluse în cercetare: Capital social, prime brute de asigurare, modificări de structură, venituri, cheltuieli, număr de persoane ocupate, număr de salariați, număr de persoane nesalariate, număr de ore lucrate de salariați, investiții realizate în cursul perioadei de referință, investiții brute în bunuri corporale, imobilizări corporale în terenuri, imobilizări corporale în clădiri - construcții speciale și amenajări la construcții, imobilizări corporale în mașini - utilaje și mijloace de transport, imobilizări necorporale, etc.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Societăți de asigurare-reasigurareModul de colectare a datelor primare: Portal WEB/auto-înregistrare.Suportul de colectare a datelor: Portalul WEB și chestionarul statistic AS-ASIG/REASIG.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:Unitățile furnizoare la INS: 06.07.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Venituri și cheltuieli din activități de asigurare-reasigurare, balanța imobilizărilor corporale, imobilizări corporale, capital social, valoarea adăugată brută la costul factorilor, investiții brute, număr de persoane ocupate, număr mediu de salariați pe regiuni de dezvoltare și clase de mărime, etc.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, clase de mărime ale întreprinderilor, activități ale economiei naționale - nivel clasă CAEN Rev. 2.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de asigurare-reasigurare"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Națională a României, ministere și alte instituții ale administrației publice, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statisticeTermen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 29.06.2020 - date finale 2018Termen de difuzare a publicației: 28.12.2020, pentru anul 2019 - date provizorii

  STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS SERVICII
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul: Obținerea, într-o manieră precisă, fiabilă și oportună, a informațiilor necesare pentru caracterizarea sistemului de servicii pe tipuri de clienți și tipuri de servicii.Priorități în 2020: Colectarea datelor pentru serviciile publicitate, informațional, plasare a forței de muncă, arhitectură, inginerie, studiul pieții, testări prin Portal WEBTipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Totalitatea întreprinderilor cu activitate principală cuprinsă într-una din diviziunile, grupele sau clasele CAEN Rev. 2: 62, 78, 58.2, 63.1, 73.1, 73.2, 71.2, 7111, 7112.În anchetă sunt cercetate exhaustiv întreprinderile cu 20 salariați și peste.Numărul de unități observate: circa 1.400Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate principală de serviciiModul de colectare a datelor primare: Portal WEB/auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Portal WEB și chestionarul statistic ASIPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 27.07.2020/13.07.2020;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 28.09.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cifra de afaceri după rezidența clientului, respectiv clienți rezidenți, clienți din cadrul UE, clienți din afara UE, cifra de afaceri pe tipuri de servicii.Acțiuni prevăzute în 2020: Prezentarea datelor pentru serviciile de publicitate, informațional, plasare a forței de muncă, arhitectură, inginerie, studiul pieții, testări.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, activități ale economiei naționale - nivel diviziune, grupă, clasă CAEN Rev. 2.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de servicii pentru întreprinderi"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere și alte instituții ale administrației publice, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: 29.06.2020 - date definitive pentru anul 2018Termene de difuzare a publicației: 29.06.2020 - date pentru anul 2018

  STATISTICA SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE ÎN ÎNTREPRINDERI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul: Obținerea, într-o manieră precisă, fiabilă și oportună, a informațiilor necesare pentru caracterizarea societății informaționale.Priorități în 2020: Activități premergătoare implementării conceptelor FRIBS.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională, cu modificările ulterioare și Regulamentul (UE) nr. 937/2011 al Comisiei din 21 septembrie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile a căror activitate economică principală este cuprinsă în una din secțiunile CAEN Rev. 2: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, S (parțial).În anchetă sunt cercetate exhaustiv întreprinderile cu 50 salariați și peste; întreprinderile din clasa de mărime 10-49 salariați sunt cuprinse în cercetare selectiv.Numărul de unități observate: circa 13.000Principalele variabile incluse în cercetare: Informații generale despre numărul de PC-uri în utilizare, utilizarea conexiunii mobile la internet, utilizarea unei conexiuni fixe de bandă largă, comerțul electronic, investiții și cheltuieli pentru produse TIC, numărul mediu de salariați, numărul mediu de persoane ocupate
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: ÎntreprinderiModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare, prin chestionarul statistic "Cercetarea statistică referitoare la utilizarea produselor tehnologiei informației și comunicațiilor în întreprinderi" și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Portal WEB și chestionar pe hârtiePeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 18.06.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 08.07.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Informații generale despre societatea informațională, accesibilitate și utilizarea de produse TIC, investiții și cheltuieli în produse TIC, utilizarea Internet-ului, utilizarea conexiunii mobile la internet, comerțul electronic.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, clase de mărime ale întreprinderilor.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria statistică de întreprinderi - Societatea informațională"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere și alte instituții ale administrației publice, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice.Termen final de realizare: 05.11.2020Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 05.10.2020Termene de difuzare a publicației: 30.01.2020, pentru anul 2018 (realizat)

  STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI– FILIALE STRĂINE ÎN ROMÂNIA (FATS INWARD)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul: Obținerea și prelucrarea informațiilor necesare privind activitatea filialelor grupurilor străine (FATS) în România (INWARD).Priorități în 2020: Activități premergătoare implementării conceptelor FRIBS.Cadrul legalNațional: Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 217/2009 privind metodologia cercetării statistice privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine.European: Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, din 20 iunie 2007, privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile a căror activitate economică principală este cuprinsă în una din secțiunile: B, C, D, E, F, G, H, I, J ,K - parțial: L, M, N, P, Q, R, S, conform CAEN Rev. 2.Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri; numărul mediu de persoane ocupate, numărul mediu de salariați, cheltuieli cu personalul, investiții brute în bunuri corporale, variația stocurilor, producția imobilizată, alte venituri din exploatare, cheltuieli materiale, cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli privind prestațiile externe, cheltuieli cu alte impozite, taxe și alte vărsăminte asigurate, cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, numărul de persoane ocupate din cercetare-dezvoltare.Sursa datelor: Cercetările statistice "Ancheta structurală în întreprinderi", "Legături financiare" și "Cercetare - dezvoltare".
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2018Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) 19.06.2020 - Cercetarea statistică "Ancheta structurală în întreprinderi" (date pentru anul de referință 2018) (realizat);b) 16.01.2020 - Cercetarea statistică "Legături financiare" (date pentru anul de referință 2018) (realizat);c) 28.02.2020 - Cercetarea statistică "Cercetare-dezvoltare" (date pentru anul de referință 2018) (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cifra de afaceri, numărul mediu de persoane ocupate, numărul mediu de salariați, cheltuieli cu personalul, investiții brute în bunuri corporale, valoarea producției, valoarea adăugată brută la costul factorilor, cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, numărul de personal pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, activități ale economiei naționale CAEN Rev. 2 - agregare conform Regulamentului (CE) nr. 716/2007.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria statistică de întreprinderi - Activitatea filialelor străine"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere și alte instituții ale administrației publice, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: 31.08.2020 - date pentru anul 2018Termene de difuzare a publicației: 30.09.2020 - date pentru anul 2018

  STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI -
  FILIALE ROMÂNEȘTI ÎN STRĂINĂTATE (FATS OUTWARD)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul: Obținerea și prelucrarea informațiilor necesare privind activitatea filialelor grupurilor românești în străinătate (OUTWARD).Priorități în 2020: Acțiuni pregătitoare FRIBSTipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional: Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 217/2009 privind metodologia cercetării statistice privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine.European: Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, din 20 iunie 2007, privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Totalitatea întreprinderilor românești care au filiale în străinătate și a căror activitate economică principală este cuprinsă în una din secțiunile: B - S, conform CAEN Rev. 2.Numărul de unități observate: circa 700Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri; numărul mediu de persoane ocupate, numărul mediu de salariați, cheltuieli cu personalul, investiții brute în bunuri corporale, variația stocurilor, producția imobilizată, alte venituri din exploatare, cheltuieli materiale, cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli privind prestațiile externe, cheltuieli cu alte impozite, taxe și alte vărsăminte asigurate, export și import direct, export și import intra-firmă.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: întreprinderilor românești care au filiale în străinătateModul de colectare a datelor primare: Chestionar statisticSuportul de colectare a datelor: Chestionar statistic FATS OUTWARDPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică: 26.10.2020b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 06.11.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cifra de afaceri, numărul mediu de persoane ocupate, numărul mediu de salariați, cheltuieli cu personalul, investiții brute în bunuri corporale, valoarea producției, export și import direct, export și import intra-firmă, valoarea adăugată brută la costul factorilor.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, activități ale economiei naționale CAEN Rev. 2 - agregare conform Regulamentului nr. 716/2007.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATBeneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere și alte instituții ale administrației publice, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: 31.08.2020 - date pentru anul 2018

  STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS FOND DE PENSII PRIVATE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul: Obținerea, într-o manieră precisă, fiabilă și oportună, a informațiilor necesare pentru caracterizarea sistemului de fonduri de pensii private; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei naționale; actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor - REGIS.Priorități în 2020: Activități premergătoare implementării conceptelor FRIBSTipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalEuropean:a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definițiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerințele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 și NACE Rev.2 și derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere, cu modificările ulterioare;c) Regulament (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi și adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA), cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Totalitatea întreprinderilor a căror activitate economică principală este cuprinsă în clasa CAEN Rev. 2: 6530.Numărul de unități observate: circa 20Principalele variabile incluse în cercetare: Venituri și cheltuieli, contribuții la fonduri de pensii, cheltuieli totale pentru pensii, prime de asigurare de plătit, costuri cu personalul, investiții brute în bunuri corporale, număr de persoane ocupate, număr de participanți, la fondurile de pensii private și administrate privat.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Societăți de administrare a fondurilor de pensii privateModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Portalul WEB și chestionarul statistic AS-PENSPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:Unitățile furnizoare la INS: 08.07.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Contribuții la fonduri de pensii, costuri cu personalul, investiții brute în bunuri corporale, număr de persoane ocupate, număr de participanți la fondurile de pensii private și administrate privat.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria statistică de întreprinderi - Fondul de pensii private"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Națională a României, ministere și alte instituții ale administrației publice, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statisticeTermene de transmitere a datelor la EUROSTAT: 29.06.2020 - date finale pentru anul 2018Termene de difuzare a publicației: 30.01.2020, pentru anul 2018 - cu date provizorii (realizat).

  STATISTICA TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul: Obținerea, într-o manieră precisă, fiabilă și oportună, a informațiilor necesare pentru caracterizarea societății informaționale.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Unități ale administrației publice centrale; ale învățământului public superior și unități ale administrației locale la nivel de oraș și municipiu (consilii locale).Numărul de unități observate: circa 350Principalele variabile incluse în cercetare: Informații generale despre dotarea cu echipamente IT, utilizarea Internet-ului, investiții și cheltuieli TIC, numărul mediu de salariați, numărul mediu de persoane ocupate.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Instituții ale administrației publice centrale și locale, alte tipuri de instituții.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare, prin chestionarul statistic "Cercetarea statistică referitoare la utilizarea produselor tehnologiei informației și comunicațiilor în administrația publică" și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Portal WEB și chestionar pe hârtiePeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:Unitățile furnizoare la INS: 27.07.2020
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Informații generale despre dotarea cu echipamente IT, utilizarea Internet-ului, investiții și cheltuieli TIC.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalPublicații realizate: "Seria statistică de întreprinderi - Societatea informațională"Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere și alte instituții ale administrației publice, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice.Termene de difuzare a publicației: 30.01.2020 pentru anul 2018 (realizat)

  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR
  REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE

  INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA
  (Cercetare statistică realizată de Banca Națională a
  României în colaborare cu Institutul Național de Statistică)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul: Obținerea și prelucrarea informațiilor necesare pentru analiza investițiilor străine directe în România.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 ianuarie 2005, privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Societăți comerciale nefinanciare, instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurare-reasigurare, care au cel puțin 10% participare străină la capitalul social.Numărul de unități observate: circa 8.300 (cercetare anuală); circa 6.800 (cercetare trimestrială)Principalele variabile incluse în cercetare: Cota de participare la capitalul social, țara de proveniență a capitalului, capitalurile proprii ce revin investitorului străin direct, profitul reinvestit, creditele nete primite din cadrul grupului de întreprinderea investiție directă rezidentă .
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Societăți comerciale nefinanciare, instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți din domeniul asigurărilor.Instituții colaboratoare: Institutul Național de StatisticăResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică:- constituirea bazei de sondaj, extragerea eșantionului, tratarea non-răspunsurilor și extinderea datelor (cercetare anuală);b) Banca Națională a României:- elaborarea metodologiei și a chestionarelor, colectarea și validarea datelor primare, validarea rezultatelor finale (cercetare anuală și trimestrială); valorificarea statistică și diseminarea rezultatelor cercetării trimestriale;c) INS și BNR:- valorificarea statistică și diseminarea datelor cercetării anuale.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și raportare on-line a datelor.Suportul de colectare a datelor: Chestionarul statistic specializat ISDPeriodicitate: Trimestrial; anual.Perioada de referință: Anual - anul calendaristic 2019; trimestrial - trimestrele I-III 2020.Locul de transmitere a datelor: Unitățile furnizoare de date la unitățile teritoriale ale BNR.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Fluxurile investițiilor străine directe în România, soldul investițiilor străine directe, venituri din investițiile străine directe, imobilizări corporale și necorporale ale întreprinderilor investiție directă, credite intragrup.Tipul de serii de date: Trimestriale; anuale.Profilul de prelucrare a datelor: Național și țări de proveniență a investitorilor străini (trimestrial și anual), regiuni de dezvoltare, activități ale economiei naționale (nivel diviziune CAEN Rev. 2) (anual)Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTAT, FMI.Publicații realizate (BNR): "Investițiile străine directe în România în anul 2019", (cercetare anuală), publicație electronică pe site BNR.Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Națională a României, ministere și alte instituții ale administrației publice, institute de cercetare, instituții de învățământ superior, mass-media, alți utilizatori.b) externi: EUROSTAT, FMI.Modalități de diseminare: comunicat de presă elaborat de BNR și INS; site-ul BNR: www.bnro.ro, site-ul INS: www.insse.ro (cercetare anuală); comunicat de presă privind balanța de plăți, elaborat de BNR, site-ulBNR (cercetare trimestrială).Termen de transmitere a datelor anuale la EUROSTAT și FMI: 30.09.2020Termen de diseminare a datelor anuale: 30.09.2020 - publicație electronică BNR publicată pe WEBsite, cu date pentru anul 2019

  ACCESUL LA FINANȚARE AL COMPANIILOR NEFINANCIARE DIN ROMÂNIA
  (Cercetare statistică realizată de Banca Națională a
  României în colaborare cu Institutul Național de Statistică)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul: Obținerea și prelucrarea informațiilor privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România, precum și capacitatea de a face față unor evoluții nefavorabile privind rata dobânzii sau cursul de schimb.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Societăți comerciale nefinanciareNumărul de unități observate: circa 11.000Principalele variabile incluse în cercetare: Instrumente de finanțare, scopul finanțării, termeni și condiții de creditare, nivelul costului de finanțare, rata dobânzii, capacitatea de onorare a serviciului datoriei.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Societățile comerciale nefinanciareInstituții colaboratoare: Institutul Național de StatisticăResponsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică:- constituirea bazei de sondaj, extragerea eșantionului, tratarea non-răspunsurilor și extinderea datelor;b) Banca Națională a României:- elaborarea metodologiei și a chestionarelor, colectarea, introducerea și validarea datelor primare, validarea rezultatelor finale; valorificarea statistică și diseminarea rezultatelor cercetării trimestriale.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Chestionarul statistic specializat FCNEFPeriodicitate: Semestrial.Perioada de referință: Semestrial - perioadele aprilie - septembrie și octombrie - martieLocul de transmitere a datelor:Unitățile furnizoare de date la unitățile teritoriale ale BNR.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Gradul de acces la finanțare al companiilor nefinanciare, dificultăți întâmpinate în accesarea de finanțare, nevoia de finanțare, relația cu furnizorii de finanțare, capacitatea companiilor de a face față unor evoluții financiare nefavorabile (șoc de dobândă și de curs valutar).Tipul de serii de date: Semestriale.Profilul de prelucrare a datelor: Regiuni de dezvoltare, dimensiunea întreprinderii în funcție de numărul salariaților, activități ale economiei naționale (nivel diviziune CAEN Rev. 2) (semestrial).Publicații realizate (BNR): Sondaj privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România, publicație semestrială pe website-ul www.bnr.roBeneficiarii rezultatelor:interni: BNRTermen de diseminare a analizelor semestriale: iunie, decembrie

  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE
  FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE

  ANCHETELE DE CONJUNCTURĂ DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE,
  CONSTRUCȚII, COMERȚ CU AMĂNUNTUL, SERVICII ȘI INVESTIȚII
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica conjuncturală de întreprindereObiectivul: Estimarea tendințelor de evoluție a activității din industria prelucrătoare, construcții, comerț cu amănuntul, servicii, investiții în industrie pe termen scurt și mediu.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Manualul Comisiei Europene - Direcția Generală Economică și Financiară - DGECFIN;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitate economică principală din industria prelucrătoare, construcții, comerț cu amănuntul, servicii și investiții în industrie. În anchetă sunt cercetate exhaustiv întreprinderile cu 250 salariați și peste; întreprinderile din clasa de mărime 1-249 salariați sunt cuprinse în cercetare selectiv.Numărul de unități observate: circa 8.500Principalele variabile incluse în cercetare: Evaluarea tendințelor referitoare la: situația economică a întreprinderii, contractele și comenzile, capacitatea de producție, exportul, numărul de salariați, prețurile, cauzele de limitare a producției.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate în domeniul industriei prelucrătoare, construcțiilor, comerțului cu amănuntul, serviciilor și investițiile în industria prelucrătoare.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEBSuportul de colectare a datelor: Chestionar pe hârtie: A CON.IND, A CON.CONSTR, A CON.COM, A CON.SERV, A CON.INV și Portal WEB.Periodicitate: Lunar, pentru industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul, servicii și bianual, pentru investiții în industria prelucrătoare (martie și octombrie).Perioada de referință: Luna calendaristică: pentru industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul, servicii și pentru investiții în industria prelucrătoare lunile martie și octombrie.Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: Lc+10;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: Lc+15.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Soldurile conjuncturale referitoare la tendința de evoluție a variabilelor cercetate: producție, contracte și comenzi, numărul de salariați, prețuri, stocuri, volum de vânzări, etc.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: Pe activități ale economiei naționale - diviziunile CAEN Rev. 2, clase de mărime a întreprinderilor.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date a DGECFIN - BruxellesPublicații realizate: "Studii de conjunctură economică în trimestrul. . ."Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Națională a României, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, ministere și alte instituții ale administrației publice, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: Comisia Europeană DGECFIN - Bruxelles.Modalități de diseminare: comunicate de presă; prin Direcția de diseminare date statistice.Termen final de realizare: L+28Termene de diseminare a datelor:a) Lc+28 - comunicat de presă;b) Lc+25 - în funcție de termenele stabilite de DGECFIN (pentru investiții bianual, lunile aprilie și noiembrie); transmiterea datelor la DGECFIN - Bruxelles.Termene de difuzare a publicației: Tc+45

  DEZVOLTAREA STATISTICII STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERE
  DESCRIEREA PROIECTULUI
  Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindereObiectivul general al proiectului: Elaborarea metodologiei de estimare a indicatorilor cheie privind externalizarea, legăturile între statistica de întreprindere și statisticile privind externalizarea.Principalii indicatori rezultați: Număr de întreprinderi, număr mediu de persoane ocupate, cifra de afaceri, valoarea adăugată brută la costul factorilor, valoarea producției și alte variabile referitoare la externalizare, agregări după diverse caracteristici.Profilul de prelucrare a datelor: NaționalLucrări/Acțiuni prevăzute în anul 2020:a) dezvoltarea metodologiei pentru calculul indicatorilor, legătura dintre micro-date;b) calculul indicatorilor.Beneficiarii rezultatelor:externi: EUROSTATTermen final de realizare: decembrie 2020
  1.4.2. Demografia întreprinderilor
  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

  ÎNTREPRINDERILE NOI ȘI PROFILUL ÎNTREPRINZĂTORILOR
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica întreprinderilorObiectivul: Obținerea, într-o manieră precisă, fiabilă și oportună, a informațiilor necesare pentru caracterizarea întreprinderilor nou create și a profilului întreprinzătorilor.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențialeBiroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Societăți comerciale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, profesiuni liberale cu activitatea principală în secțiunile CAEN Rev. 2 B-N, nou înregistrate în anul precedent, și care la 1 ianuarie a anului curent sunt active din punct de vedere legal. În anchetă sunt cercetate exhaustiv unitățile cu 15 salariați și peste, iar unitățile din clasa de mărime 1-19 salariați sunt cuprinse în cercetare selectiv, pe bază de eșantion.Numărul de unități observate: circa 5.000Principalele variabile incluse în cercetare: Starea economică - activă, inactivă, cauze; structura capitalului social, număr de persoane ocupate, număr de salariați, număr de persoane nesalariate, investiții realizate în cursul perioadei de referință, informații referitoare la caracteristici socio-profesionale ale întreprinzătorilor, activitatea întreprinderii, dificultăți în desfășurarea activității.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Societăți comerciale și întreprinzători individuali înregistrați în cursul anului 2019.Modul de colectare a datelor primare: Interviu față în față folosind operatori de interviu, surse administrative și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic DOSME și Portalul WEBPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Operatorii de teren la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 23.11.2020;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 18.01.2021.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Distribuția întreprinderilor nou create după forma juridică, metoda de creare, clasa de mărime a personalului ocupat, numărul de unități locale, tipuri de dificultăți în dezvoltarea afacerii, structura personalului ocupat pe tip de contract de muncă, procentul forței de muncă ocupate în întreprinderi cu participare străină, profilul întreprinzătorilor după diverse criterii socio-profesionale ale acestora, procentul întreprinderilor ce intenționează să investească în perioada următoare, procentul întreprinderilor nou create active la un an după creare.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, regiuni de dezvoltare, medii de rezidență, activități ale economiei naționale - secțiunile B-N din CAEN Rev. 2, clase de mărime a întreprinderilor, forme juridice.Publicații realizate: "Seria statistică de întreprinderi - Întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor"Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrație Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere și alte instituții ale administrației publice, unități de învățământ, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS, prin TEMPO on-line.Termene de difuzare a publicației: 29.05.2020 - pentru anul 2018 (realizat)

  DEMOGRAFIA ÎNTREPRINDERILOR
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL REGISTRULUI
  Domeniul statistic: Statistica întreprinderilorObiectivul: Crearea indicatorilor care caracterizează demografia întreprinderilor.Priorități 2020: Includerea datelor privind întreprinderile angajatoare.Scopul proiectului: Asigurarea coerenței și completitudinii datelor legate de crearea, supraviețuirea și desființarea întreprinderilor.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definițiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerințele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 și NACE Rev.2 și derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere, cu modificările ulterioare;c) Regulament (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi și adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor, în funcție de domeniul de activitate (CPA), cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Societăți comerciale și întreprinzători individuali înregistrați cu activitate în secțiunile B-S din CAEN Rev. 2.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Casa Națională de Pensii Publice, alte ministere și unități respondente prin anchetele speciale dedicate Registrului REGIS.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul întreprinderilor create în anul de referință, numărul întreprinderilor care au supraviețuit, numărul întreprinderilor care și-au încetat activitatea, pe secțiuni CAEN Rev. 2, forme juridice, clase de mărime.Profilul de prelucrare a datelor: NaționalAcțiuni prevăzute în anul 2020: Elaborarea indicatorilor prezentați în publicația statisticăPublicații realizate: "Seria statistică de întreprinderi - Demografia întreprinderilor"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministere și alte instituții ale administrației publice, alți utilizatori statistici;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice și prin eDEMOS on-line.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 30.06.2020 - indicatorii privind demografia întreprinderilor pentru anul 2018Termen de difuzare a publicației: 27.11.2020

  LEGĂTURI FINANCIARE (LIFI)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica întreprinderilorObiectivul: Identificarea grupurilor de întreprinderi care activează pe teritoriul României.Priorități în 2020: Actualizarea datelor privind grupurile de întreprinderi în Registrul Statistic al Întreprinderilor.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/1993 al Consiliului;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Societățile comerciale cu capital străin din economia națională, precum și grupurile românești. În anchetă sunt cercetate unitățile care controlează sau sunt controlate de alte unități legale și pentru care nu există suficiente informații administrative relevante care să permită stabilirea structurii grupului.Numărul de unități observate: circa 5.000Principalele variabile incluse în cercetare: Forma juridică, capitalul social, numărul mediu de salariați, structura acționariatului, filialele societăților și participațiile directe în România sau în străinătate, date privind capul de grup.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderile selectate în eșantion, care fac parte dintr-un grup de întreprinderi.Instituții colaboratoare: Oficiul Național al Registrului Comerțului, ministere și alte instituții.Modul de colectare a datelor primare: Chestionarul statisticSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic LIFIPeriodicitate: AnualPerioada de referință: 31.12.2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică: 24.08.2020;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 02.10.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Structura grupurilor rezidente în România, precum și a grupurilor trunchiate.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBeneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministere și alte instituții ale administrației publice, alți utilizatori statistici;b) externi: EUROSTATModalități de diseminare: comunicat de presăTermen de diseminare a datelor: 06.05.2020 - comunicat de presă (realizat)

  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR
  REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE

  REGISTRUL CENTRALIZAT AL COMERȚULUI
  (Studiu realizat de Oficiul Național al Registrului Comerțului)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica întreprinderilorObiectivul: Indicatori care caracterizează evoluția operațiunilor profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului.Cadrul legalNațional: a) Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;d) Hotărârea Guvernului nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale;e) Ordinul ministrului justiției nr. 3.117/C/2004 privind aprobarea modelului și conținutului extrasului de registru și certificatului constatator;f) Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 1355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerțului și al declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, cu modificările ulterioare;g) Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările și completările ulterioare;h) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;i) Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări;j) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în executarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, Titlul V - Cap. I, privind grupurile de interes economic, cu modificările și completările ulterioare;k) Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;l) Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare;m) Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor;n) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare;p) Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels.European:a) Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic;b) Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE), cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE).Sfera de cuprindere: Profesioniști înregistrați la registrul comerțului, conform legii.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Structura numărului și a capitalului social subscris de profesioniști; Repartiții pe categorii de profesioniști, domenii de activitate, județe, ani și forme juridice a numărului a operațiunilor efectuate și a valorii capitalului social subscris de profesioniști.Structura numărului și a capitalului social subscris de societățile cu participare străină la capitalul social;Clasamentul pe țări de rezidență a investitorilor în societăți cu participare străină la capitalul social; Structura pe domenii de activitate a numărului și a valorii capitalului social subscris de societăți cu participare străină la capitalul social; Repartiții pe județe, regiuni de dezvoltare economică, continente și grupări economice de țări asupra operațiunilor (înmatriculărilor, mențiuni de majorare/cesiune a capitalului social, radierilor) privind societățile cu participare străină la capital; Clasamentul societăților după participarea străină la capitalul social total subscris.Tipul de serii de date: Serii de date lunare începând cu luna decembrie, anul 1990.Profilul de prelucrare a datelor: Național, județeanPublicații realizate: "Operațiuni în registrul central al comerțului", "Societăți cu participare străină la capital".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Ministere și instituții ale administrației publice centrale/locale, mass-media, mediul de afaceri, la cerere;b) externi: Ambasade, la cerere.Modalități de diseminare: format electronic (.doc), pe site-ul www.onrc.ro, comunicate de presă, Birou relații publice.Termen de difuzare a publicațiilor: L+45
  1.5. Statistica industriei
  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

  PRODUSE ȘI SERVICII INDUSTRIALE - LUNAR
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica industrieiObiectivul: Calculul indicilor lunari ai producției industriale pe baza produselor și serviciilor industriale realizate.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinele Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 656/2007 al Comisiei din 14 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 586/2001 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt referitoare la definiția principalelor sectoare industriale (PSI);c) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridică, cu activitate principală în sfera industriei, care realizează produse și servicii industriale din Lista lunară de produse și servicii industriale PRODROM, având activitate principală în secțiunile CAEN Rev. 2: B - Industria extractivă, C - Industria prelucrătoare, D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (exclusiv grupa 35.3 "Furnizarea de abur și aer condiționat"). Sunt cercetate exhaustiv unitățile cu peste 50 de salariați, iar cele între 4-49 salariați se cercetează selectiv pe baza de eșantion, astfel încât să se asigure un grad de reprezentativitate de cca. 90% la nivel de total industrie și minim 80% la nivel de diviziune CAEN Rev. 2, reprezentativitate calculată pe baza cifrei de afaceri. Pentru o mai bună reprezentare a industriei alimentare în eșantionul de întreprinderi industriale sunt incluse și întreprinderile cu activitate principală de agricultură, dar care au subunități specializate în fabricarea produselor agroalimentare.Numărul de unități observate: 10.700Principalele variabile incluse în cercetare: Producția realizată în cursul lunii, livrările pe piața internă și externă, livrările cu materialele clienților, consumul intern productiv, stocul la începutul și sfârșitul lunii, valoarea producției industriale livrate.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate principală de industrie, selectate în eșantion.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic IND-TS, capitolul PROD și Portalul WEB.Periodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăPerioada de înregistrare/colectare a datelor: între 10 și 25 ale fiecărei luniLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Indicii producției industriale și indicii productivității muncii din industrie, conform CAEN Rev. 2Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: Național, activități ale economiei naționale - secțiunile B, C, D diviziunile 05÷33, 35 (exclusiv grupa 35.3) conform CAEN Rev. 2 și pe marile grupe industriale.Bazele de date ale INS: TEMPO, PFIND.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTAT, ONU, FMIPublicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "Buletinul statistic de industrie", "România în cifre", "Anuarul Statistic al României".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, ONU - Divizia de statistică, FMI.Modalități de diseminare: comunicate de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+40Termene de diseminare a datelor:a) L+41 - comunicat de presă;b) L+45 - TEMPO.

  PRODUSE ȘI SERVICII INDUSTRIALE - ANUAL
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica industrieiObiectivul: Calculul producției industriale anuale, pe baza Listei de produse și servicii industriale PRODROM.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 912/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridică, cu activitate principală sau secundară în sfera industriei, care realizează produse și servicii industriale din Lista anuală de produse și servicii industrialePRODROM - cuprinzând produse din secțiunile CAEN Rev. 2: B - Industria extractivă, C - Industria prelucrătoare, D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.Sunt cercetate exhaustiv unitățile cu peste 50 de salariați, iar cele între 4-49 salariați se cercetează selectiv, pe baza de eșantion, astfel încât să se asigure un grad de reprezentativitate de cca. 90% la nivel de diviziune CAEN Rev. 2, reprezentativitate calculată pe baza cifrei de afaceri.Numărul de unități observate: 17.500Principalele variabile incluse în cercetare: Producția realizată în cursul anului, livrările pe piața internă și externă, consumul intern productiv, stocul la începutul și sfârșitul anului, valoarea producției industriale livrate.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderile cu personalitate juridică selectate în eșantion, care realizează produse industriale.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic PRODROM APeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 16.03 - 29.05.2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică: 15.04.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 29.05.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Producția industrială realizatăTipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale INS: PFINDBazele de date ale organizațiilor internaționale: COMEXT- EUROSTATPublicații realizate: "Seria statistica industriei - PRODROM"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, ONU - Divizia de statistică.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT:a) 30.06.2020 - date provizorii;b) 27.11.2020 - date definitive.Termen de diseminare a datelor: 16.11.2020 - TEMPOTermen de difuzare a publicației: 27.11.2020

  CIFRA DE AFACERI DIN UNITĂȚILE INDUSTRIALE - LUNAR
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica industrieiObiectivul: Calculul indicilor valorici ai cifrei de afaceri, pe total industrie și pentru producția livrată pe piața internă și externă.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar : IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinele Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce privește definițiile variabilelor, lista variabilelor și frecvența de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 656/2007 al Comisiei din 14 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 586/2001 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt referitoare la definiția principalelor sectoare industriale (PSI);d) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare;e) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridică având activitate principală în secțiunile CAEN Rev. 2: B - Industria extractivă, C - Industria prelucrătoare. Sunt cercetate exhaustiv unitățile cu 50 de salariați și peste, iar cele între 4-49 salariați se cercetează selectiv, pe baza de eșantion.Numărul de unități observate: 6.000Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri din industrie, pe total și pe destinații - piața internă și externă - din care zona EURO.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate principală de industrie, selectate în eșantion.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic IND-TS, capitolul CA și Portalul WEB.Periodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăPerioada de înregistrare/colectare a datelor: între 10 și 25 ale fiecărei luniLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Indicii valorici ai cifrei de afaceri din unitățile industriale, pe total industrie și pe destinații - piața internă/externă, conform CAEN Rev.2.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: Național, activități ale economiei naționale - secțiunile B, C și pe marile grupe industriale, conform CAEN Rev. 2.Bazele de date ale INS: TEMPOBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "Buletinul statistic de industrie", "România în cifre"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: comunicate de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+45Termene de diseminare a datelor:a) L+45 - comunicat de presă;b) L+45 - TEMPO.

  COMENZILE NOI DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE - LUNAR
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica industrieiObiectivul: Calculul indicilor valorici ai comenzilor noi din industrie, pe total industrie și pentru producția livrată pe piața internă și externă.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinele Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 656/2007 al Comisiei din 14 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 586/2001 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt referitoare la definiția principalelor sectoare industriale (PSI);b) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridică având activitate principală în secțiunea CAEN Rev. 2: C - Industria prelucrătoare. Sunt cercetate exhaustiv unitățile cu 50 de salariați și peste, iar cele între 4-49 salariați se cercetează selectiv, pe baza de eșantion.Numărul de unități observate: 3.000Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea comenzilor/contractelor noi, pentru piața internă și externă - din care zona EURO.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate principală de industrie, selectate în eșantion.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic IND -TS, capitolul CN și Portalul WEB.Periodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăPerioada de înregistrare/colectare a datelor: între 10 și 25 ale fiecărei luniLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Indicii valorici ai comenzilor noi din unitățile industriale, pe total industrie și pe destinații - piața internă/externă, conform CAEN Rev. 2.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: Național, activități ale economiei naționale, secțiunea C pentru diviziunile care lucrează pe bază de comenzi: 13, 14, 17, 20, 21,24÷30 și pe marile marile grupe industriale, conform CAEN Rev. 2.Bazele de date ale INS: TEMPOPublicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "Buletinul statistic de industrie".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: Banca Centrală Europeană (BCE).Modalități de diseminare: comunicate de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la BCE: L+45Termene de diseminare a datelor:a) L+45 - comunicat de presă;b) L+45 - TEMPO.

  PRODUCȚIA DE LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE - ANUAL
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica industrieiObiectivul: Calculul producției de lapte și produse lactate din întreprinderile industriale.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.224/2005 pentru stabilirea metodologiei cercetărilor statistice, lunare și anuale, referitoare la producția de lapte și produse lactate - IND L, modulul industrie alimentară, cu modificările și completările ulterioare.European:a) Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate, cu modificările ulterioare.b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Toate unitățile de pe teritoriul național care realizează producție de lapte și produse lactate.Numărul de unități observate: circa 350Principalele variabile incluse în cercetare: Lapte brut intrat în lăptărie, lapte brut ieșit din lăptărie, produse lactate proaspete, produse transformate, conținut mediu în grăsime și proteine.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Toate unitățile procesatoare de lapte de pe teritoriul național cu activitate principală și/sau secundară, clasa CAEN Rev.2 1051Modul de colectare a datelor primare: Electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Chestionarul statistic IND L prin Portalul WEB de colectare on-linePeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare de date la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 15.04.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 15.05.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Producția de lapte și produse lactate și indicatorii derivați, conținut mediu în grăsime și proteine.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATBeneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: comunicate de presă; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 30.06.2020Termen de diseminare a datelor: 30.06.2020 - comunicat de presă

  PRODUCȚIA DE CARNE, LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE - LUNAR
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica industrieiObiectivul: Calculul producției de carne, lapte și produse lactate din întreprinderile industriale.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.224/2005 pentru stabilirea metodologiei cercetărilor statistice, lunare și anuale, referitoare la producția de lapte și produse lactate - IND L, modulul industrie alimentară, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 13/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală, precum și a metodologiei cercetării statistice lunare referitoare la producția de carne de animale și păsări de curte, din abatoare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare;b) Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate, cu modificările ulterioare.c) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Toate unitățile de pe teritoriul național care realizează producție de carne, lapte și produse lactate.Numărul de unități observate: circa 550Principalele variabile incluse în cercetare: Număr capete sacrificate, greutate în viu, greutate medie, greutate în carcasă, capacitate anuală de sacrificare a abatoarelor (colectată doar în luna decembrie), randament mediu la tăiere, lapte brut intrat în lăptărie, lapte brut ieșit din lăptărie, produse lactate proaspete, produse transformate, conținut mediu în grăsime și proteine.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Toate unitățile de pe teritoriul național, producătoare de carne (abatoare) și produse lactate, cu activitate principală și/sau secundară, clasa CAEN Rev. 2 1011,1012 și 1051.Modul de colectare a datelor primare: Electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Chestionarele statistice IND C, IND CP și IND L prin Portalul WEB de colectare on-line.Periodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare de date la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+20 pentru IND C și IND CP, respectiv L+22 pentru IND L;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+24 pentru IND C și IND CP, respectiv L+26 pentru IND L.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Producția de carne, lapte și produse lactate și indicatorii derivați - greutate medie, randament mediu la tăiere, conținut mediu în grăsime și proteine.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "Buletinul statistic de industrie".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: comunicate de presă; prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+38Termen de diseminare a datelor: L+38 - comunicat de presă

  ACTIVITATEA SECTORULUI METALURGIC
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica industrieiObiectivul: Determinarea consumurilor principalelor materii prime pentru realizarea produselor metalurgice din oțel, balanța deșeurilor de fier - fontă și oțel, în sectorul metalurgic, consumul de energie în industria siderurgică pentru principalele produse metalurgice din oțel, balanța energiei electrice în industria oțelului, investițiile și capacitățile de producție în industria oțelului.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențialeBiroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridică având activitatea principală de metalurgie, care produc fontă, oțel sau produse definite în grupa 241 CAEN Rev. 2Numărul de unități observate: 35Principalele variabile incluse în cercetare: Consumurile de materii prime în sectorul metalurgic, stocurile, intrările, consumurile și vânzările de deșeuri de fier - fontă și oțel în sectorul metalurgic, balanța energiei electrice, consumul de energie în industria siderurgică, cheltuielile de investiții și capacitățile de producție în industria oțelului.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitatea principală producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje.Modul de colectare a datelor primare: Electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Chestionarul statistic MET prin Portalul WEB de colectare on-line.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare de date la direcțiile teritoriale de statistică: 20.03.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 24.04.2020 (realizat) .
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Consumurile principalelor materii prime pentru realizarea produselor metalurgice din oțel, balanța deșeurilor de fier - fontă și oțel în sectorul metalurgic și consumul de energie pentru producția de fontă și oțel din industria siderurgică, balanța energiei electrice, investițiile și capacitățile de producție în industria oțelului.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalPublicații realizate: "Seria statistica industriei - Activitatea sectorului metalurgic"Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice și prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de difuzare a publicației: 05.06.2020 (realizat)
  1.6. Statistica energiei, gaze și apă
  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

  PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica energieiObiectivul: Determinarea producției de energie electrică și termică pe moduri de producere, a indicatorilor necesari la elaborarea balanței energiei electrice, determinarea resurselor și a consumului de energie electrică.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul CE nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderi producătoare de energie electrică și termicăNumărul de unități observate: 30Principalele variabile incluse în cercetare: Producția de energie electrică și termică pe moduri de producere și elemente de balanță ale energiei electrice - importul, consumul în economie, consumul pentru iluminatul public, consumul populației, consumul în rețele și stații și exportul.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Producători de energie electrică și termicăModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic IND EPeriodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăLocul și termenul limită de transmitere a datelor:Producători de energie electrică și termică la INS - sediul central: L+20.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Producția fizică de energie electrică și termică, pe moduri de producere, importul de energie electrică și principalele consumuri de energie electrică, indicii producției industriale pentru secțiunea D, exclusiv grupa 35.3 - Furnizarea de abur și aer condiționat din CAEN Rev. 2.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: Național, pe tipuri de energie transformată.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "Buletinul statistic de industrie".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, Agenția Internațională de Energie.Modalități de diseminare: comunicate de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+37Termen de diseminare a datelor: L+37 - comunicat de presă

  INDICATORI STATISTICI PE TERMEN SCURT ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica energieiObiectivul: Determinarea resurselor de energie primară și transformată pe tipuri de purtători de energie; utilizarea resurselor de energie disponibile.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile producătoare și consumatoare de combustibili solizi, întreprinderi producătoare de energie electrică și termică, întreprinderi producătoare de gaze naturale, întreprinderi producătoare de produse petroliere și întreprinderi care depozitează/stochează/transportă produse petroliere.Numărul de unități observate: 60Principalele variabile incluse în cercetare: Producția, consumul intern, stocurile și livrările de cărbune, produse petroliere, gaze naturale și energie electrică ; importul și exportul de țiței și produse petroliere (cf. definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008), total și pe țări de origine/destinație.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Principalii producători și consumatori de combustibili solizi, lichizi, gazoși și energie electrică, unități care depozitează/stochează/transportă produse petroliere, conform sferei de cuprindere.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Chestionarele statistice CTSc, PTS, GTS, ELTS, STS prin Portalul WEB de colectare on-line.Periodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăLocul și termenul de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare de date la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+25 pentru PTS, STS și GTS; L+25 pentru ELTS și CTSc;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+50.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Resursele de energie primară și transformată, stocurile la început și la sfârșit de lună, livrările de produse energetice pe principalele activități ale economiei naționale selectate.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: Național și pe tipuri de purtători de energie.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic de industrie"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, Agenția Internațională de Energie.Modalități de diseminare: Tabele în "Buletinul statistic de industrie" (postat pe site-ul INS: www.insse.ro).Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT:a) L+55 pentru ENERGY_MOSOIL și ENERGY_MOSGAS;b) L+60 pentru ENERGY_ELEC și ENERGY_SOLID.Termen de diseminare a datelor: L+72

  PREȚURILE ENERGIEI ELECTRICE ȘI GAZELOR NATURALE - LA
  CONSUMATORII INDUSTRIALI ȘI ÎN GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica energieiObiectivul: Colectarea de informații referitoare la prețurile produselor energetice în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/1952 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional: Ordinul nr. 33/2013 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informațiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale și a Metodologiei privind raportarea informațiilor referitoare la consumatorii de energie electrică.European: Regulamentul (UE) 2016/1952 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE.Principalele variabile cercetate: Prețurile și taxele practicate pe piața energiei.Sursa datelor: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Sistemul de prețuri pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale; tarifele și prețurile medii practicate, pe categorii de consumatori finali și industriali și în gospodăriile populației.Tipul de serii de date: SemestrialProfilul de prelucrare a datelor: Național, pe tranșe de consum standard.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATBeneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT:a) 02.04.2020, pentru semestrul II 2019 (realizat);b) 02.10.2020 pentru semestrul I 2020.

  INDICATORI LUNARI DIN DOMENIUL ENERGIEI
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII ȘI SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica energieiObiectivul: Calculul indicatorilor lunari*1) și al indicatorilor JODE*2), conform practicii Uniunii Europene pentru electricitate, gaze naturale, țiței și produse petroliere.Principalele variabile prelucrate: Pentru purtătorii de energie: energie electrică, gaze naturale și produse petroliere - producția, importul, exportul, stocurile și consumul intern.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Producția lunară de purtători de energie, variația stocurilor, consumul aparent și consumul intern brut.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: Național, pe sortimente de purtători de energieBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic de industrie"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, Agenția Internațională de Energie.Modalități de diseminare: Tabele în "Buletinul statistic de industrie" (postat pe site-ul INS: www.insse.ro)Termen de diseminare a datelor: L+42Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+31
  *1) Indicatori din sistemul operativ de raportare al Uniunii Europene care se referă la producție, comerț exterior, stocuri și consumuri de electricitate, gaze naturale. *2) Indicatori lunari referitori la producție, comerț exterior, stocuri și consumuri de țiței și produse petroliere.
  RESURSELE ENERGETICE ȘI UTILIZAREA ACESTORA
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica energieiObiectivul: Determinarea resurselor de energie primară și transformată - cantitativ și calitativ - pe tipuri de purtători de energie; utilizarea resurselor de energie primară și transformată disponibile pe activități ale economiei naționale pentru consumul energetic și neenergetic, pe sortimente de purtători de energie.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă (pentru zona de resurse de energie primară și transformată) și prin sondaj (pentru zona de utilizare a resurselor).Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: a) Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile producătoare de energie, marii consumatori din economie și întreprinderile mici și mijlocii consumatoare de energie din toate domeniile de activitate, selectate în eșantion.Sunt cercetate exhaustiv toate unitățile producătoare de energie primară și transformată, care au CAEN Rev. 2: nivel diviziune sau clasă: 05, 0892, 06, 0910, 0721, 19, 35 ; toate Regiile și Companiile Naționale și toate întreprinderile de transport prin conducte, feroviar, aerian, fluvial și maritim care au CAEN REV. 2 nivel diviziune sau clasă : 4910, 4920, 4950, 50, 51; Întreprinderile cu activități care au CAEN REV. 2: 41, 42, 43, 45↔99 și care au mai mult de 50 de salariați și întreprinderile cu activități care au CAEN REV. 2: 01, 02, 03, 07, 08↔39 și care au mai mult de 250 de salariați, altele decât cele enunțate anterior. De asemenea, sunt cercetate exhaustiv unitățile cu activitate în domeniul învățământului, sănătății, culturii și a altor activități asimilate domeniului siguranței sociale, din subordinea consiliilor orășenești și municipale și respectiv subordonate direct ministerelor de profil. Sunt cercetate selectiv, prin eșantion, întreprinderile cu activitate principală în industrie sub pragul de 250 de salariați, respectiv întreprinderile cu activitate principală în construcții, comerț și servicii sub 50 de salariați.Numărul de unități observate: 16.000Principalele variabile incluse în cercetare: Resursele energetice și utilizarea acestora pe activități
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderile producătoare și consumatoare de energie primară și transformată, din toate domeniile de activitate.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic E 01 și Portalul WEB de colectare on-line.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare de date la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 27.04.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 29.05.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Producția de energie primară și transformată, pe sortimente de purtători de energie, importul și exportul de energie primară și transformată, consumul de energie în sectorul de transformare, pe tipuri de energie transformată, consumurile energetice și neenergetice în industrie pe sortimente de purtători de energie, precum și în principalele activități ale economiei naționale, pierderile de energie primară și transformată în transport și distribuție.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, activitățile economiei naționale - CAEN Rev. 2 - secțiunile A÷U și tipuri de purtători de energie.Bazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Balanța energetică și structura utilajului energetic"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "România în cifre", "Starea socială și economică a României - date statistice".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, Agenția Internațională de Energie, ONU.Modalități de diseminare: comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 27.11.2020Termene de diseminare a datelor:a) 02.11.2020 - comunicat de presă;b) 14.12.2020 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 19.11.2020

  PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica energieiObiectivul: Determinarea producției de energie electrică și termică, după tipul grupurilor electrogene și după tipul combustibilului folosit, precum și a datelor de exploatare a centralelor electrice.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile producătoare de energie electrică și termică din toate domeniile de activitate.Numărul de unități observate: 1.300Principalele variabile incluse în cercetare: Producția de energie electrică și termică pe moduri de producere și după felul combustibilului consumat, consumul de energie și combustibili pentru producerea energiei electrice și termice pe sortimente, structura echipamentelor de producere.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderile producătoare de energie electrică și termicăModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic E 02 și Portalul WEB de colectare on-line.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare de date la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 27.04.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 29.05.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Producția de energie electrică și termică, pe sortimente și pe tipuri de instalații de producere, consumul de energie și combustibili pentru producerea energiei electrice și termice, consumurile specifice de producere a energiei pe tipuri de energie și pe sortimente de combustibili în sectorul public și la autoproducători.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, pe tipuri de instalații de producere, purtători de energie, tipuri de energie transformată.Bazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Balanța energetică și structura utilajului energetic"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "România în cifre", "Starea socială și economică a României - date statistice".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, Agenția Internațională de Energie, ONU.Modalități de diseminare: comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 27.11.2020Termene de diseminare a datelor:a) 02.11.2020 - comunicat de presă;b) 14.12.2020 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 19.11.2020

  BALANȚA PRELUCRĂRII ȚIȚEIULUI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica energieiObiectivul: Cuantificarea activității de prelucrare a țițeiului și de obținere a produselor petroliere, identificarea resurselor de țiței, a produselor petroliere și a componentelor de amestec supuse prelucrării în rafinării - pe surse de proveniență, precum și a produselor rezultate din procesul de rafinare - pe sortimente de produse petroliere.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile de rafinare a țițeiuluiNumărul de unități observate: 3Principalele variabile incluse în cercetare: Capacitatea de rafinare (total și pe tipuri de procedee de rafinare), producția națională de țiței; importul de țiței și produse petroliere supuse prelucrării în rafinării; stocurile la începutul și la sfârșitul anului; producția brută de produse petroliere finite, pe sortimente; consumurile proprii; livrările la consumatori, din care către unitățile din petrochimie; importul și exportul de țiței și produse petroliere (cf. definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008), total și pe țări de origine/destinație.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Rafinăriile de petrolModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic PPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor: Unitățile furnizoare de date la INS: 27.04.2020 (realizat)
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cantitățile de țiței, produse lichide rezultate la extracția gazelor naturale, semifabricate, aditivi și componente de amestec supuse prelucrării, după sursa de proveniență - producție internă, import, stoc și producția brută de produse petroliere finite, pe sortimente, consumurile proprii, livrările la consumatori, din care către unitățile din petrochimie.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, pe sortimente de produse petroliere.Bazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Balanța energetică și structura utilajului energetic"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "România în cifre".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, Agenția Internațională de Energie, ONU - Divizia de Statistică.Modalități de diseminare: comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 27.11.2020Termene de diseminare a datelor:a) 02.11.2020 - comunicat de presă;b) 14.12.2020 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 19.11.2020

  ALIMENTAREA CU APĂ, CANALIZAREA, SALUBRITATEA ȘI DISTRIBUIREA ENERGIEI TERMICE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica energiei, gaze și apăObiectivul: Caracterizarea activităților privind alimentarea cu apă, canalizarea publică, distribuirea energiei termice și salubritatea.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăCadrul legalNațional:a) Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activități de utilitate publică de interes localNumărul de unități observate: 3.700Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea totală simplă a rețelei de distribuire a apei potabile; cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor; lungimea totală simplă a conductelor de canalizare; dotarea cu autovehicule speciale necesare desfășurării activităților de salubritate; energia termică distribuită.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Consilii județene și locale (municipale, orășenești și locale), Regiile autonome și societățile comerciale cu activități de utilitate publică de interes local, societățile comerciale care au instalații publice de distribuire centralizată a apei sau conducte pentru uz public, instalații de distribuire a energiei termice și care prestează servicii de salubritate.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEBSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic AC și Portalul WEBPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile raportoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 07.02.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 27.03.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul localităților dotate cu rețele de distribuire a apei potabile, energie termică și rețele de canalizare; lungimea simplă a rețelei de distribuire a apei potabile; volumul apei potabile distribuite; lungimea totală simplă a conductelor de canalizare; dotarea cu autovehicule speciale necesare; energia termică distribuită.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe și localități.Bazele de date ale INS: TEMPO și eDemos - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Publicații realizate: "Activitățile privind utilitatea publică de interes local"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Statistică teritorială", "Starea socială și economică a României - date statistice".Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României; ministere, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, instituții bancare și financiare, biblioteci și alți utilizatori.Modalități de diseminare: comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de diseminare a datelor:a) 17.07.2020 - comunicat de presă;b) 02.10.2020 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 31.07.2020

  DISTRIBUIREA GAZELOR NATURALE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica energiei, gaze și apăObiectivul: Caracterizarea activității privind distribuirea gazelor naturale pe localități și structura categoriilor de consumatori ai gazelor naturale.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile de distribuire a gazelor naturale și de exploatare a conductelor magistrale.Numărul de unități observate: 36Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea conductelor de distribuire a gazelor naturale, cantitatea de gaze naturale distribuită la consumatori productivi și casnici.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Societăți comerciale cu activitate de distribuție a gazelor naturaleModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEBSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic GN și Portalul WEBPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile raportoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 07.02.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 27.03.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul localităților în care se distribuie gaze naturale; volumul gazelor naturale distribuite și lungimea conductelor de distribuire.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe și localități.Bazele de date ale INS: TEMPO și eDemos - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS:www.insse.ro.Publicații realizate: "Activitățile privind utilitatea publică de interes local"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Statistică teritorială", "Starea socială și economică a României - date statistice".Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României; ministere, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, instituții bancare și financiare, biblioteci și alți utilizatori.Modalități de diseminare: comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de diseminare a datelor:a) 17.07.2020 - comunicat de presă;b) 02.10.2020 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 31.07.2020

  FORȚA DE MUNCĂ ÎN GOSPODĂRII - MODULUL "CONSUMUL DE BIOMASĂ"
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII, SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica energieiObiectivul: Elaborarea informațiilor necesare pentru evaluarea fenomenelor privind consumul de biomasă în gospodăriile populației.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și definirea trimestrelor de referință, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei, cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Persoanele rezidente - temporar și permanent - în România, membre ale gospodăriilor din locuințele selectate.Numărul de unități observate: Persoane membre ale gospodăriilor individuale din 28.080 locuințe, pe trimestru.Principalele variabile incluse în cercetare: Tipul de clădire, anul construirii, suprafața utilă și suprafața încălzită, consumul de biomasă (lemn de foc, deșeuri de lemn, deșeuri agricole) pentru încălzirea spațiilor, încălzirea apei și gătit.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Gospodăriile populației selectate în eșantionModul de colectare a datelor primare: Interviu față în față folosind operatori de interviuSuportul de colectare a datelor: Chestionar statistic MCB 2020Periodicitate: TrimestrialPerioada de referință: Săptămâna precedentă celei de înregistrarePerioada de înregistrare/colectare a datelor: Continuă, săptămânal.Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Operatorii de interviu la direcțiile teritoriale de statistică: în ziua de 10 a lunii următoare înregistrării;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+28.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Consumul săptămânal mediu de biomasăTipul de serii de date: TrimestrialProfilul de prelucrare a datelor: NaționalAlte publicații în care se regăsesc datele: "Balanța energetică și structura utilajului energetic"a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, Agenția Internațională de Energie, ONU.Modalități de diseminare: comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 27.11.2020Termen de difuzare a publicației: 19.11.2020

  CONTUL FLUXURILOR FIZICE DE ENERGIE
  1. OBIECTIVUL, CONȚINUTUL LUCRĂRII, SURSA DATELOR
  Domeniul statistic: Statistica mediuluiObiectivul: Completarea tabelelor necesare calculării Contului Fluxurilor Fizice de Energie (PEFA)Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalEuropean: Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene.Principalele variabile cercetate: Resursele și consumurile energetice conform Strategiei Europene de Contabilitate a Mediului.Sursa datelor:a) Resursele energetice și utilizarea acestora (E01) - pentru un eșantion reprezentativ la nivel diviziune CAEN Rev. 2;b) Producerea de energie electrică și termică (E02);c) Ancheta forței de muncă în gospodării (Modulul "Consumul de biomasă");d) Alte surse de date administrative.
  2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Resursele și consumurile energetice conform Strategiei Europene de Contabilitate a MediuluiTipuri de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBeneficiarii rezultatelor:externi: EUROSTAT.Termen final de realizare: A+21 luni
  1.7. Statistica construcțiilor și investițiilor
  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

  AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica construcțiilorObiectivul: Determinarea numărului de autorizații de construire eliberate și a suprafeței utile aferente clădirilor.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce privește definițiile variabilelor, lista variabilelor și frecvența de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Consiliile județene, Primăria Municipiului București, Primăriile municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor conform art. 4 din Legea nr. 50/1991.Numărul de unități observate: 3.300Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de autorizații de construire pe tipuri de clădiri și suprafața utilă pentru clădiri.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Consiliile județene, Primăria Municipiului București, Primăriile municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor conform art. 4 din Legea nr. 50/1991.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic ACC și Portalul WEB.Periodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile raportoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+10;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+15.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul de autorizații de construire și suprafața utilă aferentă pentru clădiri rezidențiale, clădiri pentru colectivități, clădiri administrative, alte clădiri și extinderi la clădirile existente.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, medii de rezidență, localități.Bazele de date ale INS: TEMPO și eDemos - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS:www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria investiții-construcții"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "Buletinul statistic lunar al județelor".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJSTermen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+30Termene de diseminare a datelor:a) L+27 - comunicat de presă;b) L+30 - TEMPO pentru date lunare;c) 13.04.2020 - TEMPO pentru date anuale (realizat).Termen de difuzare a publicației: T+80

  CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica construcțiilorObiectivul: Determinarea indicatorilor statistici privind locuințele terminate și cele aflate în curs de execuție.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăCadrul legalNațional:a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;c) Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;e) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Instituții ale administrației publice centrale și locale, alte unități cu personalitate juridică care construiesc locuințe din fonduri proprii sau atrase.Numărul de unități observate: 3.600Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul locuințelor terminate, camere, suprafață desfășurată, valoarea locuințelor, pe surse de finanțare și județe, numărul locuințelor aflate în curs de execuție la începutul trimestrului, începute în cursul trimestrului, creșteri și diminuări în cursul trimestrului, schimbări de destinație.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Unitățile specializate în contractarea, construirea și vânzarea locuințelor către populație, unitățile administrației publice care au finanțat construcțiile de locuințe din surse proprii sau atrase, consiliile județene și locale - municipale, orășenești, comunale, care raportează și locuințele terminate, executate de populație în regie proprie, precum și organizațiile obștești și cooperatiste.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEBSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic LOC 1T și Portalul WEBPeriodicitate: TrimestrialPerioada de referință: Trimestrul calendaristic 2020Locul de transmitere a datelor:a) Unitățile raportoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: T+10/ T+20; după caz, unitățile din administrația publică centrală pot transmite datele/informațiile, în mod centralizat la INS - sediul central;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: T+40.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați:a) Trimestrial: Numărul locuințelor terminate, camere, suprafață desfășurată, valoarea locuințelor, numărul locuințelor aflate în curs de execuție;b) Anual: Numărul de locuințe terminate pe localități și surse de finanțare, numărul de niveluri, felul locuinței, materialul de construcție al pereților exteriori, dotarea cu utilități a locuințelor terminate - instalație electrică, apă curentă, canalizare, baie, sistem de încălzire, sursa de energie la bucătărie, numărul de camere, suprafața construită, utilă și locuibilă.Tipul de serii de date: Trimestriale/AnualeProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, localități, medii de rezidență, forme de proprietate, surse de finanțare.Bazele de date ale INS: pentru datele anuale TEMPO și eDemos - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Publicații realizate: pentru datele trimestriale - "Seria Investiții-Construcții "; pentru datele anuale -"Fondul de locuințe"Alte publicații în care se regăsesc datele: pentru datele trimestriale - "Buletinul statistic lunar", "Buletinul statistic lunar al județelor"; pentru datele anuale - "Anuarul statistic al României", "Statistică teritorială", "România în cifre", "Starea socială și economică a României - date statistice".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, alți utilizatori;b) externi: ONU - Divizia de statistică.Modalități de diseminare: Comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de diseminare a datelor:a) T+ 63 - comunicat de presă pentru datele trimestriale;b) 13.07.2020 - TEMPO - pentru datele anuale.Termen de difuzare a publicației:a) T+80 - pentru datele trimestriale;b) 14.05.2020 - pentru datele anuale (realizat).

  MODIFICĂRI ALE FONDULUI DE LOCUINȚE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica construcțiilorObiectivul: Determinarea principalilor indicatori privind: locuințele existente, numărul de camere și suprafața locuibilă a locuințelor din fondul de locuințe.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăCadrul legalNațional:a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;d) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Instituții ale administrației localeNumărul de unități observate: 3.300Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul locuințelor, numărul camerelor de locuit și suprafața locuibilă a fondului de locuințe; diminuări și creșteri ale fondului de locuințe.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Consiliile județene și locale - municipale, orășenești, comunale, care raportează modificările apărute la fondul de locuințe, în cursul anului.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEBSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic LOC 2 și Portalul WEBPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 03.02.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 02.03.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Fondul de locuințe existent la sfârșitul anului, numărul camerelor de locuit, suprafața locuibilă a locuințelor.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, localități, medii de rezidență, forme de proprietateBazele de date ale INS: TEMPO și eDemos - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS:www.insse.ro.Publicații realizate: "Fondul de locuințe"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Statistică teritorială", "România în cifre", "Starea socială și economică a României - date statistice".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Națională a României, ministere, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, Centrul de Organizare și Cibernetică în Construcții, alți utilizatori;b) externi: ONU - Divizia de Statistică.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de diseminare a datelor: 13.07.2020 - TEMPOTermen de difuzare publicației: 14.05.2020 (realizat)

  ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII REALIZATĂ ÎN ANTREPRIZĂ
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica construcțiilorObiectivul: Calculul indicilor lucrărilor de construcții, pe categorii de lucrări și pe tipuri de construcții, precum și a indicilor de cost în construcții.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce privește definițiile variabilelor, lista variabilelor și frecvența de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderi cu activitate principală de construcții, care execută lucrări de construcții noi, reparații capitale și curente, lucrări de întreținere la clădirile și construcțiile existente. Sunt cercetate exhaustiv unitățile cu 50 de salariați și peste, iar cele între 4 - 49 salariați se cercetează selectiv, pe baza de eșantion.Numărul de unități observate: 2.000Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea totală a lucrărilor de construcții; valoarea lucrărilor de construcții noi; valoarea lucrărilor de reparații capitale; valoarea lucrărilor de întreținere și reparații curente, pe tipuri de construcții.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate principală de construcțiiModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic CON-TS, capitolele VAL, MAT și Portalul WEB.Periodicitate: LunarPerioada de înregistrare/colectare a datelor: între 10 și 25 ale fiecărei luniPerioada de referință: Luna calendaristicăLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile raportoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Valoarea totală a lucrărilor de construcții executate în țară, pe categorii de lucrări - construcții noi, reparații capitale și lucrări de întreținere și reparații curente și tipuri de construcții - clădiri rezidențiale, clădiri nerezidențiale și construcții inginerești; indicele costurilor în construcții, indicele de volum în construcții.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: Național, categorii de lucrări și tipuri de construcții - clădiri rezidențiale, clădiri nerezidențiale, construcții inginerești.Baze de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Baze de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Seria investiții-construcții"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "Buletin statistic de prețuri", "România în cifre".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, Centrul de Organizare și Cibernetică în Construcții, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT, ONU.Modalități de diseminare: comunicate de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+43Termene de diseminare a datelor:a) L+43 - comunicat de presă;b) L+45 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: T+80

  INVESTIȚII
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica investițiilorObiectivul: Determinarea volumului de investiții realizate în economia națională și analiza activității investiționale pe ramuri ale economiei naționale, din punct de vedere al elementelor componente - lucrări de construcții, utilaje cu și fără montaj, mijloace de transport și alte cheltuieli.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajCadrul legalNațional:a) Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;b) Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;d) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderi și societăți comerciale, indiferent de forma de proprietate și forma juridică, a căror activitate principală face parte din diviziunile CAEN Rev. 2, cod 01-96. În anchetă sunt cercetate exhaustiv unitățile economice cu 50 de salariați și peste și unitățile din administrația publică (excepție făcând unitățile administrației publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eșantion reprezentativ la nivel de județ); pentru sectorul economic, unitățile din clasa de mărime 4-49 salariați sunt cuprinse în cercetare selectiv, pe bază de eșantion.Numărul de unități observate: 25.000Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea investițiilor, pe elemente de structurăSursa datelor: Cercetare statistică
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Societăți comerciale, regii autonome, instituții din administrația centrală, locală, instituții bugetare la nivel județean, unități ale cooperației meșteșugărești și de consum.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarele statistice INV, IND-TS, capitolul INV, CON-TS, capitolul INV, SERV-TS, capitolul INV și Portalul WEB.Periodicitate: TrimestrialPerioada de referință: Pentru cap INV - trimestrele precedente, cumulat de la începutul anului 2020.Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile raportoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: T+15/T+20; după caz, unitățile din administrația centrală pot transmite datele/informațiile, în mod centralizat la INS - sediul central;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: T+30.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Volumul investițiilor pe elemente de structură - lucrări de construcții, utilaje cu și fără montaj, mijloace de transport, alte cheltuieli.Tipul de serii de date: TrimestrialProfilul de prelucrare a datelor: Național și pe elemente de structurăBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Publicații realizate: "Seria investiții - construcții"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "România în cifre".Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Academia Română, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, Centrul de Organizare și Cibernetică în Construcții, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori.Modalități de diseminare: comunicate de presă; prin Direcția de diseminare date statistice.Termene de diseminare a datelor:a) T+63 - comunicat de presă;b) T+65 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: T+80
  1.8. Statistica comerțului interior și internațional
  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

  COMERȚUL CU AMĂNUNTUL
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica comerțului interiorObiectivul: Determinarea indicilor de volum și a indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (diviziunea CAEN Rev. 2 45) și pentru comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor (diviziunea CAEN Rev. 2 47).Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinele Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce privește definițiile variabilelor, lista variabilelor și frecvența de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precumși a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitatea principală cuprinsă în diviziunile 45 și 47 ale CAEN Rev. 2.Sunt cercetate exhaustiv unitățile cu 50 de salariați și peste, iar cele între 4-49 salariați se cercetează selectiv, pe baza de eșantion.Numărul de unități observate: 2.100Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri - fără TVA
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderile selectate în eșantionModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SERV-TS, capitolul CA și Portalul WEB.Periodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăPerioada de înregistrare/colectare a datelor: între data de 10 și 25 a fiecărei luniLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Indicii de volum ai cifrei de afaceri, indicii valorici ai cifrei de afaceri, conform CAEN Rev.2.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: Național, pe activități ale economiei naționale CAEN Rev. 2.Bazele de date ale INS: TEMPOBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATAlte publicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "România în cifre".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: comunicate de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT:a) L+30 - pentru diviziunea 47;b) L+45 - pentru diviziunea 45.Termene de diseminare a datelor:a) L+33 - pentru div. 47 - comunicat de presă;b) L+43 - pentru div. 45 - comunicat de presă;c) L+45 - TEMPO.

  COMERȚUL CU RIDICATA
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica comerțului interiorObiectivul: Determinarea indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru comerțul cu ridicata.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinele Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce privește definițiile variabilelor, lista variabilelor și frecvența de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitatea principală de comerț cu ridicata - diviziunea 46 CAEN Rev. 2. Sunt cercetate exhaustiv unitățile cu 50 de salariați și peste, iar cele între 4 - 49 salariați se cercetează selectiv, pe baza de eșantion.Numărul de unități observate: 2.600Principalele variabile incluse în cercetare: cifra de afaceri - fără TVA
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderile selectate în eșantionModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SERV-TS, capitolul CA și Portalul WEB.Periodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăPerioada de înregistrare/colectare a datelor: între data de 10 și 25 a fiecărei luniLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile furnizoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Indicii valorici ai cifrei de afaceri, conform CAEN Rev. 2Profilul de prelucrare a datelor: Național, pe activități ale economiei naționale CAEN Rev. 2Bazele de date ale INS: TEMPOBazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+45Termen de diseminare a datelor:a) L+44 - comunicat de presă;b) L+45 - TEMPO.

  COMERȚUL EXTRA-UE CU BUNURI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica comerțului internațional cu bunuri - Sistemul statistic ExtrastatObiectivul: Producerea de date statistice privind schimburile de bunuri între România și țările ce nu fac parte din Uniunea Europeană - Sistemul statistic Extrastat.Priorități 2020: Îmbunătățirea calității datelor de comerț extra-UE de bunuri și identificarea măsurilor necesare asigurării sferei de cuprindere a statisticilor de comerț extra-UE, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice.Tipul de cercetare: Cercetare statistică bazată pe utilizarea combinată a surselor statistice și a datelor administrative.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri;b) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: a) Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (UE) nr. 92/2010 al Comisiei din 2 februarie 2010 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește schimbul de date între autoritățile vamale și autoritățile statistice naționale, elaborarea statisticilor și evaluarea calității, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (UE) nr. 113/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește schimburile comerciale vizate, definiția datelor, elaborarea statisticilor de comerț pe caracteristici de întreprindere și în funcție de moneda de facturare, precum și mărfurile sau mișcările specifice, cu modificările ulterioare;d) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Operatorii economici care realizează operațiuni de comerț cu țările ce nu fac parte din Uniunea Europeană.Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea și cantitatea bunurilor importate și exportate în/din România din/în țările nemembre ale Uniunii Europene, pe coduri de bunuri conform Nomenclatorului Combinat/Taric, pe țări partenere, pe regimuri vamale, natura tranzacției, termeni de livrare, moduri de transport.Sursa datelor: Declarațiile vamale de export și import, formularele statistice COME, date furnizate de operatorii economici autorizați pentru proceduri vamale simplificate.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Ministerul Finanțelor Publice; Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" S.A., Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș, operatorii economici care realizează exporturi și/sau importuri de energie electrică și gaze naturale, operatori economici autorizați pentru proceduri vamale simplificate.Instituții colaboratoare: Ministerul Finanțelor Publice; Banca Națională a României.Responsabilitățile instituțiilor implicate: Ministerul Finanțelor Publice furnizează, lunar, datele privind exporturile și importurile de bunuri extra-UE. Ministerul Finanțelor Publice alături de Banca Națională a României, face parte din Grupul de lucru pentru realizarea statisticilor de comerț internațional - metodologii, nomenclatoare.Modul de colectare a datelor primare: Din surse administrative - declarațiile vamale de export și import; auto-înregistrare prin formularul statistic COME pentru bunurile transportate prin conducte sau cabluri - gaze naturale și energie electrică și prin formular cu structură prestabilită pentru operatorii economici autorizați pentru proceduri vamale simplificate.Suportul de colectare a datelor: Format electronic - baze de date pentru datele din surse administrative; formularul statistic COME pentru bunurile transportate prin conducte și cablu - gaze naturale și energie electrică; formular cu structură prestabilită pentru operatorii economici autorizați pentru proceduri vamale simplificate.Periodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Operatorii economici pentru chestionarele statistice COME, la INS - sediul central: L+10;b) Operatori economici autorizați pentru proceduri vamale simplificate, la INS - sediul central: L+15;c) Ministerul Finanțelor Publice, la INS - sediul central: L+28.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Volumul comerțului extra-UE cu bunuri, valoric și cantitativ, pe grupe de țări și țări partenere și pe coduri de bunuri - conform Nomenclatorului Combinat și altor nomenclatoare internaționale de bunuri.Tipul de serii de date: LunareProfilul de prelucrare a datelor: Național, pe secțiuni, pe capitole, pe grupe de mărfuri - conform: Nomenclatorului Combinat - NC, Marilor Categorii Economice - MCE, Clasificării Standard de Comerț Internațional - CSCI Rev. 4, pe clase de bază din Sistemul Conturilor Naționale - SCN, conform Clasificării Produselor și Serviciilor asociate Activităților - CPSA 2015, pe țări și pe grupe de țări, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe (după sediul social al operatorilor economici care au realizat exporturi și importuri de bunuri, înregistrat în Registrul Statistic al Întreprinderilor - REGIS).Bazele de date ale INS: BEX (lunar), TEMPO (anual, semestrial, lunar), IDDR (anual) - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: COMEXT - EUROSTAT; COMTRADE - ONUPublicații realizate: "Buletinul statistic de comerț internațional", "Anuarul de comerț internațional al României".Alte publicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "Buletinul statistic lunar al județelor", "Anuarul statistic al României", "România în cifre", "Starea economică și socială a României - date statistice", "Repere economice și sociale regionale - Statistică teritorială".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Banca Națională a României, alte ministere și instituții ale administrației publice, massmedia, alți utilizatori, la cerere;b) externi: EUROSTAT, ONU, FMI, etc.Modalități de diseminare: comunicate de presă; site INS; prin Direcția de diseminare date statistice.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) L+40 - date agregate; b) L+40 - date detaliate.Termene de diseminare a datelor: a) L+40 - comunicat de presă, TEMPO (date agregate);b) L+100 - TEMPO (date pe județe);c) 09.11.2020 - TEMPO (date anuale);d) 28.12.2020 - TEMPO (date anuale pe caracteristici de întreprindere).Termene de difuzare a publicației: a) L+80 - "Buletinul statistic de comerț internațional";b) 18.11.2020 - "Anuarul de comerț internațional al României".

  COMERȚUL INTRA-UE CU BUNURI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica comerțului internațional cu bunuri - Sistemul statistic IntrastatObiectivul: Producerea de date statistice privind schimburile de bunuri între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene - Sistemul statistic Intrastat.Priorități 2020: Creșterea calității datelor statistice de comerț intra - UE cu bunuri colectate de la operatorii economici; reducerea asimetriilor între datele statistice de comerț intra - UE cu bunuri ale României și cele ale Statelor Membre partenere. Îmbunătățirea utilizării datelor din surse administrative.Tipul de cercetare: Cercetare statistică cvasi-exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri.European:a) Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei din 18 noiembrie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1901/2000 și (CEE) nr. 3590/92 ale Comisiei, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Operatorii economici care realizează schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene peste pragurile statistice Intrastat stabilite pentru anul 2020.Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea și cantitatea bunurilor introduse/expediate în/din România din/în statele membre ale Uniunii Europene, pe coduri de bunuri - conform Nomenclatorului Combinat, pe țări partenere, după natura tranzacției, termenii de livrare și modurile de transport utilizate.Sursa datelor: Declarațiile statistice Intrastat, declarațiile vamale de export și import pentru anumite tranzacții alocate comerțului intra - UE, formularele statistice COME.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date:a) Operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiții:- sunt înregistrați în scopuri privind TVA;- desfășoară operațiuni de comerț cu bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene;- valoarea schimburilor intra - UE depășește unul din pragurile pentru anul 2020 (pentru exporturi și/sau pentru importuri) stabilite prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț internațional cu bunuri în anul 2020;b) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" S.A., Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș, operatorii economici care realizează exporturi și/sau importuri de energie electrică și gaze naturale;c) Ministerul Finanțelor Publice: informațiile privind schimburile intra - UE de bunuri cu parteneri din teritoriile vamale excluse din teritoriul fiscal al Uniunii Europene, colectate prin declarații vamale.Instituții colaboratoare: Ministerul Finanțelor Publice; Banca Națională a României.Responsabilitățile instituțiilor implicate:a) Ministerul Finanțelor Publice furnizează Institutului Național de Statistică, lunar, informațiile colectate prin formularul "Decont TVA" și prin formularul "Declarație recapitulativă";b) Ministerul Finanțelor Publice furnizează, lunar, informațiile privind schimburile intra - UE de bunuri din teritoriile vamale comunitare excluse din teritoriul fiscal al UE, colectate prin declarații vamale;c) Banca Națională a României, care face parte din Grupul de lucru pentru realizarea statisticilor de comerț internațional, alături de Ministerul Finanțelor Publice.Modul de colectare a datelor: Format electronic on-line disponibil pe www.intrastat.ro sau prin aplicația Intrastat off-line dedicată.Suportul de colectare a datelor: Declarația statistică Intrastat - format electronic; formularul statistic COME pentru bunurile transportate prin conducte și cablu - gaze naturale și energie electrică - în format electronic.Periodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Operatorii economici cu obligații în sistemul Intrastat, la INS - sediul central: L+15;b) Operatorii economici pentru formularele statistice COME, la INS - sediul central: L+10;c) Ministerul Finanțelor Publice, la INS - sediul central: L+28.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Volumul comerțului intra - UE cu bunuri, valoric și cantitativ, pe țări partenere și pe coduri de bunuri, conform Nomenclatorului Combinat și altor nomenclatoare internaționale de bunuri și pe moduri de transport.Tipul de serii de date: LunarProfilul de prelucrare a datelor: Național, pe secțiuni, pe capitole, pe grupe de mărfuri - conform:Nomenclatorului Combinat - NC, Marilor Categorii Economice - MCE, Clasificării Standard de Comerț Internațional - CSCI Rev.4, pe clase de bază din Sistemul Conturilor Naționale - SCN și conform Clasificării Produselor și Serviciilor asociate Activităților - CPSA 2015, pe țări partenere și pe grupe de țări; pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe (după sediul social al operatorilor economici care au realizat exporturi și importuri de bunuri, înregistrat în Registrul Statistic al Întreprinderilor - REGIS).Bazele de date ale INS: BEX (lunar), TEMPO (anual, semestrial, lunar), IDDR (anual) - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: COMEXT - EUROSTAT, COMTRADE - ONU.Publicații realizate: "Buletinul statistic de comerț internațional", "Anuarul de comerț internațional al României".Alte publicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "Buletinul statistic lunar al județelor", "Anuarul statistic al României", "România în cifre", "Starea economică și socială a României - date statistice", "Repere economice și sociale regionale - Statistică Teritorială".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Banca Națională a României, alte ministere și instituții ale administrației publice, mass-media, alți utilizatori, la cerere.b) externi: EUROSTAT, ONU, FMI, etc.Modalități de diseminare: comunicate de presă; site-ul INS; publicații, prin Direcția de diseminare date statistice.Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) L+40 - date agregate;b) L+70 - date detaliate.Termene de diseminare a datelor: a) L+40 - comunicat de presă, TEMPO (date agregate);b) L+100 - TEMPO (date pe județe);c) 09.11.2020 - TEMPO (date anuale);d) 28.12.2020 - TEMPO (date anuale pe caracteristici de întreprindere).Termene de difuzare a publicației: a) L+80 - "Buletinul statistic de comerț internațional";b) 18.11.2020 - "Anuarul de comerț internațional al României".

  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR
  REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE

  COMERȚUL INTERNAȚIONAL CU SERVICII
  (Cercetare statistică realizată de Banca Națională a
  României în colaborare cu Institutul Național de Statistică)
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica balanței de plăți și a conturilor naționaleObiectivul: Colectarea informațiilor statistice necesare pentru estimarea exportului și importului de servicii derulate de rezidenți, precum și a transferurilor nerambursabile efectuate între rezidenți și nerezidenți.Tipul de cercetare: Cercetare statistică cu eșantion de tip "cut -off"Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare;European: Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 ianuarie 2005, privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Societăți comerciale nefinanciare, instituții financiare nebancare, societăți de asigurare-reasigurare, instituții publice, instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, persoane fizice autorizate, care derulează livrări/achiziționări de servicii către/de la nerezidenți.Numărul de unități observate: circa 7.500Principalele variabile incluse în cercetare: Exportul și importul de servicii derulate de rezidenți; date detaliate în funcție de categorii de servicii și de țara partenerilor nerezidenți. Intrări/ieșiri de fonduri de natura transferurilor nerambursabile efectuate între rezidenți și nerezidenți, detaliate pe țări partenere.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Societăți comerciale nefinanciare, instituții financiare nebancare, societăți de asigurare-reasigurare, instituții publice, instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, persoane fizice autorizate.Instituții colaboratoare: Institutul Național de Statistică, Banca Națională a României.Responsabilitățile instituțiilor implicate:a) Institutul Național de Statistică:- constituirea bazei de sondaj, extragerea eșantionului;b) Banca Națională a României:- elaborarea chestionarelor și a instrucțiunilor de completare, elaborarea cerințelor de validare și prelucrare a datelor primare, implementarea în teren a cercetării statistice, transmiterea datelor la INS pentru calculul coeficienților de extindere, validarea datelor și valorificarea rezultatelor finale;c) INS și BNR:- elaborarea cerințelor privind constituirea bazei de sondaj și a eșantionului;- elaborarea cerințelor privind tratarea non-răspunsurilor și extinderea datelor obținute pe baza eșantionului;- tratarea non-răspunsurilor și extinderea datelor.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și raportarea on-line a datelor.Suportul de colectare a datelor: Chestionarul statistic specializat ITSPeriodicitate: Trimestrial
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Valoarea lunară și trimestrială a exportului și importului de servicii derulate de rezidenți, pe tipuri de servicii și țări partenere; valoarea lunară și trimestrială a transferurilor nerambursabile efectuate între rezidenți și nerezidenți.Tipul de serii de date: Lunare, trimestriale, anuale.Profilul de prelucrare a datelor: Național, tipuri de servicii și țări partenere în comerțul internațional cu servicii, transferuri nerambursabile efectuate între rezidenți și nerezidenți.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: BCE, EUROSTAT, FMI.Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Națională a României, Institutul Național de Statistică, ministere și alte instituții ale administrației publice, institute de cercetare, instituții de învățământ superior, mass-media, alți utilizatori;b) externi: Banca Centrală Europeană, EUROSAT, FMI.Modalități de diseminare: În cadrul balanței de plăți; Pagina de web a BNR: Baza de date interactivă /Seturi de date - Comerțul internațional cu servicii.Termen de transmitere a datelor la BCE, EUROSTAT: Lunar și trimestrial, conform calendarului comunicat de BCE, respectiv EUROSTAT băncilor centrale din statele membre ale UE.Termen de diseminare a datelor: Conform calendarului de diseminare a datelor statistice disponibil pe pagina de web a Băncii Naționale a României - lunar prin comunicat de presă cu date privind balanța de plăți publicat pe website-ul BNR (www.bnro.ro) și în Buletinul lunar; lunar și trimestrial în Secțiunea Statistică- Baza de date interactivă, anual în Raportul anual privind balanța de plăți și poziția investițională internațională.
  1.9. Statistica serviciilor1.9.1. Turism, hoteluri, restaurante
  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

  CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica turismuluiObiectivul: Determinarea capacității structurilor de cazare turistică colectivă din România la 31 iulie.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă.Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European:a) Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică indiferent de numărul de locuri pat, autorizate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.Numărul de unități observate: circa 10.000Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, camere existente după numărul de paturi și după modul de funcționare a structurii - permanente sau sezoniere, camere în căsuțe, parcele de campare, numărul de locuri - pat, tipuri de servicii oferite.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Structuri de primire turistică colectivă cu funcțiuni de cazare turistică, autorizate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.Instituții colaboratoare: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de AfaceriResponsabilitățile instituțiilor implicate: Transmiterea la INS, periodic, a listei structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare nou clasificate sau reclasificate.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TURISM 1B și Portalul WEB.Periodicitate: AnualPerioada de referință: 31.07.2020Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile de turism la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 14.08.2020b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 28.08.2020.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul de structuri de cazare existente, numărul de camere existente, numărul de locuri-pat din camerele existente.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni dezvoltare, județe, localități, pe tipuri de structuri de cazare, pe categorii de confort, pe forme de proprietate, pe zone turistice.Bazele de date ale INS: TEMPO și eDemos - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS:www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2020"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Turismul României - Breviar statistic", "România în cifre"; "Contul Satelit de Turism".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, unități de învățământ, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 28.06.2020 - pentru datele anului 2019Termene de diseminare a datelor:a) 22.10.2020 - comunicat de presă;b) 28.11.2020 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 30.10.2020

  ACTIVITATEA AGENȚIILOR DE TURISM
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica turismuluiObiectivul: Evaluarea activității agențiilor de turism tour operatoare și a celor cu activitate de vânzare.Tipul de cercetare: Cercetare statistică cu eșantion de tip cut-offCadrul legalNațional: Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 153/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind activitatea agențiilor de turism.Sfera de cuprindere: Agențiile de turism care acoperă peste 85,0% din cifra de afaceri a unităților cu activitate CAEN Rev. 2 79, autorizate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.Numărul de unități observate: circa 250Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de turiști participanți la activitatea de incoming - pentru turiștii străini care vin în România, numărul de turiști participanți la activitatea internă, numai pentru turiștii români și numărul de turiști participanți la activitatea de outgoing - turiștii români care pleacă în străinătate, ponderea încasărilor din incoming în circuitele turistice, sejururi turistice și turism balnear/tratament medical și similar pentru activitatea de turism intern și de outgoing, structura pachetelor turistice pe cele trei tipuri de activități organizate de către agențiile de turism, cifra de afaceri.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Agențiile de turism din eșantionInstituții colaboratoare: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de AfaceriModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Responsabilitățile instituțiilor implicate: Transmiterea la INS, periodic, a listei agențiilor de turism acreditateSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TURISM 2 și Portalul WEB.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Agențiile de turism la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 13.02.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 28.02.2020 (realizat) .
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Indicatori privind activitatea de incoming, turism intern și outgoing a agențiilor de turism tour operatoare și a celor cu activitate de vânzare.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, pe zone turistice pentru acțiuni turistice interne și de incoming, pe țări de destinație pentru acțiuni turistice de outgoing.Publicații realizate: "Acțiunile turistice organizate de agențiile de turism"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Turismul României - Breviar statistic"; "Contul Satelit de Turism".Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Banca Națională a României, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alți utilizatori.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de difuzare a publicației: 10.04.2020 (realizat)

  FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE CAZARE TURISTICĂ
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica turismuluiObiectivul: Determinarea gradului de frecventare a structurilor de cazare turistică colectivă de către turiștii români și străini.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional: Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.228/2005 privind metodologia cercetării statistice privind frecventarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică.European: Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, care au cel puțin 10 locuri-pat (lunar) și cel puțin 5 locuri-pat (anual), autorizate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.Numărul de unități observate: circa 6.000 pentru cercetarea statistică lunară și circa 1.000 pentru cercetarea statistică anuală.Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul mediu de camere oferite turiștilor, numărul mediu de camere ocupate de turiști, numărul de sosiri și numărul de înnoptări turiști români și străini, numărul personalului ocupat.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Structurile de primire turistică colectivă cu funcțiuni de cazare turistică, care au cel puțin 10 locuri-pat (lunar) și cel puțin 5 locuri-pat (anual).Instituții colaboratoare: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de AfaceriResponsabilitățile instituțiilor implicate: Transmiterea la INS, periodic, a listei structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare nou clasificate sau reclasificate.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEBSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TURISM 1A lunar/anual și Portalul WEBPeriodicitate: Lunar/AnualPerioada de înregistrare/colectare a datelor: între data de 01 și 15 a fiecărei luni pentru datele lunare / 01-17.02 pentru datele anualePerioada de referință: Luna calendaristică /anul calendaristicLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile de turism la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+14 pt datele lunare/ 07.02.2020 pentru datele anuale (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+20 pt datele lunare/ 18.02.2020 pentru datele anuale (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Tipuri de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică care au funcționat, sosirile și înnoptările turiștilor români și străini, capacitatea de cazare turistică în funcțiune, indicele net de ocupare a camerelor, indicele net de utilizare a capacității de cazare turistică în funcțiune, durata medie a șederii.Tipul de serii de date: Lunar, trimestrial și anualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe, localități, pe tipuri de structuri de cazare, categorii de confort, forme de proprietate, zone turistice.Bazele de date ale INS: TEMPO și eDemos - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS:www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare" - periodicitate trimestrialăAlte publicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "Anuarul statistic al României", "Turismul României - Breviar statistic", "Buletinul statistic lunar al județelor", "Seria turism", "România în cifre";"Contul Satelit de Turism".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, unități de învățământ, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen final de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) L+25 pentru înnoptările în structurile de cazare;b) L+30 pentru sosirile în structurile de cazare;c) 29.06.2020 pentru datele anului 2019.Termene de diseminare a datelor: a) L+31 - comunicat de presă;b) T+50 - "Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare";c) L+40 - TEMPO pentru date lunare;d) 07.05.2020- TEMPO pentru date anuale (realizat).Termen de difuzare a publicației: T+50

  CEREREA TURISTICĂ A REZIDENȚILOR
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica turismuluiObiectivul: Producerea de date statistice care să caracterizeze cererea turistică a rezidenților din România.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajGradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: IntegralCadrul legalNațional: Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 635/2010 privind stabilirea metodologiei cercetării statistice referitoare la cererea turistică a rezidenților în România.European: Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Persoane rezidente cu vârstă de cel puțin 15 ani, cuprinse în gospodăriile selectate în eșantion.Numărul de unități observate: Gospodăriile din circa 8.900 locuințePrincipalele variabile incluse în cercetare: Număr de turiști, număr de călătorii turistice, durata călătoriei, mod de transport, tipuri de mijloace de cazare turistică utilizate, vârsta călătorului, număr de înnoptări, cheltuielile turistice aferente călătoriei, numărul de excursii/vizite de o zi fără înnoptare, scopul acestora, mijlocul de transport aferent, destinația și cheltuielile turistice aferente excursiei/vizitei.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Persoanele în vârstă de cel puțin 15 ani din eșantionul de gospodării selectate.Modul de colectare a datelor primare: Interviu față în față prin operatori statisticiSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic ACTRPeriodicitate: TrimestrialPerioada de referință: Trimestrul calendaristicLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Operatorii statistici la direcțiile teritoriale de statistică: T+30;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: T+40.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Număr de turiști, număr de călătorii turistice, număr de înnoptări, număr excursii/vizite de o zi fără înnoptare, cheltuielile turistice ale rezidenților aferente călătoriilor și excursiilor și defalcarea lor pe grupe de cheltuieli, în funcție de destinația călătoriei și de motivul călătoriei.Tipul de serii de date: TrimestrialProfilul de prelucrare a datelor: Național, pe zone turistice, pe luni, după durata călătoriei, pe sexe, grupe de vârstă, modalități de transport.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: Baza de date EUROSTATPublicații realizate: "Cererea turistică a rezidenților din România"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Turismul României - Breviar statistic"; "Contul Satelit de Turism".Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Banca Națională a României, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 29.06.2020 pentru datele anului 2019Termen de diseminare a datelor: T+85 - "Cererea turistică a rezidenților din România"Termen de difuzare a publicației: T+85

  CĂLĂTORIILE INTERNAȚIONALE ÎNREGISTRATE LA FRONTIERELE ROMÂNIEI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica turismuluiObiectivul: Obținerea de date statistice privind sosirile vizitatorilor străini în România și a plecărilor vizitatorilor români în străinătate, la punctele de frontieră.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă, bazată pe date administrative.Cadrul legalNațional: Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 151/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind călătoriile internaționale înregistrate la frontierele României.Sfera de cuprindere: Persoanele care traversează frontierele României.Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în România și numărul de plecări ale vizitatorilor români în străinătate, la punctele de frontieră.Sursa datelor: Poliția de Frontieră Română din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pe baza datelor colectate de la punctele de frontieră de intrare/ieșire din țară.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Instituții colaboratoare: Ministerul Afacerilor Interne, pe baza datelor colectate de la punctele de frontieră de intrare/ieșire din țară.Modul de colectare a datelor primare: Format electronicPeriodicitate: LunarPerioada de referință: Luna calendaristicăLocul și termenul limită de transmitere a datelor:Poliția de Frontieră Română din subordinea Ministerului Afacerilor Interne la INS - sediul central: L+10.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul sosirilor de vizitatori străini în România, pe țări de origine, puncte de frontieră de intrare în țară și mijloace de transport utilizate; numărul plecărilor vizitatorilor români în străinătate, pe puncte de frontieră de ieșire din țară și mijloace de transport utilizate.Tipul de serii de date: Lunar și trimestrialProfilul de prelucrare a datelor: Pe moduri de transport, puncte de frontieră și țări de origine.Bazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Lucrări realizate: "Călătoriile internaționale înregistrate la frontierele României"Publicații realizate: "Călătoriile internaționale înregistrate la frontierele României"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Buletinul statistic lunar", "Anuarul statistic al României", "Turismul României - Breviar statistic", "Seria turism".Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, ministere, Banca Națională a României, Comisia Națională de Strategie și Prognoză,Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism, alți utilizatori.Modalități de diseminare: comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de diseminare a datelor:a) L+31 - comunicat de presă;b) 07.05.2020 - TEMPO (realizat).Termen de difuzare a publicației: T+35

  CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENȚILOR
  CAZAȚI ÎN STRUCTURILE DE CAZARE TURISTICĂ COLECTIVE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica turismuluiObiectivul: Producerea de date statistice referitoare la cheltuielile turistice efectuate în România de către nerezidenții cazați în structurile de cazare turistică colective cu peste 10 locuri - pat.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajCadrul legalNațional: Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 152/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică colective.Sfera de cuprindere: Hotelurile și pensiunile în care s-au cazat peste 650 de turiști străini, respectiv 150 de turiști străini în anul anterior.Numărul de unități observate: circa 600 structuri de cazare turistică și aprox. 40.000 persoane nerezidente în România, anual.Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică colective și cheltuielile preconizate a se efectua în România și defalcarea lor pe grupe de cheltuieli.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Persoanele nerezidente în România, cazate în structuri de cazare turistică colective cu peste 10 locuri - pat, selectate în eșantion.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare folosind operatori statisticiSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic ACNER, pus la dispoziția nerezidenților de către recepționerii structurilor de cazare turistică.Periodicitate: TrimestrialPerioada de referință: Trimestrul calendaristicPerioada de înregistrare/colectare a datelor: ultima lună a trimestrului de referințăLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile raportoare la direcțiile teritoriale de statistică: T+10;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: T+20.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul de nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică colective, pe țări de rezidență, mijlocul de transport utilizat pentru a sosi în România, motivul călătoriei în România, cheltuielile preconizate a se efectua în România și defalcarea lor pe grupe de cheltuieli, pe țări de rezidență, în funcție de motivul călătoriei, după modalitatea de plată a cheltuielilor.Tipul de serii de date: TrimestrialProfilul de prelucrare a datelor: NaționalPublicații realizate: "Cheltuielile turistice ale nerezidenților", "Contul Satelit de Turism".Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrația prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Banca Națională a României, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism, alți utilizatori.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de diseminare a datelor:a) T+75 - comunicat de presă;b) T+85 - "Cheltuielile turistice ale nerezidenților".Termen de difuzare a publicației: T+85

  CHELTUIELILE TURISTICE ALE
  NEREZIDENȚILOR CAZAȚI ÎN STRUCTURILE DE CAZARE PRIVATE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica turismuluiObiectivul: Producerea de date statistice referitoare la cheltuielile turistice efectuate în România de către nerezidenții cazați în structurile de cazare turistică private oferite spre închiriere.Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivăCadrul legalNațional: Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 636/2010 privind stabilirea metodologiei cercetării statistice referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică private.Sfera de cuprindere: Structuri de cazare turistică private cu camere/apartamente oferite spre închiriere, acreditate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.Numărul de unități observate: circa 2.000 structuri de cazare și circa 10.000 turiști nerezidenți anualPrincipalele variabile incluse în cercetare: Numărul de nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică private oferite spre închiriere, cheltuielile preconizate a se efectua în România și defalcarea lor pe grupe de cheltuieli.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Persoanele nerezidente în România, cazate în structuri de cazare turistică private oferite spre închiriere.Instituții colaboratoare: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de AfaceriResponsabilitățile instituțiilor implicate: Transmiterea la INS a listei cu structurile de cazare turistică private (camere și apartamente de închiriat), autorizate.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare folosind operatori statisticiSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TOUR-PA pus la dispoziția nerezidenților de către proprietarii (administratorii) structurilor de cazare turistică private oferite spre închiriere.Periodicitate: TrimestrialPerioada de referință: Trimestrul calendaristicPerioada de înregistrare/colectare a datelor: ultima lună a trimestrului de referințăLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile raportoare la direcțiile teritoriale de statistică: T+10;b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: T+20.
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Numărul de nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică private oferite spre închiriere, pe țări de rezidență, mijlocul de transport utilizat pentru a sosi în România, motivul călătoriei în România, cheltuielile preconizate a se efectua în România și defalcarea lor pe grupe de cheltuieli, pe țări de rezidență, în funcție de motivul călătoriei, după modalitatea de plată a cheltuielilor.Tipul de serii de date: TrimestrialProfilul de prelucrare a datelor: NaționalPublicații realizate: "Cheltuielile turistice ale nerezidenților", "Contul Satelit de Turism".Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrația prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Banca Națională a României, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alți utilizatori.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de diseminare a datelor: T+85 - "Cheltuielile turistice ale nerezidenților"Termen de difuzare a publicației: T+85

  COMENSURAREA CHELTUIELILOR REZIDENȚILOR PENTRU DEPLASĂRILE OFICIALE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica turismuluiObiectivul: Comensurarea cheltuielilor pentru deplasările oficiale cu o durată mai mică de un an, ale personalului angajat, în interesul angajatorului.Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondajCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Structuri ale administrației publice centrale (Guvern, Parlament, ministere, agenții guvernamentale); structuri ale administrației publice locale, Regii autonome, BNR și bănci comerciale, societați comerciale, mari corporații multinaționale, universități, spitale și clinici universitare, cluburi sportive.Numărul de unități observate: circa 4.000Principalele variabile incluse în cercetare: Cheltuielile rezidenților pentru deplasări oficiale pe categorii de cheltuieli și țări.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Structuri ale administrației publice centrale (Guvern, Parlament, ministere, agenții guvernamentale); structuri ale administrației publice locale, Regii autonome, BNR și bănci, societăți comerciale, mari corporații multinaționale, universități, spitale și clinici universitare, cluburi sportive.Modul de colectare a datelor primare: Electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin Portalul WEB.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristicLocul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile raportoare la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 23.04.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 26.05.2020 (realizat)
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Cheltuielile rezidenților pentru deplasări oficiale, pe categorii de cheltuieli, care se vor utiliza la reîntregirea informației statistice necesară calculului Contului Satelit de Turism.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalPublicații realizate: Datele se regăsesc în publicația "Contul Satelit de Turism"Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrația prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Banca Națională a României, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism, alți utilizatori.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.
  1.9.2. Transporturi
  LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

  LUNGIMEA DRUMURILOR PUBLICE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica transporturilorObiectivul: Producerea de date statistice privind lungimea drumurilor naționale - autostrăzi și drumuri europene, a drumurilor județene și comunale și actualizarea bazelor de date specifice.Tipul de cercetare: Surse administrativeCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderi care administrează rețeaua drumurilor publiceNumărul de unități observate: 43Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea drumurilor publice naționale, județene, comunale, pe tipuri de acoperământ.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR, Consiliile județene și comunale și Consiliul General al Municipiului București.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Portal WEB și chestionarul statistic DP.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Consiliile Județene și comunale la direcțiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 30.01.2020 (realizat);b) CNAIR la INS - sediul central: 30.01.2020 (realizat);c) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central/Portal WEB: 14.02.2020 (realizat) .
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Lungimea totală a drumurilor naționale, județene și comunale, pe tipuri de îmbrăcăminte.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe.Bazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: EUROSTAT/UNECE/ITF - Baza de date completată prinChestionarul Comun, Baza de date REGWEB.Publicații realizate: "Lungimea căilor de transport, la sfârșitul anului 2019"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, alte instituții ale administrației publice, mass-media;b) externi: EUROSTAT - la cerere.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: la cerereTermene de diseminare a datelor:a) 24.04.2020 - comunicat de presă (realizat);b) 29.05.2020 - TEMPO (realizat).Termen de difuzare a publicației: 24.04.2020 (realizat)

  STRĂZILE ORĂȘENEȘTI
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica transporturilorObiectivul: Caracterizarea infrastructurii publice de străzi orășenești și spații verzi.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Totalitatea consiliilor locale municipale și orășeneștiNumărul de unități observate: circa 330Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafața intravilană a orașului, lungimea totală a străzilor și a celor modernizate, suprafața spațiilor verzi.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Consiliile locale municipale și orășeneștiModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și electronic prin Portalul WEB.Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SO și Portalul WEB.Periodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:a) Unitățile raportoare la direcțiile teritoriale de statistică: 07.02.2020 (realizat);b) Direcțiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 27.03.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Lungimea totală a străzilor, a celor modernizate, suprafața în intravilan, suprafața spațiilor verzi.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe și localități.Bazele de date ale INS: TEMPO și eDemos - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS:www.insse.ro.Publicații realizate: "Activitățile privind utilitatea publică de interes local"Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României", "Statistică teritorială", "Starea sociala și economică a României - date statistice".Beneficiarii rezultatelor:interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, alte ministere, Banca Națională a României, Academia Română, institute de cercetare, organizații sindicale, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, instituții bancare și financiare, biblioteci și alți utilizatori.Modalități de diseminare: comunicat de presă; prin Direcția de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termene de diseminare a datelor:a) 17.07.2020 - comunicat de presă;b) 02.10.2020 - TEMPO.Termen de difuzare a publicației: 31.07.2020

  INFRASTRUCTURA ȘI MIJLOACELE DE TRANSPORT FEROVIAR
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica transporturilorObiectivul: Producerea de indicatori privind infrastructura și mijloacele de transport feroviar.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă și din surse administrative.Cadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderi care administrează rețeaua feroviară și întreprinderi de transport feroviar care dețin mijloace de transport feroviar.Numărul de unități observate: 7Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea liniilor de cale ferată - ecartament normal, îngust, larg; vehicule în inventar la 31 decembrie - locomotive, vagoane.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Societatea de Administrare Active Feroviare, Compania Națională de Căi Ferate - CFR SA.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic MT CFPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:Unitățile raportoare la INS - sediul central: 30.01.2020 (realizat).
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Lungimea totală desfășurată a căii ferate - electrificată/neelectrificată; lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare - electrificată/neelectrificată; numărul total de: locomotive, vagoane pentru trenuri de marfă, vagoane pentru pasageri;Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe.Bazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: EUROSTAT/UNECE/ITF - Baza de date completată prin Chestionarul Comun, Baza de date REGWEB.Publicații realizate: "Mijloace de transport și vehicule înmatriculate în circulație la sfârșitul anului și accidente de circulație rutieră, în anul 2019" și "Lungimea căilor de transport, la sfârșitul anului 2019".Alte publicații în care se regăsesc datele: "Anuarul statistic al României"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, alte ministere, alte instituții ale administrației publice, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT - la cerere.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin serviciile, birourile/compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: AnualTermen de diseminare a datelor: 06.07.2020 - TEMPOTermen de difuzare a publicațiilor:a) 29.05.2020 - "Mijloace de transport și vehicule înmatriculate în circulație la sfârșitul anului și accidente de circulație rutieră, în anul 2019" (realizat);b) 24.04.2020 - "Lungimea căilor de transport, la sfârșitul anului 2019" (realizat)

  LUNGIMEA ȘI CAPACITATEA CONDUCTELOR MAGISTRALE
  PENTRU TRANSPORTUL PRODUSELOR PETROLIERE ȘI GAZELOR
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica transporturilorObiectivul: Producerea de date statistice pentru caracterizarea rețelei de conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere și gazelor.Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivăCadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Întreprinderi care administrează rețeaua conductelor magistrale pentru transportul produselor petroliere și a gazelor.Numărul de unități observate: 2Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea conductelor magistrale pentru produse petroliere și gaze.
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Întreprinderi care administrează conducte petroliere magistrale.Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic MT-CMPeriodicitate: AnualPerioada de referință: Anul calendaristic 2019Locul și termenul limită de transmitere a datelor:Unitățile furnizoare la INS - sediul central: 23.01.2020 (realizat)
  3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ȘI TERMENELE DE DISEMINARE
  Principalii indicatori rezultați: Lungimea totală a conductelor pentru produse petroliere, țiței, gazolină, gaze naturale și etan; capacitatea de transport - mii tone/zi.Tipul de serii de date: AnualProfilul de prelucrare a datelor: NaționalBazele de date ale INS: TEMPO - informațiile și datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro.Bazele de date ale organizațiilor internaționale: EUROSTAT/UNECE/ITF - Baza de date completată prin Chestionarul Comun.Publicații realizate: "Lungimea căilor de transport la sfârșitul anului 2019"Beneficiarii rezultatelor:a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, alte ministere, alte instituții ale administrației publice, mass-media, alți utilizatori;b) externi: EUROSTAT/UNECE/ITF.Modalități de diseminare: prin Direcția de diseminare date statistice; prin serviciile, birourile/compartimentele de diseminare ale DRS și DJS.Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: la cerereTermen de diseminare a datelor: 06.07.2020 - TEMPOTermen de difuzare a publicației: 24.04.2020 (realizat)

  ÎNMATRICULĂRI NOI DE VEHICULE RUTIERE
  1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ȘI CONȚINUTUL CERCETĂRII
  Domeniul statistic: Statistica transporturilorObiectivul: Producerea de date statistice privind numărul de înmatriculări noi de vehicule rutiere.Cadrul legalNațional:a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordin al Președintelui INS de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.European: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.Sfera de cuprindere: Înmatriculări noi de vehicule rutiereNumărul de unități observate: 1Principalele variabile incluse în cercetare: Înmatriculări noi de autovehicule rutiereSursa datelor: Surse administrative
  2. FLUXUL INFORMAȚIILOR
  Unitățile furnizoare de date: Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Regim Permise de Conducere șiÎnmatriculare a VehiculelorInstituții colaboratoare: Ministerul Afacerilor InterneModul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrareSuportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TR 4Periodicitate: TrimestrialPerioada de referință: TrimestrulLocul și termenul limită de transmitere a datelor:Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din Ministerul Afacerilor Interne la INS - sediul central: T+20.