SISTEM din 20 august 2020de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 bis din 26 august 2020  Notă
  Pus în aplicare prin NORMA nr. 34 din 20 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 780 din 26 august 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile semestriale1.1.1. - Prevederi generale1. Raportările contabile semestriale se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 30 iunie a anului de raportare, astfel:a) pentru asigurători, reasiguratori și subunitățile acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și d) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor, denumită în continuare Normă - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 41/2015,b) pentru companii de brokeraj și subunitățile acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și d) din Normă - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 36/2015,c) pentru Fondul de garantare a asiguraților - Norma nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, cu completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 15/2016, norme care se aplică împreună cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Completarea raportărilor contabile semestriale se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la capitolul 12 din anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, la capitolul 12 din anexa la Norma A.S.F. nr. 36/2015, respectiv la capitolul 10 din anexa la Norma A.S.F. nr. 15/2016, după caz. Asigurătorii autorizați să practice categoria de asigurări de viață și clasele de asigurări de accidente și asigurări de sănătate utilizează conturile sintetice aferente asigurărilor de viață.3. Formularele care compun raportările contabile semestriale se completează în lei. Această unitate monetară se va trece pe fiecare formular în parte.4. (1) Pentru întocmirea raportărilor contabile semestriale, asigurători, reasigurătorii și companiile de brokeraj care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică, care desfășoară activitate și au sediul în străinătate, verifică și centralizează balanțele de verificare ale acestora, evaluează în lei rulajele și soldurile exprimate în valută din balanțele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României din ultima zi a perioadei de raportare, și le centralizează cu balanța de verificare întocmită pentru operațiunile economico - financiare desfășurate în țară.(2) În situația în care operațiunile subunităților proprii în străinătate au fost evidențiate în cursul perioadei atât în valută, cât și în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile semestriale ale persoanei juridice din țară, vor fi preluate ca atare soldurile și rulajele conturilor exprimate în lei.5. (1) Formularele care compun raportările contabile semestriale se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) și (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv administrator și director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul companiilor de brokeraj și al subunităților (fără personalitate juridică stabilite în România conform Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, formularele care compun raportările contabile semestriale pot fi semnate și de persoanele prevăzute la art. 28 alin. (11) și (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv administrator și persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.1.1.2. - Prezentarea și modul de completare a raportărilor contabile semestriale6. Asigurătorii și reasigurătorii întocmesc și depun raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare:a) Bilanț (cod 01);b) Contul de profit și pierdere compus din:(i) contul tehnic al asigurării generale (cod 02);(ii) contul tehnic al asigurării de viață (cod 03);(iii) contul netehnic (cod 04);c) Date informative (cod 05).7. Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative întocmesc și prezintă și situațiile prevăzute la capitolul 15, subsecțiunea 15.2.4. din anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, astfel:a) Situația activelor, pasivelor și capitalurilor propriib) Situația veniturilor și cheltuielilor.8. Companiile de brokeraj întocmesc și depun raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare:a) Bilanț (cod 01);b) Contul de profit și pierdere (cod 02);c) Date informative (cod 03).9. Subunitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și d) din Normă depun la A.S.F. și la unitățile teritoriale ale M.F.P. raportări contabile semestriale compuse din formularele menționate la pct. 6 și 7 sau la pct. 8, în funcție de specificul activității desfășurate (asigurare/reasigurare sau intermediere în asigurări).10. Fondul de garantare a asiguraților întocmește și depune raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare:a) Bilanț (cod 10);b) Cont de profit și pierdere (cod 20);c) Date informative (cod 30).11. Modelul formularelor care compun raportările contabile semestriale, menționate la pct. 6 - 8 și 10, și corelațiile formularelor pentru entitățile cărora li se aplică prezenta Normă sunt prezentate în Capitolul 2 din prezenta anexă12. (1) Entitățile cărora li se aplică prezenta anexă completează datele de identificare cum ar fi: denumirea entității adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului, dacă e cazul, precum și pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, citeț, fără a folosi prescurtări ori inițiale. În căsuțe se trec codurile care delimitează încadrarea entităților.(2) Entitățile completează codul privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.(3) Entitățile completează în mod corect pe prima pagină a formularului "Bilanț" datele prevăzute la alin. (1) și (2), astfel încât să fie posibilă identificarea societății.(4) Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut la Capitolul 1, secțiunea 1.2 din prezenta anexă.(5) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere și de subunitățile prevăzute la pct. 9, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăților cărora le aparțin.(6) Entitățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.(7) În cazul subunităților prevăzute la pct. 9, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie a anului de raportare întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.13. (1) Raportările contabile semestriale se întocmesc pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului de raportare, corelate cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar - contabile aferente perioadei de raportare având în vedere principiile contabile generale prevăzute de Norma A.S.F. nr. 41/2015, Norma A.S.F. nr. 36/2015, respectiv de Norma A.S.F. nr. 15/2016, după caz.(2) În formularele contului de profit și pierdere, respectiv în formularul "Situația veniturilor și cheltuielilor", datele care se raportează sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare și sunt preluate din conturile cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie a anului de raportare.(3) În formularul "Date informative", la rândurile 01 și 02 coloana 1, asigurătorii, reasiguratorii și companiile de brokeraj care au în subordine subunități înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plățile restante se înscriu sumele de la sfârșitul perioadei de raportare care au depășit termene de plată prevăzute în contracte sau acte normative.1.1.3. - Modalitatea și termenul de depunere a raportărilor contabile semestriale14. (1) Asigurătorii, reasigurătorii, companiile de brokeraj și subunitățile acestora de la art. 2 alin. (1) lit. c) și d) din Normă, depun raportările contabile la 30 iunie a anului de raportare, astfel:a) la Autoritatea de Supraveghere Financiară:(i) în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicația ASF - EWS (https://repapp.csa-isc.ro/PROD Front) și(ii) pe suport hârtie (formatul din aplicația ASF - EWS, https://repapp.csa- isc.ro/PROD_Front), semnate conform legii și prevederilor prezentei anexe, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum și o copie după balanța de verificare a conturilor sintetice; companiile de brokeraj vor depune, suplimentar, și o copie a balanței de verificare a conturilor analitice, semnată de persoanele în drept;b) la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice:(i) în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale M.F.P. sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau(ii) numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.(2) Fondul de garantare a asiguraților depune raportările contabile semestriale, astfel:a) la A.S.F. pe suport hârtie, semnate conform legii și prevederilor prezentei anexe, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) și în format electronic în fișiere de tip .xls;b) la unitățile teritoriale ale M.F.P. în formatul prevăzut la alin. (1) lit. b).(3) Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale, menționat la alin. (1) lit. b), conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de M.F.P., care este pus la dispoziția entităților gratuit de către unitățile teritoriale ale M.F.P. sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.(4) Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale, generat prin programul de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.15. Raportările contabile semestriale se depun la A.S.F. și la unitățile teritoriale ale M.F.P. până cel târziu la data de 16 august a anului de raportare, excepție făcând raportările contabile aferente semestrului I al anului 2020 care se depun până cel târziu la data de 30 septembrie 2020.16. Nedepunerea raportărilor contabile semestriale la termenul prevăzut la pct. 7, a formularelor listate, semnate, potrivit legii, sau a declarațiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) din Normă, după caz, se sancționează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, și prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Nomenclator - forme de proprietate17. Nomenclatorul formelor de proprietate se prezintă astfel: COD DENUMIRE 10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT 12 Societăți cu capital integral de stat 15 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social 16 Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome 20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat și privat) PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%) 21 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin 22 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin 23 Societăți cu capital de stat și privat autohton 24 Societăți cu capital de stat și privat străin PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%) 25 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin 26 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin 27 Societăți cu capital de stat și privat autohton 28 Societăți cu capital de stat și privat străin 29 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora 30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin) 34 Societăți pe acțiuni 35 Societăți cu răspundere limitată  +  Capitolul II Formulare privind raportarea contabilă semestrială  +  Secţiunea 1 Asigurători și reasiguratori18. Formularul de bilanț pentru asigurători și reasiguratori este următorul:
  BILANȚ
  la data de 30 iunie
  Județul ________________ |_|_|Forma de proprietate _________|_|_|
  Persoana juridică ________________Activitatea preponderentă
  Adresa: localitatea _______________,(denumire clasă CAEN) ___________
  sectorul ________, str.________ nr.____
  bl. ______, sc. ____, ap. ______Cod clasă CAEN _________|_|_|_|_|
  Telefon ________, fax _________Cod unic de înregistrare
  Număr din registrul comerțului _________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  01- lei -
  Denumirea elementuluiNr.rd.Sold an curent la:
  01 ianuarie30 iunie
  AB12
  ACTIV
  AACTIVE NECORPORALE
  I. Imobilizări necorporale
  1.Cheltuieli de constituire (501-58011-58021-58031)01
  2.Cheltuielile de dezvoltare (503-58013-58023-59013- 59023-58033-59033)02
  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și active similare (505-58015-58025-59015-59025-58035-59035)03
  4. Fondul comercial (507-58017-58027-58037)04
  5. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (524)05
  6. Alte imobilizări necorporale (508-58018-58028-59018- 59028-58038-59038)06
  TOTAL (rd. 01 la 06)07
  BPLASAMENTE
  1. Plasamente în imobilizări corporale și în curs
  1. Terenuri și construcții (211-281-291)08
  2. Avansuri și plasamente în imobilizări corporale în curs (231+232-293)09
  TOTAL (rd. 08 + 09)10
  11. Plasamente deținute la entitățile afiliate, entitățile asociate, entități controlate în comun și alte plasamente în imobilizări financiare
  1.Titluri de participare deținute la entități afiliate (261 - 29611-29621-29661)11
  2.Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților afiliate (26711+26721 !-26731+26741-29615- 29625+26751 +26761 -29665)12
  3. Participări la entitățile asociate și entități controlate în comun (262+263-29613-29623-29663)13
  4. Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (26713+26723+267 53+26743-29617- 29627+26752+26762-29667)14
  5. Alte plasamente în imobilizări financiare (265+26712+26714+26722+26724+26732 +26734+26742+26744-29614-29616-29619-29624-29626- 29629+26753+26763-29664-29669)15
  TOTAL (rd. 11 la 15)16
  III. Alte plasamente financiare
  1. Acțiuni, alte titluri cu venit variabil și unități la fondurile comune de plasament (2711+2712+273-29711-29713- 29721-29723+2713-29731-29733)17
  2. Obligațiuni și alte titluri cu venit fix(2721+2722-29712-29722+2723-29732+din ct.473*1)-dinct.474*1))18
  3. Părți în fonduri comune de investiții (274-29714-29724- 29734)19
  4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631)20
  5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632)21
  6. Depozite la instituțiile de credit (26717+26727+26737+26747-29641 - 29651 +26754+26764-2967)22
  7. Alte plasamente financiare (26718+26738+26758+278- 29718-29728-29738)23
  TOTAL (rd. 171a 23)24
  IV. Depozite la societăți cedente (268-29642-29652)25
  cPLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANȚILOR (241-294)26
  TOTAL PLASAMENTE (rd. 10+16+24+25+26)27
  DPARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE
  I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale
  1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (395)28
  2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3922)29
  3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (397)30
  4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare
  a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare (3992)31
  b) Partea din rezerva de catastrofa aferentă contractelor cedate în reasigurare (3991)32
  c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (3993)33
  TOTAL (rd. 28 la 33)34
  II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viață
  1. Partea din rezerva matematică aferentă contractelor cedate în reasigurare (391)35
  2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (398)36
  3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3921)37
  4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (396)38
  5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (393)39
  TOTAL (rd. 35 la 39)40
  III. Partea din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractanților cedată în reasigurare (394)41
  TOTAL (rd. 34+40+41)42
  ECREANȚE
  Sume de încasat de la entitățile afiliate (4511+4518-495)43
  Sume de încasat de la entități asociate și entități controlate în comun (4521+4528-495)44
  TOTAL (rd. 43+44)45
  I. Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă
  Asigurați (401 *-491)46
  Intermediari în asigurări (404-491)47
  Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă (4051+4052-491)48
  TOTAL (rd. 46 la 48)49
  II. Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare(411*+412*-491)50
  III. Alte creanțe(425+4282+431*+436*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+ 444*+445+446*+447*+448*+4581+461 +464+475*- 496+54512+54522+4284+4384+54532)51
  IV. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (456- 495)52
  V. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.465)52a
  FALTE ELEMENTE DE ACTIV
  I. Imobilizări corporale și stocuri
  1. Instalații tehnice și mașini(51112+51113+51114+51122+51123+51124-58112-58113-58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114-59122-59123-59124+51132+51133+51131-58132-58133-58134-59132-59133-59134)53
  2. Alte instalații, utilaje și mobilier (51116+51126-58116- 58126-59116-59126+51136-58136-59136)54
  3. Avansuri și imobilizări corporale în curs (5211+5212+ 5221+5222-59211 -59221 +5213+5223-59231)55
  TOTAL (rd. 53 la 55)56
  Stocuri
  4. Materiale consumabile (531+532-593-594)57
  5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 461)58
  TOTAL (rd. 57+58)59
  11. Casa și conturi la bănci(543+544+547+548+551+552)60
  III. Alte elemente de activ (542-596)61
  GCHELTUIELI IN AVANS
  I. Dobânzi și chirii înregistrate în avans (471)62
  II. Cheltuieli de achiziție reportate TOTAL (rd. 64+65)63
  1. Cheltuieli de achiziție reportate privind asigurările generale (4722)64
  2. Cheltuieli de achiziție reportate privind asigurările de viață (4721)65
  III. Alte cheltuieli înregistrate în avans (473- din ct.473*1))66
  TOTAL (rd. 62+63+66)67
  TOTAL ACTIV (rd.07+27+42+45+49+50+51-52+52a+56+59+60+61 +67)68
  PASIV
  ACAPITAL ȘI REZERVE
  1. Capital
  Capital social (1011+1012+1013) din care:69
  - capital subscris vărsat (10112+10122+10132)70
  Elemente asimilate capitalului (fondul de dotare al sucursalelor din România care aparțin persoanelor juridice din străinătate) (ct.102)71
  Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103)Sold C72
  Sold D73
  II. Prime de capital (1041+1042+1043)74
  III. Rezerve din reevaluare (1051+1052+1053)75
  IV. Rezerve
  1. Rezerve legale (10611 + 10621 + 10631)76
  2. Rezerve statutare sau contractuale (10613+10623+10633)77
  3.Alte rezerve (10618+10628+10638)78
  Total (rd. 76 la 78)79
  Acțiuni proprii (1091+1092+1093)80
  Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 141)81
  Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 149)82
  TOTAL (rd. 69+71+72-73+74+75+79-80+81-82)83
  V Rezultatul reportat
  1. Rezultatul reportat reprezentând prifitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (11711+11721+11731)Sold C84
  Sold D85
  2. Rezultatul reportat prove rt din adoptarea pentru prima dată a IAS .nai puțin IAS 29 (11712+11722+11731)Sold C86
  Sold D87
  3. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (11713+11723+11733)Sold C88
  Sold D89
  4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (11714+11724+11734)Sold C90
  Sold D91
  5. Rezultatul reportat provenit din surplusul realizat din rezerve din reevaluare (11715+11725+11735)Sold C92
  Sold D93
  Sold C94
  6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene (11716+11726+11736)Sold D95
  VI. Rezultatul exercițiului (121)Sold C96
  Sold D97
  VII. Repartizarea profitului (129)98
  TOTAL (rd. 83+84-85+86-87+88-89+90-91+92-93+94- 95+96-97-98)99
  BDATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633)100
  CREZERVE TEHNICE
  I. Rezerve tehnice privind asigurările generale(rd. 102+103+104+107)101
  1. Rezerva de prime privind asigurările generale (315)102
  2. Rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri privind asigurările generale (332)103
  3. Rezerva de daune privind asigurările generale (rd. 105+106)104
  a) Rezerva de daune avizate (3271)105
  b) Rezerva de daune navizate (3272)106
  4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări generale (rd. 108+109+110)107
  a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334)108
  b) Rezerva de catastrofă (333)109
  c) Alte rezerve tehnice (335)110
  II. Rezerve tehnice privind asigurările de viață(rd. 112+113+114+115+118)111
  1. Rezerve matematice (311)112
  2. Rezerva de prime asigurări de viață (318)113
  3. Rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri privind asigurările de viață (312)114
  4. Rezerva de daune privind asigurările de viață (rd. 116+117)115
  a) Rezerva de daune avizate (3261)116
  b) Rezerva de daune neavizate (3262)117
  5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de viață (313)118
  TOTAL (rd. 101+111)119
  DREZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTAȚILOR (314)120
  EPROVIZIOANE
  1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (15115+15125+15135+15117+15127+15137)121
  2. Provizioane pentru impozite (15116+15126+l 5136)122
  3. Alte provizioane(15111 + 15113+15114+15118+15121+15123+15124+15128+15131+15134+15138+15112+15122+15132+15133)123
  TOTAL (rd. 121 la 123)124
  FDEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI(1651+1652+16818+16828)125
  GDATORII
  Sume datorate entităților afiliate(16411+16421+16815+16825+26911+26921+4511**+4518**+16431+16835+26931)126
  Sume datorate entităților asociate și controlate în comun (16412+16422+16816+16826+26912+26913+26922+2692 3+4521**+4528**+l6432+16836+26932+26933)127
  1. Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă(402+404+405**)128
  II. Datorii provenite din operațiuni de reasigurare(411**+412**)129
  III. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni(16114+16115+16117+16118+16124+16125+16127+1612 8+16811 + 16821-1691-1692)130
  IV. Sume datorate instituțiilor de credit(16211+16212+16214+16215+16217+16221+16222+16224+16225+16227+16812+16822+16832+16231+16232+16234+16235+16237)131
  V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale(16213+16216+16223+16226+1671 + 1672+16817+16827+ 421+422+423+426+427+424+429+4281**+431**+436** +437**+4381+441**+4423+4428**+443**+444**+446* *+447**+448**+4551+4558+457+4582**+462+463+475 **+249+279+549+54511+54521+5+61+5462+1673+1623 3+16236+4283+4383+16837+54531 +5463+26914+26924 +26934)132
  TOTAL (rd. 126 la 132 )133
  HVENITURI ÎN AVANS
  I. Subvenții pentru investiții (4761+4762+4763)134
  II. Venituri înregistrate în avans (4741+4742+4743- din ct.474*1))135
  TOTAL (rd. 134+135)136
  TOTAL PASIV(rd.99+100+119+120+124+125+133+136)137
  * soldurile debitoare ale conturilor respective ** soldurile creditoare ale conturilor respective *1) analitic distinct aferent evaluării conform pct. 121^1 și 121^2 din reglementările contabile menționate la pct. (1) lit. a) din prezenta anexă
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele ......................Numele și prenumele .......................
  Semnătura .................Calitatea
  Semnătura...........................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional.......................................................
  19. Formularele care compun contul de profit și pierdere pentru asigurători și reasigurători sunt următoarele:1. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE la data de 30 iunie
  02- lei -
  Denumirea indicatorilorNrrdRealizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  1. Venituri din prime, nete de reasigurare
  a) venituri din prime brute subscrise (+)01
  b) prime cedate în reasigurare (-)02
  c) variația rezervei de prime (+/-)03
  d) variația rezervei de prime, cedate în reasigurare (+ /-)04
  TOTAL (rd. 01-02-03+04)05
  2. Cota din venitul net (diferența între veniturile și cheltuielile din plasamente) al plasamentelor transferată din contul netehnic (+)06
  3. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare (+)07
  4. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare
  a) daune plătite (rd. 09-10)08
  - sume brute09
  - partea reasigurătorilor (-)10
  b) variația rezervei de daune, netă de reasigurare (+/-)11
  TOTAL (rd. 08+11)12
  5. Variația altor rezerve tehnice, nete de reasigurare, din care:
  a) Variația rezervei pentru riscuri neexpirate (+/-)13
  b) Variația rezervei de catastrofă (+/-)14
  c) Variația altor rezerve tehnice (+/-)15
  TOTAL (rd. 13+14+15)16
  6. Variația rezervei pentru participare la beneficii și risturnuri (+/-)17
  7. Cheltuieli de exploatare nete
  a) cheltuieli de achiziție18
  b) variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate (+/-)19
  c) cheltuieli de administrare20
  d) comisioane primite de la reasiguratori și participări la beneficii (-)21
  TOTAL (rd. 18-19+20-21)22
  8. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare23
  9. Rezultat tehnic al asigurării generale Profit (rd. 05+06+07-12-16-17-22-23)24
  Pierdere (rd. 12+16+17+22+23-05-06-07)25
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele ..................Numele și prenumele ..........................
  Semnătura ...................Calitatea
  Semnătura .............................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional............................................................
  2. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAȚĂ la data de 30 iunie
  03- lei -
  Denumirea indicatorilorNrrdRealizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  1. Venituri din prime, nete de reasigurare
  a) venituri din prime brute subscrise (+)01
  b) prime cedate în reasigurare(-)02
  c) variația rezervei de prime, netă de reasigurare (+/-)03
  TOTAL (rd. 01-02-03)04
  2. Venituri din plasamente
  a) Venituri din participări la societățile în care există interese de participare, din care:05
  - venituri din plasamente la societățile afiliate06
  b) Venituri din alte plasamente cu prezentarea distinctă a veniturilor din plasamente la societățile afiliate, din care:07
  - venituri provenind din terenuri și construcții08
  - venituri provenind din alte plasamente09
  c) Venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor10
  d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor11
  TOTAL (rd. 05+07+10+11)12
  3. Plus valori nerealizate din plasamente13
  4. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare14
  5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare TOTAL (rd. 16+19)15
  a) sume plătite (rd. 17-18)16
  - sume brute17
  - partea reasigurătorilor (-)18
  b) variația rezervei de daune (+/-) (rd. 20-21 )19
  - suma brută20
  - partea reasiguratorilor (-)21
  6. Variația rezervelor tehnice privind asigurările de viață TOTAL (rd. 23+26+29)22
  a) variația rezervei matematice (rd. 24-25)23
  - suma brută24
  - partea reasigurătorilor (-)25
  b) variația rezervei pentru participare la beneficii și risturnuri (rd. 27-28)26
  - suma brută27
  - partea reasigurătorilor (-)28
  c) variația altor rezerve tehnice (rd. 30-31)29
  - suma brută30
  - partea reasigurătorilor (-)31
  7. Variația rezervei matematice aferente asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractantului cedată în reasigurare (+/-) TOTAL (rd. 33-34)32
  - suma brută33
  - partea reasigurătorilor34
  8. Cheltuieli de exploatare nete:
  a) cheltuieli de achiziții35
  b) variația sumei cheltuielilor de achiziții reportate36
  c) cheltuieli de administrare37
  d) comisioane primite de la reasigurători și participări la beneficii (-)38
  TOTAL (rd. 35-36+37-38)39
  9. Cheltuieli cu plasamente:
  a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile40
  b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor de valoare pentru plasamente41
  c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor42
  TOTAL (rd. 40+41+42)43
  10. Minus valori nerealizate din plasamente44
  11. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare45
  12. Cota din venitul net al plasamentelor transferată în contul netehnic46
  13. Rezultatul tehnic al asigurării de viațăProfit (rd. 04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45-46)47
  Pierdere (rd. 15+22+32+39+43+44+45+46-04-12-13-14)48
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele ..................Numele și prenumele ..........................
  Semnătura ...................Calitatea
  Semnătura .............................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional............................................................
  3. CONTUL NETEHNIC la data de 30 iunie
  04- lei -
  Denumirea indicatorilorNr.rd.Realizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  1. Rezultatul tehnic al asigurării generale
  Profit (F04.01=F02.24)01
  Pierdere (F04.02=F02.25)02
  2. Rezultatul tehnic al asigurării de viațăProfit (F04.03=F03.47)03
  Pierdere (F04.04=F03.48)04
  3. Venituri din plasamente
  a) Venituri din participări la entități asociate și controlate în comun05
  b) Venituri din plasamente la entitățile afiliate06
  c) Venituri din alte plasamente, din care:07
  - venituri provenind din terenuri și construcții08
  - venituri provenind din alte plasamente09
  d) Venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor10
  e) Venituri provenind din realizarea plasamentelor11
  TOTAL (rd. 05+06+07+10+11)12
  4. Plus valori nerealizate din plasamente13
  5. Cota din venitul net al plasamentelor transferată din contul tehnic al asigurării de viață14
  6. Cheltuieli cu plasamentele TOTAL (rd. 16+17+18)15
  a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile16
  b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor de valoare pentru plasamente17
  c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor18
  7. Minus valori nerealizate din plasamente19
  8. Cota din venitul net al plasamentelor transferată în contul tehnic al asigurărilor generale20
  9. Alte venituri netehnice21
  10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele și ajustările de valoare22
  11. Venituri din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*23
  12. Cheltuieli din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*24
  13. Profit din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* (rd. 23-24)25
  14. Pierdere din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* (rd. 24-23)26
  15. Rezultatul curentProfit (rd. 01 -02+03-04+12+13+14-15-19-20+21 -22 -25-26)27
  Pierdere (rd. 02-01 +04-03-12-13-14+15+19+20-21 +22+26-25)28
  16. Alte venituri29
  17. Alte cheltuieli30
  18. Rezultatul extraordinarProfit (rd. 29-30)31
  Pierdere (rd. 30-29)32
  19. Venituri totale33
  20. Cheltuieli totale34
  21. Rezultatul brutProfit (rd. 33-34); (rd. 27+31);35
  Pierdere (rd. 34-33); (rd. 28+32)36
  22. Impozit pe profit37
  23. Alte impozite (care nu figurează la pozițiile precedente)38
  24. Rezultatul net al perioadei de raportareProfit (rd. 35-37-38) (F04.39=F01.96)39
  Pierdere (rd. 36+37+38); (rd. 37+38-35) (F04.40=F01.97)40
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele ..................Numele și prenumele ..........................
  Semnătura ...................Calitatea
  Semnătura .............................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional............................................................
  20. Formularul Date informative pentru asigurători și reasiguratori este următorul:
  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie
  05- lei -
  I. Date privind rezultatul înregistratNr.rd.Nr. unitățiSume - lei -
  12
  Societăți care au înregistrat profit (F05.01.2=F01.96.2)01
  Societăți care au înregistrat pierdere (F05.02.2=F01.97.2)02
  II. Date privind plățile restanteNr.rd.Totalcol.2+3din care:
  PentruactivitateacurentăPentru activitatea de investiții
  AB123
  Plăți restante - total (rd. 04+08+12+18 la 20+22) din care:03
  Obligații restante provenite din operațiuni de asigurare directă (din ct. 402+404+405 SC)Total (rd. 05+06+07), din care:04X
  -peste 30 zile05X
  -peste 90 zile06X
  -peste 1 an07X
  Obligații restante provenite din operațiuni de reasigurare (din ct. 411+412 SC)Total (rd. 09+10+11), din care:08X
  -peste 30 zile09X
  -peste 90 zile10X
  -peste 1 an11X
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -total (din rd. 13 la 17) din care:12
  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate (din ct. 4311+4312+43151+43161)13
  - Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate (din ct. 4313+4314+43152+43162)14
  - Contribuția pentru pensia suplimentară15
  - Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (din ct. 4371 +4372+4373+4374)16
  - Alte datorii sociale (din ct. 4381+4383)17
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri (din ct. 443+447)18
  Obligații restante față de alți creditori (din ct. 16+164 +167 +168+269+279+421+423+426+ 427 +4281 +451+457+4582+462+4283)19
  Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: (din ct.436+441+442+444+446+448)20
  -contribuția asiguratorie pentru muncă21
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale (din ct. 441+442+444 +446+448)22
  III. Număr mediu de salariațiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Număr mediu de salariați23
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie24
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restanteNr. rd.Sume - lei-
  AB1
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*1)25
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:26
  - impozitul datorat la bugetul de stat27
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:28
  - impozitul datorat la bugetul de stat29
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:30
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor31
  - subvenții aferente veniturilor, din care:32
  - subvenții pt. stimularea ocupării forței de muncă*)33
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:34
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar integral de stat35
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat36
  V. Tichete acordate salariațilorNr.rd.Sume - lei-
  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților (ct. 645)37
  VI. Alte informațiiNr.rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 524), din care:38
  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 524)39
  avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 524)40
  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 522), din care:41
  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 522)42
  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 522)43
  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 45 + 54), din care:44
  Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni în sume brute ct. 261+263+265) (rd. 46 la 51+53), din care:45
  - acțiuni cotate emise de rezidenți46
  - acțiuni necotate emise de rezidenți47
  - părți sociale emise de rezidenți48
  - obligațiuni emise de rezidenți49
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți50
  - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:51
  -dețineri de cel puțin 10%52
  - obligațiuni emise de nerezidenți53
  Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:54
  - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)55
  - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)56
  Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 461), din care:57
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 461)58
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 461)59
  Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă, Total (rd. 61 +67 + 73), din care:60
  Asigurați - total (rd. 62 +66), (ct. 401), din care:61
  Creanțe de la asigurați aflate în termenul de scadență stabilit în contractele de asigurare/polițe din ct. 401 (de la rd. 63 la 65)62
  - până în 30 zile63
  - între 31 și 90 zile64
  - peste 90 zile65
  Creanțe de la asigurați care au depășit termenul de scadență (inclusiv termenul de păsuire) stabilit în contractele de asigurare/polițe (din ct. 401 SD)66
  Intermediari în asigurări - total (rd. 68+72) (ct. 404 SD)67
  Intermediari în asigurări privind primele de asigurare intermediate aflate în termenul de scadență stabilit în contractele de mandat (rd. 69 la rd. 71)68
  - până în 30 zile69
  - între 31 și 90 zile70
  - peste 90 zile71
  Creanțe neîncasate de la intermediarii în asigurări la termenul de scadență stabilit (din ct. 404)72
  Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă - total (rd. 74 la 77) (ct. 405 SD)73
  - până în 30 zile74
  - între 31 și 90 zile75
  - peste 90 zile76
  - creanțe neîncasate la termenul de scadență stabilit (din ct. 405)77
  Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare (rd. 79 la 82) (ct. 411+412 SD)78
  - până în 30 zile79
  - între 31 și 90 zile80
  - peste 90 zile81
  - creanțe neîncasate de la reasiguratori la termenul de scadență stabilit (din ct. 411 și 412 SD)82
  Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 +4282+4284)83
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436+ 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482+4384+4484), (rd. 85 la 89)84
  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382+4384)85
  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)86
  - subvenții de încasat (ct. 445)87
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)88
  - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482+4484)89
  Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:90
  -creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:91
  -creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)92
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482+4384+4484)93
  Alte creanțe (ct. 451+452 +456 + 4581 +461 + 471 + 475), (rd. 95 la 97):94
  - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 451 +452+456+4581)95
  - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461+471+475)96
  - sumele preluate din ct. 552 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)97
  Dobânzi de încasat (ct. 54512+54522+54532), din care:98
  - de la nerezidenți99
  Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici**)100
  Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 271 + 272 + 273 + 274+278+din ct.473*2)-din ct.474*2)) (rd. 102 la 108):101
  - acțiuni cotate emise de rezidenți102
  - acțiuni necotate emise de rezidenți103
  - părți sociale emise de rezidenți104
  - obligațiuni emise de rezidenți105
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente106
  - acțiuni emise de nerezidenți107
  - obligațiuni emise de nerezidenți108
  Alte valori de încasat (ct. 548)109
  Casa în lei și în valută (rd. 111 + 112)110
  -în lei (ct. 54711+54721+54731)111
  - în valută (ct. 54714+54724+54734)112
  Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 114+ 116)113
  - în lei (ct. 54411+54421+54431), din care:114
  - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente115
  - în valută (ct. 54414+54424+54434), din care:116
  - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente117
  Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 119+120)118
  - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei(ct.543+54415+54425+54435+55111+55121+55131)119
  - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 54415+54425+54435+55112+55122+55132)120
  Datorii (rd. 122+125+128+129+132+134+ 135+136+139 +140+145+149+152+158) din care:121
  Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct 5461 + 5462+5463) (rd. 123 + 124)122
  - în lei123
  - în valută124
  Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului dc credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 1621 + 1622+1623) (rd. 126+127)125
  - în lei126
  - în valută127
  Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 16216+ 16226+16236+din ct. 168)128
  Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 163 +ct. 164 +ct. 165 +ct 167 +din ct. 168) (rd. 130+ 131)129
  - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute130
  - în valută131
  Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:132
  -valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)133
  Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă (ct. 402+404+405)134
  Datorii provenite din operațiuni de reasigurare (ct. 411+412)135
  Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.462), din care:136
  - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți137
  - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți138
  Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 426 + 427 + 4181+4283)139
  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 +436+ 437 + 4381+4383+441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 +4483), rd. (141 la 144)140
  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381+4383)141
  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436+441 +4423+ 4428+444+446)142
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)143
  - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481+4483)144
  Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:145
  -datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:146
  - cu scadența inițială mai mare de un an147
  - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)148
  Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) (rd. 150+151)149
  -sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice150
  -sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice151
  Alte datorii (ct. 429+ 451 + 452 + 455 + 457 + 4582 + 462 + 474+475+476 +249+269+279+549) (rd. 153 la 157)152
  - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (451+452+455+457+4582)153
  - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 429+462+474+-475)*3)154
  - subvenții nereluate la venituri (din ct. 476)155
  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 249+269+279+549)156
  -venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (sume din ct. 474)157
  Dobânzi de plătit (ct. 54511+54521+54531), din care:158
  - către nerezidenți159
  Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici**) sume din ct. 167160
  Capital subscris vărsat (ct. 10112+10122+10132), din care:161
  - acțiuni cotate*4)162
  - acțiuni necotate*5)163
  - părți sociale164XX
  - capital subscris vărsat de nerezidenți165
  Brevete și licențe (din ct. 505)166
  VII. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiNr.rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611+65621+65631)167
  Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 65612+65622+65632)168
  VIII. Capital social vărsatNr.rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  Suma- lei -%Suma- lei -%
  Capital social vărsat (ct. 1012)*6)(rd. 170+173+177+178+179+180) din care:169XX
  - deținut de instituții publice ( rd. 171+172), din care:170
  - deținut de instituții publice din subordonare centrală171
  - deținut de instituții publice din subordonare locală172
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care:173
  - cu capital integral de stat174
  - cu capital majoritar de stat175
  - cu capital minoritar de stat176
  - deținut de regii autonome177
  - deținut de societățile cu capital privat178
  - deținut dc persoane fizice179
  - deținut de alte entități180
  IX. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportatNr.rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  - Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat181
  ABan curent
  X. Repartizări trimestriale de dividende potrivit Legii nr. 163/2018*7)Nr.rd.Sume - lei -
  - dividendele trimestriale repartizate182
  XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice***)Nr.rd.Sume - lei -
  AB30 iunie an precedent30 iunie an curent
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice la (valoarea nominală), din care:183
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate184
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice la (cost de achiziție), din care:185
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate186
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator)– reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. **) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv A.S.F., societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. ***) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). *2) analitic distinct aferent evaluării conform pct. 121^1 și 121^2 din reglementările contabile menționate la pct. (1) lit. a) din prezenta anexă *3) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 476. *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii. *5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate. *6) La secțiunea "VIII Capital social vărsat" la rd. 170 la 180 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 169. *7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT*1),
  Numele și prenumele..............Numele și prenumele ..............
  Semnătura ............................Semnătura ..............
  Calitatea*2).......................
  *1) Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora. *2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel: director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii.
  21. Situații prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative1. SITUAȚIA ACTIVELOR, PASIVELOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie .....
  - lei -
  Denumire indicatorNr.rd.Sold la 01 ianuarieSold la 30 iunie
  AB12
  A. ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*
  1. Cheltuieli de constituire01
  2. Cheltuieli de dezvoltare02
  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale la valoarea rămasă03
  4. Fondul comercial04
  5. Avansuri pentru imobilizări necorporale05
  TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd.01 la 05)06
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
  1. Terenuri și construcții**07
  2. Instalații tehnice și mașini08
  3. Alte instalații, utilaje și mobilier09
  4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție10
  TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07 la 10)11
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  1. Acțiuni deținute la entități afiliate12
  2. Împrumuturi acordate entităților afiliate13
  3. Interese de participare14
  4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată prin interese de participare15
  5. Plasamente de natura terenurilor și construcțiilor***)16
  6. Investiții deținute ca imobilizări17
  7. Alte împrumuturi18
  TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 18)19
  TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06+11+19)20
  B. ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
  1. Materiale consumabile și alte stocuri21
  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri22
  TOTAL STOCURI (rd. 21+22)23
  II. CREANȚE
  1. Creanțe comerciale24
  2. Sume de încasat de la entitățile afiliate25
  3. Sume de încasat din interese de participare26
  4. Alte creanțe27
  5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat28
  6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar28a
  TOTAL CREANȚE (rd. 24 la 28+28a)29
  III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
  1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate30
  2. Alte investiții financiare pe termen scurt31
  TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 30+31)32
  IV. CASA ȘI CONTURI LA B ĂNCI33
  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23+29+32+33)34
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS35
  D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN
  1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni36
  2. Sume datorate instituțiilor de credit37
  3. Avansuri încasate în contul clienților38
  4. Datorii comerciale39
  5. Efecte de comerț de plătit40
  6. Sume datorate entităților afiliate41
  7. Sume datorate privind entitățile asociate și entitățile controlate în comun42
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale43
  TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN (rd. 36 la 43)44
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-61)45
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+45-60)46
  G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
  1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni47
  2. Sume datorate instituțiilor de credit48
  3. Avansuri încasate în contul clienților49
  4. Datorii comerciale50
  5. Efecte de comerț de plătit51
  6. Sume datorate entităților afiliate52
  7. Sume datorate privind entitățile asociate și entitățile controlate în comun53
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale54
  TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd. 47 la 54)55
  H. PROVIZIOANE
  1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare56
  2. Provizioane pentru impozite57
  3. Alte provizioane58
  TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 la 58)59
  I. VENITURI ÎN AVANS
  1. Subvenții pentru investiții60
  2. Venituri înregistrate în avans61
  TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 60+61)62
  J. CAPITAL ȘI REZERVE
  1. CAPITAL, din care:
  - Capital subscris vărsat63
  - Capital subscris nevărsat64
  TOTAL CAPITAL (rd . 63+64)65
  II. PRIME DE CAPITAL60
  III. REZERVE DIN REEVALUARE
  Sold C67
  IV. REZERVE
  1. Rezerve legale68
  2. Rezerve statutare sau contractuale69
  3. Alte rezerve70
  TOTAL REZERVE (rd. 68 la 70)71
  Acțiuni proprii72
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ
  Sold C73
  Sold D74
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
  Sold C75
  Sold D76
  TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd. 65+66+67+71-72+73-74+75-76) (20+34+35-44-55-59-62)77
  * Imobilizările corporale și necorporale se înregistrează la valorile nete. ** Nu se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative. *** Se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele ............................Numele și prenumele ....................
  Semnătura ......................Calitatea
  Semnătura ................................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional..........................................
  2. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie .....
  - lei -
  Denumire indicatorNrrd.Realizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  VENITURI DIN EXPLOATARE
  1. Venituri din exploatare aferente activității de administrare a fondurilor de pensii01
  2. Alte venituri din exploatare02
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+02)03
  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
  I. CHELTUIELI MATERIALE
  3. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 05 la 07)04
  a) Cheltuieli cu materialele consumabile05
  b) Alte cheltuieli cu materialele06
  c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)07
  4. Cheltuieli cu personalul (rd. 09+10)08
  a) Salarii09
  b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială10
  5. Ajustări
  a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 12-13)11
  a. 1) Cheltuieli12
  a.2) Venituri13
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 15-16)14
  b.1) Cheltuieli15
  b.2) Venituri16
  6. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18 la 20)17
  a) Cheltuieli privind prestațiile externe18
  b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate19
  c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate20
  7. Ajustări privind provizioanele (rd. 22-23)21
  a) Cheltuieli22
  b) Venituri23
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 04+08+11+14+17+21)24
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
  Profit (rd. 03-24)25
  Pierdere (rd. 24-03)26
  VENITURI FINANCIARE
  8. Venituri din interese de participare27
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate28
  9. Venituri din alte investiții (plasamente) și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate29
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate30
  10. Venituri din dobânzi și alte venituri similare31
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate32
  11. Alte venituri financiare33
  VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 27+29+31+33)34
  CHELTUIELI FINANCIARE
  12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare (plasamentelor) deținute ca active circulante (rd. 36-37)35
  Cheltuieli36
  Venituri37
  13. a) Cheltuieli privind dobânzile și alte cheltuieli similare38
  - din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate39
  14. Alte cheltuieli financiare40
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+38+40)41
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ
  Profit (rd. 34-41)42
  Pierdere (rd. 41-34)43
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ
  Profit (rd. 03+34-24-41)44
  Pierdere (rd. 24+41-03-34)45
  15.ALTE VENITURI46
  16.ALTE CHELTUIELI47
  17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ
  Profit (rd. 46-47)48
  Pierdere (rd. 47-46)49
  VENITURI TOTALE (rd. 03+34+46)50
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 24+41+47)51
  PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
  Profit (rd. 50-51)52
  Pierdere (rd. 51 -50)53
  *1) Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora. *2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel: director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii.
  ADMINISTRATOR,Numele și prenumele ............................ÎNTOCMIT*1)Numele și prenumele ...............................
  Semnătura ..........................Calitatea*2)
  Semnătura ............................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional.............................................
   +  Secţiunea a 2-a Companii de brokeraj22. Formularul de bilanț pentru companiile de brokeraj este următorul:
  BILANȚ
  la data de 30 iunie .....
  Județul ________________ |_|_|Forma de proprietate _________|_|_|
  Persoana juridică ________________Activitatea preponderentă
  Adresa: localitatea _______________,(denumire clasă CAEN) ___________
  sectorul ________, str.________ nr.____
  bl. ______, sc. ____, ap. ______Cod clasă CAEN _________|_|_|_|_|
  Telefon ________, fax _________Cod unic de înregistrare
  Număr din registrul comerțului _________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  01 - lei -
  Denumirea elementuluiNrrd.Sold an curent la:
  01 ianuarie30 iunie
  AB12
  A.ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  1. Cheltuieli de constituire (ct. 201- 2801)01
  2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)02
  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)03
  4. Fondul comercial (ct.2071-2807)04
  5.Avansuri pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)05
  TOTAL (rd. 01 la 05)06
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
  1. Terenuri și construcții (ct. 211+212+215-2811-2812- 2815-2911-2912-2915)07
  2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)08
  3 Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)09
  4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+235+4093-2931-2935)10
  TOTAL (rd. 07 la 10)11
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  1. Acțiuni deținute la entităti afiliate (ct. 261-2961)12
  2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672- 2964)13
  3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 262+263-2962)14
  4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673+2674-2965)15
  5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)16
  6. Alte împrumuturi și obligațiuni(ct. 2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)17
  TOTAL (rd. 12 1a 17)18
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)19
  B.ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
  1. Materiale consumabile și alte active circulante de natura stocurilor (ct. 302+303-392)20
  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 4091)21
  TOTAL (rd. 20+21 )22
  II. CREANȚE
  1. Creanțe legate de activitatea de distribuție (ct. 411+412+413+414-4911-4912-4913-4914)23
  2.Creanțe legate activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 415-4915)23a
  3. Sume dc încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* -495)24
  4.Sume de încasat de la entitățile asociate și controlate în comun (ct. 453*-495)25
  5. Alte creanțe(ct.4092+418+425+4282+431*+436*+437*+4382+441*+4424+dinct.4428*+443*+444*+445+446*-447*+4482+4581+461+464+473*-496+5182)26
  6. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456- 495)27
  7. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.465)27a
  TOTAL (rd. 23+23a la 27+27a)28
  III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
  1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)29
  2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595- 596-598+5112+5113)30
  TOTAL (rd. 29 la 30)31
  IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI(ct. 5111+512+531 +532+541 +542)32
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)33
  C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)34
  D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681 -169)35
  2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621 +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)36
  3. Datorii legate de activitatea de distribuție (ct. 401)37
  4. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685+2691+451**)38
  5. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453**)39
  6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale(ct. 1623+1626+167+1687+2695+408+419+421+422 +423+424+425+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423+4428**+443**+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+462+463+473**+475+509+5181+5194+5195+5196+5197)40
  TOTAL (rd. 35 la 40)41
  E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-41-56)42
  F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+42-55)43
  G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)44
  2. Sume datorate instituțiilor de credit(ct. 1621 +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)45
  3. Datorii legate de activitatea de distribuție (ct. 401)46
  4. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685+2691+451**)47
  5. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453**)48
  6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale(ct. 1623+1626+167+1687+2695+408+419+421**+422+423+424+425+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+ 441+4423+4428* *+443* *+444* *+446* *+447* *+4481+455+456**+457+4582+462+r473**+475+509+5181 +5194+ 5195+5196+5197)49
  TOTAL (rd. 44 la 49)50
  HPROVIZIOANE
  1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)51
  2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)52
  3. Alte provizioane(ct. 1511 + 1512+1513+1514+1517+1518)53
  TOTAL (rd. 51 la 53)54
  I.VENITURI ÎN AVANS
  1. Subvenții (ct. 445)55
  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)56
  Fondul comercial negativ (ct. 2075)57
  TOTAL (rd. 55+56+57)58
  J.CAPITAL ȘI REZERVE
  I. CAPITAL (rd. 60+61+62+63)59
  1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)60
  2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)61
  Elemente similare capitalului social (ct. 102)62
  Alte elemente de capital propriu (ct. 103)63
  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)64
  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)65
  IV. REZERVE (rd. 67+68+69 )66
  1. Rezerve legale (ct. 1061)67
  2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)68
  3. Alte rezerve (ct. 1068)69
  Acțiuni proprii (ct. 109)70
  Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)71
  Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)72
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)Sold C73
  Sold D74
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)Sold C75
  Sold D76
  Repartizarea profitului (ct. 129)77
  CAPITALURI PROPRII - TOTAL(rd. 59+64+65+66-70+71-72+73-74+75-76-77)(rd.78=rd.43-50-54)78
  *) Soldurile debitoare ale conturilor respective **) Solduri creditoare ale conturilor respective
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele _____________Numele și prenumele ______________
  Semnătura ______________________Calitatea
  Semnătura _________________
  Nr. de înregistrare în organismul profesional __________________
  23. Formularul Contul de profit și pierdere pentru companiile de brokeraj este următorul:
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 30 iunie ......
  02 - lei -
  Denumirea indicatorilorNr.rd.Realizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  1.Cifra de afaceri netă (rd.02+09+10-11+12)01
  1.1.Venituri din activitatea de distribuție (rd. 03+08)02
  a) venituri din distribuția de contracte de asigurare și reasigurare (ct.7071), (rd. 04+05+06+07)03
  a.1) oferirea de consultanță și propunerea de contracte de asigurare și/sau reasigurare (ct. 70711)04
  a.2) desfășurarea de acțiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor, negocierea cu societățile de asigurare și/sau reasigurare în vederea încheierii contractelor (ct. 70712)05
  a.3) acordarea de asistență pentru gestionarea și derularea contractelor inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri (ct. 70713)06
  a.4) alte activități în legătură cu activitatea de distribuție (ct. 70718)07
  b) venituri din activitatea de distribuție a produselor de pensii, a produselor de investiții și a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică (ct. 7072+7073+7074)08
  1.2.Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 705)09
  1.3.Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări și reasigurări (ct.704 )10
  1.4.Reduceri comerciale acordate (ct.709)11
  1.5.Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)12
  2.Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722+725)13
  3.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741)14
  4.Alte venituri din exploatare (ct.758 +7815)15
  - din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)16
  5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)17
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+13+14+15+17)18
  6.a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terți(ct. 605+611+612+613+614+615+621 +622 +623+624+625+626+627+628)19
  - din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)20
  b) Cheltuieli cu materialele consumabile și materialele de natura obiectelor de inventar (ct. 602+603)21
  7.Reduceri comerciale primite (ct. 609)22
  8.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 633+635+6586)23
  - din care, taxa de funcționare (ct. 6331)24
  9.Cheltuieli cu personalul (rd. 26+27)25
  a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)26
  b) Cheltuieli cu asigurările sociale și protecția socială (ct. 645+646)27
  10.Cheltuieli privind sumele datorate asistenților și asistenților auxiliari (ct. 656)28
  11.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 30 la 34)29
  11.1Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)30
  11.2Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)31
  11.3Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)32
  11.4Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 6581+6582+6583+6584)33
  11.5Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588)34
  12Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (rd. 36-37)35
  a) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)36
  b) Venituri (ct. 7813+7815)37
  13Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 39-40)38
  a) Cheltuieli (ct. 654+6814)39
  b) Venituri (ct. 754+7814)40
  14Ajustări privind provizioanele (rd. 42-43)41
  a) Cheltuieli (ct. 6812) 42
  b) Venituri (ct. 7812)43
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19+21 -22+23+25+28+29+35+38+41)44
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
  Profit (rd. 18-44)45
  Pierdere (rd. 44-18)46
  15.Venituri din interese de participare(ct. 7611+7612+7613)47
  - din care, veniturile obținute de la entități afiliate48
  16.Venituri din dobânzi (ct. 766)49
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate50
  17.Alte venituri financiare(ct.7615+762+764+765+767+768)51
  - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)52
  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 47+49+51)53
  18.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare (rd. 55-56)54
  a) Cheltuieli (ct. 686)55
  b) Venituri (ct. 786)56
  19.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)57
  - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate58
  20.Alte cheltuieli financiare(ct. 663+664+665+667+668)59
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54+57+59)60
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
  Profit (rd. 53-60)61
  Pierdere (rd. 60-53)62
  PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)
  Profit (rd. 18+53-44-60)63
  Pierdere (rd. 44+60-18-53)64
  VENIITURI TOTALE (rd. 18+53)65
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 44+60)66
  21.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
  Profit (rd. 65-66)67
  Pierdere (rd. 66-65)68
  22.Impozitul pe profit (ct. 691)69
  23.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)70
  24.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
  Profit (rd. 65-66-69-70) (F02.71 =F01.75)71
  Pierdere (rd. 66-65+69+70) (F02.72=F01.76)72
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele _____________Numele și prenumele ______________
  Semnătura _______________Calitatea
  Semnătura __________________
  Nr. de înregistrare în organismul profesional _____________________________
  24. Formularul Date informative pentru companiile de brokeraj este următorul:
  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie ....
  03 - lei -
  I. Date privind rezultatul înregistratNr.Nr. unitățiSume
  rd.12
  Unități care au înregistrat profit (F03.01.2=F01.75.2)01
  Unități care au înregistrat pierdere (F03.01.2=F01.76.2)02
  II. Date privind plățile restanteNr.rd.Totalcol.2+3din care:
  PentruactivitatecurentăPentruactivitatedeinvestiții
  AB123
  Plăți restante - total (F01.(41 +50).2>=F03.03.1) (rd. 04+08+12+18 la 20+22), din care:03
  Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:04
  - peste 30 de zile05
  - peste 90 de zile06
  - peste 1 an07
  Obligații restante provenite din activitatea de distribuție(ct.401)Total (rd. 9+10+11), din care:08
  - până în 30 zile09
  - între 31 și 90 zile10
  - peste 90 zile11
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale- total (rd. 13 la 17), din care:12
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate13
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate14
  - contribuția pentru pensie suplimentară15
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj16
  - alte datorii sociale17
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri18
  Obligații restante față de alți creditori19
  Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:20
  contribuția asiguratorie pentru muncă21
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale22
  III. Număr mediu de salariațiNr.rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Număr mediu de salariați23
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie24
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restanteNr.rd.Sume - lei -
  AB1
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*)25
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:26
  - impozitul datorat la bugetul de stat27
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:28
  - impozitul datorat la bugetul de stat29
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:30
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor31
  - subvenții aferente veniturilor, din care32
  - subvenții pt. stimularea ocupării forței de muncă**)33
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:34
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat35
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat36
  V. Tichete acordate salariațilorNr.rd.Sume iei
  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților (ct. 642)37
  VI. Alte informațiiNr.rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:38
  -avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)39
  -avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)40
  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:41
  -avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)42
  -avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)43
  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 45 + 54), din care:44
  Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 46 la 51+53), din care:45
  - acțiuni cotate emise de rezidenți46
  - acțiuni necotate emise de rezidenți47
  - părți sociale emise de rezidenți48
  - obligațiuni emise de rezidenți49
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți50
  - acțiuni și părți sociale emise de ncrezidenți, din care:51
  - dețineri de cel puțin 10%52
  - obligațiuni emise de nerezidenți53
  Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:54
  - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)55
  - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)56
  Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091+4092+418) din care:57
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct. 418)58
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor externi afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct. 418)59
  Creanțe legale de activitatea de distribuție și de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct.411+412+413+414+415), (rd. 61 la 64), din care:60
  - până în 30 zile61
  - între 31 și 90 zile62
  - peste 90 zile63
  -creanțe neîncasate la termenul stabilit sume (din ct. 411+412+413+414+415)64
  Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 +4282)65
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 +436+437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 67 la 71), din care:66
  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4382)67
  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 436+441+4424+4428+444+446)68
  - subvenții de încasat (din ct. 445)69
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447)70
  - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (din ct. 4482)71
  Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:72
  -creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:73
  -creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)74
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetulstatului neîncasate la termenul stabilit(din ct. 431 +436+ 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 +444 + 445 + 446 + 447 + 4482)75
  Alte creanțe (din ct. 453 +455+456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 77 la 79)76
  - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (din ct. 453+455+456+4582)77
  - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 +471 + 473)78
  - sumele preluate din ct. 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)79
  Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:80
  - de la nerezidenți81
  Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici***)82
  Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 84 la 90), din care:83
  - acțiuni cotate emise de rezidenți84
  - acțiuni necotate emise de rezidenți85
  - părți sociale emise de rezidenți86
  - obligațiuni emise de rezidenți87
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente88
  - acțiuni emise de nerezidenți89
  - obligațiuni emise de nerezidenți90
  Alte valori de încasat (ct. 511)91
  Casa în lei și în valută (rd. 93 + 94)92
  - în lei (ct. 5311)93
  - în valută (ct. 5314)94
  Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 96 + 98):95
  - în lei (ct. 5121), din care:96
  - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente97
  - în valută (ct. 5124), din care:98
  - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente99
  Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 101 +102)100
  - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125+532+5411)101
  - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+5414)102
  Datorii (rd. 104+107+110+111 + 114+116+120+123+124+ 129+133+136+141), din care:103
  Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (ct. 5194 + 5195) (rd. 105 + 106), din care:104
  - în lei105
  - în valută106
  Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 108 + 109), din care:107
  - în lei108
  - în valută109
  Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (din ct. 1626+ 1682)110
  Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 112+ 113), din care:111
  - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute112
  - în valută113
  Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:114
  -valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)115
  Datorii legate de activitatea de distribuție (din ct. 401), (rd. 117 la 119), din care:116
  - până în 30 zile117
  - între 31 și 90 zile118
  - peste 90 zile119
  Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462), din care:120
  - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți121
  - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți122
  Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423 +424+426+427+4281)123
  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481), (rd. 125 la 128) din care:124
  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4381)125
  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 436+441+4423+4428+444+446)126
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447)127
  - alte datorii în legătură cu bugetul statului (din ct. 4481)128
  Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate*****) (ct. 451), din care:129
  -datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:130
  -cu scadența inițială mai mare de un an131
  -datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)132
  Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) (rd. 134+135)133
  -sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice134
  -sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice135
  Alte datorii (ct. 131 +451 + 452 + 455 + 456 + 457 +4582 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd 137 la 140), din care:136
  - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 451+452+455+456+457+4582)137
  - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 462 + 472 + 473)138
  - subvenții nereluate la venituri (din ct. 445)139
  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (din ct. 269+509)140
  Dobânzi de plătit (ct. 5181)141
  -către nerezidenți142
  Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici***)143
  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:144
  - acțiuni cotate145
  - acțiuni necotate146
  - părți sociale147
  - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)148
  Brevete și licențe (din ct. 205)149
  VII. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiNr.rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)150
  Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (din ct. 622)151
  VIII. Capital social vărsat ****)Nr.rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  Suma-lei -%Suma-lei -%
  Capital social vărsat (ct. 1012)(rd. 153+ 156+160+161+ 162+163), din care:152XX
  - deținut de instituții publice (rd. 154+155)153
  - deținut de instituții publice de subordonare centrală;154
  - deținut de instituții publice de subordonare locală;155
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care:156
  - cu capital integral de stat;157
  - cu capital majoritar de stat;158
  - cu capital minoritar de stat;159
  - deținut de regii autonome160
  - deținut de societățile cu capital privat161
  - deținut de persoane fizice162
  - deținut de alte entități163
  IX. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportatNr.rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  - Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat164
  ABan curent
  X. Repartizări trimestriale de dividende potrivit Legii nr. 163/2018*1)Nr.