METODOLOGIE din 17 august 2020privind soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 27 august 2020    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.229 din 17 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 783 din 27 august 2020.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și ai instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), poate sesiza în scris, prin intermediul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii acesteia și de data acordării titlului de doctor.  +  Articolul 2(1) Procesul de analizare și soluționare a sesizărilor de către CNATDCU este susținut de un sistem informatic, denumit în continuare platformă, asigurat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).(2) Platforma este administrată de MEC prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării și asigură schimbul de informații în format electronic în cadrul procesului de soluționare a sesizărilor.(3) Colectarea și prelucrarea datelor referitoare la soluționarea sesizărilor, prin platformă, se fac în scopul:a) organizării și desfășurării procesului de soluționare a sesizărilor de către CNATDCU;b) prelucrării în scopuri statistice, de cercetare științifică sau în alte scopuri, la solicitarea MEC, în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul II Înregistrarea sesizării  +  Articolul 3Sesizarea cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, denumită în continuare sesizare, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să conțină date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv: numele și prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, adresa de corespondență electronică, pentru persoanele fizice, și date de identificare și adresele oficiale ale instituției, asociației, organizației etc., pentru persoanele juridice, incluse într-un document denumit Date_identificare_autor_sesizare;b) să conțină date de identificare a tezei de doctorat pentru care se face sesizarea: autor, titlul tezei, instituția care a eliberat diploma de doctor în baza respectivei teze de doctorat, incluse într-un document denumit Date_identificare_teza;c) să prezinte, anexat, copii ale documentelor consultate în baza cărora persoana fizică sau juridică formulează sesizarea, cu indicarea surselor de documentare și a datelor de identificare ale acestora (de exemplu: biblioteci, reviste, cărți publicate etc.), incluse într-un document/fișier/arhivă electronică denumit „Anexe“;d) să conțină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete privind nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională ori cu privire la existența plagiatului în cadrul tezei de doctorat în cauză, inclusă într-un document denumit „Motivație“.  +  Articolul 4Sesizarea și anexele sale se depun și se înregistrează oficial la UEFISCDI, inclusiv prin mijloace electronice.  +  Articolul 5(1) UEFISCDI verifică în termen de maximum 3 zile respectarea cerințelor prevăzute la art. 3 pentru validarea din punct de vedere administrativ și admiterea sesizării spre analiză și soluționare de către CNATDCU.(2) Dacă în urma verificării din punct de vedere administrativ se constată nerespectarea prevederilor art. 3, UEFISCDI notifică, în termen de maximum 15 zile de la înregistrare, persoana care a depus sesizarea asupra elementelor care trebuie completate și clasează forma inițială a sesizării.(3) Dacă sesizarea este admisă, ea se anonimizează cu privire la datele de identificare ale autorului sesizării pentru protejarea identității persoanei fizice sau juridice care a depuso, de către UEFISCDI, și se încarcă în platformă.(4) Decizia de clasare sau de admitere spre analiză a sesizării se publică pe site-ul www.cnatdcu.ro și este comunicată autorului sesizării.(5) Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU și președintele Consiliului general al CNATDCU pentru a demara procesul de analizare și soluționare a sesizării.  +  Capitolul III Constituirea dosarului de analiză a sesizării  +  Articolul 6Secretariatul tehnic al CNATDCU comunică IOSUD/IOD, inclusiv prin mijloace electronice, sesizarea anonimizată, în termen de maximum două zile de la notificarea prevăzută la art. 5 alin. (5), și solicită să încarce în platformă următoarele documente în format electronic:a) copia „conform cu originalul“ a tezei de doctorat în cauză existentă în instituție;b) informații privind autorul tezei de doctorat (CNP, data înmatriculării la doctorat, data susținerii publice a tezei de doctorat, copia ordinului ministrului prin care a fost acordat/ atribuit titlul de doctor, seria și numărul diplomei de doctor și numărul și data eliberării, numele și prenumele conducătorului de doctorat);c) copii ale documentației aferente susținerii publice a tezei de doctorat, respectiv: decizia de numire a comisiei/ordinul rectorului, referatele întocmite de membrii comisiei, procesul-verbal al susținerii publice;d) date de contact ale autorului tezei de doctorat, dacă este posibil;e) punctul de vedere al IOSUD/IOD, care este consultativ și se referă la propunerea de menținere/retragere a titlului de doctor, semnată de rector sau, după caz, de președintele Academiei Române, documentele și reglementările interne, în vigoare la data înmatriculării la doctorat a autorului tezei de doctorat și aplicabile la data susținerii publice, care au fundamentat această propunere, în principal hotărârea Comisiei de etică universitară, avizată juridic, și la alte măsuri interne stabilite în cazul în care s-a constatat încălcarea eticii universitare;f) punctul de vedere al autorului tezei de doctorat, care este consultativ;g) punctul de vedere al conducătorului de doctorat, care este consultativ.  +  Articolul 7Documentele prevăzute la art. 6 se încarcă direct în platformă în termen de maximum 30 de zile de la data publicării deciziei privind admiterea sesizării pe site-ul www.cnatdcu.ro.  +  Articolul 8Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU după finalizarea încărcării documentelor.  +  Articolul 9Secretariatul tehnic al CNATDCU verifică din punct de vedere administrativ documentele încărcate de IOSUD/IOD în platformă, în termen de maximum 5 zile de la notificare. Secretariatul tehnic al CNATDCU are obligația de a semnala instituțiilor eventualele erori de înregistrare sau lipsa unor documente. IOSUD/IOD completează dosarul de analiză a sesizării în termen de maximum 5 zile de la notificare.  +  Articolul 10Instituțiile de învățământ superior au obligația de a furniza Ministerului Educației și Cercetării datele solicitate pentru constituirea dosarului de analiză a sesizării.  +  Articolul 11Refuzul sau raportarea falsă încalcă principiul răspunderii publice și duce la sancțiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 12(1) Secretariatul tehnic al CNATDCU solicită Bibliotecii Naționale a României transmiterea în format electronic, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării deciziei privind admiterea administrativă a sesizării pe site-ul www.cnatdcu.ro, a unei copii „conform cu originalul“ a tezei de doctorat.(2) În termen de maximum 15 zile de la data publicării deciziei privind admiterea administrativă a sesizării pe site-ul www.cnatdcu.ro, Secretariatul tehnic al CNATDCU încarcă pe platformă copia „conform cu originalul“ a tezei de doctorat pentru tezele susținute înainte de anul 2016 sau teza de doctorat în format electronic din platforma națională pentru tezele susținute după anul 2016.(3) În cazul în care secretariatul constată existența unei/unor sesizări anterioare cu privire la aceeași teză de doctorat și asupra cărora există decizii adoptate de către Consiliul general al CNATDCU, acestea se încarcă în platformă.  +  Articolul 13(1) Platforma notifică membrii Consiliului general al CNATDCU în legătură cu faptul că este constituit dosarul sesizării în vederea analizării și soluționării.(2) Consiliul general al CNATDCU are la dispoziție 45 de zile pentru a analiza și decide conform prevederilor art. 69 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Punctul de vedere al IOSUD/IOD  +  Articolul 14IOSUD/IOD informează oficial titularul diplomei de doctor despre existența unei sesizări privind teza de doctorat elaborată de acesta.  +  Articolul 15IOSUD analizează teza de doctorat existentă în biblioteca instituției, pe baza căreia s-a acordat titlul de doctor, în raport cu sesizarea, în conformitate cu procedurile interne.  +  Articolul 16În situația în care IOSUD confirmă încălcarea standardelor de calitate sau de etică profesională, transmite CNATDCU decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnată de rector sau, după caz, de președintele Academiei Române, avizată din punct de vedere juridic de universitate sau, după caz, de Academia Română.  +  Articolul 17În cazul în care punctul de vedere al IOSUD/IOD și/sau punctul de vedere al autorului tezei de doctorat, precum și punctul de vedere al conducătorului de doctorat nu sunt transmise în termen de maximum 30 de zile de la data publicării deciziei privind admiterea sesizării pe site-ul www.cnatdcu.ro, procesul de analiză a sesizării continuă la nivelul Consiliului general conform prevederilor prezentei metodologii.  +  Capitolul V Constituirea comisiei de lucru a CNATDCU  +  Articolul 18(1) În procesul de evaluare și soluționare a sesizărilor de către CNATDCU se află în situația de conflict de interese persoana care:a) are un interes personal de orice natură cu privire la rezultatul soluționării sesizării, este soț, afin ori rudă până la gradul al II-lea cu autorul tezei de doctorat sau conducătorul de doctorat;b) a beneficiat în ultimii 5 ani anteriori evaluării și soluționării sesizării ori beneficiază în prezent de foloase de orice natură din partea autorului tezei de doctorat sau a conducătorului de doctorat.(2) Nu se includ în aceste situații colaborările ocazionale cu IOSUD care a organizat susținerea tezei de doctorat în cauză, cum ar fi participarea la comisii de doctorat sau abilitare, altele decât cele aflate în analiza directă a CNATDCU.  +  Articolul 19(1) După primirea notificării prevăzute la art. 13 alin. (1), Consiliul general are la dispoziție 15 zile pentru numirea comisiei de lucru pentru analiza sesizării formate din membri ai CNATDCU și/sau experți externi, denumită în continuare comisie de lucru.(2) Președintele Consiliului general notifică președintele comisiei de specialitate a CNATDCU cu atribuții în domeniul tezei de doctorat și solicită propuneri pentru constituirea comisiei de lucru formate din 3 membri.(3) Președintele comisiei de specialitate a CNATDCU are la dispoziție maximum 5 zile pentru a nominaliza 5 membri ai comisiei de specialitate și/sau experți externi. Dacă președintele comisiei de specialitate se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor, vicepreședintele comisiei de specialitate propune constituirea comisiei de lucru.(4) În termen de maximum 5 zile, fiecare membru nominalizat pentru constituirea comisiei de lucru trebuie să își exprime, direct în platformă, acordul pentru analizarea sesizării și declarația că nu se află într-o situație de conflict de interese cu autorul tezei de doctorat sau conducătorul de doctorat.(5) Platforma notifică membrii Consiliului general pentru acordarea votului referitor la numirea comisiei de lucru.(6) Membrii Consiliului general au la dispoziție maximum 5 zile pentru a analiza și aproba prin vot comisia de lucru. Se consideră confirmați 3 membri pentru care au fost exprimate mai multe voturi favorabile.(7) În cazul în care în termenul prevăzut la alin. (3) nu sunt nominalizați cel puțin 5 membri, președintele CNATDCU numește, după consultarea vicepreședinților, o comisie de lucru, formată din 3 membri care pot fi membri ai CNATDCU și/sau experți externi, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile sau conflictul de interese.(8) Platforma generează decizia Consiliului general cu privire la numirea membrilor comisiei de lucru, care este semnată de președintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, și încărcată în platformă. Președintele Consiliului general desemnează un raportor responsabil de realizarea raportului comun al comisiei de lucru dintre cei 3 membri ai comisiei de lucru.(9) Comisiile de lucru care au în componență experți externi se numesc pe durată determinată, prin ordin al ministrului educației și cercetării. Secretariatul tehnic al CNATDCU încarcă pe platformă ordinul de numire a comisiei de lucru.(10) Platforma notifică membrii comisiei de lucru numiți prin decizie a Consiliului general sau prin ordin al ministrului, după caz, în legătură cu declanșarea procesului de analiză a sesizării.(11) Comisia de lucru are la dispoziție 15 zile pentru analiza sesizării și formularea unei propuneri privind soluționarea acesteia.  +  Capitolul VI Analizarea sesizării la nivelul CNATDCU  +  Articolul 20(1) Fiecare membru al comisiei de lucru are la dispoziție maximum 5 zile de la data notificării prevăzute la art. 19 alin. (11) pentru a analiza independent sesizarea și documentele încărcate pe platformă și a formula direct în platformă un raport individual cu privire la sesizare.(2) Fiecare membru al comisiei de lucru elaborează un raport individual de analiză, pe care îl încarcă semnat în platformă.(3) În maximum 3 zile de la finalizarea rapoartelor individuale cu privire la sesizare, raportorul comisiei de lucru trebuie să realizeze direct în platformă raportul comun care cuprinde propunerea motivată a comisiei de lucru, adoptată prin vot, de menținere sau, după caz, de retragere a titlului de doctor, pe care îl semnează și îl încarcă în platformă.(4) În cazul în care propunerea motivată a comisiei de lucru este de retragere a titlului de doctor, raportul comun poate cuprinde și alte propuneri de sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(5) În cazul în care membrii comisiei de lucru constată că sesizarea are același conținut, se referă la aceleași aspecte și a fost formulată în legătură cu aceeași teză de doctorat și asupra căreia a fost emisă o decizie a Consiliului general al CNATDCU, poate propune clasarea acesteia.  +  Articolul 21Rapoartele individuale ale membrilor comisiei de lucru sunt anexe ale raportului comun.  +  Articolul 22Platforma notifică membrii Consiliului general în legătură cu finalizarea raportului comun de către comisia de lucru.  +  Articolul 23Președintele Consiliului general poate decide convocarea Consiliului general într-o sesiune de lucru, organizată prin întrunirea membrilor sau prin mijloace electronice, pentru a analiza propunerea comisiei de lucru.  +  Articolul 24Membrii Consiliului general au la dispoziție 10 zile pentru a analiza propunerea comisiei de lucru și punctul de vedere al IOSUD/IOD, dacă a fost transmis. Consiliul general al CNATDCU decide prin vot, exprimat direct în platformă, dacă au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv existența plagiatului.  +  Articolul 25La finalizarea votului, președintele Consiliului general generează decizia CNATDCU cu privire la soluționarea sesizării. Decizia CNATDCU este semnată de președintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, și încărcată în platformă.  +  Articolul 26În cazul în care Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv în ceea ce privește plagiatul, CNATDCU propune MEC, în baza unor rapoarte externe de evaluare, luarea următoarelor măsuri, alternativ sau simultan:a) retragerea calității de conducător de doctorat/atestatului de abilitare;b) retragerea titlului de doctor;c) retragerea acreditării școlii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului școlii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți doctoranzi.  +  Articolul 27Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU, IOSUD și UEFISCDI cu privire la decizia CNATDCU. IOSUD are obligația de a transmite decizia CNATDCU autorului tezei de doctorat, iar UEFISCDI are obligația de a informa autorul sesizării despre decizia CNATDCU. Aceștia au la dispoziție 10 zile de la data comunicării pentru formularea unei contestații privitoare la procedură.  +  Articolul 28Consiliul general al CNATDCU are la dispoziție 10 zile pentru formularea răspunsului la contestație.  +  Articolul 29(1) Contestația se înregistrează la MEC și se încarcă în platformă de Secretariatul tehnic al CNATDCU.(2) Platforma notifică membrii Consiliului general cu privire la încărcarea în platformă a contestației.(3) În termen de maximum două zile de la primirea notificării, președintele panelului căruia îi este arondată comisia de specialitate care a analizat sesizarea nominalizează 3 membri ai panelului pentru analizarea contestației.(4) În cazuri bine justificate, președintele panelului poate nominaliza pentru analizarea contestației și experți externi. (5) Membrii nominalizați de președintele panelului pentru analizarea contestației constituie comisia de lucru pentru analizarea contestației, denumită în continuare comisia de contestație.(6) În termen de o zi, fiecare membru nominalizat trebuie să își exprime, direct în platformă, acordul pentru analizarea contestației și declarația că nu se află în conflict de interese pentru analizarea contestației, conform prevederilor art. 10.(7) Constituirea comisiei de contestație este finalizată numai dacă fiecare dintre cei 3 membri și-a exprimat acordul pentru analizarea contestației și declarația că nu se află în conflict de interese, conform prevederilor art. 10.(8) După constituirea comisiei de contestație, platforma notifică președintele panelului și membrii comisiei de contestație privind declanșarea procesului de analizare a contestației.(9) În termen de maximum 3 zile de la constituirea comisiei de contestație, fiecare membru întocmește direct în platformă un referat individual de analiză a contestației și motivează, după caz.(10) Platforma notifică președintele panelului cu privire la finalizarea referatelor individuale de către membrii comisiei de contestație.(11) Președintele panelului întocmește referatul sintetic de analiză a contestației, direct în platformă, în termen de maximum o zi de la notificare, pe baza referatelor individuale de analiză a contestației.(12) După finalizarea referatului sintetic de analiză a contestației, platforma notifică membrii Consiliului general.(13) În termen de 3 zile de la notificare, membrii Consiliului general analizează și validează, prin vot exprimat direct în platformă, propunerea comisiei de contestație.  +  Articolul 30(1) Decizia CNATDCU cu privire la soluționarea contestației este semnată de președintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, și încărcată în platformă.(2) Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU cu privire la decizia CNATDCU.(3) Secretariatul tehnic al CNATDCU comunică decizia CNATDCU autorului contestației.  +  Articolul 31Secretariatul tehnic al CNATDCU încarcă în platformă numărul ordinului privind retragerea titlului de doctor.  +  Articolul 32În baza deciziei CNATDCU, avizată juridic, ministrul educației și cercetării are obligația de a lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 33În cazul în care decizia CNATDCU infirmă suspiciunea de nerespectare a standardelor de calitate sau de etică profesională, sesizarea se clasează, cu informarea de către Secretariatul tehnic al CNATDCU, prin intermediul UEFISCDI, a autorului sesizării.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 34Deciziile CNATDCU se publică pe site-ul www.cnatdcu.ro împreună cu raportul întocmit de comisia de lucru, precum și pe site-ul IOSUD împreună cu decizia comisiei de etică.  +  Articolul 35Datele cu caracter personal ale autorului tezei de doctorat și ale autorului sesizării sunt prelucrate în cadrul platformei informatice, cu respectarea prevederilor Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).----