METODOLOGIE din 17 august 2020de evaluare a tezelor de doctorat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 27 august 2020    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.229 din 17 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 783 din 27 august 2020.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) IOSUD/IOD - instituție organizatoare de studii universitare de doctorat/instituție organizatoare de doctorat;b) dosarul de doctorat este constituit din teza de doctorat și toate documentele solicitate de IOSUD/IOD și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, unui student doctorand pentru acordarea titlului de doctor, conform prezentei metodologii.  +  Articolul 2(1) Se află în situația de conflict de interese persoana implicată în procedura de evaluare, în situația existenței unui interes personal, în cazurile în care:a) este soț, afin ori rudă până la gradul al II-lea inclusiv cu persoana al cărei dosar este evaluat, inclusiv cu conducătorul de doctorat, după caz;b) a beneficiat în ultimii 3 ani anteriori evaluării ori beneficiază în prezent de foloase de orice natură din partea persoanei evaluate, inclusiv a conducătorului de doctorat, după caz.(2) Nu se includ în aceste situații colaborările ocazionale cu IOSUD în cauză, cum ar fi participarea la comisii de doctorat sau abilitare, altele decât cele aflate în analiza directă a CNATDCU.  +  Articolul 3Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menționarea sursei pentru orice material preluat.  +  Articolul 4Studentul doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și demonstrațiilor exprimate în teză.  +  Articolul 5Conducătorul de doctorat răspunde în solidar cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Susținerea publică a tezei de doctorat  +  Articolul 6În vederea susținerii publice a tezei de doctorat trebuie respectate următoarele reguli:a) școala doctorală înregistrează teza predată în format electronic de către studentul doctorand;b) școala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU; școala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel național privind detecția de similitudini; rapoartele de similitudini se includ în dosarul de doctorat; durata de verificare nu poate depăși 30 de zile de la data depunerii tezei de doctorat la IOSUD;c) programele recunoscute de CNATDCU și utilizate la nivelul IOSUD/IOD, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice, sunt:1. iThenticate;2. Turnitin;3. Plagiarism detector + PDAS (PDAS - Plagiarism Detector Accumulator Server);4. Safe Assign;5. www.sistemantiplagiat.ro.;d) teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare din cadrul școlii doctorale; după această presusținere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în dosarul de doctorat; durata procesului de evaluare a tezei în comisia de îndrumare este de 30 de zile și se poate prelungi cu maximum 30 de zile în situații temeinic justificate;e) teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul școlii doctorale, în format tipărit și în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat și CV-ul doctorandului; secretariatul școlii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligațiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat și respectarea procedurilor prezentate la lit. a)-d);f) cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de doctorat, se depune la secretariatul școlii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere;g) școala doctorală întocmește și afișează anunțul pentru susținerea publică cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locația și ora de susținere, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum și locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunțul susținerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de doctorat sau linkuri către acestea sunt afișate pe site-ul IOSUD;h) comisia de doctorat trebuie să îndeplinească prevederile art. 67 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat și a rapoartelor referenților oficiali, comisia de doctorat evaluează și deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“, „Satisfăcător“ și „Nesatisfăcător“.  +  Articolul 8Dacă studentul doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de cercetare științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“ sau „Satisfăcător“, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU, spre evaluare și validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului de doctorat, propune ministrului educației și cercetării acordarea sau neacordarea titlului de doctor.  +  Articolul 9În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător“, comisia de doctorat precizează elementele de conținut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat și solicită o nouă susținere publică a tezei. A doua susținere publică a tezei are loc în fața aceleiași comisii de doctorat ca și în cazul primei susțineri. În cazul în care și la a doua susținere publică se obține calificativul „Nesatisfăcător“, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul doctorand este exmatriculat.  +  Articolul 10Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD cu regim permanent, conform legislației în vigoare.  +  Capitolul III Dosarul de doctorat  +  Articolul 11Dosarul de doctorat se constituie în format tipărit și în format electronic (PDF) și conține următoarele documente:a) copie scanată a actului de identitate al studentului doctorand;b) copie scanată a certificatului de naștere al studentului doctorand;c) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;d) CV-ul studentului doctorand;e) decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat;f) contractul de studii universitare de doctorat și actele adiționale, după caz; contractul de studii universitare de doctorat conține prevederi privind publicarea tezei de doctorat conform legii, însoțită de numele și prenumele studentului doctorand și ale conducătorului de doctorat; datele personale, cu excepția numelui, nu vor fi vizibile public;g) cerere semnată de studentul doctorand, înregistrată la școala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii;h) copie scanată după declarația semnată de studentul doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat, precum și a respectării standardelor de calitate și de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;i) cel puțin un raport de similitudini care va include rezoluția conducătorului de doctorat și, după caz, a altor persoane care au analizat raportul;j) referat întocmit de școala doctorală, preliminar susținerii publice a tezei, și documente care atestă parcursul programului de studii;k) propunerea componenței comisiei de doctorat, formulată de conducătorul de doctorat și aprobată de CSUD;l) CV-urile membrilor comisiei de doctorat;m) decizia de numire a comisiei de doctorat;n) cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de doctorat, depusă la secretariatul școlii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere;o) anunțul pentru susținerea publică, întocmit de școala doctorală cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere;p) adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;q) rapoartele referenților oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceștia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;r) referatul de acceptare din partea îndrumătorului de doctorat;s) avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul școlii doctorale;t) procesul-verbal al susținerii publice a tezei de doctorat și anexa cu întrebări și răspunsuri, care conține propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toți membrii comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic;u) rezumatul tezei de doctorat;v) teza de doctorat și anexele sale, în format electronic (format pdf, exclus scan);w) lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, și copii scanate ale respectivelor publicații;x) declarația studentului doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat pe platforma națională, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;y) solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat, înregistrată la MEC.  +  Articolul 12Procesul-verbal al susținerii publice include și:a) calificativul propus;b) indicarea comisiei de specialitate a CNATDCU căreia îi este arondat domeniul de studii universitare de doctorat în care a fost absolvit programul de studii;c) data susținerii publice a tezei de doctorat.  +  Articolul 13Teza de doctorat și anexele sale, în format electronic, sunt semnate cu semnătură electronică calificată/avansată de către persoanele desemnate de IOSUD/IOD și sunt încărcate pe platformă în format PDF în care textul principal este reprezentat ca atare, și nu prin imagini. Pot face excepție de la această regulă materialele audio, video sau ilustrațiile grafice.  +  Articolul 14(1) În vederea derulării procesului de evaluare a dosarelor de doctorat, IOSUD/IOD are obligația de a constitui dosarul de doctorat în format tipărit și electronic.(2) IOSUD/IOD verifică dosarul de doctorat.(3) Documentele în format electronic (PDF), semnate cu semnătură electronică calificată/avansată de către persoanele desemnate de IOSUD/IOD, din dosarul de doctorat se încarcă în platformă de către IOSUD/IOD și formează dosarul electronic de doctorat.(4) Dosarul de doctorat este încărcat în platformă în termen de maximum 30 de zile de la data susținerii publice a tezei de doctorat.(5) IOSUD/IOD răspunde de corectitudinea datelor încărcate. Prin semnătura electronică calificată/avansată IOSUD/IOD își asumă răspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor incluse în dosarul electronic al studentului doctorand, inclusiv conformitatea documentelor în format electronic cu cele în format tipărit.(6) La încărcarea dosarului electronic al studentului doctorand, IOSUD/IOD constituie profilul studentului doctorand, indicând inclusiv domeniul de doctorat vizat pentru obținerea titlului de doctor.  +  Capitolul IV Evaluarea dosarului de doctorat de către CNATDCU  +  Articolul 15CNATDCU, în urma evaluării dosarului de doctorat, propune ministrului educației și cercetării acordarea sau neacordarea titlului de doctor.  +  Articolul 16(1) Procesul de evaluare a dosarului de doctorat de către CNATDCU este susținut de un sistem informatic, denumit în continuare platformă națională, asigurat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). (2) Platforma este administrată de MEC prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și asigură schimbul de informații în format electronic în cadrul procesului de evaluare a dosarului de doctorat.(3) Colectarea și prelucrarea datelor referitoare la acordarea titlului de doctor, prin platformă, se fac în scopul:a) organizării și desfășurării procesului de evaluare de către CNATDCU a dosarului de doctorat;b) prelucrării în scopuri statistice, de cercetare științifică sau în alte scopuri, la solicitarea MEC, în conformitate cu prevederile legale;c) pentru constituirea bibliotecii de teze de doctorat.  +  Articolul 17(1) Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU cu privire la finalizarea încărcării dosarului de către IOSDU/IOD. Secretariatul tehnic al CNATDCU verifică din punct de vedere administrativ componența dosarului electronic de doctorat, în termen de maximum 15 zile de la notificare, și are obligația de a semnala IOSUD/IOD respectiv eventualele erori de înregistrare sau lipsa unor documente. IOSUD/IOD completează dosarul electronic de doctorat în termen de maximum 5 zile de la notificare.(2) După validarea administrativă a dosarului electronic de doctorat de către Secretariatul tehnic al CNATDCU, platforma notifică președintele comisiei de specialitate a CNATDCU care are arondat domeniul de doctorat vizat pentru obținerea titlului de doctor.(3) În termen de 5 zile de la notificare, președintele comisiei de specialitate a CNATDCU nominalizează ca evaluatori 3 membri ai comisiei de specialitate, în funcție de domeniul de doctorat vizat.(4) În cazuri bine justificate, președintele comisiei de specialitate a CNATDCU poate nominaliza ca evaluatori și experți externi. Experții externi trebuie să îndeplinească calitatea de conducător de doctorat în țară sau în străinătate și să nu se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2.(5) În cazul în care președintele comisiei de specialitate constată caracterul interdisciplinar/multidisciplinar al temei de cercetare abordate într-o teză de doctorat, pentru constituirea comisiei de evaluare poate fi nominalizat ca evaluator un membru al altei comisii de specialitate, denumită în continuare comisia secundară; președintele comisiei de specialitate, după consultarea cu președintele comisiei secundare, nominalizează în platformă evaluatorul.(6) Membrii nominalizați pentru evaluarea dosarului electronic de doctorat constituie comisia de evaluare.(7) În termen de maximum 10 zile de la nominalizare, fiecare membru nominalizat trebuie să-și exprime, direct în platformă, acordul pentru evaluarea dosarului de doctorat și declarația că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2.(8) După constituirea comisiei de evaluare, platforma notifică președintele comisiei de specialitate a CNATDCU și membrii comisiei de evaluare privind declanșarea procesului de evaluare.  +  Articolul 18CNATDCU nu reia analiza dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate și invalidate o singură dată de către CNATDCU și care nu se transmit în termenul de un an de la invalidare, precum și a dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate și invalidate de două ori de către CNATDCU, potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19Comisia de evaluare analizează dosarul electronic de doctorat din următoarele perspective:a) relevanța științifică;b) impactul potențial al rezultatelor și măsura în care teza aduce contribuții substanțiale la cunoaștere;c) originalitatea și caracterul inovativ sau creativ și măsura în care studentul doctorand demonstrează abilități de gândire critică independentă;d) măsura în care studentul doctorand a utilizat în mod adecvat metodele și metodologiile de cercetare;e) măsura în care modalitatea de prezentare a informațiilor în cadrul tezei este adecvată;f) măsura în care studentul doctorand demonstrează înțelegerea literaturii relevante în domeniu și familiarizarea cu aceasta;g) măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate sau acceptate spre publicare, în urma evaluării de către evaluatori externi (prin peer review), ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicații ori măsura în care rezultatele prezentate în teză au potențialul de a fi publicate în acest fel sau de a fi aplicate;h) respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;i) respectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezei și/sau al activităților.  +  Articolul 20(1) În termen de maximum 15 zile de la constituirea comisiei de evaluare, fiecare membru al comisiei întocmește, direct în platformă, un referat individual de evaluare care se referă la validarea/invalidarea tezei de doctorat și a calificativului propus de comisia de doctorat și motivarea, după caz; în cazul în care membrii comisiei de evaluare constată nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezei și/sau al activităților care au dus la realizarea acesteia, referatul individual se referă și la această constatare.(2) Platforma notifică președintelui comisiei de specialitate a CNATDCU finalizarea referatelor individuale de către membrii comisiei de evaluare.(3) Președintele comisiei de specialitate a CNATDCU întocmește referatul sintetic de evaluare, direct în platformă, în termen de 5 zile de la notificare, pe baza referatelor individuale de evaluare ale celor 3 membri ai comisiei de evaluare; raportul sintetic se referă, după caz, la:a) validarea tezei de doctorat și a calificativului propus de comisia de doctorat;b) invalidarea tezei de doctorat, însoțit de argumentare;c) nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezei și/sau al activităților care au dus la realizarea acesteia.  +  Articolul 21Referatul sintetic este semnat de președintele comisiei de specialitate a CNATDCU, inclusiv prin mijloace electronice, și reîncărcat în platformă. Referatul sintetic devine document al dosarului electronic de doctorat.  +  Articolul 22Referatele individuale de evaluare și referatul sintetic întocmit de președintele comisiei de specialitate a CNATDCU pot fi întocmite în limba română sau, după caz, întro limbă de circulație internațională.  +  Articolul 23De două ori pe lună platforma notifică membrii Consiliului general în legătură cu dosarele de doctorat a căror evaluare a fost finalizată, care necesită vot.  +  Articolul 24(1) Membrii Consiliului general analizează și validează/invalidează, prin vot exprimat direct în platformă, propunerile comisiilor de evaluare, în termen de maximum 15 zile de la notificare.(2) În cazul în care membrii unei comisii de evaluare au constatat nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezei și/sau al activităților care au dus la realizarea acesteia, Consiliul general al CNATDCU analizează responsabilitatea conducătorului de doctorat sau a școlii doctorale și decide aplicarea măsurilor prevăzute de art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25(1) Decizia Consiliului general cu privire la evaluarea dosarului de doctorat analizat este adoptată prin votul membrilor exprimat direct în platformă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a CNATDCU. La finalizarea votului, platforma generează decizia CNATDCU care este semnată de președintele CNATDCU, inclusiv prin mijloace electronice, și reîncărcată în platformă.(2) Platforma notifică secretariatul tehnic al CNATDCU cu privire la deciziile CNATDCU. Deciziile CNATDCU sunt însoțite de rapoartele sintetice de evaluare.  +  Articolul 26(1) În baza deciziei CNATDCU privind acordarea titlului de doctor, ministrul educației și cercetării acordă titlul de doctor prin ordin.(2) Secretariatul tehnic al CNATDCU transmite IOSUD ordinul privind acordarea titlului de doctor, în termen de 15 zile de la emitere.(3) Secretariatul tehnic completează în platformă numărul și data ordinului de ministru de acordare a titlului de doctor.(4) După completarea ordinului de ministru în platformă și pe baza opțiunilor de publicare completate de IOSUD în platformă, teza și anexele devin publice pe platforma națională în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 66 din Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27(1) În cazul în care decizia CNATDCU este de invalidare a tezei de doctorat, platforma notifică Secretariatului tehnic al CNATDCU și IOSUD/IOD această decizie însoțită de raportul sintetic de evaluare, conform art. 168 alin. (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (2) În cazul în care CNATDCU emite decizie de invalidare după evaluarea unei teze retransmise CNATDCU conform prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul tehnic al CNATDCU propune ministrului educației și cercetării neacordarea titlului de doctor. În acest caz, ministrul educației și cercetării emite ordin de neacordare a titlului.  +  Articolul 28IOSUD/IOD comunică decizia CNATDCU studentului doctorand în termen de maximum 15 zile de la notificare.  +  Articolul 29Deciziile CNATDCU pot fi contestate în termen de 15 zile de la primirea acesteia de către studentul doctorand.  +  Articolul 30(1) Contestația se înregistrează la MEC, însoțită de adresa de comunicare din partea IOSUD privind decizia CNATDCU, și se încarcă în platformă de Secretariatul tehnic al CNATDCU în termen de maximum 5 zile de la înregistrare.(2) Platforma notifică IOSUD/IOD, Consiliul general și președintele panelului la care este arondată comisia cu privire la încărcarea în platformă a contestației.(3) În termen de maximum 3 zile de la primirea notificării, președintele panelului nominalizează 3 membri ai panelului pentru analizarea contestației.(4) În cazuri bine justificate, președintele panelului poate nominaliza pentru analizarea contestației și experți externi. Experții externi trebuie să îndeplinească calitatea de conducător de doctorat în țară sau în străinătate.(5) Membrii nominalizați de președintele panelului pentru analizarea contestației constituie comisia de lucru pentru analizarea contestației, denumită în continuare comisia de contestație.(6) În termen de maximum 5 zile, fiecare membru nominalizat trebuie să își exprime, direct în platformă, acordul pentru analizarea contestației și declarația că nu se află în conflict de interese pentru analizarea contestației, conform prevederilor art. 2.(7) Constituirea comisiei de contestație este finalizată numai dacă fiecare dintre cei 3 membri și-a exprimat acordul pentru analizarea contestației și declarația că nu se află în conflict de interese, conform prevederilor art. 2.(8) După constituirea comisiei de contestație, platforma notifică președintele panelului și membrii comisiei de contestație privind declanșarea procesului de analizare a contestației.(9) În termen de maximum 10 zile de la constituirea comisiei de contestație, fiecare membru întocmește direct în platformă un referat individual de analiză a contestației și motivează, după caz.(10) Platforma notifică președintele panelului cu privire la finalizarea referatelor individuale de către membrii comisiei de contestație.(11) Președintele panelului întocmește referatul sintetic de analiză a contestației, direct în platformă, în termen de maximum 5 zile de la notificare, pe baza referatelor individuale de analiză a contestației.(12) După finalizarea referatului sintetic de analiză a contestației, platforma notifică membrii Consiliului general.(13) În termen de 10 zile de la notificare, membrii Consiliului general analizează și validează, prin vot exprimat direct în platformă, propunerea comisiei de contestație.  +  Articolul 31(1) Decizia CNATDCU cu privire la soluționarea contestației este semnată de președintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, și încărcată în platformă.(2) Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU cu privire la decizia CNATDCU.(3) Secretariatul tehnic al CNATDCU comunică studentului doctorand și IOSUD/IOD decizia CNATDCU, în termen de 15 zile de la notificare.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 32(1) Referatele individuale ale membrilor comisiilor de evaluare sau ale comisiilor de contestații constituie secret profesional și nu pot fi dezvăluite decât comisiilor de control stabilite de către Consiliul general al CNATDCU și organelor abilitate de control. Identitatea evaluatorilor este informație publică.(2) Pentru încălcarea prevederilor alin. (1), persoanele în culpă răspund conform legii.  +  Articolul 33La începutul fiecărui an, Secretariatul tehnic al CNATDCU publică pe site-ul web al CNATDCU numele membrilor CNATDCU care au evaluat dosare în vederea acordării titlului de doctor în anul precedent, indicându-se pentru fiecare membru numărul de dosare evaluate, fără indicarea identității persoanelor care au evaluat un anumit dosar.----