NORMĂ nr. 34 din 20 august 2020pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 26 august 2020    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (12) și ale art. 36 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, ale art. 173 alin. (1) lit. t) și art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, precum și ale art. 4 alin. (3) lit. b) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 19 august 2020,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul 1Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2(1) Sistemul prevăzut la art. 1 este aplicabil entităților cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, cu completările ulterioare, astfel:a) asigurătorilor și reasigurătorilor, indiferent de forma juridică, cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare în condițiile legii;b) intermediarilor principali autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în condițiile Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, denumiți în continuare companii de brokeraj, conform art. 2 alin. (1) pct. 9 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările ulterioare;c) subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în state terțe;d) subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre;e) Fondului de garantare a asiguraților, constituit în condițiile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților.(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună raportări contabile semestriale la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P., indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, în condițiile și până la termenele prevăzute de prezenta normă.(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) care au fost înființate în cursul anului de raportare și au desfășurat activitate de la data înființării și până la data de 30 iunie a anului respectiv depun raportări contabile întocmite conform prevederilor prezentei norme numai la A.S.F.(4) Entitățile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie a anului de raportare, cei care în tot semestrul I al anului de raportare sau aflat în inactivitate temporară, precum și cei care se află în curs de lichidare începând cu 1 ianuarie a anului de raportare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile semestriale, ci întocmesc și depun, numai la A.S.F., o declarație corespunzătoare situației în care se află la data de 30 iunie a anului respectiv, până cel târziu la data de 16 august a anului de raportare.(5) În sensul prezentei norme, prin asigurător se înțelege asigurătorul, asigurătorul compozit și asigurătorul mixt, așa cum aceștia sunt definiți la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 și 6 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar prin stat membru se înțelege statul aparținând Spațiului Economic European.  +  Articolul 3Raportările contabile semestriale se depun la A.S.F. și la unitățile teritoriale ale M.F.P. până cel târziu la data de 16 august a anului de raportare, excepție făcând raportările contabile aferente semestrului I al anului 2020, care se depun până cel târziu la data de 30 septembrie 2020.  +  Articolul 4Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, și/sau prevederilor art. 41 și 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.  +  Articolul 6Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma A.S.F. nr. 20/2019 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităților din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 2 august 2019.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    București, 20 august 2020.Nr. 34.  +  ANEXĂSISTEMde raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor-----