ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 146 din 24 august 2020privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 26 august 2020  Având în vedere faptul că sprijinirea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă o prioritate a programului economic de guvernare actual, în condițiile în care acest sector reprezintă un contribuitor de importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele susținerea activității prin facilitarea accesului la finanțare, ținând cont de faptul că factoringul este tranzacționat în proporție covârșitoare de băncile comerciale care înregistrează mai mult de 95% din piața europeană de factoring, iar din această perspectivă, în România creditul comercial este insuficient dezvoltat, în timp ce în țări cu economie de piață dezvoltată are o pondere importantă ca sursă de finanțare,luând în considerare faptul că în România aproximativ 25% din PIB este exprimat în termeni de valori facturate, iar băncile comerciale tranzacționează prin factoring o cotă de până la 10% din piața creanțelor, rezultă că 90% din potențialul prezent în piața de factoring din România este încă neexplorat. Cu un volum de doar 2% din PIB, România ocupă locul 26 între țările europene în privința intermedierii financiare prin factoring, situație care trebuie remediată,în contextul în care s-a constatat existența unei tendințe de înrăutățire bruscă a performanțelor economice și financiare ale companiilor nefinanciare, întreprinderile mici și mijlocii trebuie susținute prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanțare, în special la finanțarea prin capital comercial, care se practică, de regulă, între firme care au relații comerciale îndelungate și se bazează pe încredere reciprocă, intervenția statului pe linia consolidării acestor relații contribuind la întărirea disciplinei contractuale și de plată,întrucât determinarea riguroasă a necesităților de finanțare ale firmei constituie o condiție de bază pentru succesul unei acțiuni antreprenoriale, creditul comercial reprezentând o metodă facilă de a procura lichiditățile necesare atunci când există vârfuri de plăți în activitatea unui IMM, iar cel mai frecvent companiile apelează la finanțare prin factoring atunci când există un decalaj major de timp între momentul scadenței plăților la furnizori și momentul încasării facturilor emise către clienți,având în vedere că factoringul este un mecanism de finanțare pe termen scurt la îndemâna IMM-urilor, care au mai multe creanțe în derulare cu termen de încasare în viitor și reprezintă o metodă de asigurare a accesului acestora la forme de finanțare flexibile și rapide, care țin cont de sezonalitatea afacerii și de evoluția generală a acesteia,în condițiile în care în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii apar deseori decalaje între încasări și plăți, iar resursele financiare pot fi temporar diminuate din cauza creditelor comerciale acordate, iar în lipsa adoptării unor măsuri urgente, activitatea IMM-urilor din România ar putea fi grav perturbată de incertitudinea încasărilor și prin pierderea unor clienți pe o piață concurențială,în lipsa reglementării în regim de urgență, întreprinderile mici și mijlocii din România s-ar afla în imposibilitatea accesării unor facilități care pot satisface necesitățile financiare ale unei firme în condiții cât mai avantajoase, în acest scop identificând ca sursă de finanțare creditul comercial, care deține o pondere importantă în țări cu economie de piață dezvoltată, în condițiile în care creditul comercial este creditul acordat de un furnizor de mărfuri sau prestator de servicii unui cumpărător, în baza căruia plata mărfurilor/serviciilor se realizează la o dată ulterioară, stabilită de comun acord,luând în considerare faptul că în lipsa unei stimulări a sectorului financiar privind garantarea creditului comercial în sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, consecințele negative ale răspândirii virusului SARS-CoV-2 s-ar manifesta pregnant în economie, pentru relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul IMM, caracterizat prin dinamism și diversitate, este necesară luarea în regim de urgență a unor măsuri care să răspundă nevoilor de diversificare a produselor de finanțare și garantare specifice acestui sector,întrucât în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgență, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii afectat de criza economică generată de pandemia SARS-CoV-2, a cărui sprijinire reprezintă o prioritate națională, ar beneficia de condiții de finanțare suboptime și nu și-ar putea acoperi nevoile imediate de lichiditate în lipsa unor facilități de sprijin din partea statului pentru accesarea produselor de factoring oferite de către finanțatori pentru derularea activității curente,măsurile de finanțare din cadrul Programului fac parte dintr-un pachet global de măsuri de relansare a economiei și au ca obiectiv asigurarea disponibilității suficiente a lichidității pe piață, pentru a contracara deficiența de lichiditate cu care se confruntă întreprinderile din cauza pandemiei și totodată pentru a se asigura că perturbările cauzate de pandemie nu subminează viabilitatea întreprinderilor și, prin urmare, acestea își continuă activitatea economică pe durata pandemiei și după încetarea acesteia,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale și definiții  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, denumit în continuare Program, care are ca obiectiv sprijinirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare beneficiari, prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finanțarea creditului comercial. (2) Prin prezenta ordonanță de urgență se instituie o schemă de ajutor de stat elaborată în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, precum și cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante.(3) Ajutoarele de stat prevăzute de schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (2) se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.(4) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip factoring cu regres, denumite în continuare factoring, acordate de finanțator, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanțării de tip factoring acordată de finanțator beneficiarului eligibil, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate cu posibilitatea prelungirii finanțării de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni.(5) Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei, pentru garanțiile prevăzute la alin. (4).(6) Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, după consumarea a cel puțin 80% din plafonul alocat inițial beneficiarului, la solicitarea finanțatorului și după obținerea acordului Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., fără depășirea limitei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar.(7) Plafonul anual total al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (4) în cadrul Programului se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în limita sumelor aprobate prin buget pentru plata garanțiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) și art. 8 alin. (2), iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, costurile maxime ce pot fi solicitate de către finanțatori, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Pentru facilitățile de factoring, Ministerul Finanțelor Publice acordă un grant care acoperă costurile de garantare, respectiv comisionul de risc și comisionul de gestiune, în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, în cadrul schemei de ajutor de stat prevăzute la cap. II.(2) Ministerul Finanțelor Publice acordă un grant care acoperă și costurile de finanțare aferente facilităților de factoring în procent de 50% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, în cadrul schemei de ajutor de stat prevăzute la cap. II.(3) Perioada pentru care se acordă un grant care acoperă costurile de garantare și de finanțare aferente facilităților de factoring garantate în cadrul Programului este stabilită prin schema de ajutor de stat, prevăzută la cap. II. Acordarea granturilor destinate acoperirii costurilor de garantare și de finanțare se realizează în condițiile respectării prevederilor schemei de ajutor de stat. (4) Costurile aferente finanțărilor de tip factoring, care pot fi acoperite prin grant în procent de 50% din bugetul Ministerului Finanțelor Publice sunt: dobânda aferentă sumelor avansate și comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare și administrare creanțe.(5) Data până la care se pot acorda garanții și granturi în cadrul schemei de ajutor de stat este până la 31 decembrie 2020, iar data până la care se efectuează plățile aferente granturilor care acoperă costurile de garantare și de finanțare este 31 octombrie 2021.(6) După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, beneficiarii programului datorează comision de risc Ministerului Finanțelor Publice, comision de administrare F.N.G.C.I.M.M. și costurile integrale aferente finanțării finanțatorilor.  +  Articolul 3În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) aderent - vânzătorul de bunuri sau prestatorul de servicii care are încheiat un contract sau acord de factoring cu factorul (finanțatorul), în baza căruia beneficiază de operațiuni de factoring și care are calitatea de beneficiar al programului;b) beneficiarul programului - întreprinderea mică și mijlocie care desfășoară activitate economică, autorizată potrivit dispozițiilor legale să realizeze activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență loială, respectiv societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și organizațiile nonguvernamentale, asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole și societățile agricole care desfășoară activități economice și care respectă prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014;c) cesiune de creanță - transferul, potrivit prevederilor art. 1566 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, din patrimoniul beneficiarului în patrimoniul finanțatorului, a unei creanțe certe și lichide deținute de beneficiar împotriva unui debitor, care devine astfel debitor al creanței cesionate;d) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanțelor Publice de beneficiarul programului, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a finanțărilor acordate în cadrul programului. Nivelul comisionului de risc se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice;e) comisionul de administrare - sumă datorată F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice;f) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului și terțul garant, după caz finanțator și F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze finanțarea de tip factoring acordată de finanțator, iar beneficiarul programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către finanțator sau organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz, în situația producerii riscului de credit;g) contract comercial - contractele încheiate între aderent și debitorul creanței cesionate și comenzile ferme emise de debitorul creanței cesionate având ca obiect vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, din care rezultă creanțele ce fac obiectul contractului de factoring;h) creanța - dreptul beneficiarului de a încasa o sumă de bani datorată de debitorul creanței cesionate, drept materializat într-o factură sau un efect de comerț emisă/emis în baza contractului comercial și neplătită/neplătit încă;i) debitor cedat - debitorul creanței/cumpărătorul/importatorul bunurilor și/sau serviciilor aderentului, bunuri și/sau servicii care stau la baza creanțelor cesionate de către aderent factorului;j) finanțare garantată de stat - finanțarea de tip plafon reînnoibil, exclusiv dobânzile, comisioanele sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de factoring încheiat cu finanțatorul, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanțelor Publice, acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției încheiate cu finanțatorul;k) finanțator - instituție de credit definită conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau instituție financiară nebancară definită de Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, precum și sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate de finanțare a operațiunilor de factoring pe teritoriul României (factor);l) garant - statul prin Ministerul Finanțelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;m) garanție de stat - angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanțator, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și finanțator; dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției de stat;n) garanții colaterale - garanțiile reale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea finanțatorului și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat, care pot fi luate în considerare de finanțatori pentru diminuarea expunerii față de beneficiar. Sumele rezultate după executarea de către finanțatori și organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz, a garanțiilor constituite de beneficiar/terți garanți, din care se deduc cheltuielile de orice fel, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și sumele suportate de finanțator;o) operațiune de factoring cu regres - operațiunea prin care beneficiarul programului (aderentul) transferă proprietatea creanțelor sale izvorâte din facturile comerciale către finanțator (factor) în vederea obținerii unei finanțări. În caz de neplată factorul își va recupera sumele neîncasate de la aderent prin exercitarea dreptului de regres, respectiv prin debitarea contului curent al acestuia sau prin valorificarea garanțiilor;p) procentul de garantare - partea din finanțare care este acoperită de garanția de stat, exprimată în valoare procentuală;q) riscul de credit - neplata parțială sau integrală a finanțării de tip factoring, de către beneficiarul programului;r) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finanțării, sumă care urmează a fi plătită finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 4(1) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă, la data solicitării de acordare a facilității de factoring garantate în cadrul programului, respectă Recomandarea Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare;b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau finanțator;c) nu figurează cu credite restante, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restanțe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C., acestea sunt încadrate în categoriile A, B și C;d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți;e) este eligibil conform reglementărilor interne ale finanțatorului;f) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;g) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe restante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Finanțatorii sunt excluși ca beneficiari finali eligibili ai Programului.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, F.N.G.C.I.M.M. are obligația de a solicita informațiile prevăzute la alin. (1) lit. g) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central, potrivit dispozițiilor art. 69 alin. (4) din Legea 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de schema de ajutor de stat prevăzută la cap. II se realizează de către F.N.G.C.I.M.M., iar procedura de verificare a acestora se stabilește prin normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(5) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/ domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.  +  Articolul 5(1) Prin derogare de la prevederile 4 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, cu încadrarea în plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, stabilit potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) și (5) și art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în favoarea finanțatorilor care urmează să acorde finanțări beneficiarilor eligibili în cadrul Programului.(2) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului pentru finanțările obținute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50.  +  Secţiunea a 2-a Finanțarea și garantarea  +  Articolul 6(1) În cadrul Programului pot fi acordate de către F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice garanții în numele și în contul statului, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (4)-(6), cu încadrarea în limita de factoring pentru finanțările de tip factoring, în favoarea beneficiarilor eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale finanțatorilor.(2) Finanțările se acordă în lei, cu trageri și rambursări pe măsura prezentării și încasării facturilor acceptate de finanțator conform normelor proprii de creditare.(3) Termenul de valabilitate a facilității de factoring este de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilității, de maximum 3 ori, cu perioade de până la 12 luni.(4) Valoarea facilității de factoring acordate pe un debitor cedat, perioada și modalitatea de rambursare a finanțărilor sunt stabilite de finanțator, conform normelor interne ale acestuia, cu respectarea condițiilor de acordare specifice factoringului.  +  Articolul 7(1) Debitorul creanței cesionate trebuie să fie persoană fizică sau juridică înregistrată în România și să îndeplinească condițiile prevăzute în normele interne de creditare ale finanțatorului.(2) Finanțatorul poate prelua creanțe cu condiția ca scadența facturilor să nu fie depășită la data cererii de finanțare și operațiunile să nu reprezinte vânzări în consignație/depozit/ barter/sub condiție suspensivă sau rezolutorie, plăți în avans, dividende, rambursări de credite, compensări, creanțe aflate în litigiu, creanțe rezultate din facturi emise către părți afiliate.(3) Termenele maxime acceptate pentru scadența la plată a facturilor și perioadele de grație se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Rambursarea anticipată din încasarea facturilor înainte de scadență se face fără perceperea unui comision de rambursare anticipată.  +  Articolul 8(1) Între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenție privind implementarea Programului prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțărilor acordate în cadrul programului.(2) Garanția de stat este garantată cu:a) cesiunea în scop de garanție potrivit art. 2.347 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul creanțelor provenite din contractul comercial/contractul-cadru/acordul-cadru/comanda/comenzile intervenit/ă/e între aderent și debitorul/debitorii cedat/cedați, cu notificarea de către finanțator a debitorului/debitorilor cedat/cedați;b) ipoteca mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la finanțator de către beneficiar și asupra contului/conturilor de cesiune deschis/e la finanțator, înscrise în Registrul național de publicitate a garanțiilor mobiliare, în baza contractului de garantare, proporțional cu procentul de garantare. Operațiunile de înscriere, modificare și radiere a ipotecilor mobiliare se efectuează de către finanțator;c) ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară de rang I asupra activelor proprietatea beneficiarilor sau a unor terțe persoane.(3) Finanțatorii pot constitui garanții accesorii finanțării garantate, reprezentând ipoteci imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor proprietatea beneficiarului sau a unor terțe persoane, altele decât cele prevăzute la alin. (2), în conformitate cu normele și procedurile proprii de finanțare ale acestora.(4) Ipotecile mobiliare și/sau imobiliare prevăzute la alin. (2) și (3), după caz, se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., și finanțatorului, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.(5) Ipotecile prevăzute la alin. (2) lit. c) se înscriu în cărțile funciare ale imobilelor și/sau în Registrul național de publicitate mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, modificare și radiere se efectuează de către finanțator.(6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.(7) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M. mandatează finanțatorii să încheie contractele de ipotecă pentru alte garanții constituite de beneficiarul finanțării/terții garanți, dacă este cazul, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale acestora.(8) Finanțatorii vor introduce în contractele de garanție accesorii încheiate cu beneficiarii, dacă este cazul, în vederea constituirii garanțiilor accesorii finanțării garantate, altele decât cele prevăzute la alin. (2), clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat al statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice.(9) Garanțiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și (3) împreună cu garanția de stat trebuie sa acopere în proporție de 100% valoarea finanțării.  +  Secţiunea a 3-a Plata garanțiilor, recuperarea creanțelor și dispoziții finale  +  Articolul 9(1) Finanțatorul are dreptul la plata valorii de executare a garanției în cazul producerii riscului de credit, în condițiile programului.(2) Sumele rezultate din executarea garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele și contul statului, se plătesc finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(3) Pentru finanțările garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporțional cu procentul de garantare și în același mod de către finanțator și statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 10(1) După efectuarea plății prevăzute la art. 9 alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plății și la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris, act premergător procedurii de executare silită și care reprezintă titlu executoriu, prin care se individualizează creanța rezultată prin plată.(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul prevăzut la alin. (1) debitorului beneficiar al finanțării garantate, precum și spre informare finanțatorului.(3) Înscrisul prevăzut la alin. (1), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțite de contractul de garantare și de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, se înaintează, în termen de 5 zile calendaristice de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru recuperarea creanțelor înscrise în acesta, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate și plătite finanțatorilor în cadrul programului sunt asimilate creanțelor bugetare a căror colectare și recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în baza înscrisului primit potrivit art. 10 alin. (3), conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(2) Pentru creanțele cuprinse în înscrisul prevăzut la art. 10 alin. (1) se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și sunt recuperate de către acestea.(3) Creanțele rezultate din plata garanțiilor emise pentru finanțările acordate în cadrul programului se recuperează astfel:a) de către finanțatori prin valorificarea garanțiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) și b) ce fac obiectul contractului de garantare și a celor prevăzute la art. 8 alin. (3);b) de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin aplicarea prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza înscrisului prevăzut la alin. (1), inclusiv prin valorificarea garanțiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c).(4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (3) a bunurilor imobile pentru care a fost instituită ipoteca legală proporțional cu procentul de garantare se eliberează și se distribuie proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți, între statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și finanțator după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu urmărirea și conservarea bunurilor al căror preț se distribuie.(5) Dispozițiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creanțelor datorate bugetului de stat rezultate din plata garanțiilor emise.(6) Finanțatorii și organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt obligați să se înștiințeze reciproc, pentru a participa la distribuirea prețului rezultat din valorificarea bunurilor.(7) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau de către finanțator, după caz, într-un proces-verbal, care se va semna de toți creditorii îndreptățiți.(8) Sumele provenite din valorificarea garanțiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), după caz, se distribuie statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către finanțator sau de către organele fiscale, după caz, în cadrul procedurii de recuperare.(9) Sumele rezultate atât din recuperarea inițiată de către finanțator sau organele fiscale a garanțiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), după caz, și accesoriilor finanțării garantate, cât și din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile și comisioanele aferente finanțării acordate, precum și cheltuielile ocazionate de conservarea bunurilor, diminuează, proporțional cu procentele de garantare, creanța rezultată din valoarea de executare a garanției plătite finanțatorului de statul român, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), în baza garanției acordate de stat.(10) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (9), finanțatorul virează suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoțită de o comunicare în care vor fi menționate următoarele elemente: numele și datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată și data încasării acesteia de către finanțator, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor și indicarea garanției executate.(11) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (10), finanțatorul datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanțele fiscale care se calculează de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către finanțator se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(12) Anterior demarării procedurii de valorificare a bunurilor aferente garanțiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) și alin. (3), după caz, inclusiv în cazul în care acestea nu au fost valorificate, finanțatorii și organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se înștiințează reciproc. De la momentul înștiințării privind demararea procedurii de valorificare a bunurilor până la finalizarea acesteia, finanțatorul sau organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz, nu va demara o nouă procedură de valorificare a bunului pentru care a fost înștiințat.(13) În cazul în care după finalizarea procedurilor de valorificare a garanțiilor, sumele virate potrivit alin. (9) acoperă integral valoarea de executare a garanțiilor, eventualele cheltuieli de executare silită efectuate de organele fiscale competente se recuperează de la beneficiarul programului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(14) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenței, înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate se realizează astfel:a) pentru procedurile insolvenței deschise anterior efectuării de Ministerul Finanțelor Publice a plății valorii de executare a garanției de stat către finanțator, Ministerul Finanțelor Publice poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmise de F.N.G.C.I.M.M.;b) pentru procedurile insolvenței deschise ulterior efectuării de către Ministerul Finanțelor Publice a plății valorii de executare a garanției de stat, organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală realizează înscrierea la masa credală pentru creanța rezultată din plata valorii de executare a garanției de stat, în baza documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3).(15) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum și cele recuperate ca urmare a executării garanțiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), după caz, de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și de către finanțatori, proporțional cu procentul de garantare, în limita creanței rezultate din valoarea de executare a garanției de stat se fac venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.  +  Capitolul II Schema de ajutor de stat asociată Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 12(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă sprijinirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare beneficiari, prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici și mijlocii pentru finanțarea creditului comercial.(2) Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu art. 107 alin. (3) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020, și se vor acorda după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.(3) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante.  +  Secţiunea a 2-a Forma ajutorului2.1. Ajutor de stat sub forma de garanții pentru finanțări de tip factoring  +  Articolul 13(1) Prin prezenta schemă de ajutor de stat se acordă garanții de 50% din valoarea finanțării de tip factoring în conformitate cu art. 1 și 2.(2) Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei, pentru garanțiile prevăzute la art. 1 alin. (4).(3) Termenul de valabilitate a facilității de factoring prevăzute la art. 1 alin. (4) este de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilității de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni.(4) Durata garanțiilor acordate conform art. 1 alin. (4) nu poate depăși 48 de luni.(5) Comisioanele de garantare se stabilesc per împrumuturi individuale la un nivel minim, care crește progresiv pe măsură ce crește durata finanțării garantate, astfel cum se indică în tabelul următor:
  Tipul de beneficiarÎn primul anÎn al 2-lea - al 3-lea anÎn anul 4
  IMM15 puncte de bază15 puncte de bază25 de puncte de bază
  (6) Cuantumul total al facilității de factoring nu trebuie să depășească:a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;saub) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sauc) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.(7) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanțelor Publice, iar F.N.G.C.I.M.M. îi sunt delegate atribuțiile de administrare a schemei de ajutor de stat.
  2.2. Ajutor de stat sub forma de grant  +  Articolul 14(1) Întreprinderile mici și mijlocii care au contractat finanțările garantate conform art. 1 alin. (4) beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, valoarea comisionului de administrare și valoarea rezultată din aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor și a comisionului de factoring, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.(3) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii se aplică următoarele condiții:a) ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;c) ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menționate la art. 1 alin. (1) lit. (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii;d) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.(4) Grantul acoperă 50% din costurile de finanțare pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, iar costurile de garantare sunt acoperite de grant pe toată perioada de valabilitate a garanției, aferente facilităților de factoring acordate până la data de 31 decembrie 2020, în cadrul schemei.  +  Articolul 15Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a facilităților de factoring ca ajutor de stat sub formă de garanții pentru finanțări de tip factoring și sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităților de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.
   +  Secţiunea a 3-a Domeniul de aplicare  +  Articolul 16Pot beneficia de ajutor de stat prin prezenta schemă întreprinderile mici și mijlocii din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor declarate neeligibile potrivit prezentei ordonanțe de urgență, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, condițiile prevăzute în art. 4 alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 lit. b) și art. 4 alin. (1);b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2019, în sensul art. 2 pct. 14 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu Piața internă, în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și în sensul art. 3 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Secţiunea a 4-a Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 17(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit garanții de stat, acorduri de finanțare în legătură cu granturile prevăzute la art. 14, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2020. Perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de finanțare este de 8 luni de la data acordării finanțării, iar perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de garantare este de maximum 12 luni de la data acordării garanției.(2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale și se virează lunar în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de finanțatori pe propria răspundere.(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este 1,043 mld lei (echivalentul în lei al sumei de 215,72 milioane euro), din care 43 milioane lei (echivalent în lei al sumei de aproximativ 8,89 milioane euro), aferent măsurilor prevăzute la cap. II secțiunea 2.2 și 1 mld lei (echivalent în lei al sumei de aproximativ 206,83 milioane euro), plafonul maxim de garantare aferent măsurilor din cap. II secțiunea 2.1.(4) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 500 de beneficiari.  +  Secţiunea a 5-a Cumulul ajutoarelor de stat acordate în baza Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial cu alte ajutoare de stat  +  Articolul 18(1) Ajutoarele acordate în baza Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial se pot cumula cu ajutoarele de stat acordate în baza Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, Regulamentului (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii, Regulamentului (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru ajutoarele de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general și a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricole și forestiere și în zonele rurale compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regulamentului (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu condiția respectării regulilor de cumul prevăzute în aceste regulamente.(2) Ajutorul de stat în baza Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial poate fi cumulat cu alte forme de finanțare din partea Uniunii Europene, cu condiția ca prevederile și regulile de cumul indicate în liniile directoare și regulamentele relevante să fie respectate.(3) Ajutorul acordat în baza acestui program poate fi cumulat cu ajutorul de stat acordat în baza altor măsuri aprobate de Comisie în temeiul altor secțiuni din Cadrul temporar, cu condiția ca prevederile din acele secțiuni ale Cadrului temporar să fie respectate.(4) Ajutorul de stat acordat prin prezenta schemă sub forma garanției nu poate fi cumulat cu ajutorul de stat de natura subvenționării ratelor dobânzii aferent aceluiași împrumut subiacent acordat în baza secțiunii 3.3 din Cadrul temporar și viceversa. Ajutorul de stat de natura garanției acordat în baza prezentei scheme și ajutoare de stat de natura subvenției de dobândă la împrumuturi acordate potrivit secțiunii 3.3 din Cadrul temporar pot fi cumulate pentru diferite împrumuturi, cu condiția ca cuantumul total de împrumuturi pe beneficiar să nu depășească limitele menționate la punctul 25 d) sau la punctul 27 d) din Cadrul temporar.(5) Un beneficiar poate primi în paralel ajutor de stat de natura garanțiilor de stat potrivit secțiunii 3.2 din Cadrul temporar, cu condiția ca cuantumul total de împrumuturi pe beneficiar să nu depășească limitele stabilite la punctul 25 d) din Cadrul temporar.  +  Secţiunea a 6-a Cheltuieli eligibile și modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 19Procedura de acordare a garanțiilor de stat în proporție de maximum 50% aferente finanțărilor de tip factoring, a grantului de la art. 14 și plata ajutoarelor de stat sub formă de grant se aprobă prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Secţiunea a 7-a Dispoziții privind transparența, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 20(1) F.N.G.C.I.M.M. are obligația să publice pe siteul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.(2) F.N.G.C.I.M.M. trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligația de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene și naționale în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția administratorului schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.(4) F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuții delegate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(5) F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul ajutoarelor de stat din România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.(6) F.N.G.C.I.M.M. publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual în valoare de peste 100.000 EUR acordat în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat și, respectiv, de peste 10.000 EUR în sectoarele agriculturii și pescuitului pe site-ul web al F.N.G.C.I.M.M. dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.  +  Secţiunea a 8-a Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 21(1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se vor face de către F.N.G.C.I.M.M., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare pentru F.N.G.C.I.M.M.(2) Beneficiarul și finanțatorii care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (4) trebuie să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.(3) În situația în care F.N.G.C.I.M.M. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale acordului de finanțare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat pe site de către F.N.G.C.I.M.M., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare pentru F.N.G.C.I.M.M.  +  Articolul 23În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va elabora și va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 24 august 2020.Nr. 146.-----