ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020  În contextul actual, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia COVID-19 care se manifestă cu o deosebită acuitate asupra IMM-urilor, au fost aprobate măsuri de sprijin pentru aceste categorii de întreprinderi prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, în vederea corelării facilităților oferite de acest program cu necesitățile economiei aflate sub influența efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2.Deoarece de la data intrării în vigoare a programului IMM INVEST România au fost identificate o serie de aspecte și constrângeri care îngreunează implementarea facilităților de finanțare și garantare oferite prin programul IMM Invest România se impun o serie de modificări legislative de natură să simplifice și flexibilizeze accesul la finanțare al IMM-urilor.Consecințele neadoptării acestor măsuri ar aduce grave prejudicii activității economice a unui număr semnificativ de întreprinderi mici și mijlocii din toate sectoarele de activitate din România, corelat cu apariția unor efecte la nivel social determinate de disponibilizarea unei mase semnificative a salariaților din România care în prezent sunt angajați în întreprinderile mici și mijlocii, cu implicații negative asupra procesului de relansare economică.Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării și relansării activității economice și elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (3^3) și (3^4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3^3) Perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de 8 luni de la data acordării creditului. Acordarea grantului pentru anul 2020 se realizează conform schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, iar pentru anii următori se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020. Acordarea grantului se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare.(3^4) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat prevăzute la alin. (3) lit. a) și b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, nu poate depăși 10.000.000 lei, în limita valorii celei mai mari dintre cele menționate la art. 1 alin. (3) lit. a) pct. (i), (ii) și (iii). Microîntreprinderile și întreprinderile mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b).2. La articolul 3 alineatul (1), litera i) se abrogă.  +  Articolul IISchema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Microîntreprinderile și întreprinderile mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (2) sau (3).2. La articolul 4, litera e) se abrogă.3. La articolul 5, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 2 și 3, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și 31 octombrie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii conform art. 1 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare................................................................................................(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este 1.106 milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 228,42 milioane euro, pentru măsurile de finanțare prevăzute la capitolul II.2.(4) Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 20.000.000.000 lei.  +  Articolul IIIDispozițiile art. I și II ale prezentei ordonanțe de urgență se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluționare.  +  Articolul IV(1) Dispozițiile art. 1 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică, la solicitarea beneficiarului de credit, și pentru creditele garantate, contractate în cadrul programului anterior intrării a vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Microîntreprinderile și întreprinderile mici care au contractat credite/linii de credit pentru capital de lucru în condițiile art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita acordarea suplimentară a unor/unei alte credite/linii de credit pentru capital de lucru în condițiile art. 1 alin. (3) lit. a), cu încadrarea în limita valorii maxime a creditului pentru capital de lucru prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 24 august 2020.Nr. 143.-----