INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE din 21 august 2020a aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 25 august 2020  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.595 din 21 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 775 din 25 august 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Pentru monitorizarea și verificarea tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului și pentru furnizarea de informații statistice se instituie Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor, denumit în continuare SIATD.(2) Administrația Fondului pentru Mediu asigură utilizarea și funcționarea SIATD.(3) Funcționarea și întreținerea SIATD sunt asigurate de Administrația Fondului pentru Mediu, conform reglementărilor în vigoare.(4) SIATD permite monitorizarea și verificarea în timp real, la nivel de document financiar-contabil și justificativ, a tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje pentru care organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului, denumite în continuare OIREP, finanțează costurile prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.(5) SIATD este pusă la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, de către Administrația Fondului pentru Mediu, pe site-ul web al instituției, la adresa www.afm.ro.  +  Capitolul II Categorii de utilizatori ai SIATD  +  Articolul 2(1) SIATD se utilizează de către următoarele categorii de persoane juridice:a) organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului;b) operatorii economici care desfășoară activități de colectare, salubrizare, sortare, tratare, asociații de dezvoltare intracomunitară, unități administrativ-teritoriale;c) operatorii economici care desfășoară activități de valorificare/reciclare.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, utilizarea SIATD este obligatorie pentru toate persoanele juridice prevăzute la alin. (1) care gestionează deșeuri de ambalaje ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/tratare/raportare sunt finanțate de către OIREP.  +  Capitolul III Condiții de utilizare a SIATD  +  Articolul 3(1) Utilizarea SIATD și încărcarea datelor, informațiilor și/sau a documentelor în sistemul informatic se efectuează în conformitate cu caracteristicile tehnice ale SIATD, parte ale acestuia și puse la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, de către Administrația Fondului pentru Mediu.(2) Momentul înregistrării datelor, informațiilor și/sau a documentelor în SIATD este reprezentat de data validării acestora în aplicație, astfel cum a fost comunicată utilizatorului prin mesajul electronic de confirmare transmis.  +  Articolul 4Transmiterea de date ori încărcarea de informații și/sau documente în SIATD se realizează prin utilizarea unei semnături electronice calificate, care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătură electronică, emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.  +  Capitolul IV Înrolarea în SIATD  +  Articolul 5(1) Încărcarea electronică a datelor, informațiilor și/sau a documentelor în SIATD se poate realiza de către următoarele persoane, denumite în continuare persoane autorizate:a) reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate;b) împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate.(2) Utilizarea SIATD de către persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza cererii de înrolare prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele instrucțiuni de utilizare.(3) Utilizarea SIATD de către persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unei împuterniciri notariale atașate la cererea de înrolare.(4) Împuternicirea notarială trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) datele de identificare ale reprezentantului legal;b) datele de identificare ale persoanei fizice împuternicite care va avea calitatea de utilizator al SIATD;c) adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea datelor, informațiilor, documentelor transmise electronic prin intermediul SIATD;d) acordul privind primirea de informări prin poșta electronică de la Administrația Fondului pentru Mediu;e) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a SIATD.(5) În situația în care reprezentantul legal mandatează mai mulți utilizatori, împuternicirea notarială prevăzută la alin. (3) se întocmește pentru fiecare împuternicit în parte.(6) SIATD va gestiona cererile de înrolare și documentele anexate, după caz, prin implementarea unui mecanism de autentificare folosind semnături electronice calificate.(7) Cererile de înrolare pot fi transmise către SIATD începând cu data de 15 septembrie 2020.(8) Cererea de înrolare semnată cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată va fi descărcată, verificată și semnată cu semnătură electronică calificată de către Administrația Fondului pentru Mediu. Cererea de înrolare va fi transmisă, în format electronic, către SIATD și va fi însoțită de împuternicirea/împuternicirile notarială/notariale, după caz.(9) Pentru aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată prevăzută la alin. (1) lit. b) comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori depune direct la sediul Administrației Fondului pentru Mediu împuternicirea notarială, în original.(10) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1)-(8), Administrația Fondului pentru Mediu aprobă cererea de înrolare și comunică un mesaj electronic de confirmare la adresa de email indicată în cerere.(11) După aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată va fi considerată persoană înrolată pe platforma SIATD.  +  Articolul 6Etapele procedurii de înrolare a persoanelor juridice prevăzute la art. 2 alin. (1) în SIATD sunt următoarele:1. organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului, prin introducerea tuturor datelor, informațiilor și documentelor proprii;2. organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului, prin introducerea datelor, informațiilor și documentelor relevante, aferente persoanelor juridice care se află într-o relație contractuală cu acestea, cu privire la activitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje;3. persoanele juridice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c), prin introducerea tuturor datelor, informațiilor și documentelor proprii.  +  Capitolul V Contul de acces în SIATD  +  Articolul 7(1) Generarea unui cont de acces în SIATD se realizează ulterior etapei de înrolare prevăzute la art. 5, în baza solicitării scrise a reprezentantului legal/împuternicitului acestuia, întocmită conform anexei nr. 2 la prezentele instrucțiuni de utilizare și depusă la sediul Administrației Fondului pentru Mediu.(2) În urma solicitării prevăzute la alin. (1), Administrația Fondului pentru Mediu generează un cont de acces și o parolă pentru fiecare persoană juridică în numele căreia s-a efectuat solicitarea.(3) Contul de acces și parola se comunică prin poștă la adresa sediului social al persoanei juridice.(4) După prima accesare a SIATD, reprezentantul legal/împuternicitul autorizat pentru accesarea sistemului are obligația să modifice parola.(5) Contul de acces va permite accesarea următoarelor funcțiuni ale SIATD:a) vizualizarea istoricului datelor, informațiilor ori documentelor transmise;b) vizualizarea istoricului datelor, informațiilor ori documentelor validate;c) vizualizarea rapoartelor specifice fiecărei persoane juridice, în funcție de obiectul de activitate al acesteia;d) vizualizarea notificărilor, informărilor, precum și a altor documente relevante.  +  Capitolul VI Reguli privind utilizarea SIATD  +  Articolul 8(1) Utilizarea SIATD se poate realiza de persoana înrolată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) persoana înrolată este deținătoarea certificatului calificat pentru semnătură electronică cu care a semnat cererea de înrolare ori cererea de prelungire a valabilității acestuia;b) sunt acceptați termenii și condițiile de utilizare a SIATD;c) se exprimă acordul în legătură cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(2) Persoana înrolată va putea accesa următoarele funcționalități ale SIATD:a) editarea în format electronic, comunicarea și tipărirea datelor ori informațiilor privind tranzacțiile cu deșeuri de ambalaje;b) verificarea confirmării de primire a informațiilor, datelor și documentelor transmise electronic prin intermediul SIATD și momentul validării acestora;c) vizualizarea istoricului cu privire la informațiile, datele și documentele transmise/încărcate/validate în soft;d) vizualizarea rapoartelor specifice fiecărei persoane juridice, în funcție de obiectul de activitate al acesteia;e) vizualizarea notificărilor, informărilor, precum și a altor documente relevante;f) recepționarea și descărcarea datelor, informațiilor ori documentelor comunicate de Administrația Fondului pentru Mediu, după caz;g) editarea și confirmarea codurilor unice de tranzacții ale deșeurilor de ambalaje;h) comunicarea de cereri, solicitări, notificări etc.;i) revocarea ori reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică;j) gestiunea datelor personale ale persoanei înrolate;k) modificarea sau completarea datelor referitoare la utilizator;l) transmiterea și recepționarea mesajelor referitoare la utilizarea SIATD.  +  Articolul 9(1) Datele și/sau informațiile referitoare la tranzacțiile cu deșeuri de ambalaje sunt introduse în câmpurile corespunzătoare din macheta prezentată în platforma SIATD.(2) Documentele referitoare la tranzacțiile derulate vor fi încărcate pe platforma SIATD în formatul corespunzător cerințelor SIATD prezentate în caracteristicile tehnice.(3) Pe baza datelor completate ori a informațiilor transmise, platforma SIATD generează un cod unic de tranzacție a deșeurilor de ambalaje, care va fi comunicat persoanei înrolate, prin mesaj electronic.(4) Orice modificare a datelor ori informațiilor privind tranzacțiile desfășurate va fi permisă în limitele și condițiile impuse de platforma SIATD.  +  Articolul 10(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) înregistrează în SIATD următoarele date ori informații referitoare la oricare dintre cocontractanții săi, din categoriile de utilizatori prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c):a) datele de identificare și coordonatele de contact;b) licența de operare ori autorizația de mediu, după caz, perioada de valabilitate a acesteia, precum și alte elemente prevăzute în cadrul acestora, referitoare la capacitățile de colectare și procesare, tipul de deșeuri de ambalaje care pot fi contractate;c) punctele de lucru, inclusiv coordonatele GPS ale acestora;d) data și numărul contractelor având ca obiect tranzacțiile cu deșeuri de ambalaje, valabilitatea acestora și datele de identificare ale cocontractanților;e) cantitățile și tipul de deșeuri de ambalaje estimate a fi tranzacționate.(2) Înainte de efectuarea fiecărei operațiuni de achiziție/vânzare/transport/recepție de deșeuri de ambalaje, persoanele juridice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) înregistrează în SIATD, în formatul corespunzător cerințelor SIATD prezentate în caracteristicile tehnice, informațiile referitoare la:a) datele de identificare și coordonatele de contact ale contractanților;b) cantitățile și tipul de deșeuri de ambalaje tranzacționate;c) OIREP-ul în numele căruia se efectuează respectiva tranzacție;d) avizul de însoțire a mărfii și informații cuprinse în factură, astfel: seria și numărul, data emiterii, cumpărătorul și vânzătorul;e) fotografii din cel puțin două unghiuri ale încărcăturii;f) fotografii din cel puțin 4 unghiuri ale mijlocului de transport încărcat înaintea deplasării, după cum urmează: o fotografie din față, o fotografie laterală, o fotografie cu kilometrajul indicat la bord și o fotografie din spate care va trebuie să cuprindă întreaga încărcătură și numărul de înmatriculare al mijlocului de transport.(3) La inițierea unei tranzacții cu deșeuri, aplicația va genera următoarele documente care vor fi completate corespunzător în platforma SIATD:a) „Formularul de încărcare - descărcare deșeuri nepericuloase“ prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;b) anexa nr. VII „Informații care însoțesc transferurile de deșeuri, menționate la articolul 3 alineatele (2) și (4)“ la Regulamentul (CE) nr. 1.379/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de modificare a anexelor IA, IB, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, pentru a ține seama de progresele și evoluțiile tehnice aprobate în temeiul Convenției de la Basel, dacă este cazul.(4) SIATD generează și tipărește pe fiecare document dintre cele prevăzute la alin. (3) un cod unic de tranzacție a deșeurilor de ambalaje, pentru fiecare transport/tranzacție cu deșeuri de ambalaje înregistrat(ă) în platformă.(5) Fiecare utilizator care preia deșeuri de ambalaje în vederea valorificării/reciclării/tratării/revânzării are obligația de a confirma cantitatea netă și cantitatea brută de deșeuri tranzacționate, pe tip de material, prin validarea codurilor unice aferente acestora într-un termen de maximum 5 zile de la data recepției deșeurilor.(6) În situația în care recepția deșeurilor de ambalaje se realizează înainte de înrolarea persoanelor juridice prevăzute la art. 2 alin (1) lit. b) și c), termenul prevăzut la alin. (5) se calculează de la data înrolării pe platforma SIATD.(7) În cazul în care codul unic de tranzacție nu este confirmat, tranzacția nu este luată în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare.(8) OIREP finanțează costurile prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, numai după confirmarea în SIATD a cantităților de deșeuri de ambalaje recepționate.  +  Articolul 11(1) Orice intenție de revocare a persoanei înrolate se notifică prin completarea electronică a solicitării corespunzătoare, pusă la dispoziție de SIATD, concomitent cu comunicarea unei solicitări scrise, transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către Administrația Fondului pentru Mediu.(2) Operațiunea de revocare se consideră îndeplinită în termen de 10 zile de la data depunerii solicitării la Administrația Fondului pentru Mediu.  +  Articolul 12(1) În situația în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea mandatului acordat se reia procedura de înrolare prevăzută la capitolul IV.(2) În situația în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea certificatului calificat, reînnoirea se efectuează cu un nou certificat calificat pentru semnătură electronică, care va fi eliberat de către un prestator de servicii de încredere calificat, situație în care se reia procedura prevăzută la capitolul IV.(3) Până la aprobarea de către Administrația Fondului pentru Mediu a cererii de înrolare, accesul respectivei persoane în cadrul SIATD va fi suspendat.  +  Articolul 13(1) Pentru asigurarea continuității utilizării SIATD, persoana înrolată este obligată să efectueze demersurile necesare în vederea prelungirii valabilității împuternicirii acordate, precum și a reînnoirii certificatului calificat pentru semnătură electronică utilizat, după caz, în termenul de valabilitate a acestora.(2) Prelungirea calității de utilizator prin împuternicire notarială se realizează în perioada de valabilitate a împuternicirii acordate persoanei înrolate, prin intermediul unei noi împuterniciri notariale, care va conține elementele prevăzute la art. 5 alin. (4). Noua împuternicire notarială va fi comunicată în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori va fi depusă direct la sediul Administrației Fondului pentru Mediu, iar forma electronică a acesteia va fi încărcată în SIATD.(3) După reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică, persoana înrolată completează „Solicitarea de prelungire a recunoașterii certificatului“, pusă la dispoziție în cadrul SIATD, care va fi semnată cu noul certificat calificat pentru semnătură electronică.  +  Articolul 14Administrația Fondului pentru Mediu sistează accesul la SIATD în următoarele situații:a) radierea utilizatorului persoană juridică din registrul comerțului;b) utilizarea abuzivă a serviciului;c) în cazul în care securitatea contului de acces este compromisă;d) în cazul în care se identifică o imixtiune în elementele de securitate a aplicației informatice care asigură SIATD ori a siteului www.afm.ro;e) la cererea utilizatorului.  +  Articolul 15(1) Ori de câte ori termenii și condițiile de utilizare a SIATD se modifică, utilizatorul este notificat prin intermediul SIATD.(2) În situația în care utilizatorul acceptă termenii și condițiile noi de utilizare a SIATD, accesul se continuă în condițiile prezentei proceduri.(3) În situația în care utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile noi de utilizare a SIATD, aceasta reprezintă renunțare la acest serviciu.  +  Articolul 16Administrația Fondului pentru Mediu duce la îndeplinire prevederile prezentelor instrucțiuni.  +  Anexa nr. 1
  Cerere de înrolare
  Prin prezenta, subsemnatul, ........................................, deținător al CNP ......................., în calitate de:[ ] reprezentant legal al ........................................................, C.U.I. .....................;[ ] împuternicit desemnat prin declarația notarială dată de reprezentantul legal al ..................................., C.U.I. ...........................,solicit înrolarea în SIATD pentru ....................................................................*:Denumire: ................................................................................C.U.I.: ...........................................................................Domiciliul fiscal: ..........................................................................Telefon: ..........................................................................Fax: ..............................................................................Adresă de e-mail: .......................................................................Cont bancar principal: ...................................., deschis la Banca ...................................Certific această calitate prin documentele atașate: [încarcă declarația notarială]**.[ ] Declar că accept termenii și condițiile de utilizare a SIATD.[ ] Îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.[ ] Îmi exprim acordul privind primirea de informări prin poșta electronică.Declar pe propria răspundere că nu am alterat conținutul prezentului document, atest corectitudinea datelor prin semnarea electronică a acestui fișier, folosind certificatul calificat valabili la data cererii, eliberat pe numele meu de către un prestator de servicii de încredere calificat.Data: ...........................[Semnătură electronică calificată]* Se va menționa categoria de utilizator SIATD deținută potrivit art. 2 din instrucțiunile de utilizare.** Documentul electronic, copie a imaginii declarației notariale.
   +  Anexa nr. 2
  Solicitare deschidere cont de acces în SIATD
  Prin prezenta, subsemnatul, ................................., deținător al CNP ..............................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al societății ....................................., C.U.I. .............................., cu adresa de e-mail .............................. și cu nr. telefon .........................., confirm intenția de acces în SIATD pentru utilizatorul menționat și solicit generarea contului de acces și a parolei de utilizator.
  Data: .....................Denumirea utilizatorului ..............................Reprezentant legal/împuternicit ......................................(numele și prenumele)
  ------