REGULAMENT-CADRU din 30 iulie 2020privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 25 august 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 4.813 din 30 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 773 din 25 august 2020.
     +  Articolul 1(1) Prezentul regulament-cadru conține prevederi privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație. (2) Unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, denumite în continuare școli-pilot, de unități experimentale, denumite în continuare școli experimentale, și de unități de aplicație, denumite în continuare școli de aplicație, sunt unități de învățământ din rețeaua națională a unităților de învățământ preuniversitar.(3) Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar precizate la art. 1 sunt reglementate de prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și ale regulamentelor specifice.  +  Articolul 2Pentru școlile-pilot, organizarea și funcționarea se reglementează adaptat tipului de intervenție stabilit de Ministerul Educației și Cercetării, prin regulament specific, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării, care precizează următoarele elemente:a) tipul intervenției educaționale;b) obiectul intervenției educaționale;c) gradul de complexitate al intervenției educaționale;d) grupul-țintă al intervenției educaționale;e) durata intervenției educaționale;f) rezultatele așteptate;g) structura/instituția din Ministerul Educației și Cercetării responsabilă pentru coordonarea și aplicarea intervenției educaționale;h) mecanismele de asigurare a calității;i) modalitățile de evaluare; j) mecanismul de finanțare;k) mecanismul de management al resurselor umane implicate.  +  Articolul 3Pentru școlile-experimentale, organizarea și funcționarea se reglementează de către instituțiile coordonatoare care propun spre avizare Ministerului Educației și Cercetării, la înființarea/selecția școlii experimentale, și regulamentul specific de organizare și funcționare a unității de învățământ respective, în care vor fi precizate:a) scopul proiectului de cercetare educațională;b) grupul-țintă;c) resursele materiale și umane implicate în proiectul de cercetare educațională;d) rezultatele așteptate; e) mecanismele de asigurare a calității;f) modalitățile de evaluare;g) mecanismul de finanțare adaptat specificului proiectului de cercetare educațională;h) mecanismul de management al resurselor umane implicate, adaptat specificului proiectului de cercetare educațională.  +  Articolul 4(1) Pentru școlile de aplicație care sunt unități de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, organizarea și funcționarea se stabilesc prin regulamentul-cadru specific învățământului pedagogic preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.(2) Pentru școlile de aplicație selectate, pe baza criteriilor prevăzute de metodologia-cadru, dintre unitățile de învățământ din rețeaua școlară națională, organizarea și funcționarea se stabilește prin prezentul regulament-cadru.  +  Articolul 5(1) Statutul de școală de aplicație, membră a rețelei naționale a școlilor de aplicație, este dobândit de unitățile de învățământ preuniversitar, altele decât unitățile cu profil pedagogic, pentru o perioadă de minimum 5 ani și este aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării. (2) La expirarea perioadei de minimum 5 ani, la solicitarea unităților de învățământ preuniversitar - școli de aplicație, altele decât unitățile cu profil pedagogic, cu aprobarea inspectoratului școlar și cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, statutul de școală de aplicație poate fi prelungit, pentru o perioadă egală cu perioada inițială.  +  Articolul 6Statutul de școală de aplicație parteneră a unei instituții de formare inițială sau continuă a cadrelor didactice este dobândit de unitatea de învățământ preuniversitar - membră a rețelei naționale a școlilor de aplicație - pentru o perioadă precizată în contractul încheiat cu instituția de învățământ universitar.  +  Articolul 7(1) Selecția personalului didactic implicat în activitățile din cadrul școlii de aplicație se realizează la nivelul unității de învățământ și respectă criteriile specifice precizate în Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice și clauzele din contractul încheiat între universitate și unitatea de învățământ - școală de aplicație. (2) În cadrul fiecărei școli de aplicație, potrivit reglementărilor metodologice specifice domeniului formării inițiale și al formării continue a cadrelor didactice, va fi selectat un număr adecvat de cadre didactice, profesori-mentori, care să asigure derularea activităților practice pedagogice și a altor tipuri de activități din domeniul educațional.(3) Cadrele didactice cu statut de profesor-mentor, profesor metodist în liceu pedagogic, profesor coordonator de practică pedagogică trebuie să îndeplinească acele condiții de formare stabilite pentru realizarea sau conducerea practicii pedagogice.(4) Pe întreaga durată a funcționării unității de învățământ, la care sunt încadrate cu statut de școală de aplicație, cadrele didactice implicate în activități specifice vor fi remunerate potrivit timpului de muncă efectiv lucrat pentru organizarea și desfășurarea practicii pedagogice, în funcție de contractul individual de muncă (structura încadrării)/de anexele la contractul individual de muncă.(5) Normarea cadrelor didactice din școlile de aplicație, care realizează și conduc practica pedagogică, va fi realizată potrivit legislației aplicabile domeniului educație și va include activități didactice și de mentorat, tutorat, coaching etc.  +  Articolul 8(1) Finanțarea unităților de învățământ precizate la art. 1 se face conform prevederilor legale în vigoare, din bugetul de stat, cu respectarea costului standard/elev.(2) În situația în care finanțarea unităților de învățământ precizate la art. 1 se face din alte surse, complementare bugetului de stat, pot fi aprobate mecanisme adaptate de finanțare, stabilite prin regulamentele specifice.(3) În cazul școlilor de aplicație, mecanismul de finanțare de la bugetul de stat include și componenta de finanțare a practicii pedagogice, pentru elevii din liceele cu profil pedagogic sau pentru studenții înscriși la programe universitare de formare pentru cariera didactică, inclusiv masterat didactic, potrivit legislației aplicabile în domeniul organizării și desfășurării practicii și în domeniul salarizării în sectorul educație.(4) Regulamentele de practică pedagogică prevăzute de legislația salarizării sunt regulamentele aplicabile pentru programele de studii de pregătire psihopedagogică, pentru programele de masterat didactic și de masterat în domeniul științelor educației și regulamentul pentru practica pedagogică organizată și desfășurată în unitățile de învățământ preuniversitar cu profil pedagogic.(5) Pentru studenții înscriși la programe universitare de formare pentru cariera didactică, inclusiv masterat didactic, practica pedagogică se organizează și se desfășoară în baza unui regulament anexat contractului încheiat de instituția de învățământ universitar la care sunt înmatriculați și unitatea de învățământ preuniversitar cu statut de școală de aplicație.  +  Articolul 9Elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ precizate la art. 1 le sunt aplicabile prevederile legislației specifice învățământului preuniversitar și nu le sunt afectate/restrânse drepturile prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) cu privire la accesul la educație, evaluare, transfer, participare la evaluări și examene naționale etc.  +  Articolul 10Prevederile referitoare la contextele specifice/particulare de organizare și desfășurare a procesului educațional în unitățile de învățământ precizate la art. 1 sunt cuprinse în regulamentele instituționale specifice de organizare și funcționare. -----