NORME din 7 ianuarie 2014privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2014  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1 din 7 ianuarie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1AplicarePrezentele norme reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, în vederea identificării câinilor cu stăpân.  +  Articolul 2DefinițiiÎn sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) mijloc de identificare - microcip în care sunt înscrise informațiile necesare identificării unice a animalului;b) microcip - dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenței radio, programabil o singură dată, care respectă cerințele standardului ISO 11784 și anexei A a standardului 11785, utilizează tehnologia HDX sau FDX-B și poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785;c) cititor - dispozitiv portabil sau staționar capabil să citească codurile microcipurilor ce utilizează tehnologia HDX și FDX și să le afișeze electronic conform standardului ISO 11784;d) cod de țară - cod format din 3 (trei) cifre, respectiv 642, reprezentând codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166;e) cod unic de identificare - cod numeric alcătuit din 15 cifre utilizat pentru identificarea individuală a câinilor la nivel național, înscris pe un microcip a cărui structură este detaliată în anexa nr. 2;f) câine cu stăpân - orice câine identificat și înregistrat conform prezentelor norme care aparține unei persoane fizice sau juridice;g) utilizator al Registrului de evidență a câinilor cu stăpân - unitățile medicale veterinare de asistență înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deținut de către Colegiul Medicilor Veterinari, universitățile care dețin clinici veterinare universitare, precum și instituțiile publice care au calitatea de operator de date cu caracter personal în condițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), care solicită calitatea de utilizator al Registrului de evidență a câinilor cu stăpân și sunt înregistrate de către Colegiul Medicilor Veterinari; (la 08-09-2020, Litera g) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) h) identificator și operator al Registrului de evidență a câinilor cu stăpân - orice medic veterinar de liberă practică titular al unei unități medicale veterinare de asistență, orice medic veterinar angajat al unei unități medicale veterinare de asistență și medicii veterinari care își desfășoară activitatea în clinicile veterinare universitare;i) identificare - ansamblu de operațiuni și proceduri care au ca scop individualizarea unui animal utilizând mijloace permanente de identificare, stabilite de prezentele norme;j) înregistrare - operațiunea de culegere și introducere în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân a datelor de identificare ale animalului, evenimentelor, informațiilor veterinare și a datelor de identificare ale proprietarului;k) Registru de evidență a câinilor cu stăpân - colecție de informații în format electronic, aflată în gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale animalului, evenimentele, informațiile veterinare și datele de identificare ale proprietarului, nominale, păstrate în formă electronică și arhivate într-o bază de date, care permite asigurarea trasabilității unui animal de la momentul identificării și înregistrării până la momentul ieșirii acestuia din sistemul informatic; (la 27-03-2019, Litera k) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) l) pașaport - document, conform modelului prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;m) eveniment - fătarea, vânzarea, cumpărarea, pierderea, dispariția, furtul, regăsirea, moartea unui câine, schimbarea adresei proprietarului, schimbarea proprietarului;n) licență de utilizator al Registrului de evidență a câinilor cu stăpân - drepturi de utilizare a Registrului de evidență a câinilor cu stăpân acordate de către Colegiul Medicilor Veterinari;o) furnizor de microcipuri - orice persoană juridică care produce, importă și/sau comercializează pe teritoriul României microcipuri conforme cu cerințele prezentelor norme;p) furnizor primar de carnete de sănătate și/sau pașapoarte - orice persoană juridică care tipărește și comercializează pe teritoriul României carnete de sănătate și/sau pașapoarte conforme cu cerințele prezentelor norme;q) furnizor secundar de carnete de sănătate și/sau pașapoarte - orice persoană juridică ce achiziționează de la un furnizor primar și comercializează pe teritoriul României carnete de sănătate și/sau pașapoarte conforme cu cerințele prezentelor norme către unități medicale veterinare de asistență, universități care dețin clinici veterinare și instituții publice care dețin câini de serviciu, în calitate de utilizatori finali ai carnetelor și pașapoartelor, și care, la rândul lor, le eliberează direct către proprietarii de animale; (la 27-03-2019, Litera q) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) r) carnet de sănătate - document ce conține cel puțin informațiile prevăzute de anexa nr. 3.  +  Articolul 3Obiective generale(1) Prezentele norme stabilesc activitățile, atribuțiile, responsabilitățile, regulile și documentele referitoare la implementarea și operarea Registrului de evidență a câinilor cu stăpân, denumit în continuare RECS, pe întreg teritoriul României, prin înregistrarea utilizatorilor, identificatorilor și operatorilor RECS, identificarea individuală și înregistrarea fiecărui animal și a evenimentelor din viața lui, a proprietarului acestuia, înregistrarea informațiilor veterinare și scoaterea din evidență în cazul morții.(2) Câinii circulă pe teritoriul României numai identificați și înregistrați potrivit prevederilor prezentelor norme și însoțiți de carnete de sănătate.(3) Utilizatorii RECS garantează confidențialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. (la 08-09-2020, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) (4) Unitățile medicale veterinare de asistență înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, universitățile care dețin clinici veterinare universitare, identificatorii și operatorii RECS se supun procedurilor de înregistrare la Colegiul Medicilor Veterinari, denumit în continuare CMV, în vederea obținerii licenței de utilizator care conferă drepturi de acces și înregistrare a evenimentelor în RECS. (la 08-09-2020, Alineatul (4) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) (4^1) Instituțiile publice care au calitatea de operator de date cu caracter personal în condițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 se supun procedurilor de înregistrare la CMV, în vederea obținerii drepturilor de acces și vizualizare a informațiilor existente în RECS. (la 08-09-2020, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) (5) Câinii se identifică exclusiv prin implantarea unui microcip în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora, de către medici veterinari din unitățile medicale veterinare de asistență înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deținut de către CMV, precum și din universitățile care dețin clinici veterinare universitare, înregistrați ca identificatori și operatori ai RECS.  +  Articolul 4Termene de identificare și înregistrare(1) Câinii se identifică și se înregistrează cu respectarea următoarelor termene:a) câinii nou-născuți cu proprietar - în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora;b) câinii adulți cu proprietar - la solicitarea proprietarului și în orice caz înainte de vânzarea, donarea sau scoaterea în spații publice a acestora; (la 27-03-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) c) câinii proveniți din adăposturile publice - în momentul adopției, înainte de a părăsi adăpostul;d) înregistrarea în RECS a câinilor identificați se realizează odată cu microciparea și eliberarea carnetului de sănătate, în cazul prezentării proprietarilor la sediul utilizatorilor RECS ce au obținut licența de utilizator al RECS, respectiv în maximum 5 zile de la implantarea microcipului, în cazul deplasării medicului veterinar la sediul proprietarului sau în cazul în care, din motive tehnice, nu a fost posibilă înregistrarea în RECS. (la 08-09-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) (2) Câinii neidentificați și neînregistrați aflați în spațiile publice sunt considerați câini fără stăpân și sunt tratați conform prevederilor legislației specifice în vigoare.(3) Câinii identificați înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu un microcip cu cod unic de identificare corespunzător standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi înregistrați în baza de date și se vor emite carnete de sănătate noi, conform prezentelor norme.(4) Câinii identificați înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu un microcip care nu corespunde standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi identificați, înregistrați și se vor emite noi carnete de sănătate conform prezentelor norme.  +  Articolul 5Condiții(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3, CMV se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiții:a) câinii cu stăpân sunt identificați și înregistrați în RECS;b) datele privind vaccinarea contra rabiei, deparazitarea și sterilizarea sunt înregistrate și actualizate;b^1) pentru fiecare câine vaccinat antirabic se eliberează un carnet de sănătate cu serie și număr unic; (la 27-03-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) c) pentru fiecare câine identificat și înregistrat se eliberează un carnet de sănătate cu serie și număr unic;d) în cazul pierderii/deteriorării carnetului de sănătate se eliberează unul nou cu serie și număr unic, asigurându-se trasabilitatea cu cel anterior; (la 08-09-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) e) pentru câinii care părăsesc teritoriul României se eliberează la solicitarea proprietarului, suplimentar față de prevederile lit. c), un pașaport.(2) CMV va permite accesul tuturor proprietarilor de câini la RECS, în vederea verificării datelor și documentelor de identificare, pentru animalele deținute de către aceștia.(3) Condițiile de utilizare a RECS se stabilesc de către CMV.(4) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, controlează și are acces necondiționat la RECS.(5) CMV raportează trimestrial către ANSVSA modalitatea prin care și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la alin. (1)-(4). (la 27-03-2019, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 )  +  Articolul 6Înregistrarea utilizatorilor RECS(1) În vederea acordării drepturilor de acces și a licenței de utilizare a RECS, medicii veterinari de liberă practică, titulari ai unităților medicale veterinare, depun în scris sau electronic la CMV solicitarea de înregistrare ca utilizator al RECS, conform procedurilor CMV.(2) În vederea acordării drepturilor de acces și a licenței de utilizare a RECS pentru clinicile veterinare universitare, responsabilii acestora trebuie să depună în scris sau electronic la CMV solicitarea de înregistrare ca utilizator al RECS, conform procedurilor CMV.(2^1) În vederea acordării drepturilor de acces și de vizualizare a informațiilor existente în RECS, instituțiile publice trebuie să depună în scris sau electronic la CMV solicitarea de înregistrare ca utilizator al RECS, conform procedurilor CMV. (la 08-09-2020, Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) (3) În vederea verificării în RECS a câinilor capturați, persoanele responsabile din cadrul adăposturilor publice vor accesa RECS, conform procedurilor CMV.(4) CMV verifică îndeplinirea condițiilor legale de funcționare și eliberează licența de utilizator al RECS.(5) În vederea înregistrării medicilor veterinari ca identificatori și operatori RECS, aceștia se vor înregistra în baza de date, conform procedurilor CMV.(6) CMV poate retrage licența de utilizare a RECS în următoarele situații:a) la cererea utilizatorului;b) la constatarea neîndeplinirii condițiilor legale de funcționare;c) la constatarea neîndeplinirii condițiilor de exercitare a profesiei;d) la constatarea neîndeplinirii condițiilor de utilizare a RECS;e) la solicitarea ANSVSA.(7) CMV notifică trimestrial către ANSVSA cazurile pentru care s-a dispus retragerea licenței de utilizare a RECS și detaliază modul în care s-a constatat neîndeplinirea condițiilor menționate la alin. (6) lit. b)-d). (la 27-03-2019, Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 )  +  Capitolul II Identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân  +  Articolul 7Obligațiile proprietarilor(1) Proprietarii câinilor au obligația să identifice și să înregistreze animalele în RECS în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora.(2) Proprietarii de câini cu vârsta mai mare de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentelor norme au obligația de a identifica și înregistra animalele în RECS până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spații publice a acestora.(3) În vederea înregistrării câinilor, proprietarii au obligația de a solicita identificatorului și operatorului RECS identificarea electronică cu microcip aprobat conform prezentelor norme, efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii conform prevederilor legale, înregistrarea în RECS, eliberarea carnetului de sănătate și a pașaportului, după caz.(4) Pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (3), proprietarii câinilor au obligația să prezinte medicilor veterinari documentele și informațiile de identificare necesare.(5) În cazul deplasării câinilor în spațiile publice pe teritoriul României, proprietarii acestora au obligația de a deține asupra lor carnetul de sănătate al animalelor, care atestă efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, precum și identificarea și înregistrarea în RECS.(6) În cazul deplasărilor în străinătate, suplimentar față de elementele descrise la alin. (5), proprietarii sunt obligați să dețină asupra lor și pașaportul animalului.(7) Proprietarii de câini au obligația de a notifica medicului veterinar de liberă practică utilizator al RECS, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariție, furt, donație, moartea.(8) În cazul morții animalului, proprietarii au obligația de a solicita medicilor veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legi, utilizatori ai RECS, scoaterea din evidență și consemnarea morții în carnetul de sănătate.(9) În cazul vânzării sau donării câinelui, atât vechiul, cât și noul deținător al câinelui au obligația să solicite utilizatorilor RECS ce au obținut licența de utilizator al RECS să înregistreze în acest registru schimbarea datelor proprietarului și noua adresă. (la 08-09-2020, Alineatul (9) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) (10) Proprietarii câinilor au obligația să achite contravaloarea costurilor legate de identificarea și înregistrarea în RECS, a serviciilor prestate de către unitățile medicale veterinare de asistență sau de clinicile veterinare universitare.(11) La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au găsit au obligația de a anunța, după caz și/sau proximitate, cea mai apropiată secție de poliție sau serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân înființat la nivelul unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială a fost găsit câinele, în vederea depistării și anunțării proprietarului.  +  Articolul 8Obligațiile utilizatorilor, identificatorilor și operatorilor RECS(1) Unitățile medicale veterinare de asistență sau clinicile veterinare universitare au obligația de a achiziționa și utiliza pentru identificarea câinilor exclusiv microcipuri care respectă cerințele tehnice descrise în anexa nr. 1.(2) Utilizatorii RECS ce au obținut licența de utilizator al RECS au obligația de a verifica și actualiza permanent datele cu privire la animale, ca urmare a solicitării proprietarilor sau ca urmare a efectuării acțiunilor veterinare. (la 08-09-2020, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) (3) Medicii veterinari identificatori și operatori ai RECS sunt responsabili de efectuarea identificării câinilor și de înregistrarea acestora în RECS, potrivit legii.(4) Medicul veterinar identificator și operator al RECS are următoarele obligații:a) să verifice identificarea câinilor prin scanarea-citirea microcipului implantat și verificarea înregistrării în RECS, solicitând proprietarului carnetul de sănătate;b) să identifice câinii neidentificați, înregistrând totodată datele proprietarului acestora;c) să introducă în RECS, pe loc, după aplicarea microcipului și efectuarea acțiunilor veterinare, datele cu privire la animalele identificate și proprietarii acestora, conform formularului electronic de identificare;d) să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de sănătate și să înmâneze documentul proprietarului animalului pentru fiecare câine vaccinat antirabic; (la 27-03-2019, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) e) pentru câinii care părăsesc teritoriul României și au fost identificați prin microcipare, să elibereze, la cererea proprietarilor, suplimentar față de carnetul de sănătate, un pașaport, doar dacă prin carnetul de sănătate se face dovada că animalul a fost vaccinat antirabic în ultimele 12 luni, iar în cazul rapelului ce a depășit 12 luni de la ultima vaccinare, că nu au trecut mai puțin de 21 de zile de la ultima vaccinare antirabică, fără a fi depășit termenul de un an de la ultima vaccinare; (la 27-03-2019, Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) e^1) pentru câinii care părăsesc teritoriul României și au fost identificați prin microcipare, să elibereze, la solicitarea proprietarului, suplimentar față de carnetul de sănătate, un pașaport, cu condiția ca datele înscrise în carnetul de sănătate al câinelui și cele înscrise în RECS să certifice faptul că acesta a fost vaccinat antirabic după ce a fost identificat și, în cazul primei vaccinări sau al rapelului ce a depășit 12 luni de la ultima vaccinare, că nu au trecut mai puțin de 21 de zile de la data vaccinării, iar în cazul vaccinărilor de rapel, că acestea au fost efectuate în ultimele 12 luni, fără a fi depășit termenul de un an de la ultima vaccinare; (la 27-03-2019, Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) f) să respecte condițiile și procedurile stabilite de către CMV;g) să vaccineze contra rabiei doar câinii care, la momentul vaccinării, sunt însoțiți de carnete de sănătate, conform prezentelor norme, sau pentru care se eliberează un carnet de sănătate, conform prezentelor norme, cu ocazia vaccinării. (la 27-03-2019, Litera g) din Alineatul (4) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (4^1) RECS permite doar înregistrarea codurilor alocate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor furnizorilor aprobați. (la 27-03-2019, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (5) Medicii veterinari identificatori și operatori ai RECS sunt recunoscuți ca medici veterinari autorizați de către ANSVSA să vaccineze câinii contra rabiei, să completeze, să certifice, să parafeze, să semneze și să ștampileze rubricile aferente din pașaportul și carnetul de sănătate al câinelui.(5^1) Medicii veterinari de liberă practică ce au calitatea de identificatori și operatori RECS sunt prestatori ai serviciilor de identificare a câinilor și de înregistrare a acestora în RECS, potrivit legii, și completează datele solicitate prin rubricația pașaportului doar în baza informațiilor înregistrate în RECS și/sau înscrise în carnetul de sănătate al câinelui și le certifică prin parafare, iar responsabilitatea identificării și înregistrării câinilor, potrivit legii, aparține proprietarilor. (la 27-03-2019, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (6) Toți utilizatorii RECS trebuie să dețină un cititor capabil să citească microcipurile care respectă cerințele tehnice descrise în anexa nr. 1.(7) Implantarea microcipului se realizează exclusiv de către medicii veterinari înregistrați ca identificatori și operatori ai RECS.  +  Articolul 9Obligațiile CMV(1) CMV are obligația de a răspunde solicitărilor privind accesul și vizualizarea informațiilor existente în RECS/eliberarea licenței de utilizator al RECS, după caz. (la 08-09-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) (2) În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (1), CMV, cu respectarea condițiilor legale de funcționare și de exercitare a profesiei, comunică condițiile de utilizare și eliberează licența de utilizare a RECS.(3) În cazul în care răspunsul la solicitările prevăzute la alin. (1) este negativ, CMV comunică solicitantului motivul respingerii cererilor. (la 08-09-2020, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) (4) În cadrul activității de gestiune a RECS, CMV monitorizează activitatea utilizatorilor RECS și comunică ANSVSA abaterile și neconformitățile constatate.(5) În vederea gestionării RECS, CMV elaborează proceduri tehnice operaționale pe care le supune avizării ANSVSA și informează utilizatorii RECS asupra conținutului acestora. (la 27-03-2019, Alineatul (5) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (6) În cazul sesizării unor abateri grave privind operarea în RECS și încălcări ale prevederilor prezentei norme, CMV blochează temporar accesul utilizatorului/operatorului în cauză, analizează și dispune, după caz, sesizarea comisiei de deontologie și ANSVSA în vederea derulării de controale oficiale. (la 27-03-2019, Alineatul (6) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (7) CMV are obligația de a retrage în 24 de ore licența de utilizator al RECS la neîndeplinirea de către acesta a condițiilor legale de funcționare, condițiilor de exercitare a profesiei, condițiilor de utilizare a RECS sau la solicitarea ANSVSA.  +  Articolul 10Obligațiile ANSVSA(1) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, controlează activitatea privind RECS.(2) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, răspunde sesizărilor CMV prin efectuarea controalelor oficiale; anual se efectuează verificări privind corespondența datelor înscrise în RECS și constatările din teren, prin sondaj, pentru un procent de minimum 10% din câinii identificați și vaccinați. (la 27-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (3) ANSVSA efectuează controale la furnizorii de microcipuri și la furnizorii primari de pașapoarte și carnete de sănătate în vederea verificării respectării prevederilor prezentelor norme.(4) În cazul constatării nerespectării de către furnizori a prevederilor prezentelor norme, ANSVSA retrage acestora aprobarea de comercializare și valabilitatea seriilor emise.(5) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, legalizează pașaportul la solicitarea proprietarilor, dacă animalul de companie face obiectul unei mișcări în țări terțe care solicită acest lucru, efectuând următoarele acțiuni:a) verificarea identității animalului și coroborarea informațiilor din RECS cu informațiile din pașaport și carnetul de sănătate;b) aplicarea, în colțul din dreapta sus al primei pagini a pașaportului, a unui timbru sec cu diametrul de 30 mm, în care se înscriu următoarele: A.N.S.V.S.A., în partea de sus, iar central, D.S.V.S.A. și abrevierea județului, respectiv a municipiului București, precum și aplicarea ștampilei direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente în realizarea legalizării, în locul prevăzut la rubrica XI din pașaport. (la 27-03-2019, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 )  +  Capitolul III Identificarea câinilor în adăposturi  +  Articolul 11Obligațiile administratorilor și personalului din adăposturilor publice(1) Administratorii adăposturilor publice au obligația de a dota, a instrui și a verifica personalul de specialitate privind procedura de verificare a identității câinilor capturați în spațiile publice.(2) Persoanele responsabile din cadrul adăposturilor publice au obligația de a verifica prin scanare cu un cititor dacă animalul are implantat un microcip.(3) În cazul depistării unui microcip, persoanele responsabile din cadrul adăposturilor au obligația verificării codului de identificare afișat în RECS și comunicării rezultatului obținut administratorilor adăposturilor publice.(4) În baza informațiilor obținute din RECS, administratorii adăposturilor publice au obligația informării proprietarilor privind regăsirea animalelor.(4^1) În cazul în care codul de identificare nu se regăsește în RECS, administratorii adăposturilor publice au obligația informării ANSVSA și CMV. (la 27-03-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (5) După emiterea deciziei de adopție sau de revendicare, după caz, câinii neidentificați la intrarea în adăpost se identifică și se înregistrează în RECS în conformitate cu prevederile prezentelor norme și li se eliberează un carnet de sănătate în care sunt înscrise datele lor de identificare, datele de identificare ale proprietarului și acțiunile sanitar-veterinare efectuate. (la 27-03-2019, Alineatul (5) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (6) Activitatea descrisă la alin. (5) se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii care au contractat activitățile veterinare din cadrul adăposturilor, conform prevederilor legale.  +  Articolul 12Obligațiile administratorilor adăposturilor private(1) Responsabilii adăposturilor private au obligația de a identifica și de a înregistra câinii pe care îi dețin în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, câinii introduși în adăposturile private vor fi identificați și înregistrați în RECS în termen de 5 zile de la data intrării în adăpost.  +  Articolul 13Obligațiile persoanelor care adoptă câini(1) Persoanele sunt obligate să adopte din adăposturi doar animale identificate și înregistrate în RECS, cu acțiunile sanitar-veterinare efectuate conform prevederilor legale, pentru care s-a eliberat un carnet de sănătate valid.(2) Adăposturile publice și private care dețin câini adoptați la distanță sunt proprietarii de drept ai animalelor, acestea fiind în consecință înregistrate în RECS, și au obligația de a respecta cerințele privind identificarea și înregistrarea în RECS a animalelor cazate în acest scop. (la 27-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 )  +  Capitolul IV Gestionarea carnetelor, pașapoartelor și a microcipurilor  +  Articolul 14Gestionarea carnetelor de sănătate și a pașapoartelor(1) În vederea înregistrării și aprobării ca furnizor de carnete de sănătate și/sau pașapoarte, fiecare furnizor va depune la ANSVSA o solicitare scrisă însoțită de un model/o mostră de carnet de sănătate și/sau de pașaport.(2) ANSVSA, după verificarea conformității modelelor/ mostrelor de carnete de sănătate și/sau de pașapoarte depuse, alocă serii și numere unice tuturor furnizorilor aprobați.(3) ANSVSA va posta pe site-ul propriu lista furnizorilor aprobați cărora li s-au alocat serii și numere unice pentru tipărirea carnetelor de sănătate și/sau a pașapoartelor pentru animale de companie.(4) Unitățile medicale veterinare de asistență, universitățile care dețin clinici veterinare și instituțiile publice care dețin câini de serviciu vor achiziționa carnete de sănătate și/sau pașapoarte doar de la furnizorii aprobați de către ANSVSA.(5) Carnetele de sănătate și pașapoartele se completează și se eliberează exclusiv de către unitățile medicale veterinare de asistență, universitățile care dețin clinici veterinare universitare și instituțiile publice care dețin câini de serviciu utilizatori ai RECS, conform procedurilor CMV.(6) Fiecare furnizor autorizat de carnete de sănătate și/sau pașapoarte pentru animalele de companie înscrie pe facturile fiscale pe care le emite la vânzarea carnetelor de sănătate și/sau a pașapoartelor seria/intervalul de serii a/al acestora. (la 27-03-2019, Articolul 14 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (7) Furnizarea/Eliberarea carnetelor de sănătate și/sau a pașapoartelor pentru animalele de companie în alte condiții decât cele prevăzute în prezentele norme este interzisă. (la 27-03-2019, Articolul 14 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 )  +  Articolul 15Gestionarea microcipurilor(1) În vederea înregistrării și aprobării ca furnizor de microcipuri, fiecare furnizor va depune la ANSVSA o solicitare scrisă însoțită de următoarele:a) dovada că deține un angajament scris cu producătorul pentru furnizarea microcipurilor pe teritoriul României, în original (pentru producătorii din străinătate, aceasta va fi tradusă în limba română de către un traducător autorizat din România);b) copii legalizate ale rapoartelor de testare realizate de Comitetul Internațional pentru Înregistrarea Animalelor (ICAR);c) fotografie în format digital a microcipului pentru care se solicită aprobarea;d) mostră de microcip pentru care se solicita aprobarea;e) copie a certificatului de înregistrare la Registrul comerțului, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul;f) copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul.(2) ANSVSA, după verificarea conformității microcipurilor, va posta pe site-ul propriu lista furnizorilor și a modelelor de microcipuri aprobate.(3) Unitățile medicale veterinare de asistență, universitățile care dețin clinici veterinare și instituțiile publice care dețin câini de serviciu vor achiziționa și vor utiliza exclusiv microcipuri conforme prevederilor prezentelor norme, comercializate de către furnizori aprobați.(4) Furnizorii de microcipuri vor comercializa microcipuri aprobate exclusiv către unitățile medicale veterinare de asistență, universitățile care dețin clinici veterinare universitare și instituțiile publice care dețin câini de serviciu, utilizatori ai RECS.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), furnizorii de microcipuri pot comercializa microcipuri aprobate și către primării/consiliile locale, urmând ca acestea să le pună la dispoziția utilizatorilor RECS cu scopul identificării și înregistrării câinilor din localitățile aparținând unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă. (la 27-03-2019, Alineatul (5) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (6) În carnetul de sănătate, numărul de identificare al animalului de companie va fi aplicat sub formă de etichetă autocolantă.(7) În pașaport, codul de identificare al animalului de companie va fi scris de mână direct în rubrica "codul alfanumeric al transponderului", fiind interzisă aplicarea de etichete autocolante care să conțină numărul microcipului.(8) Fiecare furnizor autorizat de microcipuri pentru animalele de companie este obligat să înscrie pe facturile fiscale pe care le emite la vânzarea microcipului/microcipurilor seria/intervalul de serii a/al acestora. (la 27-03-2019, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (9) Furnizarea microcipurilor pentru animalele de companie în alte condiții decât cele prevăzute în prezentele norme este interzisă. (la 27-03-2019, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 )  +  Articolul 16Dispoziții finale(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, câinii achiziționați de către cetățenii români sau rezidenți ai statului român, inclusiv cetățeni din alte state membre ale Uniunii Europene, chiar și cu titlu gratuit, vor fi înregistrați și/sau identificați, după caz, conform noilor prevederi, în termen de 5 zile.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, expunerea și/sau comercializarea câinilor în petshopuri, canise și expoziții se efectuează doar dacă sunt identificați, înregistrați și însoțiți de carnetul de sănătate.(3) Persoanele care au achiziționat câini din petshopuri, canise sau expoziții au obligația de a notifica medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii, identificator și utilizator al RECS, în termen de 7 zile, în vederea înregistrării noului proprietar în RECS.(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, niciun microcip implantat unui câine nu se poate elimina decât cu acordul ANSVSA.(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, niciun microcip care a fost folosit la identificarea și înregistrarea unui câine nu poate fi reutilizat.(6) Orice altă modalitate de identificare alternativă nu se va putea utiliza pentru un câine care a fost deja identificat prin implantarea unui microcip. Câinii identificați printr-un mijloc de identificare alternativ se identifică prin microcipare și se înregistrează în RECS.(7) În cazul în care microcipul implantat unui câine nu mai este funcțional, se va implanta un nou microcip, iar noul cod de identificare atribuit câinelui va fi înregistrat în RECS cu asigurarea legăturii dintre cele două coduri de identificare și a trasabilității animalului.(8) Deținerea de câini neidentificați și neînregistrați este interzisă. (la 27-03-2019, Alineatul (8) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) (9) Prevederile prezentelor norme intră în vigoare la 60 de zile de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17AnexeAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la norme
  CERINȚELE TEHNICE
  care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de
  identificare a câinilor existenți pe teritoriul României
  1. Cerințe generalea) Microcipul se implantează parenteral, în condiții aseptice, în zona gâtului, cu ajutorul unui implantator/unei seringi.b) Unicitatea codului trebuie garantată de către producător.c) Producătorul microcipului trebuie să fie înregistrat conform procedurilor Comitetului Internațional pentru Înregistrarea Animalelor (ICAR).2. Microcipul folosit pentru identificarea câinilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) codul emis de transponder trebuie să fie unic;b) să permită o citire rapidă;c) să poată fi aplicat doar o singură dată;d) să fie steril, sterilizat cu o substanță recunoscută și aprobată la nivelul Uniunii Europene.3. Dimensiunile microcipului folosit pentru identificarea câinilora) Diametrul microcipului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie între 1,2 și 2,2 mm.b) Lungimea microcipului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie între 2,0 și 15,00 mm.c) Greutatea maximă a microcipului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie de 0,2 g.4. Cerințele tehnice de performanță ale microcipului folosit pentru identificarea câinilora) Microcipul trebuie să fie un dispozitiv pasiv, numai pentru citit, fără surse de alimentare cu energie, care nu emite radiații și nu are părți în mișcare, constituit dintr-un circuit integrat și o antenă, ambele incluse într-o capsulă de sticlă, transparentă, biocompatibilă și tratată antimigrație, care utilizează tehnologia HDX sau FDX-B, conform standardelor ISO 11784 și anexei A a standardului ISO 11785.b) Microcipul trebuie să fie lizibil cu ajutorul unor cititoare conforme cu standardul ISO 11785, care pot citi transpondere HDX sau FDX-B și trebuie să îndeplinească cerințele stabilite de ISO 24631-3.c) Microcipul trebuie livrat cu următoarele tipuri de dispozitive: seringă de unică folosință cu ac steril sau aplicator refolosibil și ace sterile și cu 3 etichete autocolante cu numărul transponderului.d) Frecvența transponderului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie de 134,2 kHz +/- 1,5 kHz.e) Structura codului microcipului va fi următoarea:(i) primele 3 caractere ale transponderului reprezintă codul de țară, conform standardului ISO 3166, pentru România acesta fiind 642;(ii) următorul caracter reprezintă cifra zero;(iii) următoarele 3 caractere reprezintă codul fabricantului;(iv) următoarele 8 caractere reprezintă codul unic de identificare, utilizat pentru identificarea individuală a unui animal la nivel național.f) Distanța de citire a microcipului trebuie să fie:(i) minimum 12 cm când este citit cu un cititor portabil;(ii) minimum 50 cm când este citit cu un cititor staționar.g) Pentru a putea îndeplini cerințele referitoare la distanța de citire minimă, microcipurile trebuie să îndeplinească următorii parametri:(i) transponderele HDX trebuie să aibă o putere minimă de activare a câmpului magnetic cel mult egală cu 1,2 mA, măsurată conform standardului ISO 246313, partea 7.6.5, și vor dezvolta o amplitudine modulatoare echivalentă cu 10 mV, măsurată în conformitate cu standardul ISO 24631-3, punctul 7.6.7, la o putere a câmpului magnetic mai mică sau egală cu 1,2 mA;(ii) transponderele FDX-B vor avea o putere minimă de activare a câmpului magnetic cel mult egală cu 1,2 mA, măsurată în conformitate cu standardul ISO 24631-3, partea 7.6.4, și vor dezvolta o amplitudine de modulare echivalentă cu 10 mV, măsurată conform prevederilor standardului ISO 24631-3, partea 7.6.6; la o putere a câmpului magnetic cel mult egală cu 1,2 mA.h) Transponderele HDX și FDX trebuie să transmită codul stocat corect în condiții de temperatură cuprinse între -20 grade C și + 40 grade C și în condiții de umiditate cuprinse între 40% rH și 80% rH.
   +  Anexa nr. 2la norme
  STRUCTURA MICROCIPULUI
  Codul unic de identificare al unui animal se va citi conform tabelului de mai jos:
  Tipul mijlocului de identificare Codul de identificare al animalului Interpretarea caracterelor înscrise în transponderul folosit pentru identificarea câinilor
  Microcip 6420XXX99999999 642 - codul de țară 0 - cifra obligatorie cerută de ISO 11784 XXX - codul fabricantului 99999999 - codul unic de identificare al câinelui
   +  Anexa nr. 3la norme
  Informații conținute de carnetul de sănătate
  I. Carnetele de sănătate utilizate pe teritoriul României vor conține minimum următoarele informații:A. Carnet de sănătate:– seria și numărul unic al carnetului de sănătate (conform alocării efectuate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor);B. Date despre câine:1. codul de identificare;2. data nașterii;3. specia;4. rasă;5. sex;6. culoare;7. semne particulare.C. Date despre proprietar 1:1. numele și prenumele proprietarului/deținătorului;2. CNP-ul proprietarului/deținătorului;3. adresa:– localitate;– stradă;– număr;– județ.D. Date despre proprietar 2:– numele și prenumele noului proprietar/deținător;– CNP-ul proprietarului/deținătorului 2;– adresa proprietarului/deținătorului 2: localitate, stradă, număr, sat, județ.E. Date aferente acțiunilor veterinare la care este supus animalul:1. data vaccinării/deparazitării;2. serie valabilitate vaccin;3. produsul antiparazitar utilizat;4. semnătura și parafa medicului veterinar.F. Instrucțiuni1. Obligații ale proprietarilor:(i) să identifice și să înregistreze animalele în termen de 90 de zile;(ii) să prezinte medicilor veterinari documentele și informațiile de identificare necesare;(iii) să dețină asupra lor carnetul de sănătate al animalelor;(iv) să dețină asupra lor și pașaportul animalului în cazul deplasărilor în străinătate;(v) să notifice medicului veterinar, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariție, furt, donație, moartea;(vi) să solicite medicilor veterinari scoaterea din evidență și consemnarea morții în carnetul de sănătate;(vii) să solicite utilizatorilor RECS ce au obținut licența de utilizator al RECS să înregistreze în acesta schimbarea datelor proprietarului și noua adresă; (la 08-09-2020, Punctul (vii) din Punctul 1. , Litera F. , Punctul I. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 27 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 08 septembrie 2020 ) (viii) să deparaziteze periodic animalele;(ix) să prezinte animalele pentru efectuarea vaccinării antirabice.Vaccinarea contra rabiei a câinilor și a pisicilor în vârstă de peste 3 luni în România este obligatorie.Pentru verificarea datelor câinelui în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân accesați: www.rompetid.ro. (la 27-03-2019, Ultimul paragraf al Punctului I. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 38 din 8 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019 ) II. Opțional se poate imprima un QR Code conținând legătura (URL) către pagina Registrului de evidență a câinilor cu stăpân pentru verificarea identității animalului și a datelor înscrise în RECS.
  -----