CONVENŢIE din 7 decembrie 1944privind aviaţia civilă internationala, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei convenţii
EMITENT
  • ORGANIZAŢIA AVIAŢIEI CIVILE INTERNAŢIONALE
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 14 din 24 aprilie 1965    PREAMBULConsiderând ca dezvoltarea viitoare a aviaţiei civile internaţionale poate contribui în mare măsura la crearea şi menţinerea prieteniei şi înţelegerii între natiunile şi popoarele lumii în timp ce orice abuz în aceasta dezvoltare poate deveni un pericol pentru securitatea generală, şiConsiderând ca este de dorit să se evite orice neînţelegere între natiuni şi între popoare şi sa dezvolte între ele cooperarea de care depinde pacea lumii;În consecinţa, guvernele semnatare, convenind asupra anumitor principii şi aranjamente pentru ca aviaţia civilă internationala să se poată dezvolta într-un mod sigur şi ordonat şi pentru ca serviciile internaţionale de transporturi aeriene să poată fi întemeiate pe o baza de posibilităţi egale pentru toţi şi să fie exploatate într-un mod sanatos şi economic,Au încheiat în acest scop, prezenta Convenţie.  +  Partea ÎNTÂI Navigaţia aeriană  +  Capitolul 1 Principii generale şi aplicarea Convenţiei  +  Articolul 1SuveranitateaStatele contractante recunosc ca fiecare stat are suveranitatea completa şi exclusiva asupra spaţiului aerian de deasupra teritoriului sau.  +  Articolul 2TeritoriulPentru aplicarea prezentei Convenţii, prin teritoriul unui stat se înţelege regiunile terestre şi apele teritoriale adiacente aflate sub suveranitatea, suzeranitatea, protecţia sau mandatul acelui stat.  +  Articolul 3Aeronavele civile şi aeronavele de stat a) Prezenta Convenţie se va aplica numai aeronavelor civile şi nu se va aplica aeronavelor de stat. b) Aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de poliţie vor fi considerate ca aeronave de stat. c) Nici o aeronava de stat a unui Stat contractant nu va putea survola teritoriul unui alt stat sau ateriza pe acest teritoriu, fără a fi obţinut o autorizaţie printr-un acord special sau în vreun alt fel, şi conform condiţiilor stabilite. d) Statele contractante se obliga sa ţină seama de securitatea navigaţiei aeronavelor civile cînd vor stabili reglementări pentru aeronavele lor de stat.  +  Articolul 4Folosirea abuzivă a aviaţiei civileFiecare Stat contractant se obliga sa nu folosească aviaţia civilă în scopuri incompatibile cu ţelurile acestei Convenţii.  +  Capitolul 2 Survolul teritoriului Statelor contractante  +  Articolul 5Dreptul de survol pentru aeronavele care nu asigura servicii regulateFiecare Stat contractant este de acord ca toate aeronavele celorlalte State contractante, care nu sînt folosite pentru servicii aeriene internaţionale regulate, să aibă dreptul de a pătrunde pe teritoriul sau, sau de a-l traversa în tranzit fără escala şi de a face escale necomerciale fără a trebui să obţină o autorizaţie prealabilă, cu condiţia ca să se respecte dispoziţiile Convenţiei de faţa şi sub rezerva dreptului pe care-l are statul survolat de a cere o aterizare.Totuşi, fiecare Stat contractant îşi rezerva dreptul de a cere, pentru ratiuni de securitate a zborului, ca aeronavele care doresc sa survoleze regiuni inaccesibile sau care nu sînt prevăzute cu instalaţii adecvate navigaţiei aeriene, să urmeze itinerarele prescrise sau să obţină o autorizaţie specială.Aeronavele menţionate, dacă asigura transportul de pasageri, de mărfuri sau de posta în schimbul unei remuneraţii sau în executarea unui contract de locatie, în afară serviciilor aeriene internaţionale regulate, vor avea de asemenea dreptul, sub rezerva dispoziţiilor art. 7, sa imbarce sau sa debarce călători, sa încarce sau sa descarce mărfuri sau posta sub rezerva dreptului pentru statul unde se face imbarcarea sau debarcarea de a impune reglementările, condiţiile sau restricţiile pe care le-ar putea socoti utile.  +  Articolul 6Serviciile aeriene regulateNici un serviciu aerian internaţional regulat nu va putea fi exploatat deasupra sau în interiorul teritoriului unui Stat contractant dacă nu are permisiunea specială sau orice alta autorizaţie a statului respectiv şi cu condiţia de a se conformă celor cuprinse în aceasta permisiune sau autorizaţie.  +  Articolul 7CabotajulFiecare Stat contractant va avea dreptul de a refuza aeronavelor altor State contractante permisiunea de a imbarca pe teritoriul sau călători şi de a incarca posta sau mărfuri pentru a le transporta, contra plata sau în executarea unui contract de locaţiune, într-un alt punct de pe teritoriul sau.Fiecare Stat contractant se obliga, pe de o parte, sa nu încheie nici un aranjament prin care s-ar acorda în mod expres, pe bază de exclusivitate, orice privilegiu de aceasta natura unui alt stat sau unei întreprinderi de transporturi aeriene a unui alt stat şi, pe de altă parte, sa nu obţină un asemenea privilegiu exclusiv din partea unui alt stat.  +  Articolul 8Aeronavele fără pilotNici o aeronava care poate zbura fără pilot nu va putea survola, fără pilot, teritoriul unui Stat contractant fără a avea o autorizaţie specială a statului respectiv şi în conformitate cu prevederile acestei autorizaţii.Fiecare Stat contractant se obliga sa ia măsurile necesare pentru ca zborul fără pilot al unei asemenea aeronave în regiunile deschise aeronavelor civile să fie controlat, în asa fel încît să se evite orice pericol pentru aeronavele civile.  +  Articolul 9Zonele interzise a) Fiecare Stat contractant va putea, pentru motive de necesitate militară sau în interesul securităţii publice, sa restrângă sau sa interzică, în mod uniform, pentru orice aeronava a altor state, survolul anumitor zone ale teritoriului sau, fiind înţeles că nu se va face nici o deosebire în aceasta privinta între aeronavele statului în cauza folosite în serviciile internaţionale de transporturi aeriene regulate şi aeronavele celorlalte State contractante, folosite în servicii militare.Aceste zone interzise vor avea o întindere şi o aşezare rezonabile spre a nu stanjeni în mod inutil navigaţia aeriană. Definirea zonelor interzise situate pe teritoriul unui Stat contractant şi toate schimbările care ar putea să le fie aduse ulterior vor trebui să fie comunicate, îndată ce acest lucru este posibil, celorlalte State contractante, precum şi Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale; b) Fiecare Stat contractant îşi rezerva de asemenea dreptul ca, în împrejurări excepţionale, sau în timpul unei perioade de criza, ori în interesul securităţii publice, sa restrângă sau sa interzică, în mod provizoriu şi cu efecte imediate, survolul teritoriului sau, sau al unei părţi din interiorul sau, cu condiţia ca aceasta restrictie sau interdicţie să se aplice, fără deosebire de naţionalitate, aeronavelor tuturor celorlalte state; c) Fiecare Stat contractant va putea, în condiţiile pe care este liber a le stabili, sa ceara ca orice aeronava care pătrunde în zonele prevăzute în alineatele a) şi b) de mai sus sa aterizeze de îndată ce-i va fi posibil pe un aeroport desemnat în interiorul teritoriului sau.  +  Articolul 10Aterizarea pe un aeroport vamalAfară de cazul în care, potrivit clauzelor Convenţiei de faţa sau unei autorizaţii speciale, o aeronava are permisiunea de a traversa teritoriul unui Stat contractant fără a ateriza, orice aeronava care pătrunde pe teritoriul unui Stat contractant va trebui, dacă regulamentele acelui stat o cer, sa aterizeze pe un aeroport desemnat de acest stat în scopul inspecţiilor vamale sau de alta natură. Orice aeronava care părăseşte teritoriul unui Stat contractant va trebui sa pornească de la un aeroport vamal desemnat în acelaşi fel.Caracteristicile tuturor aeroporturilor desemnate ca aeroporturi vamale vor fi publicate de fiecare stat şi transmise Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale instituită prin dispoziţiile părţii a doua a Convenţiei de faţa, care le va comunică tuturor celorlalte State contractante.  +  Articolul 11Aplicarea reglementărilor privind navigaţia aerianăSub rezerva dispoziţiilor Convenţiei de faţa, legile şi regulamentele unui Stat contractant, privitoare la intrarea şi la ieşirea de pe teritoriul sau a aeronavelor folosite în navigaţia aeriană internationala sau privitoare la exploatarea şi la navigaţia acestor aeronave în timpul prezentei lor în limitele teritoriului sau, se vor aplica, fără deosebire de naţionalitate, aeronavelor tuturor Statelor contractante, iar aceste aeronave vor trebui sa li se conformeze la intrarea şi la ieşirea de pe teritoriul acestui stat şi cînd se afla pe acest teritoriu.  +  Articolul 12Regulile de zborFiecare Stat contractant se angajează sa adopte măsuri menite să asigure ca toate aeronavele care survoleaza teritoriul sau, sau manevreaza deasupra acestuia, precum şi toate aeronavele cu însemnele naţionalităţii sale, oriunde s-ar găsi, să se conformeze regulilor şi regulamentelor aplicabile, în locul respectiv, zborul şi manevrei aeronavelor.Fiecare Stat contractant se angajează sa vegheze ca propriile sale regulamente sa rămînă, în aceasta privinta şi cat mai mult posibil, conforme cu acelea care vor fi stabilite din timp în timp, în aplicarea prezentei Convenţii. Deasupra marii libere se vor respecta regulile ce se vor stabili în aplicarea prezentei Convenţii.Fiecare Stat contractant se obliga sa urmărească orice persoană care ar încalcă regulamentele aplicabile.  +  Articolul 13Reglementările privind intrarea şi ieşireaLegile şi regulamentele unui Stat contractant care reglementează pe teritoriul sau intrarea sau ieşirea pasagerilor, echipajelor sau mărfurilor transportate de aeronave, cum sînt legile şi regulamentele privind formalităţile de intrare, de ieşire, de imigrare, de pasaport, vamale şi de carantina, trebuie respectate de pasageri şi echipaje sau cu privire la mărfurile menţionate mai sus, la intrare, la ieşire sau în limitele teritoriului acestui stat.  +  Articolul 14Protecţia împotriva propagarii bolilorFiecare Stat contractant se obliga sa ia măsuri eficace pentru a preveni propagarea, prin intermediul navigaţiei aeriene, a holerei, a tifosului (epidemic), a variolei, a frigurilor galbene, a ciumei, precum şi a oricăror alte boli contagioase, pe care Statele contractante, dacă va fi cazul, vor considera necesar să le desemneze. În acest scop, Statele contractante vor tine legături strânse cu organismele însărcinate cu elaborarea regulamentelor internaţionale privind măsurile sanitare aplicabile aeronavelor. Aceste consultări nu vor afecta cu nimic aplicarea oricărei convenţii internaţionale în vigoare în aceasta materie, la care Statele contractante ar putea să fie părţi.  +  Articolul 15Taxele de aeroport şi drepturile similareOrice aeroport al unui Stat contractant, care este deschis folosinţei publice pentru aeronavele naţionale ale acestui stat va fi, sub rezerva dispoziţiilor art. 68, deschis, de asemenea, în aceleaşi condiţii, aeronavelor tuturor celorlalte State contractante. Se vor aplica condiţii uniforme şi pentru utilizarea de către aeronavele fiecărui Stat contractant a tuturor instalaţiilor necesare navigaţiei aeriene, inclusiv a serviciilor radioelectrice şi de meteorologie, care pot fi puse la dispoziţia publicului pentru a contribui la securitatea şi rapiditatea navigaţiei aeriene.Taxele pe care un Stat contractant le-ar putea stabili sau a căror stabilire ar putea să permită pentru utilizarea de către aeronavele oricărui alt Stat contractant a aeroporturilor şi a instalaţiilor menţionate necesare navigaţiei aeriene, nu vor trebui să depăşească: a) pentru aeronavele care nu sînt folosite în servicii aeriene internaţionale regulate, taxele ce se plătesc de aeronavele sale naţionale de acelaşi tip, folosite în servicii similare; b) pentru aeronavele folosite în servicii aeriene internaţionale regulate, taxele ce se plătesc de aeronavele sale naţionale folosite în servicii internaţionale similare.Toate aceste taxe vor fi publicate şi comunicate Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, sub rezerva ca la cererea unui Stat contractant interesat taxele stabilite pentru utilizarea aeroporturilor şi altor instalaţii vor fi examinate de Consiliu, care va întocmi un raport şi va face recomandări în legătură cu aceasta statului sau statelor interesate. Nici un drept, nici o taxa sau alte sarcini motivate numai prin tranzitul, intrarea sau ieşirea unei aeronave nu vor fi impuse de un Stat contractant nici aeronavelor unui alt Stat contractant, nici persoanelor şi bunurilor ce se găsesc la bordul aeronavelor respective.  +  Articolul 16Controlul aeronavelorAutorităţile competente ale fiecărui Stat contractant vor avea dreptul de a controla, la aterizare şi la plecare, fără a provoca întârzieri excesive aeronavelor celorlalte State contractante şi de a examina certificatele şi celelalte documente prevăzute în Convenţia de faţa.  +  Capitolul 3 Naţionalitatea aeronavelor  +  Articolul 17Naţionalitatea aeronavelorAeronavele au naţionalitatea statului în care sînt imatriculate.  +  Articolul 18Imatricularea multiplaO aeronava nu poate să fie valabil imatriculata în mai multe state, dar imatricularea sa va putea fi transferata de la un stat la altul.  +  Articolul 19Legile naţionale care guvernează imatriculareaImatricularea sau transferul imatricularii unei aeronave în orice Stat contractant se va efectua potrivit legilor şi regulamentelor acestui stat.  +  Articolul 20Semnele naţionalităţiiOrice aeronava folosită în navigaţia aeriană internationala va purta semnele de naţionalitate şi de imatriculare proprii.  +  Articolul 21Comunicarea imatriculariiFiecare Stat contractant se obliga şi furnizeze, la cerere, oricărui alt Stat contractant, sau Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale informaţii privind imatricularea şi proprietatea oricărei aeronave imatriculate în acest stat. În afară de aceasta, fiecare Stat contractant va prezenta Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, potrivit regulamentelor pe care aceasta ar putea să le elaboreze, rapoarte cuprinzînd toate informaţiile corespunzătoare pe care le va putea furniza cu privire la proprietatea şi controlul aeronavelor imatriculate în acest stat şi destinate în mod normal navigaţiei aeriene internaţionale.Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale va pune, la cerere, informaţiile astfel obţinute la dispoziţia celorlalte State contractante.  +  Capitolul 4 Măsuri destinate sa înlesnească navigaţia aeriană  +  Articolul 22Simplificarea formalităţilorFiecare Stat contractant se obliga sa adopte regulamente speciale sau orice alte măsuri practice avînd ca scop de a înlesni şi de a accelera navigaţia aeronavelor între teritoriile Statelor contractante şi de a evita întârzieri inutile aeronavelor, echipajelor, călătorilor şi incarcaturilor lor, în special în privinta aplicării legilor referitoare la imigrare, la carantina, la vami şi la formalităţile de plecare.  +  Articolul 23Formalităţile vamale şi de imigrareFiecare Stat contractant se obliga, în măsura în care va aprecia posibil, sa stabilească regulamente vamale şi de imigrare aplicabile navigaţiei aeriene internaţionale, potrivit metodelor care ar putea să fie stabilite sau recomandate din timp în timp în aplicarea Convenţiei de faţa. Nici o dispoziţie a Convenţiei de faţa nu va putea fi interpretată ca opunandu-se stabilirii unor aeroporturi franco.  +  Articolul 24Taxele vamale a) Orice aeronava care efectuează un zbor spre sau dinspre teritoriul unui Stat contractant, sau deasupra acestui teritoriu, va fi scutită temporar de taxe vamale, în condiţiile stabilite de regulamentele vamale ale acestui stat. Carburanţii, uleiurile lubrifiante, piesele de schimb, echipamentul normal şi proviziile de bord care se găsesc în aeronava aparţinînd unui Stat contractant la sosirea pe teritoriul unui alt Stat contractant care se găsesc încă pe bord la plecarea sa din acest teritoriu vor fi scutite de taxe vamale, de cheltuieli de control sau de alte taxe şi drepturi similare impuse de stat sau de autorităţile locale. Aceasta scutire nu se va aplica cantităţilor de materiale sau obiectelor descărcate, afară de cazul în care regulamentele vamale ale statului respectiv ar conţine dispoziţii contrarii, în sensul de a cere ca aceste cantităţi de materiale sau aceste obiecte să fie păstrate sub supravegherea vămii. b) Piesele de schimb şi echipamentul aduse pe teritoriul unui Stat contractant spre a fi montate sau utilizate pe aeronava unui alt Stat contractant folosită la navigaţia aeriană internationala, vor fi scutite de taxe vamale, sub rezerva respectării regulamentelor statului interesat, care pot prevedea ca aceste obiecte vor fi păstrate sub supravegherea şi controlul vamal.  +  Articolul 25Aeronavele în primejdieFiecare Stat contractant se obliga sa acorde aeronavelor în primejdie pe teritoriul sau asistenţa pe care o va socoti cu putinta şi, sub rezerva exercitării dreptului de control de către propriile sale autorităţi, să permită proprietarilor sau autorităţilor statului unde este imatriculata aeronava sa ia măsurile de asistenţa care s-ar vadi necesare.Fiecare Stat contractant, cu prilejul cercetărilor de regasire a aeronavelor dispărute, va participa la luarea măsurilor coordonate care vor putea fi recomandate din timp în timp în vederea aplicării prezentei Convenţii.  +  Articolul 26Anchetarea accidentelorÎn cazul în care o aeronava aparţinînd unui Stat contractant ar suferi pe teritoriul unui alt Stat contractant un accident care a provocat morţi sau raniri grave, sau care vadeste existenta unor grave defectiuni tehnice ale aeronavei sau ale instalaţiilor necesare navigaţiei aeriene, statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul va deschide o ancheta asupra împrejurărilor acestuia, conformându-se în măsura în care legile sale îi vor permite, procedurii care va putea fi recomandată de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.Statului în care aeronava este imatriculata i se va acorda posibilitatea sa trimită observatori care vor asista la ancheta, iar statul care efectuează ancheta va comunică celuilalt stat raportul şi concluziile cu privire la accident.  +  Articolul 27Scutirea de sechestru pentru contrafacerea brevetului de invenţie a) Cînd o aeronava a unui Stat contractant este folosită pentru navigaţia aeriană internationala, intrarea autorizata pe teritoriul unui alt Stat contractant sau tranzitul autorizat prin acest teritoriu, cu sau fără aterizare, nu poate da loc unei sechestrări sau reţineri a aeronavei, nici unei reclamaţii împotriva proprietarului ei sau a celui care o exploatează, nici vreunei alte intervenţii din partea sau în numele acestui stat sau a oricărei persoane care domiciliază acolo, pe motiv ca construcţia, mecanismul, piesele, accesoriile sau modul de funcţionare a aeronavei ar constitui o contrafacere a unui brevet, desen sau model oarecare acordat sau depus în mod legal în statul pe teritoriul căruia a patruns aeronava, fiind convenit ca acest stat nu va cere în nici un caz un depozit de garanţie pentru scutirea de sechestru sau reţinerea menţionată mai sus. b) Dispoziţiile paragrafului a) din prezentul articol se vor aplica şi inmagazinarii pieselor detasate şi echipamentelor de schimb ale aeronavei, precum şi dreptului de a folosi sau de a monta aceste piese echipamente pentru repararea aeronavelor unui Stat contractant, pe teritoriul altui Stat contractant, fiind convenit ca orice piesa sau echipament brevetate, astfel inmagazinate, nu vor putea fi vândute sau distribuite în interiorul statului pe teritoriul căruia a patruns aeronava, sau reexportate din acest stat în scopuri comerciale. c) Nu vor beneficia de dispoziţiile articolului de faţa decât Statele părţi la prezenta Convenţie (1) care sînt de asemenea părţi la Convenţia internationala pentru protecţia proprietăţii industriale şi la amendamentele ei sau (2) care au promulgat legi cu privire la brevete prin care recunosc inventiile aparţinînd cetăţenilor celorlalte State părţi la prezenta Convenţie şi le acorda protecţia cuvenită.  +  Articolul 28Instalaţiile şi sistemele standard de navigaţie aerianăFiecare Stat contractant se obliga ca, în măsura în care apreciază ca posibil: a) sa stabilească pe teritoriul sau, în conformitate cu normele şi procedeele recomandate sau stabilite din timp în timp în temeiul prezentei Convenţii, aeroporturi, servicii de radiocomunicatie, servicii meteorologice a alte instalaţii susceptibile de a ajuta navigaţia aeriană internationala; b) sa adopte şi sa pună în aplicare sistemele standard adecvate în materia procedurilor de comunicaţie, a codurilor, a balizajului, a semnalizarii, a luminilor şi a altor practici şi reguli de exploatare care vor putea fi recomandate sau stabilite periodic în temeiul prezentei Convenţii; c) sa colaboreze la luarea măsurilor pe plan internaţional destinate să asigure publicarea hartilor şi planurilor aeronautice, în conformitate cu normele care vor putea fi recomandate sau stabilite periodic în temeiul prezentei Convenţii.  +  Capitolul 5 Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească aeronavele  +  Articolul 29Documentele de bord ale aeronavelorOrice aeronava a unui Stat contractant folosită în navigaţia internationala va trebui, conform condiţiilor prescrise de prezenta Convenţie, să fie înzestrată cu următoarele documente: a) certificatul de imatriculare; b) certificatul de navigabilitate; c) autorizaţiile corespunzătoare pentru fiecare membru din echipaj; d) carnetul de drum; e) dacă aeronava este dotată cu aparate de radiocomunicatie, autorizaţia pentru statia de radio a aeronavei; f) dacă transporta călători, lista nominală a acestora, indicând punctele de îmbarcare şi de destinaţie; g) dacă transporta mărfuri, un manifest şi declaraţii detaliate privind incarcatura.  +  Articolul 30Aparatura de radiocomunicatii a aeronavelor a) Nici o aeronava a unui Stat contractant, cînd se găseşte pe teritoriul unui alt Stat contractant sau deasupra acestui teritoriu, nu va putea avea pe bordul sau aparate de radioemisiune, decât în cazul cînd autorităţile componente ale statului în care aeronava este imatriculata au eliberat o autorizaţie permitand instalarea şi folosirea lor. Aparatele de radioemisiune vor fi folosite pe teritoriul Statului contractant survolat în conformitate cu regulamentele acestui stat. b) Aparatele de radioemisiune nu vor putea fi folosite decât de membrii personalului navigant, posesori ai unei licenţe speciale eliberate de autorităţile competente ale statului în care aeronava este imatriculata.  +  Articolul 31Certificatele de navigabilitateOrice aeronava folosită în navigaţia internationala va trebui să aibă un certificat de navigabilitate eliberat sau validat de statul în care este imatriculata.  +  Articolul 32Autorizaţiile personalului a) Pilotul şi ceilalţi membri ai echipajului de conducere al oricărei aeronave folosite în navigaţia internationala vor trebui să aibă brevete de aptitudine şi autorizaţii eliberate sau validate de statul în care este imatriculata aeronava; b) Fiecare Stat contractant îşi rezerva dreptul de a nu recunoaşte valabile pentru survolul propriului sau teritoriu brevetele de aptitudine şi autorizaţiile conferite unui cetăţean al său, de către un alt Stat contractant.  +  Articolul 33Recunoaşterea certificatelor, brevetelor şi autorizaţiilorCertificatele de navigabilitate, precum şi brevetele de aptitudine şi autorizaţiile eliberate sau validate de Statul contractant în care este imatriculata aeronava, vor fi recunoscute valabile de celelalte State contractante, cu condiţia însă ca cerinţele prevăzute pentru eliberarea sau validarea acestor brevete sau autorizaţii să fie echivalente sau superioare normelor minime care ar putea să fie stabilite periodic în temeiul prezentei Convenţii.  +  Articolul 34Jurnalul de bordPentru fiecare aeronava folosită în navigaţia internationala se va tine un jurnal de bord în care vor figura date cu privire la aeronava, la echipaj şi la fiecare călătorie, asa cum se va stabili periodic în virtutea prezentei Convenţii.  +  Articolul 35Restricţiile cu privire la incarcatura a) Nici o aeronava folosită pentru navigaţia internationala nu poate transporta muniţii de război sau material de război în interiorul sau deasupra teritoriului unui stat, afară de cazul în care este autorizat de acest stat. Fiecare stat determina pe cale de regulament ce trebuie înţeles prin muniţii de război sau material de război în sensul prezentului articol, ţinînd seama, în preocuparea pentru uniformitate, de recomandările pe care Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale le poate face din timp în timp. b) Fiecare Stat contractant îşi rezerva dreptul pentru motive de ordine publică şi de securitate, sa reglementeze sau sa interzică transportul, înăuntrul sau deasupra teritoriului sau, al altor articole decât cele enumerate la paragraful a) fiind înţeles că nu se va face, în aceasta privinta nici o deosebire între aeronavele naţionale folosite pentru navigaţia internationala şi cele ale celorlalte state folosite în acelaşi scop şi fiind în afară de aceasta înţeles că nu va putea fi impusa nici o restrictie susceptibilă de a stanjeni transportul şi întrebuinţarea, pe bordul aeronavelor, al aparatelor necesare manevrei sau navigaţiei acelor aeronave, precum şi securităţii personalului sau a pasagerilor.  +  Articolul 36Aparatele fotograficeFiecare Stat contractant are dreptul de a interzice sau de a reglementa întrebuinţarea aparatelor fotografice pe bordul aeronavelor care survoleaza teritoriul sau.  +  Capitolul 6 Norme şi practici internaţionale recomandate  +  Articolul 37Adoptarea normelor şi procedurilor internaţionaleFiecare Stat contractant se obliga sa colaboreze la atingerea gradului celui mai ridicat de uniformitate în regulamente, norme, proceduri şi metode de organizare privind aeronavele, personalul, căile aeriene şi serviciile auxiliare, în toate domeniile în care o atare uniformitate va înlesni şi ameliora navigaţia aeriană.În acest scop, Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale va adopta şi modifica din timp în timp şi, potrivit necesităţilor, normale, practicile recomandate şi procedurile internaţionale privind domeniile următoare: a) sistemele de telecomunicaţii şi de ajutor pentru navigaţia aeriană, inclusiv balizajul la sol; b) caracteristicile aeroporturilor şi ale pistelor de aterizare; c) regulile aerului şi metodele privind controlul circulaţiei aeriene; d) eliberarea de autorizaţii personalului de conducere şi mecanicilor; e) navigabilitatea aeronavelor; f) imatricularea şi identificarea aeronavelor; g) centralizarea şi schimbul de informaţii meteorologice; h) cărţile de bord; i) hartile şi planurile aeronautice; j) formalităţile vamale şi de imigrare; k) aeronavele în primejdie şi anchetele asupra accidentelor, precum şi orice alte domenii interesand securitatea, regularitatea şi eficacitatea navigaţiei aeriene, care din timp în timp ar putea sa para necesare.  +  Articolul 38Derogarile de la normele şi de la procedurile internaţionaleOricare stat care socoteşte că nu se poate conformă întocmai unor astfel de norme sau proceduri internaţionale sau că nu-şi poate pune propriile sale regulamente sau practici în deplin acord cu normele sau, procedurile internaţionale cînd acestea s-ar modifica, sau care crede necesar sa adopte reguli şi practici care se deosebesc în vreo privinta de cele stabilite printr-o norma internationala, va notifica de îndată Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale deosebirile dintre propriile sale practici şi cele stabilite de norma internationala.Dacă este vorba de amendamente la normele internaţionale, oricare stat care nu va modifica corespunzător propriile sale regulamente sau practici va informa Consiliul în termen de 60 de zile de la adoptarea amendamentului la norma internationala sau va indica măsurile pe care îşi propune sa la ia. În acest caz, Consiliul va notifica de îndată tuturor celorlalte state deosebirile care exista asupra unui sau mai multor puncte între norma internationala şi practica corespunzătoare folosită în statul în cauza.  +  Articolul 39Menţiunile trecute pe certificate şi autorizaţii a) Oricare aeronava sau oricare element de aeronava în privinta căreia exista o norma internationala în materie de navigabilitate sau de performanţă, dar care în momentul întocmirii certificatului sau de navigabilitate nu satisface întocmai norma în chestiune, trebuie să poarte pe certificatul sau de navigabilitate ori pe o anexa a acestuia, o lista completa a punctelor privitor la care se indeparteaza de la aceasta norma. b) Oricare persoana, titulara a unei autorizaţii care nu corespunde în întregime condiţiilor cerute de norma internationala cu privire la clasa de autorizaţii sau de brevet a carei titulara este, trebuie să aibă trecută pe autorizaţie sau pe o anexa a acesteia o enumerare completa a punctelor privitor la care nu satisface acele condiţii.  +  Articolul 40Validitatea autorităţilor şi certificatelor pe care au fost trecute menţiuniNici o aeronava sau nici un membru al personalului care are un certificat sau o autorizaţie pe care au fost trecute menţiuni, nu poate lua parte la navigaţia internationala decât cu autorizaţia statului sau a statelor al cărui teritoriu îl survoleaza. Imatricularea sau folosirea unei atare aeronave sau a unei piese oarecare de aeronava astfel omologata într-un alt stat decât acela în care certificatul a fost întocmit la origine este lăsată la discretia statului în care aeronava sau piesa în cauza a fost importata.  +  Articolul 41Recunoaşterea normelor existente cu privire la navigabilitateDispoziţiile prezentului capitol nu se aplică nici aeronavelor, nici echipamentelor de aeronave aparţinînd unor tipuri al căror prototip a fost supus autorităţilor naţionale competente pentru omologare înaintea expirării a trei ani de la data adoptării unei norme internaţionale de navigaţie privind acest material.  +  Articolul 42Recunoaşterea normelor existente privind competenţa personaluluiDispoziţiile prezentului capitol nu se aplică membrilor personalului ale căror autorităţi au fost eliberate la origine înainte de expirarea unui an de la data adoptării iniţiale a unei norme internaţionale privind aptitudinea; totuşi, ele se aplică fără deosebire tuturor membrilor personalului ale căror autorizaţii sînt încă valabile cinci ani după data adoptării acestei norme.  +  Partea A DOUA Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale  +  Capitolul 7 Organizaţia  +  Articolul 43Denumirea şi competenţaSe instituie, prin prezenta Convenţie, o organizaţie care va purta denumirea de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale. Ea se compune dintr-o Adunare, dintr-un Consiliu şi din toate organismele care vor putea fi necesare.  +  Articolul 44ScopurileOrganizaţia are ca scop sa dezvolte principiile şi tehnica navigaţiei aeriene internaţionale, precum şi sa favorizeze stabilirea şi dezvoltarea transporturilor aeriene internaţionale, astfel ca: a) să asigure dezvoltarea ordonată şi sigura a aviaţiei civile internaţionale în lumea întreaga; b) sa încurajeze în scopuri paşnice tehnica construcţiei şi exploatării aeronavelor; c) sa încurajeze dezvoltarea căilor aeriene, a aeroporturilor şi a instalaţiilor de navigaţie aeriană pentru folosinţă aviaţiei civile internaţionale; d) sa pună la dispoziţia popoarelor lumii transporturile aeriene sigure, regulate, eficace şi economice de care au nevoie; e) sa evite risipa economică provocată de concurenta excesiva; f) să asigure ca drepturile Statelor contractante să fie integral respectate şi ca fiecare Stat contractant să aibă o posibilitate echilibrata de a exploata întreprinderi de transport aerian internaţional; g) sa evite orice discriminare între Statele contractante; h) sa amelioreze siguranţa zborului în navigaţia aeriană internationala; i) sa favorizeze, în general, dezvoltarea aeronauticii civile internaţionale sub toate aspectele sale.  +  Articolul 45Sediul permanentOrganizaţia îşi are sediul permanent în locul pe care îl va hotărî, în cursul ultimei sale sesiuni, Adunarea interimara a Organizaţiei provizorii a Aviaţiei Civile Internaţionale, stabilită prin Acordul interimar privitor la Aviaţia Civilă Internationala, semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944.Acest sediu va putea fi transferat provizoriu în orice alt loc printr-o hotărîre a Consiliului, iar altfel decât provizoriu printr-o hotărîre a Adunării, care trebuie să întrunească numărul de voturi fixat de Adunare. Numărul de voturi astfel fixat nu va fi mai mic de trei cincimi din numărul total al Statelor contractante.  +  Articolul 46Prima sesiune a AdunăriiPrima sesiune a Adunării este convocată de Consiliul interimar al Organizaţiei provizorii menţionată mai sus, imediat după intrarea în vigoare a prezentei Convenţii şi se tine la data şi locul fixate de Consiliul interimar.  +  Articolul 47Capacitatea juridicăOrganizaţia se bucura, pe teritoriul fiecărui Stat contractant, de capacitatea juridică necesară pentru a-şi exercită funcţiile. Deplina personalitate juridică i se acordă ori unde ea este compatibila cu constituţia şi legile statului interesat.  +  Capitolul 8 Adunarea  +  Articolul 48Sesiunea Adunării şi votarea a) Adunarea se întruneşte cel puţin o dată la trei ani şi este convocată de Consiliu la data şi locul potrivite. Ea poate tine oricînd sesiuni extraordinare, convocate fiind de Consiliu sau pe baza unei cereri adresate secretarului general de către zece State contractante. b) Statele contractante au un drept egal de a fi reprezentate la sesiunile Adunării şi fiecare Stat contractant are dreptul la un singur vot. Delegaţii reprezentanţi ai Statelor contractante pot fi asistaţi de consilieri tehnici, care pot participa la şedinţe, dar fără drept de vot. c) Pentru constituirea unui qvorum la întrunirile Adunării, se cere majoritatea Statelor contractante. Sub rezerva unor dispoziţii contrare ale prezentei Convenţii, hotărîrile Adunării sînt luate cu majoritatea voturilor exprimate.  +  Articolul 49Împuternicirile şi atribuţiile Adunării Împuternicirile şi atribuţiile Adunării sînt următoarele: a) sa aleagă la fiecare sesiune pe preşedinte şi pe ceilalţi membri ai biroului; b) sa aleagă Statele contractante care vor fi reprezentate în Consiliu, conform dispoziţiilor capitolului IX; c) sa examineze rapoartele Consiliului şi sa ia măsurile cuvenite; sa hotărască asupra oricărei chestiuni cu care este sesizată de către Consiliu; d) sa întocmească propriul sau regulament interior şi sa instituie comisiile subsidiare pe care le-ar socoti necesare sau utile; e) sa voteze bugetele anuale şi sa stabilească regimul financiar al Organizaţiei conform dispoziţiilor capitolului XII; f) sa verifice cheltuielile şi sa aprobe conturile Organizaţiei; g) sa trimită, dacă crede de cuviinţă, Consiliului sau comisiilor subsidiare sau oricărui alt organ, orice chestiune intrand în componenta ei; h) sa delege Consiliului împuternicirile şi autoritatea necesare sau utile exercitării funcţiilor Organizaţiei şi sa revoce sau sa modifice în orice moment aceste delegari de împuternicire; i) sa dea efect dispoziţiilor corespunzătoare din capitolul XIII; j) sa examineze propunerile de modificare sau amendare a dispoziţiilor prezentei Convenţii şi, în cazul în care le aproba, sa recomande Statelor contractante adoptarea lor, conform dispoziţiilor capitolului XXI; k) să se ocupe de orice chestiune care este de competenţa Organizaţiei şi cu care Consiliul nu este în mod expres însărcinat.  +  Capitolul 9 Consiliul  +  Articolul 50Componenta şi alegerea Consiliului a) Consiliul este un organ permanent depinzand de Adunare. El se compune din două zeci şi şapte de State contractante alese de Adunare.Alegerea se face la prima sesiune a Adunării şi apoi, la fiecare trei ani; membrii Consiliului astfel aleşi rămîn în funcţiune pînă la alegerea următoare. b) La alegerea membrilor Consiliului, Adunarea va asigura o reprezentare corespunzătoare:1) statelor avînd o importanţa majoră în materie de transport aerian;2) statelor nereprezentate altfel şi care contribuie cel mai mult cu instalaţii şi servicii pentru navigaţia aviaţiei civile internaţionale;3) statelor nereprezentate altfel, a căror desemnare asigura reprezentarea în Consiliu a tuturor regiunilor geografice principale din lume. Orice loc devenit vacant în Consiliu va fi completat în cel mai scurt termen de către Adunare; orice Stat contractant astfel ales în Consiliu rămîne în funcţiune pînă la expirarea mandatului predecesorului sau. c) Nici un reprezentant în Consiliu al unui Stat contractant nu poate lua parte activa la exploatarea unui serviciu aerian internaţional şi nu poate fi interesat din punct de vedere financiar într-un asemenea serviciu.  +  Articolul 51Preşedintele ConsiliuluiConsiliul îşi alege preşedintele pe o perioadă de trei ani. Preşedintele poate fi reales; el nu are drept de vot. Consiliul alege dintre membrii săi unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, care îşi păstrează dreptul de vot în cazul în care îndeplinesc funcţia de preşedinte.Preşedintele nu este în mod necesar ales dintre reprezentanţii membrilor Consiliului; totuşi, cînd este ales un reprezentant, locul sau este socotit vacant şi se ocupa de către statul pe care îl reprezenta.Atribuţiile preşedintelui sînt următoarele: a) convoacă Consiliul, Comitetul de transport aerian şi Comisia de navigaţie aeriană; b) lucrează în calitate de reprezentant al Consiliului; c) exercita în numele Consiliului funcţiile pe care acesta i le atribuie.  +  Articolul 52Votarea în ConsiliuDeciziile Consiliului trebuie aprobate de majoritatea membrilor săi.Consiliul îşi poate delega autoritatea, cu privire la o chestiune determinata, unui comitet ales dintre membrii săi. Oricare Stat contractant interesat poate face apel la Consiliu împotriva deciziilor luate de un comitet al Consiliului.  +  Articolul 53Participarea fără drept de votOricare Stat contractant poate participa, fără drept de vot, la examinarea de către Consiliu ori de comitetele sau de comisiile sale, a oricărei chestiuni în care este direct interesat. Nici un membru al Consiliului nu poate participa la vot atunci cînd Consiliul examinează un litigiu în care este parte.  +  Articolul 54Funcţiile obligatorii ale ConsiliuluiConsiliul trebuie: a) sa supună Adunării rapoarte anuale; b) sa pună în executare directivele date de Adunare şi sa îndeplinească toate funcţiile şi obligaţiile care îi incumba conform prezentei Convenţii; c) să-şi determine organizarea şi să-şi întocmească regulamentul interior; d) sa numească un Comitet al transportului aerian, compus din reprezentanţi ai membrilor Consiliului şi răspunzător faţă de acesta şi să-i definească atribuţiile; e) sa instituie o Comisie de navigaţie aeriană, conform dispoziţiilor capitolului X; f) sa administreze fondurile Organizaţiei, conform dispoziţiilor capitolelor XII şi XV; g) sa fixeze retributia preşedintelui Consiliului; h) sa numească un agent executiv principal, care va purta titlul de secretar general, şi sa ia măsuri pentru numirea oricărui alt personal necesar, conform dispoziţiilor capitolului XI; i) sa ceara, sa centralizeze, sa studieze şi sa publice informaţiile relative la progresele navigaţiei aeriene şi la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale, inclusiv toate informaţiile privitoare la cheltuielile de exploatare şi la subvenţiile plătite de stat întreprinderilor de transport aerian; j) sa comunice Statelor contractante orice infracţiune la prezenta Convenţie, precum şi orice abatere de la recomandările sau de la deciziile Consiliului; k) să raporteze Adunării orice infracţiune la prezenta Convenţie, în cazul cînd un Stat contractant n-ar fi luat măsurile necesare într-un termen potrivit după ce i s-a semnalat infracţiunea; l) sa adopte conform dispoziţiilor capitolului VI din prezenta Convenţie, normele şi practicile internaţionale recomandate; să le desemneze, pentru mai multă usurinta, sub numele de anexe la prezenta Convenţie, şi sa notifice tuturor Statelor contractante măsurile luate în acest scop; m) sa examineze recomandările formulate de Comisia de navigaţie aeriană în vederea amendării anexelor şi sa ia orice măsuri utile conform dispoziţiilor capitolului XX; n) sa examineze orice chestiune relativă la Convenţie, de care ar fi sesizat de către un Stat contractant.  +  Articolul 55Funcţiile facultative ale ConsiliuluiConsiliul poate: a) dacă este cazul şi dacă experienta vadeste utilitatea lor, sa creeze comisii subordonate de transport aerian pe plan regional sau în orice alt mod şi sa desemneze grupări de state sau de întreprinderi de transport aerian cu care prin mijlocirea cărora va putea acţiona în vederea inlesnirii realizării scopurilor prezentei Convenţii; b) sa delege Comisiei de navigaţie aeriană orice atribuţii, afară de cele prevăzute de prezenta Convenţie şi sa revoce sau sa modifice oricînd aceste delegari; c) sa întreprindă cercetări în toate domeniile transportului aerian şi ale navigaţiei aeriene, care sînt de importanţa internationala; sa comunice rezultatul cercetărilor sale Statelor contractante şi sa înlesnească schimbul între Statele contractante, de informaţii relative la transportul aerian şi la navigaţia aeriană; d) sa studieze orice chestiune privitoare la organizarea şi exploatarea transporturilor aeriene internaţionale inclusiv proprietatea şi exploatarea internationala a serviciilor aeriene internaţionale pe rutele principale şi sa supună Adunării proiectele respective; e) să facă anchete, la cererea oricărui Stat contractant, asupra oricărei situaţii susceptibile de a crea în calea dezvoltării navigaţiei aeriene internaţionale obstacole care pot fi evitate şi, după efectuarea acestor anchete, sa publice rapoartele care i se par indicate.  +  Capitolul 10 Comisia navigaţiei aeriene  +  Articolul 56Candidaturile şi numirea ComisieiComisia navigaţiei aeriene se compune din doisprezece membri numiţi de Consiliu dintre persoanele propuse de Statele contractante. Aceste persoane trebuie să aibă competenţa şi experienta necesare în materia ştiinţei şi practicii aeronautice. Consiliul va invita toate Statele contractante să-i supună candidaturi. Preşedintele Comisiei navigaţiei aeriene este numit de Consiliu.  +  Articolul 57Atribuţiile ComisieiAtribuţiile Comisiei navigaţiei aeriene sînt următoarele: a) sa examineze modificările de adus anexelor prezentei Convenţii şi sa recomande Consiliului adoptarea lor; b) sa instituie subcomisii tehnice, în care oricare Stat contractant va putea, la cererea sa, să fie reprezentat; c) sa dea avize Consiliului cu privire la centralizarea şi la comunicarea către Statele contractante a tuturor informaţiilor pe care le socoteşte necesare şi utile pentru progresul navigaţiei aeriene.  +  Capitolul 11 Personalul  +  Articolul 58Numirea personaluluiSub rezerva regulilor stabilite de Adunare şi a dispoziţiilor prezentei Convenţii, Consiliul determina modul de numire şi de concediere, formatia profesională, salariile şi indemnizaţiile, precum şi atribuţiile de serviciu ale secretarului general şi ale celorlalţi membri şi personalului Organizaţiei; el poate angaja sau folosi serviciile cetăţenilor oricărui Stat contractant.  +  Articolul 59Caracterul internaţional al personaluluiÎn exercitarea funcţiilor lor, preşedintele Consiliului, secretarul general şi ceilalţi membri ai personalului nu vor trebui sa ceara sau sa accepte instrucţiuni de la nici o autoritate străină Organizaţiei.Fiecare Stat contractant se obliga să respecte pe deplin caracterul internaţional al raspunderilor personalului şi sa nu caute sa influenteze pe vreun cetăţean al său în exercitarea funcţiilor sale.  +  Articolul 60Imunităţile şi privilegiile personaluluiFiecare Stat contractant se obliga, pe cat îngăduie regulile sale constituţionale, sa acorde preşedintelui Consiliului, secretarului general şi oricărui alt membru al personalului Organizaţiei privilegiile şi imunităţile acordate personalului corespunzător al altor organizaţii internaţionale publice. În cazul în care se va încheia un acord internaţional general privind imunităţile şi privilegiile funcţionarilor internationali, imunităţile şi privilegiile acordate preşedintelui Consiliului, secretarului general şi celorlalţi membri ai personalului Organizaţiei vor fi cele acordate în conformitate cu acest acord internaţional general.  +  Capitolul 12 Finanţele  +  Articolul 61Bugetul şi repartiţia cheltuielilorConsiliul supune Adunării bugetele anuale, precum şi situaţiile de conturi şi prevederi privind veniturile şi cheltuielile anuale. Adunarea votează bugetele, aducandu-le modificările pe care le socoteşte potrivite şi, cu excepţia contribuţiilor cerute în baza capitolului XV statelor care consimt la aceasta, repartizează cheltuelile Organizaţiei între Statele contractante în proportiile pe care le fixează din timp în timp.  +  Articolul 62Suspendarea dreptului de votAdunarea poate suspenda dreptul de vot în Adunare şi în Consiliu al oricărui Stat contractant care nu-şi achită într-un termen rezonabil obligaţiile sale financiare faţă de Organizaţie.  +  Articolul 63Cheltuielile delegatiilor şi ale celorlalţi reprezentanţiFiecare Stat contractant suporta cheltuielile propriei sale delegaţii la Adunare, precum şi remuneraţia, cheltuielile de deplasare şi celelalte cheltuieli ale oricărei persoane numite de el în Consiliu, ori prezentată sau desemnată de el ca reprezentant în oricare dintre comitetele sau comisiile subsidiare ale Organizaţiei.  +  Capitolul 13 Alte aranjamente internaţionale  +  Articolul 64Aranjamente privind securitateaÎn chestiunile aeriene de competenţa sa care afectează în mod direct securitatea lumii, Organizaţia poate, printr-un vot al Adunării sa încheie aranjamente speciale cu oricare organizaţie, creata de natiunile lumii pentru menţinerea păcii.  +  Articolul 65Aranjamentele cu alte organisme internaţionaleConsiliul poate încheia, în numele Organizaţiei, acorduri cu alte organisme internaţionale pentru a menţine serviciile comune şi a face aranjamente comune cu privire la personal şi pentru a încheia, cu aprobarea Adunării, orice alte aranjamente care ar putea înlesni sarcina Organizaţiei.  +  Articolul 66Funcţiile în legătură cu alte acorduri a) Organizaţia exercita, de asemenea, funcţiile conferite de Acordul relativ la tranzitul serviciilor internaţionale şi de Acordul relativ la transportul aerian internaţional, încheiate la Chicago, la 7 decembrie 1944, conform prevederilor şi condiţiilor enunţate în aceste acorduri. b) Membrii Adunării şi ai Consiliului care nu au acceptat Acordul relativ la Tranzitul serviciilor aeriene internaţionale sau Acordul relativ la transportul aerian internaţional, încheiate la Chicago, la 7 decembrie 1944, nu pot vota asupra nici unei chestiuni cu care Adunarea sau Consiliul vor fi sesizate privitor la aplicarea dispoziţiilor acestor acorduri.  +  Partea A TREIA Transportul aerian internaţional  +  Capitolul 14 Informaţii şi rapoarte  +  Articolul 67Prezentarea rapoartelor la ConsiliuFiecare Stat contractant se obliga ca întreprinderile sale de transport aerian internaţional sa trimită Consiliului, conform prescripţiilor stabilite de acesta, rapoarte asupra traficului, statistici cu privire la preţul de cost, precum şi situaţii contabile indicând, între altele, suma şi provenienţă tuturor încasărilor lor.  +  Capitolul 15 Aeroporturi şi alte instalaţii şi servicii pentru navigaţia aeriană  +  Articolul 68Desemnarea rutelor şi aeroporturilorFiecare Stat contractant poate, sub rezerva dispoziţiilor prezentei Convenţii, sa desemneze ruta pe care trebuie s-o urmeze în interiorul teritoriului sau oricare serviciu internaţional aerian, precum şi aeroporturile care pot fi utilizate de vreunul din aceste servicii.  +  Articolul 69Ameliorarea instalaţiilor şi serviciilor pentru navigaţia aerianăDacă Consiliul socoteşte ca aeroporturile sau alte instalaţii şi servicii pentru navigaţia aeriană ale unui Stat contractant, inclusiv serviciile sale radioelectrice şi meteorologice, nu sînt suficiente pentru a asigura securitatea, regularitatea, eficacitatea şi exploatarea economică a serviciilor aeriene internaţionale existente sau în proiect, va proceda la consultări cu statul în chestiune şi cu celelalte state interesate, spre a găsi mijloace de imbunatatire a situaţiei, şi poate formula recomandări în acest scop.Nici un Stat contractant nu va fi considerat ca fiind vinovat de infracţiune la prezenta Convenţie în cazul cînd nu va executa aceste recomandări.  +  Articolul 70Finanţarea instalaţiilor şi serviciilor pentru navigaţia aerianăÎn împrejurările prevăzute de articolul 69, orice Stat contractant poate încheia un acord cu Consiliul pentru a da efect unor atari recomandări. Statul poate hotărî sa preia asupra sa toate cheltuielile decurgînd din acel acord. În caz contrar, Consiliul poate accepta, la cererea Statului, sa acopere în totalitate sau în parte aceste cheltuieli.  +  Articolul 71Furnizarea şi întreţinerea de către Consiliu a instalaţiilor şi serviciilorLa cererea unui Stat contractant, Consiliul poate accepta sa furnizeze, sa pună la dispoziţie personal, sa întreţină şi sa administreze, în total sau în parte, aeroporturile şi celelalte instalaţii şi servicii pentru navigaţia aeriană, inclusiv serviciile radioelectrice şi meteorologice, care, pe teritoriul acelui stat, sînt necesare securităţii, regularitatii, eficacitatii şi exploatării economice a serviciilor aeriene internaţionale ale celorlalte State contractante, şi poate stabili taxe juste şi rezonabile pentru utilizarea instalaţiilor şi serviciilor furnizate.  +  Articolul 72Dobândirea de terenuri sau utilizarea lorÎn cazurile în care sînt necesare terenuri pentru instalaţii sau servicii finanţate în total sau în parte de către Consiliu, la cererea unui Stat contractant, acesta trebuie fie sa procure el însuşi terenurile a căror proprietate o va păstra, dacă doreşte, fie sa înlesnească folosirea acestora de către Consiliu în condiţii juste şi rezonabile şi în conformitate cu legile sale naţionale.  +  Articolul 73Cheltuielile şi repartiţia fondurilorÎn limita fondurilor pe care Adunarea le poate pune la dispoziţia Consiliului în temeiul capitolului XII, Consiliul poate efectua cheltuielile curente necesare îndeplinirii scopurilor prezentului capitol prin preluări din fondul general al Organizaţiei. Consiliul repartizează capitalul necesar îndeplinirii scopurilor prezentului capitol în proporţii prealabil hotărâte şi pe o perioadă de timp rezonabila, între statele contractate care îşi vor da consimţămîntul şi ale căror întreprinderi de transport se folosesc de instalaţiile şi serviciile respective.Consiliul poate, de asemenea, stabili contribuţia statelor, care consimt la constituirea oricărui fond de rulment care s-ar vadi necesar.  +  Articolul 74Asistenţa tehnica şi întrebuinţarea încasărilorÎn cazul în care, la cererea unui Stat contractant, Consiliul avanseaza fonduri sau înfiinţează aeroporturi sau alte instalaţii şi servicii în total sau în parte, aranjamentul în cauza poate prevedea, dacă statul în chestiune consimte, pe de o parte, asistenţa tehnica în privinta controlului general şi a exploatării aeroporturilor, instalaţiilor şi serviciilor şi, pe de altă parte, plata cheltuielilor de exploatare a aeroporturilor, instalaţiilor şi serviciilor, precum şi a dobânzilor şi amortizarii din încasările provenind din exploatarea acestor aeroporturi, instalaţii şi servicii.  +  Articolul 75Preluarea instalaţiilor deţinute de ConsiliuOricare Stat contractant poate oricînd să se elibereze de obligaţiile pe care le-a contractat conform articolului 70 şi sa ia în posesie aeroporturile şi celelalte instalaţii şi servicii înfiinţate de Consiliu pe teritoriul sau, conform articolelor 71 şi 72, plătind Consiliului o sumă socotită de acesta ca fiind rezonabila. Dacă statul interesat socoteşte ca suma fixată de Consiliu este excesiva, el poate apela la decizia Consiliului înaintea Adunării, care confirma sau modifica aceasta decizie.  +  Articolul 76Restituirea fondurilorFondurilor obţinute de Consiliu prin rambursări, conform dispoziţiilor articolului 75 sau prin încasarea dobânzilor şi a amortizărilor, conform articolului 74, vor fi restituite statelor proporţional cu contribuţiile stabilite iniţial pentru fiecare din ele de către Consiliu, dacă este vorba de avansuri consimţite la origine de către aceste state potrivit prevederilor articolului 73.  +  Capitolul 16 Organizaţii de exploatare în comun şi servicii în asociaţie  +  Articolul 77Întreprinderile în comun autorizateNici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu poate împiedica doua sau mai multe State contractante de a constitui, pentru transporturile aeriene, organizaţii de exploatare în comun sau organisme internaţionale de exploatare, nici de a constitui în asociaţii serviciile lor aeriene pe întreaga ruta sau într-o întreaga regiune. Totuşi, aceste organizaţii sau organisme şi aceste servicii în asociaţie vor fi supuse tuturor dispoziţiilor prezentei Convenţii, inclusiv celor referitoare la înregistrarea la Consiliu a acestor acorduri. Consiliu va determina modul în care prevederile prezentei Convenţii privitoare la naţionalitatea aeronavelor se vor aplica aeronavelor exploatate de organisme internaţionale de exploatare.  +  Articolul 78Rolul ConsiliuluiConsiliul poate sugera Statelor contractante interesate sa formeze organizaţii comune pentru exploatarea serviciilor aeriene pe orice rute sau în orice regiune.  +  Articolul 79Participarea la întreprinderile comuneUn stat poate face parte din organizaţii de exploatare în comun sau sa participe la asociaţii prin intermediul fie al guvernului sau, fie al unei sau al mai multor întreprinderi de transport aerian desemnate de guvernul sau. Aceste întreprinderi pot, potrivit hotărîrii exclusive a statului interesat, să fie în total sau în parte proprietate de stat sau proprietate privată.  +  Partea A PATRA Dispoziţii finale  +  Capitolul 17 Alte acorduri sau aranjamente aeronautice  +  Articolul 80Convenţiile de la Paris şi de la HavanaFiecare Stat contractant se obliga sa denunţe, chiar de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Convenţia reglementand navigaţia aeriană, semnată la Paris, la 13 octombrie 1919 sau Convenţia relativă la aviaţia comercială, semnată la Havana, la 20 februarie 1928, dacă este parte la una sau la cealaltă din aceste Convenţii.Prezenta Convenţie înlocuieşte, între Statele contractante, Convenţiile sus-menţionate de la Paris şi de la Havana.  +  Articolul 81Înregistrarea acordurilor în vigoareToate acordurile aeronautice existând în momentul intrării în vigoare a prezentei Convenţii între un Stat contractant şi oricare alt stat, sau între o întreprindere de transport aerian şi unui Stat contractant şi oricare alt stat sau o întreprindere de transport aerian a unui alt stat trebuie să fie de îndată înregistrate la Consiliu.  +  Articolul 82Abrogarea înţelegerilor incompatibile cu dispoziţiile prezentei ConvenţiiStatele contractante convin ca prezenta Convenţie abroga toate obligaţiile şi toate angajamentele existând între ele, care sînt incompatibile cu dispoziţiile prezentei Convenţii şi se obliga sa nu mai contracteze obligaţii sau angajamente de aceasta natură. Orice Stat contractant care, înainte de a deveni membru al Organizaţiei, şi-a asumat faţă de un stat necontractant sau de un cetăţean al unui Stat contractant sau al unui stat necontractant obligaţii incompatibile cu dispoziţiile prezentei Convenţii, trebuie să ia fără întîrziere măsurile necesare pentru a se elibera de aceste obligaţii.Dacă o întreprindere de transport aerian a unui Stat contractant oarecare şi-a asumat asemenea obligaţii incompatibile, statul de care depinde va face toate diligenţele în vederea încetării acestor obligaţii şi, în orice caz, se va îngriji sa li se pună capăt de îndată ce va fi juridiceste posibil, după intrarea în vigoare a prezentei Convenţii.  +  Articolul 83Înregistrarea oricărui nou acordSub rezerva dispoziţiilor articolului precedent, oricare Stat contractant poate încheia acorduri care să nu fie incompatibile cu dispoziţiile prezentei Convenţii. Oricare acord de aceasta natura este imediat înregistrat la Consiliu, care îl publică de îndată ce este posibil.  +  Capitolul 18 Litigii şi încălcări ale obligaţiilor  +  Articolul 84Reglementarea litigiilorDacă o neînţelegere între doua sau mai multe State contractante, cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii şi anexelor sale, nu poate fi reglementată prin negocieri, Consiliul va decide la cererea oricărui stat implicat în aceasta neînţelegere. Nici un membru al Consiliului nu poate vota cu prilejul examinării de către Consiliu a unui litigiu în care este parte.Oricare Stat contractant poate, sub rezerva articolului 85, să facă apel împotriva deciziei Consiliului, fie înaintea unui tribunal arbitral ad-hoc acceptat de părţile litigante, fie înaintea Curţii permanente de justiţie internationala. Oricare apel de acest gen trebuie notificat Consiliului în termen de şaizeci de zile de la data la care a fost primită notificarea deciziei Consiliului.  +  Articolul 85Procedura de arbitrajDacă un Stat contractant, parte într-un litigiu în care s-a făcut apel împotriva deciziei Consiliului, nu a acceptat Statutul Curţii permanente de justiţie internationala şi dacă Statele contractante părţi la acest litigiu nu pot cădea de acord asupra alegerii tribunalului arbitral, fiecare dintre Statele contractante, parte în litigiu, desemnează un arbitru, iar arbitrii astfel desemnaţi aleg un supraarbitru. Dacă unul sau altul dintre Statele contractante părţi în litigiu nu va desemna un arbitru în termen de trei luni de la data apelului, arbitrul va fi ales în numele acestui stat de preşedintele Consiliului dintr-o lista de persoane calificate şi disponibile, stabilită de Consiliu.Dacă, în termen de treizeci de zile, arbitrii nu se pun de acord asupra alegerii unui supraarbitru, preşedintele Consiliului desemnează ca supraarbitru pe una din persoanele figurand pe lista sus-menţionată.Arbitrii şi supraarbitrul se constituie atunci în tribunal arbitral.Oricare tribunal arbitral alcătuit în temeiul prezentului articol sau al articolului precedent fixează propriile sale reguli de procedura şi se pronunţa cu majoritate de voturi, fiind totuşi înţeles ca, Consiliul are facultatea de a decide asupra chestiunilor de procedura în cazul în care s-ar produce întârzieri pe care le-ar socoti excesive.  +  Articolul 86ApelulAfară de cazul în care Consiliul hotărăşte altfel, orice decizie a Consiliului asupra chestiunii de a şti dacă o întreprindere de transport aerian internaţional este exploatată conform dispoziţiilor prezentei Convenţii rămîne valabilă, afară numai dacă nu a fost reformata în apel. Asupra oricărei alte chestiuni, deciziile Consiliului sînt suspendate, dacă s-a făcut apel, pînă la pronunţarea instanţei de apel. Deciziile Curţii permanente de justiţie internationala sau ale unui tribunal arbitral sînt definitive şi obligatorii pentru părţi.  +  Articolul 87Sancţiunile împotriva întreprinderii de transport aerian care nu se conformează hotărârilor luateOrice Stat contractant se obliga sa refuze survolul teritoriului sau oricărei întreprinderi de transport aerian a unui Stat contractant, dacă Consiliul a hotărât ca întreprinderea în cauza nu se conformează deciziei definitive pronunţată în conformitate cu dispoziţiile articolului precedent.  +  Articolul 88Sancţiunile împotriva statului care nu se conformează hotărârilor luateAdunarea va suspenda dreptul de vot în Adunare şi în Consiliu al oricărui Stat contractant care nu se va conformă dispoziţiilor prezentului capitol.  +  Capitolul 19 Războiul  +  Articolul 89Starea de război şi starea de crizaÎn caz de război, dispoziţiile prezentei Convenţii nu aduc vreo atingere libertăţii de acţiune a Statelor contractante, fie ele beligerante sau neutre. Acelaşi principiu se aplică oricărui Stat contractant care proclama starea de criza şi o comunică Consiliului.  +  Capitolul 20 Anexe  +  Articolul 90Adoptarea şi modificarea anexelor a) Adoptarea de către Consiliu a anexelor specifice la alineatul 1), al articolului 54 se face cu votul a două treimi din Consiliu la o sesiune convocată în acest scop; aceste anexe sînt apoi supuse de Consiliu fiecărui Stat contractant. Fiecare din aceste anexe sau orice amendament la o anexa îşi produce efectul după trei luni de la comunicarea lor către Statele contractante sau la expirarea unei perioade mai lungi fixată de Consiliu, afară numai dacă între timp majoritatea Statelor contractante ar fi notificat Consiliului dezaprobarea lor. b) Consiliul înştiinţează de îndată Statele contractante despre intrarea în vigoare a oricărei anexe sau a oricărui amendament la o anexa.  +  Capitolul 21 Ratificări, aderari, amendamente şi denuntari  +  Articolul 91Ratificarea Convenţiei a) Prezenta Convenţie este supusă ratificării Statelor semnatare. Instrumentele de ratificare vor fi depuse în arhivele guvernului Statelor Unite ale Americii, care va notifica data depunerii fiecăruia dintre Statele semnatare şi aderente. b) De îndată ce prezenta Convenţie va întruni ratificarile sau aderarile a douăzeci şi şase de state, ea va intra în vigoare între aceste state, în cea de a treizecea zi după data depunerii celui de al douăzeci şi saselea instrument de ratificare sau de aderare. Ea va intra în vigoare pentru fiecare stat, care o va ratifica ulterior, în a treizecea zi după data depunerii instrumentului de ratificare al statului respectiv. c) Guvernul Statelor Unite ale Americii are obligaţia de a notifica guvernului fiecărui Stat semnatar şi aderent data intrării în vigoare a prezentei Convenţii.  +  Articolul 92Aderarea la Convenţie a) Prezenta Convenţie este deschisă aderării statelor membre ale Naţiunilor Unite, statelor asociate acestora şi statelor care au rămas neutre în conflictul mondial actual. b) Aceasta aderare se va face pe calea unei notificări adresate guvernului Statelor Unite ale Americii şi îşi va produce efectele în a treizecea zi după data primirii acestei notificări de către guvernul Statelor Unite ale Americii, care o va notifica tuturor Statelor contractante.  +  Articolul 93Admiterea altor stateSub rezerva aprobării oricărei organizaţii internaţionale generale creata de natiunile lumii pentru menţinerea păcii, pot fi admise sa participe la prezenta Convenţie, printr-un vot de patru cincimi ale Adunării şi în condiţiile pe care Adunarea le va putea stabili, şi alte state decât cele menţionate de articolele 91 şi 92 a) fiind înţeles ca pentru fiecare caz va fi necesar consimţămîntul oricărui stat cotropit sau atacat în cursul actualului război de către statul care solicită admiterea sa.  +  Articolul 93 bis a) Indiferent de dispoziţiile articolelor 91, 92 şi 93 de mai sus. 1. Oricare stat, al cărui guvern face obiectul unei recomandări a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite care tinde sa-l lipsească de calitatea de membru al instituţiilor internaţionale create de Organizaţia Naţiunilor Unite sau puse în legătură cu aceasta, încetează de drept de a fi membru al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale; 2. Oricare stat exclus din Organizaţia Naţiunilor Unite încetează de drept de a fi membru al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, afară numai dacă Organizaţia Naţiunilor Unite ar alătură actului sau de excludere o recomandare contrară. b) Oricare stat, care încetează de a fi membru al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale prin aplicarea paragrafului a) de mai sus, poate, cu acordul Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, să fie reprimit în Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale la cererea sa şi cu aprobarea majorităţii Consiliului. c) Membrii Organizaţiei, suspendaţi din exercitarea drepturilor şi privilegiilor inerente calităţii de membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, sînt, la cererea acesteia, suspendaţi din drepturile şi privilegiile inerente calităţii de membru al prezentei Organizaţii.  +  Articolul 94Amendamentele la Convenţie a) Orice proiect de amendament la prezenta Convenţie trebuie aprobat cu două treimi din voturile Adunării şi intră în vigoare faţă de toate Statele contractante care l-au ratificat, după ratificarea de către numărul de State contractante fixat de Adunare. Acest număr nu va putea fi mai mic de două treimi din numărul total al Statelor contractante. b) Dacă Adunarea apreciază ca un amendament este de natura să justifice această măsură, ea poate, în rezoluţia prin care recomanda adoptarea, sa stipuleze ca oricare stat, care nu a ratificat mentionatul amendament într-un termen fixat socotit de la data intrării sale în vigoare, încetează ipso facto de a fi membru al Organizaţiei şi parte la Convenţie.  +  Articolul 95Denunţarea Convenţiei a) Oricare Stat contractant poate denunta prezenta Convenţie după trei ani de la intrarea ei în vigoare printr-o notificare adresată guvernului Statelor Unite ale Americii, care va incunostinta de îndată pe fiecare Stat contractant. b) Aceasta denunţare îşi produce efectele după un an de la data primirii notificării şi nu are efect decât faţă de statul care a efectuat-o.  +  Capitolul 22 Definiţii  +  Articolul 96În sensul prezentei Convenţii, trebuie înţeles prin: a) "Serviciu aerian", oricare serviciu aerian regulat asigurat prin aeronave destinate transportului public de pasageri, posta sau mărfuri; b) "Serviciu aerian internaţional", un serviciu care strabate spaţiul aerian deasupra teritoriului a doua sau mai multe state; c) "Întreprindere de transport aerian", orice întreprindere de transport aerian care oferă sau exploatează un serviciu aerian internaţional; d) "Escala necomercială", o escala avînd alt scop decât imbarcarea sau debarcarea pasagerilor, mărfurilor sau poştei. SEMNAREA CONVENŢIEIDrept care, plenipotenţiarii subsemnati, în modul cuvenit împuterniciţi în acest scop, semnează prezenta Convenţie în numele guvernelor lor respective, la datele figurand în dreptul semnaturilor.Încheiată la Chicago, la şapte decembrie una mie noua sute patruzeci şi patru, în limba engleza.Un text redactat în limbile engleza, franceza şi spaniola, fiecare făcînd credinţa în mod egal, va fi deschis semnării la Washington (DC).Ambele texte vor fi depuse în arhivele guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite copii certificate pentru conformitate guvernelor tuturor statelor care vor semna prezenta Convenţie sau vor adera la ea.--------