ORDIN nr. 1.253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 8 noiembrie 2013  Notă
  Conform pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013, în tot cuprinsul anexei, sintagma "DAJ/EM" se înlocuiește cu sintagma "EM/DAJ", iar termenul "estimat" se înlocuiește cu "realizat în anul anterior".
  Conform pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, în tot cuprinsul ordinului, sintagma "realizat în anul anterior" se înlocuiește cu termenul "estimat".
  Conform pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 3 septembrie 2020, în tot cuprinsul ordinului, sintagma „organism de inspecție și certificare“ se înlocuiește cu sintagma „organism de control“. Înlocuirea s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole și strategii nr. 80.452 din 31 octombrie 2013,ținând cont de prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) și art. 7 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, care produc, procesează, importă, exportă, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, definiți conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.  +  Articolul 2(1) În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligația de a-și înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin entitățile mandatate, conform atribuțiilor prevăzute la alin. (2^1). (la 16-05-2014, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014. ) (1^1) Pentru anul 2014, termenul de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică este de 30 iunie. (la 16-05-2014, Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014. ) (1^2) Operatorii care desfășoară activități în domeniile: procesare, comerț pe piața internă și/sau comerț intracomunitar, import, export, floră spontană și acvacultură își pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie. (la 03-09-2020, Alineatul (1^2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 ) (1^3) Pentru anul 2014 se introduce o nouă perioadă pentru înregistrarea activității operatorilor în agricultura ecologică, respectiv 1-31 iulie 2014. (la 01-07-2014, Alin. (1^3) al art. 2 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.043 din 30 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014. ) (1^4) Perioada de înregistrare a operatorilor în agricultura ecologică prevăzută la alin. (1^3) se prelungește până la data de 29 august 2014. (la 31-07-2014, Alin. (1^4) al art. 2 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.255 din 30 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 31 iulie 2014. ) (1^5) Pentru anul 2015, termenul de înregistrare prevăzut la alin. (1) se prelungește până la data de 30 iulie inclusiv. (la 15-05-2015, Alin. (1^5) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.017 din 14 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015. ) (1^6) Pentru anul 2020, termenul de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică prevăzut la alin. (1) se prelungește până la data de 15 iunie inclusiv. (la 24-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 109 din 15 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020 ) (2) Entitățile mandatate sunt:– direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București;– asociațiile profesionale legal constituite în domeniul de agricultură ecologică;– organismele de control. (la 16-05-2014, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014. ) (2^1) Atribuțiile entităților mandatate sunt:a) direcțiile pentru agricultură județene, denumite în continuare DAJ - primesc fișele de înregistrare ale operatorilor fie direct, fie prin intermediul asociațiilor profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în vederea avizării și aprobării;b) asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (2^2), la solicitarea scrisă a operatorilor - pot întocmi fișele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1-7, verifică conformitatea datelor, semnează și ștampilează în numele acestora și transmit fișele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării și avizării; (la 15-05-2015, Lit. b) a alin. (2^1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.017 din 14 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015. ) c) organismele de control - verifică și certifică operatorii înscriși în sistemul de agricultură ecologică. (la 16-05-2014, Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014. ) (2^2) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, pentru a putea să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (2^1) lit. b), sunt următoarele:– să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minimum 5 ani;– să dețină filiale și/sau sucursale și/sau asociații județene. (la 20-06-2014, Alin. (2^2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014. ) (2^3) Asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, prevăzute la alin. (2), depun la DAJ pe raza căreia au înregistrat sediul social, în copie și în original, în vederea verificării conformității, următoarele documente:– hotărârea judecătorească de înființare a asociației;– statutul asociației;– bilanțul contabil anual pentru anul anterior, depus și înregistrat la administrația financiară, sau certificatul de atestare fiscală;– lista cu filialele și/sau sucursalele și/sau asociațiile județene. (la 20-06-2014, Alin. (2^3) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014. ) (2^4) DAJ transmit la MADR lista asociațiilor eligibile, în vederea postării pe site-ul propriu a listei cu asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2^2) și (2^3). (la 20-06-2014, Alin. (2^4) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014. ) (2^5) Abrogat. (la 20-06-2014, Alin. (2^5) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014. ) (2^6) Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel: a) personal, prin una dintre următoarele modalități:– depunerea documentelor în format fizic; – transmiterea documentelor în format electronic; – transmiterea documentelor prin poștă sau fax; b) prin asociațiile profesional legal constituite în domeniul agriculturii care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (2^2), în situația în care operatorul optează pentru această variantă. Asociațiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică a asociației. (la 24-04-2020, Alineatul (2^6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 109 din 15 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020 ) (2^7) În situația depistării unor neconcordanțe, DAJ va notifica operatorul/asociația în vederea remedierii neconcordanțelor. Modificările se vor face în termen de maximum 7 zile de la primirea notificării. (la 20-06-2014, Alin. (2^7) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014. ) (3) Modelele fișelor de înregistrare sunt cuprinse în anexele nr. 1-7, astfel:– Fișă de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 1;– Fișă de înregistrare a unităților de producție de acvacultură ecologică - anexa nr. 2;– Fișă de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 3;– Fișă de înregistrare a operatorilor din agricultura ecologică - floră spontană - anexa nr. 4;– Fișă de înregistrare a importatorilor de produse ecologice - anexa nr. 5;– Fișă de înregistrare a exportatorilor de produse ecologice - anexa nr. 6;– Fișă de înregistrare a comercianților de produse ecologice - anexa nr. 7.(3^1) Nomenclatoarele folosite pentru completarea fișelor de înregistrare, conform modelelor din anexele nr. 1-7, armonizate cu nomenclatoare specifice naționale și internaționale, sunt disponibile pe site-ul MADR, la secțiunea "agricultură ecologică", precum și la sediile DAJ. (la 20-06-2014, Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014. ) (3^2) La anexele nr. 3, 5 și 6, mențiunea «Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile EM/DAJ*)» se elimină. (la 20-06-2014, Alin. (3^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014. ) (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), își pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile alin. (2) și (3), operatorii care intră pentru prima dată în sistem și nu solicită sprijin financiar acordat prin Măsura 11 - agricultură ecologică, aplicabilă pe terenurile agricole, finanțată prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. (la 03-09-2020, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 ) (5) Toți operatorii care desfășoară activitate în sistemul de agricultură ecologică, înainte de a-și începe activitatea, se vor supune prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) 834/2007.(6) Înregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzlețe țărănești se face conform prevederilor art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, care reglementează măsurile de control, în caz de subcontractare. În acest sens sunt necesare:a) lista subcontractanților, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleți, condiția necesară fiind ca aceștia să fie supuși sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare județ care face obiectul acestei solicitări, care să fie înscrisă pe anexa fișei de înregistrare în agricultura ecologică a procesatorilor sau a comercianților de produse ecologice;b) existența unui acord scris prin care subcontractanții și proprietarii de teren sunt de acord să fie supuși sistemului de control;c) abrogată; (la 18-12-2013, Lit. c) a alin. (6) al art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. ) (7) Abrogat. (la 18-12-2013, Alin. (7) al art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. ) (8) Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor județe depun fișa de înregistrare doar la EM/DAJ pe raza județului în care au sediul social. În fișa de înregistrare se menționează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste județe.(8^1) Operatorii persoane fizice depun fișa de înregistrare doar la DAJ/EM pe raza județului în care au domiciliul. (la 03-09-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 ) (9) Operatorii care desfășoară activitate de producție și care comercializează exclusiv produse obținute în propria exploatație depun la EM/DAJ doar Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică. În situația în care operatorii respectivi intenționează să comercializeze și alte produse, provenite de la terți, depun la EM/DAJ, pe lângă Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, și Fișa de înregistrare a comercianților de produse ecologice.(9^1) Operatorii care desfășoară activitate de producție și de procesare a produselor obținute în propria exploatație depun la DAJ/EM Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică și Fișa de înregistrare a procesatorilor. (la 03-09-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 ) (10) Fișele de înregistrare sunt însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:a) contractul încheiat între operator și organismul de control menționat în fișa de înregistrare;b) abrogată; (la 18-12-2013, Lit. b) a alin. (10) al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. ) c) declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(10^1) Documentele prevăzute la alin. (10) pot fi depuse și ulterior înregistrării fișelor de înregistrare prin modalitățile prevăzute la alin. (2^6), dar nu mai târziu de termenul-limită de înregistrare. (la 15-05-2015, Alin. (10^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.017 din 14 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015. ) (11) Fișele de înregistrare ale operatorilor se avizează și se aprobă de către DAJ și Direcția pentru Agricultură a Municipiului București. (la 16-05-2014, Alin. (11) al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014. ) (11^1) Documentele prevăzute în anexele nr. 1-7, 10, 13 și 14 se depun la DAJ și la Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, în vederea avizării și aprobării. (la 16-05-2014, Alin. (11^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014. ) (12) Fișele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original, operatorilor în cauză, o copie se păstrează la DAJ/EM, iar o copie, în format electronic, se transmite de către DAJ/EM organismului de control cu care operatorul are încheiat contract. (la 03-09-2020, Alineatul (12) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 ) (13) Abrogat. (la 18-12-2013, Alin. (13) al art. 2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. ) (14) EM/DAJ vor transmite la MADR, la sfârșitul fiecărei luni, centralizatorul operatorilor din agricultura ecologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.(15) Abrogat. (la 18-12-2013, Alin. (15) al art. 2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. ) (16) Comercianții cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate și etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, cu condiția de a-și declara activitatea la EM/DAJ. Nu beneficiază de această exonerare acei comercianți cu amănuntul care produc, procesează sau depozitează altfel decât prin menținerea unei legături cu punctul de vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activitățile menționate anterior către o parte terță.(17) Pentru a beneficia de prevederile alin. (16), operatorii depun la EM/DAJ, în format electronic, Declarația pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianți de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 11. (la 18-12-2013, Alin. (17) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. ) (18) Procedura aplicabilă comercianților exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică este prevăzută în anexa nr. 12.(19) Operatorii care importă sau exportă produse ecologice sunt obligați să declare la EM/DAJ, trimestrial sau ori de câte ori li se solicită, situația importurilor ori exporturilor realizate (produsul, cantitatea, țara din care/în care s-a efectuat importul/exportul).  +  Articolul 3Data de începere a perioadei de conversie este data la care operatorul s-a înregistrat la EM/DAJ, prin depunerea fișei de înregistrare în agricultura ecologică.  +  Articolul 4Directorii executivi din cadrul EM/DAJ desemnează prin decizie o persoană responsabilă pentru înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, precum și pentru toate celelalte atribuții privind implementarea în acest sector. Persoana responsabilă desemnată nu va fi aceeași cu cea care are atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice.  +  Articolul 5(1) Operatorii care și-au înregistrat activitatea în conformitate cu prevederile art. 1 pot reveni cu modificări la fișa de înregistrare, prin completarea și depunerea Declarației pe propria răspundere pentru modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial, prevăzută în anexa nr. 13.(2) Situațiile în care se poate depune această declarație sunt următoarele:a) operatorul are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declarația, însoțită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum și fișa de înregistrare inițială se depun la noul OC, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării din partea MADR; (la 03-09-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 ) b) rezilierea contractului cu organismul de control menționat în fișa de înregistrare (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) și încheierea unui contract cu un alt organism de control;c) schimbarea formei de organizare;d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploatației fără modificarea CUI;e) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploatației, cu modificarea CUI;f) schimbarea administratorului exploatației (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;g) schimbarea adresei deținătorului exploatației;h) cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:● decesul fermierului;● incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;● o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;● distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;● o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul agricultorului sau stocul de pește;i) constatarea de către organismul de control, cu care operatorul are încheiat contract, a unor diferențe între datele înscrise privind producția animalieră și datele înscrise în Registrul parcelar, față de datele înscrise în fișa de înregistrare depusă inițial; (la 03-09-2020, Litera i) din Litera h) , Alineatul (2) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 ) j) transferul total a activității cu profil ecologic;k) transferul parțial al exploatației ecologice a producătorului - producție vegetală sau piscicolă. (la 18-12-2013, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. ) l) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existența unor fluctuații ale efectivelor de animale, constatarea de diferențe între cultura înregistrată și cultura înființată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a comercianților, modificarea statusului parcelei, erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are obligația să depună documente care să justifice necesitatea modificării. (la 03-09-2020, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 ) (3) Pentru toate aceste modificări operatorul va prezenta la EM/DAJ documente justificative.(4) Declarația prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea situațiilor prevăzute la alin. (2). (la 03-09-2020, Articolul 5 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 ) (5) Declarația prevăzută la alin. (1) se transmite în copie, de către DAJ/EM, organismului de control cu care are încheiat contract operatorul, în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii declarației la DAJ/EM. (la 03-09-2020, Articolul 5 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )  +  Articolul 6(1) În situația în care operatorul se retrage din proprie inițiativă din sistemul de agricultură ecologică, acesta este obligat să notifice EM/DAJ la care s-a înregistrat, prin depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 14.(2) Operatorul are obligația să mențină pentru o perioadă de 5 ani după notificarea retragerii din sistemul de agricultură ecologică înregistrările contabile, precum și toate documentele emise în perioada activării acestuia în sistemul de agricultură ecologică.(3) EM/DAJ va înainta, în decurs de 7 zile lucrătoare, o copie a notificării de retragere a operatorului din sistemul de agricultură ecologică organismului de control cu care operatorul respectiv a avut contract.(4) În situația în care un operator a fost exclus de către organismul de control din sistemul de agricultură ecologică, pentru neconformități majore produse datorită unor fraude (conform listei de sancțiuni pe care organismele de control le aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fișă de înregistrare decât după 5 ani de la excludere. (la 18-12-2013, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. )  +  Articolul 7Operatorii care derulează măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală sau Programul operațional pentru pescuit își pot schimba organismul de control cu care au încheiat contract, în situația în care acesta nu este acreditat pentru o activitate ce face obiectul măsurii respective.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepția prevederilor art. 7, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu,
  secretar de stat
  București, 6 noiembrie 2013.Nr. 1.253.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ................../Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale .......................
  FIȘA DE ÎNREGISTRARE
  a producătorilor în agricultura ecologică
  Anul …………………………
  AprobatDAJ/EM* * Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Director executiv,............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  .........................................................
  1. ProducătorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea ................, județul .........................., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ....................., CUI ................., cod exploatație/ID ………..........……, reprezentată de ........................., în calitate de ………….............………, CNP .................., act de identificare .............................., tel. …………….., fax ……………., e-mail ………………Persoana fizică .........................., domiciliată în .................., localitatea ....................., județul ................., str. ..................... nr. ........., BI/CI seria ........... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..........................., CNP .............................., cod exploatație/ID ……………, tel. …………….., fax ……………., e-mail ………………Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru** ......................... ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.Subcontractori:
  Numele și prenume/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de control aprobatNumele organismului de control: ....................................Codul organismului de control: .......................................4. Producția vegetală (Se va completa cu datele din formularul „Registrul parcelar“.)Suprafața totală agricolă exploatată (ha), din care:a) Suprafața totală în agricultura convențională (ha) ..............b) Suprafața totală în agricultura ecologică (ha) ......................– suprafața în conversie (ha):– anul 1 .....................– anul 2 ....................– anul 3 ....................– suprafața certificată (ha): ............................Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data .............................. Semnătura ....................5. Producția animalierăNume producător .........................
  JudețulLocalitatea/Comuna/OrașulSpecia/CategoriaRasaEfective (capete)Modul de producție
  EcologicÎn conversieConvențional
  Speciile și rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/EM*Data .............................. Semnătura ....................Nume producător ..................
  REGISTRUL PARCELAR
  Anul ..............
  Informați aferente hărțilorSuprafața cadastrală a parcelei (ha)Suprafața agricolă exploatată*** (ha)Suprafața în agricultura convențională (ha)CulturaSuprafața în agricultura ecologică
  JudețulLocalitatea/Comuna/OrașulCod SirsupNr. bloc fizicNr. parcelă agricolăSuprafața totală (ha)din care:
  Conversie anul I (ha)Conversie anul II (ha)Conversie anul III (ha)Certificată ecologic (ha)
  12 = 3 + 5345 = 6 + 7 + 8 + 96789
  Data .............................. Semnătura ....................*** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicați suprafața exploatată.
  (la 03-09-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ................../Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ........................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a unităților de producție de acvacultură ecologică
  Anul ............................................................
  AprobatDAJ/EM* * Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Director executiv,............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  .........................................................
  1. Unitate de producție pentru acvacultură ecologicăPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................................, cu sediul social în localitatea ................, județul ........................, înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ....................., CUI ................., cod exploatație/ID .........................., reprezentată de .............., în calitate de ............................................................, CNP .........................., act de identificare .........................., tel. ………….., fax …………., e-mail .........................Persoana fizică ........................., domiciliată în .................., localitatea ....................., județul ................., str. ..................... nr. ....., BI/CI seria ......... nr. .................., eliberat/eliberată la data de ....................... de către ........................., CNP ......................., cod exploatație/ID ……………, tel. …………….., fax……………., e-mail ............................Locația amenajării piscicole/unității administrate/Puncte de lucru** ................................................................ ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.Tipul unității (pepinieră/crescătorie)*** .............................................................. *** Se vor declara nominal suprafețele și locațiile pentru pepinieră și crescătorie aferente fiecărei exploatații/locații în parte.2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect dispozițiile naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de norme detaliate privind producția ecologică de animale de acvacultură și de alge marine;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de control aprobatNumele organismului de control: ................................................................Codul organismului de control: ...............................................................4. Producția de acvacultură (Se va completa cu datele din formularul „Registrul de evidență a suprafețelor de acvacultură“.)Suprafața totală exploatată ......................., din care luciu apă ........................., număr bazine ……………...................:– Suprafața în acvacultura convențională: ..............................................– Suprafața în acvacultura ecologică .................................., din care:– conversie anul 1 ............................– conversie anul 2 ............................– suprafața certificată ecologic ..............................– suprafața în conversie .................. din care:Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data .................................................... Semnătura ............................................5. Stocul animalelor de acvacultură, la data de ...........................................Nume producător: .......................................
  FamilieSpecieEfective (t)Vârsta (alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, pește consum)Declarație status
  Convențional (t)Conversie (t)Ecologic (t)
  1234567
  Se vor înscrie datele ultimului raport de producție de acvacultură.
  Exemplu CiprinideCrap25Vara 1250,00
  Exemplu CiprinideCosaș40consum0,0040,00
  CiprinideCrap
  Cosaș
  Novac
  Sânger
  Caras
  Șalău
  Biban
  Știucă
  Plătică
  Roșioară
  etc.
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data .................................................... Semnătura ............................................MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ................/Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ........................
  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SUPRAFEȚELOR DE ACVACULTURĂ
  Anul ...................
  Informații aferente identificării suprafețelorSuprafața cadastrală a bazinului conform contractului (ha)Suprafața luciu de apă exploatată**** (ha)Suprafața în acvacultura convențională (ha)Specia de peșteSuprafața de luciu de apă în agricultura ecologică
  Localitatea/ Comuna/ OrașulNumăr bazin/identificareNume bazinTip bazinSuprafața totală (ha)din care:
  Conversie anul I (ha)Conversie anul II (ha)Certificată ecologic (ha)
  123456789101112
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data ...................................................... Semnătura .............................................**** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicați suprafața exploatată.
  (la 03-09-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ................./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ..........................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a procesatorilor în agricultura ecologică
  Anul .................................................
  (operații de condiționare și/sau de transformare a produselor agricole)
  AprobatDAJ/EM* * Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Director executiv,............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  .........................................................
  1. ProcesatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea ................, județul .........................., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ............, în calitate de ……, CNP ..........., act de identificare ............., tel. ….., fax…………., e-mail …………………Persoana fizică .........................., domiciliată în .................., localitatea ....................., județul ................., str. ................. nr. ........., BI/CI seria ....... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..................., CNP ....................., tel. …………….., fax……………., e-mail…………………Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru** ........................................... ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.Subcontractori:
  Numele și prenume/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de control aprobatNumele organismului de control ales: ..........................................................Codul organismului de control: ..........................................................4. Specificarea locurilor de transformare și/sau de condiționare și/sau de depozitare și natura operațiilor și a produselor, prin precizarea locului de procesareNumele procesatorului: ..................................................................
  Produs finit***Loc de procesareCantitate realizată în anul anterior (kg sau litri)Natura operațiilor****
  Grupa*****Subgrupa*****/detalii produsJudețulLocalitatea
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data ............................................................. Semnătura ................................................. *** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu). **** Operații privind:– condiționarea fără transformare (Se va nota cu CFT.);– transformarea cu condiționare (Se va nota cu TCC.);– transformarea fără condiționare (Se va nota cu TFC.).***** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/EM.
  (la 03-09-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ................/Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ......................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a operatorilor din agricultura ecologică
  Flora spontană
  Anul .......................................................
  AprobatDAJ/EM* * Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Director executiv,............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  .........................................................
  1. OperatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea ................, județul ................, înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ...................., în calitate de ……………, CNP ..................., act de identificare ....................., tel. ………………...., fax ……………., e-mail ………………………………………….Persoana fizică ....................., domiciliată în .................., localitatea ....................., județul ................., str. ........ nr. ........., BI/CI seria ........... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ........................., CNP ..........................., tel. …………….., fax ……………., e-mail ……………………Locația unității/unității administrate (puncte de lucru** ................................... ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.Subcontractori:
  Numele și prenume/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect dispozițiile naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de control aprobatNumele organismului de control: ....................................................................Codul organismului de control: ...................................................................4. Tipul de activitate (Se va completa partea A și/sau partea B.) 5. Arealul de colectare– denumirea arealului/arealelor .................................................................– suprafața/suprafețele .................................................................Data ......................................................... Semnătura ................................................  +  Partea APROCESARE FLORĂ SPONTANĂDenumirea procesatorului: ...............................................................
  Grupa de produse***Specia supusă operațiunii de procesare****Loc de procesareCantitatea estimată în anul ...... (t)Natura operațiilor*****
  JudețulLocalitatea
  Conform instrucțiunilor atașateConform instrucțiunilor atașate
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data ............................................................. Semnătura ...................................................  +  Partea BCOMERCIALIZARE FLORĂ SPONTANĂ(inclusiv comerț intracomunitar)Denumirea comerciantului: ........................
  Grupa de produseSpecia comercializatăVolumul estimat comercializat (t)Numele furnizoruluiȚara de proveniență a produsuluiLocurile de depozitareDestinația produselor (consumator/unități de comercializare/unități de procesare)
  JudețulLocalitatea
  Conform instrucțiunilor atașateConform instrucțiunilor atașate
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data ............................................................. Semnătura ...................................................

  INSTRUCȚIUNI
  Grupa de produse
  I. Plante colectate din flora spontană, părți de plantă (exclusiv ciuperci)
  Nr. crt.Denumirea populară consacrată (denumirea științifică) Partea care se recoltează (partea aeriană/flori/muguri/frunze/fructe/rădăcini etc.)
  1 Afinul (Vaccinium myrtillus) Fructele + frunzele
  2 Albăstrele (Centaurea cyanus) Florile
  3 Alunul (Corylus avellana) Fructele + frunzele + mugurii foliari
  4 Amăreală (Polygala amara) Părțile aeriene
  5 Aninul negru (Alnus glutinosa) Scoarța + mugurii + frunzele
  6 Arnica (Arnica montana) Inflorescența terminală
  7 Barba popii (Filipendula ulmaria) Părțile aeriene
  8 Bozul (Sambucus ebulus) Toate părțile plantei
  9 Bradul (Abies alba) Mugurii + frunze + lujerii tineri + conuri + scoarța + rășina
  10 Brânca ursului (Heracleum sphondylium) Rădăcinile + semințele + florile + mugurii + frunzele
  11 Brândușa de toamnă (Colchicum autumnale) Semințele
  12 Brusturul (Arctium lappa) Rădăcinile
  13 Busuiocul cerbilor (Mentha pulegium) Părțile aeriene
  14 Calomfirul (Tanacetum balsamita) Părțile aeriene
  15 Captalanul (Petasites hybridus) Rizomii + rădăcinile
  16 Carpenul (Carpinus betulus) Frunzele
  17 Castanul comestibil (Castanea sativa) Fructele + frunzele + scoarța + lemnul
  18 Castanul porcesc/sălbatic (Aesculus hippocastanum) Fructele + frunzele + florile albe + scoarța + coaja fructelor
  19Cașul popii/Nalba mică (Malva neglecta, Malva sylvestris)Frunzele + florile
  20Călinul (Viburnum opulus)Frunzele + florile + fructele + scoarța
  21Călțunași (Tropaeolum majus)Părțile aeriene
  22Cătina (Hippophae rhamnoides)Fructele + frunzele
  23Cătina roșie (Tamarix ramosissima)Mugurii + fructele
  24Cătușnica (Nepeta catarian)Părțile aeriene ale plantei, recoltate în timpul înfloririi
  25Cânepa codrului (Eupatorium cannabinum)Toate părțile plantei
  26Cerențel (Geum urbanum)Rizomii + rădăcinile
  27Cervană (Lycopus europaeus)Părțile aeriene
  28Cetina de negi (Juniperus sabina)Lujerii tineri
  29Chimionul (Carum carvi)Fructele
  30Cicoarea (Cichorium intybus)Rădăcinile + părțile aeriene
  31Cimbrișorul de câmp (Thymus serpyllum)Părțile aeriene
  32Cinci degete (Potentilla reptans)Rizomii
  33Cireșul amar sălbatic (Prunus avium)Fructele + pedunculii
  34Ciuboțica cucului (Primula officinalis; Primula veris)Florile + părțile aeriene + rizomii + rădăcinile
  35Ciumafaia/Laurul porcesc (Datura stramonium)Toate părțile plantei
  36Ciurul zânelor (Carlina acaulis)Toate părțile plantei
  37Cârcelul (Ephedra distachya)Părțile aeriene
  38Ciumărea (Galega officinalis)Părțile aeriene
  39Coacăzul negru (Ribes nigrum)Fructele + frunzele
  40Coada calului (Equisetum arvense; Equisetum maximum)Tulpinile sterile
  41Coada racului (Potentilla anserina)Părțile aeriene
  42Coada șoricelului (Achillea millefolium)Inflorescențele + părțile aeriene
  43Colții babei (Tribulus terrestris)Părțile aeriene
  44Cornul (Cornus mas)Fructele
  45Crețișoara (Alchemilla vulgaris)Părțile aeriene
  46Crețușca (Filipendula ulmaria)Părțile aeriene
  47Crușin (Rhamnus fragula)Scoarța
  48Dracila (Berberis vulgarls)Rădăcinile + scoarța + florile + fructele
  49Drăgaica/Sânzienele (Galium verum)Părțile aeriene
  50Dudul alb (Morus alba)Fructele + frunzele + rădăcina
  51Dudul negru (Morus nigra)Fructele + frunzele + rădăcina
  52Fagul (Fagus sylvatica)Scoarța + fructele + frunzele + mugurii foliari
  53Fragul (Fragaria vesca)Fructele + frunzele
  54Frasinul (Fraxinus excelsior)Frunzele + mugurii foliari
  55Fumarița (Fumaria officinalis)Părțile aeriene
  56Gălbenele (Calendula officinalis)Florile
  57Ghimpele (Xanthium spinosum)Părțile aeriene
  58Ghințura/Lumânărica pământului (Gentiana asclepiadea)Rizomii + rădăcinile
  59Ghiocelul (Galanthus nivalis)Bulbii + florile
  60Glădița (Gleditsia triacanthos)Scoarța + frunzele + fructele
  61Gorunul (Quercus petraea)Fructele + scoarța
  62Gutuiul (Cydonia vulgaris)Fructele
  63Hameiul sălbatic (Humulas lupulus)Fructele (conurile)
  64Iarba mare (Inula helenium)Rădăcinile
  65Iarba tâlharului (Stachys officinalis)Părțile aeriene
  66Iasomia de pădure (Philadelphus coronarius)Florile
  67Iedera (Hedera helix)Frunzele + fructele + rădăcinile
  68Ienupărul (Juniperus communis)Pseudofructele/fructele + frunzele
  69Ipcărigea (Gypsophila paniculata)Rizomii + rădăcinile
  70Isopul (Hyssopus officinalis)Părțile aeriene în timpul înfloririi
  71Izma calului (Menha longifolia)Frunzele
  72Jneapănul (Pinus mugo)Mugurii + lujerii tineri
  73Lăcrămioarele/Mărgăritelul (Convallaria majalis)Părțile aeriene
  74Lemnul dulce (Glycyrrhiza glabra)Rădăcinile
  75Leurda (Allium ursinum)Frunzele + bulbii
  76Lichenul de piatră (Cetraria islandica)Părțile aeriene
  77Linarița (Linaria vulgaris)Părțile aeriene
  78Lipicioasa (Galium aparine)Părțile aeriene
  79Lumânărica (Verbascum phlomoides; Verbascum thapsus; Verbascum thapsiforme)Florile
  80Macul roșu de câmp (Papaver rhoeas)Petalele
  81Margareta (Leucanthemum vulgare)Florile + frunzele
  82Măceșul (Rosa canina)Fructele
  83Mărgelușă (Lithospermum officinale)Frunzele + fructele + rădăcinile
  84Mărul (Malus sp.)Fructele
  85Măselarița (Hyoscyamus niger)Părțile aeriene
  86Mătrăguna (Atropa belladona)Frunzele + rădăcinile
  87Menta (Mentha piperita)Părțile aeriene
  88Merișorul (Vaccinium vitis idaea)Frunzele + fructele
  89Mesteacănul (Betula verrucosa/Betula pendula)Frunzele + scoarța + mugurii
  90Mesteacănul pufos (Betula pubescens)Amenții + mugurii
  91Molidul (Picea abies)Mugurii + frunzele + lujerii tineri + conurile + scoarța + rășina
  92Murul (Rubus fructicosus)Fructele + frunzele
  93Mușețelul (Matricaria chamomilla)Părțile aeriene
  94Nalba mare (Althaea officinalis)Frunzele + rădăcinile + florile
  95Năpraznicul (Geranium robertianum)Toată planta
  96Năsturelul (Nasturtium officinale)Frunzele
  97Nemțișorul de câmp (Delphinium consolida)Florile
  98Nucul (Junglans regia)Fructele + frunzele
  99Obligeana (Acorus calamus)Rădăcinile + rizomii
  100Omagul (Aconitum species sectio)Rădăcinile
  101Opățel (Lychnis coronaria)Părțile aeriene
  102Osul iepurelui (Ononis spinosa, Ononis arvensis)Rădăcinile
  103Păducelul (Crataegus monogyna; Crataegus oxyacantha)Frunzele + florile + fructele
  104Paltinul de câmp (Acer platanoides)Frunzele + florile + scoarța
  105Păpădia (Taraxacum officinale)Frunzele + florile + rădăcinile
  106Pătlagina îngustă (Plantago lanceolata)Frunzele + semințele
  107Pătlagina lată (Plantago major)Frunzele
  108Pătlagina mică (Plantago media)Frunzele
  109Pedicuța (Lycopodium clavatum)Părțile aeriene
  110Pelinul (Artemisia absinthium)Părțile aeriene
  111Pinul silvestru (Pinus sylvestris)Mugurii + frunze + lujerii tineri + conuri + scoarța + rășina
  112Pirul (Agropyron repens)Rădăcinile + rizomii
  113Plămânărica (Pulmonaria officinalis)Părțile aeriene
  114Plopul negru (Populus nigra)Mugurii
  115Podbalul (Tussilago farfara)Frunzele
  116Poroinicul (Dactylorhiza maculata)Tuberculii + părțile aeriene
  117Porumbarul (Prunus spinosa)Florile + frunzele + fructele
  118Pufulița cu flori mici (Epilobium parviflorum)Părțile aeriene
  119Pufulița (Epilobium hirsutum L., Epilobium angustifolium L.)Părțile aeriene
  120Răchitanul (Lythrum salicaria)Părțile aeriene
  121Rocoina (Stellaria media)Părțile aeriene
  122Roinița (Melissa officinalis)Părțile aeriene
  123Rostopasca (Chelidonium majus)Părțile aeriene
  124Ruscuța de primăvară (Adonis vernalis)Părțile aeriene
  125Salcâmul (Robinia pseudacacia)Florile
  126Salcii (Salix alba, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix capraea)Scoarța
  127Salvia (Salvia officinalis)Părțile aeriene în timpul înfloririi
  128Saschiu (Vinca minor)Părțile aeriene
  129Sălcioara (Elaeagnus angustifolia)Ramurile tinere + mugurii + frunzele + fructele
  130Săpunarița (Saponaria officinalis)Rizomii + rădăcinile
  131Scaiul vânăt (Eryngium planum)Părțile aeriene
  132Scaiul vântului (Eryngium campestris)Părțile aeriene + rădăcina plantei
  133Scorușul de munte (Sorbus aucuparia)Frunzele + florile + fructele
  134Silur (Euphrasia rostkoviana, Euphrasia officinalis)Părțile aeriene
  135Siminoc (Helichrysum arenarium)Florile + părțile tinere ale plantei
  136Socul (Sambucus nigra)Florile + fructele + frunzele
  137Sovârfvul (Origanum vulgare)Părțile aeriene
  138Spânzul (Helleborus purpurascens)Rădăcinile
  139Splinuța (Solidago virguaureae)Părțile aeriene
  140Stejarul (Quercus robur)Fructele + scoarța + mugurii foliari
  141Sulfina (Melilotus officinalis)Părțile aeriene
  142Sunătoarea (Hypericum perforatum)Părțile aeriene
  143Susanul (Sesamum indicum)Semințele
  144Șerlai (Salvia sclarea)Părțile aeriene
  145Ștevia stânelor (Rumex alpinus)Rădăcina
  146Talpa gâștii (Leonurus cardiaca)Partea aeriană în timpul înfloririi
  147Tătăneasa (Symphytum officinale)Rizomii + rădăcinile
  148Teiul (Tilia sp.)Florile
  149Toporașul (Viola odorata)Florile + rizomii + rădăcinile
  150Traista ciobanului (Capsella bursa pastoris)Părțile aeriene
  151Trei-frați-pătați (Viola tricolor)Părțile aeriene
  152Trifoiște de baltă (Menyanthes trifoliata)Frunzele
  153Troscotul (Polygonum aviculare)Părțile aeriene
  154Turița mare (Agrimonia eupatoria)Părțile aeriene
  155Umbra iepurelui (Asparagus officinalis)Rădăcina
  156Trifoiul roșu (Trifolium pratense)Părțile aeriene
  157Țintaura (Centaurium umbellatum)Părțile aeriene
  158Ulmul (Ulmus campestris)Scoarța
  159Ungurașul (Marrubium vulgare)Părțile aeriene
  160Untul pământului (Tamus communis)Rădăcinile + rizomul
  161Urzica moartă (Lamium album)Părțile aeriene
  162Urzica vie (Urtica dioica)Părțile aeriene + rădăcina
  163Valeriana (Valeriana officinalis)Rădăcinile
  164Vâscul (Viscum album)Părțile aeriene
  165Ventrilica (Veronica officinalis)Părțile aeriene + rădăcinile + rizomii
  166Vetrice (Tanacetum vulgare)Părțile aeriene
  167Verbina (Verbena officinalis)Părțile aeriene
  168Vinarița (Galium odorata)Părțile aeriene
  169Vindecea (Stachys officinalis)Frunzele
  170Volbura (Convolvulus arvensis)Rădăcinile + părțile aeriene
  171Zmeurul (Rubus idaeus)Fructele + frunzele
  II. Ciuperci colectate din flora spontană******
  Nr. crt.Denumirea științificăDenumirea/Denumirile populară(e)Atenționări
  1Boletus edulisMânătarcă
  Hrib cenușiu
  2Boletus aereusHrib negru
  Pitarcă
  Pitoancă
  3Boletus luteusPita
  Turta vacii
  4Boletus subtomentosusBuza caprei
  5Boletus elegansUntoasa cu inel
  6Boletus luridusChitarcă
  Pitarcă
  7Boletus badiusHribul murg
  8Boletus scaberChitarcă
  Burete de mesteacăn
  Burete călugăresc
  9Cantharellus cibariusGălbiorul
  10Amanita caesareaBuretele domnesc
  Crăița
  11Agaricus campestrisCiuperca de gunoiPălăria uneori maronie - se poate confunda cu Amanita Phalloides - buretele viperei, care este otrăvitoare.
  Șampinionul
  12Agarius silvaticaCiuperca de pădureLa ciupercile tinere, pălăria se poate confunda cu pălăria amanitelor otrăvitoare.
  13Agaricus arvensisCiuperca de câmp
  Ciuperca oilor
  14Lepiota proceraPălăria șarpelui
  Buretele șerpesc
  Parasolul
  15Lepiota naucinaBuretele alb al porumbeilorCiupercile tinere se pot confunda cu amanitele albe otrăvitoare.
  16Russula cyanoxanthaVinețica porumbeilor
  17Russula aurataHulubița
  Vinețelele
  18Russula vescaVinețica
  19Russula alutaceaPâinișoară
  20Russula virescensVinețica pestriță
  21Lactarius deliciosusRâșcovul
  Bureții dulci
  Pâinea pădurii
  Râșcovii de brad
  22Lactarius piperatusIuțarii
  Bureții iuți
  Buretele lăptos
  23Lactarius volemusBuretele dulce
  Buretele roșu
  Râșcovul lăptos
  24Tricholoma georgiiBuretele de mai
  Buretele de spin
  25Armillaria melleaGhebele
  Opinticii
  26Morchella vulgarisCiuciuleții
  27Morchella esculentaCiuciulete
  Pupi
  28Morchella conicaZbârciogii
  29Marasmius oreadesBureții de rouă
  Bureții de pajiște
  Bureciorii
  30Tuber melanosporumTrufa neagră
  Perla neagră
  31Tuber aestivumTrufa de varăSe recoltează în perioada 1 iunie-15 septembrie.
  32Tuber brumaleTrufa de toamnăSe recoltează în perioada 1 octombrie-15 decembrie.
  33Tuber macrosporumTrufa cu spori mari/Trufa usturoiatăSe recoltează în perioada 1 septembrie-1 decembrie.
  34Tuber mesentericumTrufa încrețităSe recoltează în perioada 1 septembrie-1 decembrie.
  35Tuber brumaleTrufa de iarnăSe recoltează în perioada 1 decembrie-15 martie.
  36Tuber borchiiTrufa de primăvarăSe recoltează în perioada 1 februarie-30 aprilie.
  37Tuber magnatumTrufa de toamnăSe recoltează în perioada 1 octombrie-15 decembrie.
  38Choiromyces meadriformisTrufa porceascăSe recoltează în perioada 1 iulie-30 octombrie.
  39Pleurotus ostreatusNegrișorii
  Buretele negru de fag
  40Polyporus squamosusPăstrăvul de nuc
  Păstrăvul de ulm
  41Clavaria botrytisBureții creți
  Creasta cocoșului
  Rămurelele
  42Clavaria aureaLaba ursului
  Togmagiorii
  43Coprinus comatusBuretele cu perucă
  Buretele de cerneală
  *** Se va completa conform autorizației (anexele nr. 2 și 4) emise conform Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările și completările ulterioare. **** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora spontană). ***** Operații privind:– condiționarea fără procesare (Se va nota cu CFP.);– procesare cu condiționare (Se va nota cu PCC.);– procesare fără condiționare (Se va nota cu PFC.)****** Conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 246/2006 pentru stabilirea Listei ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziție și comercializare sunt permise, cu modificările ulterioare.
  (la 03-09-2020, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ............/Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ........................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a importatorilor de produse ecologice
  Anul .........................
  AprobatDAJ/EM* * Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Director executiv,............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  .........................................................
  1. ImportatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea .................., județul ......................., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ........................, CUI ................., reprezentată de ................, în calitate de ……………, CNP .............., act de identificare ................., tel. ………….., fax ……………., e-mail ………....................………Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru** .....................................** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.842 al Comisiei din 14 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.235/2008 în ceea ce privește certificatul de inspecție electronic pentru produsele ecologice importate și anumite alte elemente, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește cerințele referitoare la produsele ecologice conservate sau prelucrate și la transmiterea informațiilor;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de control aprobatNumele organismului de control ales: .................................Codul organismului: .......................................4. Localizarea țării de origine a produselor importate și natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitareNume importator: ..........................................
  ProdusulCodul produsuluiȚara de origine (țări terțe)Locul de depozitareVolumul importat în: (kg, litri, buc.)
  GrupaSubgrupa/Detalii produsȚaraJudețulLocalitateaAnul anteriorAnul în curs
  Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/EM*.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.Data ....................... Semnătura ..............................
  (la 03-09-2020, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 6MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ................../Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ..................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a exportatorilor de produse ecologice Anul ......................
  AprobatDAJ/EM** Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Director executiv,............................
  Nr. ........... din ...............
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ............................
  1. ExportatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............................................., cu sediul social în localitatea ........................................., județul ........................................, înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul .........................., CUI ..........................., reprezentată de ............................................, în calitate de …………………, CNP ................................, act de identificare .............................., tel. …………….., fax ……………., e-mail ……...................…………Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru** ........................................** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de control aprobatNumele organismului de control ales: ...........................Codul organismului de control: ......................................4. Localizarea unității de origine a produselor exportate și natura produselor, cu precizarea destinației exportuluiNume exportator: ...........................................................
  ProdusulVolumul exportat în anul anterior (kg/litri/buc.)Unitatea din care se efectuează exportulȚara de destinație a exportului
  Grupa***Subgrupa***/ Detalii produsUnitateaJudețulLocalitatea
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.Data ......................Semnătura .....................*** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/EM.
  (la 03-09-2020, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 7MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ................./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale .....................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a comercianților de produse ecologice Anul ......................
  AprobatDAJ/EM** Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.........................Director executiv,.......................
  Nr. .......... din ...............
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ...........................
  1. ComerciantPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............................................., cu sediul social în localitatea ....................................., județul .................................................., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ..........................., CUI ..........................., reprezentată de .................................................., în calitate de …………………, CNP ................................, act de identificare .............................., tel. …………….., fax ……………., e-mail …………...................……Locația fermei/unității administrate** ................................** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.Subcontractori:
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de control aprobatNumele organismului de control ales: ...............................Codul organismului de control: .........................................Nume comerciant: .............................................................
  ProdusulVolumul comercializat în anul anterior (kg/litri/buc.)Numele producătorului/procesatorului/ comerciantului/importatorului și țara de proveniență a produsuluiLocurile de depozitareDestinația produselor (consumator/ unități de comercializare/ unități de procesare)
  GrupaDetalii produsNumele producătorului/procesatorului/ comerciantului/importatoruluiȚara de proveniențăȚaraJudețulLocalitatea
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.Data ............ Semnătura ....................
  (la 03-09-2020, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 8Abrogată. (la 18-12-2013, Anexa 8 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. )  +  Anexa nr. 9
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru deținerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............................................., cu sediul social în localitatea ......................................., județul .........................................., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ............................., CUI ............................, reprezentată de ............................................., în calitate de …………………, CNP ..............................., act de identificare .............................., tel. …………….., fax……………., e-mail ………..................………Persoana fizică ..............................................., domiciliată în ....................................., localitatea .................................., județul ................................., str. .................................... nr. ......., BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat/eliberată la data de ............... de către ........................., CNP ..................................., tel. …………….., fax ……………., e-mail ……….................................………
  Nr. crt.Denumirea documentuluiDANU
  0123
  1Contractul încheiat între operator și organismul de control (copie)I_II_I
  2Buletin de identitate/Carte de identitate/Pașaport (pentru cetățeanul străin) al titularului, al administratorului sau al împuternicitului (copie)I_II_I
  3Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare (copie)I_II_I
  4Certificatul de înregistrare fiscală, după cazI_II_I
  5Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerțului*I_II_I
  6Dovada înscrierii în Registrul societăților agricole/Registrul unităților de acvacultură (licența de acvacultură)I_II_I
  7Dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, după cazI_II_I
  8Titlul de proprietateI_II_I
  9Extras de carte funciarăI_II_I
  10Contract de vânzare-cumpărareI_II_I
  11Act de donațieI_II_I
  12Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând numărul și data contractelor, numele și prenumele arendatorului, suprafața de teren arendatăI_II_I
  13Contract de închiriere înregistrat la administrația finanțelor publice teritorialăI_II_I
  14Contract de comodat/Contract de concesiuneI_II_I
  15Contract de asociere/asociere în participațiune (din care să reiasă sau să existe documente atașate care atestă dovada dreptului de proprietate/folosință a suprafeței de teren care se va înscrie în sistemul de agricultură ecologică)I_II_I
  16Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului pentru care se solicită înscrierea în sistemul de agricultură ecologică, în cazul deținătorilor de teren care sunt plecați sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, boală etc., după cazI_II_I
  17Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de folosință a terenului pentru care se solicită înscrierea în sistemul de agricultură ecologicăI_II_I
  18Adeverința de la Registrul agricol din care să reiasă suprafața aflată în folosință, după cazI_II_I
  19Harta cu amplasarea culturilorI_II_I
  20Certificat de conformitate/conformare a conversiei eliberat de organismul de control (pentru operatorii care se înscriu în sistem începând cu anul II de conversie)I_II_I
  21Licență de import AGRIM**I_II_I
  22Licență de export sau certificat de fixare în avans AGREX**I_II_I
  23Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea și înregistrarea animalelor în RomâniaI_II_I
  24Decizia privind schimbarea categoriei de folosință, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare (copie)I_II_I
  25Autorizație de plantare, conform Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau conform Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare (copie)I_II_I
  26Certificat de atestare pentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare a semințelor și a materialului săditor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici și eliberare a autorizației pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor, cu modificările ulterioare (copie)I_II_I
  27Avizul eliberat de Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii - Academia RomânăI_II_I
  28Autorizația emisă conform Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, aprobată prin Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările și completările ulterioare.I_II_I
  Data ........................ Semnătura ..............................* Operatorul este obligat să dețină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fișa de înregistrare în agricultura ecologică.** Documentele emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale. (la 03-09-2020, Anexa nr. 9 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 10 Notă
  Conform pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 3 septembrie 2020, în tot cuprinsul ordinului, sintagma „organism de inspecție și certificare“ se înlocuiește cu sintagma „organism de control“.
   +  Anexa nr. 11MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ...../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ..............
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru exonerarea unor comercianți de la înregistrarea însistemul de agricultură ecologicăSubsemnatul/Subsemnata, .........., domiciliat/ă în localitatea .........., str. ........ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ....., telefon ...., act de identitate ....... seria ..... nr. ......, eliberat de ........... la data de ........., CNP (cod numeric personal) ........., reprezentant/ă al/a ......., număr de ordine la oficiul registrului comerțului ....., cod unic de înregistrare ......., cu sediul în localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ......, județul/sectorul ....., cod poștal ......, telefon ......, telefon mobil ......., fax ......, e-mail ............,declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele:– comercializez produse ecologice cu amănuntul, ambalate și etichetate, direct consumatorului sau utilizatorului final;– nu produc, nu procesez și nu depozitez produsele comercializate;– nu import produse ecologice;– nu am subcontractat activitățile menționate anterior către o parte terță.Data Semnătura.............. ............
   +  Anexa nr. 12
  PROCEDURĂ
  aplicabilă comercianților exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică
  I. Obligații ale comercianților1. Comercianții care sunt exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică au următoarele obligații:– să își declare activitatea la DAJ/EM* pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea, prin depunerea formularului „Declarație pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianți de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică“;– să solicite furnizorului și să dețină certificate de conformitate pentru toate produsele comercializate [certificate emise în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, după modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul];– să notifice DAJ/EM* pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea, în situația în care intervin modificări în ceea ce privește activitățile pe care le desfășoară și care presupun înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică; – să separe produsele obținute din producția ecologică de cele obținute din producția convențională.2. Nu sunt exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică următorii:– comercianții cu amănuntul, de produse certificate în țări UE sau non-UE, importate direct sau preluate de la alte firme din România, care nu dețin certificat de conformitate emis de organismele de control aprobate pentru a-și desfășura activitatea pe teritoriul României;– comercianții care, pe lângă vânzarea cu amănuntul către consumatorul final, comercializează produse ecologice către alți comercianți, care la rândul lor revând aceste produse consumatorului final.II. Obligații ale DAJ/EM*DAJ/EM* țin o evidență a comercianților exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, pe care o transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv structurii cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice.În vederea urmăririi trasabilității produselor ecologice, protejării consumatorului final și îndeplinirii condițiilor care au stat la baza exonerării, consilierii cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul DAJ vor efectua verificări și vor transmite lunar către structura cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice rezultatele verificărilor.* Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 03-09-2020, Anexa nr. 12 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 13
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ......................../Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ....................Nr. ............ din ................AprobatDirector,DAJ/EM** Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.......................................................(numele și prenumele/semnătura/ștampila)VerificatResponsabil agricultură ecologică,........................................................(numele și prenumele/semnătura)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul în localitatea ..........................., județul .............................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......................., CUI .........................., reprezentată de .................................., CNP ........................., telefon ...................., fax ......................, e-mail ......................................,sauPersoana fizică ..........................................., domiciliată în localitatea ....................................., județul ...................................., str. ...................................... nr. ....., BI/CI seria ..... nr. ................, CNP ............................, telefon ....................., fax ....................., e-mail .............................................. .Tip operator ................................1. Solicit modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică, depusă inițial, întrucât mă aflu în una dintre următoarele situații**:** Se va/vor bifa situația/situațiile care a/au condus la depunerea acestei declarații.– operatorul a încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Declarația este însoțită de contractul încheiat cu noul organism de control și se va depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale, respectiv DAJ/EM*;– rezilierea contractului cu organismul de control actual (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) și încheierea unui contract cu un alt organism de control;– schimbarea formei de organizare;– schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploatației fără modificarea CUI);– schimbarea administratorului exploatației (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;– schimbarea adresei deținătorului exploatației;– cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:– decesul fermierului;– incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;– o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;– distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;– o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul agricultorului sau stocul de pește;– constatarea de către organismul de control, cu care operatorul are încheiat contract, a unor diferențe între datele înscrise privind producția animalieră și datele înscrise în Registrul parcelar, față de datele înscrise în fișa de înregistrare depusă inițial;– transferul parțial al exploatației ecologice a producătorului - producție vegetală, piscicolă sau animală;– modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existența unor fluctuații ale efectivelor de animale, constatarea de diferențe între cultura înregistrată și cultura înființată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a comercianților, modificarea statusului parcelei, erori materiale***. *** Pentru aceste cazuri operatorul are obligația să depună documente care să justifice necesitatea modificării.2. Observații (Operatorul va menționa diferențele față de fișa de înregistrare depusă inițial.):...................................................................................În scopul verificării informațiilor cuprinse în această declarație, operatorul furnizează, la cererea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a DAJ/EM*, orice documente solicitate.Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informațiile prezentate în fișa de înregistrare nr. ................./data .................. decât cele precizate.Data ...................Semnătura și ștampila operatorului .............................. (la 03-09-2020, Anexa nr. 13 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 19 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 14MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ......../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ...........Nr. ......... din ............
  NOTIFICARE
  privind retragerea din sistemul de agricultură ecologică
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul în localitatea ......., județul ......., înscrisă la registrul comerțului sub nr. ........., CUI ......., reprezentată de .........., CNP .........., telefon ........, fax ........, e-mail ..........,sauPersoana fizică ........, domiciliată în localitatea ......, județul ........, str. ..... nr. ......, BI/CI seria .......... nr. ........., CNP ......., telefon ....., fax ......., e-mail ...............Tip operator .........................................................Declar că mă retrag din sistemul de agricultură ecologică, începând cu data de ............................ .Mă angajez să mențin pentru o perioadă de 5 ani înregistrările contabile, precum și toate documentele emise în perioada activării mele în sistemul de agricultură ecologică.Data...............Semnătura și ștampila operatorului...................................
  ---------