ORDIN nr. 224/126/2020pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 224 din 6 august 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 126 din 20 august 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 243.552/2020 al Centrului operativ pentru situații de urgență și al Direcției generale de politici agricole,ținând seama de Avizul nr. 18.713 din 20.08.2020 al Departamentului pentru situații urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) culturi agricole - înseamnă culturi agricole anuale, lucernă, trifoi, plantații pomicole, plantații viticole, hamei.2. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafețele destinate producției vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel târziu la data de 15 mai inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 1 septembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.3. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc până cel târziu la data de 1 iunie inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole, și se comunică comitetului local pentru situații de urgență.4. La articolul 18, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 30 septembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole, și se comunică instituției prefectului, consiliului județean și Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  ----