ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 140 din 19 august 2020pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020  În condițiile în care situația actuală impune identificarea de măsuri urgente care să sprijine mediul economic, pregătirea și dezvoltarea investițiilor în construcții,având în vedere nevoia identificării de măsuri imediate atât în contextul stării de alertă pe teritoriul României, cât și în contextul digitalizării aplicate prin reglementările aprobate prin actele normative în domeniul autorizării lucrărilor de construire,rezultând fără echivoc necesitatea adoptării în regim de urgență a măsurilor menționate anterior, astfel încât să se asigure o funcționare corespunzătoare a proceselor de planificare, proiectare și execuție a investițiilor, indiferent de evoluția pandemică la nivel național sau la nivel mondial,având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE,ținând cont de faptul că pentru asigurarea unei implementări eficiente a dispozițiilor Regulamentului UE nr. 910/2014 este necesară adoptarea unor măsuri specifice pentru procesele de planificare teritorială și urbană, proiectare, avizare, autorizare și execuție a lucrărilor de construcții,luând în considerare că una dintre modalitățile de punere în aplicare la nivelul administrației publice a măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, presupune extinderea cadrului legal necesar utilizării și recunoașterii semnăturii electronice și a documentelor electronice elaborate de specialiști în domeniile construcții, arhitectură și urbanism și posibilității de depunere exclusiv electronică a documentațiilor la autoritățile administrației publice locale și la persoanele fizice și juridice care sunt împuternicite de lege să realizeze procesele de planificare și proiectare, conform atestărilor sau autorizărilor obținute în condițiile legii, având în vedere necesitatea recunoașterii efectelor juridice depline a documentelor și documentațiilor electronice și a semnăturii electronice a tuturor profesioniștilor și specialiștilor atestați și autorizați în urbanism, arhitectură și construcții care activează în mediul privat pentru ca activitățile acestora și circuitul documentelor atât între specialiști, cât și între aceștia și instituțiile și autoritățile emitente de avize și acorduri să se poată desfășura prin mijloace electronice în deplină siguranță și în condiții de legalitate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru utilizarea semnăturii electronice pe documentele și documentațiile elaborate și asumate în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, care se transmit autorităților și instituțiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări și autorizații, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă și ștampilă sau parafă profesională.  +  Articolul 2În cadrul prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.  +  Articolul 3În situația în care sunt elaborate și prezentate în format electronic autorităților și instituțiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, autorizații și aprobări, documentele și documentațiile din domeniile construcții, arhitectură și urbanism, piese scrise și desenate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie prezentate integral în formă electronică;b) să fie semnate de către toți specialiștii prevăzuți de lege cu semnătură electronică calificată eliberată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de un prestator de servicii de încredere calificat;c) să îndeplinească condițiile de fond prevăzute de legislația în vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.  +  Articolul 4Documentele și documentațiile elaborate și asumate de către specialiștii prevăzuți de lege în domeniile construcții, arhitectură și urbanism au aceeași forță juridică indiferent de suportul lor material, respectiv fizic sau electronic, și de tipul semnăturii aplicate, respectiv olografă sau semnătură electronică calificată.  +  Articolul 5Auditorii energetici pentru clădiri atestați potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, experții tehnici, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici cu execuția și diriginții de șantier, atestați sau autorizați conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, își asumă documentele și documentațiile întocmite sau verificate, părți scrise și părți desenate, fie prin semnătura olografă și aplicarea ștampilei individuale, în cazul exemplarelor fizice ale documentațiilor de specialitate, în condițiile legii, fie numai cu semnătură electronică calificată, care ține loc atât de semnătură olografă, cât și de ștampilă individuală, în cazul exemplarelor elaborate și prezentate în format electronic.  +  Articolul 6Arhitecții cu drept de semnătură acordat de Ordinul Arhitecților din România potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot semna documentele prevăzute de lege în toate fazele de elaborare ale documentației tehnice, părți scrise și părți desenate, fie prin semnătura olografă și aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentațiilor de specialitate, în condițiile legii, fie numai cu semnătură electronică calificată, care ține loc atât de semnătură olografă, cât și de parafă profesională, pe exemplarele elaborate și prezentate în format electronic.  +  Articolul 7Specialiștii cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului sau în urbanism acordat de Registrul Urbaniștilor din România potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, pot semna documentele și documentațiile prevăzute de lege, părți scrise și părți desenate, fie cu semnătură olografă și aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentațiilor de specialitate, fie numai cu semnătura electronică calificată, care ține loc atât de semnătură, cât și de parafă profesională, pe exemplarele elaborate și prezentate în format electronic.  +  Articolul 8Specialiștii, experții și verificatorii tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice atestați în condițiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot semna documentațiile prevăzute de lege, părți scrise și părți desenate, fie cu semnătură olografă și aplicarea ștampilei individuale specifice, pe exemplarele fizice ale documentațiilor de specialitate, fie numai cu semnătura electronică calificată, care ține loc atât de semnătură, cât și de ștampila profesională, pe exemplarele elaborate și prezentate în format electronic.  +  Articolul 9Inginerii elaboratori ai proiectelor sau părților din proiecte de specialitate din domeniul construcțiilor care se supun avizării și autorizării pot semna documentele și documentațiile prevăzute de lege, părți scrise și părți desenate, pentru care au competențe prevăzute de lege, fie prin semnătură olografă, pe exemplarele fizice ale documentațiilor de specialitate, fie prin semnătură electronică calificată, pe exemplarele elaborate și prezentate în format electronic.  +  Articolul 10Persoanele fizice din domeniile conexe construcțiilor, arhitecturii și urbanismului care elaborează studii de fundamentare, studii tehnice suport, analize, cercetări, studii de impact, proiecte de specialitate și altele asemenea, care se supun avizării și autorizării în procesele de avizare și aprobare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și a celor de urbanism și în procesele de avizare, autorizare și executare a lucrărilor de construcții, pot semna toate documentațiile prevăzute de lege, fie prin semnătură olografă, fie prin semnătură electronică calificată.  +  Articolul 11Toate autoritățile administrației publice, instituțiile și entitățile împuternicite de lege să emită avize, acorduri, certificate de urbanism, autorizații de construire sau să avizeze sau să aprobe documentațiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism sunt obligate să primească documentațiile de specialitate în toate etapele prevăzute de lege în situația în care se depun în format electronic, semnate electronic, conform prezentei ordonanțe de urgență, și să le arhiveze în condițiile legislației privind arhivarea electronică.  +  Articolul 12(1) Pentru emiterea sau modificarea unei semnături electronice calificate, specifică profesioniștilor din domeniile construcții, arhitectură și urbanism și alte domenii conexe, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, prestatorii de servicii de încredere calificați au obligația ca pe lângă verificarea documentelor prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, și de Regulamentul (UE) nr. 910/2014, să verifice calitatea profesională a persoanei care solicită eliberarea sau modificarea semnăturii electronice calificată în baza documentelor specifice care atestă dreptul de semnătură sau de practică potrivit evidențelor oficiale publice privind exercitarea dreptului de practică sau de semnătură deținute de:a) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ca autoritate competentă în domeniu, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al verificatorilor de proiecte, experților tehnici și auditorilor energetici pentru clădiri;b) Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al diriginților de șantier și al responsabililor tehnici cu execuția;c) Ordinul Arhitecților din România, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al arhitecților, conductorilor arhitecți, arhitecților de interior și urbaniștilor cu drept de semnătură similar conductorilor arhitecți;d) Registrul Urbaniștilor din România, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al specialiștilor atestați în amenajarea teritoriului și/sau în urbanism;e) Institutul Național al Patrimoniului, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al specialiștilor, experții și verificatorii tehnici atestați în domeniul protejării monumentelor istorice;f) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;g) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru autorizarea persoanelor pentru proiectarea și/sau executarea de instalații electrice și gaze naturale;h) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru autorizarea persoanelor pentru executarea de lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetecției și cartografiei. (2) Certificatele calificate pentru semnături electronice, acordate în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014, emise în conformitate cu evidențele oficiale ale autorităților competente privind exercitarea dreptului de practică sau de semnătură, vor avea mențiunea calității profesionale, titlul de calificare, identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică, domeniul sau subdomeniul și specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică, calitatea de coordonator sau de elaborator de documentații sau de părți de documentații, precum și denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate.(3) În termen de 5 zile de la data eliberării semnăturii electronice calificate potrivit prezentei ordonanțe de urgență, titularul acesteia este obligat să comunice autorității competente care i-a acordat dreptul de practică sau de semnătură numele prestatorului de servicii de încredere calificat care a eliberat semnătura electronică calificată și perioada de valabilitate a semnăturii. (4) La notificarea autorităților competente, ca urmare a suspendării sau încetării valabilității dreptului de semnătură sau de practică în condițiile legii, prestatorii de servicii de încredere calificați au obligația ca:a) în condițiile suspendării dreptului de semnătură sau de practică, să suspende dreptul de utilizare a semnăturilor electronice calificate, eliberate în condițiile prezentei ordonanței de urgență, specialiștilor față de care a operat măsura suspendării;b) în condițiile încetării valabilității dreptului de semnătură sau de practică, să revoce dreptul de utilizare a semnăturilor electronice calificate, eliberate în condițiile prezentei ordonanței de urgență, specialiștilor față de care a operat măsura încetării.(5) Fapta prestatorilor de servicii de încredere calificați care nu respectă prevederile alin. (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (5) se fac de către personalul abilitat potrivit dispozițiilor art. 47 dinLegea nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare.(7) Prevederile prezentului articol nu se aplică structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. (8) Contravențiilor prevăzute la alin. (5) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Dată fiind importanța documentelor și documentațiilor din domeniile construcții, arhitectură și urbanism și răspunderea asociată de asumarea conținutului acestora, ultima semnătura aplicată de către elaboratorii acestora, potrivit legislației specifice, se consideră sigilarea electronică a acestora, conform normelor tehnice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, prevăzute la art. 15.(2) Autoritățile administrației publice competente cu emiterea de autorizații de construire și cu aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și a celor de urbanism au obligația ca înainte de emiterea actelor administrative de autoritate să verifice integritatea documentelor, valabilitatea semnăturilor electronice calificate și marca temporală electronică calificată aplicate pe documentele și documentațiile specifice, prin personal calificat cu studii sau cursuri de formare profesională în domeniul electronicii, telecomunicațiilor și tehnologiei informațiilor, informaticii și calculatoarelor sau ciberneticii.  +  Articolul 14Toate autoritățile competente cu gestionarea profesiilor reglementate, care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, vor actualiza, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, actele subsecvente specifice domeniilor profesiilor reglementate, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 15În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Autoritatea pentru Digitalizarea României vor elabora norme tehnice de aplicare, care se aprobă prin ordin comun.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  București, 19 august 2020.Nr. 140.-----