LEGE nr. 192 din 21 august 2020privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9 alineatul (28), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) Plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivelul unității administrativ-teritoriale se stabilește la un preț unitar pe hectar. În cazul imobilelor cu proprietari neidentificați se achită 10% din prețul unitar pe hectar.2. La articolul 9, alineatul (29) se modifică și va avea următorul cuprins:(29) În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară se cofinanțează lucrările de înregistrare sistematică, precum și lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare în conformitate cu art. 40 alin. (4), inițiate ca urmare a contractării acestora de către unitățile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanțării fiind în cuantumul prevăzut la alin. (34^5).3. La articolul 9, alineatul (30) se modifică și va avea următorul cuprins:(30) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, la sumele prevăzute la alin. (29) și alin. (34^5), ce se decontează de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru cofinanțarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare în conformitate cu art. 40 alin. (4), cofinanțarea sau finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, contractate de unitățile administrativ-teritoriale, se adaugă taxa pe valoarea adăugată.4. La articolul 9, alineatul (32) se modifică și va avea următorul cuprins:(32) Plata destinată cofinanțării prevăzute la alin. (29) se face de către Agenția Națională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral sau lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.5. La articolul 9, alineatul (34^5) se modifică și va avea următorul cuprins:(34^5) Agenția Națională finanțează lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale în condițiile alin. (34^1) și (34^2) într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de relief și, după caz, coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de gradul de acoperire prevăzuți în anexele la Normele de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale. Lista unităților administrativ-teritoriale, precum și coeficienții corespunzători se aprobă ca anexă la aceste norme. Imobilelor situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, li se aplică suplimentar și un coeficient de 1,4.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 21 august 2020.Nr. 192.-----