HOTĂRÂRE nr. 692 din 19 august 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 august 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 14 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind Sistemul național electronic de plată online2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Obligațiile de plată către bugetul general consolidat se pot achita prin intermediul ghișeului virtual de plăți, denumit «Sistemul național electronic de plată online», denumit în continuare SNEP, ca parte componentă a Sistemului electronic național, denumit în continuare SEN, în conformitate cu termenii și condițiile prezentei hotărâri.(2) Suplimentar față de plățile prevăzute la alin. (1), prin intermediul ghișeului virtual de plăți, se pot realiza, în condițiile prezentei hotărâri, orice plăți aferente prestării oricărui serviciu public, inclusiv oricărui serviciu comunitar de utilitate publică, precum și orice plăți aflate în legătură, directă sau indirectă, cu prestarea respectivului serviciu public.3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În vederea încasării plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) prin intermediul ghișeului virtual, entitățile beneficiare ale respectivelor plăți se vor înregistra în SNEP.4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP și interfațarea, inclusiv cele aferente conectării la acestea, sunt suportate de către instituțiile publice sau, în cazurile prevăzute la art. 1 alin. (2), de către persoanele juridice care prestează serviciul public sau de către entitatea beneficiară a sumelor plătite prin intermediul ghișeului.5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul plăților realizate prin intermediul ghișeului virtual de plăți în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2).6. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În cazul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2), virarea sumelor încasate prin intermediul SNEP, în conturile persoanelor juridice care prestează serviciile publice sau în conturile entităților beneficiare, se realizează printr-o singură tranzacție, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacției, în conformitate cu metodologia stabilită în acest sens de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.7. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) beneficiarul plății, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii.8. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Normele metodologice, precum și normele tehnice privind Sistemul național electronic de plată online se stabilesc prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, cu avizul Secretariatului General al Guvernului și al Ministerului Finanțelor Publice, și se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul IINormele metodologice, precum și normele tehnice privind Sistemul național electronic de plată online, prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă în 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Ioan-Sabin Sărmaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 19 august 2020.Nr. 692.-----