ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 138 din 19 august 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 20 august 2020  În contextul actual, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia de COVID-19 care se manifestă cu o deosebită acuitate asupra IMM-urilor, au fost aprobate măsuri de sprijin pentru aceste categorii de întreprinderi prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“.Deoarece de la intrarea în vigoare a Programului „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“ au fost identificate o serie de aspecte și constrângeri care îngreunează implementarea facilităților de finanțare și garantare oferite prin program, se impun o serie de modificări legislative de natură să simplifice și să flexibilizeze accesul la finanțare al IMM-urilor, precum și atragerea unui număr semnificativ de societăți de leasing participante în program.Întrucât în lipsa reglementării în regim de urgență a modificărilor propuse barierele existente ar produce consecințe negative asupra beneficiarilor prin imposibilitatea accesării facilităților oferite prin program și prin neadoptarea operativă a tuturor măsurilor necesare pentru crearea unui cadru mult mai funcțional de implementare a programului, adaptat atât cerințelor sectorului IMM în contextul actual, cât și derulării corespunzătoare a acestuia de către societățile de leasing financiar din România,întrucât dreptul de proprietate al societăților facilitează reposedarea bunurilor mobile achiziționate în cadrul programului, iar companiile de leasing au o vastă expertiză referitoare la valorificarea bunurilor în situația în care un beneficiar intră în incapacitate de plată sau nu își îndeplinește obligațiile de plată, fapt ce determină creșterea capacității de recuperare a creanțelor și scurtarea timpului de recuperare, este necesară reglementarea în regim de urgență a situației extraordinare generate de identificarea unei soluții de reglementare care răspunde mai bine intereselor tuturor factorilor implicați în derularea programului.Întrucât statului român îi crește gradul de securizare al încasării sumelor cuvenite ca urmare a valorificării activului achiziționat prin program, având în vederea că beneficiază de o garanție reală mobiliară constituită asupra bunului, obiect al leasingului financiar, se impune reglementarea în regim de urgență a unei noi competențe de valorificare a bunului care face obiectul contractului de leasing, în acord cu principiul specializării competențelor și segregării atribuțiilor.Ținând cont de faptul că bunurile mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar sunt proprietatea finanțatorilor, iar aceștia au posibilitatea de valorificare în condiții avantajoase datorită specificului activității desfășurate de aceștia, se impune crearea cadrului legal astfel încât finanțatorii să poată valorifica aceste bunuri, urmând să distribuie sumele recuperate proporțional cu procentul de garantare.Consecințele neadoptării acestor măsuri ar aduce grave prejudicii activității economice a unui număr semnificativ de întreprinderi mici și mijlocii din toate sectoarele de activitate din România, corelat cu apariția unor efecte la nivel social determinate de disponibilizarea unei mase semnificative a salariaților din România care în prezent sunt angajați în întreprinderile mici și mijlocii, cu implicații negative asupra procesului de relansare economică.Întrucât în lipsa adoptării măsurilor propuse pe calea unei ordonanțe de urgență statul nu ar putea să ia măsurile care se impun pentru asigurarea continuării și relansării activității economice și elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 24 iulie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producție, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, asociațiile sau fundațiile nonprofit care desfășoară activități economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, entitate care are calitatea de utilizator în accepțiunea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(...)d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, în calitate de utilizator, societatea de leasing financiar, în calitate de finanțator, și F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze finanțarea de tip leasing acordată de societatea de leasing financiar, iar beneficiarul programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate, ca urmare a executării garanției de către finanțator, în situația producerii riscului de credit;e) finanțarea de tip leasing financiar - finanțarea în cadrul unei operațiuni de leasing prevăzută de dispozițiile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acordată beneficiarului programului de către un finanțator, astfel cum este definit la art. 2 lit. g) din prezenta ordonanță de urgență, în scopul finanțării în regim de leasing financiar de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activității beneficiarului programului, cu respectarea normelor interne proprii ale finanțatorului, în baza unui contract de leasing financiar;2. La articolul 2, litera j) se abrogă.3. La articolul 2, literele k) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:k) leasingul financiar - operațiunea de leasing prevăzută de dispozițiile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(...)o) valoarea reziduală - o parte din prețul bunului care face obiectul operațiunii de leasing financiar, exprimată procentual și care reprezintă valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator la momentul expirării contractului de leasing, după plata ultimei rate de leasing;4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Finanțările prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt destinate transmiterii dreptului de folosință asupra bunurilor mobile noi și second-hand pentru beneficiarii eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale finanțatorilor și beneficiază de garanții emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice.5. La articolul 6, alineatele (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Obligația finanțatorului de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea activelor conform prevederilor art. 11 alin. (4) este garantată cu o ipotecă legală mobiliară constituită asupra activului finanțat prin contractul de leasing. Operațiunile de înscriere, modificare și radiere în/din Registrul Național de Publicitate a Garanțiilor Mobiliare se efectuează de către finanțator, în baza mandatului acordat de F.N.G.C.I.M.M.(3) Finanțatorii pot solicita beneficiarului garanții accesorii finanțării garantate sub forma biletelor la ordin avalizate emise de beneficiar, în conformitate cu normele și procedurile proprii de finanțare ale acestora.(4) Ipotecile legale mobiliare prevăzute la alin. (2) se instituie în temeiul contractului de garantare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M, proporțional cu riscul asumat de garant, și sunt valabile până la distribuirea sumei nete rezultate din valorificarea bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți, conform prevederilor art. 11 alin. (4).6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Finanțatorul are obligația de a încheia polițe de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, în condițiile prevederilor art. 9 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la valoarea acceptată de societatea de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea rezultată din rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori autorizați ANEVAR a bunurilor mobile, pentru bunurile second-hand, și, respectiv, valoarea de asigurare a bunului mobil, pentru bunurile noi.7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Modificările notificate de beneficiar finanțatorului privind structura acționariatului/asociaților și schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. de către finanțator.8. La articolul 11, alineatele (3), (4), (5), (10) și (13) se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:(3) Finanțatorul va depune toate diligențele pentru reposedarea și valorificarea echipamentelor, utilajelor și bunurilor mobile finanțate prin leasing financiar, care fac obiectul contractului de garantare, conform prevederilor art. 9. Finanțatorul este obligat să înștiințeze, din oficiu, organul fiscal competent în administrarea beneficiarului programului, cu privire la prețul de valorificare al bunului, pentru a participa la distribuirea prețului, în funcție de suma rămasă de recuperat din creanța bugetară cuprinsă în înscrisul prevăzut la art. 10 alin. (1).(4) Sumele provenite din valorificarea realizată potrivit alin. (3) după deducerea cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, conservare, evaluare și vânzare a activelor finanțate prin contractul de leasing financiar garantat în cadrul programului, cu excepția TVA, precum și a celor cu primele de asigurare se distribuie statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și finanțatorului, proporțional cu participarea la riscuri a fiecărei părți. În sensul programului, plasarea bunurilor mobile/echipamentelor/utilajelor în leasing se consideră valorificare, iar distribuirea se realizează la data la care noul contract de leasing produce efecte juridice, proporțional cu procentul de garantare aplicat la valoarea rezultată în urma reevaluării bunului.(5) Sumele rezultate din executarea garanțiilor accesorii, precum și din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile, comisioanele și primele de asigurare aferente finanțării acordate, vor diminua, proporțional cu procentele de garantare, creanța rezultată din valoarea de executare a garanției plătite finanțatorului de statul român, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), în baza garanției acordate de stat.(...)(10) Creanțele rezultate din plata garanțiilor emise pentru finanțările acordate în cadrul programului se recuperează astfel:a) de către finanțatori, prin valorificarea bunurilor mobile finanțate prin contractul de leasing financiar și, după caz, a celorlalte garanții constituite prin intermediul contractului de leasing financiar;b) de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de îndată ce primesc înscrisul prevăzut la art. 10 alin. (1).(...)(13) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum și cele recuperate ca urmare a distribuirii în conformitate cu prevederile alin. (4), în limita creanței rezultate din valoarea de executare a garanției de stat, se fac venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct. În același cont de venituri bugetare se recuperează creanțele bugetare cuprinse în înscrisul prevăzut la art. 10 alin. (1) de către organele fiscale.9. La articolul 11, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) Anterior demarării procedurii de valorificare a bunurilor ce reprezintă garanții constituite prin intermediul contractului de leasing financiar, inclusiv în cazul în care bunul nu a fost valorificat, finanțatorii și organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se înștiințează reciproc. De la momentul înștiințării privind demararea procedurii de valorificare a bunurilor până la finalizarea acesteia, finanțatorul sau organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz, nu va demara o nouă procedură de valorificare a bunului pentru care a fost înștiințat.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 19 august 2020.Nr. 138.-----