LEGE nr. 186 din 20 august 2020pentru modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 20 august 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Unitățile de învățământ, prin decizia consiliului de administrație, își pot extinde activitățile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Școala după școală». Preșcolarii sau elevii până în clasa a IV-a pot opta pentru obținerea tichetelor educaționale în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul «Școala după școală».(...)(4) Statul finanțează programul «Școala după școală» pentru preșcolarii și elevii de până în clasa a IV-a inclusiv, ai căror părinți, reprezentanți legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită acest serviciu, prin tichete educaționale a căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referință și este de 0,8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Școala după școală2. După alineatul (4) se introduc șase noi alineate, alineatele (5)-(10), cu următorul cuprins:(5) Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (4) optează pentru aceste tichete educaționale, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii copilului la școală sau la grădiniță pentru noul an școlar.(6) Tichetele educaționale sunt bonuri de valoare destinate exclusiv acoperirii parțiale sau integrale a costurilor aferente programului «Școala după școală». Tichetele educaționale nu sunt transferabile altor persoane. Utilizarea tichetelor educaționale în alt scop îi obligă pe beneficiari la plata contravalorii.(7) Tichetele educaționale se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unitățile emitente, în baza autorizației de funcționare. Cerințele privind emiterea, contractarea, utilizarea și decontarea tichetelor educaționale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Criteriile de autorizare a unităților emitente se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.(8) Decontarea tichetelor educaționale între unitățile de învățământ sau organizațiile neguvernamentale care acceptă tichete educaționale ca mod de plată a costurilor aferente programului «Școala după școală» și unitățile emitente ale tichetelor educaționale se face numai prin intermediul unităților bancare.(9) Finanțarea acordării tichetelor educaționale se face din bugetul de stat. Achiziția tichetelor educaționale se realizează de către inspectoratele școlare, în urma centralizării cererilor depuse de către persoanele îndreptățite potrivit prezentei legi, iar acestea se distribuie către unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii.(10) Decontarea tichetelor educaționale se face de către organizatorul programului «Școala după școală», în funcție de zilele în care a fost prezent copilul în program.  +  Articolul IINormele de aplicare a prevederilor art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare începând cu anul școlar 2020-2021.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 20 august 2020.Nr. 186.-----