LEGE nr. 179 din 18 august 2020pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați pot stabili programe individualizate de muncă, cu acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore.2. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Casele de asigurări de sănătate contractează întreaga sumă alocată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu destinație servicii medicale spitalicești și programe naționale de sănătate.3. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Pentru unitățile sanitare care derulează programe naționale de sănătate curative decontarea serviciilor se efectuează la nivelul realizat, prin acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate, inclusiv dacă a fost depășit nivelul contractat.4. La articolul 10, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Pentru investigațiile paraclinice și de imagistică medicală efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital și pentru care furnizorii de servicii medicale paraclinice au evidențe distincte, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta după încheierea lunii în care au fost acordate investigațiile paraclinice prin acte adiționale.5. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1În bugetul Fondului vor fi alocate sume suplimentare pentru decontarea programelor de sănătate curative, a investigațiilor paraclinice și de imagistică medicală prevăzute la art. 10 alin. (6^1) și (11).6. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Prin derogare de la prevederile alin. (6) și (7) ale art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății, a celor din subordinea autorităților administrației publice locale și din rețeaua proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie se realizează de către direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, în funcție de necesități, în vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop prevenirea și controlul infecției cu SARS-CoV-2. Reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale se vor face la solicitarea și cu consultarea acestora.7. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Valabilitatea autorizațiilor sanitare de funcționare, precum și planurile de conformare ale spitalelor se prelungesc până la data de 31 decembrie 2022.8. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Se autorizează prescripțiile de tratament «offlabel» pe baza ghidurilor sau protocoalelor de tratament aprobate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, cu avizul Comisiei de politică a medicamentului din cadrul unităților sanitare.9. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Ministerul Sănătății coordonează activitățile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale.10. Articolul 22 se abrogă.11. După articolul 24 se introduc două noi articole, articolele 24^1 și 24^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1Prin derogare de la prevederile art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul din cadrul Ministerului Sănătății, din cadrul unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, precum și a altor ministere/instituții cu rețea sanitară proprie, pe perioada pandemiei declarate de Organizația Mondială a Sănătății, se poate depăși plafonul prevăzut, pentru fiecare ordonator principal de credite.  +  Articolul 24^2Pe perioada stării de alertă, ministerele/instituțiile cu rețea sanitară proprie vor asigura și deconta, la cerere, continuarea cazării și asigurării hranei zilnice a personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 18 august 2020.Nr. 179.-----