LEGE nr. 178 din 18 august 2020pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOLUL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, litera r) se modifică și va avea următorul cuprins: r) interviu proxy - metodă de colectare a datelor statistice prin care acestea se colectează de către un operator statistic, în cazul recensământului de către un recenzor, despre o anumită persoană, prin interviu cu o altă persoană din aceeași gospodărie, în măsura în care aceasta deține informații despre situația persoanei care ar trebui să fie intervievată, respectiv recenzată. Interviurile proxy se desfășoară doar în cazuri excepționale, după ce încercările repetate ale recenzorului de a contacta persoana ce trebuie recenzată au eșuat;2. La articolul 4, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Organizațiile neguvernamentale, inclusiv organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, pot delega observatori pe lângă Comisia centrală pentru recensământul populației și locuințelor și comisiile județene, ale municipiului București, municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale pe toată durata recensământului. Delegarea observatorilor se face conform Programului privind desfășurarea acțiunilor și lucrărilor de pregătire și efectuare a recensământului populației și locuințelor, aprobat de către Comisia centrală pentru recensământul populației și locuințelor. 3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoanele absente temporar din gospodărie sunt înregistrate la reședința lor obișnuită, pe baza informațiilor furnizate de celelalte persoane din gospodărie.4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul locuințelor ocupate de gospodării absente în totalitate, respectiv în care toți membrii gospodăriei sunt absenți, informațiile privind confirmarea absenței gospodăriei, precum și numărul persoanelor ce formează gospodăria respectivă și câteva caracteristici esențiale, precum sexul și vârsta, pot fi furnizate pe plan local de alte persoane, precum administratorii de bloc, vecini, rude, în măsura în care dețin aceste informații. 5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Institutul Național de Statistică, împreună cu CCRPL2021, va elabora și publica metodologia privind metoda imputării prin metode statistice.(5) În colectarea directă a datelor de la populație, platforma digitală care asigură autorecenzarea on-line și aplicația/platforma utilizată în interviul față în față asistat de calculator, accesul populației va fi asigurat și într-o limbă de circulație internațională, respectiv în limbile minorităților naționale, la propunerea Departamentului pentru Relații Interetnice în urma consultării Consiliului Minorităților Naționale. În unitățile administrativ-teritoriale unde ponderea populației aparținând unei minorități naționale depășește pragul de 20% prevăzut de legislația în vigoare se vor asigura fiecărui recenzor chestionare-martor în formă tipărită în limba minorității naționale respective.6. La articolul 12 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) asigură informarea și mobilizarea populației, precum și promovarea recensământului în cel puțin o limbă de circulație internațională și în limbile minorităților naționale propuse de către Departamentul pentru Relații Interetnice în urma consultării Consiliului Minorităților Naționale.7. La articolul 14 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) câte un reprezentant al grupurilor parlamentare din Camera Deputaților;8. La articolul 14 alineatul (1), după litera m) se introduc două noi litere, literele n) și o), cu următorul cuprins:n) un reprezentant al Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale;o) un reprezentant al Departamentului pentru Relații Interetnice.9. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Personalul de recensământ din teritoriu este format din recenzori, recenzori-șefi, recenzori pentru recensământul de probă, recenzori pentru cercetarea statistică postrecensământ, recenzori pentru autorecenzare asistată, coordonatori la nivel de județ și coordonatori la nivel de municipiu, oraș, comună și de sector al municipiului București, care reprezintă categorii ale operatorului statistic definit la art. 1 lit. v).10. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^1Se exceptează de la prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, selectarea și recrutarea în vederea ocupării posturilor pentru personalul de recensământ din teritoriu.11. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru municipii, orașe, comune și sectoarele municipiului București, sumele pentru plata recenzorilor, a recenzorilor pentru autorecenzare asistată, a recenzorilor-șefi și a coordonatorilor la nivel de municipiu, oraș, comună și de sector al municipiului București, prevăzuți la art. 16 alin. (4), se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate în anexa la legea bugetului de stat într-o poziție globală distinctă. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea I.N.S. Cu sumele repartizate se rectifică bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea efectuării plăților către personalul de recensământ.12. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Plata recenzorilor pentru recensământul de probă, a recenzorilor pentru cercetarea statistică postrecensământ și a coordonatorilor la nivel de județ, prevăzuți la art. 16 alin. (4), se asigură din bugetele direcțiilor teritoriale de statistică.13. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Rezultatele definitive ale recensământului se pot disemina la nivel de sat și de circumscripție de recensământ numai în condițiile în care datele sunt fiabile, de bună calitate și este asigurată confidențialitatea datelor. Lista indicatorilor statistici care se pot disemina la nivel de sat și circumscripție de recensământ este aprobată de către CCRPL2021, în urma unei analize a rezultatelor definitive realizate de către UCIR.14. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În perioada iulie-noiembrie 2021 se desfășoară, etapizat, recenzarea populației și locuințelor. În funcție de evoluția unor evenimente la nivel național: pandemii, dezastre naturale, stări de alertă, stări de urgență, alegeri locale, alegeri parlamentare, referendumuri, modificarea perioadei de desfășurare a recensământului general agricol, care pot afecta desfășurarea recensământului, perioada de colectare a datelor poate fi modificată prin hotărâre a CCRPL2021.15. La articolul 22, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În perioada decembrie 2021 - ianuarie 2022 se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuințele și clădirile. Aceasta se realizează prin imputare prin metode statistice, din surse statistice și administrative, pentru acele unități statistice pentru care nu există un formular completat cu date, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 9 alin. (4).16. La articolul 29, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) asigură, prin direcțiile teritoriale de statistică, instruirea și coordonează activitatea personalului recrutat necesar recenzării, validării și prelucrării datelor. De asemenea, asigură selecția personalului recrutat, cu sprijinul primarilor din fiecare localitate;17. La articolul 29, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) asigură, prin direcțiile teritoriale de statistică, plata recenzorilor pentru recensământul de probă, a recenzorilor pentru cercetarea statistică postrecensământ și a coordonatorilor la nivel de județ, personal prevăzut la art. 16 alin. (4);18. La articolul 29, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:t) asigură traducerea documentelor prevăzute la lit. c) într-o limbă de circulație internațională și în limbile minorităților naționale.19. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Departamentul pentru Relații Interetnice, în colaborare cu grupurile parlamentare ale minorităților naționale din Parlamentul României și cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, are obligația elaborării Nomenclatorului etniilor și al limbilor materne, care este aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 29 lit. c).20. La articolul 34 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) asigură recrutarea și plata recenzorilor, a recenzorilor pentru autorecenzare asistată, a recenzorilor-șefi și a coordonatorilor la nivel de municipiu, oraș, comună și de sector al municipiului București, selectați conform art. 29 lit. h) de I.N.S. prin direcțiile sale teritoriale de statistică, personal prevăzut la art. 16 alin. (4);21. La articolul 34 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale depășesc 20% din locuitorii unității administrativ-teritoriale, conform rezultatelor definitive ale Recensământului populației și al locuințelor din anul 2011, informarea și asistarea vor fi realizate de către primari în mod obligatoriu și în limba minorității naționale.22. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) De la 1 mai 2021 până la 30 noiembrie 2021, S.R.T. și S.R.R. au rol important în a transmite, pe propriile cheltuieli, programe de popularizare a recensământului prevăzute la art. 36 lit. a), b) și c), pe canale cu acoperire națională și regională, la intervale orare de audiență ridicată.23. La articolul 38, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Programele de popularizare prevăzute la alin. (1) vor fi difuzate în mod obligatoriu și în cadrul programelor și emisiunilor produse în limbile minorităților naționale din România.24. La articolul 43, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Persoanele prezente într-o gospodărie în momentul vizitei recenzorului sunt obligate să furnizeze acestuia, în condițiile în care contactarea persoanelor temporar absente care au reședința obișnuită la aceeași adresă nu a fost posibilă în urma unor vizite repetate, următoarele informații referitoare la aceste persoane: CNP, sex, data nașterii, nivelul instituției de învățământ absolvite de cel mai înalt nivel și statutul activității curente, precum și alte informații utile completării formularelor de recensământ sau pentru a se asigura comparabilitatea cu rezultatele Recensământului populației și al locuințelor din anul 2011, în cazul în care le cunosc.25. La articolul 48, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Prin excepție de la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Institutul Național de Statistică și structurile sale teritoriale pot organiza concursuri pentru ocuparea posturilor aferente categoriilor de persoane prevăzute la art. 16 și 17.26. La articolul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Indicatorii statistici referitori la etnie, limbă maternă și religie se calculează din totalul înregistrărilor cu răspunsuri valide pentru fiecare dintre aceste variabile.27. La articolul 52, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) autoritățile publice și institutele de cercetare, care pot utiliza delimitările sectoarelor de recensământ, în scopul realizării de analize și de planificări în profil teritorial, fără a le disemina.28. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei centrale pentru recensământul populației și locuințelor
  Președinte:– ministrul afacerilor interneVicepreședinți:– președintele I.N.S.– secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din cadrul M.A.I.– directorul S.T.S.Secretari:– vicepreședinte I.N.S.– secretar general I.N.S.Membri:– secretar de stat la M.M.P.S.– secretar de stat la M.E.C.– secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale– secretar de stat la M.A.E.– secretar de stat la M.S.– secretar de stat la Ministerul Justiției– secretar de stat la Ministerul Culturii– secretar de stat la S.G.G.– secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice– reprezentant M.A.I.– reprezentant S.T.S.– reprezentant Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației– reprezentant Secretariat de Stat pentru Culte– președinte Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale– președinte Agenția Națională pentru Romi– reprezentant Asociația Orașelor din România– reprezentant Asociația Comunelor din România– reprezentant Asociația Municipiilor din România– reprezentant Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
  29. La anexa nr. 2 litera A, definiția funcției de Secretar se modifică după cum urmează:Secretar: - directorul executiv adjunct al direcției regionale sau județene de statistică sau un șef de serviciu30. La anexa nr. 3 punctul 5, liniuța a opta se modifică și va avea următorul cuprins:– caracteristici educaționale: instituția de învățământ absolvită de cel mai înalt nivel, forma de proprietate a instituției de învățământ absolvite, instituția de învățământ pe care o urmează, dacă persoana folosește internetul, competențe lingvistice (...)31. La anexa nr. 4, punctul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:
  23.Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României în colaborare cu grupurile parlamentare ale minorităților naționale din Parlamentul României și cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale- elaborarea Nomenclatorului etniilor și al limbilor materne
  32. La anexa nr. 4, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 35, cu următorul cuprins:
  35.Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale- sprijin în informarea și recenzarea persoanelor care aparțin minorităților naționale, consultare cu privire la metodologia recensământului
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 18 august 2020.Nr. 178.-----