ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 134 din 7 august 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 18 august 2020  Având în vedere că de la instituirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creștere ale consumului de energie electrică cauzat tocmai de transferul costului dioxidului de carbon în prețul electricității și consecințele acestor creșteri de prețuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali electrointensivi, periclitându-le acestora în mod semnificativ competitivitatea pe piața internă europeană și afectându-le poziția pe piața concurențială mondială, cu riscul iminent al relocării acestora,în considerarea faptului că, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, „15% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se reține în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-un cont de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, cu condiția ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat, dar nu mai mult de 331 milioane de euro“,ținând cont de faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul stabilește modificarea procentelor de distribuire a sumelor în discuție și introducerea unor noi beneficiari, fără a se menționa expres data de la care aceștia au dreptul de a beneficia de sumele repartizate, precum și de faptul că ulterior autorizării schemei de către Comisia Europeană și modificării în mod corespunzător a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a solicitat efectuarea viramentului sumei de 291 milioane euro echivalent în lei,ținând cont de faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2019, cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul a stabilit și introducerea de noi beneficiari, în speță Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, iar prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2019, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost stabilită expres data de la care acesta are dreptul de a beneficia de sumele repartizate, având în vedere prevederile Orientărilor privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012 (Orientările ETS), se impune modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, în sensul precizării exprese a efectuării viramentului din soldul existent în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală, la data de 31 decembrie 2019, până la concurența sumei de 291 milioane de euro, ținând cont de cursurile valutare utilizate, succesiv, ca urmare a vânzării valutei.În scopul efectuării viramentului diferenței este necesară amendarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, în sensul completării art. 10 alin. (1) lit. c) și d), cu precizarea expresă a efectuării viramentului din soldul existent în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală, la data de 31 decembrie 2019, până la concurența sumei de 291 milioane euro, ținând cont de cursurile valutare utilizate, succesiv, ca urmare a vânzării valutei.Luând în considerare necesitatea armonizării cadrului legal prin modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea schemei de ajutor de stat în conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 3.146 final din 8 mai 2020 privind Ajutorul de stat SA.56403 (2020/N) - România - Compensare pentru emisii indirecte în scopul asigurării concordanței dintre decizie și actul normativ în vigoare la data prezentei, respectiv al aplicării deciziei menționate anterior,ținând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență generează urmări cu impact negativ major, inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energointensive românești,având în vedere caracterul excepțional și de urgență al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și obligativitatea corelării imediate a actului cu decizia Comisiei Europene, astfel încât acesta să își producă efectele, în condițiile legii, se impune modificarea lit. c) și d) ale alin. (1) al art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, în alte condiții reglementarea inițială fiind lipsită de finalitate, cu consecințele deja învederate, care, în contextul actual, sunt puternic accentuate de efectele produse de pandemie și măsurile luate în vederea combaterii acesteia.Ținând cont de faptul că neadoptarea unei astfel de măsuri în regim de urgență ar avea efecte negative imediate și de lungă durată, deoarece parcurgerea ca durată a unei proceduri specifice unui act normativ la nivel de lege ar face ineficientă adoptarea unei astfel de măsuri și în consecință ar determina relocarea operatorilor economici cu consecințe negative de ordin economic și social,dat fiind că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale prevede ca, într-o primă etapă, programul național să fie instituit, urmând ca acesta să fie aprobat, într-o etapă ulterioară, după ce va fi parcursă procedura de evaluare strategică de mediu pentru planuri și programe conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare,întrucât se impune flexibilizarea procesului de pregătire și implementare a proiectelor de investiții care vizează creșterea nivelului de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale, cu păstrarea în același timp a condiției privind caracterul unitar și integrat al soluțiilor tehnice,având în vedere că pentru perioada de programare 2014-2020 proiectele de dezvoltare a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, care vor fi selectate pe baza criteriilor definite în Ghidul solicitantului, vor trebui să demonstreze că vor fi finalizate până la închiderea perioadei de programare 2014-2020 și nu pot fi fazate pentru perioada 2021-2027,ținând cont de faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor aferente investițiilor finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare este până la data de 31 decembrie 2023,considerând ca aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) 15% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se reține în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, cu condiția ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat. Aceeași cotă de 15% se aplică și la soldul existent, la data de 30 decembrie 2019, în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în același cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, cu condiția ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat, cu condiția ca ambele categorii de viramente, însumate, să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 291 milioane euro. Conversia în euro a sumelor în lei existente în sold la 30 decembrie 2019 se va face ținând cont de cursurile valutare utilizate, succesiv, ca urmare a vânzării valutei, de la cele mai îndepărtate, până la cele mai recente, până la concurența sumei de 291 milioane euro;d) 6% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se reține în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pentru finanțarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Aceeași cotă de 6% se aplică și la soldul existent, la data de 31 decembrie 2019, în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pentru finanțarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.2. După articolul 10^1 se introduce un nou articol, articolul 10^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^2(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu suma virată potrivit art. 10 alin. (1) lit. d).(2) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (1) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu sumele necesare implementării proiectelor fără a depăși sumele virate potrivit art. 10 alin. (1) lit. d).(3) Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (1) și (2) în buget și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea prevăzută la alin. (2).(4) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (1) și plățile efectuate, se virează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului bugetar următor de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (1)-(3), și se utilizează în anul bugetar următor cu aceeași destinație.  +  Articolul IIPentru sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică o cotă de 6% pentru veniturile constituite între 1.01.2020 și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pentru finanțarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 4 august 2020, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale2. La articolul 1, alineatul (1) va următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se instituie Programul național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, denumit în continuare program național, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit, a asigurării apei calde menajere, dar și a preparării hranei, precum și îmbunătățirea calității serviciului public de alimentare cu energie termică, dar și de utilizare a gazelor naturale în procesele de producție sau activitatea curentă de către clienții noncasnici.3. La articolul 5 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:b) UAT-urile în parteneriat depun o singură cerere de finanțare și un proiect sau proiecte separate ale UAT-urilor pentru care soluția tehnică, precum și celelalte elemente ale proiectului sunt elaborate în mod unitar și pentru care se realizează un sistem comun de operare a rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 7 august 2020.Nr. 134.-----